DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY THÁNG 4 NĂM CANH TÍ

07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 1616)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 15 Tháng 04 Năm Canh Tí
Ngày 07 tháng 5 Năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
NGÀY CÚNG VÍA PHẬT ĐẢN
Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải Giáng Đàn 

Tường thay HOA vạn sự nhiên

NƯƠNG BÁT sinh kỳ diệp khế liên

KIM vô hư cõi TỪ ÂN CHỦ

Bát BÁT NƯƠNG nương ấn sắc HUYỀN.

Không sắc sắc không chơn như hiện

Từ góc độ sanh hiện cảm Thiên

Ứng DI xuất từ nhiên độ hóa

Từ từ nhân điển đón chào HOA.

Phương phương muôn pháp hòa muôn chuyển

Khẩn khấn KIM LOAN điển quy nguyên

KIM NƯƠNG KHAI TỎA THUYỀN KỲ HỘI

BAN ÂN LỜI VỤ MẪU TÒA NGÔI

[Kim Nương = tên họ thế gian Thái Kim Anh, thánh danh Thiên Nhứt Kim, thiên phong Tây Nương Thánh Mẫu, kim thân của Tây Nương Kim Mẫu.  Vụ Nữ là tên sao được dùng để chỉ người đàn bà trong văn chương. Ở đây sao Vụ Nữ đã được nâng lên thành sao Vụ Mẫu để bày tỏ sự tôn kính.]
Vô tận vô biên cõi giới trường

Liên NƯƠNG BÁT hiệp tri tâm tưởng

Giới giới vẫn không tưởng PHỤ MẪU

Diệu diệu khai hồi ngưỡng chứng thâu

Du đáo tứ phương TRỐNG LỊNH KHAI

Tỏa tỏa Tây Trúc hài kêu chỉ

Cao xanh mây tả diệu đại y
Nương NƯƠNG TÂY phủ thâm diệu thấu

Soi rọi chắt chiu đàm phán câu

Hồng trần công khó vui mùi đạo

Trì lệnh hoán hô chúng sanh cầu
NƯƠNG BÁT diệu thanh nghe gió thoảng

Mở rộng tầm nhìn bao điều phân

Tạo phước sâu dầy NƯƠNG KIM huệ

Thân giả tạm trần bao năm ba

Điển LÀNH linh NGỌC KIM không ngự

Cảnh cảnh ấm bầu rưới mãi từ

Bước đi bước đứng nơi rổng trống

Gầy dựng đài tiên mở đường tu.

Mượn tạm thân tựa nương từ thiện

NGỌC nhơn LÀNH KIM khả túc duyên

Chơn không chơn tánh hạnh tu chiết

Phước căn khó bì ngọt diệu liên.

Vi vân giáng thế định rõ phân

Hợp thời tạm xác khối bầu nâng

Viễn viễn liên chánh kỳ đồng chánh

Tạm tạm tuổi tên nương kim thân.

Chơn kỳ một khắc tạo bầu khối

Ai thoát cuồng xoay đến Mộc Đài

Vô không vô sắc hợp thời tái

Ai hiểu BÁT NƯƠNG dấu lưu thời
Kỳ duyên KIM họa diễn cuộc lộ

Tân lưu chơn chánh BÁT KIM hữu

Nhựt nhựt lâm nương thủy túc lưu

Hiển hiển linh sự lậu hình THU

[Phạm Xuân Thu, quy vị ngày mùng 4 tháng 4 năm Bính Thân, là một kiếp dưới thế vừa rồi của Bát Nương Di Hoa Kim Hải]
Chuẩn chuẩn xuất xác châu kim thế

Tiêu tiêu lạc thành tại giá thân

Kim vi cao hữu hảo bát tấn

Khúc thị khương trào bảo nhập đề

Đề xanh biên hưng vi tả diện

Xoay bổ nhập lành nhơn khiếu soi

Chuyển chuyển tọa giáng phùng kỳ thế

Kỳ phận xem coi màn lọc xuyên

Căn cơ bước tới KIM BÁT cảm

Một có một không trổ bóng hồng

Sắc sắc không sắc thay xác rộng

Kết đồng phúc thảo duyên tác lan

KIM BÁT PHẬT độ quần sanh chúng

Trụ hình lai giác THỌ BỔ PHÂN
[Hai câu trên Bát Nương Di Hoa Kim Hải Diêu Trì Cung tiết lộ cho biết bà cũng là một vị Phật Bổ Xứ lo việc độ chúng dưới thế gian.]

CUNG DIÊU chiếu rọi sâu duyên bản

Đồng thiện chu kỳ điểm khai cung

Quy tử lộ biến cực điển chánh

Chơn chơn thế tục dữ xác thân [dữ = cùng với, để]

Hồi hồi THU chí đặng NGƯỜI [NGÀI] vấn

Có không không có diệc chiếu lành [diệc = cũng là, chẳng qua]

Nương trần tạm xác chiêu văn nữ

Buổi mấy tiếng đời xuất chí vân

Một cõi hồi tớ khai điệu bạc

Gọi mời lực Đạo sắp cuộc tư

Tây Thiên tiếng đàn lạc chiêu cầm

BÁT KIM NƯƠNG tụ tiệp quang âm

Hoán hoán hài lương LÀNH NGỌC báu

Tri kỷ tri lai tuyệt tuyệt thầm

Thiện tất vân lưu giá chuẩn đồng

Lộn lăn lăn lộn thế tròn mong

Dạn dĩ tương tác chơn nhơn đắc

KIM LIÊN trổi phát diệu thủ HỒNG [Hồng = Hồng Liên]

NƯƠNG BÁT chào KIM lai hồi phản

Tịnh lạc an tường lui bước phân

Ngẫu chiêu nhiên đáo HỒNG lạm tác

Tục bế duyên may hẹn trở trần

Từ bi nghe thấy thời trần tục

Tỏa tuyệt chờ cơn liên sắc khai

Chiêu chiêu cảnh giả tợ đoan khải

Thân diệu hiệu kỳ ĐẠO SỰ thúc

Thoái tác Đông như KIM BÁT lưu

Thế trần liên cảnh không nhu khứ

Mượn xác tỏa thân LÀNH dùng tạm

Đời ngược khả quý rồi tịch như

Muốn ngưng mãi nói ngâm thơ chuyển

Dạ ngọc báu sen Thánh Điển Thiên

Chào bản KIM lai tái kiếp đạo

Cờ cuộc khó suy tạm lui thuyền

Khải đờn trần tại lưu sinh chuyển

Điệu âm cơ bước nêu tay chỉ

Liên cuộc BÁT KIM khách lai chi

Chung khải khâu kỳ thị thêm niên

KIM THU XUÂN tại lành an thế

Tri trực phục tề tịnh mạch HOA

XUÂN THU thế dạo quang tai hóa

Quý hòa quý hiệp cách điệu về

Danh tỏa cung vĩ nương đồng đãnh

Thể THIỆN LẠC Y tài hổ thanh

[Thiện Lạc Y = Bát Nương được biết như là hiện thân của đóa sen trắng tinh khôi, thuần khiết nơi Dao Trì.  Ngài là một vị Hỉ Lạc Thiên Tử chuyên phụ trách về việc đào luyện văn chương, nghệ thuật, đem trí thức tinh thần phổ hóa cho chúng sinh khắp Tam Giới. Ngài cùng chư vị Thải Hoa Thiên thu thập những đóa hoa thiện ý tinh khôi thuần khiết của các chơn hồn cao thượng, hoặc chư nhân sĩ có những tài năng nghệ thuật văn chương thiện mỹ. Lại cùng chư vị Bố Hoa Thiên đem những tinh hoa của Thiên Địa ban bố khắp nơi, khiến cho muôn sinh được an lạc, yên vui, gần gũi các vị Thiện Thần, thường hồi hướng về con đường tu tâm dưỡng tánh. Thế nên ngài còn được biết đến với tôn danh là Phổ Lạc Thiện Sư.  Theo tư liệu được ghi chép của thư viện Cao Đài thì ngài từng có kiếp giáng trần là Hồ Đề, một nữ tướng dưới trướng của Hai Bà Trưng có tài ba thao lược dũng mãnh phi thường, được nhân dân xưng tụng là Thần Tướng, Thiên Sứ Nhà Trời khi một mình tay không thuần hóa Bạch Tượng, một Linh Thú uy dũng mạnh mẽ oai phong vô cùng, đem tài sức của mình bảo vệ non sông đất nước (Trích Tam Giới Toàn Thư).  Theo ghi chép của Giáo Hội Thiên Trường thì ngài có một kiếp sinh vào thời nhà Lý. Ngài chính là Vua Lý Chiêu Hoàng.  Và chính điển thi của ngài tự tiết lộ, kiếp gần đây nhất ngài có tên họ là Xuân Thu tức bà Phạm Xuân Thu, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1959 và quy vị ngày 4 tháng 4 năm Bính Thân tức ngày 10 tháng 5 năm 2016 tại California.]
Xuân Hạ Thu Đông lâm bổn cát

KIM BÁT vô hình Đông tự thành

Hườn hườn điển cát nhập thân ký

Lạp phục đắc chiêu KIM BÁT kỳ

Lâm xuất đầu chủ lai nguyệt xuất

Bức tùy đỉnh lậm cảm nhựt y

Vĩ vĩ quân lữ tạm lui

Chào NHỨT KIM lưu BÁT phản cung

Lam lam kỳ nội liên chi định

Thâu khai định kiến hẹn tái bồn

Thuyền ra dị tốc hồ nguyệt nhiên

Tảo tảo nhị LÀNH NGỌC sự huyền

Bất bạ bất tề bất di luận

Thọ thọ liểng uy kim (mất tiếng)

(mất đoạn)

KIM LIÊN nhứt hãn phú hữu từ
[Kim Liên không phải sen vàng mà là các vị Liên Hoa của Kim Loan Điện, của Kim Mẫu Diêu Trì]

Vân vân NƯƠNG BÁT vô nương xác

Lữ hiệp kim giai tỏa định như

Tây Nam việc thế chung quy thế

Khai hình vô tướng thấu phát thân

Năng khách HỒNG lộ vịnh nhất tể

Thiên danh KIM NHỨT bổ tại trần

Chơn thuyết NƯƠNG BÁT, KIM THIÊN tề

Bình bình thụy ngã tòng thuyết Chấn

Lưu hạ lưu huy HỒNG BÁT về

NHỨT KIM KIM NHỨT nương BÁT phận

Hiệp nhánh chung trần thân tứ bề

Vô tợ HỒNG lãm KIM LIÊN phán

Lượng lượng vô kỳ định ngoạt phê

NƯƠNG BÁT tự Thánh hàn phiên bản

Tòa Cung nguyệt chiếu năng phong bề

Chiếu khiếu quy đình CHÁNH KIM niêu

Tạm lui khâu kết dạ lộn nhiều

Lời chào KIM NGUYỆT Từ Phạm trở [gót]
[Từ Phạm = Từ Đạo họ Phạm (Phạm Xuân Thu) = Bát Nương Di Hoa Kim Hải]

Bất lộ bất khan tạm nương theo

Khả tâm lai kết cung nhi khấu

Giai giai nhứt nhứt hồng trần kế

Cung kịch kỳ thiên lập kết hòa thân

Đa Chất Đa Chấn lầm kim bâu

Tạm phả hồi cú vô kiến hảo

Tất Đát Hồng Ra phủ mấy đào

KIM NƯƠNG hòa BÁT trùng bất thiết

Lui tạm tạm lui cẩn ký, chào!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 391)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 793)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 477)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 487)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 1551)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 1376)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 1194)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 1308)
Pháp Âm 2020_46.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 1470)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 1814)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 1766)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 1686)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 1865)
Pháp Âm 2020_41
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 1864)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 1550)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 1543)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 1622)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 1895)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 1699)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 1728)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 1800)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 1752)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 2567)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 2217)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 1945)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 2116)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 2385)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 2305)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 3096)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 2764)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 3782)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 3879)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 3994)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 4384)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_39.
26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 3272)
Pháp Âm 2019_31A - 2019_33.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 1669)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 4787)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 4337)
Pháp Âm 2019_19 - 2019_23.
21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 5046)
Pháp Âm 2019_15 - 2019_18.
04 Tháng Hai 20191:09 CH(Xem: 5123)
PHÁP ÂM 2019_12 - 2019_ 14.
26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 4216)
Pháp Âm 2019_08 - 2019_11.
19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 4329)
Pháp Âm 2019_03 - 2019_06.
07 Tháng Giêng 20194:22 CH(Xem: 3461)
Pháp Âm 2019_01 - 2019_02.
29 Tháng Mười Hai 20188:29 CH(Xem: 4129)
Pháp Âm 261-263. END YEAR 2018.
24 Tháng Mười Hai 201812:35 CH(Xem: 3557)
PHÁP ÂM 259-260.
17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 4044)
Pháp Âm 256-258.
11 Tháng Mười Một 20183:16 CH(Xem: 4456)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
10 Tháng Mười Một 201812:18 SA(Xem: 3568)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
30 Tháng Mười 20182:06 CH(Xem: 3979)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
28 Tháng Mười 201811:08 CH(Xem: 4220)
Pháp Âm 238-247.
15 Tháng Mười 201811:11 SA(Xem: 4876)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
08 Tháng Mười 20183:59 CH(Xem: 3759)
Pháp Âm 220-227.
03 Tháng Mười 201810:26 SA(Xem: 5090)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
29 Tháng Chín 20183:44 CH(Xem: 4388)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.
02 Tháng Chín 20181:24 SA(Xem: 3201)
Pháp Âm 207-209E.
27 Tháng Tám 201810:12 SA(Xem: 4965)
Pháp Âm 202-206.
23 Tháng Bảy 20186:57 CH(Xem: 4841)
Pháp Âm 198-201. Đàn giờ Tí tại đàn tràng Núi Sam.
17 Tháng Bảy 20186:08 CH(Xem: 3351)
Pháp Âm 193-196. Đàn giờ Dậu tại Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội.
02 Tháng Bảy 201811:32 SA(Xem: 5138)
Pháp Âm 178-192.
25 Tháng Sáu 201812:36 CH(Xem: 3966)
Pháp Âm 172-176.
24 Tháng Sáu 201812:23 SA(Xem: 4580)
Pháp Âm 166-171.
18 Tháng Sáu 20189:48 SA(Xem: 4689)
Pháp Âm 160-165.
28 Tháng Năm 20186:13 SA(Xem: 4273)
Pháp Âm 156-159C.
23 Tháng Năm 20183:50 CH(Xem: 4107)
Pháp Âm 153 -155.
22 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 30518)
Pháp Âm 149-152.
12 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 31134)
Pháp Âm 146-148C.
12 Tháng Ba 201812:00 SA(Xem: 26326)
Pháp Âm 143-145.
25 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 12616)
Pháp Âm 139-142.