KINH THỈNH CHƯ THIÊN TÔN GIÁNG ĐÀN

11 Tháng Hai 202012:32 CH(Xem: 1307)
KINH THỈNH CHƯ THÊN TÔN GIÁNG ĐÀN

 
Do chính Đức Ngài Ngôi Hai Trào Tam chấp bút ban Kinh Thỉnh Chư Thiên Tôn Giáng Đàn cho Giáo Hội Thiên Trường vào Ngày Lễ Đoan Ngọ Năm Đinh Dậu 2018.  Lễ thỉnh chư Thiên Tôn giáng đàn chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn tất nghi thức Nhựt Tụng hoặc nghi thức Đại Lễ.1. ĐÃNH LỄ CHƯ PHẬT

 [Bát Nương Di Hoa Kim Hải ban kinh vào

Ngày 24 Tháng 2 Năm Đinh Dậu, Thổ Đầu Sơn]


(Xướng)

Đê đầu đảnh lễ mười phương chư Phật

Án, ngự Tam Thiên

 Chuyển pháp luân cứu tế muôn loài

Diệu pháp âm vang rền muôn cõi nước

Đượm thắm nhuần vạn loại sinh linh

Hóa chuyển muôn phương

ngộ nhập pháp truyền

Đường chánh giác đón chào chơn hiền tử

Um, Pa Ra Da Tha, A Hô Li Da.

Ra Ra Ra Ra, Di Ha Ra Da.

Qua Ra Hô Lô, Ma Ra Ha Da,

Di Hoa Ra Da Di Um.

Đô Ra Xa, Đô Ra Xa.

Xit Xa Ra, Hoa Di Xa Ra.

Hô Li, Hô Li, Ra Da Xa, Ta Ra Hoa Di Xa Ta.

Um, Ra Da, Hô Li Da, Hô Li Da.

 

2. TRẤN ĐÀN

[Tây Thiên Chuẩn Đề ban mật chú này cho Giáo Hội Thiên Trường ngày 27 tháng 11 năm 2018]

 

(Niệm)

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha.

 

3. CUNG THỈNH ĐIỂN LINH

(Xướng)

Trước Cửu Trùng chư sinh nghiêm tịnh

Hầu lễ đàn tiếp điển huyền linh.

 
(Xướng)

Trước đàn Đồng Tử hiển chơn minh

Thân lặng Tâm không Ý chẳng sinh

Phiêu phiêu hốt hốt Thần thanh nhẹ

Diệu huyền Ngôn xuất tự điển linh.

  

(Tụng)

Khẩn cầu Thượng Phụ ban kinh

Lôi Âm, Bạch Ngọc họa hình thế gian

Khẩn Cầu Phật Mẫu Kim Loan

Lời vàng dạy trẻ dẫn đàng hồi quy

Khẩn cầu Tam Giáo huyền vi

Khai minh nhân loại hiển uy Thượng Tòa

Khẩn cầu Bát Đại Tiên gia

Ngự đàn độ chúng về nhà Từ Bi

Bát Môn Đồ Trận ly kỳ

Huyền Không Đại Đạo Vô Vi hiện tiền

Bửu Sơn Kỳ hội Hoa Liên

Huỳnh Khai Thiên Đạo liên thuyền Hoa Long

Khẩn cầu Tổ Phụ Lạc Hồng

Âu Cơ Tổ Mẫu khai dòng Hùng Vương

Giáng đàn chỉ dẫn phong cương

Qui chơn thanh tịnh hành thường Tứ Ân

Độ cho hậu duệ xa gần

Bảo Thiên, bảo Quốc, bảo Dân, qui Trào

Khẩn cầu Thầy, Tổ đài cao

Chư sinh cung thỉnh xin mau ngự đàn.

Nam Mô Mười Phương Phật Tiên Chúa Thánh

Liên Kỳ Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

3. TẠ ƠN GIÁNG ĐÀN

(Tụng)

Tạ ơn Thượng Phụ đại bi

Tạ ơn Kim Mẫu Diêu Trì Từ Tôn

Tạ ơn Thầy, Tổ khai môn

Tạ ơn Tam Giáo Thiên Tôn giáng đàn

Ban cho tiếng ngọc lời vàng

Giúp cho linh tử biết đàng hồi hương

Tạ ơn Hộ Pháp, Thiên Vương

Trấn yêu tà mị giáo trường đàn trung

Bảo Thiên, bảo hộ Cửu Trùng

Tạ ơn Quốc Tổ Vua Hùng Lạc Long

Âu Cơ Quốc Mẫu khai dòng

Nhà Nam có được Tiên Rồng thánh minh

Lòng thành tất cả môn sinh

Đê đầu đưa tiễn điển linh qui hồi.

Nam Mô Mười Phương Phật Tiên Chúa Thánh

Liên Kỳ Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát.

 


HẾT

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn