NHẬP TRI KIẾN THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG

24 Tháng Sáu 20171:43 CH(Xem: 3612)
Bài Giảng của Đức Ngài Hoàng Di Thiên vào ngày 24 tháng 6 năm 2017 (ngày 1 tháng 6 Đinh Dậu). NHẬP TRI KIẾN THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG

Pháp ấn của Phật môn là Khổ, Không, Vô Ngã. Thọ khổ, Thân vô thường, Pháp vô ngã. Pháp ấn của Phật môn cũng nói Vô Ngã, Không, Vô Tướng, Vô Tác.  Vạn pháp có mặt trong nhau. Một pháp có mặt trong vạn pháp và vạn pháp có mặt trong một pháp. Không có một pháp nào tồn tại độc lập. Đó là tính chất vô ngã của vạn pháp.  Vạn pháp cùng hiện, không tồn tại độc lập nên nói pháp không tướng.  Vì vạn pháp có mặt trong nhau nên vạn pháp bình đẳng không sai khác nhau, không có tướng lớn nhỏ tốt xấu . . . Đó là tính chất vô tướng của vạn pháp. Vạn pháp bình đẳng nên nói pháp vô tướng.  Vạn pháp không sai khác nên không mê đắm theo đuổi riêng một pháp nào, nhờ vậy mà tâm được an lạc.  Đó là tính chất vô tác. Vạn pháp không sai khác nên nói tâm vô tác, pháp vô tác.   

    

Pháp ấn của Thích Ca Mâu Ni Phật là Xa Lìa, Giải Thoát, Tịch Diệt.  Giáo pháp của Như Lai chỉ có một tướng, đó là tướng xa lìa, tướng giải thoát, tướng tịch diệt. Chúng sanh bị cột trói vào ngũ dục nên Như Lai thuyết xa lìa ngũ dục để được an vui tự tại. Chúng sanh do vọng chấp mà đời đời trôi lăn trong lục đạo luân hồi nên Như Lai dạy "phản vọng qui chơn", dứt hết mê lầm, ra khỏi sinh tử. Pháp của Như Lai chỉ có một vị là vị giải thoát. Tịch diệt là qui về không. Không tướng là bản thể chơn như của vạn pháp, là tướng rốt ráo niết bàn tịch diệt, là Nhất Thiết Trí, là Đại Trí Huệ Phật.  

    

Cái gọi là Đại Trí Huệ Phật thì vô cùng rộng lớn không ngằn mé. Đại Trí Huệ Phật này là Chơn Như, là Không Tướng, biểu hiện qua Diệu Âm Quang.  Diệu Âm Quang là Như Lai Tạng, hay kho tàng của chư Phật.  Như Lai Tạng là tên gọi khác của Vô Cực, là Tiên Thiên Khí hàm tàng ngậm chứa cả võ trụ vạn pháp.

   

Võ trụ vạn pháp nằm trong Như Lai Tạng hay Vô Cực ở trạng thái Không Tướng hay Chơn Tướng hay Chơn Như hay Chơn Tịnh. Khi hội đủ nhân duyên võ trụ vạn pháp được sinh ra có hình tướng với muôn vạn sai khác.

    

Chư Phật xuất hiện giữa cõi đời ô trọc này chỉ vì một đại sự, đó là để chỉ bày cho chúng sanh tường tận Tri Kiến Phật. Chư Phật nhận thấy rõ nơi mỗi chúng sanh đều có sẵn Tri Kiến Phật, tức là cái thấy cái biết của chư Phật, gọi là Đại Trí Huệ Phật.  Với lòng Đại Bi chư Phật dạy phương pháp để chúng sanh thực hành hầu ngộ nhập Đại Trí Huệ Phật. Còn nói theo ngôn ngữ Huyền Không là để trở về với Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn.

   

Vì chúng sanh căn tánh khác nhau nên Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn dụng phương tiện Tam Thừa, giảng Tứ Diệu Đế cho hàng Thanh Văn, giảng Thập Nhị Nhân Duyên cho hàng Duyên Giác, giảng Lục Độ cho hàng Bồ Tát.

   

Thấy căn tánh của đại chúng buổi đầu còn lắm vô minh, phiền não nên Như Lai đã dụng nhiều phương tiện ngôn từ, văn ngữ, thí dụ để làm sáng tỏ các pháp để mà dẫn độ từ từ.  Cho đến khi trí tuệ đại chúng đã tăng tiến đủ và có thể tiếp nhận, Như Lai mới tuyên nói giáo pháp Phật Thừa tại Pháp Hoa Hội nơi Linh Sơn Thứu giữa đông đảo quần chúng.

   

Tại đại hội Pháp Hoa đó Thích Ca Mâu Ni Phật đã hoàn mãn nhân duyên đại sự cho sự xuất hiện của mình trên cõi tạm này, là để chỉ bày cho chúng sanh tường tận pháp tạng bí nhiệm của chư Phật và để giúp cho chúng sanh ngộ nhập Đại Trí Huệ Phật, Chơn Như, Không Tướng, Diệu Âm Quang, Như Lai Tạng, Tiên Thiên Khí, trở về với Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu.

   

Từ khi Thế Tôn xuất hiện đến nay đã hơn 2500 năm.  Trong suốt chiều dài thời gian đó cũng đã có không ít Thiên Nhân Sư thị hiện trong thế gian này, cũng nhằm vào nhân duyên đại sự là để chỉ bày cho chúng sanh thấy rõ pháp tạng bí nhiệm của Trời Đất và để chúng sanh ngộ nhập, dưới những hình thức tôn giáo khác nhau, dưới những dạng giáo lý và hình thái ngôn ngữ khác nhau, tóm lại là giáo lý của Tam Giáo Phật Thánh Tiên.

   

Tam Giáo Phật Thánh Tiên không phải là 3 tôn giáo.  Tam Giáo Phật Thánh Tiên lại càng không phải là 3 đẳng cấp tu tập hay đạo quả. Tam Giáo Phật Thánh Tiên là 3 trường đạo dẫn dắt chúng sanh từ chỗ vô minh, sơ khai đến chỗ ngộ nhập pháp tạng bí nhiệm của Thiên Đạo.  Ba trường khác nhau, ba đạo lộ khác nhau, nhưng cùng một nhân duyên đại sự, cùng một điểm đến cuối cùng.

   

Ba trường đạo, ba con đường, thực sự là có khác nhau nhưng khác nhau không phải vì pháp tạng bí nhiệm của chư Phật khác hơn (hay bí mật hơn hay mầu nhiệm hơn) pháp tạng bí mật của chư Đại La Kim Tiên hoặc của chư Thượng Thánh, hay khác với pháp tạng bí nhiệm của Thiên Đạo.  Khác nhau chỉ vì Phật Thánh Tiên dụng phương tiện khác nhau, dụng ngôn từ văn ngữ khác nhau, dụng luận lý khác nhau...

   

Tướng tôn giáo có khác, tướng ngôn ngữ có khác, tướng luận lý có khác nhưng tất cả tướng khác biệt này đều dẫn về Không Tướng, đều cho chúng sinh nếm hương vị giải thoát, đều mở cửa Như Lai Tạng, đều trở về với Mẹ Diêu Trì.

    

Trải qua hơn 2500 năm hàng nhơn, thiên và chúng sanh đã tiến hóa khá xa, đã sẳn sàng để tiếp nhận thêm. Năm xưa Phật Thế Tôn đã khai thị "không có ba thừa mà chỉ có duy nhất một thừa là Phật thừa" tại Đại Hội Pháp Hoa.  Cũng tương tự, đương lai Phật Thế Tôn cũng sẽ khai thị "không có nhiều Đạo mà chỉ có duy nhất một Đại Đạo là Thiên Đạo" tại Đại Hội Long Hoa.  Nhân Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo đều nằm trong Thiên Đạo, ngay cả Ma Đạo cũng không ngoại trừ. Vì vậy mới nói Thiên Đạo là Đại Đạo.

    

Pháp tạng bí mật của chư Phật không nằm ngoài pháp tạng bí mật của Thiên Đạo.  Đại Trí Huệ Phật chính là Đại Hoa Liên của Vô Cực Diêu Trì. Võ trụ vạn pháp phát sinh từ Như Lai Tạng hay Diệu Âm Quang hay Tiên Thiên Khí cũng chính là từ Hoa Thức của Kim Mẫu Huyền Không.  

    
 2500 năm trước Thích Ca Thế Tôn đã khải thị Diệu Pháp Hoa Liên.  2500 năm sau Di Lạc Thiên Tôn sẽ khải thị Diệu Pháp Đại Hoa Liên.  2500 năm trước Thích Ca Thế Tôn đã nói tam thừa qui nhất thừa.  2500 năm sau Di Lạc Thiên Tôn sẽ qui vạn giáo vào nhất giáo.  2500 năm trước Thích Ca Thế Tôn đã mở cửa bí mật để giáo chúng hiểu, hành, nhập Tri Kiến Phật. 2500 năm sau Di Lạc Thiên Tôn sẽ mở cửa bí mật để giáo chúng hiểu, hành, nhập Tri Kiến Thiên Đạo Huyền Không.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn