DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM KỶ HỢI

23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 3446)
ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2019
Ngày 21 Tháng 7 Năm Kỷ Hợi
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh HuyềnXin nhấp chuột vào thanh âm thanh (màu đen) để nghe.
PHÁP ÂM 2019_49

“Dạy khách quan THÁNH ĐỨC TÂN DÂN

VÔ VI muốn hiểu THẦY trao lần 
[Thầy = Thượng Đế = Đức Chí Tôn]

Tương sắc tương màu nhìn thấy rõ

Ẩn hiện ra vào cứu thế trần

Chánh pháp mở tô bồi trí sáng

Hiểu được ngày giờ phút chiêu đàng

Kỳ ba khởi hiệp giờ khắc rõ

Một phiếm chùng đờn trể bước chân.

 

An Nam đạo hiệu HUYỀN THIÊN

[Huyền Thiên Thượng Đế = Huyền Khung Thượng Đế]
Tân kỳ thuyết giáo tọa điền hiển danh

Khai đàn phong hội minh thanh

ĐẠI ĐẠO cơ pháp luật hành lịnh Thiên

Đạo không không đạo THIÊN HUYỀN

Đến ngày dậy cuộc nghĩa Thiên thế nào

Vô hình xuất ẩn ra vào

HOÀNG THIÊN thiên thượng hai trào chính vô

VÔ VI huyền chỉ lịnh cờ

KỲ BA một trận thống đồ đổi thay

Hởi rằng gian thế màn xoay

Ma bay đại loạn bố vây muôn trùng

Giả chơn chơn giả vẫy vùng

Tự xưng Tiên Thánh cố cùng mê tâm

Lung thời té xuống bùn nằm

Quỷ môn trước mặt bước nhầm hởi ôi.

 

Bậc minh đạo khai quờn mượn xác

Phổ cơ Vô đạo hình Hồng Lạc [vô = vô vi]

HUYỀN KHÔNG hư pháp đời tân thế
[hư pháp = chánh pháp hư hoại]

Thao lược đủ quyền lệnh ban sắc

Thượng Thiên thâu chúng phong nẩm ký

Lưu hạ thông kinh tiền tụ quy

Ký khẩu Kiền lục năng toàn thập

Lão thản phân phân phủ bất ly.

 

Thất tuế thất thập truyền ngôn khuyến

Vi tôn khương chỉ phong vân hiện  

Bất kính bất tương tọa trường không

Vô hình phát lậu thân bất phiên

Nhơn chi thế hậu tam đồng thể

Hình điển vô không đích hạ đề

Long hữu long khởi vân phong ẩn

THIÊN THƯỢNG NHỨT hảo lậu điển phê.

 

Âm dương khí bát xuyên ngực đái

Sanh thổ lai sản dạng tận giai

Phiên thân hổ hiệp nhơn quân tận

Thiên nhai ngoại thượng Thánh Giáo THẦY

Điển quang thông quán lời THẦY ký

KHAI GIÁO, KHAI CƠ muôn thế kỷ

Huyển không THƯỢNG ĐẾ THIÊN lai giả

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG thiết lập kỳ.

 

Qua bao giai đoạn không hoài thể

Phổ độ nhơn sanh giáo đạo bề

Thần Tiên Thánh Phật hành chuyển dịch

Hiện lịnh cơ kỳ khôi trần mê [khôi = khôi phục]

Nhơn sanh giới chúng ngày hỗn loạn

THƯỢNG ĐẾ THẦY khai mật truyền ban

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO ra đò thế

TAM KỲ PHỔ ĐỘ chánh pháp thuần.

 

NGỌC Bạch xuất kỳ nguyên vũ thành

HOÀNG thọ tái hạ kỳ vạn lành

THƯỢNG Thiên khởi mạch hữu biến khởi

ĐẾ Thượng truyền trụ túc chiêu thanh

KHAI minh phân giảng cơ đây tới

KỲ cuộc đạo hóa Cao Đức Thánh

tuyển chọn thể hiện bản ngơi

ĐẠO đại kỷ nguyên giáo hóa hành.

                              

Cuộc tẩy trần chót buổi Hạ Ngươn

Nương tá dựng giá ngươn nhân thế  

NHỊ HOÀNG THIÊN thế cuộc hạ thề
[Hoàng Nhị Thiên = Hoàng Thiên Ngôi Hai]

Quy nhất thống bước về đại cuộc

ĐỨC NGÔI CAO lâm trần thao lược

Vâng thủ trung sau trước Mộc Huyền

HAI NGÔI một vai tròn xuất hiện [Hai Ngôi = Ngôi Hai]

Tam NHỊ THIÊN tiếp chuyển cơ mầu
[Tam Nhị Thiên = Nhị Thiên trào tam = Ngôi Hai trào tam]

TÂN MINH CHIẾU kỳ tam cơ cấu
[Tân Minh Chiếu = Tân Chiếu Minh]

Danh là THẦY minh hậu thượng TRỜI

BẠCH NGỌC CUNG THƯỢNG ĐẾ kỷ ngôi.

 

TIÊN ÔNG triều luận hội chúng sanh

Gian thế khai tam chuyển thể hành
[khai tam chuyển thể = xuống thế khai đạo lần thứ ba]

Ánh vàng đạo thế danh MINH ĐẾ

Thông nhứt tụ tề hiểu rõ về.”
 

  PHÁP ÂM 2019_50

“Đôi ba phen hạ về quyết độ

Thiết lập cơ khuyên hóa đưa đò

Cửa nhị nguyên chi khó vào chưa?

Thế gian sanh ngã độc quái bừa

Rằng cửu nhị bàn xưa đâu đến

[bàn = ngọc lộ kim bàn; cửu nhị = 92 = 92 ức nguyên nhơn]

LÃO CHỦ NHƠN đáp nói rằng tên

Thiên đường tỏa sáng trên xuất từ

Tại người thế khó vào thiên tự

Hiển quang hoa hóa tự giáo môn

Trai và gái lạc vào quái lộng

Lỡ chân bước mê hồn chẳng chịu

Tới xuống sâu như cá mắc khiêu

Tham luyến bước người đều vào đó

Tâm loạn tánh đảo điên khó trở

Hung bạo ra trở gió ngã theo

Biết thân mình mù mịt không neo

Trong buổi khổ khóa neo trở lại

Thôi tối mê đầy đức hắc thây

Động chẳng nổi chạy ngay qua biển

Coi ai kêu Nam Bắc thuận điền

Hoàng Cực Chủ cửa thiên bay đến

THẦY chỉ cho trai giới phát nguyền

Cầu THẦY chỉ thiên Thiên Đại Đạo

Tá khẩu khuyết bao lần thấy Lão

Công tu đầy ngọc báu vào trong

Tâu hỏi sao cửa nhị nguyên phong

Sa nước mắt ngươi không hiểu đó

Tâu rằng đặng khó chi nào có

Vào Phật môn khuyên nó hối tâm

Ta than ôi tức tốc xuống phàm

Kinh quá bất học tầm đặng chở

Tới tiên đô chắc dễ ta cho

Hết sóng gió chèo đò gần đến

Mấy người nghe ta là Huyền Thiên

Ta hiệu là Thiên hiện chẳng xa

Truyền môn đạo bao sen lan tỏa

Đạo Huỳnh Kỳ ứng hạ chủ khai

Thiên thơ Huyền Lạc thượng chiếu lai

Cửu cửu vạn cửu Kim Huỳnh cửu

QUỐC đặng lập nên sự gần xa

Huyền cơ Huỳnh Đế Thiên Tòa

Chư Thánh Chơn xuống kế là khanh hai

Mới mượn đó điển khai linh điển

Vui động sơn mở chuyển khai đàng

Quay động huệ kiếm Nam an

Vô sâu chở động ma quang hồi đầu

Quan Thánh Đế khai cầu điểm tượng

Cùng Thuần Dương lực lượng nói rằng

[Thuần Dương Lão Tổ = Lữ Đồng Tân = Phù Hựu Đế Quân]

Vì khai phổ độ nhơn sanh

Lữ Tổ dâng kế đảm lãnh chư nhơn

Mượn đó mở bước chơn độ đặng

Ba ngàn ân phi lặng phá mê

Phi vương pháp lớn trở về

Cửu nhị hồi phục tựu tề khai cơ

[Cửu nhị = 92 = 92 ức nguyên nhân xuống thế]

Diêu Trì Cung hạn cho quy vị

Tiên xuống phàm lập chí phong nhơn

Gặp khi đại khai Huyền Chơn

[Huyền Thiên Chơn Võ = Huyền Thiên Thượng Đế]

Ngộ đạo đến trước đài sơn Thiên Cửu

Nương nương từ bi Lữ Tổ đó

Xuống thế gian đồng độ linh căn

Diêu Trì chí bửu Kim Bàn

[Kim Bàn = Ngọc Lộ Kim Bàn]

Phân ra phẩm thiệt Từ Hàng khôi quy

Chúng tàng linh trói quỳ gần chết

Sai mạng nhơn rằng hết cho tan

Khách đâu khách đến linh tàng

Thôi lời hỏi thiệt dở màng họa tai

Chi Lữ Tổ đặng nay phải đặng

Chống ghe tường chiêu Hoàng Chủ Nhơn

Ta kêu một tiếng Ông đờn

Giữ lòng chánh trực không hờn thị phi

Khải đờn kêu chánh quy quân tử

Gần đến kỳ chẳng giữ chính nhơn

Có hơi hắc khí tiến dần

Trong mình có quỷ ma lần nhiểm khiên

Nhiểm khiên nhiểm lần lên qua khỏi

Bên từ thoàn hành khởi xá ân

Rửa lòng thì phải Lão phân

Liên hoa bửu tọa giáp an khôn kiền.

 

 

PHÁP ÂM 2019_51

“Thần Lôi Công Lôi Điển tám phương

Ra trấn thủ hành đương vọng tác

Cửu chuyển đình Công Huỳnh Lạc

Thủ Nhứt Cao Ngũ biển Bắc lừng trùng  

Trời đất sáng cỏ cùng mới lỡ

Hiệp hư vô dương tổ khí thành

Hiệp là phụ hiệp duyên lành

Hư vô hườn phản đời sanh Thiên truyền.

 

Cuộc càn khôn thấy liền chẳng đặng

Lão Đạo đành khóc rằng chỉ tỉnh

Đại Đạo đặng phục căn linh

Cần tu tâm trí nay mình thử coi

Trời không đất rộng nào có khó

Trời thanh huyền tiếng soi chiếu chỗ

Long ngân hổ tú kim đơn đặng

Tam công hồi cửu hai ba đó

Ngồi trên đài đơn tâm hoa nở

Thệ thủ thấy trời đều sáng tỏ

THẦY lột sắc nhãn mình thử coi

Huỳnh Đình quả thiệt biết hóa vô

Nói người cổ nhuệ tầm kế không

Kim quang chói sáng đặng quả công

Giáng cơ hiển thánh đều bái phục

Diêu Trì, Lão Mẫu, Di Đà Ông

Bảo hộ cứu độ người tu chánh

Bình phục lai nhơn long phụng hành

Di Đà linh quang phủ phong ngôi

Bốn ức nguyên nhân cũng không tranh.

 

 

Khuyên người tu đặng lánh kiếp khổ

Hơn mấy bao ngươn trong tưởng đó

Tiên Phật về trời tiếp nạn tai

Đa khai khẩu chỉ day về độ

Hai hội Long Huê bốn ức về

Lão Mẫu đại khai độ chúng

Trở xuống trần thế cùng Di Lạc

Cửu nhị kiến cao ba muôn phế

Tửu sắc tài khí người tham luyến

Mấy chục ngươn người địa ngục xiềng

Nay nghe Lão Mẫu kỳ khai chót

Biết việc khôn lanh hồi tỉnh liền

Lộng trần tác quái thần điên đảo

Hồn trận mê vào dễ ra sao

Bị trong trận đó ngờ lỡ bước

Dục hải kim ma đã bước vào

Mộc ma đó mười phần yêu mến

Biển thủy ma loạn tánh điên điên

Ngả qua ngả lại lui nhủi tới

Trở đầu nhớ Lão kêu hối liền

Vì khai phổ độ kinh giảng dạy

Chư Thánh xuống phàm thiết lập khai

Quan Thánh Đế Quân cho ân xá

Tỉnh ngộ hồi đầu lãnh ân thay

Ta hề tích cũ pháp đồng

Lẹ mau mau lẹ khỏi sông Nại Hà

Trên đài thất bửu của ta

Phật lưu động tịnh khó qua biển hồ

Lối xưa xứ cũ phiên đô

Hồi nguyên một chữ Nam Mô xuyên huỳnh

Càn khôn bổ xuống nhứt thinh

Ngọc chuẩn lả lạc huỳnh đình chuyển công

Kiết án phong hỏa kiết án phong

Chi võng Ly điên Tốn cuồng phong

Lượng khố kiết án đa kiết án

Hống tề tề hống nhứt tiễn phong.”

 

 

PHÁP ÂM 2019_52

“THIÊN Cơ đạo pháp ấn định HUYỀN

THIÊN HUỲNH ĐẾ khai đạo HOÀNG THIÊN

THIÊN khai chơn giáo cơ luật đạo

THIÊN ngự An Nam bửu pháp truyền.

 

HUYỀN khai hiệu ĐẠO HỒNG LẠC truyền

HUYỀN vựng trùng lai lộ bóng HUYỀN

HUYỀN KỲ đạo chuẩn bởi kỳ tam

HUYỀN ngự ban truyền triển khai nguyên.

 

HOÀNG MINH KỲ CHỦ cao ngôi ngự

HOÀNG THIÊN NAM QUỐC LẠC HỒNG lư

HOÀNG ĐẠO không cảnh đời bủa pháp

HOÀNG KỶ KỲ TAM điển pháp thư.

 

XUẤT chào ba cõi minh tuế chiếu

XUẤT trụ thập công khai bổ niêu

XUẤT điển vô vi đạo pháp vâng

XUẤT đề tái độ sắp Thuấn Nghiêu.

 

THẾ đời mai tỏ chánh pháp nguồn

THẾ đàn cung thủ thiện chấp mô

THẾ hậu nhân gian xuất ĐẤNG NĂNG
[Đấng Năng = Đấng Vô Năng Thắng = Di Lạc]

THẾ định trùng lai một góc hồng.

 

Tòa Huyền Đạo lộ khai nhất thống

Phụ hiền nhân thiên lộng trung HƯNG

QUỐC kỳ đạo cả khai vầng

Đông Tây Nam Bắc liên tùng NHỊ NGÔI

[Nhị Ngôi = Ngôi Nhị = Ngôi Hai]

HOÀNG NHỊ sự chúa tôi giao phục

[Hoàng Nhị = Hoàng Nhị Thiên = Ngôi Hai trào tam]

Lực Vô Vi hiện thực trổi cao

Kiền khôn đổi chuyển âm hao

Hoa Vân sắp hội lược thao lập đời

[Hoa Vân = Long Hoa và Long Vân]

Đôi ba [lần] xuống thế tọa lam thoàn

Dự cuộc càn khôn chở chúng an

Đời xanh chẳng biết lòng mộ đạo

LÃO ĐẠO phổ độ tại Kim Bàn

Giữ chánh cho mình luyện đạo tu

Ngươn tàn thoát xác: bảo ngươn thủ!
[bào ngươn thủ = giữ kỷ nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần]

Xin cầu LÃO SƯ chỉ chúng dân

Chúng ngươn sợ khảo rằng muốn tu

MINH SƯ khẩu truyền y thuyết tâm hành

Tại LÃO chẳng đành bỏ tuyệt việc khiên

Ngày nay hườn chuyển người cần tu tánh

Loan Lịnh xuống phàm nhớ đặng rành rẽ

[Loan lịnh = lịnh của Điện Kim Loan = lịnh của Mẹ Diêu Trì]

Dạng nói cho nghe quang minh chính đại

[hình dạng và lời nói nghe sao cho quang minh chính đại]

Hiệp hư vô tại hình tượng cái thân

[hiệp hư vô ngay trong xác thân]

Vô tư bả phản thất tuế tương sanh

NHỊ HOÀNG thân thành xứ đô hữu hạ.”

[Nhị Hoàng = Hoàng Nhị Thiên = Ngôi Hai trào tam]
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
2:22 CH(Xem: 836)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 799)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 742)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 965)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1362)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1330)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1296)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1127)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1457)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1211)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1501)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2027)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1794)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2035)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1917)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2663)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2242)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:33 SA(Xem: 3405)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
3:16 CH(Xem: 4140)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3215)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3615)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4512)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4587)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
3:44 CH(Xem: 3996)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.