DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 4 THÁNG 2 NĂM KỶ HỢI

09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 3998)
ĐÀN GIỜ TÍ
NGÀY 9 THÁNG 3 NĂM 2019
Ngày 4 Tháng 2 Năm Kỷ Hợi
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh HuyềnPHÁP ÂM 2019_25

Bốn phương tám hướng mai khôi hiệp
CHÁNH PHÁP ra đời mươi triệu kiếp
Mười phương ánh sáng trang nghiêm cõi
Rốt ráo chuyên tu buông bỏ tuyệt
Ba cõi trọn không không trọn có
Pháp tịnh lòng vui niệm nam mô
Tự mình chí nguyện vì sao thế
Không diệt không sanh vi lậu vô
Lời TA OAI ĐỨC cung kính ngưỡng
Kiếm khắp phương TRỜI nhập xuất đương
Không vô tướng vô sắc VÔ THƯỢNG
Mừng thay chánh đặng CHÁNH PHÁP tường
Lợi ích khẩu pháp hòa chuông tiếng
Chuông khuya mõ sớm len lỏi hiện
Du dương trầm bổng TỪ BI PHÁP
Thành tâm quy kính PHẬT PHÁP HUYỀN
TINH HOA PHẬT PHÁP bao hàm tưởng
Từ hướng điển lành sự hoằng dương
Chỉ rõ nguyên lý đường tu tập
CẦU ĐẠO BỒ ĐÈ mở lòng thương.


 

PHÁP ÂM 2019_26

Ba đường sáu nẻo sanh rồi tử
Mọi sanh linh do vậy thắng tu
Nơi CHÁNH PHÁP vi diệu hạnh phúc
Đoạn diệt đi tham tránh hận thù
Nay phàm có CHÁNH PHÁP MẦU NHIỆM
Hãy chú tâm lời dạy mộng tìm
Giữa hư không tụ hội GIỚI THIÊN
Sống cầu Đạo nam mô diệu niệm
TA NHẬP THỂ khéo y xác nói
Trụ bốn phương tám hướng pháp khơi
TA BẬC CHÁNH thể nhập thuyết giảng
Ba pháp xứ nơi rằng sự tới
BẬC VÔ THƯỢNG hữu lai che chở
Đố những ai tu hạnh được vô
Thành thật đạo chứng đạo thành này
Chơn hạnh phúc tương lai sáng tỏa
PHÁP CAO THƯỢNG BẬC Y CHÍ CHÁNH
LỜI MẦU NÀY ĐỨC PHẬT CHỈ RÀNH
NGHE ĐƯỢC PHÁP chú tâm một kệ
Thối chuyển về AN LẠC TRỌN LÀNH
Ngoài động TÂM KHÔNG bất động
Tiêu ngã xuất trần VÔ ĐỘNG tiêu thông
Ác thế ngũ trược chúng hồng
Biết khổ năng trừ hạnh KHÔNG KHÔNG hạnh
Nan sự vô không thuyết chánh
HƯ KHÔNG THUYẾT TẬN ĐẠO THÀNH KỲ TÂM
XUẤT GIÁNG VIỄN DU HOA TẠNG
THẬP CỔ GIAI KỲ PHÁP THÂN CƯ ĐỘ
Pháp mầu nhiệm bi trần thân chí
Đạo vô biên pháp giới tột y
Tây Phương an LẠC quy mạng nguyện
Đại lực từ bi PHẬT ân DI
Nhứt nhứt MINH quang THIÊN xuất nhập
Sắc danh danh sắc TÔN dị thập
Tuyên thuyết biến hư hóa xuất quang
THIÊN NHẬP THỂ phục VÔ THƯỢNG lập
TỎA THÂN HIỆN KỲ BA HÓA HIỆN
BẤT ĐỘNG TRÌ THÂN PHÁP BẢO LIÊN
VÔ pháp đạo PHẬT ÂN ĐẢNH PHÓNG

Thị hiện hư không bậc CAO HUYỀN.


PHÁP ÂM 2019_27

Không thù không hận mau tỉnh thức
Nếp sống nhu hòa chơn tạo phúc
Trọn đời tu tập thời cập bến
Chứng quả hạnh tu tâm chơn thực
Ai thọ trì kinh pháp vi diệu
Được cơ duyên khó gặp PHẬT kêu
Thấy nghe chơn nghĩa vi diệu pháp
Hư không tận độ phút về chiều
Sáu căn ba nghiệp nên điên đảo
Không trụ tâm tối căn gây tạo
Sanh tử luân hồi kiếp trọn không
Bồ đề thanh tịnh giải thoát nào
Tội nặng ba nghiệp nào có nhớ
Chẳng biết lành tu đạo hạnh mô
Tự mình gây tạo mà che dấu
Tội muôn chết đó sa ngục đồ
Tu thân thông đạt qua bờ giác
Một lòng hướng PHẬT tâm an lạc
Nhơn duyên tu đắc hành BỒ TÁT
THÂN TƯỚNG PHẬT hiện ánh sáng Bắc
Gió thơm mùi ĐẠO tỏ sáng thay
Vui mừng thân ý ĐỨC nhiệm NGÀI
Diễn nói êm diệu âm thâm diệu
CHÁNH PHÁP nhơn duyên chứng ngộ khai
Tu tập công đức vui vẻ bỏ
Cạo sạch tâm trong niệm nam mô
Vui nghe PHẬT HIỂN mà tinh tấn
VẠN PHÁP LẶNG ngồi soi khắp vô
Thiện nam tín nữ vào PHẬT ĐẠO
OAI ĐỨC ĐẠI TỪ vô lượng bao
Phủ ánh bằng nhập soi bao cõi
Được nghe nói PHÁP phóng ánh hào
Không cầu danh lợi TA xét nghĩ
CẦU ĐẠO TRIỆT ĐỂ PHẬT SOI Y
PHÁP TỰ TẠI AN VUI PHƯỚC THỌ
QUYẾT TÂM TU ĐẮC QUẢ HƯỚNG THI
ĐỒNG PHÁP THƯỢNG ĐẠO LỜI TA DẠY
Ít chúng sanh tu Đạo ngày nay
Phải sức trí huệ Pháp vững bền
Ba La Mật khéo học là hay.


PHÁP ÂM 2019_28

Khai đáo hạ trần kiếp ba sương
[ba sương = phong ba sương gió]
CHUYỂN PHÁP VÔ THƯỢNG
Đạo hướng trọn hồi
Đời tui pháp đó
Chấp có chấp không
Nói không sợ sệt
Nói hết lời TA
Rải hoa rủ xuống
Vô lượng tinh hoa
Ma Ha Tát Ma
Di Da Đa Tha
Xấu xa dứt bỏ
Tiện ở nơi Phật
Thể bất chân kỳ
Đường đi tốt đẹp
Đường hẹp bước vào
Thế lạc thong thả
PHẬT ra đất sanh
Duyên lành biết đạo
Biết tạo công đức
Trí lực phước tu
Và tu huệ PHẬT
Túc bực nhân duyên
Tu hiền thoát khổ
Nam mô nói PHÁP
Luyện tập TỪ BI
Quy y PHẬT PHÁP
Nghe PHÁP vui mừng
Hàng chúng kinh lễ
BỒ ĐỀ THẾ TÔN
Hiện không không hiện
Đặng khiết PHÁP tưởng
Nước phương cõi PHẬT
TÔN BẬC KHÓ THẤY
NAY THẤY MỘT LẦN
MƯA PHÁP ĐẦY ĐỦ
Hoa ưu đàm bát
Tiếng hát sâu xa
Hiện ra hóa độ
TA ĐỘ CHÚNG SANH
TU HÀNH PHẬT ĐẠO
TA TẠO HÓA RA
KỲ BA NHỊ ĐẠO
THÔNG TẠO PHẬT THỪA
TỪ XƯA TỪNG CÓ
PHẬT ĐÓ VÔ THƯỢNG
BA PHƯƠNG BỐN CÕI
THỜI NÓI PHÁP NGHE
BỒ ĐỀ PHẬT ĐẠO.

 

PHÁP ÂM 2019_29

Người nghe PHÁP đầy đủ TA hiện
Trụ phương diện người nghe được duyên
TA NGỰ TẦN SỐ CAO THANH TỊNH
NGHÌN ỨC THỰC DIỄN NGHĨA PHÁP THIỀN
VÔ LƯỢNG KIẾP NAY TA CHỈ GIÁO
Ba minh bốn trí trì PHÁP BẢO
Nói PHÁP nghe PHÁP thân thanh tịnh
PHÁP minh hiện tịnh báu cột vào
Ai nghe thọ ký tự hối lỗi
Tạo quấy nay người ngu chẳng thôi
Tai nghe PHÁP trang nghiêm thọ ký
Cầu ĐẠO đặng thân tâm khắp cởi
LỜI CHÂU BÁU VÔ GIÁ CHẲNG BIẾT
TỰ TẠI MUÔN ỨC VÔ LƯỢNG THUYẾT
TRÌ PHÁP CHÁNH GIÁC TỰ TẠI THÔNG
SỐ HẰNG SA THÀNH TỰU LAI TUYỆT
SỐ VI TRẦN KIẾP SỐ TRƯỞNG TỬ
TA NAY THẢY ĐỀU LẦN NHẬP ĐỦ
DIỆU PHÁP TA ĐỀU HIỆN Ở ĐÂY
 
Một lời HOA PHÁP bậc ĐẠO TỪ
 
NGÔN rằng trụ PHẬT nhứt trí huệ
DANH rạng báu TRỜI trụ ĐẠO phê
THIÊN trải bích này nói PHÁP nghe
QUỐC ĐẠO ai gần đặng PHẬT về
LẬP môn ĐẠO báu vì đại chúng
TỰ tại đem thân tiếp ĐẠO tùng
KHUYẾN tu đường tu thuyết vi diệu
TU cõi lộng phan rải khắp cùng.
 
PHƯƠNG trời trải khắp hoa rơi rụng
DANH tiếng lẫy lừng Bách Vân Cung
NHỨT nhứt cõi này đuốc lớn sáng
KIM thông vô lượng rải khắp cùng
LÒNG đẹp sức lớn như sen báu
TỪ bi thể hộ người tu hậu
MỞ cửa kho lương rải khắp nơi
BÁU ngọc dường đó lượng kiếp châu.
 
Ai tu đặng pháp này nên nhớ
Ba la mật đa thiện chí chờ
VÌ NGHE TA NÓI MÀ CUNG KÍNH
CẦU PHÁP TA HOẰNG ĐƯỢC ĐẾN BỜ
ĐIỂN TRỤ NÓI PHÁP BẤT THỐI CHUYỂN
BỐN MƯƠI TÁM BÁU HÀNG TRỜI THIÊN
THIỆN NAM TÍN NỮ NGHE DIỆU PHÁP
HOA SEN SANH HÓA BƯỚC LÊN LIỀN
Lời nói diễn nghĩa sâu vi diệu
Ai năng tin tấn tu thảy đều
Sáu pháp ba la mật lớn này
Nay hội tụ tạng pháp TA kêu
Giới bực học đủ hạnh Bồ Tát
TA nói Pháp này tiếng lời pháp
Mười phương thế giới nghe nói Pháp
TA dặn rõ lòng chuyên niệm Phật.
 
Sa Di Đà Ra Tất Na Đa
Chiên Đà La Ha Ta Đát Đa
Ba La Mật Đa Bát Đẳng Mế
Nhập Phạ Ra Nhập Phạ Ra Đa
Ta Na Chi Tạ Xi Ta Na
Trù Tung Ta Đàn Bế Diếc Ta Đà.
 
Nay TA hạ thuyết giảng tâm kệ
Thấy được nghe mau tỉnh mê
Được sống tu đạo mau buông bỏ
CHÁNH PHÁP vi diệu lời dạy nghe
Mấy ai qua ải đường sanh tử
Câu kệ Pháp lành Phật từ
Bao lầm lỗi mẫn từ đời này
Bỏ ác về lành khéo tựa thay
Biết cao thượng những ngày phút cuối
Tạo hạnh từ đời này tụ hội
Không giận hờn lời nói thiện lương
Không chống đối hại người tu phưởng
Phật đạo tâm tu hưởng nhàn an
Không gián đoạn chứng đắc dễ dàng
Lời dạy này thuyết giảng giải thoát
Bỏ sân si sống hạnh Bồ Tát
HÃY ĐẢNH LỄ CHÁNH PHÁP NGÀY NAY
ĐOẠN TẬN DIỆT KHÔNG TẠO ÁC LAI
CHƠN HẠNH PHÚC MỌI LOÀI HẠNH PHÚC
ĐÃNH LỄ PHẬT NƠI ĐÂY OAI LỰC
GIỮA HƯ KHÔNG ĐẠI BỰC THẾ TÔN
THÂN KIẾN PHẬT KHÉO Y TỰC LÒNG
THỀ TRỌN ĐẠO MỘT LÒNG CẦU PHẬT.
 

 

PHÁP ÂM 2019_30

Thân hóa giáo pháp

Pháp khắp mười phương

Vô lượng muôn ức

Chư Phật phương Tây

Như Lai Tịnh Độ

Thượng vô nên đào

Tướng mạo oai nghi

Bảo vị kim luân

Đồng đăng giáng hạ

Phật tá sự nan

Ẩn tận khả thế

Bồ đề tịnh thanh.

 

Ba Lăng Kiết Chất

Sa Chất Chất Đa

Yết Ra Ha Yết

Na Yết Ra Tỳ

Trà Kỳ Ni Thập

Hắc Tất Đa Du

Sa Dụ Thô Đà.

 

 

Sắc bất dị không không bất dị sắc

Sắc tức thị không không tức thị sắc

Không tướng bất sinh bất diệt

Bất cấu bất tăng bất giảm

Không trung vô sắc vô thọ vô nhãn

Vô sắc vô nhãn giới vô ý thức giới

Vô vô minh diệt vô vô minh tận vô lão tử

Đắc Ri Ra Trụ Đà Ni.Hương mầu bay khắp mười phương
Lễ nghi bày thỉnh PHẬT VƯƠNG ĐẠI ĐỒNG
Trần hồng tiến tới đất không
Không đường về cõi Tây Đông rõ tường
Hương hoa báu ngọc Tây Phương
Hư không hòa điệu sẽ tường nay mai
Nửa vầng trăng sáng nguyệt khai
Phụng rồng tá trợ nay mai trổ hình
TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ đăng trình
Anh tài minh triết trung trinh vẫy vùng
Đang hồi xử trị trần lung
Hữu vô vô hữu tuyệt cùng lắng nghe
Sáng trưa chiều tối niệm về
Sáu câu lục tự bồ đề dựa nương
Phật rọi xa gần vạn tướng
Kiểng duyệt kỳ tam đồng vướng đổi thay.
 
 
Chúc tất cả đường tu đắc đạo
Pháp thệ nguyền danh hiệu vươn cao
Năm châu thế giới lòng bi hiện
Ta diệt si mê hạnh dồi trao
Bồ đề an lạc mau tiến bước
Bến tục ta lìa gieo công đức
Nguyện tu chánh pháp rộng tình thương
Gieo duyên Phật tánh an hưởng phước.
 
Hiện TA TA hiện độ bá trần
Người mau giác ngộ cứu lấy thân
Danh TA cầu muốn mau tu đạo
Chí đại từ bi ánh đạo vàng
TA trở gót hoa sen vội đến
Tạm rời xa nam nữ chớ quên
TA phóng quang từ bi tiếp độ
Với chúng sanh làm lành đề tên
 
Si tan độ xuất đạo quân hồng
Chi nhân chi tánh lập bất công
Trì thân chí đạo duyên khai mở
CHÁNH PHÁP RA ĐỜI ĐẠO HUYỀN KHÔNG.

 


 

 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 639)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1016)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1348)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SẢY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1004)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1554)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1579)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3120)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3062)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2592)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3552)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2610)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3866)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2618)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 2805)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3097)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2980)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2855)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2541)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2698)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2865)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2489)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2750)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2608)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2444)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2414)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2408)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 2701)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2621)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 2908)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 2764)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 2943)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3531)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3442)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3292)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3463)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3261)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3396)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 4649)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4454)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4129)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4284)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4713)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 4814)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4383)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4289)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4639)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 4813)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4251)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4273)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4158)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4588)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4285)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4227)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4445)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4573)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4405)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5253)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4758)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4492)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 4706)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 5293)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 4859)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 5812)
Thiên Thượng ban KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN và những bài Thánh Giáo.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 5339)
SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH: PHẨM HOÀNG MẪU SÁM, PHẨM HUYỀN MINH SÁM, PHẨM SÁM NGUYỆN.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 6422)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh.