DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM CANH TÍ

20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 849)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 29 Tháng 04 Năm Canh Tí
Ngày 21 tháng 5 Năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền

THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH NGỌC LỊCH TRUYỀN
Lời khuyến đời ca khích trung điêu

Dương gian âm phủ thưởng phạt điều

Một lý không khác tai nghe có

Thuật chuyện âm dương thấy khúc kiêu.

 

Năng bất tâm nhiên đáo thử nhiên
Xác hữu minh trung cảm ứng hàn

Vô vi lý ngỏ lâm tư đáo

Thiện sĩ năng hùng kế thiện ban.

 

Nghịch cảnh phân minh chi tuất lậu

Công hầu cực phẩm bất tương cầu

Thiên đường hữu lộ mau nhanh bước

Địa ngục vô môn thốn ám sầu.

 

Chỉ vị chi lậu bực thanh thiên

Hương báu sáng lòa tột bực huyền

Đề cầm nhân khổ không thể giấu

Tam vô tư đường thấu trời nhiên.

 

Địa ngục không ngõ ra cũng bởi

Tất lòng theo đức tối phủ nơi

Mưu thần kế quỷ ắt xảo độc

Thì sa địa ngục tối tâm người.

 

Sanh bình hồ vị kham khám tính

Cập thảo hiệm kỳ nhé lòng tin

Từ hồi thủ khướt nôn tâm bất

Thiên ban vạn khổ tỉnh thức mình.

Mạt quái đương tiền nhơn diện ác

Ngục hành không hở hạnh rọi cách

Tân thiết vô gián tất lầm sai

Hưởng khách hình oai chớ sai lạc.

 

Thọ Bồ Tát Giái vương pháp nhiếu

Âm tá không môn pháp bất nhiều

Phản tương Nho thuật xét nhân thế

Thiên vọng bất lậu chẳng dung niêu.

 

Đọc sách Thánh Hiền dám đem sánh

Hại người lưỡi dối buộc gươm nhánh

Nhiều quăng tội lên nôi giả nhớ

Thiên vô tư khúc địa tư hành.

 

Không môn ngô kỳ phản tương sát

Giữ giới Bồ Tát mười phần lạc

Miệng tụng lấy có phước không phần

Miệng tụng lòng tưởng Kim Cang phát.

 

Người đời không tin nhơn quả báo

Ứng dễ khinh lời Thánh Tam Bảo

Chê bai Phật Pháp tạo tội nhiều

Xem ta thử đoán lành dữ hiểu.

 

Người đời nghe mau liệu chọn lành

Trẩm xét rõ luân hồi không chánh

Còn trừ ra trọn lành không dữ

Hoặc ăn chay chơn tu thiện từ.

 

Thì Trẩm xử đoán từ tạm mé

Cõi Thiên Đường sáng lạng hồn về

Nếu lòng ai sáng láng về ngay thẳng

Thì hồn lên Thiên Đường lạc an.

 

Chốn địa ngục thấp dơ đen tối

Nếu ai lòng hèn hạ mê muội

Thì hồn sa địa ngục bị cầm

Nhân quả báo ứng biết cách dời.

 

Hoặc đời nào trả theo đời nấy

Lành cho hưởng phước cách không sai

Cái ý nhiệm mầu ai biết thấu

Sao gọi đời nay chịu trả thay.

 

Đời nay đã biết làm chi dữ

Mà chịu họa quả kiếp trước trừ

Đời nay tuy chưa lành hưởng phước

Ấy là trả kiếp trước đó từ.

 

Thiên Đường Địa Ngục

Siêu đọa tại lòng

Đọa là tại lầm

Tự mình làm chủ

Nhờ tai sống cứu

Nói chuyện khuyên đời

Chẳng kính đất trời

Chẳng biết hổ thẹn

Ráng tu bổ đền

Còn như bố thí

Tội chẳng biết y

Xử định thế nào

Phán lời phong cáo

Đều cửa ngục hình

Khánh lương vô tình

Cải ác tùng thiện

Cang đao hữu luyện

Bất giận nhơn hung

Chi thử bất tùng

Phân lưỡng nguyện hướng

Hồi đầu giai tưởng

Nhân thiện đạo vi

Lo tu nhơn kỷ

Ăn năn chừa lỗi

Nếu quyết tâm hối

Thì dữ bỏ đi

Bài kệ Nho thi

Nội nha môn tử

Họa có công trừ

Huống chi nhiều của

Tội cũng dấy qua

Điều chi lắm dữ

Khắp nơi nổi xứ

Chết đói dịch mùa

Cho người vay của

Khắc bạc gắt gao

Độc hơn tội xảo

Không thể nào dung

Mắc tội luật cung

Cải ác tùng thiện

Rộng lòng y chuyển

Người nghe rõ tốc

Tạo phước bổng lộc

Ăn chay làm lành

Nghe lời CHA dạy

Cả đời thịnh an

Trái lòng nhan táng

Thượng Đế vì lòng

Là thể theo lòng

Nhơn của Trời Đất

Đời cũng mau dứt

Nợ oan trái đầu

Thấu trời qua mau

Thường trọng chữ hiếu

Dưỡng lo tu hiểu

Trẩm cũng rộng thương

Con nhà thiện lương

Hưởng vinh châu tú

Công danh hiển thụ

Cuộc sống an lành.

 

HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ CHIẾU CHỈ BAN

Ban cho Bắc Đế luận trần nhi

Bất hiếu có hiếu thưởng phạt xét

Hoang loạn họa tai không an kỳ.

 

HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ LÀ GIÁO CHỦ

Báo ân sinh hiếu tập tự lần tu

TA mách cho đời hay trước giữ

Người đời làm dữ thoái hóa hư.

 

Ăn năn chừa lỗi làm phước tiến

Sảy bước lãnh về địa ngục liền

TA đã dọn sẵn trị ân xá

Giáng lời đem vào tạo phước duyên.

 

Dư phước đức con cháu được hiển

Miên viễn lành hưởng phước dương miền

Đời chớ hồ nghi lời TA nói

THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH LỊCH NGỌC TRUYỀN.

 

Ban ân xá tha tội ăn năn

Khuyên người noi Đạo Ngũ Luân thân

Dạy nên là việc tu hành may

Giữ cho toàn vẹn trọn trăm đàng.

 

Trời sanh trong thế đổi dời thôi

Khó tìm thấy ĐẠO mắt xem nơi

Nói đây dễ quá sanh thêm khó

Nhơn hiệp thành toàn ĐẠO cùng ĐỜI.

 

Dù nghèo như khá chẳng điều gian

Ở đời biết xét giữ tâm nhàn

Trị nhà nhẫn nhịn dùng dung thứ

Sự nào mình phải biết đường càn.

 

Việc chi đều quấy cả thiên động

Tìm ra lẽ phải không phiền lòng

Biết lo tu tỉnh đời chi trách

Gốc là hiếu để giữ rành tông.

 

Thảo cha kính mẹ yêu thương kính

Ở đời phương tiện giữ lấy mình

Làm lành là gốc Bồ Đề Tát

Tùy cơ bố thí rõ nhơn tình.

 

Trọn đời tu phước lành ban mãi

Công đầy quả đủ chẳng ngoa tài

Ăn chay niệm Phật lòng thanh thản

Bằng không sao đặng thế trần hài.

 

Nhiều phương bố thí lắm thế nhân

Ai đành thí của cứu nguy trần

Chớ khi đói khát một cơn rét

Bửa cơm bát nước tốn nhiêu cần.

 

Người đời lo sợ chít chiu của

TA khuyên bớt ngại tại thân chưa

Người ham mê của cõi trần thế

TA khuyên rộng tâm tu niệm chừa.

 

Giải hòa thoái chuyển răn khuyên giải

Tuy nghèo thương chúng giải cơn khuây

Bố thí lựa chi có tiền mới

Bày ra tích thiện tập ăn chay.

 

Công chi với Phật mà hòng ỷ

Dẫu cho niệm Phật tâm bất ý

Ích chi cho chúng mà hay nói

Dẫu cho niệm Phật ăn chay tỳ.

 

Tránh lành làm dữ tội đọa sâu

Lòng chẳng tịnh tánh bất nhơn cầu

Mãn đời niệm Phật chi công phí

Lòng chay khó lắm miệng ngoài tâu.

 

Miệng ngoài chi khó một đồng thí

Giàu có một thiên khó thí đi

Giàu sang một bửa chay truyền phước

Khó mà làm đặng thiệt rằng nguy.

 

Xứng ngôi chấp phận vẹn phần thanh

Còn như dân giả trọn niềm lành

Lo xong nhân thế giữ nghiêm luật

Gìn lòng trung tín mến yêu quanh.

 

Hết lòng hết sức lo tu đạo

Giúp người sửa lỗi lầm hiếu thảo

Chánh pháp tu hành khuyên thiên hạ

Ai tu cũng đặng biết gấp rào.

 

Ngươn ba hoàn dựng nội mười hai

Từ mở mang trời đất nhẫn nay

Hồng trần còn mãi lăng xăng lắm

Người lành phải chịu tiếng đắng cay.

 

Chữ tam thành bạc công khá gắng

Muốn lên bờ phải thoát mê hằng

Niệm chữ từ bi lòng ghi mãi

Tu Tiên Đạo giữ cảm ứng năng.

 

Tánh lòng bá phải in một tiết

Nhắn với ai vi tâm tu thiệt

Năm hồ rộng biết lạ thần tiên

Muốn nên mình phải phàm tâm diệt.

 

Trời đất vui chơi ngoại cảnh thơi

Đạo Tiên Thiên lập đúng vị ngôi

Công cho dầy quả cao lòng thiệt

Dốc lòng đền chính cũng chưa ngơi.

 

Hành đạo phương chánh danh hậu thế

Tứ Ân bất phế Nghĩa Nhân đề

Hễ đạo người đừng chia phân cách

Làm sao cho biết đạo tứ bề.

 

Cuộc phù huê nhắm cũng cheo leo

Làm chi cho ngụy tâm bất theo

Đâu yến sơn ngữ chi chi quế

Người đời biết lấy tức không nghèo.

 

Bởi vì sanh chúng quá tự tân

Người đời phải học chữ tu thân

Cách chỉ mành nào đâu xa cách

Đạo muốn gần đường Phật báo ân.

 

Gẫm người vật máu xương không khác

Sao phải nở lòng giết xiết chặt

Câu rằng như quá bất phải tội

Ráng phải thiện tâm định an lạc.

 

Cõi Nam đã mở rộng cửa lầu

Muốn cho thấy đặng cánh thiên âu

Đèn chí hào gian luôn rực sáng

Thuyền bát nhã bốn phương lượn cầu.

 

Nước Ma Ha rửa sạch ba lòng

Rượu quỳnh Hà mời khách Tây Đông

Tuy sắc thân hãy còn ở tục

Đặng một chén quỳnh vị khó thông.

 

Tiếng đờn thì tai lóng cho thông

Tiếng đờn tuy sắc diện mục đồng

Tiếng đờn riêng mới nhơn tự liệu

Tiếng đờn phước họa vô môn trông.

 

 

Đờn kêu họa phước vô môn

Đờn kêu biển lặng núi non chuyển dời

Đờn kêu ai còn mất nơi

Đờn kêu phải hiểu từng lời LINH SAN  

Dờn kêu ai dốc lo toan

Đờn kêu đóng cửa Tây đàng khóa then

Đờn kêu rằng biết đúng tên

Đờn kêu nguy giái lập nền thần khâm

Đờn kêu muốn thấy vương thầm

Đờn kêu bồi chí đức tầm huyền cơ

Đờn kêu vọng tiếc từng giờ

Đờn không dây kéo cuộc cờ khó nghe

Đờn kêu sáu vạn tập đề

Đờn kêu cửa bát Bồ Đề đăng san

Đờn kêu phù diệm nổi còn

Đờn kêu tu tỉnh hãy còn nghe qua.

 

 

Sóng muôn trùng còn đoái làm chi

Đọc tỉnh mê say niệm A DI

Say một cuộc bất tri nhơn sự

Sáu vạn dư thu ĐẠO phải QUI.

 

Văn thiện ngô tai nghe tắc bái

Phải sao rằng chẳng phải bất lai

Hùm lên non rồng kia xuống biển

Mãn sáu thâu trải tám mốt đài.

 

Qua lời này tiếng hãy còn nghe

Sự thế phải biết thời vô kế

Tu thân thời vô lự vô tư

Thủ thanh tao thân ý tụ về.

 

Có duyên gặp TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Chín phẩm sen vàng khai thế hồ

Hồ sen ba ngàn công quả đặng

Đơn thơ chiếu hiển thân xác vô.

 

Bày tỏ huyền cơ chốn đơn phòng

Đờn không dây khải cõi hư không

Lưới trần Cực Lạc tạm khúc hát

Vô Bồng trăm năm giải chưa xong.

 

Sư thiên đường địa ngục rõ ràng

Làm lành làm phước chuộc tội thân

Công lớn thì theo Phật Tiên Thánh

Thượng Đế chỉ truyền các Thành Hoàng.

 

TỪ ÂN THƯỢNG ĐẾ ban ân xá

Làm phước ăn năn tạo nhơn hòa

Nay khắc bản thêm TA cho tựa

TA nói ít lời nhơn truyền ra.

 

Trần lâm gia chánh cụm nêu danh

Hành thiện tu hành giữ cho thanh

Phước nhiều bởi dạ làm lành tánh

Đạo cả nhờ kinh giảng nghĩa rành.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
3:51 CH(Xem: 125)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
2:14 CH(Xem: 537)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 848)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 892)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 946)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
1:56 CH(Xem: 1156)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 973)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1254)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31.
7:39 SA(Xem: 1561)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1531)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 1804)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1640)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2316)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 1908)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:33 SA(Xem: 3038)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
3:16 CH(Xem: 3825)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 2901)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3235)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4210)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4127)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.