DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY MÙNG 9 THÁNG 9 NĂM KỶ HỢI

16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 6306)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 09 Tháng 9 Năm Kỷ Hợi
07/10/2019

Đàn Tràng Nam Thành
 Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn


SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TĨNH


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019_60
 

PHẨM HOÀNG MẪU SÁM

PHẬT MẪU SẮP BẢNG TIÊN SỐ RẰNG

KỂ TỪ NAY ĐẾN SAU THUYẾT NĂNG

CÚNG VÍA MẬU KỶ NHỨT NIÊN TRỌN

BỀN LÒNG MẬU KỶ CÚNG MÙA TĂNG.
 

KỆ RẰNG VĂN PHÁP KINH SÁM HỐI

MẪU BAN PHÂN SÁNG SUỐT CÕI ĐỜI

KINH THƠ SÁM HỐI MẪU HOÀNG CƠ

VẠN LINH KHẮP CẢ CHẲNG SÓT NÀO.
 

Mẹ thương con rơi dòng lệ chảy

Chốn cõi trần mắc phải lưới sân

Lỗi lầm con phải vươn mang

Ngày đêm sám hối xin van thoát nàn.

Con có biết trần gian đau khổ

Khổ trăm đường con cố giăng tơ

Làm sau cứu được con thơ

Mẹ ngồi chờ đợi con thơ trở về

Mong tất cả thoát mê trở lại

Hội Long Hoa Mẹ khải đàn kêu

Nhìn người tài đức xoay chiều

Ai người cứu vớt phong điều về sau

Thời kỳ tận mau mau tu vững

Dời gót đi Ta dụng lời ca

Phật kêu Thần réo gần xa

Điển quang chiếu diệu đâu là Chúa tôi

Đố ai biết cổ xưa Lão Mẫu

Chiếu linh quang rọi thấu kiếp sau

Màn kỳ thi đạo nhiệm mầu

Siêu phàm nhập điển thúc hầu mở thông

Cơ tuyển lựa linh đồng màn chót

Tồn hậu lai tỉa gọt linh căn

Ngọc châu đạo pháp vững vàng

Đạo không sắc tướng đạo nhơn chơn truyền

Con của Mẹ đức tiền căn tốt

Nhập tâm con định chốt căn xưa

Luyện tâm hồn tự xoay khua

Xác thân như biển sóng đưa khơi ngoài

Rèn trí huệ gái trai chớ bỏ

Con cần tin lời đó Mẹ ban

Đừng để rút nước khổ nàn

Khó cứu căn kiếp chớ than chớ phiền

Nay Cộng Đồng xử truyền trọng đại

Khá chấp nghiêm kỳ này vi diễn

Mong sau con rồng cháu tiên

Mẹ này vội vã giáng miền trần gian

Ma Vương đã điểm sang tất cả

Quái yêu ma sinh ra tội tinh

Mẹ muốn cứu cả chúng sinh

Mong con tu đức luyện mình ra sao

Kinh con có Mẹ trao ra suốt

Kinh dâng lên đến Phật trăm tay

Ai nay cũng được kinh này

Nhắc lên từng điểm cho ai Mẹ dành

Con tỉnh ngộ tu hành luyện trí

Trị muôn năm suy nghĩ trước sau

Muôn người một mối khẩn cầu

Nắm tay đoàn kết Năm Châu vững bền

Đau lòng Mẹ mọi miền khắp cả

Lời Mẹ khuyên tất cả Năm Châu

PHẬT VỀ NGỰ Ở NAM LẦU

THỬ XEM BỔN ĐẠO ĐƯỜNG NÀO PHẬT ĐI

Dưng kinh xin từ bi cứu độ

Mẹ gọi kêu Phật độ con ơi

Mong con niệm Phật thành lời

Tập trung bổn đạo con ơi Mẹ mừng

Các con tu Thiên Cung chiếu diệu

Bước nhẹ đi tầm hiểu cho thông

Mẹ về chỉ bảo tam đồng

Con nào tu được Mẹ bồng bế cho


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019_61

 
Trăng Thu soi con có hay đâu

Mong con tu đức cầu Mẹ đây

Khai sinh lập địa đủ đầy

Người nào bao kiếp tu đầy đức căn

Đời thương nói đậm cầu nhứt nguyện

NGỌC HOÀNG RA CHIẾU [CÔNG] ĐỒNG MỚI CHỌN

Hình dáng ai Lão chọn ngại chi

Lòng con tâm đức từ bi

Dù ăn một bát niệm thì đường tâm

Con phải luyện ân cần qua khỏi

Đủ đức tài con hỡi sướng vui

Đừng để Cha Mẹ ngậm ngùi

Trắng đen tất cả sướng vui được gì?

Thiên Lôi xuống dắt đi bất chợt

Con hãy nghe lời chót Mẹ ban

Việc làm bớt chút ưu phiền

Nghe lời Mẹ nói thảo hiền Mẹ Cha

Mau mau đến cung tòa Cha Mẹ

Đất Mẹ dành mau lẹ giữ phần

Khuyên con cặn kẽ ân cần

Mong con trung hiếu muôn phần vẻ vang

Mạt kiếp qua muôn dân đừng để

Thiên Cung Cha con trễ bước đi

Các con sau cứ bi trì

Trần gian có biết là gì hay không?

Biết kinh tu một lòng một đạo

Mẹ mới tàng con thảo mọi nơi

Thương con căn dặn đôi lời

Dù cho đen trắng một đời nhà tu
Để rồi được phiêu du khắp cảnh

Mẹ nay mong chơn hạnh bước lên

Kêu vang NGỌC HOÀNG giải phiền

Lời Mẹ muốn cứu trần miền nhân sinh

Thương con Mẹ ban kinh [cho] bổn đạo

Phật Tăng mầu là đạo muôn năm

Mong con tỉnh ngộ lương tâm

Con đường đi tới chớ lầm [sẽ] hiểm nguy

Nắm trong tay kinh nhi vạn quyển

Phật Trăm Tay xoay chuyển Phật ơi

Mà sao con phải cực đời

Nào nghèo nào khổ để rồi ngộ đi

QUYẾT QUY Y TỪ BI NIỆM PHẬT

Ai niệm nhiều thì Phật chở che

Lời kêu Mẹ gọi lắng nghe

Để mà duyệt sổ chốt kê sau cùng.
 

Nhạn ven mây xa lìa cảnh cũ

Năm canh dài ủ rũ vì ai

Sông Ngân trước cảnh quang đài

Minh châu lạc nguyệt sen đài hảo xinh.
 

Châu vạn họ nguyệt minh trước gió

Sức đua chen khi tỏ khi lu

Thu Đông Xuân Hạ quí như

Gương hồ không tận kể từ ra đi.
 

Gẫm cảnh trần hồ bi Ta phán

Khác đò kia lầm quản quả đơm

Lập vườn kết quả phục bồn

Ninh nang chiếu phục ao nơm cá bàn.
 

Sớm tìm trăng mai vàng khôi phục

Chư châu nguyên lãnh túc lòng dân

Thế tình mãn lạc trung thần

Khương Thượng còn ẩn trời phân định rồi.
 

Hỏi thế sự tuồng đời nhiều gốc

Nhiều rụng cây bủa tóc tiêu diêu

Thế gian còn đắm tàng tiêu

Bàn Môn Tả Đạo rền kêu gớm tầy.
 

Bớ dân rõ chánh xây cất lại

Lão hết câu dân lại ơ hờ

Tam môn dựng đủ cho rờ

Ráng kêu ráng sửa đến bờ huyền thâm.

 

XỨ XỨ YẾU NIỆM ĐỊA MẪU KINH

NHƠN NHƠN NHƯỢC BẤT ĐỊA MẪU KÍNH

TỤNG NIỆM CHƠN KINH THÁNH KHẢ THÀNH

HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU TRỊ NHƠN SINH.
 

NHỨT TĂNG NHỨT ĐẠO NHỨT TỤC NHƠN

TRÌ NIỆM SẼ ĐẮC TRÍ THIỆN HƯỜN

DỐC LÒNG TIẾP NHẬN NHƠN SANH CHÚNG

CUNG KÍNH TRÌ KINH TỤNG NIỆM CHƠN.
 

PHẬT MẪU HƯ KHÔNG CẦM QUYỀN SỬA

TẠO THIÊN LẬP ĐỊA CỔ BÀN XƯA

GIÁNG TRUYỀN KINH XUỐNG TRẦN PHÀM CÕI

CHỈ GIÁO NHƠN SANH NGỘ TỈNH THƯA.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019_62
 

GIÁNG ĐIỂN TRUYỀN KINH TRÌ TRÍ SÁNG

TỤNG NIỆM CHƠN KINH ĐỨC MẪU HOÀNG

NAM NỮ TẬN HÀNH PHONG SẮC TỨ

MỘT TÒA SEN VÀNG CHÍN PHẨM BAN.
 

PHU PHỤ ĐỒNG ĐẮC KIM THÂN RỞ

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA THỊ VÔ

DANH THƠM TIẾNG TỐT MUÔN ĐỜI KIẾP

DIÊU TRÌ KIM MẪU VẠN DANH TÔ.
 

TỐI CAO hoằng hóa và bảo dưỡng

Trải hết lòng lành bảo mạng trường

Người đời sùng bái hiển linh hiển

HƯ KHÔNG MẪU hóa vĩnh sanh hoàn.
 

Nam tử nhi tử hiếu tâm hiếu

Sẽ nhận con thảo lập công nêu

Tịnh hoải đại trung đại hiếu kết

Công cả tỏa tài sức lập nhiều.
 

HƯ KHÔNG VÔ THƯỢNG chứng lòng hảo

Tốc tu tu tốc cấp tâm tảo

Thoát phàm Thánh đăng Mẫu nêu danh

Sùng tu am tự lửa hương nào.
 

Tạ ơn báo đáp HƯ KHÔNG MẪU

Xuất Thánh Nhơn hiền lạc phong thâu

Ẩn nhẫn tu hành chờ đến hội

Chánh lời Mẫu thuyết chịu xem cầu.
 

CHƠN KINH HOÀNG MẪU THIÊN TỊCH ĐỊA

Biết kỉnh trì niệm từ tứ phía

Đại thọ Hoàng Ân hương khương ninh

Tịnh tâm trì mực chẳng chút lìa.
 

Chiêu Thiên động Địa cùng vũ trụ

Tây Bắc Nam Đông phổ cập ư

Năng niệm Bửu Kinh nhứt phi kinh

Cấp tảo tạo cấp long vô sứ.

 

Phù sanh sự nghiệp hộ tất na

Dụng pháp làm sao khỏi phướn ma

Đặng thấy Long Huê hư không cảnh

Ngàn năm bất lão PHẬT DI ĐÀ.
 

Tỏ xem trong thế Ngọc Lộ Bàn

Lập chí phá thông biển dục ngàn

Bát Trận khai mở ngàn trùng sóng

Xem thấy Bạch Vân đặng hồi tâm.

 

Cá vì thay cốt không thành mới

Chớ biết phen này tu đặng tới

Diệu nghĩa huyền vi nói chẳng sai

Mậu phóng duy lòng tổn qua ngày.

 

Tục chẳng đọc thơ đây trăm đúng

Vì tình Mẫu tử héo von cung

Thương vì khờ dạy cùng Mẫu tử

Mẹ xót Mẹ đau hãy vội tu

Càng ngày thúc giục từ giáng thế

Thấy đời lắm kẻ Mẹ diễn hề

Thế mà con mãi mê khờ dạy

Trương lợi tài phế tục nghiệp xây

Mà bước chậm rồi đây trước cuộc

Chậm quá rồi mà nhơn sanh bước

Cũng vì danh nổi cuộc không yên

Ôi trước cảnh tương sát chinh nghiêng

Ngày tận diệt chẳng kiên lòng phá

Để tránh gió thổi lùa cát đá

Lộn nhào lăn giờ đã biết ngày

Chờ bảy ức ÂN THIÊN con phải

Một chữ hành trở lại Tiên Cung

Đến lúc đó Phật Thầy hồi chủng

Được hồi nguyên xuất chúng kim niên

Giờ đã đến đứng ngồi không yên

Mong nam nữ lửa phiền tưới tắt

Liệu gìn thời lời khuyên chung tất

Tấm thân con dồi dạt nổi trôi

Hãy mau thức ân huệ liên hồi

Lần gian thế lập đời điên đảo

Kinh lo trước bình niên tu đạo

Sớm học tiên ngoan thảo Mẹ Cha

Bồi công quả khiên giải thoát qua

Đại Đạo ích xem ra đều rõ

Đạp phá thiết hài tư kinh vô.
 

ĐÔNG TÂY NGHE GIẢNG CHƠN DUYÊN ĐỐI

THANH KHỬ TRƯỢC BỔ HIỆN TẠI THỜI

NHỨT ĐIỂN THÔNG THÂN KHÚC TRUYỀN HÓA

CỬU CHUYỂN CÔNG ĐÌNH SÁU CỬA HỒI.
 

ĐÔNG TÂY NAM BẮC LINH GIẢ TỚI

CHẲNG CHỊU HỒI ĐẦU CHẲNG MỘT NGƯỜI

THÂN MÌNH KHÓ BẢO MÊ HỒN TRẬN

TÁC QUÁI ĐẢO ĐIÊN BỊ THA LÔI.
 

LÀM SAO TÍNH ĐẶNG TRỞ HỒI LAI

CHO ĐẶNG TÒA SEN MẤT MỘT MAI

VÂNG LỜI MẸ DẠY CHẠY GIÀNH LẤY

KỊP ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG XỨ CŨ NÀY.


 

PHẨM HUYỀN MINH SÁM

 
Thoi đưa ngày lụn tháng qua

Đường đi hầm hố biết đà mở ra

Gọi thời han hỏi trẻ già

Sang ba vọng cửa sâu xa đạo đời

Tạo duyên thân giả chi ôi

Sự nồng chớ bợn ý lời liệu toan

Gió đưa lướt sóng thuyền loan

Dạy dân chẳng đặng hạ trần lắm ôi

Đã đồng mang lấy tội trời

Đọa vào hắc ám biết đời nào ra

Chịu hơn chịu nhục thân ta

Cũng vì danh lợi cách xa Lòng Thầy

Buồn thay tư cảnh ngày nay

Dân sao chẳng chịu tu bài đạo yên

MÀN TRỜI SẮP LẬP HỘI THIÊN

NGƯỜI PHÀM THẾ TỤC MAU NIỀNG BƯỚC VÔ

Chùa công lập lại nam mô

Mến người hiền đức mời vô chữ đề

Bước đường tu học nhiều bề

KỲ HƯƠNG LỘ VẼ CHỈNH TỀ NAM AN

Tớ Thầy bước dọc sang ngang

Dẫu khó chẳng ngại gian nan Đạo mầu

Tiếng kêu ơi hỡi năm châu
Mau toan bề chánh nạn thâu khổ hình.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019_63

 

Mượn thần xác chuyển xoay thông hiểu

Tớ cùng Thầy ra cứu dân yên

VÔ VI ĐẠO MẠCH ai [dám] chế nhạo

Tớ cùng Thầy trần dụng giống hiền.

 

Cuộc thiên cơ biển chuyển ai hay

Lúc mưa đượm kịp thời Vương trải

Cũng giữ đồng cơn thức thời xoay

Cha Phật Thánh khẩn kỳ cung bái.

 

Trăng tròn vì bởi nguyệt căn xoay

Nhớ ông Võ Đế Thánh Thần đây

Độ cho dân được Lạc Hồng lạc

Thiên Đình dĩ định diệu đồ nay.

 

Thương đời tím ruột héo sầu đau

Phật ôi ráng chiếu điển linh mầu

Sông sâu khó nỗi bắt cầu tới

Phật Thần còn phải gập ghình sầu.
 

Năm châu còn hỡi đắn đo mãi

THIÊN TRI DĨ ĐỊNH bước chờ ngày

Thế nào bỏ xác mà đâu biết

Đêm nằm suy nghĩ thân HỘI NÀY.

 

Xuồng ai nấy kéo xuôi cho chảy

Nước ngược chảy xuôi sóng theo ngay

Phật ơi ráng ngự kỳ gian cấp

Thây thi trôi nổi lạc đàn bầy.
 

Ngày mai không biết chuyện chi đến

ĐỂ TÂM NIỆM TƯỞNG THIÊN HOÀNG LỊNH

Khuyên cùng khắp hết cả gần xa

Nam mô sáu chữ Phật ơn đền.
 

Sông sâu ai biết mà dò

Càn khôn thế giới hết bò hết Trâu

Rắn Rồng lộn xộn biết đâu

Chuột nằm chờ đó lo âu phận mình

Ở tròn Nhơn Đạo hồn linh

Hoàn căn trình đạo thì linh đặng về

Ai còn ai mất loạn bề

Thanh phong nhựt nguyệt ai về thuyền nương.

 

Chó kia giữ chủ đợi trăng tròn

Mèo còn chờ đợi hiệp lầu son

Rồng bay về gặp đều rõ mặt

Hành thiện tu thân hiệp nhứt môn.
 

Tu hành tâm trí mãi trong sáng

Cần lao nhẫn nại phải mang gánh

Diệt trừ hỉ nộ phế tham sân

Bước tới tòa sen lánh hồng trần.

 

Từ đây bước đến đường vô thượng

Trời mơ tám ngõ thuyết khương ngưỡng

ĐỢI LÚC PHỤC HỒI QUY NHỨT THỐNG

TA MỚI HỒI BA BÁT LUẬN ĐƯỜNG.

 

Đạo cả nhờ kinh giảng nghĩa rành

Tiên phong đạo cốt rõ nội nhành

Xuân Thu tiến bước đường dặm thẳng

TIM thay ĐẠO PHỤC lọt bức mành.

 

Phật Đạo sơn di dọng bon bon

Giáo truyền bá rỗi Bát Chánh còn

KỲ BA AN LẠC BAN RẢI KHẮP

Ba kỳ quy độ điểm nguyệt tròn.

 

Biết ai THIÊN TỬ biết ai thần

VI TRỜI ngũ quỷ khó thấy lân

Đờn cầm khoan nhặt cùng ca ngộ

Nền cũ lâu đài giữa cảnh trần.
 

Con đường Bát Chánh chị Hằng noi

Làm sao ngộ đặng khúc khiu nỗi

Dụng pháp nào làm kịp kết nối

Nên trụ mà không được sáng soi.

 

Dầu có chông gai ráng hội này

Mong trò thu xếp lánh trần ai

Đuốc ngọc canh khuya trời một góc

Hoàn cầu địa cảnh khó tỏ bày.
 

Ráng tu coi HỘI tuyển lâm hoa

Lánh đường thú dữ hiệp một nhà

DI ĐÀ LỤC TỰ mau khá niệm
Trở lại ngay đường diện ma ha.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019_64

 

Đạo mầu khó kiếm

Chớ chậm bước chân

Cho thế lành nhơn

Tranh chi tôm cá

Thây thi rơi rã

Thảm khổ vô cùng

Tu niệm bỏ hung

Người mê khá tỉnh

Xét suy bàn tính

Lo tu kẻo muộn

Khó mong kiếp muôn

Hội này chậm trễ

Ma quỷ vộ bẻ

Mai đâu thình lình

Thấy thế hải kinh

Nghe đây phân cạn

Các việc dã man

Phải nên dứt bỏ

Tới đời thậm khổ

Cải sửa xác thân

Lo tu hỡi dân

Ngày hai cơm tẻ

Tu niệm lo bề

Quỷ ma bẻ cổ.
 

Năm canh gió thổi NGỰA chạy dài

BẤY LÂU ẨN VÓC Ở ĐÔNG TÂY

Cọp rồng hai ngã gom về một   

Khung thương bốn hạng kỳ tế thay.

 

Hư vô huyền diệu một chỗ này

Cực Lạc hồi chưa trời đất xoay

VÔ NGUYÊN TỔ PHẬT hồi chưa đến

Ngoài luyện minh châu tạo đức tài.

 

LẬP ĐỜI THƯỢNG CỔ LƯƠNG THUẦN HẬU

Không hung không dữ ngàn năm sau

Thái Ất Hồng Quang đạo minh sáng

Sanh hiệu Lão Tử thiền đạo mầu.

 

Có Đức Bồ Đề Đạt Ma Tổ

Trung Nguyên truyền đạo hiệp sanh vô

Huyệt là TỔ KHIẾU CẦM CHÌA KHÓA

Mười sáu cửa miệng mở hải hồ.

 

Chuông đại đồng đã giục canh ba

Khuyên đừng phụ Phổ Đà Tiên Phật

Đừng mê đời cuốn lôi vật chất

Nay Cổ Già tất bật xa nhà.

 

Thấy người khờ Lão Na chí dựng

Chốn Tây Phương thung dung đặng hướng

Cùng Minh Vương muôn năm chung hưởng

Chọn con lành đắc quả về cung.

 

Bởi chúng sanh trong chúng cõi xây

Vòng vật chất mà nay vương lưới

Khổ tạo nghiệp khởi não phiền

Bởi vô minh ấy nghiệp duyên sanh từ

Cảnh hư không định lại thân thanh

Cho sóng lặng chơn thanh đến thẳng

Vẹn hút mây tan gió điều hòa

Mưa pháp nở cỏ hoa tươi nhánh.

 

Một đường đi tới nhứt tâm thanh

Dù gặp khó khăn sự nhẫn lành

Kiên cố tinh thần cho vững chắc

Không cảnh khó khăn bởi không tranh.

 

Hy sinh mà lẽ phải việc sạch chánh

Đánh thắng ác trược diệt sạch lòng

Giữ đặng ba điều quy tam Phật

Không rõ cội nguồn khổ ôi không.

 

Dìu dắt quần sanh lòng hằng tịnh

Ngộ được chánh pháp thấu rõ thanh

Vọng tưởng tham dục đều không chỗ

Liên hoàn sáng suốt rõ Hoàng Minh.

 

Khuyên rằng nên đồ từ lời nói

Sáng suốt rõ chơn gìn giữ giới

Kiên nhẫn hy sinh diệt khổ bi

An vui thanh tịnh chẳng xấu lời.

 

Mới gội trọn lành tấm gương ấy

Lỗi ta ta xét không phạm phải

Thể vóc này là vốn của ta

Tự chủ tự trị không lạc hoài.
 

Tin rằng có pháp ta giải thoát

An lạc lý chơn mau triển phát

Rõ nẻo hư không đã tìm ra

Chạm vào nẻo Chánh thì trí Bát.

 

Thế sự vạn bang đô thị giả

Phàm mỗi vật chi tứ khổ ta

Sanh lão bệnh khổ phân là khổ
Kể sao cho biết cái khổ là.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019_65

 

Xấu xa ô trược ôi khổ khổ

Giấc mộng ảo huyền mơ mộng lo

Lầm than tàn khốc tàng cay đắng

Khổ này do đâu luận thế dò

Ngã phát sinh ra chiến trường ma

Thế gian giả tạm có chi cầu

Đoạn trường thảm họa do ai vậy?

Xương chất bằng non khổ do đâu

Phải rán tận diệt nguồn cội khổ

Giải thoát lưới trần niệm nam mô

Qua bao trùng khổ giờ đã thoát

Bồ đề thấu rõ lục tự vô

Thế gian hư hủy có chi sướng

Tan hợp hợp tan lắm đoạn trường

Ai sanh tâm ác nghiệp sẽ đến

Dân chúng điêu linh bể hoạn đường

Lặn hụp giữa dòng điêu điên đảo

Thảm họa dẫy đầy dữ dội bao

Người phải tiêu cho rõ biết nỗi

Vô minh vây mình thoát chỗ nào

Đây mình phải trồng hoa ý tưởng

Mê sa theo các thứ mến thương

Mình vui sướng rồi tàn tan rã

Sự đổi dời thảm khổ đau tường.

 

Nước giữa dòng gió thổi rã tan

Thả linh binh do tạo huê càng

Này tựa giọt sương mù ngọn cỏ

Hỡi ai ơi tường tận bể đàng.

 

Đổi dời khổ não đau thương

Than van rên xiết tan thương bể trần

Tuồng đời như giấc mộng lân

Địa cầu vũ trụ xoay lần bất an

Nghịch trần khó thấy an nhàn

Soi gương nguyệt cảnh dẹp tan chơn lòng

Vui mừng đẹp ý vào trong

Trụ tịnh thanh tịnh tịnh không thiên trừ

Lời Thầy chỉ dạy bốn từ

Bát Chánh Đạo Quả viên như Lai Bồng.

 

Miêu suy luận được điều vô ngã

Không còn mê vọng tưởng lòng ta

Tự mình xử lý mà tự hối

Sáu câu lục tự giữ thân đà.

 

CAO MINH TRỞ LẠI MIỀN PHƯƠNG NAM

Vì thương sanh chúng trăm họ bởi

Thánh Phật Tiên Thần hạ giới

Vô vi giáng hạ mấy lời tỏ phân.

 

Quanh rộng chầu chu tân phụng gáy

Ngựa lơn tơn trở lại dập đuôi

Rắn tràn lai láng khó lui

Dê hàng chạy khúc bùi ngùi thương dân

NGỌC HOÀNG GIÁNG NAM LÂN HÌNH BỘ

Thâm nhiệm mầu xưa cổ hội đồng

HOÀNG THIÊN xem thấy lẽ không

Tri tâm huyền bí đạo đồng bốn phương

Mau chơn lẹ kịp trường thi hội

THÁNH MỘT NHÀ MAU VỘI HỒI QUY

Hiệp chung Phật Thánh chương vi

Trở về cảnh cũ định kỳ chầu Vương

NGỌC MINH HOÀNG đảnh thương xay ra

Ai đạo đức Long Hoa bước tới

NAY ĐẾN KỲ NGỌC [ĐẾ] TRỊ ĐỜI

PHẢI LỌC TÀ CHÁNH HAI NƠI PHÂN ĐƯỜNG.

 

Kể từ nay lở khóc lở cười

Rán tu hành trở lại dân ôi

Kẻo CHA LÀNH phán tội khó mong

Cả tiếng kêu sanh chúng trần hồng

Nay nguy cấp Đại Đồng khá giữ

Ngũ hành rải trái lành ít dữ

Thế bước sang lửa hữu quan biên

Tàn lửa dậy dân ơi trầm biển

Cả sinh linh đội biến mọi nơi

Lộn càn khôn phải chịu tả tơi

Cứ dửng dưng đứng ngồi một chỗ

Kể từ đây lửa trời túc bổ

Lấp bụi trần xác xơ chịu cảnh
Bao mạng người thây rã nạn hằng

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019_66

 

TRÊN MẶT ĐẤT CHẲNG LÀNH PHÂN XỬ

CÕI TỐI CAO CÀN KHÔN VŨ TRỤ

LỊNH HOÀNG THIÊN KHAI KHỨ MÀ HÀNH

KHÔNG ĐỂ MUỘN CÓ LỊNH CAO XANH

CHIẾN VÔ THẦN DIỆN CHÁNH XUỐNG TRẦN

LẤY XÁC CHUYỂN ĐẠO HẠNH NGHIÊU THUẤN.

 

Nhơn nhơn khấu Cửu Di Hoàng khứ

Lạp túc kỳ nhơn hạn vô tư

Chi chí đoạn hồng thi tốc chuyển

Luật hóa phùng lục tứ tự nhơn.

 

Hoàng thổ thiểm giai tất yên minh

Tại thử hành năng lý tư hình

Hoán lộ lâm nguyệt khúc tứ giả

Khướt khướt Nam điều nhựt quới linh.

 

Như bất như nhĩ môn chư quí

Bi thử hạ đồ bất ngộ kỳ

Khướt đề vận lực tam lục kiết

Tác ngộ tác thần thời nhứt tri.

 

Cơ khuyết Đông Tây hóa vụ không

Sự nhữ tự chỉ lộ xuất thâm

Mạt tấn lai sát ngộ sơn đảnh

Viên sự viên xong đối vi tông.

 

Trục đáo chung vai ngã vô lôi

Quân tư trường vị nhứt xuất hồi

Ngọc tố phùng tái tân hy ý

Cố khách khương trang tính thay thời.

 

Hào sự hào tồn như túc tư

Sanh bất phùng bất khả thán lư

Đáo ký phàm sự phương như quý

Tiết tiết tam phùng kim niên như.

 

Nhập nhập đại khí nhu bất đảo

Đồ lao sanh vô sự vô mau

Thăng nhựt lậu hòa vô định

Phụ nhơn nhơn phụ khói quang tào.

 

Dĩ dĩ phục dĩ cơ phục dĩ

Thính lai lai thính tự gian khi

Nhứt triêu triêu nhứt bàn Hợi tế

Sửu Cấn âm dương bất tương kỳ.

 

Hoàng lực vi đáo khước tại lâm

Thúc lưỡng như tai thống thị phần

Hiển hiển tương hảo đa kinh biến

Khứ phục hồi an tái cao trần.

 

Ngọc bộ đăng vạn tiêu phong đạo

Thỉ lục chơn tiên tá biển hào

Bất dung sự hữu sanh họa bất
Động không không động phục an trào.

 

PHẨM SÁM NGUYỆN
 
ĐỨC MINH HUYỀN BAN KINH SÁM NGUYỆN

KỲ BA HẠ THẾ LÀNH BỐ ĐIỂN

CẦU PHẬT TIÊN BỒ TÁT OAI LINH

BAN HỒNG ÂN CỨU ĐẠO TRẦN DUYÊN.
 

CÚI ĐẦU CON ĐẢNH LỄ HOÀNG THIÊN

NAY CON SÁM HỐI HUYỀN MINH ĐỨC

NGUYỆN ĐẤNG TỪ BI OAI LỰC

ĐIỂN HUYỀN LINH BỦA TỈNH THỨC CON KHỜ.

 

Dạy cho con giác ngộ tâm linh

Nhưng con lại vô tình quá đổi

Phải mang số phận luân hồi

Tạo tội chẳng chịu về ngôi hầu kề

XIN THƯỢNG PHỤ D8ÁT VỀ NHƠN ĐẠO

Bày ra kinh con thảo đề thơ

Quên đài vàng cảnh Cha chờ

Không sao nhớ nỗi phút giờ thiêng linh

LONG HOA HỘI HUYỀN MINH CHA CỨU

Dạy cho con hiếu tử đạo đồng

Bây giờ thức tỉnh tưởng mong

LONG HOA CON ĐƯỢC VÀO TRONG KHOA TRÀNG

Thiện với ác trần gian tội lỗi

Không chịu nhìn sám hối Đạo Nhơn

Sống đó chết đó chẳng còn

CÚI XIN THƯỢNG PHỤ DẮT CON TRỞ VỀ

ĐẦU CÚI LẠY BỒ ĐỀ ĐỨC PHẬT

Xá tôi con Phật dắt chánh minh

Dạy con Phật tánh thông tình

Hiền lương đức độ con gìn dạ chơn

CON ĐẢNH LỄ MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT

LẠY ƠN TRÊN CHA BỰC CAO MINH

Tu cầu thế giới hòa bình

Nay con sám hối tội tình gieo mang

Con còn vướng dương gian buồn bã

MONG CHA HIỀN BI HẠ THẾ GIAN

Độ cho sanh chúng tu vàng

CÚI XIN THƯỢNG PHỤ ĐỠ ĐÀNG CHUYỂN XOAY

Nay con nguyện Tổ Thầy thông lục

Pháp lành ban nhơn tục hành tu

Nay con lánh dữ quyết trừ

Sân si tham vọng diệt trừ lập thân

Xin Bồ Tát độ hằng trở lại

Độ lòng con tu tại thuyền ban

Nay con lánh dữ quyết trừ

Lạy cầu Bồ Tát sửa sang kiếp này

Nam Mô Phật từ bi cứu khổ

Nam Mô Pháp ban rải ngó cho

Nam Mô Tăng phân rõ đạo ba.
 

 


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019_67

 

QUAN ÂM BỒ TÁT PHẬT ĐÀ NAM MÔ

Nay con trẻ nguyện cầu Bồ Tát

Đức Mẹ Hiền cầm [chuỗi anh] lạc chuyển xoay

Thế gian đau khổ từng ngày

Nạn tai tai ách Hợi này đợi kia

Nay con trẻ sớm chiều phát thệ

Tiếng kinh cầu đảnh lễ Quan Âm

Hóa hào quang dạo bi tầm

Mẹ nghe Mẹ chứng lời tâm con hiền

Con cung kỉnh Mẹ hiền đức độ

Đã bao ngươn cứu khổ chúng sanh

Nghe tiếng đau khổ con lành

Mẹ liền quán tưởng trần sanh cứu mà

Lòng từ bi Phật Bà cứu độ

Núi non nào sánh phổ Mẹ hiền

Nhơn sinh muôn vạn kỉnh nguyền

Mẹ đều giải cứu đưa thuyền thoát cơn

Nay con trẻ biết ơn tưởng Mẹ

Ở trần miền mau lẹ bước vào

Quan Âm Nam Hải tầm nao

Bạch y thần chú hiển lao giải nàn

Danh hiệu Mẹ trần gian bốn bể

Ai khổ sầu Mẹ bế Mẹ bồng

Con lạy Bồ Tát hiển thông

Nguyện cầu danh Mẹ độ trong nhơn loài

Lòng bi Mẫu ai ai cũng tưởng

Có bao giờ con tưởng Mẹ đây

Bão giông sóng gió vòng xoay

Gọi kêu danh Mẹ cứu tai con hiền

Quan Âm Mẹ chơn truyền đạo pháp

Hiển độ đời kệ pháp minh tâm

Trọn đời vĩnh cửu học tầm

Mẹ ơi cứu trẻ hát thầm ru con

Mẹ ơi hỡi cung son trở lại

Trong vòng tay bi đại Phật y

Quan Âm khai trí từ bi

Mong Mẹ ban rãi đạo thi vào trường

Đau khổ lắm đoạn trường nhơn thế

Kiếp phong trần bùn uế đắng cay

Có gì đâu để tiếc thay

Trở về cát bụi bi ai linh hồn

Nay con trẻ dại khôn trần thế

Nguyện cầu xin kinh kệ đại bi

Năm châu bốn bể quy kỳ

Quan Âm Bồ Tát từ bi cứu đời

Đời đau khổ Mẹ ơi lắm lắm

Bởi chúng sanh sa lậm ác mê

Con thì bất hiếu ê chề

Không biết Trời Phật muôn bề đất xưng

Tạo nghiệp lực mấy khi nhơn cách

Bỏ ngoài tâm lành sạch Phật môn

Cho con tìm ánh càn khôn

Ăn năn sám hối tìm đôn tu hành

Quan Âm Mẹ thiện lành soi sáng

Cho con hiền tiếp quản ánh y

Cam lồ Mẹ rưới giải kỳ

Làm lành lánh dữ mà đi đúng đường

Con sám hối Phật đường tiếp độ

Thoát nạn trường Phụ Tổ Bồ Đề

Di Đà Linh Thứu tứ bề

Con hiền vượt khổ lối về Tây Phương

Cầu Quan Âm tình thương tiếp rước

Cho nhơn sanh duyên phước được lên

Đò thoàn đạo đức tuổi tên

Quan Âm Bát Nhã tỏa đền tiếp đương

Tu mau tu sớm trưa giục hối

Cả một đời dụng lối từ bi

Diệt mau tham giận sân si

Trải tâm vi đạo ánh y ưu phiền

Mẹ Quan Âm hữu duyên cứu nạn

Đức Từ Bi che nắng Bồ Đề

Nam Mô Bồ Tát giải mê

Cứu nhơn độ thế trẻ về ngôi xưa

Lời cầu nguyện con vừa đảnh lễ

Con quỳ xin NGỌC ĐẾ MINH THIÊN

Con quỳ lạy MẸ DIÊU [TRÌ] HIỀN

Đưa đò cứu khổ trần miền năm châu.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1201)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1466)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1668)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2303)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1782)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1985)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2246)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1499)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2583)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2849)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4253)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3810)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3736)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3768)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3778)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3710)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3966)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4746)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6462)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5435)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5404)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5926)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5363)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5401)
Pháp Âm 2020_39.