THIÊN THƠ THÁNG 6 NĂM 2019

13 Tháng Sáu 20195:55 CH(Xem: 6547)

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận được thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Lão Hà ngày 13 tháng 6 năm 2019 lúc 02:23 A.M..

 

NGỌC SẮC HIỆN LINH

NGỌC bửu chơn nhơn tại cõi trần

SẮC phong hương lộc nước đời tân

HIỆN hành Tam Giáo đang qui trấn

LINH hiện càn khôn ứng Bạch Vân.
[Bạch Vân Động do Thanh Sơn Chơn Nhơn (Trạng Trình) chưởng quản]

 

Phước báo linh căn về quốc nội

Ngọc Huyền thuyết pháp chuyển cơ duyên
[Ngọc Huyền = Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền]

Thanh bình trời đất qui tam cõi
[thanh = thanh âm; bình = bình giảng. Ý nói thuyết giảng giáo lý, pháp âm]

Kim ấn còn mang ứng Bát Tiên.

 

Ngọc Nữ thọ đàn được mấy hôm

Đài Cao Đạo mở cửa thâu gồm

Thiên cơ chấn ải thần thông đạo

Lịnh báo Huyền Kim ứng chiều hôm.

 

Đại căn đã có trong tay ấn

Tọa lạc hồng ân kết điển dần

Linh ứng ngọc đàn cho xuống bút

Phước duyên kết nối tại điền tân.

[điền tân = đất mới = Hoa Kỳ]

Võ trụ chuyển xoay trời đất chuyển

Cơ này khai mở hóa chơn tiên

Giờ cho lộ gót hồng ân điển

Hội hiệp chơn thiên được phước duyên.

 

Tam Thanh định vị lộ cơ tiên

Phước báu hiện linh tạo mối giềng

Long áng Kim Huyền ban quốc nội

[Long áng = điển thơ.  Kim Huyền = Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền]
Nối liền Thiên Đạo với Hồng Liên
.
[Thiên Đạo = Thiên Đạo Huyền Khung; Hồng Liên = Hồng Liên Đạo = Đạo Mẫu]

 

Tam Trấn đạo này ra bút pháp
[Cao Đài Tam Trấn Oai Nghiêm = Đức Quán Thế Âm, Đức Thái Bạch Kim Tinh, Đức Già Lam Quan Đế ]

Cơ duyên Trời mở lối cơ quan

Bình thường ẩn hiện liên hoàn

Tâm hành pháp định nhơn gian nối liền.

 

Bài ra trước dẫn lời chư vị

Nhắc đệ huynh gắng chí mở đường

Thiên Bình Tân Quốc làm gương    

Chiếu Minh bửu truyện giáo đường Kỳ Hoa.

 

Nay là điển về Nam một chuyến

Nhắn nhắc cùng huynh trưởng Chiếu Minh

Đức ân Thượng Thánh tâm linh

Thiên nhân tâm đức chúng sinh đợi mình.

 

Chiếu sáng mới đường đi thời đại

Điện sóng trường điểm sáng điển thiên

Thời kỳ khoa tiễn vĩ tân

Ứng trong tần sóng hồng ân ngọc hoàn.

 

Hoàn cho được thiên cơ lộ diễn

Cõi trần gian nhiều nói niềm riêng

Nhưng vì đạo diễn biến thiên

Nhắc cùng đồng hữu tình tiên tình người.”
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A ở St. Louis nhận được thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 10 tháng 6 năm 2019 lúc 20:45.
 

CHẤN ĐỘNG PHƯƠNG NAM

CHẤN yểm phù linh Bát Quái Đài

ĐỘNG cung Thánh Mẫu, động Như Lai

PHƯƠNG trời xuống điển khai Tam Đại

NAM Thiên tân chủ ấn bài khai.

 

Phù Thầy linh hiện Thiên Đồ Trận

Bát Quái càn khôn diệt Ngũ Hành

Chấn yểm từng nơi phù giấy bạc

Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống điền tân.

[điền tân = vùng đất mới = Hoa Kỳ]

 

Nam Thiên cửa lớn Thầy khai điển

Khách đạo tầm ra điện phủ thờ
[Khách đạo = Quốc Khách Đại Đạo]

Rước Khách bàn cơ tần sóng điện

Hiện bài Sơn Bửu hiện đồ thơ.

 

Khách về điển mở loan truyền điển
[Khách về = Quốc Khách Đại Đạo về quốc nội]

Thái Ất Thần Kinh hiểu ĐẠO TRỜI

Điển ký hiện thành CƠ ĐẠO LỚN

Nam Phương động chuyển điển huyền cơ.”


Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận được thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Lão Hà ngày 14 tháng 6 năm 2019 lúc 23:20 A.M..

NGỌC NỮ ĐAN THANH
NGỌC đảnh non trăng điểm đạo tiên
NỮ oa giáng thế trước am điền
ĐAN linh xuất hiện quờn sanh điển
THANH sắc Ngọc Hoàng xuất khẩu thiên.”

Cửa đạo nghìn năm mở một kỳ
Thiên Bình Tân Quốc ký trường thi
Nam Thành xuất khẩu hoà thiên lí
[Nam Thành = Sài Gòn]
Mở đón Nhơn tiên hội bửu kỳ.

Giáo đạo phương Nam tiếp ĐẠO ĐÀI
CAO thiên hộ pháp xuống Thiên Oai
Chuyển cơ về điển chung cơ đạo
Bửu pháp Thiên Bình ấn pháp khai.

Ngọc đài ẩn hiện Thầy thiên tiên
Tam chấn địa tiên đạt đạo thiền
Thanh tướng hiện về hoà điển điện
Ứng tâm chơn đạo nối sơn liên.”Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận được thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Lão Hà ngày 14 tháng 6 năm 2019 lúc 23:20 A.M..
 

BẠCH VÂN LONG ÁNG

BẠCH Ngọc dừng chân hiện đạo lành

VÂN phong non nước đạo Tam Thanh

LONG Hoa đại hội Phật Tiên Thánh

ÁNG đạo Thiên Ân hòa chúng sanh.

 

Chuyển vận cơ này gởi đạo nhân

Giờ này sóng não điển thiên tần

Hòa theo tâm đạo cùng thiên ấn

Hoán đổi đạo dần được đức ân.

 

Mở khẩu khai tâm hòa võ trụ

Pháp tâm Thiên Đạo trí Huyền Khung

Vô vi chuyển đổi  đời trong đạo

Đạo mới Vô Vi Đại Đạo chung.

 

Dịch chuyển tần không đến Việt Nam

Pháp Tiên Thánh Phật hiện việc làm

Hiện cùng huynh đệ câu giao hảo

Ứng tâm Thiên Đạo cửa phương Nam.

 

Thiên Ân điển ký Long Hoa

Nam Thành khai sáng một nhà Đạo Thiên

Lạc Hồng đất tổ nối liền

Đạo Trời chỉ một sơn liên kết tình

Mở khai cửa khẩu tâm linh

Kết tình huynh đệ chúng sinh mối giềng.

 

Phước báu đến Ngọc Nương tỉ đệ

Hiện trường sơn Lục Tỉnh Nam Kỳ

Hoa đài lộ gót Ngọc Thanh

Nối tình Thiên Cước phước sanh đạo tràng.

 

Về một chuyến kết tình Thiên Đạo

Cửa đông tây nam bắc Bạch Vân

Nam Thiên  đời đạo thiên tần

Lôi Âm chấn võ trụ dần chuyển xoay.

 

Đạo tâm phúc làm câu bát nhã

Phước đức ân ngọc định thiên nhân

Báu ngọc khai mở đức ân

Hoàn thành tâm điển Thiên Tân Ngọc Đài.”

 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
23 Tháng Bảy 2021(Xem: 2001)
23 Tháng Bảy 2021(Xem: 3486)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
23 Tháng Bảy 2021(Xem: 3486)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
06 Tháng Bảy 2021(Xem: 3061)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 4682)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 4621)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 4840)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 6157)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 5754)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 3706)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2843)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6170)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 7832)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 8386)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 8306)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 8516)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 7705)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 7064)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.
23 Tháng Tư 2020(Xem: 4298)
Điển Thi Huyền Khải của các vị Thiên nhơn Sư trong cõi vô hình do các huynh đệ của nhóm Thiên Ánh Đạo Vàng chấp bút và xuất bản.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 8660)
Sấm Giảng Của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh vào thập niên 1980s và 1990s.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 11119)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 4 năm 2020.
27 Tháng Hai 2020(Xem: 7521)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 3 năm 2020.
01 Tháng Hai 2020(Xem: 6901)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2020.
01 Tháng Giêng 2020(Xem: 7416)
Tất cả những bài thiên thơ từ Huyền Không Thiên Thượng nhận được tong tháng 1 năm 2020.
07 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 5291)
tất cả cá bài thiên thơ nhận đươc từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2019.
01 Tháng Mười Một 2019(Xem: 6234)
Tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2019.
03 Tháng Mười 2019(Xem: 7374)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 từ Huyền Không Thiên Thượng giao xuống.
30 Tháng Tám 2019(Xem: 10234)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 9.
04 Tháng Tám 2019(Xem: 7863)
tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2019(Xem: 7007)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 7 năm 2019.
11 Tháng Hai 2019(Xem: 10533)
Tất cả thiên thơ nhận được trong tháng 2,3,4,5 năm 2019.
17 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 11472)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2018.
04 Tháng Mười Một 2018(Xem: 12882)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2018.
02 Tháng Mười 2018(Xem: 10504)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 10 năm 2018.
02 Tháng Chín 2018(Xem: 11773)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 9 năm 2018.
03 Tháng Tám 2018(Xem: 10874)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2018(Xem: 14283)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7 năm 2018.
02 Tháng Sáu 2018(Xem: 10967)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6.
05 Tháng Năm 2018(Xem: 38181)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 5 năm 2018 từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2018(Xem: 40930)
Tất cả thiên thơ tháng 4 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 33965)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35727)
tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2018.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 32370)
03 Tháng Ba 2018(Xem: 16056)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 12 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười Một 2017(Xem: 28727)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng
01 Tháng Mười 2017(Xem: 32423)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Chín 2017(Xem: 34419)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 9 năm 2017. Mật điển của Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tám 2017(Xem: 35456)
Những bài thiên thơ trong tháng 8 năm 2017. Mật điển từ Huyến Không Thiên Thượng.
01 Tháng Bảy 2017(Xem: 29034)
Những bài thiên thơ trong tháng 7 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.