THIÊN THƠ THÁNG 2 NĂM 2020

01 Tháng Hai 20206:30 CH(Xem: 10039)

Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 1 tháng 2 năm 2020 lúc 9:24 A.M. US.


KHAI CƠ THƯỢNG TẦN

KHAI thất đại tinh hoa qui (điển) đàn

CƠ huyền ngoại nội hội Tây An

THƯỢNG Ngươn thế giới hoà Đại Cán

TẦN sóng vô vi bát diện hoàn

THIÊN hạnh NHƠN SƯ Tiên Đạo bản

NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT ứng trần gian

MẪU THIÊN đàm luận cung DI LẶC

THẦY chuyển khôn càn Diêu Lạc an.


Lễ cúng Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, ngày Mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý (02/02/2020), Toà Đình Quốc Nội chi Bửu Sơn Kỳ Hương có nhận được Thông Điệp của Huyền Không Thiên Thượng và xin chuyển gửi đến Hoàng Nhị Thiên tại Hải Ngoại:


Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.

 

SẮC LỆNH THIÊN HOÀNG

SẮC phong Phật Thánh Tiên Thần

LỊNH truyền điển ký hạ trần cứu nguy

THIÊN ban phái đạo Hương Kỳ

HOÀNG cung thành nội qui nghi Thiên Triều.

 

Trước Cửu Trùng nghiêm trang kỉnh lễ

Đạo cơ truyền bốn bể năm châu

Qui nghi trực chỉ về chầu

CHA HIỀN ban phán, ứng hầu Nam Thiên.

 

Từng bộ phận sỹ hiền tiếp nhận

Cơ điển lành hầu cận người xưa

MẸ CHA linh điển ban đưa

TỔ THẦY ấn ký sớm trưa phụng hành.

 

Nhận sắc lịnh TAM THANH TỨ GIÁO

Phật Thánh Tiên MỞ ĐẠO kỳ ba

Công thần nội ngoại gần xa

Thuận theo THIÊN Ý hiện ra phép tài.

 

Đầu niên mới thần oai diệu dụng

Sớ âm dương trình nguyện hiệp cùng

HOÀNG THIÊN CHÍN BỆ CỬU TRÙNG

Vận hành chuyển động HUYỀN KHUNG THƯỢNG TẦNG.

 

CƠ THÁNH ĐỨC ngày dần biến chuyển

Cuộc lọc sàng lựa tuyển hiền nhân

Quan văn tướng võ hiền thần

HỒI TRIỀU NHẬN LỊNH cứu dân an lành.

 

Ngày hiệp thiên Nam Thành quốc nội

Từ ngàn xưa nguồn cội rồng tiên

Di hành khắp cả mọi miền

Năm châu bốn biển xuôi thuyền hồi quê.

 

Tiền căn xưa trở về quốc độ

ĐỦ ĐỨC TÀI CỨU KHỔ SANH LINH

Các ngài thiên tướng thiên binh

Đằng vân xuôi ngược oai linh dặm ngàn.

 

Theo tiếng chuông vọng vang tam cõi

Hiển linh về trống gọi năm châu

Thần quân bản xứ chực chầu

THEO CƠ THÁNH ĐỨC ĐẠO MẦU RẢI BAN.

 

Cứu nhơn loại muôn ngàn binh biến

Chuyển âm dương ẩn hiện phù linh

Trong tay pháp bửu giử gìn

Diệt tà qui chánh THIÊN ĐÌNH SẮC PHONG.

 

Trận đấu pháp diệt tà qui chánh

Xiển Triệt giáo thế trận phân tranh

Ngũ Thiên Ngũ Địa giựt giành

Màng trời chiếu đất nhân sanh điêu tàn.

 

Ôi thiên tai bảo giông chìm nổi

Nước ngập tràn khắp lối trần gian

Hoành hành dịch bệnh muôn ngàn

Theo cơ tận diệt sầu than thế trần.

 

CHA hạ chỉ giao cho Bồ Tát

Cứu nhân hiền cứu các thiện căn

Hoá thân khắp cả thế trần

Năm châu bốn biển độ dân an lành.

 

ĐỨC QUAN ÂM hiện thân tại thế

Rải cam lồ cứu tế nhân sanh

Nhành dương pháp bửu tịnh bình

Tâm an chú niệm oai linh đạo mầu.

 

Nay nữ nam từng câu mật niệm

Pháp bí truyền hiền sỹ hành y

Xin trên Phật pháp từ bi

Xua tan dịch bệnh cứu nguy nhân loài.

(Sắc Lệnh Thiên Hoàng, Chi Bửu Sơn Kỳ Hương, Tinh Hoa Hiệp Thiên Bửu Chơn Tâm chấp bút).

 

    

TINH HOA QUI HỘI

TINH thần nhứt nguyện phụng kỳ ba

HOA thiên hoa địa tam hiệp hoà

QUI nguyên sứ mạng phò, SƠN BỬU

HỘI TRIỀU cung thỉnh ĐỨC NGỌC CHA.

 

Tinh khí đất trời đã trổ ra

THIÊN MÔN KHAI MỞ đón tinh hoa

THỊ HIỆN KIM THÂN hoà xác thể

Linh đơn cứu thế khắp bá gia.

 

Tầm tri [sĩ] hiền Đức Độ cao sâu

QUAN ÂM giải cứu bình dương liễu

THÁNH ĐỨC song toàn hội Thánh Tiên.

Sát phạt năm châu khắp trần miền

Thuyền cung của MẸ khai hội yến

Cung phẩm Hội Toà đúng tháng Giêng

Linh căn MẸ chuyển điển cơ huyền.

DANH PHÁP đăng lên PHONG VÂN BẢNG

Ấn ký NGỌC HOÀNG BAN SẮC PHONG

Chiếu theo nghiêm luật ĐẠO HUYỀN KHÔNG

Quốc ngoại kết nối THIÊN TRƯỜNG ĐẠO

ĐẠI PHÁI MỞ TRƯỜNG LẬP TÂN DÂN.

 

DI LẠC cầm cân phân trần thế

Thiên tai dịch bệnh lệnh TRỜI ban

Mở màn thanh lọc cõi nhơn hoàn

Thu vào túi càn khôn DI LẠC.

 

Tiêu xác tiêu hồn bá đạo gian

(nam mô A Di Đà Phật!)

Tẩy trần thanh lọc nhơn hoàn

Năm châu tứ hải lệ rơi thảm sầu

NGỌC ĐẾ hạ chỉ trấn thâu

BỬU SƠN môn đệ dập đầu khâm tuân

LINH QUANG THẦY [TRỜI] chuyển không ngừng

KIM THÂN TẠI THẾ cứu từng chúng sanh

Cửu Huyền Trăm Họ chuyển nhanh

Thoát khỏi ngũ hành thuyền mới được lên

Đăng đàn bái tướng có tên

BỬU SƠN Thầy [Tổ] chọn Tà Lơn Thầy [Tổ] chờ

QUAN ÂM đón rước con khờ

VƯƠNG HÙNG giải mã Hà Đồ Lạc Thơ

Đủ duyên hầu MẪU ÂU CƠ

THƯỢNG HOÀNG xoay chuyển bàn cờ năm châu

Lập đời ĐẠI PHÁI đứng đầu

Chuyển xoay thập quốc chung bầu kỳ hương

NAM QUỐC thị hiện PHẬT VƯƠNG

THÁNH HOÀNG HẠ THẾ ĐẠO THIÊN RA ĐỜI

Ngũ hành biến chuyển đổi dời

Âm dương thuần hoá thưởng đời Thánh Tiên

Hiện trần đầy đủ căn duyên

Thấm nhuần Sấm Giáo Thầy [ Tổ] truyền tâm linh

Nhơn hoàn bái tạ cầu xin

Luật của Thiên Đình chánh ở trừng gian

Màn ba qui hội lọc sàng

CHỜ ẤN THÁNH HOÀNG cứu độ vững an.

(Tinh Hoa Qui Hội, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tinh Hoa Hiệp Thiên Bửu Liên Hoa chấp bút).
Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 7 tháng 2 năm 2020 lúc 17:19 P.M. US.

GIẢI ĐẠO THIÊN TRƯỜNG

GIẢI tâm thanh đạm trí chơn như

ĐẠO đại năm trăm năm đến từ

THIÊN thất cầu điển quang điện tử

TRƯỜNG nguyên hạnh đạo hiệp Thiên chư.

 

Chơn tâm huyền tánh mật thông tha

Giáo Hội Trường Thiên thể một nhà

Qui điển thất cầu trong võ trụ

Môn qui hoà hảo hữu thời gia.

 

Thủ lễ đàn dân tọa thiện hành

Tâm chơn chánh kiến giáo môn sanh

Thiên khai hoa đại hàng chưa Thánh

Đại thất tâm thanh thọ Đạo thành.

 

Hoàn nhân đúng nghĩa thái thanh tâm

Thiện hạnh tri nhơn luận ngữ tầm

Tánh Đức thượng ngươn hành Phật Thánh

Đạo đời nguyên bản ngộ huyền thâm.

 

Chữ đạo tâm thường hằng Tuệ Không

Huệ Nhơn quờn thể hiện tiên rồng

Thành lòng thiên chuyển hoà đời sống

Vạn báu bồ đề bát nhã thông.
Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 13 tháng 2 năm 2020 lúc 17:21 P.M. US.

GIÁNG ĐIỆN RỒNG LẠC

GIÁNG thế đồ thơ gởi đạo đồng
ĐIỆN Huyền Thiên Thượng Hội Hoa Long
RỒNG lân qui phụng Nam Thiên cổng
LẠC đạo cư trần đáo Cửu Long.

Tinh hoa qui hội Liên Kỳ
Bửu Sơn Huỳnh Đạo vô vi tham bàn
Hiệp cùng tần số khôn càn
Giao thoa sóng thấp Nê Hoàn mở khai.
( tần số dưới hoặc bằng 20 hertz)

Bước sóng điện Thượng Ngươn thập bát
Thất cầu tinh dịch chuyển đường tâm
Địa hoàn dương hiện xoay âm
Bát cung dịch chuyển thậm thâm hiện trần

Trong Bát Quái Đồ Thiên diễn nghĩa
Tám cửa cung cần chấn lôi âm
Nam Thiên Sơn Bửu sông đầm
Soạn bài nội ngoại khế tâm thông hành.

Binh thơ Đạo, nhờ Thầy [Tổ] ấn bút
Hoạ đồ thơ bốn chữ tinh hoa
(bốn chữ tinh hoa= tinh hoa huy hội)
Nghĩa bài qui hội Kim Ngân
Còn thiếu một nửa điển tân sóng tần.

Nay phúc đáp giải bài quốc nội
Thập bát chơn tinh tú cầu thiên
Điện trường sóng thấp hai mươi [20 Hertz]
Điển Thiên Hoa Đại [+] điện người [gồm][điện] não [+][điện] tâm [tim]
Phát ra tần sóng xuyên âm
Thông linh tam cõi [.] Sông Đầm, Cờ [Kỳ] Hoa
Trần Dà Ông Đạo Cử Đa
Văn thơ THIÊN ĐẠO MẸ CHA trở về
Tân dân nội ngoại tựu tề
Kim thân tại thế bồ đề Huệ tâm
Sơn Kỳ Hương Bửu huyền thâm
Thế giới hiện tại ngộ tầm Tây An
Danh thơm tiếng ngọt đạo đàng
Tái miền Nam Việt linh đan hữu hình
Hiện trong bốn cõi tâm linh
Bạch Vân Cư Sĩ Trạng Trình, Bát Tiên
Ngọc Hoàng Tiên Phật Sơn Liên
Cung THẦY cung MẪU thất miền về đây.
( còn tiếp )(Tiếp theo, nhận ngày 14/2/2020 lúc 19:04)

Tái truyền chấp bút họa đồ thơ

Bổn tính chơn như không định giờ

Tĩnh tịnh thiên bình tâm rộng mở

Bồ đề lai đáo mỗi căn cơ.

 

Thế đạo liên thuyền mặt nước yên

Pháp thân Sơn Bửu nối tam miền

Thiên nhân địa đại qui tâm điện

Đạo tánh thất cầu thập bát tiên.

 

Tân niên Canh Tý đáo trần cư

Phật tánh như lai trí đại từ

Bát chánh nhã đề liên diệu tứ

Cung hoàn đáo hiện hàng Thiên Sư.

 

Bửu phái Đại sư nhớ giữ gìn

Tịnh thiền bạch thủy đạt thông linh

Từ tâm huệ trí HUYỀN KHÔNG định

Trường điểm sóng tần cứu chúng sinh.

 

Tiến hoá âm dương Ngươn Thượng này

Từ trường thất đại đảo vòng quay

Sách kinh Ngươn Hạ cần sàng sảy

Đời đạo từ nay điển điện xoay.


Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 19 tháng 2 năm 2020 lúc 18:48 P.M. US.

TRÍ PHẬT LAI CHƠN

TRÍ thời Đạo Lớn ngộ nhơn quờn

PHẬT Thánh Tiên Thần hội Thượng Ngươn

LAI đáo Thiên Trường tân đạo bổn

CHƠN như không vạn pháp sơn nhơn.

 

Sách kinh thuở trước lu mờ

Thuyền không bát nhã mượn nhờ Trung Hoa

Nay tinh luyện thuần đơn Chánh Đạo

Sửa đổi hình tướng pháp Nam Phương

Tập tu Chơn Đạo giáo đường

Ngộ tâm tính Phật hướng Trường Vô Vi.

 

Thuở xưa biết âm thinh sắc tướng

Mượn giáo trình nương náo Bắc Phương

Giáo từ pháp tự giảng đường

Cần đem soạn lại, ngộ tường Như Lai.

 

Nay Phật tánh mở khai linh huệ

Vạn pháp thông thiên địa nhân sinh

Sơn Nhân giáo lí THIÊN BÌNH [TÂN QUỐC]

Tương giao Nhơn chủng thông linh Thất Cầu.
 

[Chữ SƠN cạnh bộ NHÂN là chữ TIÊN. Câu SƠN NHÂN GIÁO LÝ THIÊN BÌNH = ý nói Giáo Lý của Ông Tiên Thiên Bình Tân Quốc.]

 

Kỳ Hải Hội Liên Sơn chủ bút

Giáng SÁCH TRỜI khai mở hoàn trung

Bát Cung, Tam Đại, Cửu Trùng

Tam hoa tụ đỉnh phân vùng điển Thiên.

 

Đèn chiếu sáng thượng tâm hấp thụ

Trí Cao Thiên dịch đổi âm dương

Tam điền nhâm đốc mạch đường

Hít thở khuyết tán nối trường hư không.

 

Tâm không động như chân bất hoại

Trí não thân vạn đại kinh cang

Lưỡng thần tâm tịnh Thiên Càn

Vô vi lượng tử hoàn Đan tại trần.

 
Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 22 tháng 2 năm 2020 lúc 19:22 P.M. US.

TRƯỜNG ĐẠI THIÊN BẢN

TRƯỜNG điện vô vi phủ Đức Ân
ĐẠI căn qui hội cõi dương trần
THIÊN nhân sơn thủy đường tâm ấn
BẢN thể kinh hành bước sóng tân.


Chu kỳ đảo địa hải sơn giang
Sửa đổi sách kinh luật thế đàng
Quỹ đạo sóng từ tầng số mới
Bổn lai thực tế điện từ quang.

Rau muối tương dưa không định ngày
Thiên nhân địa loại thực thiền chay
Từng phút thiện tâm hầu thất đại
Sác na hơi thở kiến như lai.

Kỹ nghệ tâm linh Ngươn Thượng này
Thuần đơn chơn chất MẪU THẦY xoay
Lạc chay công hạnh thiền tâm đại
Tuệ định Như Lai trí mở khai.

Từ tâm tĩnh tuệ đêm ngày
Trường Thiên khoa giáo bổn lai hữu hình
Kinh xưa sách cũ tâm linh
Dịch sang trang mới chúng sinh lãm tường.

Kỳ thời giáo đạo Đông Tây
Đại Thiên rốt ráo chuyển xoay ngươn này
Thượng Tiên Phật tánh MẪU THẦY
Ngươn xưa mờ ảo ngươn này khai cơ.

Sách Trời như một bàn cờ
Huệ tâm linh giác bến bờ tường minh
Điển thiên sóng thấp hữu hình
Giao thoa lượng tử tâm linh vi tần
Từ quang bước sóng tân dân
Liên kỳ hải hội thiên ân giải trình.

 

ĐIỂN GIÁO ĐẠI CĂN

ĐIỂN lành hoà đạo các nguyên chơn
GIÁO hoá thân tâm thể bổn quờn
ĐẠI Hội Liên Kỳ Hoa cửa lớn
CĂN duyên tri ngộ trí hoàn đơn.

Thượng Ngươn điểm mới càn khôn
Căn thiên trở lại liên tôn giáo kỳ
Linh tâm PHẬT MẪU DIÊU TRÌ
Điểm THẦY xoay chuyển vô vi vận hành.

Từ quang dòng điển xuống danh
Căn lành gốc cội thực hành điển tâm
Đồ thơ thầy mẫu chuyên tầm
Khai cơ chấp bút thậm thâm đạo mầu
Điện năng PHẬT MẪU toàn cầu
Căn cơ lai đáo lần đầu kim thân?
Hoặc là trở gót tiền nhân
Tổng thể chủng tánh nhiều lần về đây?
Hôm nay hội ngộ trần này
Khai nguồn chơn lí MẸ THẦY chứng minh
Chuyên cần tập hạnh Huệ linh
Âm thinh sắc tướng hữu hình làm chi?
Thiện hành bát nhã vô vi
Tâm thanh khẩu bạch DIÊU TRÌ điện quang
Thiền hành trí tuệ rõ ràng
Không hình không tướng trần gian nhiều lời
Tịnh tâm tiếp sóng muôn nơi
Khai thông trí lực đạo đời chuyên sâu
Tiếp nguồn điện điển thất cầu
Cải biên đường cũ nối đầu Đông Tây
Hoà đồng giáo ĐẠO MẸ THẦY
Căn chung gốc cội đò này LIÊN SƠN
Tam thiên thập nhị đại miền
Mười tám cửa lớn mối giềng bát cung
Tiền căn qui hội miền vùng
Phật Tiên Thần Thánh Cửu Cung điển về
Thuận điền trại ruộng Trần quê
Phẩm cung định vị bồ đề thế gian
Bút bài chỉ dẫn rõ ràng
Các cung căn hạnh các hàng vô vi
Điều gì khúc triết hoài nghi
Thân tâm truyền dẫn Hương Kỳ Bửu Sơn
Ngọn ngành mối đạo Thượng Ngươn
Thực hành đời đạo hoàn đơn tại trần
LIÊN KỲ HẢI HÔI tường vân
Khai thông câu chữ rõ dần huyền cơ.

 

Bửu Sơn Kỳ Hương Quốc Nội, Bửu Liên Hoa chấp bút điển Sư Vãi Bán Khoai ngày 26/2/2020 VN, gởi đến Hoàng Nhị Thiên Giáo Giáo Hội Thiên Trường ngày 27/2/2020 lúc 2:09 A.M.US.

 

Cửu Trùng xoay chuyển càn khôn

THIÊN HOÀNG PHÂN ĐỊNH trường tồn ngũ châu

Binh thơ chấp bút cơ mầu

Bốn ngàn năm định địa cầu đổi thay

Chuyển theo qui luật Thiên Khai

Ngũ hành thiên địa đúng bài xử phân

Địa huyệt rồng rúng chuyển dần

Xoáy tròn cuốn hút ngũ hành vạn bang

Truy tầm đuổi bắt nhơn hoàn

Phân hai Thiên Địa lập đài Cửu Thiên

Đại căn bổn tánh qui nguyên

Phục hầu triều nội lên thuyền Bửu Sơn

Thầy Ký xây đắp móng nền

Bạc Liêu Nam Hải trấn đền quốc gia

Pháp chỉ HOÀNG MẪU NỮ HOA

Gọi mời linh tử màn ba bái chầu

Cầu cho tứ hải hoàn cầu

Chiến tranh lắng đọng dịch trời bớt ra

Non sông xã tắc sơn hà

THÁNH HOÀNG THỊ HIỆN trấn đài đá thiên

Độ cho khắp chốn trần miền

Tiền căn linh tử lên thuyền Quan Âm

Nhân sinh sám hối lỗi lầm

Tuỳ duyên hoá độ giấy vàng hoàn sanh

Thiên tai đại dịch hoành hành

Bửu Sơn ấn lịnh trò thì qui y

THẦY TÂY cứu pháp vô vi

Bảo ban gìn giữ nhơn hoàn bình an

Thiên binh gươm giáo hai hàng

Cung thỉnh THÁNH HOÀNG an tọa hồi cung

Kim thân thị hiện VƯƠNG HÙNG

THIÊN TRƯỜNG BỬU GIÁO Thiên giao mật cờ

Hoá chuyển biến đổi Lạc Thơ

Giữ Thiên Môn trận bàn cờ năm châu

HOÀNG MẪU linh tử ứng hầu

Linh căn CHUYỂN KIẾP kiếp THẠCH THIÊN hiệp trần

Tá mượn THỊ HIỆN KIM THÂN

Anh minh chánh trực LẬP NỀN ĐẠO THIÊN

Linh căn thị hiện Thánh Tiên

Trải qua ngàn kiếp quy nguyên tại trần

Qui hồi PHÒ CHÚA đời tân

MẸ TRUYỀN CƠ PHÁP TÂN DÂN LẬP ĐỜI

La Môn sát phạt thây phơi

THẦY TRUYỀN BỬU PHÁP ĐỘ THỜI NẠN TAI

Năm châu danh Đạo Bán Khoai

Chúng Sanh nhơn loại thuộc bài tỉnh tâm.

 

 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5433)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4883)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5699)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4998)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6586)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6928)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5807)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7189)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6067)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6960)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9468)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5395)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5877)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4391)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6955)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8875)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10023)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6125)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7868)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6010)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6757)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7509)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10077)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12676)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6853)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7555)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7317)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8701)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7785)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7333)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8489)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8779)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8844)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9909)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10636)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9645)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6293)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9508)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11476)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12743)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13043)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13122)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.