THIÊN THƠ THÁNG 8 NĂM 2019

04 Tháng Tám 20196:23 CH(Xem: 10960)

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 4 tháng 8 năm 2019 lúc 19:57 VN.


ĐĂNG ĐÀN BÁI TƯỚNG

“ĐĂNG nguyên phước nghĩa trịnh huy hùng

ĐÀN đại cơ trời hiệp lý trung

BÁI lễ Nhơn Thiên Thầy Mẫu ứng [Thầy = Thượng Đế; Mẫu = Diêu Trì Kim Mẫu]

TƯỚNG hình hiện diện thập tam cung.

 

CÀN cung chuyển động khắp thi nhơn

KHÔN khẩu Ngọc linh lịnh bát quờn

ĐỘNG đến nhơn sinh danh lợn lớn

BIẾN thiên vô lượng sống thanh chơn.

                        

BỐ Đức thi ân giữ Đạo Trời [Đạo Trời = Thiên Đạo]

TRÍ tầm chơn điển hiện nhiều nơi

ĐỊA linh nhơn tánh đời thay mới

TIÊN Thánh Phật Thầy Mẫu giúp đời.[Thầy = Thượng Đế; Mẫu = Diêu Trì Kim Mẫu]

 

SƯ giảng nhiều năm sấm Phật truyền

VẢI điều ngó thấy Phật Thần Tiên

BÁN nhiều chủng loại nhiều căn biến

KHOAI gạo giúp dân ngộ đạo thiền.

 

CẤM SƠN dời chuyển hiện nơi đây

NĂM ngọn gió thiên hội điện Thầy [Thầy = Phật Thầy]

ÔNG Đạo hiện trần gia chủ thấy

THẺ vàng giấy đỏ cẩn đường mây.

 

BỬU Ngọc long lân qui phụng kỳ

PHÁP tâm Thiên Đạo điển vô vi

SÓNG trường lực tĩnh hai mươi hec (20Hz)

THIÊN Đạo thất tinh bát nhã tri.

 

NHẬN lực Thế Tôn qui Cửu Trùng

ĐIỂN thiên tâm sóng não đồ rung

THIÊN Nhơn Thiên Đạo thiền tâm chủng

CẦU đạo ngươn thường thấu lý chung.”

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển xuất khẩu. Đàn Nam Thành, Giờ Mão, Ngày 05 Tháng 8 Năm 2019.  Nếu muốn nghe xin nhấp chuột vào đường nối này:https://www.onglaidoky3.com/p262a385/phap-am

PHÁP ÂM 2019_39

“Đông lai khai mở Ngọc Liên Tòa

Đò ra tại thế ba dãy qua

Định Đế Vương triều non nào chánh

Thánh Giáo chư phân xuống lần ba

Trào một trào hai danh Tôn Đế
[Tôn Đế = Ngọc Hoàng Thượng Đế Thiên Tôn]

Xuất lộ kỳ tài liệu chỉnh tề

Thiên khai chỉ thị còn dành đó [Xem Chú Thích 1]

Minh Công Đại Nhứt giáng hạ đề

Minh Thiên Huyền khai Đạo tri tâm

Giáng thế lai gieo mầm ứng lộ

Vân hào quang Đức chơn khắp chỗ

Đại Đạo Huyền rần rộ chớp giăng

Luân giáng thế vân vi chuyển bản [Xem Chú Thích 2 ]

Buổi ngươn tàn chót hạn tẩy trần

Thiên định rõ trùng vân diệu chiếu

Xoay ngược thời dậy cuộc vô liêu

Lượng thiên y ai hiểu đắc thành

Xoay vận mạt Thiên cờ Quốc chánh

Lập cuộc trùng Đức Thánh đến nơi

Đồng kỳ Mộc Huỳnh kỳ vận thới

Khai cơ Thánh hợp thời chuyển thế

Huyền diệu tri căn khai ấn đề

Hưng phong liên chánh tề môn giáo

Thiên Cửu đại kỳ lưu viễn Đạo

Hiệp khối bầu Nam tạo lộ phang [phang = phương]

Minh tri kỳ sắc Thiên ưng bảng [Minh Thiên = Huyền Thiên]

Tướng không không tướng chuẩn tam ban

Cung tầng không chiếu tam kỳ hãn

Cao ngôi liên chốt tạng Bạch Đài [Bạch Ngọc Đài]

Xoay nghịch cảnh lập đời đã đến

Một nấc thang hồi lệnh bước lên

Hồng trần tạm gởi tuổi tên

Mau tỉnh trần mộng lên thuyền trường thi

Nay cuộc diễn pháp kỳ trước mắt

Đạo và Đời ai thoát cuồng xoay?

Một giây một khắc an bày

Càn giăng nước lửa một giây không còn [Càn = Thiên = Trời]

Văn thơ pháp đạo môn ký để

Rõ hậu lai bê trể tàn nguy

Ngộ tu chánh đạo bước đi

Đường tu đúng pháp chơn kỳ công phu

Thánh Đức Tân dấu lưu nguyên đạo [Thánh Đức Tân Dân]

Chuyển kỳ nhân thông thạo Thánh Tiên

Vi vi vô vô Thượng Huyền [Thượng Đế Huyền Thiên]

Khai cơ Đạo Thánh nhân duyên quy Hoàng [Hoàng = Ngọc Hoàng]

Tại thế trần pháp ban chơn chánh

Ngọc Nam Phương khai hạnh kỳ ba
[Ngọc Đế khai giáo kỳ ba tại VN; hạnh = hữu hạnh mới gặp]

Khai cơ Đại Đạo gần xa

Kim thân Ngọc giáng lập tòa phong linh
[Kim thân Ngọc giáng = Ngọc Đế hóa thân xuống trần trong thân xác con người]

Đạo chưa rõ nhơn sinh phủ giá

Thủ ngưỡng Hoàng Huyền bá trụ Thiên

Chữ lai vân cổ hoàn truyền

Phụ từ Trường Chủ chơn truyền văn vi

Chủ Thiên Không ẩn kỳ xuống thế

Lập long đình hạ thế chuyển hình

Kim đài châu mở lo mình

Ngọc Cung Thiên hiệu phục linh ban triều 
[Ngọc Cung = Bạch Ngọc Cung]

Giăng chiến đại Ngọc Diêu vân sắc [Bạch Ngọc Diêu Cung]

Thiên Minh cơ chiếu Lạc Thành lai [Huyền Thiên Thượng Đế]

Biết rằng tiêu thúc sơn đài

Kỳ ba xuất lộ Giáo khai Quốc nền.”

 

Chú Thích 1:

Trong đàn cơ của Thiên Khai Huỳnh Đạo năm 1967, Mẹ Diêu Trì cũng khải lộ cho biết sự hiện diện của Huyền Thiên Thượng Đế dưới thế cũng như sứ mạng của Đức Ngài trong lần thứ ba trở lại trên đất nước Việt Nam:

 

Diêu ý ThiênNgọc giáng sanh

Trì tâm Đạo pháp Kinh lai thành

Kim hồi niệm Quyển tròn nghĩa

Mẫu đáo Vi truyền Ba vẹn danh

thủy Minh minh Thiên giáng để

Cực sơn Thiên định Khai còn dành

Từ hòa Đại thể Đại đồng chiếu

Tôn hiệp Nghĩa chung Đạo bạch thanh.

(Ngọc Kinh 3, trang 43, Thiên Khai Huỳnh Đạo, 1967)

 

Khoán chữ đầu trong mỗi câu của bài thơ thành: "Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn".  Nó cho biết bài thơ này là từ kim ngôn của Mẹ Trời. Khoán chữ thứ ba trong mỗi câu của bài thơ thành: "Thiên Đạo Vô Vi, Minh Thiên Đại Nghĩa".  Nó tiết lộ cho biết cơ "Thiên Đạo Vô Vi" là "đại nghĩa của Ngài Minh Thiên (Huyền Thiên)".  Và khoán chữ thứ năm trong mỗi câu của bài thơ thành: "Ngọc Kinh Quyển Ba Thiên Khai Đại Đạo".  Nó nói rõ thêm "màn thứ ba/ kỳ thứ ba của Bạch Ngọc Kinh" sẽ là "Thiên Khai Đại Đạo" (bốn chữ "Ngọc Kinh Quyển Ba" không phải chỉ đơn thuần là quyển sách có tên là Ngọc Kinh 3 mà còn có nghĩa là "màn ba của Bạch Ngọc Kinh". Chữ "quyển" còn đọc âm khác là "quyến" với nghĩa "cuốn rèm").

 

Ngoài ra, bổ dọc bài thơ ra làm đôi, lấy bốn chữ đầu trong mỗi câu của bài thơ trên để ráp lại thì sẽ được một bài thơ khác với nội dung: "Diêu ý thiên cơ, trì tâm đạo pháp, kim hồi vô niệm, Mẫu đáo vi truyền, vô thủy minh minh, cực sơn thiên định, từ hòa đại thể, tôn hiệp nghĩa chung".  Và lấy bốn chữ cuối trong mỗi câu của bài thơ trên để ráp lại thì sẽ được một bài thơ khác nữa với nội dung:"cơ Ngọc giáng sinh, pháp kinh lai thành, niệm quyển tròn nghĩa, truyền ba vẹn danh, minh thiên giáng để, định khai còn dành, thể đại đồng chiếu, chung đạo bạch thanh.

 

Cả 3 bài thơ vừa nêu trên đều ẩn tàng thiên cơ mật nhiệm mà mãi đến hôm nay mới chính thức được giải mã rốt ráo.  Bài thơ chính 7 chữ có ý nói: Ta là "Diêu trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn" xác định "Thiên Đạo Vô Vi" "Đại nghĩa" của "Minh Thiên", là cơ cứu thế "lần ba" của "Bạch Ngọc Kinh"  với danh xưng "Đại Đạo" và đích thực là do "Thiên Khai".  Minh Thiên và Huyền Minh là hai phàm danh của Đức Huyền Thiên Thượng Đế khi Ngài thị thiện trên đất Trung Nguyên mà thế gian từng biết tới.

 

Với bài thơ sau khi bổ dọc 4 chữ đầu, chèn thêm một chữ vào mỗi câu (chìa khóa chữ đỏ) thì nội dung của bài này sẽ hiển bày như sau:
  
"Diêu ý [ẩn] thiên cơ
Trì tâm [hành] đạo pháp
Kim [ngôn] hồi vô niệm
Mẫu [lai] đáo vi truyền
Vô thủy [chung] minh minh [vô thủy chung = vòng tròn vô cực]
[Địa] cực Sơn Thiên định
Từ hòa [nên] đại thể
[Giáo] Tôn hiệp nghĩa chung". 

 

Chèn thêm một chữ [chìa khóa, màu đỏ] vào mỗi câu của bài thơ 4 chữ cuối thì nội dung của bài này sẽ hiển bày như sau: 

"Cơ Ngọc [Đế] giáng sinh
Pháp Kinh [Kỳ] lai thành,
Niệm quyển [cho] tròn nghĩa
Truyền ba [lần] vẹn danh,
Minh Thiên giáng [thế] để,
Định khai [giáo] còn dành
Thể đại đồng chiếu [viết]
Chung Đạo Bạch [Chơn] Thanh."  
  

"Pháp Kinh Kỳ" là "pháp đạo" luyện mạng dùng thần dẫn khí đi vòng Nhâm Đốc là 2 mạch nằm trong "kỳ kinh bát mạch".  "Truyền ba lần vẹn danh" là vẹn danh Cao Đài xuống thế ba lần trên đất nước Việt Nam. Lần thứ nhất là Ngôi Hai Ngô Văn Chiêu, để truyền trao bí pháp Cao Đài.  Lần thứ hai là Nhị Thiên Võ Văn Phẩm, để truyền trao tân pháp Cao Đài.  Lần thứ ba là để "khai Giáo" và truyền "pháp kinh kỳ" cứu vớt "đại linh căn" lập đời Thánh Đức Tân Dân. Còn "Minh Thiên giáng thế" là Huyền Thiên giáng thế, là Ngôi Hai kỳ ba hay Nhị Thiên trào tam.  "Để định, khai Giáo còn dành" là còn dành chờ kim thân Huyền Thiên đặt định việc khai giáo. Sứ mạng khai giáo của kim thân Huyền Thiên được "thể đại đồng" (tức là "Quần Tiên Hội) ấn chứng. "Chiếu viết" tức là có đủ Tam Ấn của Huyền Không Thiên Thượng phê chuẩn.  Và "Giáo" đó là "Bạch Chơn Thanh" cũng là một "thể đại đồng".  "Giáo" này được "khai" không chỉ để cứu độ cõi người mà còn để hóa độ cõi "thiên" trong tam giới.

 

Cho nên câu “Thiên khai chỉ thị còn dành đó” là nói về nội dung đoạn “thiên thơ” này mà Thiên Khai Huỳnh Đạo đã tiếp nhận thông điệp từ năm 1967 nhưng trước đây không ai có chìa khóa để giải mã.

 

Chú Thích 2:

“Vâng Thượng Đế Huyền Thiên mang hiệu

Thọ sắc Trời hiệu triệu linh căn

Quyển ba Kinh Ngọc lập văn

Khi đời đại chiến chớp giăng hoàn cầu

Tam thập lục luân châu giáng thế.

Chiết phần(lần) ba chuyển thể, Ngọc Hoàng

Hiện thân Di Lạc trần gian

Phật Vương là hiệu Minh Hoàng là danh.

(Di Lạc Chủ Ngươn, Ngọc Kinh, trang 34, Thiên Khai Huỳnh Đạo, 1967)

Trong đàn cơ của Thiên Khai Huỳnh Đạo năm 1967, Huyền Thiên Thượng Đế có tiết lộ là “36 luân châu” vâng lệnh Ngài đầu thai xuống thế, là 36 vị Thánh Đạo Sư tương lai.  Giáng thế để cùng kim thân của Ngài "khai giáo"  vì như đã nói trong Tam Nhật Đàn (1936) mãi cho tới nay Thầy Thượng Đế chỉ "giáng Đạo" chứ chưa "khai giáo".  Không những vậy, Ơn Trên còn tiết lộ rằng: "Chiết phần(lần) ba chuyển thể, Ngọc Hoàng hiện thân Di Lạc trần gian, Phật Vương là hiệu Minh Hoàng là danh".  

 
 

PHÁP ÂM 2019_40

“Đại Giáo thiên cổ

Tại thế thanh minh

Hoàng lịnh kỳ chính

Thiên vạn hạ lưu

Đại Đế vô ưu

Xuất Huyền đại thể

Tam điển tụ tề

Vô Lực thuyết khử [Vô lực = Vô vi đại lực]

Thiên vi khai xử

Hạ hữu vô không

Khương trào lực thống

Trị nhơn sanh yếu

Tà nhược tai yêu

Thiên đả ngã tử

Dụng biến chiêu thư

Vận hành hiện thị

Thâu bả thời vị

Đáo đáo tự tùng

Lậu hình Huyền Cung

Hô lôi thiểm điểm

Vạn pháp diệu huyền

Phàm hạ bất Nam

Đảo hướng thủ khảm

Trược bổ càn khôn

Ngọc chuẩn khẩu ngôn [khẩu ngôn Ngọc Đế]

Phong tiên xuất xác

Xoay vần hội Lạc

Khứ xuất tụ lâm

Vi độ tô đàm

Minh linh yên sự

Thị chủ xuất tư

Lương lâm nguyệt cảm

Giao diện đồ Nam

Thượng nhựt tân lực

Ban Canh kim lục

An vị khuyến môn

Cao hữu vi không

Chiêu yên quảng triệu

Thiên hảo tự liêu

Tử Quân can hạ

Tại giả túc bả

Nhơn diện qui Huyền

Tri phục đồng hiển

Triệu hạ phong bài

Thánh Phật hộ rày

Gìn ta đồng bạn

Điểm chơn vào bảng

Tu hành khỏi ma

Diện thực lòng ta

Hảo tu y bát.

 

THÔNG xoay điển chu kỳ cơ tạo

THIÊN Đại Thiên đồ pháp âm hao

GIỚI vô nhứt hư không hiển tốc

NGŨ thập bửu điện cổ danh nào

CHI chi lục điển khai nhứt Đạo

VI giới sanh luân ấn bảo khai

KHAI phần nhơn lạo lạc vô hào

XUẤT xuất Càn Võ niên thâu tại [Huyền Thiên Chấn Võ]

TÁ hiện huyền đàn trụ Bạch nao

THẾ thiên thượng ngũ hạ lưu tái

THƯỢNG thiên thiên thượng điển phủ bao

HỘI niên hiệp tử ứng tiếp hài

HUYỀN Huyền Thiên phổ biến đề sanh

NĂNG năng thị niệm thế thượng hành

THIÊN Thượng vi đại hạ điền nhiên

VẠN vạn tâm kinh thuyết khứ nhanh

THÀNH môn long đỉnh mới rạng danh

CẢI thành thân ẩn Nhứt Đại Thiên

LẬP đô lục đạo hình ẩn lánh

QUANG minh họa đề lai giác tánh

TỨ trụ càn khôn lậu hình Thiên

THẦN chảy sâu mạch lai cốt Thánh

PHƯƠNG hướng lâm san chiến sự hành

PHƯƠNG pháp phân bổ thọ pháp huyền

HƯNG yên cung diện chiếu rọi ánh

PHỔ phổ cập hồi cổ thịnh hành

CHIẾU lập Quốc kỳ tái bản Huyền

TỰ Hồng Lạc Quốc kim cổ Thánh

QUANG đồng thiện đáo mật độ canh

MINH Minh Huyền định Đức sâu duyên [Huyền Minh = Huyền Thiên]

LÂM soi chí thọ pháp lành [lâm = lâm phàm]

PHONG nguyệt đàn đỉnh quanh phong cảnh

BẤT khí kinh quyền điều thể yên

BẤT lộ vô lộ thiện giả chánh

HIỆN hiện chánh qui bảo an lành

THIỆN tâm tư tả đẩu bịnh chuyển

BÁT nhị thập qui trận ngũ thành

TÚ lục hạ biến bàng lộ chánh

LỤC Thập Giáp Hoa lục tứ thiên

THẬP bát qui nhập chi bộ cảnh

THIÊN Huyền xoay chí thiện pháp lành

CỬU thiên Thiên cửu Huyền diệu hiện

VI điển Lôi Âm giờ khắc thanh

THẦN quan vương thủ tám hướng chánh

TINH hoa đạo pháp lậu điển Thiên

ĐẨU bỉnh diễn đạt gìn pháp chánh

VƯƠNG thủ tứ môn vận chuyển hành

THỦ song tề phó kim thân hiện

TỨ tùng công lộ đem câu chánh

MÔN tử soi đường khiếu nhơn lành [khiếu = kêu]

TOÀN Năng Vô Cực điển Thiên Huyền.” [Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế]

 

PHÁP ÂM 2019_41

“Khí thanh âm hóa nguyệt quang

Một hơi chơn khí hồng quang chuyển đồng

Trân trân xem ngó thấy trong

Cửu Hoàng giáng xuống thanh long tọa đình

Chỉ vì chúng hạ trần sinh

Thanh long bạch hổ tiếp thinh Hưng toàn

Thiên thượng Lão Tử hiệp đàng

Kỳ thiên ngôn ngữ thanh đan huỳnh tuyền

Quá tư rạch mở môn thiên

Kim Bàn Ngọc Lộ tam Huyền chóng ra

Án phong đảo hướng ca ca

Ngọc Hoàng hoán chuẩn kỳ ba luật trời

Xác thân một tấm giả đời

Tạm nương giải ngọn cấp thời hữu vi

Phùng tư lai thới xuất kỳ

Hồi nguyên trước cuộc xét kỳ chẳng kiên

Kỳ phận vận chở Tiên Chơn Học

Mạt kiếp xem màn lọc không yên

Ban lòng suy gẫm luân phiên

Xem coi mạt kiếp chẳng kiên phá lòng

Kêu giác tỉnh chỉ con Chùa Mới

Mẹ khuyên con bước tới mới an [Diêu Trì Kim Mẫu]

Xem coi thấy trước bàng hoàng

Đao binh khó tránh đời tàn lắm bao

Tiếng kêu thế tục giọt đào

Giác mê chơn tánh còn bao cho cùng

Rồi đây trước cuộc hãi hùng

Tương tàn tương sát tận cùng đáng thương

Mẹ khuyên hãy nghĩ cảnh tương

Nổi trôi dồi dạt liệu đường hồi tu

Lầm đường tưởng bạc vàng thu

Thế trần vật chất mờ lu khổ dần

Chí vâng lời Mẹ tu lần

Xuân phân ráng giữ xác thân ngục hình

Cộng Đồng Tam Giới phân minh

Tiên cung hết trở cõi Huỳnh nhào lăn

Ngày giờ đã hết lăng xăng

Chơn linh con mất phải mang nặng đòn

Ngây thơ khờ dại nhìn con

Xa ngôi giáng thế đổ dòng châu rơi

Vì danh vì lợi trì lôi

Một cơn gió Bấc đứng ngồi không yên

Hãy mau thức tỉnh tu hiền

Bao điều sập đổ chinh nghiêng cuộc đời

Đến ngày đã hết còn lơi

Huyền tuyền lăn xuống con ơi đau sầu

Phen này tu đặng biết đâu

Phá thông biển dục qua cầu thành công

Kim Thơ Mẫu Huấn cho thông

Tu vì thay cốt hội tông đặng người.

 

Khách phương xa bước tới cảm lòng

Tầm ô biển Bắc một có không? [tìm mặt trời biên Bắc có không?]

Căn cơ vành tạo điều cương kỷ

Bàn cờ chiếu tướng trổ bóng hồng.
 

Thấu tiếng đờn khổ buổi mấy ai

Bộ hình sắc chiếu rọi nào sai

Phong Thần xoay chuyển lôi phong vượt

Tam Giáo phong hồi sửa sắc thay

Cõi Bồng Lai chốn xưa lối cũ

Gốc Thánh Vương ai chủ Bang Nam

Cuộc cờ chánh đạo mạch trầm

Tây Thiên hồi tới công tam năng kỳ.”


 

PHÁP ÂM 2019_42

“Thầy truyền đạt vai mang vai đóng [Thầy = Ngọc Đế]

Khuyết mạch nguồn đất rộng trổ Hoa [Đạo trổ ở Hoa Kỳ]

Kim quang Quốc vận bủa ra

Vô không vô sắc phương đa khai trào

Xuyên đường giáo hướng nào còi túc

Đạo Tiên Cơ Thiên lực qui Tề

Vô hình sắp cuộc sẵn về

Trời Tây một hội thoái bề sắc không

Dạy pháp bước Quân đồng đủ dạng

Gót chân nề bóng nặng ủ ê

Tiếng đàn lập lại lối về

Trong kỳ phút cuối đường về Tây Thiên

Thánh Nhân tâm trung hiền ân gọi

Dìu chơn tu xưa lối Bồng Lai

Đạo một đời mới sử khai

Khai điệu Trường An vạn dài nơi nơi

Càn khôn khởi công binh máy tợ

Sửa sắc thay ý vở hàn mo

Đề bại số hỉ hồi hỏa hốt

Sắp định dàn khép liệu vi vô.

 

Tiếp tụ khương Đông Mộc đỉnh Tây

An cư tiệp khước Kim qui lai [tiệp = nhanh chóng; khước = vội vã; qui lai = trở lại]

Thanh thanh đảnh lưỡng hồ tầm ký

Phùng không huyển hoán tính nan hài

Nhựt nhựt trường động Kim hữu tiết

Không không Thới hiệu khai điển khuyết [Thới = Thái]

Nguyên kỷ kỷ nguyên tích phân hồi

Tri lý tri giai tri vọng tuyệt

Thiển tích cạn sâu huyền môn dữ

Tác nhân tác tại thế lãm tư

Trang trang hoàng tá như chí vọng

Chánh đạo phân vinh vận kiến lưu

Xuất môn phục cát năng qui tựu

Thanh tân trào cựu Đại Việt như

Nhữ nhữ phục ngộ trời đất chuyển

Tư lung xoay lại chí đạo từ.

 

Kỳ quang chiếu phản khoa kỳ dựng

Cuộc thi lăn lộn thiên hạ chúng

Lọc kỷ tâm nhơn liệu tự chi

Khước khước Hưng kỳ phúc thảo lung

Quang anh chuẩn hồng kỷ giáo

Kiết kiết đồng Nam ngạn chất mao

Hỷ hỷ thao đổng nhơn nhiên tác

Cửu cửu cơ huyền dựng lung bào

Lai lai kỷ thất tùng nhiên đáo

Tạc tử tạc nhân ngẩu chiêu đao

Lương cơ liên trổi đàn khung thiếp

Thập thập nhị minh phát tái hào.”

 

PHÁP ÂM 2019_43

“Lòng từ kinh vô thiện

Tánh trực diện an đường

Tịnh lạc tường bậc trí

Tự tâm qui bỏ ác

Làm sự tác an toàn

Không cao mạn giản dị

Không sáo kị đời này

Khôn ngoan mai hạnh phúc

Không tạo trục lợi mình

Tựa y kinh sáng suốt

Thủ diệu tột chơn nhơn

Định chứng thần đắc dễ

Không tục bế liên trì

Lời này ý Thiên diệu

Cơ duyên chiếu được may

Phước lành thay Chánh Pháp

Cận thân tập chánh báo

Từ bi đạo mầu này

Cùng nghe thấy thành duyên

Pháp nay chuyển tấn đạo

Nói pháp thạo phước trí

Đúng thời kỳ Thiên Tử

Hãy an tu điềm lành

Quốc cựu thành bổn cũ

Thúc giải tụ thanh diệu

Thay đổi hiệu kỳ quang

Diệu nâng toàn bất tử

Khai một xứ giáo chi

Đàn ngự kỳ tới dự

Mở đạo sự Thiên Ân

Diệu hòa an chánh đạo

Luân phiên nào yên thảm

Mở lực cảm thân hồn

Vững pháp môn nguồn cội

Rạng mặt người tỏa tuyệt

Ngẫm chuyện biết mệnh trời

Trang sử thời thân tục

Khai minh phục kỳ quang

Chốn thế trần thành nội

Liên sơn hồi khai sắc

Sóng động ắt chẳng còn

Thể như không cảnh giả

Bốn cửa hoả chờ cơn

Khúc chiều đờn sầu cảnh.

 

trở phi điều ánh tô đang

HƯNG thịnh bất lai bá đáo toàn

QUỐC kỳ lục đoạn hạ cân đích

CHIẾN tự môn quan hà tợ đoan

MẠCH hồ hoán lữ Đông chánh địch

THẮNG thử chỉ cư bất kỳ an

THOÁI thoái lực hảo vi tác bích

ĐIỀU khước đa nhiên hạ mục quang.

 

Một bức màng the rõ thật hư

Vô vi chưa toại các sĩ như

Chung niên thượng tọa khai phong tích

Uy vũ lôi phong vén khả từ.

 

Mang thân phàm tục long kỳ rõ

Thiên ban xá phướng tạm dùng đò

Nguyên ân thể dạ danh hiền triết

Lộ bóng tạm dùng chẳng tư so.

 

Quốc thế Quân đà xoay chiều hướng

Tay thủ diệu mầu thắm máu xương

Đời ngược vô hình len huyền bí

Dây thiên khả quý khắc nhập tương.

 

Phen này gom lại một tấc hơi

Lực thần thanh diệu vở kịch rồi

Lực bộ chuyển mở âm dương nhựt

Tinh thiên hiệp giải hướng tới đời.

 

THÁI chuẩn xác hài hạ tốc biên

KIM nguyên thứ bảo NHỨT chí Kiền [Kiền = Càn = Thiên; Thiên Nhứt Kim]

ANH minh mục hạ như tự toại

THỨC hoá giai thời bí ẩn huyền

MỞ lực minh tâm quay lực đẩy

THẦN thức sắc khai mở pháp huyền

PHÁP năng từ độ Quí lai tái [từ năm Quí Tỵ 2013]

MÔN mở muôn màu trúc kỳ niên.

 

Thấu cơ trời chuyển lai trào nội

Chuyển thể hình tái kiếp bản ngôi

Lai cơn khảo đảo dạ ân thân

Nhục tầm sen báu thúc liên hồi.

 

Đón chào minh lộ Hưng trùng đáo

Bộ máy vô vi rực biết bao

Tây Phương trực chỉ thông thanh điển

Hiểu nghĩa mầm cao phận hiến trào.

 

Đa phương đa buổi Lôi Âm bổ

Hiệp vị cơ trời gấp rào vô

Thế gian dọn cảnh bờ bến khác

Khó nghĩ khó suy giải cuộc cờ.”


 

PHÁP ÂM 2019_44

“Thế gian giông bão lo âu

Khó thời sắp đặt cảnh sầu khó qua

Bước lui bước tới đâu ra

Nghĩ suy suy nghĩ chẳng qua một kỳ

Nước xuôi nước ngược bước đi

Đếm một hai bước ráng đi phải bờ

Tri ân chỉ một đường cờ

Xác thân hiến Đạo bến bờ cơ thi

Sanh ra phàm tục hưởng gì

Hiểm nghèo chịu cảnh vong tỳ vô minh

Thở than than thở nhân sinh

Nhủ lòng kim cổ giáng đình Thiên Môn

Linh đài Bát Quái Càn Khôn

Hội Đồng khẳng định châu Long Lạc hiền

Chu kỳ sự thế qui nguyên

Tâm chơn cho thấy Thánh Hiền cơn Hưng

Lộ hình minh triết khai vừng

Bộ hình mở cửa khai cung vô hình

Kim Thành hoa diệu kỳ huỳnh

Vô ảnh bước đổi trải hình pháp môn.

 

Chu kỳ tới quét sạch khai chảy

Phá đám mây cung nhập lập khai

Ngọc Cung Bạch hoa sen thay đổi

Khôi nguyên công ẩn trải phúc tài

Đã tiến dần lực đẩy trống hồi

Tam địa giáo ra đời hùng sắc

Phúc tái tâm linh cổ Lạc

Cửu tân ẩn dạng thiên hạc bàng lộ

Lập Phong Thần Thầy lộ một lần [Thầy = Phật Thầy]

Lập Quốc kỳ Quân ân chuyển Đạo

Khai Quốc Nam Bang chí bảo

Thông suốt cơ duyên Nhơn Đạo khoa kỳ

Giống Lạc Long vạn kỳ nhiên tại

Tạo địa cơ bước rải kỳ ba

Kỷ cương Chánh Pháp lập ra

Chu kỳ khó bước bên ta Bóng Tùng [Phật Thầy]

Thiên sinh Thánh Đạo thần trung

Thẳng ngay chữ thảo buộc bùng thanh bai

Huỳnh kỳ sơn dựng nêu tay

Vang Lôi Âm chuyển trần ai từ hồi

Huỳnh cơ đại cuộc phân ngôi

Đạo khai hồi trống hiền tôi đủ đầy

Thiên đồng Quốc sứ vận lai

Kim vân động vạch điệu hoài âm chơn

Nam Kỳ chèo mái khải đờn

Tình tang sắp cuộc Minh Sơn Bửu Huỳnh

Đỉnh chi Tào mạch long linh

Quan Trường Lưu Bị dạy tình lĩnh cương

Gom cơ Hớn nước vân phương

Ra tuồng Long Hội Thiên Vương Quốc Trời [Long Hội = Long Hoa Hội]

Nhiệm kỳ binh đúng chỗ ngồi

Khắp chi lai thới Phật Trời đằng phi

Chuyển hồi mầu nhiệm linh kỳ

Hoa Vân liên cuộc ức di vạn dày [Long Hoa - Long Vân liên cuộc]

Tâm kinh Phật mở lực oai

Hạ giới linh ký Như Lai tri tuồng

Hoán binh huyền thấu tứ lương

Thay đời đổi tuổi kỷ cương xét dò

Kim Tinh Thái Bạch diễn hò

Thập Bát La Hán ngô cơ nguyên thời

Nam Cực Môn dữ ra khơi

Thiên Huyền Đường tá khai nơi thỉnh tuồng

Điển thiên thay đổi vầng dương

Khai kinh Huyền Thượng Thiên Vương kẻ đường

Mở mang sanh chúng túc tường

Ao lung dựng chữ Quốc Vương Hoàng trùng

Khai hầu Quốc lập Cửu Cung

Cửu cung đài ngọc Thiên phùng Trường An

Tây môn khởi dựng tam san

Tương đồng môn ngõ an bang tái Hà

Minh Hoàng sắc lịnh liên tòa

Thanh long thần phổ Kim Hoa liên đài

Bàn cờ sự rộng chung xoay

Sông Ngân Quốc thủy trong ngoài gồm thâu [Sông Ngân = Ngân Hà]

Định hình giáo trống tầm câu

Góc Tây tôn chỉ khanh hầu nào sai.
[góc trời Tây = Hoa Kỳ >>> cơ Quốc Khách Đại Đạo]

 

Năm Canh dài đàn khải thâu nhơn [năm Canh Tí 2020]

Đón chào Huỳnh Đạo mục đỉnh sơn [Xem Chú Thích 3]

Mật đồ công định Thiên xét luật

Vô hình chuyển hóa kỳ Lão đờn.

 

Nhiên nhiên hạ Hưng Hà khứ hối

Bổn toại đề đa hiển xuất ngôi

Vân y Quí từ cát phục [Quí Mùi = 2014]

Không không phân vi đối chúa tôi.

 

Thủ thủ Thu Đông họa sơn giang

Liễu liễu đề phân lục lục nan(g)

Thục thục mộng tợ diễn tác thủ

Tự thị kim niên định kỳ tam.
[kim niên = hai năm Canh, Tân = Canh Tí 2020 và Tân Sửu 2021. Xem Chú Thích 3]

 

Chú Thích 3:

Đàn cơ ngày của Hội Trà Hoa, Đông Hải Thánh giáng điển có nói tới ba năm quan trọng:

“Bế cơ tọa tĩnh quán thanh

Tu tâm tích tụ duyên lành Trà Hoa

Trần gian còn lắm phong ba

Thế nhân chưa hết yêu ma hại người

Thực hư hư thực thực hư

Sắc không không sắc đồ sư sư đồ

Lưu Ly Quang Dược Nam Mô

Quan Âm nạn giải cam lồ ơn ban

Nhanh thay cho kiếp trần gian

Đầu xanh tuổi hạc khuôn vàng câu thơ

Thơ đây không phải thế thơ

Thơ thời thơ thế thơ Trời thơ mây

Trời mây thời thế vần xây

Thời cơ biến đổi vui đầy lời ca

Tòa sen tỏa ánh Phật Bà

Độ đời hành thiện có ta có người

Mai kia tiếp nối xuân tươi

Kỷ Canh Tân khúc rạng ngời đường ta.” [Kỷ Hợi, Canh Tí, Tân Sửu]

[Đông Hải Thánh giáng điển ngày 25 tháng 12 năm 1998, Hội Trà Hoa, Huyền Hoa Hồ Văn Mẫn chủ lễ]

  

Xác định ba năm Kỷ Hợi, Canh Tí và Tân Sửu là nhờ xác định mốc Đinh Dậu, năm Khai Giáo lần ba của Huyền Thiên Thượng Đế được nói tới rất nhiều lần trong nhiều bài thiên thơ.   Thượng Đế ba lần tái thế tại Nam Việt để "khai giáo" chính là “điềm may” của giống Lạc Hồng.

 

Khỉ hú trời Nam cá hóa rồng [cá hóa rồng = chỉ trường thi của sĩ nhu]

Gà kêu Nam Bắc Hội Hoa Long [năm Đinh Dậu khai hội]

Lần tay đếm lại Năm Ba Chín

[đếm năm ba chín = 5+3+9 = 17 = tức 2017 Đinh Dậu]

Mới thấy điềm may giống Lạc Hồng

Chăm chỉ chờ ngày sang Mậu Ngũ
[Mậu Thổ số 5/Ngũ trung cung]

Ước ao đặng thấy buổi Canh Tân [tài liệu ghi là Canh Thân]
[Canh Tân là đổi mới nhưng đồng thời  hàm ý Canh Tí 2020 và Tân Sửu 2021]

Cho hay bốn bể ba đào dậy

Cù rống kêu vang giống Lạc Hồng.”

[Trạng Trình giáng điển, đầu thập niên 1930, tại nhà tù Côn Đảo, cụ Trần Văn Quế của Cao Đài và nhiều nhân sĩ khác dự đàn]

 

 

Kim Mộc Kim Xuân thi cầu hạ

Xuân tại hoa khai hiệp quý hòa

Tùng xứ nguyên giá hậu thế tử

Như bất như Canh thực tri đa.

 

Lưỡng lưỡng tùng thượng Xuân tại thế

Ngọc Công trực lộ đương phục Tề

Vô khước vô ngộ kim hiệu sắc

Khang tế Tử Long cổ bá về.

 

Tinh hoa mạch cách điệu trầm

Hoa tinh đúng dịp thâm trầm điển khai

Xuân Thu thế đạo sắp bày

Quyền cầm lập pháp vang tai ớ ầu.

 

Danh tọa Bảo xuất Thiên

Giai biến hiện tâm thính

Vô kiến vịnh kế trung

Bất hoàn cung thế dị

Kim Sơn trì vi danh

Thiên lập lành như nhất

Đăng linh Phật vô động

Trụ đảnh không quang quang

Hiện giai ân tắc thị

Thượng lai y vô siêu

Vô hữu liêu thiên hạ

Thuyết năng khả tâm tri

Hư không dĩ Giáo Chủ

Phương thế như thiết vô

Sở tận mô phong lượng

Năng nhơn hướng giai hồi

Pháp phổ giới phước thắng

Vi lữ năng tiêu trừ

Công dĩ hữu nên đạo

Trí sáng tạo an lạc

Đối trước các phát lồ

Biết hoặc vô không biết

Báu diệu thuyết pháp thượng

Pháp cao thượng vô năng

Thiên tụ đàn đãnh lễ

Hư không thể thiện vi

Tịnh lạc y an tịnh.

 

Đát Na Lô Ra Da Dà Bà Đa

Đát Đa Đa Bát Đát Tha Dà

Yết Ra Ha Yết Bạt Đa Bí

Na Ha Mục Đột Sắc Tra Bát Na

Ma Ha Bát Ra Điệp Đa Đế Xà

Bàn Đà Ra Bà Xá Lô Đa

Tì Xá Lô Đa Bạt Xà Ra

Ma Ha Chất Đa Na A Dá

Tất Phạp Xá Ni Tất Đá Đa

Xà Xưng Đà Dạ Xưng Đà Dạ

Tì Dà Dạ Di Nan Xà Kê

Kê Ra Dạ Di Tát Bà Ra

Ha Rị Mẩm Rô Địa Man Yết

Xà Đa Ha Sân Đà Dạ Di

Kê Ra Ni Hất Ma Ha Bát

Lô Đà Ra Tì Đà Dạ Xà

Dà Lô Ma Đát Đà Dạ Ri

Na Hất Rị Chi Dạ Hất Ri

Tì Rị Bà Noa Ra Dà Hất

A La Hán Tì Đà Rị Chi

Ra Ha Tì Đa Tì Đà Dạ

A Tất Ma Nê Đà Ha Xa

Bà Da Tì Điều Yết Kha Ha

 Tất Ma Hô Đàn Ca Bổ Nan.

 

Máy thuyền quay lại thiện duyên

Ba đường biển khổ hoạ phiền không hay

Trau dồi tu đạo mấy ai

Dồi công tích đức hằng ngày dễ đâu

Nước khe cây cỏ phủ đầu

Người ngay vui đạo ngỏ hầu Phật môn

Lo tu hư giảm ngoan khôn

Tham tài sanh hại tiêu hồn chẳng sai

Xuân qua đâu biết thân này

Mọi bề họa kiếp ngắn dài biết chi

Dồi mài tu trí ẩn y

Ai tường lưới nhặt vô vi kỷ hành.

 

Phân phân kỳ toàn tam thập lục

Trụ trụ tiền lạp phục đắc nhiên

Triêu triêu tự xứ lai truyền

Hữu hữu biến biến Trời Thiên vạn quyền

Nhứt nhứt vạn năng Thiên đa hộ

Chuyển Lôi Âm vân bộ ngoạt đa

Cầu thi hội Sửu thuyền ra [Tân Sửu 2021]

Năm ba kết thúc bàn già liểm giai [2024 kết thúc?]

Thiên bộ đảo đổi khai duyệt kiểm

Kỳ sự công ngoạt tiểm mãn Nam

Tam tam túc thốn lộng âm

Tư lương xuất chủ nguyệt lâm khúc đầu

Chi chi hạ nhược hầu khương bảo

Khả khả truyền Nhứt Đạo Vi Tôn

Thiên khai môn giữ lật tuồng

Tìm về Cao Đỉnh lộng khuôn bất tùy

Hiên hiên nguyệt cảm y thanh nhựt

Lộ tân niên hành luật giới thi

Huỳnh kỳ bốn chữ phân di

Hò khoan trống giục bước đi nhớ lòng

Lực bất như chánh Đông bất hoán

Dĩ dĩ cư tốc lãng phùng ngu

Ngoạt ngoạt thập ngoại khái từ

Thử nhân vô phản bả lưu giang tàn(g).

 

Thị thị hườn thị hảo đích thị

Nhứt thinh nhứt biến sanh lai hy

Di độ hữu cư tiếp hữu cư

Chí thiên thiên lý sự giai thùy.

 

Liễu liễu bình thái vai hạ ký

Hạ hạ chi hạ khuyến đáo tiền

Liễu Không không liễu thuyết cố thị [Liễu Không Thiền Sư]

Thiên liễu liễu thiên phóng giang quyền

Phi khai Thiên Nhứt vô liêu chỉ

Liễu thọ thọ liễu thọ liễu Thiên

Thiểm không không thiểm thọ ngoạt ký

Phán vị vô tình xuất thần thiên

Phiên phiên đồ pháp văn thần ý

Vô hình tương phản vạn bất phiên

Vô giả Nhứt Liễu tân hảo nhị

Chiến khứ thành giang lãm sự huyền

Bát thập tố dụng xuyên phú kỷ

Khương khương ninh thính bất lai nhiên

Liễu liễu hiện liên nhứt Kiền dĩ

Tề tề hội hạ bất bả quyền

Liễu hình hình liễu thâu vạn hủy

Thiệm thiểm quyết hiện diệu lai Kiền

Liên liên vi đẩu hoá bát di

Tự tri tri tự phục quân tiến

Xuất thời hạo tảo khước công y

Bất luận thục lao phi sự yên

Liễu quới huỳnh đình đa thị kỳ

Môn xương tác tự thủ lâm huyền

Viễn lý Đông Tây thủ cần ký

Xuân Hạ Thu Đông tự khánh Thiên

Kiên kiến tái lưu hướng cựu kỷ

Kê kế bổn lâm hữu cát điền

Niên lai liễu đảo nhựt nội kỳ

Túc điền thiên số bộ trần qui

Phong giai kỳ định Xuân tự thế

Hạnh Liễu quới khai Bạch Liên chi [Liễu Hạnh = Vân Hương Thánh Mẫu]

Liễu túc tiết đa văn tinh vận

Ứng vĩnh nghi hảo quản bất như

Bất thị lưỡng duyên phiêu từ

Tọa ngõa thời kiến vô ưu thiên thời

Phú phú bộ hữu thời tùng hữu

Khước lạc phong quân lữ phục thi

Tri thiên chi địa vô kỳ

Vĩ lâm quân dịch trục qui tương triều

Liễu ngoạt sanh Tề thọ hoàng ân

Tôn vạn sanh thiên bá tánh danh

Xuất thế liễu tọa xá vô thân

Trừ giả phong lâu lậu bất hành

Niên niên chi hiệp Trường Giang trận

Thị chơn thuyết cú năng tài chánh

Liễu phiên văn võ khóa cường quân

Phát thân phát thấu thành hiệp gánh

Vô Nam Tây Bắc vĩnh Đông phần

Đào siêu Liễu Nhứt tràng không thánh [Liễu Nhứt Chơn Nhơn = Tôn Tẩn]

Phiên ngưu tảo bình nhi nữ quần

Vô thiên vô địa tợ giai thành

Nam quân tống lộ lư phùng chấn

Thơi thới chu nhi định kỳ thanh.

Đông Hoa thế tức mạng ma đến [Đông Hoa Đại Đế]

Tọa cao lầu hóa biến vô cùng

Liễu hành hạ thế tọa tòa cung

Bình niên hiển quân trung minh triết

Hình vô vi sang sự niên kiết [sang niên sự kiết]

Định Canh thâu khải việc vân năng [Canh Tí 2020]

 

Tri hồi tri lộ tri nhân bất

Thủ thiện duyên kỳ bậc nguyên quan

Mấy ai đồng tịch đồng hàng

Kỳ vô hiển quân quan triều kiến.”
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis, xuất thân Bửu Sơn Kỳ Hương, nhận thông điệp Huyền Không và chuyển đến Lão Hà ngày 8 tháng 8 năm 2019 lúc 16:20 VN.

BỬU TRẦN MÃ CHÃO
“BỬU điện kim loan đất Chín Rồng
TRẦN dà gia bửu Đạo Huyền Không
MÃ qui đáo Ngọc liên sơn động
[Ngọc = Ngọc Đế; Mã = Ngọ = chiết tự Nhân trên Thập dưới = thầy Nhân Thập; qui = trở về]
CHÃO phụng long kỳ yết Bể Đông.

THẬP bát chư hùng vào biển rộng
NHỊ THIÊN xuống ấn: chuyện thành công! [Xem chú thích 4]
ĐẠO liên sơn bửu đăng đài rộng
ÔNG Tổ lục châu tại Đất Rồng.

TRỞ gót Ngọc, Đinh Lê Lý Trần
[Ngọc = Ngọc Đế;  Đinh, Lê, Lý, Trần = các vua của những triều đại này]

VỀ nơi sơn điện rõ Thiên Ân
ẤN thiên Thầy Mẫu chung tay dẫn
[Thầy = Thượng Đế; Mẫu = Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu]
CHỨNG định nơi này hiện Đạo tân.

BỬU châu sơn hải ấn vô vi
SƠN đẩu Càn Thiên điện điển kỳ
THẤT đại hồi qui Di Lạc ký
ĐIỆN vàng giấy đỏ điển huyền vi.”

  

 

CHÚ THÍCH 4:

Ngày 12-12-Đinh Hợi 1947, Thượng Đế giáng cơ, Đức Hộ Pháp và Ngài Cao Tiếp Đạo phò loan. Thượng Đế cho bài thi 8 câu và dặn rằng Ông Nguyễn Bửu Tài viết bài thi ra chữ Nho còn Bác sĩ Lê Văn Hoạch thì đem trao tận tay cho vua Bảo Đại (Nguyễn Vĩnh Thụy). Bài thi đó như sau:

“Thượng hạ NHỊ THIÊN xử địa huờn
Việt Nam nhứt QUỐC nhứt giang sơn
Hoàng đồ toàn bảo Thiên Thơ định
Đảnh tộ trường lưu tổ nghiệp tồn
QUỐC Đạo kim triêu thành Đại Đạo
Nam phong thử nhựt biến nhơn phong
An dân liệt Thánh tùng Nghiêu Thuấn
Văn hóa tương lai hiệp Đại Đồng."

[Trích Sách Khảo Luận Xây Bản và Cơ Bút Trong Đạo Cao Đài
Tác Giả Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) bút hiệu Đức Nguyên]

Trong cuốn Kim Cổ Kỳ Quan của Hòa Hảo cũng nói đến Nhị Thiên và vai trò của Đức Ngài.

Dĩ hậu lập đời phân Trời phân Phật

NHỊ THIÊN túc vật nội Phật ngoại Trời

Tây đặt thuận thời … “
[Kim Cổ Kỳ Quan, Quyển 3, Cáo Thị phần 1, trang 12, Hòa Hảo]
  

“Từ ngôi THÁNH CHÚA ra làm
[Từ ngôi Thánh Chúa ra =  từ ngôi Thượng Đế ra = Nhị Thiên, còn gọi là Ngôi Hai]

Một muôn năm chẳng ngoài phàm NHỊ THIÊN

Phân chư lịch sách Đại miên

Bất tùng Thánh Giáo (của)  NHỊ THIÊN (thì) tiêu điều.

Văn chương thiên cổ thiệt nhiều

Bất tùng Thánh Đạo tiêu điều lòng khi.”

[Kim Cổ Kỳ Quan, Quyển 7, Thừa Nhàn phần 1, trang 3, Hòa Hảo]


 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A nhận được thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà 16 tháng 8 năm 2019 lúc 07:26 sáng VN

 

QUI ĐỔI ĐƯỜNG TÂM

“QUI về Sơn Bửu được linh đan
ĐỔI tánh thay căn tại lễ đàn
ĐƯỜNG giáo địa thiên Tiên Phật Thánh
TÂM linh diện kiến Phật Tây An.

THANH khẩu phát âm điện điển thầy
LONG thần hộ pháp ứng về đây
GIẢI căn nghiệp xấu trong tâm thể
ĐẠO đến nơi này được chuyển xoay.

LẬP tâm tại Bửu Sơn Kỳ Hương
THÀNH kính sớ dâng tại điện đường
ĐẠI Đạo trọn lòng thành định hướng
NGUYỆN này được ứng khắp mười phương.

HIỆU ứng vô vi điện Thất Tinh
LỰC cầu chuyển động được thông linh
PHẦN căn mới đến thay đổi tính
DƯƠNG Phật gia trần cứu chúng sinh.”Tinh Hoa Hiệp Thiên_A nhận được thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà 17 tháng 8 năm 2019 lúc 18:40 VN

DƯƠNG PHẬT GIA TRẦN

“DƯƠNG chuyển âm xoay đổi thế gian

PHẬT ban thiên ấn Mẫu khai đàn

GIA đình đời đạo hoà tâm hảo

TRẦN cảnh đạt thành Thầy Mẫu ban

Góp sức dựng xây đời đạo sáng

An nhàn tuổi Ngọc thiết trường an
[tuổi = tuổi già; Ngọc = Ngọc Đế]

Thiên Minh xuất chúng tâm thanh rạng

Kim Quốc kết tình đời đạo sang.

 

Phần diễn giải Trùm qua Sấm lịnh

Rõ nguồn cơ Thầy Mẫu ra bài

Lịch trình cơ ngẫu Đài Cao

Trình sư Quốc Khách Tam Trào Đại Hoa
[Quốc Khách = cơ Quốc Khách Đại Đạo, các chân sư của BSKH đã biết đến từ lâu;
Đại Hoa = Ngọc Đế Đại Hoa;  tam trào = trào tam. Toàn câu: Ngọc Đế Đại Hoa xuống thế lần ba trên đất Việt chính thức khai Giáo hải ngoại là cơ Quốc Khách Đại Đạo.]

Long lân qui phụng năm nào

Giờ ni hiện diện cửa vào Nam Thiên

Tam Sư Bổn trình qua Thiên giáo 

[Tam sư = Phật Trùm, Phật Bổn Sư, Sư Vãi Bán Khoai; sư bổn = bổn sư]
Đại cầu châu hình tượng Vàm Nao

Thời nào Sư Vãi gọi chào       

Bá gia lộn lạo đồng bào tỉnh tâm

Thiên bất chánh hạ trào tất loạn

Đạo càn khôn rõ chữ bảo toàn

Loan truyền Tam Giáo, Ngọc hoàn
[Ngọc = Ngọc Đế; hoàn = trở lại lần thứ ba thiết lập trào tam]

Long lân qui phụng cơ loan vận hành

Tam thế giới chuyển về một mối

Hữu hình xoay Tam Giáo thuận ban

Luận bàn bốn cảnh khôn càn

Giáo tam trình ấn hội đàm một phen

Giờ Cần Đước tam khai địa giới

Luật Toà Tam mở cửa gọi mời

Khải hành Bửu Giáo về đây

Khai thông mối đạo đủ đầy thứ ngôi

Thầy ấn chứng bằng phù bát vị

Điện tiên ông Thái Thượng Lão Quân

Hồng Quân Lão Tổ thịnh thuần

Nghiêu Vua Thuấn Đế hùng quần về ngôi

Nghiên thành đổi nước đã rồi

Con Trời con Mẫu chúa tôi chi tình

Năm Canh long phụng tâm linh [Canh = Canh Tí 2020]

Chèo ghe đón khách Bửu tình Lục Châu

Gồm thâu thiên địa hoàn cầu

Năm châu bốn biển đỉnh đầu tinh hoa

Khai địa viễn tĩnh hành Hoa Đại

Lịnh linh thiên diễn giải Đức Ngài

Toà Đình Nội Quốc hôm nay

Điện quang phủ khắp mở khai toàn cầu.”

 


Tinh Hoa Hiệp Thiên_A nhận được thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà 18 tháng 8 năm 2019 lúc 22:48  VN

CHUYỂN ĐỔI TÂM LINH

“CHUYỂN về nội Quốc một bài thi

ĐỔI mới tư duy chuyện đạo kỳ

TÂM Đạo hoà Đời Di Lạc ký

LINH thông tam đại với vô vi.

 

XUẤT khẩu bán buôn Đạo với Đời

TÂM linh Thầy Mẫu độ nhiều nơi

ĐẠO Nhà đưa khách tân chơn giới

HẠNH ngộ tân kỳ tâm thảnh thơi.

 

DÁNG đạo Thượng Ngươn được tượng hình

LÀM tròn trọng đạo Mẫu Thầy minh

THÀNH tâm nhơn loại lòng thanh tịnh

PHẨM hạnh bán buôn tạo phúc sinh.

 

CHẤP nhận đời tân tròn đạo hạnh

HÀNH trình xuyên Việt đến nhiều nơi

ẤN Thiên sử dụng còn đang thiếu?

MẪU Mẹ chuyển xoay Đạo với Đời.

 

THIÊN cơ cần chọn người Thiên Đạo

NAM Việt vận hành chí lập phương

THẾ sự công ty cần cẩn trọng

ĐẠO Đời đôi chuyện gắn tình thương.

 

BÁT Chánh thành tâm cầu chuyển động

TIÊN gia lai đáo độ công ty

HIỆN thời giúp được cho thành phẩm

DIỆN kiến Phật đài Sơn Bửu ghi.

 

HẸN cùng gặp mặt Mẫu Thầy trao

TAM Giáo truyền giao Ấn Thạch Bào

NHẬT nguyệt tuần hoàn không đổi tạo

GẶP nhau đàm luận đạo đời sau.”

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A nhận được thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà 21 tháng 8 năm 2019 lúc 18:34 VN

   

THIÊN PHÚ MẠNG LỆNH

“THIÊN Khai Huỳnh Đạo mở Thiên Môn
PHÚ toạ tâm không Đạo bảo tồn
MẠNG đại hồng ân hoàn đạo bổn
LỆNH liên Sơn Bửu đạo càn khôn.
 
GÒ dầu đài đạo khai thiên
KÉN chùa Sư Bổn mối giềng đài hoa
VĂN hoa lí luận Ngọc toà
TỰ tâm tu định bá gia thái bình.
 
MỞ đầu kết nối tâm linh
KHAI thông tam bửu tịnh bình Quan Âm
ĐỊA hình nhơn kiệt truy tầm
GIỚI luật cơ đạo định tâm điển về.
 
HỒNG Quân Lão Tổ chuẩn đề
THIÊN Thông Giáo Chủ thoát mê nhơn quờn

TAM Thanh khẩu bạch hồng ơn
THÁNH Đức Thượng Đế Bửu Sơn liên kỳ.

QUỐC Khách Đại Đạo hồi quy
ĐẠO Thiên Huỳnh Đế thượng kỳ khắp nơi
LẠC Long cơ ngẫu mở lời
VIỆT Nam địa chấn khắp nơi thị thành.


LẬP thành trận pháp tam tranh
ĐỜI Đạo hoà hảo khai sanh đại kỳ
ĐẠO Thiên mở cửa huyền vi
QUỐC dân Thánh Phật hồi qui Lạc Hồng.


TÂN khách Đại Đạo liên thông
BÌNH tịnh thủy mộc Huyền Không hiện hình
THIÊN Nhơn Địa định vô hình
TRIỀU Đình vô tướng điển linh diệu kỳ.


BỬU đài Phật Thánh Diêu Trì
SƠN liên trực chỉ huyền vi Thất Cầu
KỲ Hoa Nam Việt liên châu
HƯƠNG đạo trực tiếp khải cầu Thiên Nam.”

 Đàn Tràng Nam Thành, Giờ Mão, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ngày 21 tháng 8 năm 2019.

 

“Dạy khách quan THÁNH ĐỨC TÂN DÂN

VÔ VI muốn hiểu THẦY trao lần 
[Thầy = Thượng Đế = Đức Chí Tôn]

Tương sắc tương màu nhìn thấy rõ

Ẩn hiện ra vào cứu thế trần

Chánh pháp mở tô bồi trí sáng

Hiểu được ngày giờ phút chiêu đàng

Kỳ ba khởi hiệp giờ khắc rõ

Một phiếm chùng đờn trể bước chân.

 

An Nam đạo hiệu HUYỀN THIÊN

[Huyền Thiên Thượng Đế = Huyền Khung Thượng Đế]
Tân kỳ thuyết giáo tọa điền hiển danh

Khai đàn phong hội minh thanh

ĐẠI ĐẠO cơ pháp luật hành lịnh Thiên

Đạo không không đạo THIÊN HUYỀN

Đến ngày dậy cuộc nghĩa Thiên thế nào

Vô hình xuất ẩn ra vào

HOÀNG THIÊN thiên thượng hai trào chính vô

VÔ VI huyền chỉ lịnh cờ

KỲ BA một trận thống đồ đổi thay

Hởi rằng gian thế màn xoay

Ma bay đại loạn bố vây muôn trùng

Giả chơn chơn giả vẫy vùng

Tự xưng Tiên Thánh cố cùng mê tâm

Lung thời té xuống bùn nằm

Quỷ môn trước mặt bước nhầm hởi ôi.

 

Bậc minh đạo khai quờn mượn xác

Phổ cơ Vô đạo hình Hồng Lạc [vô = vô vi]

HUYỀN KHÔNG hư pháp đời tân thế
[hư pháp = chánh pháp hư hoại]

Thao lượt đủ quyền lệnh ban sắc

Thượng Thiên thâu chúng phong nẩm ký

Lưu hạ thông kinh tiền tụ quy

Ký khẩu Kiền lục năng toàn thập

Lão thảng phân phân phủ bất ly.

 

Thất tuế thất thập truyền ngôn khuyến

Quy tôn khương chỉ phong vân hiện  

Bất kính bất tương tọa trường không

Vô hình phát lậu thân bất phiên

Nhơn chi thế hậu tam đồng thể

Hình điển vô không đích hạ đề

Long hữu long khởi vân phong ẩn

THIÊN THƯỢNG NHỨT hảo lậu điển phê.

 

Âm dương khí bát xuyên ngực đái

Sanh thổ lai sản dạng tận giai

Phiên thân hổ hiệp nhơn quân tận

Thiên nhai ngoại thượng Thánh Giáo THẦY

Điển quang thông quán lời THẦY ký

KHAI GIÁO, KHAI CƠ muôn thế kỷ

Huyển không THƯỢNG ĐẾ THIÊN lai giả

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG thiết lập kỳ.

 

Qua bao giai đoạn không hoài thể

Phổ độ nhơn sanh giáo đạo bề

Thần Tiên Thánh Phật hành chuyển dịch

Hiện lịnh cơ kỳ khôi trần mê [khôi = khôi phục]

Nhơn sanh giới chúng ngày hỗn loạn

THƯỢNG ĐẾ THẦY khai mật truyền ban

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO ra đò thế

TAM KỲ PHỔ ĐỘ chánh pháp thuần.

 

NGỌC Bạch xuất kỳ nguyên vũ thành

HOÀNG thọ tái hạ kỳ vạn lành

THƯỢNG Thiên khởi mạch hữu biến khởi

ĐẾ Thượng truyền trụ túc chiêu thanh

KHAI minh phân giảng cơ đây tới

KỲ cuộc đạo hóa Cao Đức Thánh

tuyển chọn thể hiện bản ngơi

ĐẠO đại kỷ nguyên giáo hóa hành.

                              

Cuộc tẩy trần chót buổi Hạ Ngươn

Nương tá dựng giá ngươn nhân thế  

NHỊ HOÀNG THIÊN thế cuộc hạ thề
[Nhị Hoàng Thiên = Hoàng Nhị Thiên = Ngôi Hai trào tam]

Quy nhất thống bước về đại cuộc

ĐỨC NGÔI CAO lâm trần thao lược

Vâng thủ trung sau trước Mộc Huyền

HAI NGÔI một vai tròn xuất hiện [Hai Ngôi = Ngôi Hai]

Tam NHỊ THIÊN tiếp chuyển cơ mầu
[Tam Nhị Thiên = Nhị Thiên trào tam = Ngôi Hai trào tam]

TÂN MINH CHIẾU kỳ tam cơ cấu
[Tân Minh Chiếu = Tân Chiếu Minh.  Chiếu Minh là chi phái Cao Đài có Tổ Đình tại Cần Thơ,
môn đệ tu tập theo bí pháp do Ngôi Hai trào một Ngô Minh Chiêu truyền dạy.]

Danh là THẦY minh hậu thượng TRỜI

BẠCH NGỌC CUNG THƯỢNG ĐẾ kỷ ngôi.

 

TIÊN ÔNG triều luận hội chúng sanh
[Thượng Đế cũng tự xưng là Cao Đài Tiên Ông]

Gian thế khai tam chuyển thể hành
[xuống thế gian ba lần dạy đạo tính từ khi khai đạo Cao Đài. Lần thứ nhất kim thân là Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu. Lần thứ hai kim thân là Nhị Thiên Giáo Chủ Võ Văn Phẩm. Lần thứ ba kim thân là Hoàng Nhị Thiên Giáo Chủ.]

Ánh vàng đạo thế danh MINH ĐẾ

Thông nhứt tụ tề hiểu rõ về.”


Tinh Hoa Hiệp Thiên_A nhận được thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà 24 tháng 8 năm 2019 lúc 21:49 US

TÂY PHƯƠNG LIÊN SƠN
“TÂY Nam hiện diện đỉnh tinh hoa
PHƯƠNG hướng càn khôn hiệp đạo dà
LIÊN đạo Phật Tiên Thánh hội Bửu
SƠN Kỳ Hương Đạo hiệp Thiên Toà.

GIỚI  luật vô vi được chuẩn hành
ĐIỂN tân trao luyện với Tam Thanh
BÁT Tiên qui hội tâm thân Thánh
BỬU điện sơn hồng hoà chúng sanh.

HUYỀN vi tại thế thời khoa học
PHÁP trí luyện tầm Bát Chánh tâm
THIÊN địa tuần hoàn trong võ trụ
NHƠN quờn xã hội đủ dương âm. [nhơn quờn = nhân quần]
 
PHẬT gởi mấy câu đến quí ngài
THẦY trao Thiên Ấn hội nguyên lai [nguyên = ngươn; lai = đến]
DỤNG tâm trở lại tâm SƯ VÃI
TRÍ huệ nguyên quờn Đại Đạo khai. [quờn = hoàn]

BỆNH  dịch khắp nơi nội ngoại thành
TRẦN dà định sẵn cứu nhơn sanh
GIAN nhơn nên biết Phật Tiên Thánh
XUẤT hiện nhiều nơi cấp độ nhanh.

BẠCH thủy đại cầu hiện tại trần
NGỌC HOÀNG xuống thế hội Thiên Ân
TÒA đình hiện diện cùng Tam Ấn
THIÊN địa âm dương giải bệnh dân.

KHOA học ngày nay phát triển nhanh
BỔN sao bệnh dịch lại hoành hành?
HỘI nhiều căn bệnh cần suy tính
KHẢO chúng xác minh khó đạt thành!

GIẢI cùng câu hỏi với nhơn dân
BỆNH nghiệp tựu căn tại xác trần
NGUYÊN lí sai tâm sinh bệnh nặng
CĂN thiên nguyên bổn cứu tâm thân.

Khuyên giải nhơn sinh đọc được bài
Bảo tâm bá tánh ngẫm suy khai!
Cùng nhau tịnh tĩnh tâm sơ khải
Buôn bán uống ăn thuận Đức Ngài.”

 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5432)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4883)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5699)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4998)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6586)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6928)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5807)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7189)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6067)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6960)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9468)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5394)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5877)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4391)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6955)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8875)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10023)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6125)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7868)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6010)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6757)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7507)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10077)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12676)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6853)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7555)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7317)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8701)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7785)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7333)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8489)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8779)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8844)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9909)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10636)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9645)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6293)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9508)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11476)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12743)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13043)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13122)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.