DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 4 THÁNG 2 NĂM KỶ HỢI

09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 7622)
ĐÀN GIỜ TÍ
NGÀY 9 THÁNG 3 NĂM 2019
Ngày 4 Tháng 2 Năm Kỷ Hợi
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh VănBấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019_25

 
Bốn phương tám hướng mai khôi hiệp

CHÁNH PHÁP RA ĐỜI mươi triệu kiếp

Mười phương ánh sáng trang nghiêm cõi

Rốt ráo chuyên tu buông bỏ tuyệt.

 

Ba cõi trọn không không trọn có

Pháp tịnh lòng vui niệm nam mô

Tự mình chí nguyện vì sao thế

Không diệt không sanh vi lậu vô.

 

LỜI TA OAI ĐỨC CUNG KÍNH NGƯỠNG

KIẾM KHÁCH PHƯƠNG TRỜI NHẬP XUẤT ĐƯƠNG

KHÔNG vô tướng vô sắc VÔ ngộ

Mừng thay tránh đặng CHÁNH PHÁP tường.

 

Lợi ích khẩu pháp hòa chuông tiếng

Chuông khuya mõ sớm len lỏi hiện

Du dương trầm bổng TỪ BI PHÁP

Thành tâm quy kính PHẬT PHÁP HUYỀN.

 

TINH HOA PHẬT PHÁP bao hàm tưởng

Từ hứa điển lành sự hoằng dương

CHỈ RÕ NGUYÊN LÝ ĐƯỜNG TU TẬP

CẦU ĐẠO BỒ ĐỀ MỞ LÒNG THƯƠNG.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_26

 
Ba đường sáu nẻo sanh rồi tử

Mọi sanh linh do vậy thắng tu

Nơi CHÁNH PHÁP VI DIỆU hạnh phúc

Đoạn diệt đi tham tránh hận thù.

 

NAY PHÀM CÓ CHÁNH PHÁP MẦU NHIỆM

Hãy chú tâm lời dạy mộng tìm

Giữa hư không TỤ HỘI GIỚI THIÊN

Sống CẦU ĐẠO nam mô DIỆU NIỆM.

 

TA NHẬP THỂ khéo y xác nói

Trụ bốn phương tám hướng pháp khơi

TA BẬC CHÁNH [GIÁC] thể nhập thuyết giảng

Ba pháp xứ nơi đằng sự tới.

 

BẬC VÔ THƯỢNG hữu lai che chở

Đố những ai tu hạnh được vô

Thành THẬT ĐẠO chứng ĐẠO THÀNH này

Chơn hạnh phúc tương lai sáng tỏa.

 

PHÁP CAO THƯỢNG BẬC CHÍ Y CHÁNH

LỜI MẦU NÀY ĐỨC PHẬT CHỈ RÀNH

NGHE ĐƯỢC PHÁP CHÚ TÂM MỘT KỆ

THỐI CHUYỂN VỀ AN LẠC TRỌN LÀNH.

 

Ngoài động TÂM KHÔNG bất động

Tiêu ngã xuất trần VÔ ĐỘNG tiêu thông

Ác thế ngũ trược chúng hồng

Biết khổ năng trừ HẠNH KHÔNG KHÔNG HẠNH.

 

Nan sự vô không thuyết chánh

HƯ KHÔNG THUYẾT TẬN ĐẠO THÀNH KỲ TÂM

XUẤT GIÁNG VIỄN DU HOA TẠNG

THẬP CỔ GIAI KỲ PHÁP THÂN CƯ ĐỘ.

 

Pháp mầu nhiệm bi trần thân chí

Đạo vô biên pháp giới tột y

Tây Phương an LẠC quy mạng nguyện

Đại lực từ bi PHẬT ân DI.

 

Nhứt nhứt MINH QUANG THIÊN xuất nhập

Sắc danh danh sắc TÔN dị thập

Tuyên thuyết biến hư hóa xuất quang

THIÊN NHẬP THỂ phục VÔ THƯỢNG lập.

 

[MINH QUANG THIÊN TÔN DI LẠC VƯƠNG PHẬT]

 

TỎA THÂN HIỆN KỲ BA HÓA HIỆN

BẤT ĐỘNG TRÌ THÂN PHÁP BẢO LIÊN

VÔ pháp đạo PHẬT ÂN ĐẢNH PHÓNG

Thị hiện hư không bậc CAO HUYỀN.

 


Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_27

 
Không thù không hận mau tỉnh thức

Nếp sống nhu hòa chơn tạo phúc

Trọn đời tu tập thời cập bến

Chứng quả hạnh tu tâm chơn thực.

 

Ai thọ trì kinh pháp vi diệu

Được cơ duyên KHÓ GẶP PHẬT KÊU

Thấy nghe chơn nghĩa VI DIỆU PHÁP

HƯ KHÔNG TẬN ĐỘ PHÚT VỀ CHIỀU.

 

Sáu căn ba nghiệp nên điên đảo

Không trụ tâm tối căn gây tạo

Sanh tử luân hồi kíp [mau] TRỌN KHÔNG

BỒ ĐỀ THANH TỊNH giải thoát nào.

 

Tội nặng ba nghiệp nào có nhớ

Chẳng biết lành tu đạo hạnh mô

Tự mình gây tạo mà che dấu

Tội muôn chết đó sa ngục đồ.

 

Tu thân thông đạt qua bờ giác

Một lòng hướng PHẬT tâm an lạc

Nhơn duyên tu đắc hành BỒ TÁT

THẦN TƯỚNG PHẬT hiện ánh sáng Bắc.

 

Gió thơm mùi ĐẠO tỏ sáng thay

Vui mừng thân ý ĐỨC nhiệm NGÀI

Diễn nói êm diệu âm thâm diệu

CHÁNH PHÁP nhơn duyên CHỨNG NGỘ khai.

 
[Đức Ngài = ám chỉ Đức Ngài Hoàng Di Thiên, Ngôi Hai trào tam]

Tu tập công đức vui vẻ bỏ

Cạo sạch TÂM TRONG niệm nam mô

Vui nghe PHẬT HIỂN mà tinh tấn

VẠN PHÁP LẶNG NGỒI SOI KHẮP VÔ.

 

Thiện nam tín nữ vào PHẬT ĐẠO

OAI ĐỨC ĐẠI TỪ VÔ LƯỢNG bao

Phủ ánh bằng NHẬP SOI BAO CÕI

ĐƯỢC NGHE NÓI PHÁP phóng ánh hào.

 

Không cầu danh lợi ta xét nghĩ

CẦU ĐẠO TRIỆT ĐỂ PHẬT SOI Y

PHÁP TỰ TẠI AN VUI PHƯỚC THỌ

QUYẾT TÂM TU ĐẮC QUẢ HƯỚNG THI.

 

ĐỒNG PHÁP THƯỢNG ĐẠO LỜI TA DẠY

Ít chúng sanh tu Đạo ngày nay

Phải sức trí huệ Pháp vững bền

Ba La Mật khéo học là hay.


 

Bấm Vào Thanh Đê Nghe

PHÁP ÂM 2019_28

 
KHAI ĐÁO HẠ TRẦN kiếp [phong] ba sương [gió]

CHUYỂN PHÁP VÔ THƯỢNG

Đạo hướng trọn hồi

Đời TUI pháp đó

Chấp có chấp không

Nói không sợ sệt

Nói hết lời TA

Rải hoa rũ xuống

Vô lượng tinh hoa

Ma Ha Tát Ma

Di Da Đa Tha

Xấu xa dứt bỏ

Tiện ở nơi PHẬT

Thể bất chân kỳ

Đường đi tốt đẹp

Đường hẹp bước vào

Thế lạc thong thả

PHẬT ra đất sanh

Duyên lành BIẾT ĐẠO

Biết tạo công đức

Trí lực phước tu

Và tu HUỆ PHẬT

Túc bực nhân duyên

Tu hiền thoát khổ

Nam mô nói PHÁP

Luyện tập TỪ BI

QUY Y PHẬT PHÁP

NGHE PHÁP VUI MỪNG

Hàng chúng kinh lễ

BỒ ĐỀ THẾ TÔN

Hiện không không hiện

Đặng khiết PHÁP tưởng

NƯỚC PHƯƠNG CÕI PHẬT

TÔN BẬC KHÓ THẤY

NAY THẤY MỘT LẦN

MƯA PHÁP ĐẦY ĐỦ

Hoa ưu đàm bát

Tiếng hát sâu xa

Hiện ra hóa độ

TA ĐỘ CHÚNG SANH

TU HÀNH PHẬT ĐẠO

TA TẠO HÓA RA

KỲ BA NHỊ [THIÊN] ĐẠO

THÔNG THẠO PHẬT THỪA

TỪ XƯA TỪNG CÓ

PHẬT ĐÓ VÔ THƯỢNG

BA PHƯƠNG BỐN CÕI

THỜI NÓI PHÁP NGHE

BỒ ĐỀ PHẬT ĐẠO.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_29

 
Người nghe PHÁP đầy đủ TA hiện

Trụ phương diện người nghe được duyên

TA NGỰ TẦN SỐ CAO THANH TỊNH

NGHÌN ỨC THỰC DIỄN NGHĨA PHÁP THIỀN.

 

VÔ LƯỢNG KIẾP NAY TA CHỈ GIÁO

BA MINH BỐN TRÍ TRÌ PHÁP BẢO

NÓI PHÁP NGHE PHÁP THÂN THANH TỊNH

PHÁP MINH HIỆN TỊNH CỘT BÁU VÀO.

 

Ai nghe thọ ký tự hối lỗi

Tạo quấy nay người ngu chẳng thôi

TAI NGHE PHÁP trang nghiêm thọ ký

CẦU ĐẠO đặng thân tâm khắp cởi.

 

LỜI CHÂU BÁU VÔ GIÁ CHẲNG BIẾT

TỰ TẠI MUÔN ỨC VÔ LƯỢNG THUYẾT

TRÌ PHÁP CHÁNH GIÁC TỰ TẠI THÔNG

SỐ HẰNG SA THÀNH TỰU LAI TUYỆT.

 

SỐ VI TRẦN KIẾP SỐ TRƯỞNG TỬ

TA NAY THẢY ĐỀU LẦN NHẬP ĐỦ

DIỆU PHÁP TA ĐỀU HIỆN Ở ĐÂY

MỘT LỜI HOA PHÁP BẬC ĐẠO TỪ.

 

NGÔN rằng TRỤ PHẬT NHỨT TRÍ HUỆ

DANH rạng BÁU TRỜI TRỤ ĐẠO PHÊ

THIÊN trải bích này nói PHÁP nghe

QUỐC Đạo ai gần đặng PHẬT về

LẬP môn Đạo báu vì đại chúng

TỰ tại đem thân tiếp Đạo tùng

KHUYẾN tu đường tu thuyết vi diệu

TU cõi lộng phan rải khắp cùng.

 

[Khoán thủ: Danh Ngôn Thiên Quốc Lập Tự Khuyến Tu] 

[Thiên Quốc là một trong số những thiên danh của Đức Ngài Hoàng Di Thiên, Ngôi Hai trào tam, thế danh Hà Hưng Quốc.]

 

 

PHƯƠNG trời trải khắp hoa rơi rụng

DANH tiếng lẫy lừng BẠCH VÂN CUNG

NHỨT nhứt cõi này đuốc lớn sáng

KIM thông vô lượng rải khắp cùng

LÒNG đẹp sức lớn như sen báu

TỪ bi thể hộ người tu hậu

MỞ cửa kho lương rải khắp nơi

BÁU ngọc dường đó lượng kiếp châu.

 

[Khoán Thủ: Phương Danh Nhứt Kim Lòng Từ Mở Báu]

[Nhứt Kim là một trong số những thiên danh của Ngài Chưởng Thế chưởng quản Hiệp Thế Đài, kiêm Chánh Giáo chưởng quản chi Bửu Sơn Huỳnh Đạo, thế danh Thái Kim Anh.]

 

Ai tu đặng pháp này nên nhớ

Ba La Mật Đa thiện chí chờ

VÌ NGHE TA NÓI MÀ CUNG KÍNH

CẦU PHÁP TA HOẰNG ĐƯỢC ĐẾN BỜ.

 

ĐIỂN TRỤ NÓI PHÁP BẤT THỐI CHUYỂN

BỐN MƯƠI TÁM BÁU HÀNG TRỜI THIÊN

THIỆN NAM TÍN NỮ NGHE DIỆU PHÁP

HOA SEN SANH HÓA BƯỚC LÊN LIỀN.

 

Lời nói diễn nghĩa sâu vi diệu

Ai năng tin tấn tu thảy đều

Sáu Pháp Ba La Mật lớn này

Nay hội tụ tạng pháp TA kêu.

 

Giới bực học đủ hạnh Bồ Tát

TA nói Pháp này TIẾNG LỜI PHÁP

MƯỜI PHƯƠNG THẾ GIỚI NGHE nói Pháp

TA dặn rõ LÒNG CHUYÊN NIỆM PHẬT.

 

Sa Di Đà Ra Tất Na Đa

Chiên Đà La Ha Ta Đắc Đa

Ba La Mật Đa Bát Đẳng Mế

Nhập Phạ Ra Nhập Phạ Ra Đa

Ta Na Ki Tạ Ki Ta Na

Trù Tung Ta Đàn Bế Diếc Ta Đà.

 

Nay TA hạ [thế] thuyết giảng tâm kệ

Thấy được nghe mau khá tỉnh mê

Được sống tu đạo mau buông bỏ

CHÁNH PHÁP VI DIỆU lời dạy nghe.

 

Mấy ai qua ải đường sanh tử

Câu kệ Pháp lành rõ Phật từ

Bao lầm lỗi mẫn từ đời này

Bỏ ác về lành khéo tựa thay.

 

Biết cao thượng những ngày phút cuối

Tạo hạnh từ đời này tụ hội

Không giận hờn lời nói thiện lương

Không chống đối hại người tu phưởng [mới].

 

Phật đạo tâm tu hưởng nhàn an

Không gián đoạn chứng đắc dễ dàng

Lời dạy này thuyết giảng giải thoát

Bỏ sân si sống hạnh Bồ Tát.

 

HÃY ĐẢNH LỄ CHÁNH PHÁP NGÀY NAY

ĐOẠN TẬN DIỆT KHÔNG TẠO ÁC LAI

CHƠN HẠNH PHÚC MỌI LOÀI HẠNH PHÚC

ĐẢNH LỄ PHẬT NƠI ĐÂY OAI LỰC

GIỮA HƯ KHÔNG ĐẠI BỰC THẾ TÔN

THÂN KIẾN PHẬT KHÉO Y TỰA LÒNG

THỀ TRỌN ĐẠO MỘT LÒNG CẦU PHẬT.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_30 

 
Thân hóa giáo pháp

Pháp khắp mười phương

Vô lượng muôn ức

Chư Phật phương Tây

Như Lai Tịnh Độ

Thượng vô nên đào

Tướng mạo oai nghi

Bảo vị kim luân

Đồng đăng giáng hạ

Phật tá sự nan

Ẩn tận khả thế

Bồ đề tịnh thanh

Ba Lăng Kiết Chất

Ta Chất Chất Đa

Yết Ra Ha Yết

Na Yết Ra Tỳ

Trà Tỳ Ni Thập

Hắc Tất Đa Du

Sa Dụ Thô Đà.

 

Sắc bất dị không không bất dị sắc

Sắc tức thị không không tức thị sắc

Không tướng bất sinh bất diệt

Bất cấu bất tăng bất giảm

Không trung vô sắc vô thọ vô nhãn

Vô sắc vô nhãn giới vô ý thức giới

Vô vô minh diệt vô vô minh tận vô lão tử

Đắc Ri Ra Trụ Đà Ni.

 

Hương mầu bay khắp mười phương

Lễ nghi bày thỉnh PHẬT VƯƠNG ĐẠI ĐỒNG

Trần hồng tiến tới ĐỨC KHÔNG

KHÔNG [là] đường về cõi Tây Đông rõ tường.

 

Hương hoa báu ngọc Tây Phương

Hư không hòa điệu sẽ tường nay mai

Nửa vầng trăng sáng nguyệt khai

Phụng rồng tá trợ nay mai trổ hình.

 

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ đăng trình

Anh tài minh triết trung trinh vẫy vùng

Đang hồi xử trị trần lung

Hữu vô vô hữu tuyệt cùng lắng nghe.

 

Sáng trưa chiều tối niệm về

Sáu câu lục tự bồ đề dựa nương

Phật rọi xa gần vạn tướng

Kiểng [cảnh] duyệt Kỳ Tam đồng vướng đổi thay.

 

Chúc tất cả đường tu đắc đạo

Pháp thệ nguyền danh hiệu vươn cao

Năm châu thế giới lòng bi hiện

Ta diệt si mê hạnh dồi trao.

 

Bồ đề an lạc mau tiến bước

Bến tục ta lìa gieo công đức

Nguyện tu chánh pháp rộng tình thương

Gieo duyên Phật tánh an hưởng phước.

 

Hiện TA TA hiện độ bá trần

Người mau giác ngộ cứu lấy thân

Danh TA cầu muốn mau tu đạo

Chí đại từ bi ánh đạo vàng.

 

TA trở gót hoa sen vội đến

Tạm rời xa nam nữ chớ quên

TA phóng quang từ bi tiếp độ

Với chúng sanh làm lành đề tên.

 

Si tan độ xuất ĐẠO QUÂN HỒNG

Chi nhân chi tánh lập bất công

Trì thân chí đạo duyên khai mở

CHÁNH PHÁP RA ĐỜI TẠO HUYỀN CÔNG.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 642)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1018)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1350)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SẢY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1004)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1557)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1579)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3122)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3063)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2593)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3553)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2610)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3867)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2619)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 2805)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3097)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2982)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2857)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2542)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2699)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2867)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2492)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2750)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2609)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2446)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2416)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2408)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 2702)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2622)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 2908)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 2767)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 2944)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3532)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3442)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3298)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3464)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3261)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3396)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 4650)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4456)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4129)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4284)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4715)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 4814)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4383)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4289)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4640)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 4816)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4251)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4275)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4158)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4589)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4286)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4230)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4446)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4573)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4406)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5253)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4759)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4493)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 4706)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 5295)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 4859)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 5814)
Thiên Thượng ban KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN và những bài Thánh Giáo.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 5339)
SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH: PHẨM HOÀNG MẪU SÁM, PHẨM HUYỀN MINH SÁM, PHẨM SÁM NGUYỆN.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 6424)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh.