DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 7 THÁNG 7 NĂM KỶ HỢI

07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 3646)
ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 07 THÁNG 8 NĂM 2019
Ngày 07 Tháng 7 Năm Kỷ Hợi
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền


 

PHÁP ÂM 2019_39
“Đông lai khai mở Ngọc Liên Tòa

Đò ra tại thế ba dãy qua

Định Đế Vương triều non nào chánh

Thánh Giáo chư phân xuống lần ba

Trào một trào hai danh Tôn Đế [Tôn Đế = Ngọc Hoàng Thượng Đế Thiên Tôn]

Xuất lộ kỳ tài liệu chỉnh tề

Thiên khai chỉ thị còn dành đó [Xem Chú Thích 1]

Minh Công Đại Nhứt giáng hạ đề

Minh Thiên Huyền khai Đạo tri tâm

Giáng thế lai gieo mầm ứng lộ

Vân hào quang Đức chơn khắp chỗ

Đại Đạo Huyền rần rộ chớp giăng

Luân giáng thế vân vi chuyển bản [Xem Chú Thích 2 ]

Buổi ngươn tàn chót hạn tẩy trần

Thiên định rõ trùng vân diệu chiếu

Xoay ngược thời dậy cuộc vô liêu

Lượng thiên y ai hiểu đắc thành

Xoay vận mạt Thiên cờ Quốc chánh

Lập cuộc trùng Đức Thánh đến nơi

Đồng kỳ Mộc Huỳnh kỳ vận thới

Khai cơ Thánh hợp thời chuyển thế

Huyền diệu tri căn khai ấn đề

Hưng phong liên chánh tề môn Giáo

Thiên Cửu đại kỳ lưu viễn Đạo

Hiệp khối bầu Nam tạo lộ phang

Minh tri kỳ sắc Thiên Ân bảng [Minh Thiên = Huyền Thiên]

Tướng không không tướng chuẩn tam ban

Cung tầng không chiếu tam kỳ hãn

Cao ngôi liên chốt tạng Bạch Đài [Bạch Ngọc Đài]

Xoay nghịch cảnh lập đời đã đến

Một nấc thang hồi lệnh bước lên

Hồng trần tạm gởi tuổi tên

Mau tỉnh trần mộng lên thuyền trường thi

Nay cuộc diễn pháp kỳ trước mắt

Đạo và Đời ai thoát cuồng xoay

Một giây một khắc an bày

Càn giăng nước lửa một giây không còn [Càn = Thiên = Trời]

Văn thơ pháp đạo môn ký để

Rõ hậu lai bê trể tàn nguy

Ngộ tu chánh đạo bước đi

Đường tu đúng pháp chơn kỳ công phu

Thánh Đức Tân dấu lưu nguyên đạo [Thánh Đức Tân Dân]

Chuyển kỳ nhân thông thạo Thánh Tiên

Vi vi vô vô Thượng Huyền [Huyền Thiên Thượng Đế]

Khai cơ Đạo Thánh nhân duyên quy Hoàng

Tại thế trần pháp ban chơn chánh

Ngọc Nam Phương khai hạnh kỳ ba [Ngọc Đế giáng sinh Nam Việt lần ba]

Khai cơ Đại Đạo gần xa

Kim thân Ngọc giáng lập tòa phong linh [Kim thân Ngọc Đế]

Đạo chưa rõ nhơn sinh (p)hủ giá

Thủ ngưỡng Hoàng Huyền bá trụ Thiên

Chữ lai vân cổ hoàn truyền

Phụ từ Trường Chủ chơn truyền văn vi

Chủ Thiên Không ẩn kỳ xuống thế

Lập long đình hạ thế chuyển hình

Kim đài châu mở lo mình

Ngọc Cung Thiên hiệu phục linh ban triều [Bạch Ngọc Cung]

Giăng chiến đại Ngọc Diêu vân sắc [Bạch Ngọc Diêu Cung]

Thiên Minh cơ chiếu Lạc thành lai [Huyền Thiên Thượng Đế]

Biết rằng tiêu thúc sơn đài

Kỳ ba xuất lộ Giáo khai Quốc nền.”

 

Chú Thích 1:

Trong đàn cơ của Thiên Khai Huỳnh Đạo năm 1967, Mẹ Diêu Trì cũng khải lộ cho biết sự hiện diện của Huyền Thiên Thượng Đế dưới thế cũng như sứ mạng của Đức Ngài trong lần thứ ba trở lại trên đất nước Việt Nam:

 

Diêu ý ThiênNgọc giáng sanh

Trì tâm Đạo pháp Kinh lai thành

Kim hồi niệm Quyển tròn nghĩa

Mẫu đáo Vi truyền Ba vẹn danh

thủy Minh minh Thiên giáng để

Cực sơn Thiên định Khai còn dành

Từ hòa Đại thể Đại đồng chiếu

Tôn hiệp Nghĩa chung Đạo bạch thanh.

(Ngọc Kinh 3, trang 43, Thiên Khai Huỳnh Đạo, 1967)

 

Khoán chữ đầu trong mỗi câu của bài thơ thành: "Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn".  Nó cho biết bài thơ này là từ kim ngôn của Mẹ Trời. Khoán chữ thứ ba trong mỗi câu của bài thơ thành: "Thiên Đạo Vô Vi, Minh Thiên Đại Nghĩa".  Nó tiết lộ cho biết cơ "Thiên Đạo Vô Vi" là "đại nghĩa của Ngài Minh Thiên (Huyền Thiên)".  Và khoán chữ thứ năm trong mỗi câu của bài thơ thành: "Ngọc Kinh Quyển Ba Thiên Khai Đại Đạo".  Nó nói rõ thêm "màn thứ ba/ kỳ thứ ba của Bạch Ngọc Kinh" sẽ là "Thiên Khai Đại Đạo" (bốn chữ "Ngọc Kinh Quyển Ba" không phải chỉ đơn thuần là quyển sách có tên là Ngọc Kinh 3 mà còn có nghĩa là "màn ba của Bạch Ngọc Kinh". Chữ "quyển" còn đọc âm khác là "quyến" với nghĩa "cuốn rèm").

 

Ngoài ra, bổ dọc bài thơ ra làm đôi, lấy bốn chữ đầu trong mỗi câu của bài thơ trên để ráp lại thì sẽ được một bài thơ khác với nội dung: "Diêu ý thiên cơ, trì tâm đạo pháp, kim hồi vô niệm, Mẫu đáo vi truyền, vô thủy minh minh, cực sơn thiên định, từ hòa đại thể, tôn hiệp nghĩa chung".  Và lấy bốn chữ cuối trong mỗi câu của bài thơ trên để ráp lại thì sẽ được một bài thơ khác nữa với nội dung:"cơ Ngọc giáng sinh, pháp kinh lai thành, niệm quyển tròn nghĩa, truyền ba vẹn danh, minh thiên giáng để, định khai còn dành, thể đại đồng chiếu, chung đạo bạch thanh.

 

Cả 3 bài thơ vừa nêu trên đều ẩn tàng thiên cơ mật nhiệm mà mãi đến hôm nay mới chính thức được giải mã rốt ráo.  Bài thơ chính 7 chữ có ý nói: Ta là "Diêu trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn" xác định "Thiên Đạo Vô Vi" "Đại nghĩa" của "Minh Thiên", là cơ cứu thế "lần ba" của "Bạch Ngọc Kinh"  với danh xưng "Đại Đạo" và đích thực là do "Thiên Khai".  Minh Thiên và Huyền Minh là hai phàm danh của Đức Huyền Thiên Thượng Đế khi Ngài thị thiện trên đất Trung Nguyên mà thế gian từng biết tới.

 

Với bài thơ sau khi bổ dọc 4 chữ đầu, chèn thêm một chữ vào mỗi câu (chìa khóa chữ đỏ) thì nội dung của bài này sẽ hiển bày như sau:
  
"Diêu ý [ẩn] thiên cơ
Trì tâm [hành] đạo pháp
Kim [ngôn] hồi vô niệm
Mẫu [lai] đáo vi truyền
Vô thủy [chung] minh minh [vô thủy chung = vòng tròn vô cực]
[Địa] cực Sơn Thiên định
Từ hòa [nên] đại thể
[Giáo] Tôn hiệp nghĩa chung". 

 

Chèn thêm một chữ [chìa khóa, màu đỏ] vào mỗi câu của bài thơ 4 chữ cuối thì nội dung của bài này sẽ hiển bày như sau: 

"Cơ Ngọc [Đế] giáng sinh
Pháp Kinh [Kỳ] lai thành,
Niệm quyển [cho] tròn nghĩa
Truyền ba [lần] vẹn danh,
Minh Thiên giáng [thế] để,
Định khai [giáo] còn dành
Thể đại đồng chiếu [viết]
Chung Đạo Bạch [Chơn] Thanh."  
  

"Pháp Kinh Kỳ" là "pháp đạo" luyện mạng dùng thần dẫn khí đi vòng Nhâm Đốc là 2 mạch nằm trong "kỳ kinh bát mạch".  "Truyền ba lần vẹn danh" là vẹn danh Cao Đài xuống thế ba lần trên đất nước Việt Nam. Lần thứ nhất là Ngôi Hai Ngô Văn Chiêu, để truyền trao bí pháp Cao Đài.  Lần thứ hai là Nhị Thiên Võ Văn Phẩm, để truyền trao tân pháp Cao Đài.  Lần thứ ba là để "khai Giáo" và truyền "pháp kinh kỳ" cứu vớt "đại linh căn" lập đời Thánh Đức Tân Dân. Còn "Minh Thiên giáng thế" là Huyền Thiên giáng thế, là Ngôi Hai kỳ ba hay Nhị Thiên trào tam.  "Để định, khai Giáo còn dành" là còn dành chờ kim thân Huyền Thiên đặt định việc khai giáo. Sứ mạng khai giáo của kim thân Huyền Thiên được "thể đại đồng" (tức là "Quần Tiên Hội) ấn chứng. "Chiếu viết" tức là có đủ Tam Ấn của Huyền Không Thiên Thượng phê chuẩn.  Và "Giáo" đó là "Bạch Chơn Thanh" cũng là một "thể đại đồng".  "Giáo" này được "khai" không chỉ để cứu độ cõi người mà còn để hóa độ cõi "thiên" trong tam giới.

 

Cho nên câu “Thiên khai chỉ thị còn dành đó” là nói về nội dung đoạn “thiên thơ” này mà Thiên Khai Huỳnh Đạo đã tiếp nhận thông điệp từ năm 1967 nhưng trước đây không ai có chìa khóa để giải mã.

 

Chú Thích 2:

“Vâng Thượng Đế Huyền Thiên mang hiệu

Thọ sắc Trời hiệu triệu linh căn

Quyển ba Kinh Ngọc lập văn

Khi đời đại chiến chớp giăng hoàn cầu

Tam thập lục luân châu giáng thế.

Chiết phần(lần) ba chuyển thể, Ngọc Hoàng

Hiện thân Di Lạc trần gian

Phật Vương là hiệu Minh Hoàng là danh.

(Di Lạc Chủ Ngươn, Ngọc Kinh, trang 34, Thiên Khai Huỳnh Đạo, 1967)

Trong đàn cơ của Thiên Khai Huỳnh Đạo năm 1967, Huyền Thiên Thượng Đế có tiết lộ là “36 luân châu” vâng lệnh Ngài đầu thai xuống thế, là 36 vị Thánh Đạo Sư tương lai.  Giáng thế để cùng kim thân của Ngài "khai giáo"  vì như đã nói trong Tam Nhật Đàn (1936) mãi cho tới nay Thầy Thượng Đế chỉ "giáng Đạo" chứ chưa "khai giáo".  Không những vậy, Ơn Trên còn tiết lộ rằng: "Chiết phần(lần) ba chuyển thể, Ngọc Hoàng hiện thân Di Lạc trần gian, Phật Vương là hiệu Minh Hoàng là danh".  

 


PHÁP ÂM 2019_40

“Đại Giáo thiên cổ

Tại thế thanh minh

Hoàng lịnh kỳ chính

Thiên vạn hạ lưu

Đại Đế vô ưu

Xuất Huyền đại thể

Tam điển tụ tề

Vô Lực thuyết khử [Vô lực = Vô vi đại lực]

Thiên vi khai xử

Hạ hữu vô không

Khương trào lực thống

Trị nhơn sanh yếu

Tà nhược tai yêu

Thiên đả ngã tọa

Dụng biến chiêu thư

Vận hành hiện thị

Thâu bả thời vị

Đáo đáo tự tùng

Lậu hình Huyền Cung

Hô lôi thiểm điểm

Vạn pháp diệu huyền

Phàm hạ bất Nam

Đảo hướng thủ khảm

Trược bổ càn khôn

NGỌC chuẩn khẩu ngôn [khẩu ngôn Ngọc Đế]

Phong tiên xuất xác

Xoay vần hội Lạc

Khứ xuất tụ lâm

Vi độ tô đàm

Minh linh yên sự

Thị chủ xuất tư

Lương lâm nguyệt cảm

Giao diện đồ Nam

Thượng nhựt tân lực

Ban Canh kim lục

An vị khuyến môn

Cao hữu vi không

Chiêu yên quảng triệu

Thiên hảo tự liêu

Tử Quân can hạ

Tại giả túc bả

Nhơn diện qui Huyền

Tri phục đồng hiển

Triệu hạ phong bao

Thánh Phật hộ rày

Gìn ta đồng bạn

Điểm chơn vào bảng

Tu hành khỏi ma

Diện thực lòng ta

Thảo tu y bát.

 

THÔNG xoay điển chu kỳ cơ tạo

THIÊN Đại Thiên đồ pháp âm hao

GIỚI vô nhứt hư không hiển tốc

NGŨ thập bửu điện cổ danh nào

CHI chi lục điển khai nhứt Đạo

VI giới sanh luân ấn bảo khai

KHAI phần nhơn lạo lạc vô hào

XUẤT xuất Càn Võ niên thâu tại [Huyền Thiên Chấn Võ]

TÁ hiện huyền đàn trụ Bạch nao

THẾ thiên thượng ngũ hạ lưu tái

THƯỢNG thiên thiên thượng điển phủ bao

HỘI niên hiệp tử ứng tiếp hài

HUYỀN Huyền Thiên phổ biến đề sanh

NĂNG năng thị niệm thế thượng hành

THIÊN Thượng vi đại hạ điềm nhiên

VẠN vạn tâm kinh thuyết khứ nhanh

THÀNH môn long đỉnh mới rạng danh

CẢI thành thân ẩn Nhứt Đại Thiên

LẬP đô lục đạo hình ẩn lánh

QUANG minh họa đề lai giác tánh

TỨ trụ càn khôn lậu hình Thiên

THẦN chảy sâu mạch lai cốt Thánh

PHƯƠNG hướng lâm san chiến sự hành

PHƯƠNG pháp phân bổ thọ pháp huyền

HƯNG yên cung diện chiếu rọi ánh

PHỔ phổ cập hồi cổ thịnh hành

CHIẾU lập Quốc kỳ tái bản Huyền

TỰ Hồng Lạc Quốc kim cổ Thánh

QUANG đồng thiện đáo mật độ sanh

MINH Minh Huyền định Đức sâu duyên [Huyền Minh = Huyền Thiên]

LÂM soi chí thọ pháp lành [lâm = lâm phàm]

PHONG nguyệt đàn đỉnh quanh phong cảnh

BẤT khíếu kinh huyền điều thể yên

BẤT lộ vô lộ thiện giả chánh

HIỆN hiện chánh qui bảo an lành

THIỆN tâm tư tả đẩu bịnh chuyển

BÁT nhị thập qui trận ngũ thành

TÚ lục hạ biến bàng lộ chánh

LỤC Thập Giáp Hoa lục tứ thiên

THẬP bát qui nhập chi bộ cảnh

THIÊN Huyền xoay chí thiện pháp lành

CỬU thiên Thiên cửu Huyền diệu hiện

VI điển Lôi Âm giờ khắc thanh

THẦN quan vương thủ tám hướng chánh

TINH hoa đạo pháp lậu điển Thiên

ĐẨU bỉnh diễn đạt gìn pháp chánh

VƯƠNG thủ tứ môn vận chuyển hành

THỦ song tề phó kim thân hiện

TỨ tùng công lộ đem câu chánh

MÔN tử soi đường khiếu nhơn lành [khiếu = kêu]

TOÀN Năng Vô Cực điển Thiên Huyền.” [Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế]

 


 

PHÁP ÂM 2019_41

“Khí thanh âm hóa nguyệt quang

Một hơi chơn khí hồng quang chuyển đồng

Trân trân xem ngó thấy trong

Cửu Hoàng giáng xuống thanh long tọa đình

Chỉ vì chúng hạ trần sinh

Thanh long bạch hổ tiếp thinh Hưng toàn

Thiên thượng Lão Tử hiệp đàng

Kỳ thiên ngôn ngữ Thánh đang huỳnh tuyền

Quá tư rạch mở môn thiên

Kim Bàn Ngọc Lộ tam Huyền chóng ra

Án phong đảo hướng ca ca

Ngọc Hoàng hoán chuẩn kỳ ba luật trời

Xác thân một tấm giả đời

Tạm nương giải ngọn cấp thời hữu vi

Phùng tư lai thới xuất kỳ

Hồi nguyên trước cuộc xét kỳ chẳng kiên

Kỳ phận vận chở Tiên Chơn Học

Mạt kiếp xem màn lọc không yên

Ban lòng suy gẫm luân phiên

Xem coi mạt kiếp chẳng kiên phá lòng

Kêu giác tỉnh chỉ con Chùa Mới

Mẹ khuyên con bước tới mới an [Diêu Trì Kim Mẫu]

Xem coi thấy trước bàng hoàng

Đao binh khó tránh đời tàn lắm bao

Tiếng kêu thế tục giọt đào

Giác mê chơn tánh còn bao cho cùng

Rồi đây trước cuộc hãi hùng

Tương tàn tương sát tận cùng đáng thương

Mẹ khuyên hãy nghĩ cảnh tương

Nổi trôi dồi dạt liệu đường hồi tu

Lầm đường tưởng bạc vàng thu

Thế trần vật chất mờ lu khổ dần

Chí vâng lời Mẹ tu lần

Xuân phân ráng giữ xác thân ngục hình

Cộng Đồng Tam Giới phân minh

Tiên cung hết trở cõi Huỳnh nhào lăn

Ngày giờ đã hết lăng xăng

Chơn linh con mất phải mang nặng đòn

Ngây thơ khờ dại nhìn con

Xa ngôi giáng thế đổ dòng châu rơi

Vì danh vì lợi trì lôi

Một cơn gió Bấc đứng ngồi không yên

Hãy mau thức tỉnh tu hiền

Bao điều sập đổ chinh nghiêng cuộc đời

Đến ngày đã hết còn lơi

Huyền tuyền lăn xuống con ơi đau sầu

Phen này tu đặng biết đâu

Phá thông biển dục qua cầu thành công

Kim Thơ Mẫu Huấn cho thông

Tu vì thay cốt hội tông đặng người.

 

Khách phương xa bước tới cảm lòng

Tầm ô biển Bắc một có không? [tìm mặt trời biên Bắc có không?]

Căn cơ vành tạo điều cương kỷ

Bàn cờ chiếu tướng trổ bóng hồng.
 

Thấu tiếng đờn khổ buổi mấy ai

Bộ hình sắc chiếu rọi nào sai

Phong Thần xoay chuyển lôi phong vượt

Tam Giáo phong hồi sửa sắc thay.
 

Cõi Bồng Lai chốn xưa lối cũ

Gốc Thánh Vương ai chủ Bang Nam

Cuộc cờ chánh đạo mạch trầm

Tây Thiên hồi tới công tam năng kỳ.”

  
  

PHÁP ÂM 2019_42

“Thầy truyền đạt vai mang vai đóng [Thầy = Ngọc Đế]

Khuyết mạch nguồn đất rộng trổ Hoa [Đạo trổ ở Hoa Kỳ]

Kim quang quách dựng bủa ra

Vô không vô sắc phương đa khai trào

Xuyên đường giáo hướng nào còi túc

Đạo Tiên Cơ Thiên lực qui Tề

Vô hình sắp cuộc sẵn về

Trời Tây một hội thoái bề sắc không

Dạy pháp bước Quân đồng đủ dạng

Gót chân nề bóng nặng ủ ê

Tiếng đàn lập lại lối về

Trong kỳ phút cuối đường về Tây Thiên

Thánh Nhân tâm trung hiền ân gọi

Dìu chơn tu xưa lối Bồng Lai

Đạo một đời mới sử khai

Khai điệu Trường An vạn dài nơi nơi

Càn khôn khởi công binh máy tợ

Sửa sắc thay ý vở hàn mo

Đề bại số hỉ hồi hỏa hốt

Sắp định dàn khép liệu vi vô.

 

Tiếp tụ khương Đông Mộc đỉnh Tây

An cư tiệp khước Kim qui lai [tiệp = nhanh chóng; khước = vội vã; qui lai = trở lại]

Thanh thanh đảnh lưỡng hồ tầm ký

Phùng không huyển hoán tính nan hài

Nhựt nhựt trường động Kim hữu tiết

Không không Thới hiệu khai điển khuyết [Thới = Thái]

Nguyên kỷ kỷ nguyên tích phân hồi

Tri lý tri giai tri vọng tuyệt

Thiển tích cạn sâu huyền môn giữ

Tác nhân tác tại thế lãm tư

Trang trang hoàng tá như chí vọng

Chánh đạo phân vinh vận kiến lưu

Xuất môn phục cát năng qui tựu

Thanh tân trào cựu Đại Việt như

Nhữ nhữ phục ngộ trời đất chuyển

Tư lung xoay lại chí đạo từ.

 

Kỳ quang chiếu phản khoa kỳ dựng

Cuộc thi lăn lộn thiên hạ chúng

Lọc kỷ tâm nhơn liệu tự chi

Khước khước Hưng kỳ phúc thảo lung

Quang anh chuẩn hồng kỷ giáo

Kiết kiết đồng Nam ngạn chất mao

Hỷ hỷ thao đổng nhơn nhiên tác

Cửu cửu cơ huyền dựng lung bào

Lai lai kỷ thất tùng nhiên đáo

Tạc tử tạc nhân ngẩu chiêu đao

Lương cơ liên trổi đàn khung thiếp

Thập thập nhị minh phát tái hào.”

 

 

PHÁP ÂM 2019_43

“Lòng từ kinh vô thiện

Tánh trực diện an đường

Tịnh lạc tường bậc trí

Tự tâm qui bỏ ác

Làm sự tác an toàn

Không cao mạn giản dị

Không sáo kị đời này

Khôn ngoan mai hạnh phúc

Không tạo trục lợi mình

Tựa y kinh sáng suốt

Thủ diệu tột chơn nhơn

Định chứng thần đắc dễ

Không tục bế liên trì

Lời này ý Thiên diệu

Cơ duyên chiếu được may

Phước lành thay Chánh Pháp

Cận thân tập chánh báo

Từ bi đạo mầu này

Cùng nghe thấy thành duyên

Pháp nay chuyển tấn đạo

Nói pháp thạo phước trí

Đúng thời kỳ Thiên Tử

Hãy an tu điềm lành

Quốc cựu thành bổn cũ

Thúc giải tụ thanh diệu

Thay đổi hiệu kỳ quang

Diệu nâng toàn bất tử

Khai một xứ giáo chi

Đàn ngự kỳ tới dự

Mở đạo sự Thiên Ân

Diệu hòa an chánh đạo

Luân phiên nào yên thảm

Mở lực cảm thân hồn

Vững pháp môn nguồn cội

Rạng mặt người tỏa tuyệt

Ngẫm chuyện biết mệnh trời

Trang sử thời thân tục

Khai minh phục kỳ quang

Chốn thế trần thành nội

Liên sơn hồi khai sắc

Sóng động ắt chẳng còn

Thể như không cảnh giả

Bốn cửa hoả chờ cơn

Khúc chiều đờn sầu cảnh.

 

trở phi điều ánh tô đang

HƯNG thịnh bất lai bá đáo toàn

QUỐC kỳ lục đoạn hạ cân đích

CHIẾN tự môn quan hà tợ đoan

MẠCH hồ hoán lữ Đông chánh địch

THẮNG thử chỉ cư bất kỳ an

THOÁI thoái lực hảo vi tác bích

ĐIỀU khước đa nhiên hạ mục quang.

 

Một bức màn the rõ thật hư

Vô vi chưa toại các sĩ như

Chung niên thượng tọa khai phong tích

Uy vũ lôi phong vén khả từ.

 

Mang thân phàm tục long kỳ rõ

Thiên ban xá phướng tạm dùng đò

Nguyên ân thể dạ danh hiền triết

Lộ bóng tạm dùng chẳng tư so.

 

Quốc thế Quân đà xoay chiều hướng

Tay thủ diệu mầu thắm máu xương

Đời ngược vô hình len huyền bí

Dây thiên khả quý khắc nhập tương.

 

Phen này gom lại một tấc hơi

Lực thần thanh diệu vở kịch rồi

Lực bộ chuyển mở âm dương nhựt

Tinh thiên hiệp giải hướng tới đời.

 

THÁI chuẩn xác hài hạ tốc biên

KIM nguyên khứ bảo NHỨT chí KIỀN [Kiền = Càn = Thiên; Thiên Nhứt Kim]

ANH minh mục hạ như tự toại

THỨC hoá giai thời bí ẩn huyền

MỞ lực minh tâm quay lực đẩy

THẦN thức sắc khai mở pháp huyền

PHÁP năng từ độ Quí lai tái [từ năm Quí Tỵ 2013]

MÔN mở muôn màu trúc kỳ niên.

 

Thấu cơ trời chuyển lai trào nội

Chuyển thể hình tái kiếp bản ngôi

Lai cơn khảo đảo dạ ân thân

Nhục tầm sen báu thúc liên hồi.

 

Đón chào minh lộ Hưng trùng đáo

Bộ máy vô vi rực biết bao

Tây Phương trực chỉ thông thanh điển

Hiểu nghĩa mầm cao phận hiến trào.

 

Đa phương đa buổi Lôi Âm bổ

Hiệp vị cơ trời gấp rào vô

Thế gian dọn cảnh bờ bến khác

Khó nghĩ khó suy giải cuộc cờ.”


 

Nhấp Chuột Vào Thanh Audio Màu Đen Này Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_44

“Thế gian giông bão lo âu

Khó thời sắp đặt cảnh sầu khó qua

Bước lui bước tới đâu ra

Nghĩ suy suy nghĩ chẳng qua một kỳ

Nước xuôi nước ngược bước đi

Đếm một hai bước ráng đi phải bờ

Tri ân chỉ một đường cờ

Xác thân hiến Đạo bến bờ cơ thi

Sanh ra phàm tục hưởng gì

Hiểm nghèo chịu cảnh vong tỳ vô minh

Thở than than thở nhân sinh

Nhủ lòng kim cổ giáng đình Thiên Môn

Linh đài Bát Quái Càn Khôn

Hội Đồng khẳng định châu Long Lạc hiền

Chu kỳ sự thế qui nguyên

Tâm chơn cho thấy Thánh Hiền cơn vân

Lộ hình minh triết khai vừng

Bộ hình mở cửa khai cung vô hình

Kim Thành hoa diệu kỳ huỳnh

Vô ảnh bước đổi trải hình pháp môn.

 

Chu kỳ tới quét sạch khai chảy

Phá đám mây cung nhập lập khai

Ngọc Cung Bạch hoa sen thay đổi

Khôi nguyên công ẩn trải phúc tài

Đã tiến dần lực đẩy trống hồi

Tam địa giáo ra đời hùng chắc

Phúc tái tâm linh cổ Lạc

Cửu tân ẩn dạng thiên hạc bàng lộ

Lập Phong Thần Thầy lộ một lần [Thầy = Phật Thầy]

Lập Quốc kỳ Quân ân chuyển đảo

Khai Quốc Nam Bang chí bảo

Thông suốt cơ duyên Nhơn Đạo khoa kỳ

Giống Lạc Long vạn kỳ nhiên tại

Tạo địa cơ bước rải kỳ ba

Kỷ cương Chánh Pháp lập ra

Chu kỳ khó bước bên ta Bóng Tùng [Phật Thầy]

Thiên sinh Thánh Đạo thần trung

Thẳng ngay chữ thảo buộc bùng thanh bai

Huỳnh kỳ sơn dựng nêu tay

Vang Lôi Âm chuyển trần ai từ hồi

Huỳnh cơ đại cuộc phân ngôi

Đạo khai hồi trống hiền tôi đủ đầy

Thiên đồng Quốc sứ vận lai

Kim vân động vạch điệu hoài âm chơn

Nam Kỳ chèo mái khải đờn

Tình tang sắp cuộc Minh Sơn Bửu Huỳnh

Đỉnh chi Tào mạch long linh

Quan Trường Lưu Bị dạy tình lĩnh cương

Gom cơ Hớn nước vân phương

Ra tuồng Long Hội Thiên Vương Quốc Trời [Long Hội = Long Hoa Hội]

Nhiệm kỳ binh đúng chỗ ngồi

Khách chi lai thới Phật Trời đằng phi

Chuyển hồi mầu nhiệm linh kỳ

Hoa Vân liên cuộc ức vi vạn dài [Long Hoa - Long Vân liên cuộc]

Tâm kinh Phật mở lực oai

Hạ giới linh ký Như Lai truy tuồng

Quang MINH HUYỀN thấu tứ lương

Thay đời đổi tuổi kỷ cương xét dò

Kim Tinh Thái Bạch diễn hò

Thập Bát La Hán ngô cơ nguyên thời

Nam Cực Môn dữ ra khơi

Thiên Huyền Đường tá khai nơi cảnh tuồng

Điển thiên thay đổi vầng dương

Khai kinh Huyền Thượng Thiên Vương kẻ đường

Mở mang sanh chúng túc tường

Ao lung dựng chữ Quốc Vương Hoàng trùng

Khai hầu Quốc lập Cửu Cung

Cửu cung đài ngọc Thiên phùng Trường An

Tây môn khởi dựng tam san

Tương đồng môn ngõ an bang tái Hà

Minh Hoàng sắc lịnh liên tòa

Thanh long thần phổ Kim Hoa liên đài

Bàn cờ sự rộng chung xoay

Sông Ngân Quốc thủy trong ngoài gồm thâu [Sông Ngân = Ngân Hà]

Định hình giáo trống tầm câu

Góc Tây tôn chỉ khanh hầu nào sai. [Góc trời Tây = Hoa Kỳ]

 

Năm canh dài đàn khải thâu nhơn

Đón chào Huỳnh Đạo mục đỉnh sơn

Mật đồ công định Thiên xét luật

Vô hình chuyển hóa kỳ Lão đờn.

 

Nhiên nhiên hạ Hưng Hà khứ hối

Bổn toại đề đa hiển xuất ngôi

Vân y Quí từ cát phục [Quí Mùi = 2014]

Không không phân vi đối chúa tôi.

 

Thủ thủ Thu Đông họa sơn giang

Liễu liễu đề phân lục lục nan(g)

Thục thục mộng tợ diễn tác thủ

Tự thị kim niên định kỳ tam.

 

Kim Mộc Kim Xuân thi cầu hạ

Xuân tại hoa khai hiệp quý hòa

Tùng xứ nguyên giá hậu thế tử

Như bất như canh thực tri đa.

 

Lưỡng lưỡng tùng thượng Xuân tại thế

Ngọc công trực lộ đương phục Tề

Vô khước vô ngộ kim hiệu sắc

Kháng tế Tử Long cổ bá về.

 

Tinh hoa mạch cách diệu trầm

Hoa tinh đúng dịp thâm trầm điển khai

Xuân Thu thế đạo sắp bày

Quyền cầm lập pháp vang tai ớ ầu.

 

Danh tọa Bảo xuất Thiên

Giai biến hiện tâm thính

Vô kiến vịnh kế trung

Bất hoàn cung thế vị

Kim Sơn trì vi danh

Thiên lập lành như bất

Tăng linh Phật vô động

Trụ đảnh không quang quang

Hiện giai ân tắc thị

Thượng lai y vô siêu

Vô hữu liêu thiên hạ

Thuyết năng khả tâm tri

Hư không dĩ Giáo Chủ

Phương thế như thiết vô

Sở tận mô phong lượng

Năng nhơn hướng giai hồi

Pháp phổ giới phước thắng

Ly lữ năng tiêu trừ

Công dĩ hữu nên đạo

Trí sáng thạo an lạc

Đối trước các phát lồ

Biết hoặc vô không biết

Báu diệu thuyết pháp thượng

Pháp cao thượng vô năng

Thiên tụ đàn đãnh lễ

Hư không thể thiện vi

Tịnh lạc y an tịnh.

 

Đát Na Lô Ra Da Dà Bà Đa

Đát Đa Đa Bát Đát Tha Dà

Yết Ra Ha Yết Bạt Đa Bí

Na Ha Mục Đột Sắc Tra Bát Na

Ma Ha Bát Ra Điệp Đa Đế Xà

Bàn Đà Ra Bà Xá Lô Đa

Tì Xá Lô Đa Bạt Xà Ra

Ma Ha Chất Đa Na A Dá

Tấn Phạp Xá Ni Tất Đá Đa

Xà Xưng Đà Dạ Xưng Đà Dạ

Tì Dà Dạ Di Nan Xà Khê

Kê Ra Dạ Di Tát Bà Ra

Ha Rị Mẩm Rô Địa Măng Yết

Xà Đa Ha Sân Đà Dạ Di

Kê Ra Ni Hất Ma Ha Bát

Lô Đà Ra Tì Đà Dạ Xà

Dạ Lô Ma Đát Đà Dạ Ri

Na Hất Rị Chi Dạ Hất Ri

Tì Rị Bà Noa Ra Dà Hất

A La Hán Tì Đà Rị Chi

Ra Ha Tì Đa Tì Đà Dạ

A Tất Ma Nê Đà Ha Xa

Bà Da Tì Điều Yết Kha Ha

 Tất Ma Hô Đàn Ca Bổ Nan.

 

May thuyền quay lại thiện duyên

Ba đường biển khổ hoạ phiền không hay

Trau dồi tu đạo mấy ai

Dồi công tích đức hằng ngày dễ đâu

Nước khe cây cỏ phủ đầu

Người ngay vui đạo ngỏ hầu Phật môn

Lo tu hư giảm ngoan khôn

Tham tài sanh hại tiêu hồn chẳng sai

Xuân qua đâu biết thân này

Mọi bề họa kiếp ngắn dài biết chi

Dồi mài tu trí ẩn y

Ai tường lưới nhặt vô vi kỷ hành.

 

Phân phân ký toàn tam thập lục

Trụ trụ tiền lạp phục đắc nhiên

Triêu triêu tự xứ lai truyền

Hữu hữu biến biến Trời Thiên vạn quyền

Nhứt nhứt vạn năng Thiên đa hữu

Chuyển Lôi Âm vân bộ ngoạt đa

Cầu thi hội Sửu thuyền ra [Tân Sửu 2021]

Năm ba kết thúc bàn già liểm giai [2024 kết thúc?]

Thiên bộ đảo đổi khai duyệt kiểm

Kỳ sự công ngoạt tiểm mãn Nam

Tam tam túc thốn lộng âm

Tư lương xuất chủ nguyệt lâm khúc đầu

Chi chi hạ nhược hầu khương bảo

Khả khả truyền Nhứt Đạo Vi Tôn

Thiên khai môn giữ lật tuồng

Tìm về Cao Đỉnh lộng khuôn bất tùy

Hiên hiên nguyệt cảm y thanh nhựt

Lộ tân niên Hình Luật quới thi

Huỳnh Kỳ bốn chữ phân di

Hò khoan trống giục bước đi nhớ lòng

Lực bất như chánh Đông bất hoán

Dĩ dĩ cư tốc lãng phùng ngu

Ngoạt ngoạt thập ngoại khái từ

Thử nhân vô phản bả lưu giang tàn(g).

Thị thị hườn thị hảo đích thị

Nhứt thinh nhứt biến sanh lai hy

Di độ hữu cư tiếp hữu cư

Chí thiên thiên lý sự giai thùy.

Liễu liễu bình thái vai hạ ký

Hạ hạ chi hạ khuyến đáo tiền

Liễu Không không liễu thuyết cú thị [Liễu Không Thiền Sư]

Thiên liễu liễu thiên phóng giang quyền

Phi khai Thiên Nhứt vô liêu chỉ

Liễu thọ thọ liễu thọ liễu Thiên

Thiểm không không thiểm thọ ngoạt ký

Phán vị vô tình xuất thần thiên

Phiên phiên đồ pháp văn thần ý

Vô hình tương phản vạn bất phiên

Vô dạ Nhứt Liễu tân hảo nhị

Chiến khứ thành giang lãm sự huyền

Bát thập tố dụng Xuân phú kỷ

Khương khương ninh thính bất lai nhiên

Liễu liễu hiện liên nhứt Kiền dĩ

Tề tề hội hạ bất bả quyền

Liễu hình hình liễu thâu vạn hủy

Thiệm thiểm quyết hiện diệu lai Kiền

Liên liên vi đẩu hoá bát di

Tự tri tri tự phục quân tiến

Xuất thời hạo tảo khước công y

Bất luận thục lao phi sự yến

Liễu quới huỳnh đình đa thị kỳ

Môn xương tác tự thủ lâm huyền

Viễn lý Đông Tây thủ cần ký

Xuân Hạ Thu Đông tự Chánh Thiên

Kiên kiến tái lưu hướng cựu kỷ

Kê kế bổn lâm hữu cát điền

Niên lai liễu đảo nhựt nội kỳ

Túc điền thiên số bộ trần qui

Phong giai kỳ định Xuân tự thế

Hạnh Liễu quới khai Bạch Liên chi [Liễu Hạnh = Vân Hương Thánh Mẫu]

Liễu túc tiết đa văn tinh vận

Ứng vĩnh nghi hảo quản bất như

Bất thị lưỡng duyên phiên tự

Tọa ngõa thời kiến vô ưu thiên thời

Phú phú bộ hữu thời tùng hữu

Khước lạc phong quân lữ phục thi

Tri thiên tri địa vô kỳ

Vĩ lâm quân dịch trục qui tương triều

Liễu ngoạt sanh Tề thọ hoàng ân

Tôn vạn sanh thiên bá tánh danh

Xuất thế liễu tọa xá vô thân

Trừ giả phong lâu liên bất thành

Niên niên chi hiệp Trường Giang trận

Thị chơn thuyết cú năng tài chánh

Liễu phiên văn võ khóa cường quân

Phát thân phát thấu thành hiệp gánh

Vô Nam Tây Bắc vĩnh Đông phần

Đào siêu Liễu Nhứt tràng không thánh [Liễu Nhứt Chơn Nhơn = Tôn Tẩn]

Phiên ngưu tảo bình nhi nữ quần

Vô thiên vô địa tợ giai thành

Nam luân tống lộ lư phùng chấn

Thơi thới chu nhi định kỳ thanh.

Đông Hoa thế tức mạng ma đến [Đông Hoa Đại Đế]

Tọa cao lầu hóa biến vô cùng

Liễu hành hạ thế tọa tòa cung

Bình niên hiển quân trung minh triết

Hình vô vi sang sự niên kiết [sang niên sự kiết]

Định Canh thâu khai việc vân năng [Canh Tí 2020]

 

Tri hồi tri lộ tri nhân bất

Thủ thiện duyên kỳ bậc nguyên quan

Mấy ai đồng tịch đồng hàng

Kỳ vô hiển quân quan triều kiến.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 388)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 250)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 262)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1161)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1035)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 981)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1253)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1606)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1561)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1517)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1347)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1730)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1417)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1629)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2298)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1965)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2179)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2107)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2824)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2482)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4293)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3372)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3790)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4661)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.