DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM KỶ HỢI - HỘI YÊN DIÊU TRÌ

18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 6737)

ĐÀN GIỜ DẬU

Ngày 15 Tháng 8 Năm Kỷ Hợi
13/9/2019
LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ

Đàn Tràng Nam Thành
 Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn


 
HUYỀN KHÔNG BAN KINH DÂNG ĐẠI LỄ CHA,
KINH TÂM HUYỀN, 
VÀ ĐỊA MẪU CHƠN THÁNH KINH
 


Bấm Vào Thanh Để Nghe

KINH DÂNG ĐĂNG

Khai ngọn đuốc đăng soi kim bổn
Hồi trống lịnh khai ĐẾ THIÊN CÔNG
Đông Tây Nam Bắc quy kỳ ý
Trống thùng tạm dứt hai nẻo không.
 
VÔ CỰC THIÊN TÔN HOÀNG ĐẾ TRỊ
THIÊN HOÀNG NĂNG HÓA TÙNG KHỞI Y
Cửu nhựt xuất lục tam thế xuất
Sơn cảnh hoàng cung chiếu thế vi.
 
KINH DÂNG HƯƠNG
 
Hương bay tỏa khí chiết phong thiên
Khương khương tín hiển hiền tốc liểng
HOÀNG HUYỀN không đại kết đại lành
ĐÀN NGỌC liễm phong LIÊN BỬU ĐIỆN.
 
Giọng thống cầu MINH HOÀNG giáng lâm
Đàn phùng ký trụ hương trăng rằm
Tâm ký khẩu trung chiếu thời niệm
Ngũ Bảo Thiên Quan kiến HOÀNG lâm.
 
 KINH DÂNG TỬU
 
Tửu nực nồng kính dâng TỪ PHỤ
CUNG NGỌC MINH vận chuyển hiện lưu
Tân sanh cung tận vội tất rót
Cung thỉnh HOÀNG THIÊN ĐẠI CHÍ TỪ.
 
Can qua lai khán hoàng mục kỉnh
Hiền thần ngã tố thiểu nhân sinh
Xuân Hạ Thu Đông thành tạo ngã
Hồ hải giang hà vĩnh khương ninh.
 
 
KINH DÂNG HOA
 
Hoa tươi thắm kính dâng HOÀNG PHỤ
Đại hồi triều tôn cổ phân hư
Sắp đặt ngôi thứ vậy ai bước
Xin HOÀNG THIÊN hoan lạc dung từ.
 
Đường đạo đức trì kinh trường cửu
Thượng phụng cao hạ bảo phân dư
ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG vô trần khí
Thâu đáo nhựt thiên gốc chánh như.
 
KINH DÂNG QUẢ
 
Quả tươi sanh lễ thành cung kỉnh
NGỌC THIÊN HOÀNG giáng hạ đàn linh
Khấu cung cúc cửu thần trí hiệp
Thành kỉnh THIÊN ÂN giáng chứng minh.
 
Ân sinh TẠO HÓA thành tâm vọng
HUYỀN DIỆU CAO MINH cả kiền khôn
Vi tử chơn tạo lành chơn chánh
Kiền khôn vũ trụ Bắc Nam Đông.
 
KINH DÂNG TRÀ
 
Thập ngũ trăng cúc vị trà hương
Cung đảnh lễ trà dâng CAO THƯỢNG
BẠCH NGỌC CUNG tứ bộ thiên thiên
Quẻ hào đã định lập phân tường.
 
Cơ mầu biến hóa y chế tạo
Chẳng thấy hợp hòa thế tục nào
Tam cửu nhị bát Thiên Can, Địa
THÁNH ĐẾ MINH QUÂN trúc cơ hào.
 
KINH DÂNG NGUYỆN
 
Ngọc khán lai châu bửu bốn phương
Châu bửu NGỌC ĐẾ VƯƠNG thạnh trị
Trăm ban vạn sự bất ly
Đức ơn sâu nghĩa cân tri hết lòng
THIÊN vi ĐẠI một luồng quang điển
Chiếu diệu vào vân chuyển thiên gian
Khiển rồng làm gió tục tàn
Long hữu võ khởi lục tân lạc rằng
Ngao ngư phiên quân dân câu cá
Khôi trần sanh trú dạ thân phiên
Trời tan đất rã lấy liền
Tiêu tan rã rợt tang biền còn chi
Một cội sanh ba kỳ báo động
Thánh phàm tàng chuông gióng tàn canh
Trăm ngàn khốn khó tâm sanh
Hồi lại giác tánh thiện lành đức tu
ĐỀN CỰC LẠC báu như BỬU ĐIỆN
Kỉnh THÁNH HOÀNG khai chuyển bình an
Kịp kỳ phổ độ lộ màn
Đủ huyền diệu cứu muôn ngàn sớm mai.
 
CHÁNH KINH

KINH TÂM HUYỀN
 
TRUYỀN PHỔ THÔNG KINH NÀY ĐẦY ĐỦ
NHỨT QUYỂN NĂNG THIÊN TÚ PHI KINH
DÂN SỰ NƯỚC NÀO ĐỒNG TÌNH
CÁC ĐẠO CHUNG KHẮP THỌ KINH TÂM HUYỀN.
 
Thiên thống bao càn khôn
Tam Thiên thế tôn nghiêm
Biến hóa hiểm thế giới
Đại hóa lợi trùng tương
Cung chào Thượng Cõi ngự
Độ nam nữ kệ lo
Cho con thơ hiểu lý
Trường Quốc y mục thị
Huyền linh kỳ Hội Yến
Tứ Bửu Liên Long Châu
Nguyện vái cầu vọng tưởng
Lạy NGỌC THƯỢNG thứ tha
HUYỀN CAO CẢ THƯỢNG ĐẾ
GIÁNG TẠI THẾ MÀN NÀY  
HUYỀN LINH THẦY DẠY ĐẠO
Ân nguyện báo HUYỀN THIÊN
Cơ CHA chuyển phân tỏ
NGỌC HOÀNG HỘ ĐỘ CHO
MÀN NÀY CHÓT PHÊ CHIẾU.

PHẨM KIM THÂN THƯỢNG ĐẾ GIÁNG TRẦN
 
KHAI KHẨU CHUNG CHƠN KINH NHẤT BÁ 
THỌ HOÀNG ÂN ĐÀN BẢ HIỂN LINH
ĐẠI TỪ NHƠN VĨNH HOÀNG MINH
ĐẠI LA THỂ VẠN KHỬ KINH KHUYẾT TRUYỀN.
 
Kỉnh HOÀNG THIÊN cầm quyền sửa trị
Quy tôn khai ấn vị chẳng sai
Lập phân KINH THÁNH tự khai
Nhơn nhơn nhược bất hội này xin CHA
LONG HOA HỘI kỳ ba CHA chuyển
NGỌC KINH TÂM MINH hiện Càn Khôn
Bậc pháp mầu lịnh CHÍ TÔN
Đạo điều đúng buổi cờ hồng Long Thiên
ĐỨC MINH HOÀNG NGỌC HUYỀN CHA NGỰ
CỬU TRÙNG THIÊN MINH LỮ CHA THIÊN
Nam nữ thủ lễ CHA HIỀN
ĐẠI ĐỨC THƯỢNG THỪA linh điển duyệt phê.
Thượng thượng đáo hạ tề tùng tự
Vốn khuyến truyền các xứ hữu đô
 Vĩnh tọa tân khai thứ hò
 Nhựt tòa lai địa kỳ vô chư phàm
Sự thuyết kinh nữ nam tinh khiết
Mật trì kinh nhứt việc nơi tâm
Xin THẦY linh điển giáng phàm
Nguyện cầu THƯỢNG tọa HOÀNG lâm màn này
Long môn chí đăng khai thanh bữa
Cung hương đăng MINH CHÚA pháp ân
KIM THÂN THƯỢNG ĐẾ GIÁNG TRẦN
Nam minh nữ diệu vái van THIÊN ĐÌNH
QUY BA PHÁP thỉnh linh TỔ PHỤ
CHA DI ĐÀ nghiêm chủ nói rằng
Phải đem chơn tánh tu hành
Thanh thanh tịnh tịnh người thành trước sau.
 
ĐẢNH LỄ CUNG TÂY NGỌC HOÀNG
ĐỒNG BAO CHA PHÁN ÂM DƯƠNG
CHÍN BỆ THIÊN THƯỢNG PHỤ VƯƠNG
THƯỢNG ĐẾ TÒA CHƯƠNG NGỌC HOÀNG
Sở đổi thay trần bố ban
Tầm chỗ nhờ thân CHA rọi
Kẻo trễ trao dồi đức tu
Diệt đám mây mù bước qua
Tuy rằng phương xa CHA phán
Ba màu khăn ấn hé lầu
Gom chung một cấu chỉ truyền
Chữ hòa THẦY chuyển phán ghi
Tóm thâu túm bị rẽ ra
Thiên phổ hiện hóa bôn vương
Trời nghiêng ân hướng sen đài
Một giống sót lại hóa ra.
 
Hằng năm Đại Lễ Thiên Danh
Nữ nam kính lễ NGỌC HOÀNG CUNG THIÊN
Tháng giêng tháng chín trần miền
Chúng con về đến điền tuyền huyền linh
Nguyện cầu THƯỢNG ĐẾ ban linh
Điển HUYỀN tầm chỗ kiến MINH mộc bài
Lời vàng tiếng ngọc của THẦY
Bảo vật THẦY tặng một mai để cùng
Huyền linh THƯỢNG ĐẾ lầu cung
LONG HOA dứt hội ban chung an lành
Tùy duyên trần thế nhơn sanh
LONG HOA HỘI cận đạt thành chữ tu
Đắp bồi công quả công phu
Bắc Nam một mối nghĩa tu đủ đầy
Sám hối CHA THIÊN CUNG NGAI
Trần gian khẩn tấu đạt bài CHA ban.
 
HUÊ THƯỢNG TỔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG PHỤ
LẠY CUNG SON CON DỰ KỲ BA
LONG HOA ĐẠI HỘI CUNG TÒA
CÚI ĐẦU CON LẠY TRÌNH QUA MÀN NÀY
Khắp Đông Tây đủ đầy dân đạo
CHA ban tình chỉ giáo TÂM KINH
Kim thuyền THƯỢNG ĐẾ cung đình
Mai sau đắc đạo chơn linh con về
HUYỀN VI THẦY dựa kề cung ngai
CHA độ tận đạt bày khai hội này
Cơ duyên CHA định [phải] trao dồi
Cứu con mau bước trở hồi tu tiên
ĐỨC CHA HIỀN HUYỀN THIÊN PHỔ ĐỘ
Chí dốc ơn THẦY TỔ ơn thâm
Nam nữ một đường thiện tâm
Quyết lòng báo bổ ngọc lâm trở về
Mấu chốt Thiên an bày phá phổ
Tây lướt sang rực mùi hoa nở
Rạng bình minh định hướng càn khôn
THIÊN CAO CHỨA VỢI VỢI VI VÔ.
 
Pháp Bửu đàn khuôn khổ chờ động
Tinh khuya đầu chải bủa không không
Liên gánh tình đạo giúp dựng nền
Chữ lễ nghi phận gánh pháp đồng.
 
THIÊN GƯƠNG LỊNH trần ai đời chiến
PHẬT ĐẠO ra khả quí tuổi tên
NGƯƠN TAM HIỆP NHỨT xoay máy tạo
Bốn chữ huyền KHAI TẠNG KINH HUYỀN.
 
Một chữ thành khẩn nguyện vái cầu
NGỌC HOÀNG phổ độ khắp năm châu
TỔ HUYỀN LINH THƯỢNG ĐẾ HỘI NÀY
CHA HIỀN NGỰ LẠC KIẾM ĐẠO MẦU.
 
Muốn vẹn tu hành
Chữ THÀNH chí dốc
Vận tốc hồi nguyên
Kim niên ráng gìn
Ngục hình phải chịu
Hãy liệu vì thời
Cơ trời CHA hé
Vì trẻ không yên
CHA khuyên hãy nghĩ
Thương vì trẻ thơ
Khai mở hồng tú.
 
Khai chuyển hóa QUẦN SANH DĨ GIÁO
Tốc bất cao CHƠN ĐẠO QUANG MINH
CHÍ HUYỀN QUẦN THÁNH BẠCH KINH
Đâu đông bả hạ túc minh năng từ
VI TÔN ĐẾ thuyết từ thâm phổ
Cạn tỏ phân biết rõ hiếu chi
ĐẠI ĐỒNG ĐẠO PHÁP LÂM KỲ
Ô long xích phụng cơ vi phong đàn.
 
Lực càn khôn CHA phán bước qua
Trường cửu niên kỳ ba xoay chuyển
Diễn bày cơ cuộc chỉ truyền
LINH CĂN THÁNH ĐỨC giáng miền hầu lai
Xoay ĐẠO PHÁP ơn THẦY còn mãi
Kệ chơn kinh lời dạy mai sau
CHA ban CHA đặt đứng đầu
TÂM KINH sáng suốt đạo mầu tròn vuông
ĐẦU CÚI LẠY THIÊN TÔN THƯỢNG ĐẾ
HỘI LONG HOA ĐẢNH LỄ HUYỀN KHUNG
ĐẾ THIÊN TÂY NGỌC quy cung
Thiên kinh trọn quyển đồng cùng phải trau
Mười phương PHẬT tâm CAO tỏ rõ
Thật tâm đà chưa rõ đường đi
A DI ĐÀ PHẬT TỪ BI
CHA, MẸ, THẦY TỔ độ trì huyền nhân
Sau ba khắc nguy trần tai nạn
Lịnh THIÊN TÔN giáng hạn xuống trần
Vì là lần chót lo thân
LỜI CHA GHI NHỚ khai ban nhi tài
Cuối Tâm Kinh màn này thi cử
ĐỨC NGỌC HOÀNG phê dự khắp nơi
Gái trai nam nữ lầm rồi
Xin CHA hóa giải dạy lời chúng con.

Phẩm kinh con mới đọc rồi
Con thơ đảnh lễ trao dồi KINH TÂM
HUYỀN cơ CHA chuyển nữ nam
Lạy HUYỀN CAO CẢ trần đàm một mai
Huyền Linh THẦY dạy kỳ này
Nguyện cầu THƯỢNG ĐẾ hội này thứ tha
Lo tròn Đạo Pháp Thượng Tòa
Ngày ngày tin tấn hiệp hòa nghĩa tu.
 
PHẨM KHAI GIÁO SỬ KỲ NGUYÊN DI LẠC
 
CÕI HUYỀN LINH VÔ HÌNH SÂU THẤY
MỞ OAI THINH SEN ĐÁO HỒI LAI
KHAI ĐÀNG TÂN DĨ PHẬT LONG HOA
KỶ THỜI CHỈ ĐIỂM CHẶNG ĐƯỜNG DÀI.
 
Vô không vô kỷ nan hồi cảnh
Thông đoạn cơ mầu mục nên danh
Nhìn tứ phía BÓNG TÙNG che phủ
Thạnh thới nụ cười trổ sen nhành.
 
Năng xuất giang xuất chi kín ngõ
Ý LỊNH THIÊN TÀI tạo giác đo
Diêu dung vạch kẻ khui hài ý
Đông Thu bao bận xá phương dò.
 
Thương bách cảm cơ căn tùng ý
Vạch kẻ hồi hoa cổ niêm kỳ
Điển nhân khí kỳ ba hạn đáo
BỘ MÁY THIÊN hữu ảnh thủ phi.
 
SEN TÂY PHƯƠNG TAM KỲ QUI ĐẠO
Nước sen trong định thấu trăng sao
CỜ HUYỀN LỊNH can qua vững chắc
Cuộc hồng trần cam diễn phận nào.
 
Khai pháp văn thế gian khó luận
Vạn vật mòn tơi tả tục trần
Hồi chiến trận tác phần xước khổ
Biết về đâu bụi hồng cây cỏ
Kiếp thế gian giông gió buồn sanh
LÔI ÂM giục tỉnh nguyệt sang canh
Trăng dạ cổ tâm thanh soi chỉ
Cầm cung vi xem bổn nhiếp quy
TÒA THƯỢNG PHẨM Tam Kỳ HƯNG CHẤN
Lập NGUYÊN in lập PHÁP cuộc trần
Cơ QUÂN ĐỊNH chơn toàn sẽ rõ
Gà gáy Canh chung hóa hòa vô
DI LẠC PHẬT luận cho NGUYÊN THỂ
Giới Tam Thiên bạch sắc chuẩn đề
PHẬT CHUYỂN THẾ MỌI BỀ SẼ HIỂN
HƯỚNG TÂY PHƯƠNG ĐẠI ĐẠO KHÔNG HUYỀN
KHAI GIÁO SỬ KỲ NGUYÊN DI LẠC
Hiện Phật tâm sâu nơi ngộ đắc
Phật nơi lòng vun hạt phút giây
Biết tìm ra chơn lý về THẦY
KHAI GIÁO ĐẠO ĐỦ ĐẦY DIỆU LÝ
VÔ TỪ NĂNG ĐẠO KHAI CHUẨN BỊ 
Tâm ở ta HUYỀN BÍ ĐẠO CAO
Chữ TÂM KINH chơn pháp ra vào
THẦY xoay chuyển lập CAO HUYỀN NHỨT
Thế kinh luân NHỰT THIÊN đúng lúc
PHÁP ĐẠO cơ năng đúc NHƯ LAI
THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO ẤN CHỈ BÀY
Minh nguyệt trăng sáng khai hạ đồ
CHIẾT LINH QUANG TAM TRÀO XUẤT LỘ
Gà sang Canh sao nở gáy vang
Sen thúc hối Thiên La bố sẵn.
 
THIÊN ĐẠO MINH TỪ ân ban thưởng
Bổ mọi bề MẮT NGỌC muôn phương
Đợi luân phiên xế bóng hoàng hôn
Trong sanh chúng mảnh trông Ngươn Thượng.
 
MINH MINH truyền thử nhơn Nam LÃO
Hậu hữu tương sanh ngẫm cuộc nào
Càn Khôn bất loạn tương quan đậm
Khuyên khuyến Tân Nhâm bát tiền hào.
 
Hư không Bửu Điện đại tâm phóng
Vạn truyền tố hội PHẨM HOA CÔNG  
Hiện pháp hiện diệu hồi huyền diệu
BÁT ĐẠI KIM CANG TỎA UY PHONG.
 
Phật Thánh Tây BẠCH Y ĐẠI SĨ
Ánh Đạo Vàng PHẬT rọi vô vi
CAO định luật tàng khôi phục lối
Công lý đầu mục lục hạn kỳ.
 
THIÊN THỦ NHÃN khai hồi sắc chỉ
Thảo tâm kinh thiên ý triển khai
YẾT ĐẾ GIÀ LAM giáo bày
ĐẠI PHÁP bi ẩn vòng tay NGỌC TÒA
PHẬT khen ngợi LONG HOA kỳ hộ
Chấm tỏa đà công cố công năng
Cơ cùng chiếu mạng duyên phần
Nhập xuất bổn gốc mai vàng Xuân Canh
Cơ LẠC QUỐC song hành tự tại
Dụng mới, hay, lý giải khó khăn
Tây Đông trận cảnh xuất năng
Âm thanh tầm điển bao phần khai kinh
 Phong lôi vũ trống linh lẫn lộn
HUYỀN giáp xa căn bổn vi tiên
Công đồng khó thấy ngự miền
PHẬT TRỜI dương thế hạ thuyền LẠC LONG
NGỌC xưa ẩn vô Đông phần tạm
Qua buổi này bất lãm Thánh Tiên
Rành đàng kinh kệ hồi THIÊN
Mật kỳ trống thúc nhiệm HUYỀN kỳ xoay
Tân phàm chúng chung tay chèo lái
Neo vững thuyền lộn lại trần ai
Đưa về bến cũ thôn cày
Một tay tá bất chờ ngày đèo qua
Nương theo bóng ma ha độ mãi
Nào dám sơ buông khải đàn cơ
Đao năng ngoại cảnh nhiệm chờ
Túc phong túc sắc cuộc cờ tương quan
Phân ngôi kế phong đàng ngôi địa
Phát khai cơ lập phía thúc sang
Hữu vô hữu diệu mật nang
Càn khôn vận chuyển BẠCH VÂN chín mười.
 
Nhứt Cửu nhị Kim HẮC ĐẾ cười
HUỲNH KỲ công phủ trải khắp nơi
Trùng lai THANH ĐẾ thế hệ chúng
Cửa ải Thiên Môn phủ mọi thời.
 
Ngũ Hành vận mạch xoay chuyển đổi
Năng ý Phật Đường rọi nơi nơi
QUAN ÂM BỒ TÁT đa phương sự
Lượt đến lượt đi lắm độ đời.
 
Hành giả ươm giống xây thời hướng
Đa hạnh huấn từ chúng đa phương
Tây Lầu phong tỏ cẩm nang mở
Nhiệm kỳ LONG HOA TRẬN dài đường.
 
THIÊN ĐÌNH mở hội tân cổ ĐIỂN
Mở thần giúp sức ma ha chuyển
Một mai mai một Hội Cảnh Rồng
LÃO QUÂN THÁI THƯỢNG trực giác thuyền.
 
Cảnh màn sâu khiếu bởi thói đời
Tinh hoa hấp thụ giục chiều mơi
Ngươn Hạ tháo gỡ lòng khéo sắp
Chư Tiên đèn sáng đẹp mặt trời.
 
Phật Thánh Thần Tiên BỔN SƯ ngự
Khâu đỡ cảnh màn mở lối từ
Tiên Trưởng kỳ rạng Lư Bồng hiệp
BỒ TÁT LẠC VƯƠNG XUẤT HIỆN NHƯ.
 
CHA ban thông điển giáng cơ trần
MẸ xoay chiếu hiển rọi linh đăng
THẦY ra CƠ PHÁP dìu dắt chúng
Ban CHỈ LỊNH THIÊN chuyển xác thân. 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe


PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ KHAI TRUYỀN TÂN PHÁP
 
HẠ KỲ NGỌC SẮC TAM KỲ KHAI
KIM DIÊU LOAN CHÁNH VÌ HUYỀN KHẢI
XUỐNG THẾ NAM KỲ HÀNH CHÁNH PHÁP
THƯỢNG ĐẾ KỲ BA CHUYỂN TIẾP VAI.
 
NGỌC hiện đất toàn còn chữ KHÔNG
HOÀNG Trường Chủ hiệp cảm tác đồng
THƯỢNG thượng hóa hóa lâm thủ khéo
ĐẾ khứ lai nhiên khởi vân không.
 
KHAI bố ĐẠO hành THƯỢNG chỉ phán
TRUYỀN vai nhứt tảo niên nhị giảng
TÂN thời bá phổ thông kinh suốt
PHÁP đại TỪ NHƠN sự THIÊN ÂN.
 
Tiêu tiêu tựa khối Hồng chủ lãm
Nhựt nguyệt càn khôn tướng nhà Nam
Hiếu trời hiếu đất tam tùng bách
Biển tục mênh mông THÁNH tước hàm.
 
PHÁP ra HUYỀN tỏa QUAN ÂM độ
Thổ Hỏa Thủy Mộc hỉ HỈ CỐ
Lãnh hội THIÊN TÀO chấm bút ghi
TAM GIÁO QUY NGUYÊN rạng danh chờ.

Tần Vương áo vãi PHẬT xuất chúng
TỔ chịu về ngôi khó chi cùng
Việc nay cày cấy già thâm cổ
Bốn mặt quê thôn nhị hiền trung.
 
Áo vải trận xưa anh dũng nghĩa
Sáu tỉnh Bắc Trung rạng danh bia
Cổ hình lịnh khó lưu ân dặm
Ngọn gió Đông Phong định phần chia.

Đột phá dư âm chí keo sơn
Đỉnh khai pháp hội trổi nhịp đờn
Một chiết một khai chẳng dời đổi
Quân binh Gia Nghị cổ Tà Lơn.

KÝ LỊNH CHIỀU MƠI KHAI PHÁP HỘI
Thiên tình non nước tùy vận khởi
Luật thoải đào thiên vẹn cựu tân
Huệ trí huệ minh đâu thể ngồi.
 
CHÂU THIÊN BỔN PHÁP KHAI TÂM ẤN
Khả từ hồi đáo góc non Tần
Đức ân dắt chúng vì Ngươn Hạ
HÀNH PHÁP CHÁNH soi ngộ Hồng Ân.

Thương kẻ không bơi câu cá lùa
Họa phước cô môn sự tranh đua
Không bơi hang ngách không siêng mở
TÂN nặng nổi lo hoa luyến đua.
 
ĐÂY CƠ THÁNH ĐỨC ÂM DIỆU PHÁP
ANH lặng về đêm nghinh tam thất
Ân cảm nghĩ xa nặng nỗi lo
Đáo thế can qua xây chuyển luật.
 
LÔI ÂM CHIẾU DỰNG TỎA TÂY LẦU
QUỐC nhân QUỐC thủy mạch ngầm sâu
Tục trong chịu ngắm dòng đang chảy
Tam xứ Thánh GIANG cuộc TRỜI ÂU.

Thân trong biển tục để chẳng lâu
Đổi hình xoay gió tâm linh thấu
Tuồng cổ khai màn vận từ linh
Âu Lạc Hồng Bàng thế một bầu.
 
THUYỀN PHẬT CẬP BẾN KHUYÊN NHIỂU CHỖ
ĐÒ CHIỀU thấu hiểu chiều cứu độ
QUY NHỨT MỘT BẦU MỞ KỲ MINH
Cơ kỳ BẠCH LẠC bản cơ đồ.

CHÁNH PHÁP HIỆP NGƯỜI KHAI DIỆU LÝ
Tròn phận BỐN ÂN phận tu mi
Huệ soi căn bổn tu Chánh Pháp
Tây Đông Nam Bắc MỞ HỘI KỲ.

TỪ BI khai sắc nêu CƠ ĐIỂN
Linh mầu BỒ TÁT ý ĐẠO VIÊN
Mưa chiều biết lạnh thủ phận pháp
THIÊN ÂN THÂM DIỆU VẠN KỶ NIÊN.
 
Đủ sức thanh thể Phương Tây chỉ
Hò líu cống xan hiển nghĩa vi
THÂN LỘ NGỌC SON HIỆP THIÊN HỒN
CHÍN CHIỀU THƯỢNG CẢNH NHỨT ĐẠI KỲ.
 
Đờn kêu sắc ấn LONG HỘI BỔ
Đờn kêu trống thúc khổ lớp lang
Đờn kêu cung diệu tận Nam Bang
Đờn kêu TAM CÕI KHAI MÀN CỔ
Đờn kêu quay gót ĐÒ NGÀY MỚI
Đờn kêu chuyển lập MỤC ĐÂM CHỒI
Đờn kêu khai khiếu hóa hồi vô
Đờn kêu trổi giọng Ô Nam Vĩ
Đờn kêu bốn cửa Luật Tây Kỳ
Đờn kêu hai một lý không hai
Đờn kêu Canh Mão THỜI CHUYỂN XOAY
Đờn kêu RA LỰC TÂY THIÊN TRỜI
Đờn kêu ai rõ gì phải bơi
Đờn kêu kiếm khách búp sen khai
Đờn kêu tỏa nhựt mai nơi bể
Đờn kêu phen này bầu đơn rẽ
Đờn kêu bể nhạn dắt đàng ngay
Đờn kêu THI HỘI HÃY CỐ HỌC
Đờn kêu động cảnh KỲ SÀNG LỌC
Đờn kêu Tí ẩn TRÙNG THIÊN LAI
Đờn kêu xây hướng giải TỨ ÂN
Đờn kêu thủ phận tục định phần
Đờn kêu SƠN BỬU NGỒI CHỖ KHAI
Đờn kêu DIỆU PHÁP TÀI ĐỊNH SỨC
Đờn kêu HOA YẾN CỐ GIÁC THỨC
Đờn kêu để rõ lực ngươn này.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

 
Đạo tùng trời đất DI ĐÀ TỔ
THÂU THÚC QUI PHẬT giữ chập vô
Phật tánh linh căn LIÊN HOA BỬU
CỬU VIÊN CHƠN ĐẾ BI CỨU ĐỘ.
 
THẦN TIÊN THIÊN ĐƯỜNG trược uế sạch
Ác lộng thị phi tàng linh khắp
Chủ nhơn thâu giữ nay chắc dễ
Dẹp phá sông mê nhị nguyên cấp.

Chư Thần Chư Phật hoài khuyến hóa
Tầm phạt tại trần ngã độc sa
Biết là sự khó xin ban xuống
Khuyến hóa tàng linh bốn ức qua.

ĐẾ QUÂN QUAN THÁNH KHAI PHỔ ĐỘ
THẦN ĐÀN KHAI CƠ bước chơn vô
Tánh thiên linh chẳng muộn nghe nói
Ba ngàn tùy lai mới phân mô.
 
Cõi càn khôn phán phân ra đó
Khoe đất Huỳnh La ảo kết gió
Vạn bửu nang trong trái mạng thời
Châu tại Kim Bàn DI LẠC mô.
 
Sanh rồi tử, tử rồi lại sanh
Đã qua hơn mấy muôn kiếp hành
Luân hồi bị đọa sanh luyến tử
CHA MẸ sanh ra biết khôn lanh.

Bước vào chẳng chịu bước ra
Cố tưởng đi tới mộc ma rồi tàn
Chẳng dè đã xuống sâu hang
Tưởng rằng túi vạn thiện mang nặng hoài
Mỗi khó mở lấy hết thay
Mộc ma trong đó ngã lại ngã qua
Y thời nổi dậy bao ra
Rồi bước thẳng tới gió qua vào mình
Ngày đêm lo nghĩ tàng linh
Đầy trong biển nghiệt đổi linh xác phần
NƯƠNG NƯƠNG than khóc nói rằng
Độ chẳng đặng về hồng trần thế gian
Cũng hơn chín sáu ức đằng
Không về được đặng hỏi rằng thế gian
Sự tu quá bất chi nan
Xót mình hồn thể chúng tàng chẳng tu
Kim Bàn tiếp độ bi từ
NƯƠNG NƯƠNG ân chuẩn có tu thẳng đường
CHỦ NHƠN ĐỒNG ĐỘ ÂM DƯƠNG
THIÊN CUNG HOÀNG CỰC SOI ĐƯỜNG CHỐNG GHE
MŨI GHE TREO MỘT KIẾM KỀ
THẤY MA THỜI CHÉM PHÁ MÊ CHẾT BẦY
CHỐNG THẲNG DỤC HẢI TỊNH HỀ
LINH SƠN ĐƯỜNG CẬN VẲNG NGHE PHÁT ĐỒNG.
Chèo đi người trống nói không
Mây vũ lấp trời đàn ông đàn bà
Người nghe TA ĐẾN hiệu là
HOÀNG CỰC NHƠN CHỦ CHẲNG XA MẠNG TRỜI
Thiên Đường Địa Ngục tỏ thời
Giữ lòng chánh trực lên ngồi qua sông
Sắc định thân tâm trong lòng
Thế tình truyền đạo thành công qua kỳ.
 
Người tu đồng mộc dắt nhau vào
Tam hoa loạn động một Tòa Cao
Qui Y Sám Hối giờ môn nhập
Công Quả bồi nhiều lập công lao.
 
Một tòa Cao Lầu một sớm mai
THIÊN THẦN hạ giáng MA QUÂN nhảy
QUAN ÂM PHẬT TỔ ra biến hóa
QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN tùy giáng lai.
 
DIÊU TRÌ CUNG LÃO NƯƠNG NƯƠNG phán
Thai phú NGƯƠN THỦY phá thác quang
THANH DƯƠNG mặt nhựt trời đất mới
Bá vạn Thiên Thần lịnh sai phân.
 
Hai bốn chín sáu thảy đều chuyển
Vạn bửu nang trông xuống thế phiên
Đông Tây Nam Bắc lần xa cách
THIẾT LẬP THẦN ĐÀN phát phú viên.
KHAI CƠ LINH HIỂN đều nghe dạy
Cửu nhị trở về QUAN LỮ hai
Bốn mất chơn chưởng hồi phục mạng
QUAN ĐẾ RA ĐỜI diệt yêu tai.
 
QUAN ÂM, ĐỊA TẠNG, ĐẠT MA LÃO
KIM MẪU NƯƠNG NƯƠNG rực ánh hào
NAM HOA QUÂN ĐẾ chẳng một thế
VĂN XƯƠNG, KHỔNG THÁNH mức chiếu vào.
 
NHỊ LANG THẦN tứ Minh Hội Thánh
PHẬT TỔ NHƯ LAI hóa kim quang
BỒNG LAI TIÊN CẢNH đều phong chức
DI LẠC CỔ PHẬT CHƯỞNG GIÁO năng.

Bửu chữ DI ĐÀ KIM TIÊU ĐẢNH
Quay động chủ nhân việc trái sanh
HẮC THẦN VƯƠNG VÕ nhân nhân kỉnh
Tu luyện ba ngàn giả thân hành.
 
TRUNG ƯƠNG TAM CÕI CÁC BỘ HÌNH
THÂN CƠ PHÁP ĐẠO HỘI THÁNH MINH
TAM NGƯƠN RA MẮT ANH HÙNG TRẬN
ĐƯA GIỐNG LẠC LONG MỞ OAI LINH.
 
Đến đò phẩm dính MƯỜI TƯƠI SÁNG
Lẳng lặng xa khơi giữ soi trăng
Chu kỳ CAO NGỌ vô hình vận
CHÁNH PHÁP TUYỂN CĂN THẲNG SÔNG GIANG.
 
NAM HẢI QUAN ÂM tạo kỷ cương
Sắc không không sắc tạm cảnh nương
Kim Bàn Ngọc Lộ HÀ XÂY LỊNH
GƯƠNG TỔ tầm thinh đuốc soi đường.
 
Thiên kinh vạn điển NGỌC bủa ra
CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG tỏa từ hòa
Cảnh giới Ta Bà khải đàng Tây
QUAN ÂM LINH THỦ khấm [khâm] trôi qua.
 
Tấu mệnh TAM QUAN CƠ định hướng
NGŨ CHI THẬP BỘ lập kỷ cương
Bóng LÀNH lố mọc đổi năng kỷ
Cột nắm dây Thiên hội đồng tương.
 
Biển trần tát cạn bão lắm phen
Cảnh mai đào MỘT theo gót HUYỀN
Chấm bút mở lời thay ngưỡng cửa
TAM TÒA THÁNH MẪU chuyển người hiền.

HOA THAM TRỔ NHỤY một thân đời
Phủ khiếu hiền quang trải muôn nơi
Tâm phúc NGƯỜI XƯA NÀO THAN TRÁCH
PHẬT PHÁP VÔ BIÊN VỮNG CHỖ NGỒI.
 
KỲ THUYẾT TÂM KINH gọi trần sinh
Hiếu nghĩa vi tiên RẠNG THIÊN ĐÌNH
Cơ thúc từng hồi TÌNH CHÁNH PHÁP
THƯƠNG KỲ CHÚA PHÁN ít Đạo gìn.
 
Đêm thiền ân điển lãm trống chiên
Chì thau lẫn lộn văn võ hiền
CHUẨN ĐỀ PHẬT THỦ nghìn mắt ngọc
Luật điệu sen đài Bát Chánh thiền.
 
SEN HỒNG THẮM mọc chốn ao ven
MỞ HOÁT KINH TÂM ôn sách đèn
Lớp màn tẩy hết khắp phương hướng
Gia gia Bồ Đề mục khai tên.
 
Trần ai lộn lại trần ai
HƯNG yên tướng QUỐC một mai cứu đời
Gió hồng tạc để gương đôi
Tinh hoa rộ nở Đèn Trời chiếu soi
Cẩm nang lật mở tới hồi
Đúng giờ quay gót hội mời lầu son
Đàn kêu TỪ BỔN sang Đông
Bước lòng nhè nhẹ tròn vòng tâm sen
Mai chiều HỘI YẾN đề tên
Tất di chi hậu DỰNG NỀN TỪ BI
Cung đàn chưa diễn tư kỳ
Đêm thanh nhật nguyệt tròn y vẹn phần.Bấm Vào Thanh Để Nghe


Hoan sắc kỳ khai HUYỀN một trai 
Cuộc trần HỘI YẾN DIÊU CUNG TÒA
Tu kiếp THIÊN ĐÀNG bóng nguyệt đài
Sơn Linh hồi lịnh bước Liên Hoa.

Điển năng cam diễn nhiệm tam thừa
Trăng tròn lúc khuyết lịnh cổ xưa
Trải thân vất vả đồng muôn thưở
Đạo lực tôi hiền bước dạ thưa.
 
Con Thuyền Bát nHã đã giáp vòng
Trùng Lai chử Phật đã ngóng trông
Ngắm nhìn bốn phía kim giai ngẫu
KHÔNG HÓA THẾ GIAN VÔ HÌNH KHÔNG. o
 
Một là KỲ HIỆP HOA SEN
Phật Đà mở cửa có tên sen vàng
Hai là CUỘC ĐẠO HẦU GẦN
Vô hình mở cửa LẬP TÂN TÂY KỲ
Ba là tròn câu hữu lý
ĐẠO TIÊN vô ảnh ÂN CHI KHAI ĐƯỜNG
Bốn là nam nữ am tường
Diệu minh thanh diệu BỐN PHƯƠNG PHẬT BÀ
Năm là PHÚC KIẾN TRIẾU CA
Anh tài Đại Việt SƠN HÀ QUỐC NGHI
Sáu là CHÁNH PHÁP THỜI KỲ
Ngộ hành xoay lịnh Yên Kỳ thới lai
Bảy là môn ngõ LONG HOA
Ngươn Tam sang sửa khơi ra gốc lành
Tám là chịu cảnh sang hành
DỰNG NỀN PHẬT PHÁP tâm thanh thân mình
Chín là từng bước sắc hình
ĐỔI HÌNH ĐỔI SẮC tuệ minh thức thần
Mười là ĐẠI LỰC THIÊN ÂN
Đại khuôn đúng luật xưa luân chuyển hoài.

HOÀN KINH
 

HẠ NGƯƠN TÂM CHỦ KỊP HỘI BÀN
KỶ NGUYÊN THÁNH ĐỨC THƯỢNG ĐẾ BAN
VÀO CƠ THÁNH ĐỨC KỊP THỜI ỨNG
ĐẤT TRỜI QUI NHỨT LẠI RÕ RÀNG.
 
Hữu phước duyên căn nhằm chỗ Vô
Đạo đời hỗn loạn pháp cơ chờ
Giáng Đạo THIÊN PHẬT mầm trổ nhụy
Bốn chữ đồ thư chuyển hóa cơ.
 
Liên Tòa một gốc triển an mình
Bốn cảnh sáng tòa giáng hiển linh
NGÔI CHÍ THƯỢNG TÔN DỰNG LẬP ĐỜI
HỮU HÌNH PHỔ ĐỘ HIỂN THÔNG MINH.
ĐỊA MẪU CHƠN THÁNH KINH

 

TRĂNG TRÒN HỘI YẾN DIÊU CUNG MẪU

TRƯỚC ĐÀI NÁO NỨC LẬP ĐÀN CẦU

KINH KHỞI TỤNG NIỆM CHƠN THÁNH KINH

HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU TRỊ GIA HẦU.

 

CỰC LẠC BỬU ĐIỆN DANH CỐ VẠN

HOÀNG MẪU SẮC PHONG LIÊN HOA TẶNG

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG DIÊU MẪU HUYỀN

HƯ KHÔNG HOÀNG MẪU CỨU VẠN PHẦN.

 

PHƯƠNG PHƯƠNG LẬP ĐÀN HOA PHÚ QUỚI

TẠ ÂN BÁO ĐÁP TẠ CHUNG NƠI

HOÀNG MẪU BẢO MẠNG CỨU SANH CHÚNG

TỐC TU VÕ BÁ KỈNH CHẲNG DỜI.

 

HIẾU NỮ NHI NAM NHƠN TRIỀU KỈNH

ĐẠI TRUNG ĐẠI HIẾU HỌA TƯỢNG HÌNH

NGŨ NAM NHỊ NỮ HƯƠNG NIÊN SANH

KINH THÂN VĂN BIỂU ĐỊA MẪU KINH.

 

HƯƠNG ĐĂNG CÚNG QUẢ BÀY TỀ CHỈNH

NHƯỢC HƯỜN BẤT KÍNH GIANG BI TÍN

MẪU TỬ TRÙNG TƯƠNG HIỂM LIỄU KHÔNG

CỬU CHIÊN LỤC BÁ LẠC THÁI BÌNH. o

 

Trừ phi Tý Sửu lĩnh khai Thiên

Anh nhi xá nữ chẳng hề phiền

LÃO BÀ hỗn độn còn mù mịt

Muốn biết căn nguyên danh tánh truyền.

 

CHƠN KINH nhất bá vạn niên tải

Tọa tại Trường Giang hội thành tài

Bất phân CHÁNH PHÁP vô tình phản

Quân thần văn võ phất cờ bay.

 

TINH THẦN KHÍ hiệp TIÊN PHẬT THÁNH

Kết ngoạt thành toàn ngã tạo thành

Tương ân bất báo thân phiên bất

HOÀNG MẪU quang minh hữu xuất hành.

 

Điển lậu liễu hình phong vân khởi

Thuyết lai thuyết khứ bổ khắp nơi

Phong vân hườn thị hô lôi thiểm [chiếu sáng]

Địa hạ điền miên chọn phong ngôi.

 

Liễu ân đề NHỨT NƯƠNG sanh lạc

Nhứt thanh nhứt biến lai sanh tác

Ngã xuất vạn ban vô tư vị

Tư quý vượt miêu mấy ai đắc.

 

HUỲNH KIM bổn thị tứ phương bửu

Lũy ĐẠI ĐẾ VƯƠNG hiệp vị lưu

Chư Phật PHẬT TÂN NHÂN hoạt tại

Tứ hậu hoài trung tâm lai như.

 

Đại tiểu hiền thần thị ngã tố

Kim ngân tài bửu xuất mới có

Bá tánh thứ dân ngã bất ly

Xuân Hạ Thu Đông xét tận cơ.

 

Đông Tây Nam Bắc Tứ Bộ Châu

Các vị chư thần mở rực mầu

Bồ Tát khứ an hành trang sử

ĐẠI THIÊN TAM THIÊN TRỜI KHẤU ĐẦU.

 

Càn khôn chưa phán căn linh tánh

Khoe ĐỨC HUỲNH LA một điểm thanh

Hóa làm mặt nguyệt ngày đêm tối

MẪU thay phần nhập ngó chẳng đành.

 

Giương sâu mặt định hình trăng đạo

Khéo thấy vô thường tốc biết bao

TAM GIÁO PHẬT THÁNH LINH CỬU DIỆU

DI LẠC PHẬT VƯƠNG HIỂN ĐƯA VÀO.

 

LÃO MẪU lập khai hết Hội Hai

LONG HUÊ bốn ức không trở rày

ĐẠI THÁNH trí tài giáo Thánh Nhơn

DI LẠC PHẬT HÓA PHỔ KỲ KHAI.
 

Quang Tự cửu niên chánh ngoạt sơ

Cửu nhật Thiểm Tây cảnh châu vô

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG vô huyền hóa

DIÊU TRÌ KIM MẪU cho tất cả.Bấm Vào Thanh Để Nghe

 

HIỆU VÔ CỰC TỔ NA NGUYÊN GIÁO
MẪU NGỰ TRÊN CÕI THƯỢNG TỐI CAO
Đặt quyển CHƠN KINH Đạo khuyên Đời
Dưỡng dục đời cho tất cả người
Hương tá hương kiết trời hoán trị
Ngũ cốc phong thâu VÍA MẪU kỳ
Quốc thới dân an truy thời vận
Cầu nguyện khói hương bay lên tận
Đài mây kết lại vân cổ tự
PHẬT MẪU sắc vào bảng Tiên Thư
Kể từ nay đến Thu viên viễn
Một năm tròn đủ Mậu kỳ Kiền
MẪU độ thường năm huyện châu thành
Chim loan hiện xuống tận miễu chánh
GIÁNG CƠ BÚT TRUYỀN chánh ngoạt niên
QUYỂN KINH PHẬT MẪU ra nghĩa diễn
Tạo Thiên lập Địa chuyển thần phong
VUA BÀN CỔ sức bao bọc vòng
Xuất thế trị đời không hai một
Sắp đặt thứ ngôi sắp khuôn ngôi
MẪU ĐÂY ĐẾM BẬC TỐI CAO ĐÀI
Âm Dương hai khí hòa hiệp giải
Mưa thuận gió hòa xoay chuyển hoài
Hiệp tác sanh hóa khai tâm kính
Ấy vậy ngay bước vào đường kỉnh
Trước hết đạo hạnh KINH PHẢI TRÌ
CẦU XIN HOÀNG THIÊN hoan lạc hỉ
Tạ tội lỗi cho hỉ thân hoan
KHẨN NGUYỀN ĐỊA HẬU hộ muôn dân
Cho đặng an nhàn tràng trường cửu
Từ đây đất trời phân địa lưu
Phân biệt chẳng còn như trước nữa
Đất âm Trời dương khối người xưa
Thông đồng tất cả chưa thấu đáo
Nhật Nguyệt Tinh ba sáng trùm bao
Kiền khôn võ trụ bao tám hướng
Tây Bắc Tây Nam thủ Trung Ương
Đông Bắc Đông Nam Ngươn Thượng đến
Mậu giữa Thiên Tiên và Hậu Thiên
Khí từ Thượng Ngươn đến Hạ Ngươn
Trường sanh bất lão khứ âm dương
Huyền diệu cao minh khương bình minh
Ban sơ dương thịnh âm suy tính
Bởi hợp biến hóa linh quang điển
Tạo thiên lập địa sản nhơn hiền
DƯƠNG khí ÂM lai hiền chơn chánh
KHÍ THẦN GIAO CẢM mới hóa sanh
CHƠN KHÍ MẪU đây SANH của MẪU
Còn CHƠN THẦN thì biến trở cầu
Chúng sanh của MẪU hầu NHỨT ĐIỂM
LINH QUANG DƯƠNG KHÍ hô lôi thiểm
Âm Dương hội hiệp niệm tự quản
Tạo hóa sanh ra Thiên Địa Bàn
Hóa sanh CHÚA THÁNH luân thường chuyển
Tôi hiền chẳng thấy hòa hợp Thiên
Thế tục luân thường diện thay liền
Thai nghén cưu mang như vậy đến
Mười năm chẵn mười đếm quẻ hào
Đã định vì trong BÁT QUÁI tạo
Phân chia tám hướng tảo chia ra
Tám quẻ mỗi quẻ xuất hiện đa
Cộng chung lại là sa dưới đây
Sáu bốn quẻ tẻ đây tám bốn
Đúng giờ MÃN NGUYỆT TRÚC CƠ xong
THÂN MẪU xuất hiện TÔNG THÁNH ĐẾ
MINH QUÂN THIÊN HOÀNG mở khai đề
THIÊN HOÀNG, ĐỊA HOÀNG tề phân quái
NHƠN HOÀNG, PHỤC HY, HIÊN VIÊN Tây
Hiểu rõ cơ mầu khai biến hóa
Trời đất phân định xuất lục tòa
Âm Dương Bát Quái hòa thời tiết
Chỉ rõ tám phương Càn Khôn duyệt
Tam cửu nhị bát nguyệt tú tinh
Thiên Can, Chi Địa đề nhứt thinh
PHẬT ĐỊA MẪU phát linh an Ngũ
Chư vị Bồ Tát bởi khắp du
Đông Tây Nam Bắc từ THIÊN MẪU
Bao trùm tất cả Bốn Bộ Châu
Xuân Hạ Thu Đông đâu tiết trở
Do nơi MẪU tạo rạch, sông, hồ
Biển đâu đâu cũng do THÂN MẪU
Chín muôn nước châu đời VƯƠNG HẬU
MẪU vun dưỡng thành, MẪU ngự an
Khắp trong thiên hạ MẪU nhứt thân
Ngũ Nhạc năm tòa danh thắng cảnh
Cổ thọ ngàn năm MẪU dưỡng thành
Nhơn dân trăm họ thành ai có
Muôn loài cầm thú cỏ cây do
Trần thế sống đặng do nơi MẪU
Thây lại gởi nương khắp cả châu
Nào là am tỉnh cầu kinh MẪU
Quán xá miễu chùa huyện đài lâu
THÁNH THẦN TIÊN hiển MẪU bày sắp
Nhờ MẪU chứng nhận nay đặng đắc
Huỳnh kim vàng ròng xuất MẪU ban
Tất cả trân châu ngọc mình vàng
CHƯ PHẬT quý báu trân châu bửu
Trong bốn phương trời ngọc chân lưu
Vương hầu tiểu nhược lữ quốc nhờ
MẪU phong tôn kính cương đường cổ
Đế Vương đại cường do nơi MẪU
Vận chuyển phạt hành tự vị thâu
Chẳng thấy nước nào thâu trọng kính
Thân Danh LÃO MẪU xuất oai linh
Lãnh nhiều thê lụa thình [giữ] dưỡng dung
Chua, ngọt, cay, đắng, đặng cho chúng
Thuộc khuôn lúa ăn, phụng dưỡng thành
Hành, tỏi, hẹ, nén, dược tạo sanh,
Gừng, đường, tiêu, ớt, hành nấu dưỡng
Đàn ông, đàn bà, con nít, tưởng
Sanh nhiều chứng bệnh, thương sanh chúng
MẪU sanh muôn thứ thuốc để dùng
Dầu, muối, tương, giấm, dùng vừa miệng
Món nào món nấy MẪU xuất liền
Trăm ban vạn sự tiền bạc đủ
Lao tâm hỗn huyết tận cùng dư
Công lao tiêu tứ từ nào tả
Tình mẹ thương con dầu khổ na
Chúng con nỡ lòng xa ân đức
Ơn sâu nghĩa cả vật trang sức
Đai cân tạo hóa phúc chúng con
Biến ra tiền bạc đợi ngày chọn
Chẳng thấy ai để lòng tưởng niệm
ĐẤNG LÃO MẪU NGHI lặng tiếng im
MẪU tích biết bao trùm con trẻ
Sáu ngã luân hồi chúng trần mê
Bao giờ ai dám về RỒNG TỬ
Ẩn dạng dưới trên thành CÀN CÙ
Nghe lịnh MẪU hô từ phong hóa
Thì Rồng nơi ấy tung mưa lão
Cây đáng bao nhiêu hãn vui cười
Cá ngao lăng trở biết thấu nổi
Móng bạch hiện ra thổi cuồng phong
Năm ấy ngộ nạn đói xác trắng
MẪU ban cho biết rằng trong kỳ thuở
Thượng quế tế hương lập trận đồ
Đinh Giáp Canh Tân chờ đủ quẻ

THOẠI LỰC KIM CANG thoái tấn về.
 

BÁT PHƯƠNG LỤC TỨ AN KIỀN KHÔN
LÔI THẦN PHÂN LỤC ĐỊA CHI ĐỒNG
KIM MẪU YẾN HIỆN KINH TÂM THỌ
TỬ KIẾN TÂM NHÂN TRUYỀN KINH THÔNG.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1059)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 725)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 603)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 645)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 603)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 568)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1571)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1576)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2011)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1396)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1553)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2073)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1879)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3501)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3390)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2889)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3891)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2904)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4311)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2962)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3088)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3400)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3311)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2910)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3187)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2841)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2954)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2737)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3020)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2897)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2758)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2746)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2684)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3038)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2938)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3267)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3081)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3205)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3842)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3787)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3620)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3796)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3598)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3746)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5137)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4779)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4464)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4569)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5010)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5062)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4629)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4544)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4946)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5113)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4580)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4615)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4459)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4829)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4530)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4477)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4686)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4837)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4739)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5528)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 5139)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4795)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.