THIÊN THƠ THÁNG 6 NĂM 2019

13 Tháng Sáu 20195:55 CH(Xem: 9295)

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận được thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Lão Hà ngày 13 tháng 6 năm 2019 lúc 02:23 A.M..

 

NGỌC SẮC HIỆN LINH

NGỌC bửu chơn nhơn tại cõi trần

SẮC phong hương lộc nước đời tân

HIỆN hành Tam Giáo đang qui trấn

LINH hiện càn khôn ứng Bạch Vân.
[Bạch Vân Động do Thanh Sơn Chơn Nhơn (Trạng Trình) chưởng quản]

 

Phước báo linh căn về quốc nội

Ngọc Huyền thuyết pháp chuyển cơ duyên
[Ngọc Huyền = Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền]

Thanh bình trời đất qui tam cõi
[thanh = thanh âm; bình = bình giảng. Ý nói thuyết giảng giáo lý, pháp âm]

Kim ấn còn mang ứng Bát Tiên.

 

Ngọc Nữ thọ đàn được mấy hôm

Đài Cao Đạo mở cửa thâu gồm

Thiên cơ chấn ải thần thông đạo

Lịnh báo Huyền Kim ứng chiều hôm.

 

Đại căn đã có trong tay ấn

Tọa lạc hồng ân kết điển dần

Linh ứng ngọc đàn cho xuống bút

Phước duyên kết nối tại điền tân.

[điền tân = đất mới = Hoa Kỳ]

Võ trụ chuyển xoay trời đất chuyển

Cơ này khai mở hóa chơn tiên

Giờ cho lộ gót hồng ân điển

Hội hiệp chơn thiên được phước duyên.

 

Tam Thanh định vị lộ cơ tiên

Phước báu hiện linh tạo mối giềng

Long áng Kim Huyền ban quốc nội

[Long áng = điển thơ.  Kim Huyền = Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền]
Nối liền Thiên Đạo với Hồng Liên
.
[Thiên Đạo = Thiên Đạo Huyền Khung; Hồng Liên = Hồng Liên Đạo = Đạo Mẫu]

 

Tam Trấn đạo này ra bút pháp
[Cao Đài Tam Trấn Oai Nghiêm = Đức Quán Thế Âm, Đức Thái Bạch Kim Tinh, Đức Già Lam Quan Đế ]

Cơ duyên Trời mở lối cơ quan

Bình thường ẩn hiện liên hoàn

Tâm hành pháp định nhơn gian nối liền.

 

Bài ra trước dẫn lời chư vị

Nhắc đệ huynh gắng chí mở đường

Thiên Bình Tân Quốc làm gương    

Chiếu Minh bửu truyện giáo đường Kỳ Hoa.

 

Nay là điển về Nam một chuyến

Nhắn nhắc cùng huynh trưởng Chiếu Minh

Đức ân Thượng Thánh tâm linh

Thiên nhân tâm đức chúng sinh đợi mình.

 

Chiếu sáng mới đường đi thời đại

Điện sóng trường điểm sáng điển thiên

Thời kỳ khoa tiễn vĩ tân

Ứng trong tần sóng hồng ân ngọc hoàn.

 

Hoàn cho được thiên cơ lộ diễn

Cõi trần gian nhiều nói niềm riêng

Nhưng vì đạo diễn biến thiên

Nhắc cùng đồng hữu tình tiên tình người.”
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A ở St. Louis nhận được thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 10 tháng 6 năm 2019 lúc 20:45.
 

CHẤN ĐỘNG PHƯƠNG NAM

CHẤN yểm phù linh Bát Quái Đài

ĐỘNG cung Thánh Mẫu, động Như Lai

PHƯƠNG trời xuống điển khai Tam Đại

NAM Thiên tân chủ ấn bài khai.

 

Phù Thầy linh hiện Thiên Đồ Trận

Bát Quái càn khôn diệt Ngũ Hành

Chấn yểm từng nơi phù giấy bạc

Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống điền tân.

[điền tân = vùng đất mới = Hoa Kỳ]

 

Nam Thiên cửa lớn Thầy khai điển

Khách đạo tầm ra điện phủ thờ
[Khách đạo = Quốc Khách Đại Đạo]

Rước Khách bàn cơ tần sóng điện

Hiện bài Sơn Bửu hiện đồ thơ.

 

Khách về điển mở loan truyền điển
[Khách về = Quốc Khách Đại Đạo về quốc nội]

Thái Ất Thần Kinh hiểu ĐẠO TRỜI

Điển ký hiện thành CƠ ĐẠO LỚN

Nam Phương động chuyển điển huyền cơ.”


Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận được thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Lão Hà ngày 14 tháng 6 năm 2019 lúc 23:20 A.M..

NGỌC NỮ ĐAN THANH
NGỌC đảnh non trăng điểm đạo tiên
NỮ oa giáng thế trước am điền
ĐAN linh xuất hiện quờn sanh điển
THANH sắc Ngọc Hoàng xuất khẩu thiên.”

Cửa đạo nghìn năm mở một kỳ
Thiên Bình Tân Quốc ký trường thi
Nam Thành xuất khẩu hoà thiên lí
[Nam Thành = Sài Gòn]
Mở đón Nhơn tiên hội bửu kỳ.

Giáo đạo phương Nam tiếp ĐẠO ĐÀI
CAO thiên hộ pháp xuống Thiên Oai
Chuyển cơ về điển chung cơ đạo
Bửu pháp Thiên Bình ấn pháp khai.

Ngọc đài ẩn hiện Thầy thiên tiên
Tam chấn địa tiên đạt đạo thiền
Thanh tướng hiện về hoà điển điện
Ứng tâm chơn đạo nối sơn liên.”Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận được thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Lão Hà ngày 14 tháng 6 năm 2019 lúc 23:20 A.M..
 

BẠCH VÂN LONG ÁNG

BẠCH Ngọc dừng chân hiện đạo lành

VÂN phong non nước đạo Tam Thanh

LONG Hoa đại hội Phật Tiên Thánh

ÁNG đạo Thiên Ân hòa chúng sanh.

 

Chuyển vận cơ này gởi đạo nhân

Giờ này sóng não điển thiên tần

Hòa theo tâm đạo cùng thiên ấn

Hoán đổi đạo dần được đức ân.

 

Mở khẩu khai tâm hòa võ trụ

Pháp tâm Thiên Đạo trí Huyền Khung

Vô vi chuyển đổi  đời trong đạo

Đạo mới Vô Vi Đại Đạo chung.

 

Dịch chuyển tần không đến Việt Nam

Pháp Tiên Thánh Phật hiện việc làm

Hiện cùng huynh đệ câu giao hảo

Ứng tâm Thiên Đạo cửa phương Nam.

 

Thiên Ân điển ký Long Hoa

Nam Thành khai sáng một nhà Đạo Thiên

Lạc Hồng đất tổ nối liền

Đạo Trời chỉ một sơn liên kết tình

Mở khai cửa khẩu tâm linh

Kết tình huynh đệ chúng sinh mối giềng.

 

Phước báu đến Ngọc Nương tỉ đệ

Hiện trường sơn Lục Tỉnh Nam Kỳ

Hoa đài lộ gót Ngọc Thanh

Nối tình Thiên Cước phước sanh đạo tràng.

 

Về một chuyến kết tình Thiên Đạo

Cửa đông tây nam bắc Bạch Vân

Nam Thiên  đời đạo thiên tần

Lôi Âm chấn võ trụ dần chuyển xoay.

 

Đạo tâm phúc làm câu bát nhã

Phước đức ân ngọc định thiên nhân

Báu ngọc khai mở đức ân

Hoàn thành tâm điển Thiên Tân Ngọc Đài.”

 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4580)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4093)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4828)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4264)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 5832)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6522)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5489)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6901)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 5736)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6701)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9150)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5124)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5586)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4143)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6726)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8558)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9728)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 5788)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7579)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5749)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6484)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7246)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9646)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12206)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6605)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7290)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7030)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8438)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7521)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7085)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8186)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8552)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8570)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9709)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10202)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9239)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6063)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9308)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11169)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12412)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12685)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 12885)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12671)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 10415)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.
23 Tháng Tư 2020(Xem: 7484)
Điển Thi Huyền Khải của các vị Thiên nhơn Sư trong cõi vô hình do các huynh đệ của nhóm Thiên Ánh Đạo Vàng chấp bút và xuất bản.