THIÊN THƠ THÁNG 5 NĂM 2020

30 Tháng Tư 20209:22 CH(Xem: 10695)
Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 30 tháng 4 năm 2020 lúc 15:48 P.M. US.
 

ĐẠI TAM THẾ ĐẠO

ĐẠI ĐỒNG hoán chuyển điển linh thông
TAM GIÁO truyền trao thượng điện hồng
THẾ GIỚI địa tầng tâm sâu rộng
ĐẠO LÀNH NGỌC ĐẾ giáng thuyền KHÔNG.

[Khoán thủ: Đại Đồng Tam Giáo Thế Giới Đạo Lành.]

THUYỀN KHÔNG hạ thế đón nhân lành
ĐƯA CHUYỂN tâm thành gặp chúng sanh
KHÁCH ĐẠO thiện duyên cầu đức hạnh
MẪU THẦY thường chuyển kiến TAM THANH.

[Khoán thủ: Thuyền Không Đưa Chuyển Khách Đạo Mẫu Thầy.]

TAM THANH bố hoá điển THIÊN ÂN
GIỚI TÁNH nghiệp căn chuyển đổi dần
GIÁC NGỘ từng phần thay tận mới
CHÚNG SANH đạt pháp Đạo Tân Dân.


[Khoán thủ: Tam Thanh Giới Tánh Giác Ngộ Chúng Sanh.]


TÂN DÂN Thượng ĐỨC THỂ NGUYÊN Trường
GIÁO LÝ đạo đường quyết tựa nương
THIÊN GIÁO ngọ thời vươn rộng hướng
ĐẠO TRỜI khai mở tiếp nhiều chương.


[Khoán Thủ: Tân Dân Giáo Lý Thiên Giáo Đạo Trời.]


[ĐẠO TRỜI = THIÊN ĐẠO.  Thiên Đạo Vô Vi được khai mở vào thời này là sự tiếp nối và tiếp nhận cơ đồ từ những mối Đạo được Thầy Thượng Đế khai mở trước đây.  Năm 1935 Thầy Trời tiết lộ, trong Tam Nhật Đàn diễn ra tại Bát Quái Đồ Thiên xứ Hà Tiên, là trong giai đoạn đó "Thầy chỉ giáng đạo chứ chưa khai giáo".  Đến năm Đinh Dậu 2017, Thầy Huyền Thiên Thượng Đế mới thực sự "khai giáo" và giáo đó là Giáo Hội Thiên Trường Huyền Không Đại Đạo.  Đúng với huyền khải 3 lần Thầy xuống phàm "giáng đạo" trên đất nước Việt Nam.  Chiết thân lần thứ nhứt là Đức Ngài Ngô Minh Chiêu (Ngôi Hai trào một), lần thứ hai là Đức Ngài Võ Văn Phẩm (Ngôi Hai trào hai) và chiết thân lần thứ ba là Đức Ngài Đức Ngài (Ngôi Hai trào ba). Và lần cuối cùng này "... Thầy mới khai Giáo kỳ ba thì Phật Thánh Tiên Tam Giáo hạ trần hoát khai huỳnh đạo lập đời Thánh Đức Tân Dân, thì chừng đó huỳnh đạo (danh từ chung, chẳng phải danh từ riêng chỉ tôn giáo Thiên Khai Huỳnh Đạo khai mở năm 1961) thâu hết những kẻ đắc pháp huyền hư cùng hiền tài tuấn kiệt mà dẹp loạn can qua hoàn cầu mới được..."  (Trích Dẫn 2, trang 5, Tam Nhật Đàn).]

 
NHIỀU chương hiệp bút điển tâm thiền
TẦNG Thánh Tiên Thần Phật dạy khuyên
LIÊN đạo Sấm, Kinh tiền bối chuyển
GIÁO TRƯỜNG THIÊN HỘI hiệu SƠN LIÊN.


[Khoán thủ: Nhiều Tầng Liên Giáo]


[SƠN LIÊN = TAM GIÁO TÒA.  Câu này phải đọc ngược, ý nói Tam Giáo Tòa hiệu triệu Tân Dân vào nhà Giáo Hội Thiên Trường để dọn đường Thánh Đức.  Đồng thời câu này còn có một nghĩa khác nữa. Đó là, Giáo Hội Thiên Trường là "bảng hiệu" của Liên Sơn Huỳnh Đạo (nằm ở đoạn thơ kế).]


LIÊN SƠN HUỲNH ĐẠO THIÊN NHƠN SƯ
ĐIỂN HỘI đại căn thức Đạo Từ
THIÊN SÁCH Dịch Kinh thư luận tự
THƯỢNG NGƯƠN lai đáo bút THIÊN THƯ.


[THIÊN NHƠN SƯ = là một trong mười hiệu của một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. THIÊN SÁCH = SÁCH TRỜI. DỊCH KINH = KINH DỊCH. THƯ LUẬN TỰ = Thiên thơ luận chữ = ý mói phải giải mã mới hiểu thiên thơ.]

[Khoán thủ: Liên Sơn Điển Hội Thiên Sách Thượng Ngươn.]


THIÊN THƯ giáo lý thuở ban sơ
ĐIỂM HẸN nguyên xưa đã định giờ
NHẬN THÊM SẤM LUẬN thời đại mới
HOÀN THÀNH THIÊN ÁNG bộ đồ thơ.


[Khoán thủ: Thiên Thơ Điểm Hẹn Nhận Thêm Sấm Luận Hoàn Thành Thiên Áng. THIÊN ÁNG = những bài thiên thơ.]


[Thiên] THƠ ĐỒ [Trận] khởi sự đại kỳ tân
THIÊN ÁNG võ văn sóng điển tần
ĐẠO KHẢI hoàn cầu tâm chuyển vận
THIÊN BÌNH TÂN QUỐC lập Tân Dân.


[Khoán thủ: Thơ Đồ Thiên Áng Đạo Khải Thiên Bình. THIÊN BÌNH TÂN QUỐC = Đức Ngài.]

 
TÂN DÂN THÁNH ĐỨC điển hoàn ngai [vị]
THIÊN BỬU HUỲNH KHAI hẹn gặp [ĐỨC] NGÀI
SẤM KÝ THIÊN VĂN miền thất đại
THIÊN TIỀN ĐIỂN HẬU chủ khai bài.

[Khoán thủ: Tân Dân Thánh Đức Thiên Bửu Huỳnh Khai Sấm Ký Thiên Văn Thiên Tiền Điển Hậu.]

 

  
Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 30 tháng 4 năm 2020 lúc 18:04 P.M. US. 

 

KHẢI LỤC TAM BIÊN

[Khải = tiết lộ, nói cho biết. Lục = ghi chép, ghi vào sổ bộ]

KHẢI giáo lý Thiên Thượng điển vàng

LỤC châu chuyển dịch SẤM truyền vang
TAM tranh võ trụ trên chiến hạng
BIÊN độ dọc ngang lưỡng hải hàng.
   
Thiên cầu biến chuyển tự nhiên
Thập tam thập bát các miền càn khôn
CHÚA TRỜI, PHẬT THÁNH LA MÔN
[La Môn = Đại La Thiên Môn]
ĐẠO TRƯỜNG NGƯƠN THỦY THIÊN TÔN LẬP ĐỜI.
 
Nhơn gian tân tạo muôn loài
Thượng Ngươn ĐỜI ĐẠO cùng ngồi tiệm tâm
Nhìn xem chuyển dịch sơn lâm
Xây ngôi nhà lớn nối tâm [Cửu] Trùng Đài.
[Xây ngôi nhà lớn = xây ngôi nhà Giáo Hội Thiên Trường = là Thể Nguyên của Đấng Thánh Chúa Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.]

 
Trung Tâm Điểm Đạo tới ngày
Chuyển xoay thế giới đổi thay cờ mầu
Phân chia hai cực địa cầu
Cung trung tâm chuyển một bầu càn khôn.
 
Châu Âu phải mở Khổng môn
Giao tâm ngang dọc trường tồn trực phương
Phục hành tam giác viễn dương
Biển Đen, Biển Đỏ tầm đường cao sâu.
 
Giao thoa tần số điểm đầu
La Môn đợi lịch lục châu giao thời
LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI
ĐÔNG TÂY HIỆP HỘI NƠI NƠI NGÓNG NHÌN.
 
Trung Đông diễn tập viễn chinh
Tầng khơi tranh mặt tái sinh số vòng
Tâm quan Biển Ấn đảo vòng
Châu Âu Châu Mỹ vào trong trận cầu.
 
Diễn biến thế đấu tàn đâu?
Trung tâm Vùng Vịnh tuyến đầu đại binh
Tam giác biển: Bắc - Ấn - Bình
[Bắc = Bắc Đại Tây Dương. Ấn = Ấn Độ Dương. Bình = Thái Bình Dương]

Thâu gom thuyền lớn tương sinh đất trời.
 
Điều phong hỏa thủy khai ngòi
Sóng từ võ trụ nhìn soi bến thuyền
Kỹ nguyên khoa học thông liền
Điều hành Bát Quái Hậu Thiên hữu hình.
 
Tâm quan kích nổ Thái Bình [Dương]
Ẩn hiện điển sóng thông tin nước ngoài
Tam giác không lực hoa mai
Giao thoa bước sóng trùng đài liên châu.
  
Khải ước HUYỀN CƠ điểm địa cầu
[Khải = khải huyền. Ước = tân ước]
Bài Đông Tây hội Thiên Nam thâu
Sấm vang lục địa đường tâm thấu
Ký sự tầm xem thấy nhiệm mầu.


Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 1 tháng 5 năm 2020 lúc 18:01 P.M. US.

THIÊN THƯƠNG LỊNH HÓA

THIÊN BÌNH TÂN QUỐC liên toà
THƯỢNG TÔN ĐẠI ĐẾ THIÊN HOA ấn bài
LỊNH trên đưa xuống ĐỨC NGÀI
Hoá duyên trần thế lập đài Thượng Ngươn.
[Thượng Tôn Đại Đế  = Thượng Đế của Đại La Thiên = Thiên Hoa Đại Đế = Huyền Khung Thượng Đế = Huyền Thiên Thượng Đế = Chúa Thánh = Thánh Hoàng ... Còn Đức Ngài nhận lịnh lập đài Thượng Ngươn hóa duyên trần thế.]
 
Lực truyền HUỲNH ĐẠO BỬU SƠN
Đồng liên tiếp sóng Thiên quờn đại căn
ĐẠI ĐẠO tập hạnh chuyên cần
Hoà chung thể đại từng phần ngộ tâm.
 
Nhận luôn điển sóng dương âm
Nhiều tầng nhiều cõi xuyên tầm không gian
Điển THIÊN tay ẤN pháp ban
Tam miền thất đại lạc an nhân loài.

Điển xuất điểm thân tâm chuyển hoá
Phát sóng từ tiếp nhận bá gia
Từng làn hơi thở thể hoà
Nơi nguồn chơn lực tinh hoa hội về.
 
Đầu khai điểm nhơn gian thời đến
Tích từng hơi thở nối khôn càn
Bát Quái chuyển dịch dọc ngang
Cung tròn võ trụ tuần hoàn châu lưu.
 
Tầng số phản chiếu tâm từ
PHẬT-THIÊN vận chuyển pháp tu kỳ này
Hướng tầm thuyền đạo MẪU THẦY
Chúng sanh tự tĩnh pháp xây căn thiền.
 
Cùng chung cung cõi Thiên Tiên
Bá gia đến đặng phước biên NGỌC HOÀNG

 

Linh căn chứng ngộ lễ bàn
Hoà chung THIÊN ĐẠO hiệp đàn Phật Tiên
PHẬT BÀ KIM MẪU HIỆN TIỀN
THANH ÂM SẮC TƯỚNG ĐỦ DUYÊN GẶP THẦY
[Phật Mẫu Diêu Trì hiện đang có mặt dưới thế gian bằng xương bằng thịt và đã hội ngộ với kim thân Thầy Thượng Đế (Đức Ngài) cùng hội hiệp với chư Phật Thánh Tiên (hữu hình và vô hình) nơi Giáo Hội Thiên Trường hoằng dương THIÊN ĐẠO].

 
Tay ấn sắc NGỌC ba chữ ĐẠI
Thể THIÊN hoà BẠCH NGỌC chuyền đai
Thuận trên Thiên Điển ĐỨC NGÀI
Thế gian tiếp nhận chuyển xoay địa cầu.
 
Câu chí đạo hiệp hoà nhân thế
Đạo xây Đời tịnh tiến pháp về
Cảnh tiên ấn sắc bồ đề
Chuẩn thông TAM GIÁO mọi bề tâm chơn.
 
Cầu THIÊN-PHẬT đạo hoà nhân địa
Ứng linh căn thường chuyển tâm minh
Pháp duyên đạo đức sửa mình
Chúng sinh thế đạo hỏi sinh nơi nào?
 
Bài binh pháp từng nơi diệu lý
Đứng trung cung diễn trận thời nay
PHẬT TIÊN BAN ẤN BỬU BÀI
HUỆ TÂM ĐỨC HẠNH THÌ VỀ [GIÁO HỘI] TRƯỜNG THIÊN
Dự thi phước huệ hiện tiền
LONG HOA chấm điểm Phật Tiên Thánh Thần
Hiệp phân cội gốc nguyên căn
LONG VÂN ĐẠI HỘI ĐỨC ÂN NGỌC HOÀNG
CHỦ KHẢO bút mực pháp đàng
LIÊN SƠN trung chuyển các hàng vô vi.
[Ngọc Hoàng Thượng Đế là Chánh Chủ Khảo của Hội Long Vân. Còn Sách Trời (bút mực pháp đàng) của Tam Giáo (Liên Sơn) là nhằm xoay chuyển các hàng vô vi về dự thi.]

 
DIÊU TRÌ, PHẬT TỔ, PHẬT THẦY
PHẬT VƯƠNG DI LẠC ĐÔNG TÂY HIỆP VỀ
Đúng ngôi TAM GIÁO ra đề
Thi nhân tánh hạnh bồ đề tâm thân
Rồi xem thiện tánh cận lân
Các hàng chư Phật các tầng Thánh Tiên
CÁC CUNG GIÁO ĐẠO HẠ ĐIỀN
TỪ TRÊN THƯỢNG GIỚI TỚI MIỀN CÀN KHÔN
Trực chỉ các điển cổng môn
TAM THIÊN THẤT ĐẠI LINH TÔN THIÊN ĐÌNH.

 

Các hàng Chư Thánh Thiên bình
Tông môn phái đạo phải nghinh phải trình
CÁN CÂN TAM GIÁO THIÊN BÌNH
LIÊN SƠN TÂN QUỐC CHIẾU MINH BỬU HUỲNH
CẦM CÂN MỰC THƯỚC OAI LINH
Phẩm cung tại thế chúng sinh thái bình.


Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 2 tháng 5 năm 2020 lúc 18:40 P.M. US.
 

ĐẠI HIỆP THIỀN THIÊN
ĐẠI đồng tự tĩnh trí tâm thành
HIỆP NGỘ ĐẠO THẦY SÁNG RẠNG DANH
THIỀN ĐẠO tu hành hàng Phật Thánh
THIÊN TIÊN nguyên thể ngọc châu dành.

Bến thuyền giác ngộ đạo đời nay
Ngươn Thượng tầm thêm diện Phật Đài
Chọn cách tự tu thiền tân đại
Sóng từ trường điện não Thiên Khai.

Chấp đoạn “linh hồn" sách cổ xa
Xưa kia kinh sách đã quá già
Luận nhiều từ [ngữ] Đạo chưa tròn nghĩa
Ngươn Thượng kỳ này diễn rộng ra.
[ý nói những từ ngữ dạy Đạo có từ xa xưa như là chữ "linh hồn" nay đã quá lạc hậu vì thời đó chưa đủ trình độ để hiểu và ngôn ngữ để diễn tả, nay cần phải diễn rộng ra theo hiểu biết của nhân loại về tần số điển quang trên nền tảng khoa học lượng tử.]
 
"Linh hồn" Ngươn Thượng [này] được thay tên []
"Sóng điện từ tâm não" nối miền
Tần số vận hành hoà thất đại
Điển trường lượng tử tái MINH THIÊN.

[Minh Thiên = Huyền Thiên Thượng Đế.]

Kim thân hoà thể không gian
Điển tâm kết nối đại ngàn càn khôn
Giao thoa tần số bảo tồn
Cùng chung bước sóng qui môn một đàng.
 
Khi tích tụ đủ duyên thuận nghiệp
Các sóng từ chuyển đến địa tiên
Đúng thời thất đại châu liên
Điển quang hoàn lại đại miền lục châu.
 
Phải tu học tự tâm thiền điển
ĐẠO MẪU THẦY hoán chuyển căn duyên
Từng phần thân thuộc láng giềng
Thân quen phụ mẫu chung riêng hiệp trần.
 
Nơi giáng hạ đủ duyên đủ phước
Thọ lầu đài phẩm chức cao sang
Tiền căn điển đạo NGỌC HOÀNG
Tiên gia , Thánh chúng, các hàng Chơn Nhơn.
 
Có những nơi thân phàm khổ não
Đoạ phàm trần bần tiện thấp hèn
Bởi căn tiền điện não dọc ngang
Sóng tâm não không hoà thể tánh.
 
Xa xôi lắm mới về cung phẩm
Tiếp sóng trường võ trụ dài lâu
Tập tu tại chốn vô hình
Đến khi điển mạnh mới xin NGỌC HOÀNG
Mở tâm khai điển các hàng
Phật Tiên Thần Thánh phục ban điển phần
Rồi theo HỌC ĐẠO tiến dần
MẸ CHA dạy bảo THẬP TAM tấu trình
Cung nghinh các đấng THƯỢNG LINH
Phải thi nhiều cổng Sân Trình trường an
Rồi qua kinh giác Tây Đàng
LIÊN SƠN BỬU NGỌC hoàn đan hiện trần.
 
Chưa kể hết trên đường xuống thế
Phải qua nhiều lớp Cổng, Điện, Cung
Đến qua điển sóng Cửu Trùng
Hiệp qua TAM GIÁO tới vùng Địa Tiên
Học tu hạnh đức Hoa Liên
Thân tâm tái hợp chánh biên người phàm.
 
Bởi biết thế MẸ CHA Ngươn Thượng [này]
MỞ GIÁO TRƯỜNG THIÊN địa hiệp thương
LIÊN KỲ HẢI HỘI CA LI  [California]
Sông Đầm Đạo Bổn HƯƠNG KỲ BỬU SƠN.

Hai địa điện cùng nhau dạy Đạo
Điển sóng từ tần số hai mười [20 Hertz = sóng 20 chu kỳ]
Điển Thiên giáo lý khuyên lời
Tịnh tu BẠCH NGỌC giúp đời thoát mê.
 
THIÊN SƠN CẤM ĐÃ DỜI CHỖ MỚI
Bởi lớp nàn thay đổi không gian
Ngẫm tìm xem đổi thay đàng
Bởi THẦY có lịnh sửa sang nhơn trần.
 
Khuyên nam nữ đồng tu thiện trí

Thức tâm THIÊN tầm ĐẠO CÀN KHÔN
Ngày xưa Phật Thánh Tiên Thần
Mỗi bên một ý tự phân chia phần.

 
Nay TAM THẬP thượng tầng khai bổn

Đổi chuyển rồi lập mới ĐẠO THIÊN
Hoàn nguyên tánh thể căn tiền
Không gian võ trụ hướng THIÊN THƯỢNG HOÀNG.


[TỪ ĐOẠN NÀY TRỞ XUỐNG NÓI VỀ 13 THƯỢNG THÁNH VÀ HIỆN NAY
KIM THÂN CỦA CÁC VỊ ĐANG CÓ MẶT DƯỚI THẾ GIAN VÀ LÀ NGƯỜI VIỆT]  


Thiên NGỌC BẢO là hàng Thứ Nhất
Nhị Đại Thiên MINH BẢO HỒNG LIÊN
Tam Thiên CHƯỞNG GIÁO ĐÀI THIÊN
Tứ Thiên NHIẾP CHÁNH BẢO LIÊN SƠN đồng.
 
Ngũ Thiên thượng vị ĐẠO KHÙNG
Lục Thiên bảo [bửu] Đại La Trung Thiên Đài
Thiên Thứ Bảy là ÔNG SƯ VÃI
Cửa Bát Thiên PHẬT TỔ NHƯ LAI
CHÚA CON Thiên Cửu Thánh Đài
Thập Thiên TỨ THÁNH bảo khai Nam Trào.

Thiên Mười Một là ÔNG TỨ BẢO
Thập Nhị Thiên là chỗ giao thoa
Cộng chung các vị BỒ ĐÀ [các vị Bồ Tát Phật Đà]
Thập Tam thị hiện Bửu Toà Càn Khôn.
 
Phân thứ cấp [gởi] đến [cho] người đời hiểu
Chứ Phật Tiên nào có thấp cao
Anh em đồng đạo đồng bào
Đạo chung một cội gốc nào gốc riêng?
 
Kỳ thay chuyển đổi hồn xác mới
Tánh phàm trần lọc bỏ từ năm
Hai mươi bước sóng truy tầm
Khải kê các pháp sơn lâm giáng trần.


Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 3 tháng 5 năm 2020 lúc 07:10 A.M. US.

 

THIÊN ĐẠO VÔ VI

THIÊN Nam lố bóng thái bình phong
ĐẠO khách NGỌC đang tĩnh đại đồng
VÔ tướng vô hình THIÊN THƯỢNG TỔNG
VI huyền pháp diệu sóng HUYỀN KHÔNG.

Thế giới ngày nay bóng rạng đông
Đường đi kinh tuyến ĐẠO nơi LÒNG
Tâm chơn huệ ngộ THIỀN THIÊN SÓNG
Điển MẪU ấn THẦY đạo pháp KHÔNG.
 
ĐẠO HUYỀN KHÔNG diệu huyền chơn tánh
TÂM ĐẠI TỪ định tịnh căn tiên
Thân tâm THIỆN HẠNH điển thiền
Thay căn chuyển nghiệp chung riêng từng thời.

Tâm pháp đạo ĐIỂN THIÊN TIÊN ĐẠO
Tĩnh lặng thiền chơn thức Hoàn Nê
[Hoàn Nê = Nê Hoàn Cung = nơi trung cung của cái đầu]

Điều hoà vận chuyển đan châu
[đan = đơn = đơn dược = thuốc tiên. Châu = chu = vòng chu kỳ = vòng luân xa = vòng vận hành hơi thở nối liền hệ thống Nhâm Đốc mạch]
Thoát mê trần thế địa cầu khai thông.

Tự tịnh thức thân tâm thường chuyển
Đổi sóng từ điện não phát quang
Tĩnh thần hít thở thông quan
Điều hoà lực chuyển Nê Hoàn trung ương.
 
Phải khai sáng trung cung đồ não
Tịnh pháp đàn kim ấn bửu phang
Dọc ngang các tuyến Tuỳ [tuyến] Tùng
Trung ương thể tịnh cửu cung thoát trần.
 
Pháp tịnh bế Điền Quan nhất thể
[Điền thì gồm gồm có tam Điền là Thượng Đan Điền (phần đầu), Trung Đan Điền (phần ngực) và Hạ Đan Điền (phần bụng dưới).  Quan gồm có tam Quan là Vĩ Lư Quan (đầu xương cụt), Giáp Tích Quan (sau lưng ngang Chấn Thủy) và Ngọc Chẩm Quan (sau ót).]
Thả châu lưu trung tuyến Điền Đan
[Dẫn hơi thở ngay tuyến chính giữa thân mình xuyên qua các Đan Điền.  Câu này và hai câu dưới nói từ Thượng Đình (phần đầu) chuyển luân xa theo Nhâm Đốc mạch trở về lại Thượng Đình.  Xem Mục "Pháp Tu" trong website này.]
Khí trời đang tựu cung này

Giữ nguyên một chỉ hướng thiên Thượng Đình.
 
Tập điều tiết thần châu não điện
Thoát thân phàm hiệp nhất thân Tiên
Xung quanh hàng xóm láng giềng
Càn khôn chuyển thế hiện liền Phật Tiên.
 
PHÁP THIỀN ĐỊNH Liên Ninh cung MẪU
BỬU PHÁP này NGỌC ĐẾ chuyển xoay
Vận hành thông thoáng Khôn Càn
Tâm duy đáo lịnh LINH ĐAN hiện hình.

 

Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 3 tháng 5 năm 2020 lúc 13:01 P.M. US.

KHẢI THIÊN ĐẠO GIÁO

KHẢI CƠ GIÁO ĐẠO đăng đàng
THIÊN NAM CHÁNH PHÁP VƯƠNG HOÀNG SẤM KINH
ĐẠO KỲ NGƯƠN THƯỢNG thông tin
GIÁO TÔNG chính thức thanh minh các hàng.
[ "thanh" là lời nói + "minh" là làm cho sáng tỏ. Do đó, chữ "thanh minh" ở đây là "nói cho mọi người được sáng tỏ" chứ không phải là "biện hộ" như cách dùng chữ của người đời.  Các hàng = các hàng môn sinh đệ tử]

GIỜ NI SẤM NỔ TRUYỀN VANG
CÓ ÔNG VÂNG LỆNH PHẬT HOÀNG THIÊN TÔN
XUỐNG ĐÂY TIẾP NỐI CỔNG MÔN
CHUYỂN LUÂN PHÁP TẠNG KINH THƠ PHÁP TRÌNH.
["Phật Hoàng Thiên Tôn" không phải nói Phật Hoàng Trần Nhân Tôn mà là "Hoàng Thiên Đại Thiên Tôn Cổ Thiên Cái Phật" .  "Hoàng Thiên Đại Thiên Tôn" là Ông Vua Trời Đại La Thiên xưa nhất trong vũ trụ này còn "Cổ Thiên Cái Phật" là Ông Phật xưa nhất lớn nhất của vũ trụ này (nói theo kiểu chấp ngã phân Thiên phân Phật phân cao phân thấp của thế nhân), nói cho dễ hiểu là ĐẤNG xưa nhất lớn nhất trong vũ trụ này, nói rõ hơn vị đó chính là HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ HỒNG OAI HỒNG TỪ NGỌC HOÀNG TÍCH PHƯỚC HỰU TỘI ĐẠI THIÊN TÔN.]
 
Đinh Dậu mở khai Môn Long Trường
Canh Tí này vưng lệnh Thế Tiên
CHUYỂN LUÂN CHÁNH PHÁP đạo hàng
Thanh long Mã á hướng [về xóm] làng Việt nam.
[Trường thi Long Vân (Môn Long Trường) khai mở năm Đinh Dậu. Đến năm Canh Tí này vâng lệnh HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN, Ông THẾ TIÊN (Ông Ngọc Hoàng Thiên dưới thế) lo việc CHUYỂN LUÂN CHÁNH PHÁP.  Các đạo sĩ hàng Thanh Long (đạo hàng Thanh Long) của "Ông Tiên dưới thế" cũng là "Thầy Nhân Thập" (Mã á) hãy hướng về xóm làng Việt Nam.  Hai chữ "Mã á" có ý nói câu "Mã á hồi qui". Mã á tức là á Mã, sát bên Mã, gần như Mã. Chữ Ngọ và chữ Ngựa á chữ Mã (á là động từ có nghĩa là tiếm vị) . Ngọ chiết tự là chữ "Nhân nằm" ở trên và chữ Thập ở dưới. Do đó, nói Mã á hồi qui là nói "Nhân Thập hồi qui".  Sấm Trạng năm trăm năm trước có câu "có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành bình". Nay chính là thời điểm câu nói đó ứng hiện.]
 
KỲ THỜI CHUYỂN BINH THƠ SẤM ĐIỂN
Các vị Thầy gốc ĐẠO BỬU SƠN
Dựng lên vai lớp mở tuồng
Chiều qua CHÂU MỸ kịp đường ĐẠO TIÊN.
["mở tuồng" là màn dạo đầu cho toàn bộ tuồng diễn. Màn dạo đầu không phải là toàn bộ tuồng diễn mà chỉ là một phần của tuồng diễn. "Mở tuồng" đã do các vị Thầy của Bửu Sơn (Phật Thầy Tây An, Phật Bổn Sư, Phật Trùm, Sư Vãi, Đức Huỳnh Giáo Chủ, và Thập Nhị Đạo Sư, Tứ Thánh...) đảm nhiệm và tới nay đã đến lúc chuyển qua màn khác.  Chúng ta phải hiểu điều này để không bám víu với quá khứ mà vì đó lại không theo kịp đà diễn biến của cơ thiên mất cơ hội vào trường thi Thánh Đức.  Nói "Châu Mỹ" là chỉ vào Hoa Kỳ, tiểu bang California vì đó Tòa Đình Trung Ương của Giáo Hội Thiên Trường đã khai mở theo lệnh của Thượng Thiên, ứng với cơ "Quốc Khách Đại Đạo" đã được các Thầy của Bửu Sơn huyền khải hơn nửa thế kỷ trước.]Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 5 tháng 5 năm 2020 lúc 15:15 P.M. US.

TÂM HÒA MẪU THẦY
TÂM thành nhơn thiện hướng Thiên
HÒA chung điển sóng Phật Tiên Thánh Thần
MẪU hoà chan rộng lộc ân
THẦY dung phước đức XUỐNG TRẦN hôm nay.
 
Lộc ân phước đức ngươn này
Sáng tu tánh thiện chiều ngày phước tăng
Báu thân sáng tối cần năng
Hướng tâm kỉnh Phật [] các hàng Thánh Tiên.

 
Lòng TỊNH diệt vô minh, tầm báu
Ao sen vàng THẦY MẪU truyền trao
TỊNH TÂM HÍT THỞ PHÁP BÀO
NHƯ BÀI THUỐC PHẬT KHỔ ĐAU THOÁT LIỀN.

Trong gương báu MẸ CHA đào luyện
Cận trọng tâm THIỀN ĐẠO Ma Ha
PHẬT VƯƠNG ĐIỂN SÁNG CHAN HÒA
GIẢI DẦN CĂN NGHIỆP ĐỘ QUA KHỔ SẦU.
ĐỘ CHO VẠN LOẠI CHI LOÀI
BẰNG TÂM BỒ TÁT BẰNG BÀI THUỐC TIÊN.
 
[ĐẠI] LA THIÊN hoán TỪ QUANG chiếu điển
PHÁP TỊNH tâm thiền định thuần đơn
Tập hành HÍT THỞ chơn nhơn
Điều hoà kinh mạch diệt tan bệnh trần.

Tâm trong sáng như hồ nhật nguyệt
Bạch thủy bình TỊNH PHÁP ÂM DƯƠNG
Lôi Âm Bạch Thuỷ PHẬT VƯƠNG
THÔNG THIÊN dịch thủy đăng đường càn khôn.
 
Bình Tịnh Thuỷ nửa phần DIỆU PHÁP
Nửa phần kia TỰ ĐỘ hoá linh
Tâm thanh thân sạch quang minh
Cộng chung [trọn] PHÁP ĐẠO thiên tình MẸ CHA.

Công đức nghiệm ứng linh bản thể
Gội hồng trần ô trượt từng căn
Từng căn từng gốc tường phần
THIÊN QUANG rửa sạch nghiệp trần hôm nay.

Đức thượng tin hoàn tâm THẦY MẪU
Đợi một bầu điện não giao thoa
Hướng về Bửu Ngọc Chơn Toà
Chúng sanh TỰ TỊNH Thiên Hoa sẵn dành.Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 8 tháng 5 năm 2020 lúc 18:22 P.M. US.

CHIẾU CÀN THIÊN HỘI

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

CHIẾU viết tâm thông ghi bảng vàng
CÀN khôn tinh tú điển minh quang
THIÊN tầng thượng điển thanh long áng
HỘI ngộ HỒNG HUỲNH quyết sửa sang.

Âm vang trời đất chuyển hàng
Chư Thiên Phật Thánh luận bàn mấy hôm
Cho đất Mộc cuộc hành Thiên Trước
Dựng pháp lành chuyển điển Tân Dân
Thông ngôn NGỌC ĐẾ dặn rằng
Tự tu THIÊN ĐẠO thượng tầng điển quang.
 
Tâm phát sáng Hoa Liên Sơn Bửu
Nhật thể vàng được chiếu huỳnh quang
Nguyệt non son điển dò đường
Kệ thi sấm ký âm dương hoàn cầu.
 
Phương hướng thượng ngược xuôi chuyển thế
Hoành dọc lưu chuyển đến cận kề
Tự mình giác huệ tân quê
Ghi tên bảng điểm bồ đề dẫn tâm.
 
Thiện tri thức hành Tâm Bát Nhã
Bạn đồng tu trường lạ thành quen
Khuyên tâm nhất quyết luyện rèn
Đạt thành chánh giác đăng sen độ trần.
 
Long áng bút thần châu diệu pháp
Diệt lửa lòng tâm đức hạnh sanh
Bồ Đà tướng ngộ tâm lành
THIÊN TRƯỜNG – HUỲNH BỬU liên cành vô vi.
 
Văn tư tuệ thiện hành tri vạn
Chữ Chơn Nhơn thuần khiết ngọc đan
Thanh Sơn ngọc đảnh Thầy dành
Huệ tâm sanh tướng chúng sanh thọ cần.
 
NGÀI THIÊN ĐẾ lộc ban điển chỉ
Dặn tân nhân tập trí rèn tầm
SỬA TỪNG NÉT TƯỚNG ÂM THẦM
CÀNG CAO CHỨC RỘNG HẠNH TÂM [PHẢI] HIỀN HÒA.
 
KHÔNG XUẤT KHẨU CUỒNG NGÔN TỰ ĐẠI
PHẢI THƯỢNG ĐÌNH CHAN CHỨA TÌNH THƯƠNG
Đời tu hạnh trí thuần lương
Cần chuyên dìu dẫn chung đường Chơn Nhơn.
 
Tâm thân tướng hiện trần nhất thể
Tận độ mình rồi độ nhơn sinh
Qui môn CHÁNH PHÁP SƠN HUỲNH
ĐÀI CAO võ trụ nguyệt minh nhật bình.
 
TRỜI THIÊN VÕ hoa mai lố bóng
Hạnh đường tu chan chứa đại đồng
Lạc an diệu pháp trần hồng
Nhơn tâm đắc ngộ nguyên lòng MẸ CHA.


[Trời Thiên Võ = Huyền Thiên Trấn Võ = Huyền Thiên Thượng Đế] 


CHƠN THANH TỊNH [LÀ] MA HA CHÁNH ĐẠO
Gởi đạo đồng gắng tạo TÂM KHÔNG
Hành thông Bát Nhã THIÊN LÒNG
Càn khôn hiệp nhất tâm thông tại trần.
 
Thuyền cung MẪU đang dần rời bến
Ngóng đàn con ngơ ngẩn nơi đâu?
Hãy mau tịnh tiến về cầu
Nối dây dẫn lối cận tìm MẸ CHA
Tâm THẦY dẫn tới Thiên Hoa
Nhỏ to khuyến dạy chở ra đến thuyền
Lòng TỪ PHỤ dụng công tịnh tiến
Quyết lần này chuyển nghiệp con hiền
Đến ngày mở Hội Phật Tiên
Căn Tiên đủ diện mọi miền lạc chơn.
 
Thuyền cung MẪU phải về cung điện
Các con hiền tu tịnh Chơn Tiên
PHẬT, THẦY phổ điển thông liên
Hiện thân ứng hoá đài thiên tại trần.
 
Ngôi TAM GIÁO Phật Tiên Thần Thánh
Nét việc làm trung hạ thượng nguyên
Toà Chương xuống thế Nam Thiên
TA ban sắc lịnh đáo miền Dân Tiên. 
 
Bớ dân chúng hãy mau tu tĩnh
Lớp màn này chọn lựa nhiều then
Ai kia còn đứng bên rèm
Hãy mau vào điện tập xem ĐẠO THẦY.

THẦY NGỌC ĐẾ CHA LÀNH DẠY ĐẠO
Tính thuần đơn nhào nặn từng giây
Nhìn con trần hạ hao gầy
Thiên Cung quyết cứu một giây cũng làm.

Ôi bá tánh mau mau thức tĩnh!
PHÁP LÀNH HAY CHAN CHỨA THIÊN TÌNH
BỬU SINH NGỌC ĐẠI HỒNG HUỲNH
Giải khai giác huệ chúng sinh ngươn này!

 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 9 tháng 5 năm 2020 lúc 21:44 P.M. US.

  

THIÊN NHƠN ĐẠI SƯ
[Thiên Nhơn Sư là 1 hiệu một trong 10 hiệu của một vị Chánh Đẳng Giác]
BÌNH HƯƠNG THIÊN THƯỢNG ĐIỂN CHƠN NHƠN

THIÊN ĐỊA NHƠN TÂN THẤT BẢO QUỜN
QUỐC KHÁCH ĐẠI CẦU TINH ĐẠO BỬU
TÂN HUỲNH SƯ HỘI HOA KỲ SƠN.

[Đọc theo từng cột dọc sẽ là: Bình Thiên Quốc Tân, Hương Địa Khách Huỳnh, Thiên Nhơn Đại Sư, Thượng Tân Cầu Hội, Điển Thất Tinh Hoa, Chơn Bảo Đạo Kỳ, Nhơn Quờn Bửu Sơn].
 
Mượn bốn Tứ Linh thượng bảo bình
Chư Thiên Thần Thánh nguyệt minh sinh
Càn khôn xoay chuyển chầu Sơn Bửu
Khôn đại hành tinh đứng thẳng hình.
 
Hoàn cầu thay đổi kịp ngày nay
CHUYỂN ĐIỂM LỤC CHÂU TRIỆU GẶP THẦY
[Thầy = Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn]

LINH ẤN LIÊN SƠN quay vĩ độ
Điển thanh xuất hiện hiệp Đông Tây.
 
TAM GIÁO BAN TRUYỀN LỊNH THẬP TAM

XOAY CƠ VẬN CHUYỂN VIỆC THIÊN LÀM
ĐÚNG HẸN KỊP KỲ CƠ ĐẠO MỚI
[cơ Đạo Mới = Thiên Đạo Huyền Không, Giáo Hội Thiên Trường tại California. Tam Giáo ban lịnh cho Thập Tam Thượng Thánh phải thực hiện đúng Cơ Thiên cho kịp kỳ cơ Đạo Mới này.]
Cửu Trùng xuống bút nối Thiên Nam.
[Cửu Trùng Thiên xuống bút để nối kết công việc của Quốc Khách Đại Đạo tại hải ngoại (California) với công việc của Liên Sơn Huỳnh Đạo tại miền Nam nước Việt.]

 
Chuyển tinh hoa đại đăng hoa liên
Giáo pháp linh thông tại đại miền
[tại đại miền = trên đất nước Hoa Kỳ]

CHỦ ĐẠO xuyên tâm thiên lí điển
Tân Kỳ HOA ĐẠI NGỌC CHÂU THIÊN.
[tân kỳ = kỳ mới = kỳ Thượng Ngươn này.  Hoa Đại Ngọc Châu Thiên = Ngọc Đế Đại Hoa = Huyền Thiên Thượng Đế = Huyền Khung Cao Thượng Đế.]
Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 12 tháng 5 năm 2020 lúc 19:58 P.M. US.

BÁT TIÊN THIÊN NAM

BÁT Quái Càn Khôn đã mở rồi
TIÊN Đài ngũ giáo hiệp cùng Tôi
THIÊN Cơ khó dịch [chuyển] khuyên đừng hỏi
NAM Việt chuyển dời đúng thứ [tự] ngôi [vị].

Thanh Long quân tướng hổ đường tâm
GIÁO PHÁP HUYỀN THÂM định bảo tầm
Áng ngự phong hầu kiều nguyệt nhật
Trần hoà bổn đạo hướng dương âm.

Chơn đảnh HỒNG QUÂN [LÃO TỔ] dựng PHÁP LÀNH
Ngày thanh nhật sáng nguyệt bình sanh
Cơ bàn năm tháng trong trời đất
Võ trụ càn khôn lập định thành.

Ngọc Đan Thanh Đạo chuyển về ngôi
BẢO THÁP ĐÀ SƠN thỉnh tượng ngồi
Bút chỉ long đàn THIÊN [TRỜI] GIÁNG THẾ
Hào quang xuất hiện HIỆP VUA TÔI.

CHÂN TRUYỀN THIÊN ĐẠO ĐẾN TRẦN GIAN
Học sĩ chơn nhơn thượng phẩm hoàn
Long áng châu sa VƯƠNG thống đảnh
Cấn Li Đoài Tốn triệu trường an.

Nhập môn tịnh trí huyền châu sa
Phía lộ dời non đến Phật Đà
Câu hội chư tôn liên Đất Việt
Giao miền Thiên Giới chuyển thành qua.
 
Nhìn xem diễn cảnh lớp màn hay
Nhân đáo thiên căn điểm ĐẠO THẦY [Thượng Đế]
Mười tám thiên tầng quay chuyển dậy
Chuyện Đời trong Đạo MẪU THẦY xoay.
 
CHÚA THÁNH hoàn căn khởi nước cờ
Chân trời Châu Mỹ [California] đến bàn cơ
Thiên chân thiện tính hoà nhân tiếp
Đón vận hành trình cái thuận chờ.

 
Nhận bài THIÊN THƯỢNG gởi về đây
TAM GIÁO chuyển xoay được đủ đầy
NGHIÊM LỊNH VÔ VI HÒA THẾ GIỚI
Đạo Đời chuyển động khắp Đông Tây.

Tay cầm ngũ sắc THIÊN NHÃN khai
Giáo Đạo Đông Tây khải luận bài
THIÊN ĐẾ ĐỊNH NGÀY KHAI CỬA ĐẠI
Thần linh xuất hiện hỏi điều hay.


[Thiên Đế = Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng = Huyền Khung Thượng Đế = Huyền Thiên Thượng Đế.]

 

Xuất hiện Càn Khôn tại cửa Nam
Tam nhân xuất chúng định việc làm
Phật Tiên Thánh hỏi ai làm chủ?
Thế giới tranh hùng chọn [CHỦ] GIÁO [TRÀO] TAM.


[CỬA NAM = Nam Thiên Môn = Nam Việt Nam.  TAM NHÂN = không phải là 3 người mà là người thứ ba. Ý nói lần thứ ba xuống thế của Thượng Đế trong xác phàm, còn gọi là Ngôi Hai Trào Tam.] 

  
THẬP TAM THIÊN ĐẠI hội về đây
Chuyển đổi linh căn đến gặp THẦY
Bốn nước định phân trong Sấm Ký
Phương trình đã định rõ có hay?


[Thập Tam Thiên Đại = 13 vị Thượng Thánh]


Vào ra cửa đại tám phần
THIÊN TÔN CÓ LỊNH LINH CĂN [PHẢI] TRỞ VỀ
THIÊN TAM THẬP LỤC cảnh quê
HỒNG TRẦN ĐANG ĐỢI DỰNG ĐỀN CÀN KHÔN.

 
HỒNG HUỲNH NAM ĐẾ QUAN MÔN
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ LA TÔN XUỐNG TRẦN


[NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ LA TÔN = Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn của Đại La Thiên = Huyền Khung Cao Thượng Đế = Huyền Thiên Thượng Đế = Đế Chúa = Thánh Chúa = Thiên Chúa.]

 

Đây là lịnh xoá tam tầng
Thuyền Không đáy "rộng đón" dân tu hiền
Nhơn chơn đức lớn trước biên
Phước ban sắc lệnh HOA LIÊN xuống rồi
TAM THANH, [ĐẠI] THẾ CHÍ xa xôi
Cũng về hội ngộ cùng Tôi lần này
Chơn Nhơn Ngọc Đảnh Ngọc Đài
Ngọc Toà Tam Giáo ĐỨC NGÀI hiện thân
Đông Tây chuyên chở thuyền dân
Chuyến đề GIÁO PHÁP toàn căn THIÊN ĐÌNH.


 

Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 13 tháng 5 năm 2020 lúc 17:24 P.M. US.

BÌNH TÂM ĐỊNH ẤN

Bình minh suối điển pháp âm dương
Tâm tánh khải sanh THIÊN ĐẠO trường
Định thức chơn thuần khai đại hướng
Ấn bài xuất thế hiện Tây Phương.

TỊNH PHÁP VÔ VI chuyển nghiệp căn
Diệt tâm phiền não thấy thiên tần
Suối nguồn vô lượng từ bi vấn
Thoát chốn mê đồ tự độ thân.

Thuận duyên tươi tốt được hoàn nguyên
Huệ giác như lai thọ hiện liền
Xuất giáo ngôn thiên nhiều cảnh thiện
Đạo đời độ tận chuyển nghiệp riêng.

Tự tâm tu tĩnh thường ngày
Nương theo pháp tánh nguyên lai điển Ngài
Lòng thanh tịnh tâm chơn Chánh Đạo
Trí Huệ linh pháp tánh tiêu dao
Ngọc Đan thanh định tâm thành
Câu li vạn pháp trí sanh thiện hành.

Từng chủng tánh tập thanh hạnh đạo
Điển thiên nhiên chứa pháp vô vi
Hướng tâm THIÊN THƯỢNG DIÊU TRÌ
Thoát mê đồ trận, từ bi trở về.

Lòng thanh mát giải căn chuyển nghiệp
Từng thời gian giải thoát thân tâm
Điển chơn Thiên Thượng hướng đầu
Điều hoà hơi thở sa châu nguyên hình.

Tâm phát sáng từ bi hiện biến
Thoát khổ nàn hoán chuyển thiện căn
Đời vui an lạc hiện dần
Bát chơn Chánh Đạo đức ân đời này.

Tam thế giới Phật Tiên tánh thiện
Giải tâm lòng thoát khỏi vô minh
Đời thanh đạm bạc trường sinh
Thân tâm bồ tát thánh minh xuất trần

Khi đạt pháp thân tâm tận độ
Độ cho mình rồi đến chúng sanh
Tuỳ từng căn tánh thực hành
Nhơn gian thấu hiểu chúng sanh giải nàn.

Tam công bảo thoát mê hoàn điển
Bởi nghiệp duyên tự giải tự tu
Hướng đường THIÊN ĐẠO sóng từ
Khải nguyên giáo lí THIÊN [NHƠN] SƯ trở về.

Khải THIÊN dựng địa khởi nguồn
Từ quang điện não hiệp hoà THIÊN TÔN
Sóng trường thất đại quan môn
Vô vi lượng tử càn khôn trở về.

Thế giới công nghệ cận kề
Tâm linh, khoa giáo đừng chê điên khùng
Bát Quái tạo dựng HUYỀN KHUNG
[Đấng Huyền Khung tạo dựng Bát Quái]
Thiên nhân địa hỏi tầng trung nơi nào?


Kỷ nguyên khoa học gắn vào
Tâm linh giải thích đổi trao hữu hình
VÔ VI GIÁO ĐẠO chứng minh
Từ trường vật lí công bình âm dương.

Khuyên dân trí sĩ công thương
Hướng đường THIÊN ĐẠO tầm phương mà về
Tâm CHA NGỌC ĐẾ bồ đề
Điển quang MẪU MẸ cận kề thân tâm
Càn Khôn Bát Quái diệu âm
Thiên chơn đồng nhất huyền thâm giải bài.

 
 

Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 18 tháng 5 năm 2020 lúc 17:48 P.M. US.
 

NAM PHƯƠNG THÁNH HIỆN

NAM PHƯƠNG XUẤT THẾ ỨNG BÀI THI
THIÊN TỔ, PHẬT THẦY CHẤN ĐỊA CHI
THÁNH ĐỊA BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO KÝ
HIỆN tiền THẦY MẪU CHUYỂN LINH KỲ.

Cận hướng thành TIÊN THƯỢNG LÃO ÔNG
PHẬT MẪU THIÊN GIA gánh lửa hồng
ĐẾ XÍCH Nam Phương Tam Thiên chuyển

[Đế Xích = Viêm Đế Thần Nông]
Hoàng thành ứng hiện điển Tiên Rồng.
 
Đăng sơn dòng điển Thập Tam Thiên
Đất nước lửa phong chuyển đổi miền
Bốn biển lục châu chầu Bửu Điện
Hoàn cầu rung chuyển bởi CƠ THIÊN.
 
Cận đền Núi Cấm Rồng Tiên
Long Châu lai đáo hiện nguyên điển THẦY
Rồng Tiên lịch sử nơi đây
BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO dựng xây địa cầu
Long lân qui phụng ứng hầu
Điều phong hoá thủy nhiệm mầu cứu dân.
 
Tây Phương BẠCH ĐẾ hoàn căn
[Bạch Đế = Đế của Bạch Ngọc Cung = Huyền Khung Cao Thượng Đế = Huyền Thiên Thượng Đế.  Đôi khi các vị dùng hai chữ Hắc Đế để chỉ Thượng Đế vì Hắc Đế = Huyền Đế = Huyền Thiên Thượng Đế = Huyền Khung Thượng Đế.  Bạch Đế hoàn căn có nghĩa là Thượng Đế Bạch Ngọc Cung đã xuống trần trong thân xác con người và kim thân của người này đã hoàn căn Thượng Đế, tức là chơn điển Thượng Đế ẩn trong kim thân của Đức Ngài Ngôi Hai.]

Tâm thuần điển sáng long đăng hạ trần
Đạo Hai, đạo Thắng, đạo Tân
Luận bàn cơ mới lộc ân MẪU THẦY.

Đông Phương THÁNH ĐẾ chuyển xoay
Long Châu Giang điểm cơ này giải ra
Từng trong bốn tiếng trần dà
Sông đầm điểm đạo ĐẠI LA THIÊN HOÀNG.
[Hai chữ Đông Phương ở đây cụ thể là tại Việt Nam, cụ thể hơn là vùng đất Cà Mau, nơi đây đã được kim thân của Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng từng lui tới điểm đạo.]

TÂY PHƯƠNG BẠCH ĐẾ Hồng Bàng
KỲ thời ĐẠO MỚI lớp hàng chỉnh tu
HOA KHAI GIÁO lý điển từ
ĐÀI CAO đã dựng Minh Sư đã trình.
[Hai chữ Tây Phương ở đây cụ thể là tại Hoa Kỳ, cụ thể hơn là tại bang California, nơi vùng đất này Đế Chúa của Bạch Ngọc Cung (Bạch Đế) đã khai mở "Đạo Mới", đã "khai giáo", và đang tiếp truyền giáo lý của Đấng Cao Đài.]
 

Trung Ương HUỲNH ĐẾ THIÊN BÌNH
Hiện thời ẩn hiện tại đình Thiên Nam
Vì cơ tái thế Thập Tam
Bửu Sơn Huỳnh Đạo chùa am thành hình
Toà Đình hiện điển VƯƠNG MINH
Năm ông thẻ lịnh chuyển sinh trận đồ.
 
PHẬT NGÀI CẦM LỊNH DỜI ĐÔ
CỨU TRONG TRẦN THẾ ĐỘ ĐỜI THƯỢNG NGƯƠN
TÒA CHƯƠNG XUẤT HIỆN LINH ĐƠN

BẰNG BÀI THUỐC PHẬT THÁNH ƠN NGỌC HOÀNG.
[linh đơn = bài thuốc Phật = bửu pháp tu tịnh, là Thánh Ân của Ngọc Hoàng Thượng Đế ban rải cứu vớt quần sanh trong buổi giao thời Hạ Ngươn Tận Diệt - Thượng Ngươn Thánh Đức.]
 
Lịnh hội tại thế các hàng

Về chầu thẻ lịnh Tây Phang xuống trần
THIÊN MINH, GIÁC MỘC NHÃN THẦN
SOI ĐƯỜNG ĐƯA LỐI ĐẾN GẦN LIÊN SƠN.
[Thiên Minh, Minh Thiên, Ngọc Minh, Giác Mộc, Thiên Hà, Thiên Bình Tân Quốc ... là những danh hiệu của Thượng Đế dưới thế gian trong xác phàm.]

 
CỬ ĐA nhận chỉ đạo dà
[Một vị đệ tử của Phật Thầy, nhưng thật ra là Ngọc Thanh Tiên Trưởng xuống thế vào thời đó]
Điều hành Bát Quái thiên la đại cầu
Trời Âu Mã Á gồm thâu
[Mã á = á mã. Á vị của Mã là Ngựa hoặc Ngọ. Ngọ chiết tự gồm hai chữ là chữ "Nhân nằm" ở phía trên và chữ Thập ở phía dưới. Vậy "Mã á" có nghĩa là "Nhân Thập". Hai chữ này liên quan đến câu sấm Trạng Trình "có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh". Thầy Nhân Thập là ai mà có được huyền năng đó? Thưa Ngài là kim thân của Chúa Trời mà thế gian còn gọi là Đấng Ngôi Hai. Hai ngàn năm trước Đức Jesus Christ là Ngôi Hai ở Phương Tây.  Thời Hạ Ngươn, Chúa Trời 3 lần giáng hạ trên đất Việt đúng với lời huyền khải từ nhiều năm trước.  Kim thân của 3 vị chính là các Ngôi Hai của Phương Đông. Đức Ngài Ngô Văn Chiêu là Ngôi Hai trào một đã qui vị từ lâu (1878-1932).  Đức Ngài Võ Văn Phẩm là Ngôi Hai trào hai cũng đã qui vị từ lâu (1888-1944).  Hiện nay Đức Ngài Ngôi Hai trào tam đang có mặt tại thế làm công việc "xuống thế trần để khép lại sổ trần" và Đức Ngài chính là "Thầy Nhân Thập" mà Sấm Trạng Trình đã tiên khải hơn 500 năm trước rằng "có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh".]
Trở về điển lớn ứng hầu Thiên Nam
[Trở về là từ hải ngoại trở về. Điển lờn là Thầy Nhân Thập hay Ngôi Hai trào tam. Câu này ý nói Thiên Nam ứng hầu điển lớn từ hải ngoại trở về.]
Lập công bồi đức thiền tâm
Liên dây THẦY MẪU dương âm hảo hoà.
 
THANH LONG TRỜI đất từ Tây Phang
[Trời Thanh Long = Đấng Thanh Thiên = Đấng Cao Xanh.  Ý nói Đấng Thượng Đế từ đất Tây phương]
Mỗi lớp sóng sang thị hiện hàng

Chư Phật Thánh Tiên thần chiếu hoán
Đạt thiền vô lượng sóng từ quang.

Thiền tâm thái tịnh độ nhàn vui
Bước đến lạc an hưởng ngọt bùi
Trời đất chuyển xoay từng na sát
Thanh bình bất biến hiện hoa cười.

 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 20 tháng 5 năm 2020 lúc 15:41 P.M. US.

ĐẠO TÁNH THIÊN QUANG
ĐẠO khải CHƠN THỪA đến chúng sinh
TÁNH linh xuất thể định tâm mình
THIÊN TRƯỜNG điển hội châu sa định
QUANG xuất thất cầu vạn đại minh.

Thoát khỏi luân hồi bỏ tử sanh
Thiền năng tâm hoán cõi chơn thành
Hoàn đơn tịnh thở hoà thiên đảnh
Nguyên điển tuần hoàn đạt đạo thanh.

Pháp thân thường chuyển tánh căn xưa
Phật Cổ hành thiền sáng tối trưa
Hoà đạo trần cư tâm bất nhiễm
Thiên nhiên hoàn thể chủng chơn thừa.

Kỹ nguyên thánh đức MẪU THẦY thâu
Điển hoá nhân gian gọn một bầu
Sóng não tâm đầu hoa Bắc Đẩu
Hoàn cầu thay đổi mới bền lâu.

Vận thời trí lớn đưa ta tới
Giác ngộ ĐẠO THẦY đời thảnh thơi
Khuyến dạy sớm hôm thời đại mới
Hiệp hoà tâm thức tĩnh chơn đời.

Trí tâm định huệ MẪU THẦY đợi
Lộ kỷ hướng kỳ thiền định khơi
Năng giác thông nguyên ngộ tánh khởi
Thường hằng giáo hoá pháp tu thời.

Đạo trường phát ngộ tộc An Nam
Trí đổi trao tâm giáng hạ phàm
Ngươn trước khởi nguồn Thiên Sách tạm
Định ngày bổ túc Sấm Kinh làm.

Đại ngàn thiên đảnh GIÁO THIÊN khai
Luận ngữ hàng ngày ngộ pháp hay
Tập tánh hạnh năng cần nhẫn nại
CHƠN THỪA PHẬT DẠY THÁNH TÂM BÀI.


Xã hội NHƠN quờn tánh tự nhiên
Tập thân tâm hạnh trí chơn huyền
Đức cao ngộ lớn lòng thiên biển
Độ đời hoà hảo MẪU THẦY biên.

Giáo pháp nhơn duyên gặp đạo huỳnh
THƯỢNG KỲ SẤM KÝ cứu nhơn sinh
Tĩnh mê hoán chiếu nơi tâm định
Hoá nghiệp nhẹ dần rõ đạo minh.

Khuyến dân Thánh Đức mau cầu báu
Giải thoát tâm phàm thọ trí cao
Đạo hạnh cần năng thiền định hảo
Hoà đồng chủng tánh cửa Thiên vào!Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 24 tháng 5 năm 2020 lúc 04:57 A.M. US.

THUYỀN LAI THIÊN TRÍ

THUYỀN tâm hạnh đức huệ trần cư
LAI đáo Tân Dân đón Đại Từ [Phụ]
THIÊN tánh nữ nam đồng hiệp lữ
TRÍ cao vạn đại Nhơn Thiên Sư.
[
Thiên Nhơn Sư là một trong 10 hiệu của Đấng Chánh Đẳng Giác. 10 hiệu đó là Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Như Lai, Phật Thế Tôn]

Tài sắc lâm phàm buổi Thượng Ngươn
Điền quen tánh chúng cõi nhơn quờn
Tập tu hoán chuyển: danh, thuỳ, thực
[danh = danh lợi; thùy = ngủ nghỉ; thực = ăn uống]

Lai đáo trần hồng học đạo chơn.

Thanh âm sắc tướng ngũ thanh hương
Lục nẽo luân phiên đến một đường
Giải thoát tập căn trần hướng thượng
Châu lưu hoán chuyển trí cao tường.

Dục đời tập hạnh liễu trường thiên
Có sá chi đâu sắc tướng thiền
Tịnh diệt tâm mê Tiên Phật hiện
Bồ Đà hữu lộ đợi nhơn hiền.

Ưng vô sở trụ Thiên Đình tiến
Đắc quả tâm thân giữ trọn biên
Quang đạo mời vào nhìn nội điển
Liên Hoa Đài điểm được nhân duyên.

Đọc qua Sấm Ký luận từng câu
Sửa đổi giác chơn mới nhiệm mầu
Sở trụ càn khôn thời đại đổi
Phật-Thiên xuất chúng hỏi ai cầu?!
 
Giáo pháp kinh luân tự khai sơn
An Nam du pháp tựa dây đờn
Cung âm trầm bổng nhiều phiên bản
Lược nhặt ngươn này Pháp giản đơn.

Chiết theo khế ước CHÚA và CHA
Phật Cổ xưa xa định một nhà
Chia luống phân hàng trung thượng hạ!
Tâm chơn thẩm thấu phẩm trần dà?

Thanh Sơn khất sĩ hỏi chùa am?
[Thanh Sơn là Đạo hiệu của Đức Trạng Trình]

Giải thoát được không sao mãi tham!
Trọn kiếp si sân tham sắc lớn?
Hạnh chơn chánh giác mấy ai làm?

Điều phong hoán võ lực thần thông
Sống chết từng giây giữa chợ đồng
Mãi biết tuần hoàn theo luật định
Liễu nhành bát nhã hỏi tu không?
 
Không không sắc sắc hoá duyên không
Phổ hoá đạo duyên kiến đại đồng
Hiệp nhất thân tâm thường nhật rỗng
Linh đồng đáo hiện thoát vào không!

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Hiệp Thiên Huyền Nam PHƯƠNG VŨ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 8 tháng 5 năm 2020 lúc 18:22 P.M. US.

 

CHIẾU CÀN THIÊN HỘI

CHIẾU viết tâm thông ghi bảng vàng
CÀN khôn tinh tú điển minh quang
THIÊN tầng thượng điển thanh long áng
HỘI ngộ HỒNG HUỲNH quyết sửa sang.

Âm vang trời đất chuyển hàng
Chư Thiên Phật Thánh luận bàn mấy hôm
Cho đất Mộc cuộc hành Thiên Trước
Dựng pháp lành chuyển điển Tân Dân
Thông ngôn NGỌC ĐẾ dặn rằng
Tự tu THIÊN ĐẠO thượng tầng điển quang.
 
Tâm phát sáng Hoa Liên Sơn Bửu
Nhật thể vàng được chiếu huỳnh quang
Nguyệt non son điển dò đường
Kệ thi sấm ký âm dương hoàn cầu.
 
Phương hướng thượng ngược xuôi chuyển thế
Hoành dọc lưu chuyển đến cận kề
Tự mình giác huệ tân quê
Ghi tên bảng điểm bồ đề dẫn tâm.
 
Thiện tri thức hành Tâm Bát Nhã
Bạn đồng tu trường lạ thành quen
Khuyên tâm nhất quyết luyện rèn
Đạt thành chánh giác đăng sen độ trần.
 
Long áng bút thần châu diệu pháp
Diệt lửa lòng tâm đức hạnh sanh
Bồ Đà tướng ngộ tâm lành
THIÊN TRƯỜNG – HUỲNH BỬU liên cành vô vi.
 
Văn tư tuệ thiện hành tri vạn
Chữ Chơn Nhơn thuần khiết ngọc đan
Thanh Sơn ngọc đảnh Thầy dành
Huệ tâm sanh tướng chúng sanh thọ cần.
 
NGÀI THIÊN ĐẾ lộc ban điển chỉ
Dặn tân nhân tập trí rèn tầm
SỬA TỪNG NÉT TƯỚNG ÂM THẦM
CÀNG CAO CHỨC RỘNG HẠNH TÂM [PHẢI] HIỀN HÒA.
 
KHÔNG XUẤT KHẨU CUỒNG NGÔN TỰ ĐẠI
PHẢI THƯỢNG ĐÌNH CHAN CHỨA TÌNH THƯƠNG
Đời tu hạnh trí thuần lương
Cần chuyên dìu dẫn chung đường Chơn Nhơn.
 
Tâm thân tướng hiện trần nhất thể
Tận độ mình rồi độ nhơn sinh
Qui môn CHÁNH PHÁP SƠN HUỲNH
ĐÀI CAO võ trụ nguyệt minh nhật bình.
 
TRỜI THIÊN VÕ hoa mai lố bóng
Hạnh đường tu chan chứa đại đồng
Lạc an diệu pháp trần hồng
Nhơn tâm đắc ngộ nguyên lòng MẸ CHA.


[Trời Thiên Võ = Huyền Thiên Trấn Võ = Huyền Thiên Thượng Đế] 


CHƠN THANH TỊNH [LÀ] MA HA CHÁNH ĐẠO
Gởi đạo đồng gắng tạo TÂM KHÔNG
Hành thông Bát Nhã THIÊN LÒNG
Càn khôn hiệp nhất tâm thông tại trần.
 
Thuyền cung MẪU đang dần rời bến
Ngóng đàn con ngơ ngẩn nơi đâu?
Hãy mau tịnh tiến về cầu
Nối dây dẫn lối cận tìm MẸ CHA
Tâm THẦY dẫn tới Thiên Hoa
Nhỏ to khuyến dạy chở ra đến thuyền
Lòng TỪ PHỤ dụng công tịnh tiến
Quyết lần này chuyển nghiệp con hiền
Đến ngày mở Hội Phật Tiên
Căn Tiên đủ diện mọi miền lạc chơn.
 
Thuyền cung MẪU phải về cung điện
Các con hiền tu tịnh Chơn Tiên
PHẬT, THẦY phổ điển thông liên
Hiện thân ứng hoá đài thiên tại trần.
 
Ngôi TAM GIÁO Phật Tiên Thần Thánh
Nét việc làm trung hạ thượng nguyên
Toà Chương xuống thế Nam Thiên
TA ban sắc lịnh đáo miền Dân Tiên. 
 
Bớ dân chúng hãy mau tu tĩnh
Lớp màn này chọn lựa nhiều then
Ai kia còn đứng bên rèm
Hãy mau vào điện tập xem ĐẠO THẦY.

THẦY NGỌC ĐẾ CHA LÀNH DẠY ĐẠO
Tính thuần đơn nhào nặn từng giây
Nhìn con trần hạ hao gầy
Thiên Cung quyết cứu một giây cũng làm.

Ôi bá tánh mau mau thức tĩnh!
PHÁP LÀNH HAY CHAN CHỨA THIÊN TÌNH
BỬU SINH NGỌC ĐẠI HỒNG HUỲNH
Giải khai giác huệ chúng sinh ngươn này!


 
Hiệp Thiên Huyền Nam PHƯƠNG VŨ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 9 tháng 5 năm 2020 lúc 21:44 P.M. US.

 

THIÊN NHƠN ĐẠI SƯ

[Thiên Nhơn Sư là 1 hiệu một trong 10 hiệu của một vị Chánh Đẳng Giác.]


BÌNH HƯƠNG THIÊN THƯỢNG ĐIỂN CHƠN NHƠN
THIÊN ĐỊA NHƠN TÂN THẤT BẢO QUỜN
QUỐC KHÁCH ĐẠI CẦU TINH ĐẠO BỬU
TÂN HUỲNH SƯ HỘI HOA KỲ SƠN.


[Đọc theo từng cột dọc từ trên xuống và từ cột đầu tới cột cuối sẽ là: Bình Thiên Quốc Tân, Hương Địa Khách Huỳnh, Thiên Nhơn Đại Sư, Thượng Tân Cầu Hội, Điển Thất Tinh Hoa, Chơn Bảo Đạo Kỳ, Nhơn Quờn Bửu Sơn.

 

Đọc dọc từng cột từ dưới lên và từ cột chót tới cột đầu sẽ là: Sơn Bửu Quờn Nhơn, Kỳ Đạo Chơn Bảo, Hoa Tinh Thất Điển, Hội Cầu Thượng Tân, Sư Đại Nhơn Thiên, Huỳnh Khách Địa Hương, Tân Quốc Thiên Bình.]

 
Mượn bốn Tứ Linh thượng bảo bình
Chư Thiên Thần Thánh nguyệt minh sinh
Càn khôn xoay chuyển chầu Sơn Bửu
Khôn đại hành tinh đứng thẳng hình.
 
Hoàn cầu thay đổi kịp ngày nay
CHUYỂN ĐIỂM LỤC CHÂU TRIỆU GẶP THẦY
LINH ẤN LIÊN SƠN quay vĩ độ
Điển thanh xuất hiện hiệp Đông Tây.
 
TAM GIÁO BAN TRUYỀN LỊNH THẬP TAM

XOAY CƠ VẬN CHUYỂN VIỆC THIÊN LÀM
ĐÚNG HẸN KỊP KỲ CƠ ĐẠO MỚI
Cửu Trùng xuống bút nối Thiên Nam.


[CƠ ĐẠO MỚI = Thiên Đạo Huyền Không, Giáo Hội Thiên Trường tại California. Tam Giáo ban lịnh cho Thập Tam Thượng Thánh phải thực hiện đúng Cơ Thiên cho kịp kỳ cơ Đạo Mới này.  CỬU TRÙNG xuống bút để nối kết công việc của Quốc Khách Đại Đạo tại hải ngoại (California) với công việc của Liên Sơn Huỳnh Đạo tại miền Nam nước Việt.]

  
Chuyển tinh hoa đại đăng hoa liên
Giáo pháp linh thông tại đại miền
CHỦ ĐẠO xuyên tâm thiên lí điển
Tân Kỳ HOA ĐẠI NGỌC CHÂU THIÊN.


[TẠI ĐẠI MIỀN = trên đất nước Hoa Kỳ.  TÂN KỲ = kỳ mới = kỳ Thượng Ngươn này.  HOA ĐẠI NGỌC CHÂU THIÊN = Ngọc Đế Đại Hoa = Huyền Thiên Thượng Đế = Huyền Khung Cao Thượng Đế.]

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5433)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4883)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5699)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4998)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6586)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6928)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5807)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7189)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6067)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6960)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9468)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5394)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5877)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4391)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6955)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8875)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10023)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6125)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7868)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6010)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6757)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7509)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10077)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12676)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6853)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7555)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7317)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8701)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7785)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7333)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8489)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8779)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8844)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9909)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10636)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9645)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6293)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9508)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11476)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12743)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13043)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13122)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.