THIÊN THƠ THÁNG 9 NĂM 2020

02 Tháng Chín 20208:59 SA(Xem: 3201)

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 20 tháng 9 năm 2020 lúc 11:40 A.M. US. 

  

BÁT MẪU NƯƠNG CÔNG

Bích nguyệt châu môn ngõ khách hầu

CÔ lầu đàng nội bóng chiều sâu

THU vàng lá úa màu hoa cuối

Dáng ngọc hồi sinh đợi bấy lâu

Thiện cảnh vang xa đồng bến cậu

Vườn xưa sắc thắm nước trăng thâu

XUÂN HOA nội hiệp TRƯỜNG THIÊN hậu

Đáo tuế niên này gởi đôi câu.

 

Từ THIÊN PHẬT định nam thiền trung

Khải tử DI THIÊN lễ Cửu Trùng

Xá tịnh chiều tàng Đông dĩ lộ

Chùa am sáng tối BÍCH VÂN CUNG

CHIÊU TIÊN chứng chọn người phò trợ

Đại điển HƯ CUNG Phật Thánh cùng.

 

Bích Ngọc Tiêu đề chứng ĐẠO CAO

HOA THU trăng khuyết đáo tân trào

KỲ ĐÀI HƯƠNG BỬU SƠN tần hảo

Bửu pháp xạ hương nguyệt bóng hòa

Tám bậc Cửu Trùng Trời chiếu sắc

Thiên Tòa tam thập bậc Thiên Gia

Hồi quê luận cảnh Trời Người cả

Giáo pháp NƯƠNG CÔNG BÁT Bửu Tòa.

THIÊN tình sông núi khắp muôn phương

ĐẶT tính thân quen nét ngọc đường

ĐỊNH tịnh độ nương thân bích dạ

HỒI loan phương tứ đáo nhơn thường

TAM niên xây dựng TRƯỜNG ĐẠO THƯỢNG

THẬP ngoạt đấp nền HỘI GIÁO CHƯƠNG

LỤC chẳng năm này Thu dạng hưởng

NHƠN gian vạn cổ Nguyệt bên đường.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 20 tháng 9 năm 2020 lúc 6:05 A.M. US.

 

THẤT NƯƠNG TIÊN CÔNG

Dương đài liễu phủ nhện giăng tơ

Mấy lớp đổi thay điển Mẫu chờ

Thổ hỏa phong sương rèm mắt thỏ

Mây trời sóng nước tấm thân sơ

Thu qua điểm mới tầm tâm đạo

NGỌC biếc trăng lành giáo đạo thơ

THƯỢNG cảnh Bửu Đài châu pháp trợ

TIÊN gia phi dã Đạo hằng mơ.

 

Vịnh HỘi TRĂNG THU thềm gió bước

Ánh hồng châu ngọc đáo trần thưa

Ngô đồng trụ đứng tâm minh được

Giá trúc liền quanh ĐẠO ĐẠI THỪA

Thủy Hỏa khi nào hòa Tánh được

Châu như tỏa đến giải tâm xưa

Mây bay nhè nhẹ trời Thiền Phước

Khắp chốn Bồng Lai khắp vạn loài.

 

Máy Đạo huyền cơ được giải qua

Hồ Chu Mạnh Tử đến Cao Hòa

PHỤNG CHỈ NGỌC TÒA ra bức họa

Nho văn trần thế nhận bài ra

HỒNG HUỲNH BỬU ẤN GIAO PHONG BẢNG

PHẬT TỔ NHƯ LAI TIẾP BỬU TÒA

Chú giải mấy câu thơ Đạo hóa

Tiên Nương Công nhận, phục y đa.


Long Kỳ chiếu tỏa đỉnh Thiên Hoa

Chí tịnh giáo chơn áng Đạo Dà

Trúc đạo Thiên tần hòa giái cả

Tiên Nương nhận điển Đất Trời gia

TAM TÒA HOÀN ĐẠO KỲ LIÊN HỘI

BỬU ẤN TRAO NGÀI MỞ ĐẠO CHA

ĐẠI ĐẠO tỏa đều Thiên Địa hóa

Tâm chơn nguyên bổn chí Cao Hòa.

 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 18 tháng 9 năm 2020 lúc 16:11 P.M. US.


LỤC MẪU NƯƠNG CÔNG
Tùng đinh LỤC MẪU trở về ngôi
Giá trúc liêu châu vẹt vén rồi
Trú tạm nơi này chờ lố dạng
Địa đàng thoát tục hiệp vua tôi
Cảnh quê sắc tướng hình thiên cội
Non nước thanh bình bóng trăng đôi
HỒI ĐẦU CẢNH MỚI THIÊN TRƯỜNG HỘI
LỤC MẪU NƯƠNG CÔNG HIỆP THẾ RỒI.

[Lục Nương Diêu Trì Cung, đạo hiệu Huệ Hoa Tiên Tử, tôn danh Truy Hồn Sứ Giả, tay cầm pháp bảo là Phướn Truy Hồn]

NHỨT MẪU NƯƠNG CÔNG
Sắc dụng HUỲNH HOA MẪU NHỨT NƯƠNG
Tình Tiên Phật Thánh hội chung đường
Về non nước ngọc hồ thu lặng
Đạo nghĩa thiêng liêng mấy dặm trường
TÁI THẾ LẦN NÀY VÀO CẢNH THƯỢNG
BÊN BỜ TƯƠNG HỘI CỔNG TÂY PHƯƠNG
Thiên thơ kính tặng người tâm lượng
Thế giới hoa nghiêm đẹp ánh dương.

[Nhứt Nương Diêu Trì Cung, đạo hiệu Huỳnh Hoa Tiên Tử, tôn danh Ngạn Uyển Chưởng Hồn, tay cầm pháp khí  Quyền Trượng Hoa Âm Tỳ Bà]

Chúc vị thiên hương mùi đạo phẩm
CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ sáng soi tâm
Dương âm xoay chuyển càn khôn vận
Nhật nguyệt đổi trao phổ vạn tầm
THƯỢNG ĐẾ ban công đường vạn dặm
DIÊU CUNG PHẬT MẪU thể quen thâm
Chiều xưa lố bóng tình tiên thắm
Dắt díu cùng nhau đến thậm thâm.

Da tướng buổi đầu ngài mắt phượng
Hồ điều nặng nghĩa lễ châu dương
Chiều thu xuống thế đồ long phướn
Giá đạo Tiên Nương đáo mạch đường
Ha há cười thầm tìm chốn hưởng
Xa xăm hát lớn rõ đài dương
Phật Tiên tại thế phân đường hướng
MINH CHIẾU đôi câu thiện nguyệt đường.

 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 17 tháng 9 năm 2020 lúc 14:35 P.M. US.
 

CỬU MINH THIÊN ĐẠO

CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG nhận chiếu bài
MINH gia THẦY đợi phục nguyên lai
THIÊN Đình triệu gấp hàng con cái
ĐẠO điển thiên căn kịp hội khai

Trần đề tường lãm NGŨ NƯƠNG đáo
Bến mộng sơ giăng thập bát đài
CHÍ THƯỢNG CAO ĐÀI ÔNG TIÊN ĐẠI
Quần sinh thọ hưởng khắp hườn khai.
[Cửu Vị Tiên Nương là 9 vị tiên nương của Diêu Trì Cung phụ tá của Kim Mẫu Diêu Trì, còn được tôn xưng là Cửu Vị Nữ Phật.  Ngũ Nương Diêu Trì Cung, đạo hiệu Liễu Hạnh Tiên Tử, tôn danh Thượng Thiên Thánh Mẫu, tay cầm pháp khí Như Ý Bảo Ngọc.]

Góc mới Nương Cô THIÊN NGỌC ĐÀI
MINH gia thuyền lái ĐẠO HUỲNH khai
Trời Tây TỔNG GIÁO thiên phong lại
Chúc pháp "Như Lai đẹp" gặp NGÀI
PHẬT ĐẠO vạn thiền minh tánh bái
CAO ĐÀI CHƠN GIÁO CHIẾU MINH khai
Hồng châu đốt sáng mô mô vãi
Luận nghĩa NHƯ LAI ấn một bài.
["Như Lai đẹp" là tiếng lóng Đức Ngài nói về Đức Quán Thế Âm Như Lai.  Tổng Giáo = Đức Ngài.]

TAM GIÁO ban truyền tâm tịch đại
HỒNG ĐÀO TIÊN NỮ giáp trần nhai
Thiên Môn mở rộng vòng tâm TRÁI
MẮT TƯỢNG tương như pháp ánh hài
Ngộ đắt Thiên Đình đào một vại
Thiền cung MẪU đến phán phân vai
Tiên Nương y vậy vào chánh bái
Phật Vị Như Lai đủ đức tài.

THIÊN Y CỬU MẪU gởi trao tay
Chí nguyện huỳnh khai đạo lễ NGÀI
HỒNG THỂ TÂM HUYỀN NƯƠNG XÁC MỚI
NHU LI CHƠN ĐẠO CHÍ CAO ĐÀI
Há dễ thân quen tình thất đại
Vạn kiếp nương tâm Phật vi lai
Đáo đáo hồi đầu về bến lái
Thuyền cô nương giác học đời hay.
[Cửu Nương Diêu Trì Cung, đạo hiệu Ngọc Vạn Tiên Tử, tôn danh Diêu Trì Cung Sứ Giả, tay cầm pháp khí Ngọc Tiêu]

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 15 tháng 9 năm 2020 lúc 15:46 P.M. US.

 

TỨ BỬU NGỌC THANH

TỨ MẪU NƯƠNG CUNG đáo thế trần

BỬU châu chuyển vận đến gia ân

NGỌC Hoàng đóng ấn Nương Cô vấn

THANH sắc phù linh cứu vạn dân

Tiên Thánh xuất hành trao Đạo phận

Phật Trời giáng thế Hội Tân Dân

Lộ góc Tứ Cung chầu Bửu Ấn

Đàng Tây phương mở ĐẠO THIÊN tần.
[Tứ Mẫu Nương Cung = Là Tứ Nương Diêu Trì Cung, một trong Cửu Vị Tiên Nương cũng là Cửu Vị Nữ Phật, đâo hiệu Hồng HÀ Tiên Tử, tôn danh Cửu Thiên Giám Khảo, tay cầm pháp khí là Kim Bản.]

 

Tiên cung PHẬT MẪU đến nhà CAO [Đài]

NGỌC ĐẾ sắc phong lãnh việc vào

Đạo Đức chăm lo hàng chủ khảo

Nhơn hiền phụng lệnh giúp đồng bào

Linh tùng quế bách đinh hương hảo

Bá trắc ngô đồng vững đạo hao

Khí độc giải trừ tiêu diêu đạo

Tân quê thiên THẾ HIỆP ĐÀI CAO.
[Tứ Nương Diêu Trì Cung có Đạo Hiệu là Hồng Hà Tiên Tử, Tôn Danh là Cửu Thiên Giám Khảo]
 

TỨ NƯƠNG [trong] Cửu Vị [Tiên Nương] nghe truyền lịnh

NGỌC ĐỨC HỎA CUNG thỉnh lễ đàn

Trường an đón bản chơn đan

Thiên Môn hạ phán nhập hàng Phật Tiên

Tu tại thế hoá biên đạo pháp

Độ nhơn hiền khế hạp điển quang

Đời tâm chánh pháp rõ ràng

ĐẠO TRỜI thưởng thán Tây Phang Toà Đình.

[Tứ Nương Cửu Vị = Tứ Nương Diêu Trì Cung trong số 9 vị. Tây Phang Tòa Đình = Tòa Đình Trung Ương California]

 

Linh chỉ định tầm linh diệu tính

Phán thủ này xuống lịnh chiều ngày

Hoa cung tại bổn MẪU THẦY 

Thiên linh điển NGỌC [ĐẾ] Phương Tây gởi về

Gởi đồng đẳng đồng quê đồng cảnh

Lo tu thời đạo cảnh đạo tiên

Phật Thiên xuống điển mọi miền

TỨ NƯƠNG phụng lịnh phổ truyền bài thi. 
 
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 14 tháng 9 năm 2020 lúc 12:53 P.M. US.

THIÊN ĐẠO DỰNG CỜ NGÔ ĐẠI CHIẾU MINH
THIÊN cơ THẦY lộ đặng xem qua
ĐẠO lớp phong sương ấn Bửu Toà
THƯỢNG đảnh CAO ĐÀI gia định hoá
CỜ tiên phủ dưới Điện Kim Hoa
NGÔ ÔNG chứng đạo mừng con há
ĐẠI lịnh TIÊN công chọn chỗ dà
CHIẾU điển linh đàn ra bút hoạ
MINH đài tại thế thủ cơ đa.

Tiểu Nhị Nương công tại cổ lầu
Đồng đăng giáng thế hỏi bao lâu
Rằm đem công đức vào ngôi báu
Mở rộng phước tâm chỗ đạo cầu
Tháng nhuận trăng non thềm nới Đạo
Ngày kề hồng nhật mái đình Cao
Tiên Thiên hiển lộ Cung Thiên Mẫu
Đạo vị non trăng bích nguyệt lầu.

Đình chùa cổ miếu lễ hoa đăng
Thượng phẩm tầm phân bát nhã hằng
Kiến tánh thị phi đồng triết lí
Soi tâm chỉnh ý hoá nhơn tăng
Thuốc lành thiên giới TRỜI ban tặng
Bình thuỷ thế gian tịnh độ cần
THIÊN ĐẠO tuần hành trong võ trụ
Kĩnh cầu THƯỢNG ĐẾ giải linh căn.

Tiên Thiên chứng đạo Phật Trời trao
Địa mở khai tâm đức hạnh vào
Chứng tánh CAO ĐÀI trao ĐẠI ĐẠO
Thiên tâm đắc pháp nhận thiên bào
Lịnh Công Thiên Tổng hoàn tâm hảo
Thượng điển tiên ông hoán đổi trao
Đắc vị thiêng liêng truyền ấn đạo
Đại Thừa Chơn Giáo hoá ĐÀI CAO.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 7 tháng 9 năm 2020 lúc 15:34 P.M. US.

CƠ THIÊN MỞ MÀN
CƠ vận chuyển tuyến đầu QUỐC  KHÁCH
THIÊN tâm chơn nhơn cảnh Thượng Ngươn
MỞ khai nguyên bổn Bửu Sơn
MÀN này cung cõi Thiên quờn Kỳ Hương.

Hình hữu cảnh tâm thường ứng hiện
Biến đổi chiều thiên điển đại căn
Tâm chơn tiếp cận dần dần
Định thiền THIÊN ĐẠO đức ân quay về.

Cơ chuyển động đồng quê nội ngoại
Gởi một bài luận giải đổi trao
Giáo Tông Tam Giáo Đài Cao
Thượng Thiên ngã lệnh điểm vào Bửu Sơn.

Hoàng Cực ấn Liên Sơn ĐẠI [LA THIÊN] ĐẾ
Chiếu sắc phong huynh đệ nghe qua
Luận trên việc lạ Thiên Toà
Sắp bày cơ đạo MẸ CHA loan truyền.

Cơ hữu ảnh THIÊN HUYỀN sắc tướng
Điển quang minh được hưởng phước phần
Ngày nay ấn vận Tân Dân
PHẬT THẦY PHẬT MẪU lưỡng tầng dương âm.

Phong sắc tướng QUAN ÂM NAM HẢI
Phổ Đà Sơn truyền tải chiếu khai
Bửu châu TAM GIÁO [TÒA] ra bài
Lung linh trăng nước Ngọc Đài Nam Bang.

MINH CHIẾU PHẬT ĐÀI chứng ĐẠO THIÊN
QUAN ÂM sóng điển đến trần miền
Nam Thiên Châu lộ hoa nền biển
Hải đão nối dài đất Phật Tiên
Khải sự Thiên Phong chầu Ngọc Điện
CHƠN HUYỀN giáng thế độ nhơn nguyên
[Chơn Huyền = Huyền Thiên Chơn Võ = Huyền Thiên Thượng Đế = Huyền Khung Thượng Đế]
Như như thiên cảnh thiêng liêng chuyển
ĐẠO PHÁP CAO ĐÀI đấng trọn biên.

Tam Nương hoá thế cận kề THIÊN
Giáo Đạo Nam Phương NGỌC [ĐẾ] sắc HUYỀN
Ấn bút PHONG HẦU trao pháp hiệu
Bài thi THIÊN ĐẠO VÔ VI thiền
Thiên Nhơn hoà tánh [Giáo] Tông ngôi báu
Bửu Ngọc hoá sinh thể nhị nguyên
Pháp Giáo vô hình tâm thị hiện
CHƠN DANH THƯỢNG ĐẾ lịnh ban truyền.

Ban truyền NGỌC điển THƯỢNG nguyên lai
Hoá sắc tâm không kiến diện NGÀI
Hoàn thể Thiên Hương kỳ lễ bái
Đan nhơn giáng thế Đạo Huỳnh khai.

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 7 tháng 9 năm 2020 lúc 14:24 P.M. US.

NHỨT ĐẠI CAO ĐÀI

NHỨT ĐẠI THIÊN TÔN điển NGỌC HOÀNG
CAO ĐÀI tái lại Đạo Nam Bang
Tây Phương hoán chuyển Tiên Thiên giáng
Thượng hướng chơn nhiên pháp địa đàng.
 
Đạo bản Cao Tiên khai giáo giảng
Thiên ngôn báu đạo hiện huỳnh quang
Nam Thành phổ hoá chơn tâm sáng
Chuyển đổi âm dương đúng phẩm hàng.

Giờ này THẦY đã khai cơ điển
Triệu thiêng liêng tâm chuyển đúng ngôi
Phật Tiên Thánh hội đến ngồi
Phẩm cung đạt vị vua tôi tựu tề.

Phong chức sắc thông đề tam cõi
Thượng hạ trung tiếp đổi ngôi trào
Kỳ này Đời Đạo hiệp nhau
Tu thiền THIÊN ĐẠO đổi trao sóng tần.

Vô vi chuyển xuyên tầng khí quyển
Thượng hạ trung nhận điển CỰC HOÀNG
Bình nguyên lai bản hào quang
Giải căn nghiệp hạng chuyển hàng căn xưa.

Nay phong Thánh NGUYỄN THỪA VĂN cảnh
Chức đại phong NGỌC ĐẢNH CHƠN NHƠN
Làm cho ĐẠO LỚN hiệp quờn
Ngũ tam chi bổn Long Sơn Nhà Bàng.

Phật Tiên Thánh về ngôi đúng hạng
Sắc lịnh này phân phán đúng ngôi
THIÊN ĐÌNH BẠCH NGỌC xuống rồi
Thì tôi viết lại ÂM LÔI ký trình.

Thiên Thượng giáng điển quang tại thế
Chức phẩm cung THƯỢNG ĐẾ chỉ tên
Ẩn trong Thánh Lệnh bề trên
Hiện thân giáo điển từng kênh Ngọc Đài.

Chức phẩm mới THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO
Hội hiệp cùng bổn giáo Nam Thiên
Chuyển xoay bốn biển năm miền
Chung ngôi thiên điển thị nguyên tại trần.
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 5 tháng 9 năm 2020 lúc 09:25 A.M. US.
 

NHẬN ẤN NGUYÊN THỦY

NHẬN điển huyền linh trước pháp đàng
ẤN truyền Huỳnh Đạo giáo Tây Phang
NGUYÊN Tôn Hoàng Cực THIÊN ĐẠO sáng
THỦY hoả phong châu chiếu phẩm hàng.

THIÊN-PHẬT ĐẠI LA tâm chánh bửu
Gởi đồ thư Bát [Quái] Cửu Trùng Đài
ĐỨC NGÀI DI LẠC về ngai
Phẩm hàng thất đại khải khai khôn càn.
 
Thiên thập bản hoàn đan tại thế
Chỉnh châu thiên NGỌC ĐẾ phán phân
Nhìn xem NGỌC ấn PHẬT trần
Điều hoà hoán vận phong vân đại cầu.

Xa thiên bảo long châu thất đẩu
Giải hiệp cầu THIÊN HẬU liên châu
Gom thâu đánh dấu hoàn cầu
Châu sa tâm khẩu tịnh bầu quang âm.

Giao chiếu lịnh sắc phong hàng phẩm
Phật Thánh Tiên thâm thậm dương âm
Điển quang Trạng Sấm chơn tâm
Cho hàng thượng phẩm Lôi Âm Pháp Đài.

Được đúng vị nguyên lai Thiên Trước
Kết hiệp tình bỏ trược gom thanh
Chúng sanh tánh hạnh Trời dành
Thiên tâm trí thánh hoá sanh qui hồi.

NGÔI THIÊN ĐẠO CHA TRỜI THƯỢNG ĐẾ
Hiệp hiện trần cứu thế độ nhơn
Vạn loài nhỏ lớn Như Chơn
Tâm qui không gợn thiệt hơn đời tàm.

Phong sắc vị Phật Tiên tại thế
Cõi hằng chơn tam thể qui nguyên
Thiền căn chơn điển THIÊN HUYỀN
Ngọc Toà đưa chuyển thuận duyên hội này.

LONG HOA HỘI khai tên đề bảng
Đúng phẩm hàng quang sáng rạng danh
Con Tiên cháu Thánh hạnh lành
Hoà cùng Thiên cảnh Thượng cành ngôi cao.

 

 

BÚT NGỌC THIÊN TÒA

BÚT bài tái bổn đạo trường nguyên
NGỌC ĐẾ chỉ bày phẩm vị truyền
THIÊN địa nhân hoà thiền hoá chuyển
TÒA ĐÌNH lan toả điển HUYỀN THIÊN.

CHA Trời Mẹ Đất điển âm dương
NGỌC sắc ấn phong đến các [Tòa] Đường
HOÀNG CỰC HOÁN THẦN CHO HIỆN TƯỚNG
THƯỢNG TRUYỀN BA CÕI HIỆP TRUNG ƯƠNG.

Mộc Đức lịnh truyền đã bấy lâu
Giờ ni thậm thấu khắp hoàn cầu
Hiện thân thế độ gia minh mậu
Phẩm vị các hàng thật nhiệm sâu.

THIÊN BÌNH TÂN QUỐC CHỦ CƠ THIÊN
ĐẠO pháp thiêng liêng ấn bửu HUYỀN
THƯỢNG LỊNH TAM TÒA truyền giáo điển
ĐẾ ĐÀI CAO rộng khắp quần tiên. 
Đạo tràng Nam Thành, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền ứng khẩu lưu xuất, ngày 13 tháng 1 năm 2018 (29.10.Đinh Dậu), giờ Mão VN.  Thông điệp của Cố Hỉ và Thánh Mẫu Liễu Hạnh gởi Đức Ngài Hoàng Di Thiên.  HÀ QUỐC là tên họ của Đức Ngài.  Hoa Dung và Liễu Hạnh là tên dưới thế của Ngũ Nương Diêu Trì Cung.

“Kính lễ cha qui hồi đáo thế

Phong di HÀ bậc thệ khê khê

Liễu liễu Hạnh nhi tái lai triều

Qui qui thống chung kỳ du thệ

Du thệ khả bất Đà Di chỉ

Nhật phong hành lữ tá Hồng Huê

Cầu cầu phúc Dung Huê hòa ký

Liễu Hạnh nhi ẩn náu tạm bề

Khả khả bất diện Minh Chiếu chỉ

Lạc Hồng quang chuẩn đáo túc tề

Di di mạng phụng chầu Minh Quí

Lệ lệ nhoà kính đáo vọng về

Khai vị bổn tọa đường chầu Minh Sáng

Diệu diệu ánh trăng lo khắp dương gian

Kính lạy hồng ân chầu tám tọa đề

Thị thị Liễu nhi hầu chung kiếp giang hà

Tấu tấu cha mình sáng tọa điều khang

Quân từ ân chỉ đáo khai màn

Nhọc nhằn thân lệ đổ trau lời nói

Ân kính lễ cha đáo lai HÀ

Liễu liễu Hạnh nhung kỳ ba đoạn

Chút phong tòa diễu ánh thân cha.”“Ta dĩ khả di toan tất độ

Giọng QUỐC cờ giao hóa chi vô

Đường ta bẩm khai đường di giả

Đón đón kỳ huy nguyện tất đồ

Dõng dạc thoi đưa chiều di bộ

Thạnh thới quang HÀ lộ ánh cơ

Di di khả lộ đường cao bổng

Khoán khoán tất tề toạ nơi mô

Dung dung khả khả đào bạn lồ

Kỷ kỷ trao đàng mận đào tơ

Du dương khả kiếp bao tọa đề

Tường tường lãm tấu khai hoàng khê

Chim loan phủ cánh vườn khoa phú

Vạn vạn bi tàn vang khúc về

Bạch Ngọc khai hoa đàn thiếu tấc tơ

Hoa hoa tịnh thiết cờ phủ choáng

Vạn biến thiên cơ lộ huy Hoàng

Đàn khải tấu muôn toà Chiếu ảnh

Tại nhựt nguyệt [Minh] cung đàn sáo chiêu Quân

Như như y khả dùng khải tấu

Nhịp điệu cung đàn vạn đề thơ

Cao kỳ phán chỉ Tòa Thánh mừng

Diệu diệu khai niên khắp châu kha

Vẹn vẹn y ban lời tấu chỉ

Thị thị ngừ mi chánh đoạn nhà

Cao minh vàng tỏa chiều sương nắng

Nhị nhị minh cao trống liên toà

Thẩm phúc cao quý vàng hoa nở

Triệu triệu Minh Quân lọ tô tràng

Giong giong cất trị làn khói mây

Khai thông chiếu tùng vạn lâu đài

Trùng cơ chuẩn tấu đàn bay xả

Nấc nấc thang trời diệu ánh quang

Nhi nhi tấu trị Hoàng khai dạ

Cầu khúc an dân Chiếu ánh từ xa

Khai khai Minh toả đường chiếu giản

Đoạn đoạn sau cùng ánh chương tòa.

Khâm sức tính tọa vị sanh khai

Mựng diệu kha vì hiếu trung hoài

Du du ngoạn ngoạn tòa Nam Đức

Chỉnh tấu Dung nhi sáng tiện lầu.”

Cố Cố Hỉ quang minh chiếu dạng

Điệu cung đàn ban chiếu trần gian

Di nhiên cầu đạo qua lưu đáo

Cố Hỉ nhiệm kỳ duyên phúc ban

Cơ Thiên tạo hóa quang phục điền

Thánh Thần Tiên Phật đáo hạ lai

Vi nhiên nhiên tự cốt Đà Di

Chuẩn đáo phi nhàn dĩ mật chi

Làn hơi khói sương mù vắt đà

Vi diệu từng cống lộ thiên sa

Đăng đăng khứu đố chiều mật thiết

Nhựt tiên đồ lộ lố HÀ vi

Đặng đặng chu mi kỳ đáo thế

Vọng vọng vang vang nổi hựu kỳ

Nhúng vi cố cố tá điển không

Hư hư lự lự chiều báo Hoàng

Tịnh tịnh tọa là chiếu Bồng Lai

Sang đò báu nở cầu dị khuyết

Tầm chánh Di Đà huyết mực khai

Đáo lễ biên kỳ du thuyết mạng

Chiếu thể Minh quân đáo HÀ vi

Đăng đăng chiếu rọi đường pháp giáo

Cố Cố Hỉ già rọi tâm như

Thánh Thần Tiên Phật đáo hạ lai

Di mạng chiếu thể Hoàng Minh Chiếu

Bụt khai đề giống như Đà

Cáo cáo như như kỳ đô lộ

Giả giả hư hư thông tịnh tòa

Khai Đạo hóa hồn Thiên Nhị

Khiến công hòa Pháp Đạo Vô Vi

Thiên niên Cố Hỉ lai trào thế

Chuyển linh căn hạ đáo dạy thời

Hư không cõi Cố [Hỉ] cố ban lời

Hoàng hoàng Minh khai Chiếu độ đời

Vun vun giỏ đá chiều hoa nở

Cố Già lau tuyết chỉ ban ra

Nhật nguyệt phi đà cao tất dạ

Lão lão bua chừng chỉ khuyên HÀ

Minh minh Chiếu chiếu đà cao bốc

Tọa tọa minh khai chuyển cơ hàn

Dĩ nhiên chuyển thế là cao phẩm

Lão lão di tầm Thánh tương phùng

Dĩ nhiên tự có đào di nhựt

Tháng tháng công trình trí minh khai

Đời cố Cố Hỉ đào mực tố

Dựng tâm kỳ chiến kỵ gieo hoa

Mượn xác na cơ điền chiếu điển

Tâm thật đà mộng lố tinh hoa

Ngọc Minh sáng suốt cơ đồ lộ

Trọng tấu khai Hoàng giống xưa đồ

Chí chí công phu đồ hoa thế

Chỉ chỉ mộng kỳ đó Nhị Hoàng

Khai đồ lao tỏa khắp nhân gian

Kỳ ba lưu trú tạ minh triều

Ngọc ngọc sáng chiếu tỏa khắp năm châu

Liên Tòa Bửu khấu nhập liên đài

Kỷ kỷ xưa xưa đà chiếu mảnh

Lập chiến công qui về giống lành

Cố Hỉ già đành chấp chiếu Hoàng

Xuống mệnh Chiếu nhi khai lập thời

Cung cung đáo lễ thời Minh chuẩn

Du khôn toan tiết mộng kỳ hoan

Hoan hoan kỳ nhiệm là Cố Hỉ

Mượn trầu tiêm lời nói pháp truyền

Vung đao tứ hoa điềm chiến chiến

Khai đồ gia ký đòa mộc chung khứu

Tọa tọa nhiên thâm tòa

Cửu cửu khai Thiên Nhị

Chiếu gọi quang công HÀ

Mật lệnh tỏa sáng Già

Bay bay phất phới qua

Dấu ấn tầm nơi tọa

Khuyến khuyến du Đông HÀ

Chi chi minh tọa tấu

Vạn cái động kỳ ba

Thôi thôi c Cố Hỉ lời ban phúc

Cho tất cả những người từng chút đi lên

Lui lui chơn điển đà lui điển

Chúc cầu nhân thế mau trở tìm

Về nơi Cung Bích Ngọc tự tọa

Lui lui chơn điển Ngọc Tòa Cố [Hỉ] lui.”

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 2 tháng 9 năm 2020 lúc 02:42 A.M. US

HUYỀN TAM CHƯỞNG PHÁP

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ thiên phong
TAM TRẤN OAI NGHIÊM chỉ sắc hồng
CHƯỞNG GIÁO TÔNG quyền Tiên Đại LÝ
PHÁP đồng thông LỊNH ẤN HUYỀN KHÔNG.


[Đức Thái Bạch Kim Tinh Lý Đại Tiên Trưởng, quyền Chưởng Giáo – Giáo Tông Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ do Huyền Khung Cao Thượng Đế sắc phong. Đồng thời Đức Lý Đại Tiên Trưởng cùng với Đức Quan Âm Cổ Phật và Đức Già Lam Quan Thánh Đế Quân là Tam Trấn Oai Nghiêm thay mặt Tam Giáo Thánh Tòa toàn quyền thưởng phạt thế gian trong kỳ ba phổ độ này.]

 
Ấn bút cơ truyền giáo ĐẠO THIÊN
Thập tam ứng hiện đáo gia miền
Tam thiền thoát tục vô vi chuyển
Giáo đạo phẩm truyền lịnh Đại Tiên.

CHÍ ĐỨC NGỌC HOÀNG hoá chúng sanh
Thánh minh xuất chúng phẩm Trời dành
Vương Huyền toả khắp trong trần cảnh
Bát Quái xoay vòng điển được thanh.

THẬP NHỊ THỜI QUÂN chỉnh đạo tông
An Nam phong hoá cháu con rồng
ÂU CƠ Mẫu mẹ cùng tay rộng
Lạc Việt đất Hồng giáo hoá [pháp đạo] KHÔNG.

Cơ trời mới dựng buổi sơ niên
Đạo Tám, Đạo Tư đạo tự truyền
Thái Ất chơn linh thần thức chuyển
CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ chỉnh di biên.


[Ông Đạo Tám Lương Sĩ Hằng (1923-2009), thiên danh trong vô vi là Đức Vĩ Kiên, chưởng môn Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, là đệ tử của Ông Đạo Tư Đỗ Thuần Hậu (1883- 1967), thiên danh trong vô vi là Huyền Pháp Chơn Nhơn, đệ tử của Đức Thái Bạch Kim Tinh Lý Đại Tiên Trưởng. Cụ Đỗ Thuần Hậu còn là phụ thân của Đạo Trưởng Cao Đài Đỗ Vạn Lý.]  


Tam Giáo phân hoà Lý Đại Tiên
Tuần hoàn thiên điển NGỌC [ĐẾ lần] ba truyền [đạo]
Chuyển xoay trái đất vòng châu luyện
THIÊN ĐẠO VÔ VI khách thập thiên.

Thiên Toà Ngọc Bửu chánh tầm hoa
Quốc Tế kỳ ba đạo điển nhà
Liên ấn đại cầu Hoàng Cực hoá
HỘI ĐỒNG ĐẠI ĐẠO hiệp cùng ta.

ĐỨC CHÍ TÔN truyền BẠCH NGỌC TÒA
Tâm lịnh ứng hoá bửu thiên hoa
Hạnh lành toả rộng trong trời đất
Tánh điển chơn thiên mới đạt hoà.


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 30 tháng 8 năm 2020 lúc 18:12 P.M. US.
 

KHẢI THIÊN NAM CHUYỂN PHẬT VƯƠNG TRẦN HIỆN

KHẢI động càn khôn điển NGỌC HOÀNG

THIÊN nhơn địa hội hoán Nam Bang

NAM Thành mở cửa Thiên La Trận

CHUYỂN đổi âm dương Bát Quái đàng.


PHẬT Mẫu Phật Thầy thiên thượng giáng

VƯƠNG tôn Hoàng Cực hạ phàm giang

TRẦN đài phẩm vị hào quang sáng

HIỆN đủ long châu đúng phẩm hàng.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 5503)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 5686)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 5230)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 5140)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.
23 Tháng Tư 2020(Xem: 2216)
Điển Thi Huyền Khải của các vị Thiên nhơn Sư trong cõi vô hình do các huynh đệ của nhóm Thiên Ánh Đạo Vàng chấp bút và xuất bản.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 4388)
Sấm Giảng Của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh vào thập niên 1980s và 1990s.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 7080)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 4 năm 2020.
27 Tháng Hai 2020(Xem: 5628)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 3 năm 2020.
01 Tháng Hai 2020(Xem: 5153)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2020.
01 Tháng Giêng 2020(Xem: 5857)
Tất cả những bài thiên thơ từ Huyền Không Thiên Thượng nhận được tong tháng 1 năm 2020.
07 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 3781)
tất cả cá bài thiên thơ nhận đươc từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2019.
01 Tháng Mười Một 2019(Xem: 4860)
Tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2019.
03 Tháng Mười 2019(Xem: 6005)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 từ Huyền Không Thiên Thượng giao xuống.
30 Tháng Tám 2019(Xem: 7793)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 9.
04 Tháng Tám 2019(Xem: 5681)
tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2019(Xem: 5305)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 7 năm 2019.
13 Tháng Sáu 2019(Xem: 5096)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 6 năm 2019.
11 Tháng Hai 2019(Xem: 8923)
Tất cả thiên thơ nhận được trong tháng 2,3,4,5 năm 2019.
17 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 9765)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2018.
04 Tháng Mười Một 2018(Xem: 10618)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2018.
02 Tháng Mười 2018(Xem: 8880)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 10 năm 2018.
02 Tháng Chín 2018(Xem: 10151)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 9 năm 2018.
03 Tháng Tám 2018(Xem: 9194)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2018(Xem: 12455)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7 năm 2018.
02 Tháng Sáu 2018(Xem: 9373)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6.
05 Tháng Năm 2018(Xem: 36394)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 5 năm 2018 từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2018(Xem: 37875)
Tất cả thiên thơ tháng 4 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 32093)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 33807)
tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2018.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 30325)
03 Tháng Ba 2018(Xem: 14451)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 12 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười Một 2017(Xem: 27233)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng
01 Tháng Mười 2017(Xem: 29799)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Chín 2017(Xem: 32064)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 9 năm 2017. Mật điển của Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tám 2017(Xem: 33101)
Những bài thiên thơ trong tháng 8 năm 2017. Mật điển từ Huyến Không Thiên Thượng.
01 Tháng Bảy 2017(Xem: 27601)
Những bài thiên thơ trong tháng 7 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Sáu 2017(Xem: 27372)
Những bài thiên thơ trong tháng 6 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Năm 2017(Xem: 30435)
Những bài thiên thơ trong tháng 5 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2017(Xem: 38989)
Những bài thiên thơ trong tháng 4 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Ba 2017(Xem: 33588)
Những bài thiên thơ trong tháng 3 năm 2017. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Hai 2017(Xem: 61244)
Nhiều bài thiên thơ trong tháng 2 năm 2017. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Giêng 2017(Xem: 60523)
Nhiều bài thiên thơ trong tháng 1 năm 2017. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tám 2016(Xem: 6519)
Tất cả các bài thiên thơ từ tháng 8 năm 2016 cho tới tháng 12 năm 2016. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.