DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM KỶ HỢI

23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 7876)
ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2019
Ngày 21 Tháng 7 Năm Kỷ Hợi
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn 
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019_49

 
Dạy khách quan THÁNH ĐỨC TÂN DÂN

VÔ VI muốn hiểu THẦY [THƯỢNG ĐẾ] trao lần

Tướng sắc tướng màu nhìn thấy rõ

ẨN HIỆN RA VÀO cứu thế trần.

 

CHÁNH PHÁP MỞ tô bồi trí sáng

Hiểu được ngày giờ phút chiêu đàng

KỲ BA khởi hiệp giờ khắc rõ

Một phiếm chùng đờn trể bước chân.

 

An Nam đạo hiệu HUYỀN THIÊN
TÂN KỲ THUYẾT GIÁO tọa điền hiển danh

Khai đàn phong hội minh thanh

ĐẠI ĐẠO CƠ PHÁP LUẬT HÀNH LỊNH THIÊN

ĐẠO KHÔNG KHÔNG ĐẠO THIÊN HUYỀN

Đến ngày dậy cuộc nghĩa THIÊN thế nào

VÔ HÌNH XUẤT ẨN RA VÀO

HOÀNG THIÊN THIÊN THƯỢNG HAI TRÀO CHÍNH VÔ

VÔ VI huyền chỉ lịnh cờ

KỲ BA một trận thống đồ đổi thay

Hỡi rằng gian thế màn xoay

Ma bay đại loạn bố vây muôn trùng

Giả chơn chơn giả vẫy vùng

TỰ XƯNG TIÊN THÁNH cố cùng mê tâm

Lung thời té xuống bùn nằm

Quỷ môn trước mặt bước nhầm hỡi ôi.

 

BẬC MINH ĐẠO KHAI QUỜN MƯỢN XÁC

PHỔ CƠ VÔ [VI] ĐẠO HÌNH HỒNG LẠC

HUYỀN KHÔNG [NGỌC] HƯ PHÁP [LÚC] ĐỜI TÂN THẾ

THAO LƯỢC ĐỦ QUYỀN LỆNH BAN SẮC.

 

Thượng Thiên thâu chúng phong nẫm ký

Lưu hạ thông kinh tiền tụ quy

Trí khẩu KIỀN lục năng toàn thập

LÃO thản phân phân phủ bất ly.

 

[Phong nẫm = phong nhẫm = được mùa. Thản = an nhiên. Phân phân = sương tuyết mịt mù]

 

Thất tuế thất thập truyền ngôn khuyến

Vi tôn khương chỉ Phong Vân hiện

Bất kính bất tương tọa trường không

Vô hình phát lậu thân bất phiên.

 

Nhơn chi thế hậu tam đồng thể

Hình điển vô không đích hạ đề

Long hữu long khởi vân phong ẩn

THIÊN THƯỢNG NHỨT hảo lậu điển phê.

 

Âm dương khí bát xuyên ngực đái

Sanh thổ lai sản dạng tận giai

Phiên thân hữu hiệp nhơn quân tận

Thiên nhai ngoại thượng THÁNH GIÁO THẦY.

 

Điển quang thông quán LỜI THẦY ký

KHAI GIÁO KHAI CƠ MUÔN THẾ KỶ

HUYỀN KHÔNG THƯỢNG ĐẾ THIÊN LAI GIẢ

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG THIẾT LẬP KỲ.

 

Qua bao giai đoạn không hoài thể

Phổ độ nhơn sanh GIÁO ĐẠO tề

Thần Tiên Thánh Phật hành chuyển dịch

Hiện lịnh cơ kỳ khôi [phục] trần mê.

 

Nhơn sanh giới chúng ngày hỗn loạn

THƯỢNG ĐẾ THẦY KHAI MẬT [PHÁP] TRUYỀN BAN

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO RA ĐÒ THẾ

TAM KỲ PHỔ ĐỘ CHÁNH PHÁP THUẦN.

 

[Thiên Khai Huỳnh Đạo ở trong bài này có ý nói cơ kỳ Thiên Khai Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba Giáo, chứ không có ý nói tôn giáo Thiên Khai Huỳnh Đạo tạm thời hoằng khai năm 1962 trong giai đoạn trung chuyển.]

 

NGỌC Bạch xuất kỳ nguyên vũ thành

HOÀNG thọ tái hạ kỳ vạn lành

THƯỢNG Thiên khởi mạch hữu biến khởi

ĐẾ Thượng truyền trụ túc chiêu thanh

KHAI minh phân giảng cơ đây tới

KỲ cuộc đạo hóa Cao Đức Thánh

tuyển chọn thể hiện bản ngơi

ĐẠO ĐẠI KỶ NGUYÊN giáo hóa hành.

 

[Khoán Thủ: Ngọc Hoàng Thượng Đế Khai Kỳ Cơ Đạo Đại Kỷ Nguyên.]

 

Cuộc tẩy trần chót buổi Hạ Ngươn

Nương tá dựng giá gương nhân thế

NHỊ HOÀNG THIÊN THẾ CUỘC HẠ THỀ  

QUI NHỨT THỐNG BƯỚC VỀ ĐẠI CUỘC

ĐỨC NGÔI CAO LÂM TRẦN THAO LƯỢC

Vâng thủ trung sau trước Mộc HUYỀN

HAI NGÔI một vai tròn xuất hiện

Tam [Trào] NHỊ THIÊN tiếp chuyển cơ mầu

TÂN MINH CHIẾU KỲ TAM CƠ CẤU

Danh là THẦY minh hậu THƯỢNG TRỜI

BẠCH NGỌC CUNG THƯỢNG ĐẾ kỷ ngôi.

 

[NHỊ HOÀNG THIÊN = Hoàng Nhị Thiên = Hoàng Thiên Ngôi Hai = Hoàng Thiên xuống thế = Hoàng Di Thiên = Ngôi Hai.  HAI NGÔI = Ngôi Chúa Cha và Ngôi Chúa Con = Ngôi Huyền Thiên Thượng Đế và Ngôi Hai dưới thế.  TAM NHỊ THIÊN = Nhị Thiên Trào Tam = Ngôi Hai Trào Tam Hoàng Nhị Thiên.  TÂN CHIẾU MINH KỲ TAM CƠ CẤU = Thượng Đế trở lại lần ba trên đất Việt nên nói là Tân Chiếu Minh để cơ cấu lại Cao Đài.]

 

TIÊN ÔNG TRIỀU LUẬN HỘI CHÚNG SANH

GIAN THẾ KHAI [TRÀO] TAM CHUYỂN THỂ HÀNH

ÁNH VÀNG ĐẠO thế danh MINH ĐẾ

THỐNG NHỨT TỤ TỀ HIỂU RÕ VỀ.

 

[TIÊN ÔNG = Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát = Huyền Khung Thượng Đế. Đoạn cuối này ý nói Đức Thượng Đế chuyển thể xuống thế gian ba lần tại Miền Nam nước Việt đúng như huyền khải để "Khai Giáo" lần thứ ba (trào tam) trong thời cuối Hạ Ngươn Phán Xét đầu Thượng Ngươn Thánh Đức đúng với cơ Thiên Khai Huỳnh Đạo Kỳ Ba Vô Vi để thống nhứt ĐẠI ĐẠO phổ độ toàn cầu.]


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_50
 

Đôi ba phen hạ [phàm] về quyết độ

Thiết lập cơ khuyến hóa đưa đò

Cửa nhị nguyên chi khó vào chưa?

Thế gian sanh ngã độc quái bừa

Rằng cửu nhị [Kim] Bàn xưa đâu đến

LÃO CHỦ NHƠN đáp nói rằng tên

THIÊN ĐƯỜNG tỏa sáng TRÊN XUẤT TỪ

Tại NGƯỜI THẾ khó vào THIÊN TỪ

Hiển quang hoa hóa tự giáo môn

Trai và gái lạc vào quái lộng

Lỡ chân bước mê hồn chẳng chịu

Tới xuống sâu như cá mắc khiêu

Tham luyến bước người đều vào đó

Tâm loạn tánh đảo điên khó trở

Hung bạo ra chở gió ngã theo  

Biết thân mình mù mịt không neo

Trong buổi khổ khóa neo trở lại

Thôi tối mê đầy đứt hắc thây

Động chẳng nổi chạy ngay qua biển

Coi ai kêu Nam Bắc thuận điền

HOÀNG CỰC CHỦ cửa THIÊN bay đến

THẦY chỉ cho trai giới phát nguyền

Cầu THẦY chỉ TIÊN THIÊN ĐẠI ĐẠO

Tá KHẨU KHUYẾT bao lần thấy LÃO

Công tu đầy ngọc báu vào trong

Tâu hỏi sao cửa nhị nguyên phong

Sa nước mắt Ngươi không hiểu đó

Tâu rằng đặng khó chi nào có

Vào Phật Môn khuyên nó hối tâm

TA than ôi tức tốc xuống phàm

Kinh quá bất học tầm đặng chở

Tới Tiên Đô chắc dễ TA cho

Hết sóng gió chèo đò gần đến

Mấy người nghe TA là HUYỀN THIÊN

TA hiệu là THIÊN hiện [giờ] chẳng xa

TRUYỀN MÔN ĐẠO bao sen lan tỏa

ĐẠO HUỲNH kỳ ứng hạ CHỦ KHAI

THIÊN thơ HUYỀN [DI] LẠC thượng chiếu lai

CỬU cửu vạn Cửu Kim Huỳnh Cửu

QUỐC đặng lập nên sự gần xa

HUYỀN CƠ HUỲNH ĐẾ THIÊN TÒA

Chư Thánh Chơn xuống kế là khanh hai

Mới mượn đó điển khai linh điển

Vui động sơn mở chuyển khai đàng

Quay động huệ kiếm Nam an

Vô sâu trở động ma quang hồi đầu

QUAN THÁNH ĐẾ khai cầu điểm tượng

Cùng THUẦN DƯƠNG lực lượng nói rằng


[Thuần Dương Lão Tổ = Lữ Đồng Tân = Phù Hựu Đế Quân; kiếp vừa rồi của Ngài chính là Đức Quyền Giáo Tông Thượng Phẩm Lê trung Nhựt (Chiếu theo tư liệu của Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh.).]

 

Vì khai phổ độ nhơn sanh

LỮ TỔ dâng kế đảm lãnh chư nhơn

Mượn đó mở bước chơn độ đặng

Ba ngàn ân phi lặn phá mê

THI VƯƠNG PHÁP LỚN trở về

Cửu Nhị hồi phục tựu tề khai cơ

DIÊU TRÌ CUNG hạn cho QUY VỊ

TIÊN xuống phàm lập chí phong nhơn

Gặp khi đại khai HUYỀN CHƠN

Ngộ đạo ĐẾN TRƯỚC ĐÀI SƠN THIÊN CỬU

 

[Huyền Chơn = Huyền Thiên Chơn Võ = Huyền Thiên Thượng Đế = Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.]

 

Nương Nương từ bi LỮ TỔ đó

Xuống thế gian đồng độ linh căn

DIÊU TRÌ chí bửu Kim Bàn

Phân ra phẩm thiệt từ hàng khôi quy

Chúng tàng linh trói quỳ gần chết

Sai mạng nhơn rằng hết cho tan

Khách đâu khách đến linh tàng

Thôi lời hỏi thiệt dở màn họa tai

Chi LỮ TỔ đặng nay phải đặng

Chống ghe tường chiêu HOÀNG CHỦ NHƠN

TA kêu một tiếng ông đờn

Giữ lòng chánh trực không hờn thị phi

Khải đờn kêu chánh quy quân tử

Gần đến kỳ chẳng giữ chính nhơn

Có hơi hắc khí tiến dần

Trong mình có quỷ ma lần nhiễm khiên

Nhiễm khiên nhiễm lần lên qua khỏi

Bên Từ Thoàn hành khởi xá ân

Rửa lòng thì phải LÃO phân

LIÊN HOA BỬU tọa giáp an Khôn Kiền


 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_51

Thần Lôi Công Lôi Điển tám phương

Ra trấn thủ hành đương vọng tác

Cửu chuyển đình CÔNG HUỲNH LẠC

Thủ Nhứt Cao Ngũ biển Bắc lừng trùng

Trời đất sáng tỏ cùng mới lỡ

Hiệp hư vô dương tổ khí thành

Hiệp là phụ hiệp duyên lành

Hư vô hườn phản đời sanh Thiên truyền

 

Cuộc càn khôn thấy liền chẳng đặng

LÃO ĐẠO đành khóc rằng chỉ tỉnh

ĐẠI ĐẠO đặng phục căn linh

Cần tu tâm trí nay mình thử coi

Trời không đất rộng nào có khó

Trời thanh huyền tiếng soi chiếu chỗ

Long ngân hổ tú kim đơn đặng

Tam công hồi cửu hai ba đó

Ngồi trên đài đơn tâm hoa nở

Thệ thủ thấy TRỜI đều sáng tỏ

THẦY lột sắc nhãn mình thử coi

Huỳnh Đình quả thiệt biết hóa vô

 

Nói người cổ nhuệ tầm kế không

Kim quang chói sáng đặng quả công

Giáng cơ hiển thánh đều bái phục

DIÊU TRÌ LÃO MẪU, DI ĐÀ ÔNG

 

Bảo hộ cứu độ người tu chánh

Bình phục lai nhơn long phụng hành

DI ĐÀ linh quang phủ phong ngôi

Bốn ức nguyên nhân cũng không tranh

 

Khuyên người tu đặng lánh kiếp khổ

Hơn mấy bao ngươn trông tưởng đó

Tiên Phật về trời tiếp nạn tai

Đa khai khẩu chỉ day về độ

 

Hai hội Long Huê bốn ức về

LÃO MẪU đại khai độ chúng mê

Trở xuống trần thế cùng DI LẠC

Cửu nhị kiến cao ba muôn phế

 

Tửu sắc tài khí người tham luyến

Mấy chục ngươn người địa ngục xiềng

Nay nghe LÃO MẪU kỳ khai chót

Biết việc khôn lanh hồi tỉnh liền

 

Lộng trần tác quái thần điên đảo

Hồn trận mê vào dễ ra sao

Bị trong trận đó ngờ lỡ bước

Dục hải kim ma đã bước vào

 

Mộc ma đó mười phần yêu mến

Biển thủy ma loạn tánh điên điên

Ngã qua ngã lại lui nhủi tới

Trở đầu nhớ LÃO kêu hối liền

 

Vì khai phổ độ kinh giảng dạy

Chư Thánh xuống phàm thiết lập khai

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN cho ân xá

Tỉnh ngộ hồi đầu lãnh ân thay

 

TA hề tích cũ phát đồng

Lẹ mau mau lẹ khỏi sông Nại Hà

Trên Đài Thất Bửu của TA

Phật lưu động tịnh khó qua biển hồ

Lối xưa xứ cũ phiên đô

Hồi nguyên một chữ Nam Mô xuyên HUỲNH

Càn khôn bổ xuống nhứt thinh

NGỌC [ĐẾ] chuẩn lã [DI] LẠC Huỳnh Đình chuyển công.

 

Kiết án phong hỏa kiết án phong

Chi võng Ly điên Tốn cuồng phong

Lượng khố kiết án đa kiết án

Hống tề tề hống nhứt tiễn phong.


 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_52

THIÊN CƠ ĐẠO PHÁP ỨNG ĐỊNH HUYỀN

THIÊN HUỲNH ĐẾ KHAI ĐẠO HOÀNG THIÊN

THIÊN KHAI CHƠN GIÁO CƠ LUẬT ĐẠO

THIÊN NGỰ AN NAM BỬU PHÁP TRUYỀN.

 

HUYỀN khai hiệu ĐẠO HỒNG LẠC truyền

HUYỀN vận trùng lai lộ bóng HUYỀN

HUYỀN kỳ đạo chuẩn bởi KỲ TAM

HUYỀN ngự ban truyền triển khai nguyên.

 

HOÀNG MINH KỲ CHỦ cao ngôi ngự

HOÀNG THIÊN NAM QUỐC LẠC HỒNG LƯ

HOÀNG ĐẠO không cảnh đời bủa pháp

HOÀNG KỸ KỲ TAM điển pháp thư.

 

XUẤT chào ba cõi MINH tuế CHIẾU

XUẤT trụ THẬP [TỰ] CÔNG khai bổ niêu

XUẤT điển VÔ VI đạo pháp phân

XUẤT đề tái độ sắp Thuấn Nghiêu.

 

[Thập Tự Công = Thầy Nhân Thập = Ngôi Hai.  Sấm Trạng Trình có câu “Có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh."]

 

THẾ đời mai tỏ CHÁNH PHÁP nguồn

THẾ đàn cung thủ thiện chấp môn

THẾ hậu nhân gian xuất ĐẤNG NĂNG

THẾ định trùng lai một góc hồng.

 

[Khoán thủ 5 đoạn thi trên: Thiên Huyền Hoàng Xuất Thế]

 

TÒA HUYỀN ĐẠO LỘ KHAI NHẤT THỐNG

PHỤ HIỀN nhân thiên lộng trung HƯNG

QUỐC kỳ đạo cả khai vầng

Đông Tây Nam Bắc liên tùng NHỊ NGÔI.

HOÀNG NHỊ sự Chúa Tôi giao phục

Lực vô vi hiện thực trổi cao

Kiền khôn đổi chuyển âm hao

Hoa Vân sắp hội lược thao lập đời.

 

[Nhị Ngôi = Ngôi Nhị = Ngôi Hai = Ngôi Hoàng Nhị Thiên. Hoàng Nhị = Hoàng Nhị Thiên = Ngôi Hai trào tam]

 

Đôi ba [lần] xuống thế tọa lam thoàn

Dự cuộc càn khôn chở chúng an

Đời xanh chẳng biết lòng mộ đạo

LÃO ĐẠO phổ độ tại KIM BÀN.

 

Giữ chánh cho mình luyện đạo tu

Ngươn tàn thoát xác: bảo ngươn thủ!

Xin cầu LÃO SƯ chỉ chúng dân

Chúng ngươn sợ khảo rằng muốn tu.

 

[bảo ngươn thủ = bảo thủ nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần]

 

MINH SƯ khẩu truyền y thuyết công hành

Tại LÃO chẳng đành bỏ tuyệt việc khiên

Ngày nay hườn chuyển người cần tu tánh

LOAN LỊNH XUỐNG PHÀM nhớ đặng rành rẽ

Dạng nói cho nghe QUANG MINH CHÍNH ĐẠI

HIỆP HƯ VÔ tại hình tượng CÁI THÂN  

Vô tư bả phản thất tuế tương sanh

NHỊ HOÀNG thân thành xứ đô hữu hạ.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1466)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1668)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2303)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1782)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1985)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2246)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1499)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2583)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2849)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3809)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3736)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3768)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3778)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3710)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4744)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6462)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5434)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5404)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5926)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5363)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5401)
Pháp Âm 2020_39.