DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 4 THÁNG 2 NĂM KỶ HỢI

09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 8649)
 
ĐÀN GIỜ TÍ
NGÀY 9 THÁNG 3 NĂM 2019
Ngày 4 Tháng 2 Năm Kỷ Hợi
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

DI LẠC PHẬT VƯƠNG
THUYẾT GIẢNG TÂM KỆ
 

PHÁP ÂM 2019_25

 

BỐN PHƯƠNG TÁM HƯỚNG mai khôi hiệp

CHÁNH PHÁP RA ĐỜI mươi triệu kiếp

MƯỜI PHƯƠNG ÁNH SÁNG trang nghiêm cõi

RỐT RÁO CHUYÊN TU buông bỏ tuyệt.

 

BA CÕI TRỌN KHÔNG không trọn có.

PHÁP TỊNH LÒNG VUI niệm nam mô

TỰ MÌNH CHÍ NGUYỆN vì sao thế?

KHÔNG DIỆT KHÔNG SANH vi lậu vô.

 

Lời Ta oai đức CUNG KÍNH NGƯỠNG!

Kiếm khắp phương TRỜI NHẬP XUẤT ĐƯƠNG

Không vô tướng vô sắc VÔ THƯỢNG

Mừng thay chánh đặng CHÁNH PHÁP tường.

 

Lợi ích khẩu pháp hòa chuông tiếng

Chuông khuya mõ sớm len lỏi hiện

Du dương trầm bổng từ bi pháp

THÀNH TÂM QUY KÍNH PHẬT PHÁP HUYỀN.

 

TINH HOA PHẬT PHÁP bao hàm tưởng

TỪ HƯỚNG ĐIỂN LÀNH sự hoằng dương

CHỈ RÕ NGUYÊN LÝ đường tu tập

CẦU ĐẠO BỒ ĐỀ mở lòng thương.

 

PHÁP ÂM 2019_26


Ba đường sáu nẻo sanh rồi tử

Mọi sanh linh do vậy thắng tu

Nơi CHÁNH PHÁP VI DIỆU hạnh phúc

Đoạn diệt đi tham tránh hận thù.

 

Nay [tại] phàm có CHÁNH PHÁP MẦU NHIỆM

Hãy chú tâm lời dạy mộng tìm

Giữa hư không tụ hội Giới Thiên

Sống cầu Đạo nam mô diệu niệm.

 

Ta nhập thể khéo y xác nói

Trụ bốn phương tám hướng pháp khơi

TA BẬC CHÁNH THỂ NHẬP THUYẾT GIẢNG

Ba pháp xứ nơi rằng sự tới.

 

BẬC VÔ THƯỢNG hữu lai che chở

Đố những ai tu hạnh được vô

Thành thật đạo chứng đạo thành này

Chơn hạnh phúc tương lai sáng tỏa.

 

Pháp cao thượng BẬC CHÍ Y CHÁNH

Lời mầu này ĐỨC PHẬT CHỈ RÀNH

Nghe được pháp CHÚ TÂM [TÂM CHÚ] MỘT KỆ

Thối chuyển về AN LẠC TRỌN LÀNH.

 

Ngoài động TÂM KHÔNG bất động

Tiêu ngã xuất trần VÔ ĐỘNG tiêu thông

Ác thế NGŨ TRƯỢC chúng hồng

Kiếp khổ năng trừ hạnh KHÔNG KHÔNG hạnh

 

NAN SỰ VÔ KHÔNG THUYẾT CHÁNH

HƯ KHÔNG THUYẾT TẬN ĐẠO THÀNH KỲ TÂM

XUẤT GIÁNG VIỄN DU HOA TẠNG

THẬP CỔ GIAI KỲ PHÁP THÂN CƯ ĐỘ.

 

PHÁP MẦU NHIỆM BI TRẦN THÂN CHÍ

ĐẠO VÔ BIÊN PHÁP GIỚI TỘT Y

TÂY PHƯƠNG AN LẠC QUY MẠNG NGUYỆN

ĐẠI LỰC TỪ BI PHẬT ÂN DI.

 

NHỨT NHỨT MINH QUANG THIÊN XUẤT NHẬP

SẮC DANH DANH SẮC TÔN DỊ THẬP

TUYÊN THUYẾT BIẾN HƯ HÓA XUẤT QUANG

THIÊN NHẬP THỂ PHỤC VÔ THƯỢNG LẬP.

 

TỎA THÂN HIỆN KỲ BA HÓA HIỆN

BẤT ĐỘNG TRÌ THÂN PHÁP [PHÁP THÂN] BẢO LIÊN

[THƯỢNG] PHÁP ĐẠO PHẬT ÂN ĐẢNH PHÓNG
THỊ HIỆN HƯ KHÔNG BẬC CAO HUYỀN.


[BẤT ĐỘNG TRÌ = Diệu trạm tổng trì bất động. DIỆU TRẠM có nghĩa là trí thanh tịnh đã viên mãn, thể vắng lặng, dụng vô ngại, nhằm tán thán Báo Thân Phật. TỔNG TRÌ nghĩa là Như Lai Tạng tánh tùy duyên phổ ứng thất đại, nhằm tán thán Ứng Hóa Thân Phật. BẤT ĐỘNG nghĩa là tâm tánh thường vắng lặng, vô thỉ vô chung, nhằm tán thán Pháp Thân Phật.] 
 

PHÁP ÂM 2019_27


Không thù không hận mau tỉnh thức

Nếp sống nhu hòa chơn tạo phúc

Trọn đời tu tập thời cập bến

Chứng quả hạnh tu tâm chơn [chơn tâm] thực.


[Về mặt kỹ thuật, hãy hình dung dãy chữ CHỨNG QUẢ HẠNH TU CHƠN TÂM THỰC nằm trên một băng Led chạy vòng tròn. Dầu bắt đầu với chữ nào thì cũng thành câu trọn vẹn có cùng một nghĩa lý. Về mặt hàm ý, điều này nói rằng "tùy duyên vạn biến nhưng chơn tâm bất biến".]

Ai thọ trì KINH PHÁP VI DIỆU

Được cơ duyên KHÓ GẶP PHẬT KÊU

Thấy nghe chơn NGHĨA VI DIỆU PHÁP

Hư không tận ĐỘ PHÚT VỀ CHIỀU.

 

Sáu căn ba nghiệp nên điên đảo

Không trụ TÂM TỐI căn gây tạo

Sanh tử luân hồi kiếp trọn không

Bồ đề thanh tịnh giải thoát nào.

 

TỘI NẶNG BA NGHIỆP nào có nhớ

CHẲNG BIẾT LÀNH TU đạo hạnh mô

TỰ MÌNH GÂY TẠO mà che dấu

TỘI MUÔN CHẾT ĐÓ sa ngục đồ.

 

TU THÂN THÔNG ĐẠT qua bờ giác

MỘT LÒNG HƯỚNG PHẬT tâm an lạc

NHƠN DUYÊN TU ĐẮC hành Bồ Tát

THẦN TƯỚNG PHẬT HIỆN ánh sáng Bắc.

 

Gió thơm mùi ĐẠO TỎ SÁNG thay

Vui mừng thân ý ĐỨC nhiệm NGÀI

Diễn nói êm diệu âm thâm diệu
CHÁNH PHÁP nhơn duyên chứng ngộ khai.


[4 câu này nói: "Gió thơm mùi ĐẠO TỎ SÁNG, vui mừng thay thân ý nhiệm, ĐỨC NGÀI diễn nói êm diệu âm, chánh pháp thâm diệu khai nhơn duyên chứng ngộ."  Những khổ thi/kệ/giảng trong kinh này có chỗ cũng nên sắp xếp lại các con chữ theo văn xuôi (giống như 4 câu vừa được chú giải này) để thực sự hiểu nghĩa lý.]

 

Tu tập công đức vui vẻ bỏ

Cạo sạch TÂM TRONG niệm nam mô

Vui nghe Phật hiển [lộ] mà tinh tấn

VẠN PHÁP LẶNG NGỒI SOI KHẮP VÔ.

 

Thiện nam tín nữ vào PHẬT ĐẠO

OAI ĐỨC ĐẠI TỪ VÔ LƯỢNG BAO

Phủ ánh bằng nhập soi bao cõi

Được nghe nói pháp phóng ánh hào.

 

Không cầu danh lợi ta [tự mình] xét nghĩ

Cầu đạo triệt để Phật soi y

Pháp tự tại an vui phước thọ

Quyết tâm tu hướng quả đắc thi.

 

ĐỒNG PHÁP THƯỢNG ĐẠO LỜI TA DẠY

Ít chúng sanh tu Đạo ngày nay

Phải sức trí huệ Pháp vững bền
Ba La Mật khéo học là hay.PHÁP ÂM 2019_28
 

 PHẨM 1:

KHAI ĐÁO HẠ TRẦN KIẾP BA SƯƠNG

[ba sương = phong ba sương gió]

 

CHUYỂN PHÁP VÔ THƯỢNG

Đạo hướng trọn hồi

Đời tui pháp đó

Chấp có chấp không

Nói không sợ sệt

Nói hết lời Ta

Rải hoa rũ xuống

Vô lượng tinh hoa

Ma Ha Tát Ma

Di Da Đa Tha

Xấu xa dứt bỏ

Tiện ở nơi Phật

Thể bất chân kỳ

Đường đi tốt đẹp

Đường hẹp bước vào

Thế lạc thong thả

Phật ra đất sanh

Duyên lành biết đạo

Biết tạo công đức

Trí lực phước tu

Và tu huệ Phật

Túc bực nhân duyên

Tu hiền thoát khổ

Nam mô nói pháp

Luyện tập từ bi

Quy y Phật pháp

Nghe pháp vui mừng

Hàng chúng kinh lễ

BỒ ĐỀ THẾ TÔN

HIỆN KHÔNG KHÔNG HIỆN

Đặng khiết pháp tưởng

Nước phương cõi Phật

TÔN BẬC KHÓ THẤY

NAY THẤY MỘT LẦN

MƯA PHÁP ĐẦY ĐỦ

Hoa ưu đàm bát

Tiếng hát sâu xa

Hiện ra hóa độ

Ta độ chúng sanh

Tu hành Phật đạo

TA TẠO HÓA RA

KỲ BA NHỊ ĐẠO

THÔNG TẠO PHẬT THỪA

TỪ XƯA TỪNG CÓ

PHẬT ĐÓ VÔ THƯỢNG

BA PHƯƠNG BỐN CÕI

THỜI NÓI PHÁP NGHE
BỒ ĐỀ PHẬT ĐẠO.PHÁP ÂM 2019_29

 

Người nghe pháp đầy đủ Ta hiện

Trụ phương diện người nghe được duyên

TA NGỰ TẦN SỐ CAO THANH TỊNH

NGHÌN ỨC THỰC DIỄN NGHĨA PHÁP THIỀN.

 

VÔ LƯỢNG KIẾP NAY TA CHỈ GIÁO

BA MINH BỐN TRÍ TRÌ PHÁP BẢO

Nói pháp nghe pháp thân thanh tịnh

Pháp minh hiện tịnh báu cột vào.

[VÔ LƯỢNG KIẾP NAY TA CHỈ GIÁO = Trong Kinh Bi Hoa có đoạn "Phật bảo Đại Bồ Tát Di Lặc: … Di Lặc! Ở nơi quá khứ trong mười đại kiếp, nếu có người nào muốn nguyện thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, ngay khi đó, ông liền đáp ứng đầy đủ, làm cho họ nhanh chóng thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, vào Vô Dư Niết Bàn. Di Lặc! Ông ở lâu nơi sanh tử do bổn nguyện. Sở dĩ không thành Phật là do chưa đúng lúc. Di Lặc! Vì ông, nay Ta trao chức vị Phật."


BA MINH = (1) Thiên Nhãn Minh; (2) Túc Mạng Minh; (3) Lậu Tận Minh. Là trí tuệ của bậc chứng Thánh “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui” (trích Trung Bộ Kinh). BỐN TRÍ = (1) Đại Viên Cảnh Trí, chuyển hóa thức thứ tám A Lại Da mà thành; (2) Bình Đẳng Tánh Trí, chuyển hóa thức thứ bảy Mạt Na mà thành; (3) Diệu Quan Sát Trì, Ý Thức chuyển hóa mà thành; (4) Thành Sở Tác Trí, sáu Thức chuyển hóa mà thành trí tuệ.]

Ai nghe thọ ký tự hối lỗi

Tạo quấy nay người ngu chẳng thôi

Tai nghe pháp trang nghiêm thọ ký

Cầu đạo đặng thân tâm khắp cởi.

 

LỜI CHÂU BÁU VÔ GIÁ CHẲNG BIẾT

TỰ TẠI MUÔN ỨC VÔ LƯỢNG THUYẾT

TRÌ PHÁP CHÁNH GIÁC TỰ TẠI THÔNG

SỐ HẰNG SA THÀNH TỰU LAI TUYỆT.

 

SỐ VI TRẦN KIẾP SỐ TRƯỞNG TỬ

TA NAY THẢY ĐỀU LẦN NHẬP ĐỦ

DIỆU PHÁP [CỦA] TA ĐỀU HIỆN Ở ĐÂY

MỘT LỜI HOA PHÁP BẬC ĐẠO TỪ.

 

NGÔN rằng trụ PHẬT nhứt TRÍ huệ

DANH rạng báu TRỜI trụ ĐẠO phê

THIÊN trải bích NÀY nói PHÁP nghe

QUỐC đạo ai GẦN đặng PHẬT về.

 

LẬP môn đạo báu vì đại chúng

TỰ tại đem thân thiếp đạo tùng

KHUYẾN tu đường tu thuyết vi diệu

TU cõi lộng [dù] phan [phướn] rải khắp cùng.

 

PHƯƠNG trời trải khắp hoa rơi rụng

DANH tiếng lẫy lừng BÍCH VÂN CUNG

NHỨT nhứt cõi này đuốc lớn sáng

KIM thông vô lượng rải khắp cùng.

 

LÒNG đẹp sức lớn như sen báu

TỪ bi thể hộ người tu hậu

MỞ cửa kho lương rải khắp nơi

BÁU ngọc dường đó lượng kiếp châu.

 

Ai tu đặng pháp này nên nhớ

Ba La Mật Đa thiện chí chờ

VÌ NGHE TA NÓI MÀ CUNG KÍNH

CẦU PHÁP TA HOẰNG ĐƯỢC ĐẾN BỜ.

 

ĐIỂN TRỤ NÓI PHÁP BẤT THỐI CHUYỂN

BỐN MƯƠI TÁM BÁU HÀNG TRỜI THIÊN

THIỆN NAM TÍN NỮ NGHE DIỆU PHÁP
HOA SEN SANH HÓA BƯỚC LÊN LIỀN.


[48 BÁU = 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Trong cuốn Kinh Bi Hoa (Kinh Đại Bi Liên Hoa) ngoài việc nói đến nhân duyên tiền thân của Đức Phật A Di Đà cùng với rất nhiều vị Phật và Bồ Tát khác, phần lớn nội dung kinh giảng về Pháp Bố Thí trong tinh thần Đại Thừa như là một phương tiện để hiển bày tâm đại bi của Bồ Tát. ]

 

Lời nói diễn nghĩa sâu vi diệu

Ai năng tin tấn tu thảy đều

Sáu Pháp Ba La Mật lớn này

Nay hội tụ tạng pháp Ta kêu.

[6 PHÁP BA LA MẬT = Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn, Thiền Định, Trí Tuệ. Trong 6 hạnh Ba La Mật thì Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhụctu Phước còn Thiền địnhTrí tuệtu Huệ. BA LA MẬT hay BA LA MẬT ĐA = dịch là Đáo Bỉ Ngạn hoặc Độ Vô Cực hoặc Độ Sự Cứu Cánh.  Ba La Mật Đa có nghĩa là những pháp hành (phương tiện của Bồ Tát đạo) rốt ráo, có khả năng đưa người tới được bờ kia, có khả năng chuyển hóa từ Vô Minh đến Niết Bàn Giải Thoát. Có 4 nhóm Ba La Mật: (1) Lục Ba La Mật; (2) Thập Ba La Mật; (3) Tứ Ba La Mật; (4) Mật Giáo Ba La Mật Đa. Tùy theo kinh văn mà thành phần của mỗi nhóm có khác nhau.]

 

Giới bực học đủ hạnh Bồ Tát

Ta nói pháp này tiếng lời pháp

Mười phương thế giới nghe nói pháp

TA DẶN RÕ: LÒNG CHUYÊN NIỆM PHẬT!

 

Sa Di Đà Ra Tất Na Đa

Chiên Đà La Ha Ta Đát Đa

Ba La Mật Đa Bát Đẳng Mế

Nhập Phạ Ra Nhập Phạ Ra Đa

Ta Na Chi Tạ Xi Ta Na

Trù Tung Ta Đàn Bế Diếc Ta Đà.

 

Nay Ta hạ [trần] THUYẾT GIẢNG TÂM KỆ

Thấy được nghe vậy mau tỉnh mê

Được sống tu đạo mau buông bỏ

CHÁNH PHÁP VI DIỆU lời dạy nghe.

 

Mấy ai qua ải đường sanh tử

Nghe câu kệ pháp lành PHẬT TỪ [TỪ THỊ & TỪ BI]

Bao lầm lỗi mẫn từ đời này

Bỏ ác về lành khéo tựa thay.

 

Biết cao thượng những ngày phút cuối

Tạo hạnh từ đời này tụ hội

Không giận hờn lời nói hiền lương

Không chống đối hại người tu phưởng [mới].

 

Phật đạo tâm tu hưởng nhàn an

Không gián đoạn chứng đắc dễ dàng

Lời dạy này THUYẾT GIẢNG GIẢI THOÁT

Bỏ sân si SỐNG HẠNH BỒ TÁT.

 

HÃY ĐẢNH LỄ CHÁNH PHÁP NGÀY NAY

ĐOẠN TẬN DIỆT KHÔNG TẠO ÁC LAI

CHƠN HẠNH PHÚC MỌI LOÀI HẠNH PHÚC

ĐÃNH LỄ PHẬT NƠI ĐÂY OAI LỰC

GIỮA HƯ KHÔNG ĐẠI BỰC THẾ TÔN

THÂN KIẾN PHẬT KHÉO Y TỰA LÒNG.
 
 

PHÁP ÂM 2019_30

   

PHẨM 2:

THỀ TRỌN ĐẠO MỘT LÒNG CẦU PHẬT

 

Thân hóa giáo pháp

Pháp khắp mười phương

Vô lượng muôn ức

Chư Phật phương Tây

Như Lai Tịnh Độ

Thượng vô nên đào [che trùm]

Tướng mạo oai nghi

Bảo vị kim luân

Đồng đăng giáng hạ

Phật tá sự nan

Ẩn tận khả thế

Bồ đề tịnh thanh

Ba Lăng Kiết Chất

Sa Chất Chất Đa

Yết Ra Ha Yết

Na Yết Ra Tỳ

Trà Kỳ Ni Thập

Hắc Tất Đa Du

Sa Dụ Thô Đà.

 

Sắc bất dị không, không bất dị sắc

Sắc tức thị không, không tức thị sắc

Không tướng bất sinh, bất diệt

Bất cấu, bất tăng, bất giảm

Không trung vô sắc, vô thọ, vô nhãn

Vô sắc [giới], vô nhãn giới, vô ý thức giới

Vô vô minh, diệc [cũng] vô vô minh tận, vô lão tử

Đắc Ri Ra Trụ Đà Ni.

 

Hương mầu bay khắp mười phương

LỄ NGHI [HÃY] BÀY THỈNH PHẬT VƯƠNG ĐẠI ĐỒNG

Trần hồng tiến tới đất không

Không đường về cõi Tây Đông rõ tường.

 

HƯƠNG HOA BÁU NGỌC TÂY PHƯƠNG

HƯ KHÔNG HÒA ĐIỆU SẼ TƯỜNG NAY MAI

Nửa vầng trăng [bán nguyệt, giữa tháng] sáng nguyệt khai

Phụng rồng tá trợ nay mai trổ hình.

 

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ đăng trình

Anh tài minh triết trung trinh vẫy vùng

Đang hồi xử trị trần lung

Hữu vô vô hữu tuyệt cùng lắng nghe!

 

Sáng trưa chiều tối niệm nhiều

Sáu câu LỤC TỰ [DI ĐÀ] bồ đề dựa nương

Phật rọi xa gần vạn tướng

Kiểng duyệt Kỳ Tam đồng vướng đổi thay.

 

Chúc tất cả đường tu đắc đạo

Pháp thệ nguyền danh hiệu vươn cao

Năm châu thế giới lòng bi hiện

Ta diệt si mê hạnh dồi trao.

 

Bồ đề an lạc mau tiến bước

Bến tục ta lìa gieo công đức

Nguyện tu CHÁNH PHÁP rộng tình thương

Gieo duyên Phật tánh an hưởng phước.

 

Hiện Ta Ta hiện độ bá trần

Người mau giác ngộ cứu lấy thân

DANH TA CẦU [NẾU] MUỐN MAU TU ĐẠO

CHÍ ĐẠI TỪ BI ÁNH ĐẠO VÀNG.

 

Ta trở gót hoa sen vội đến

Tạm rời xa nam nữ chớ quên

Ta phóng quang từ bi tiếp độ

Với chúng sanh làm lành đề tên.

 

Si tan độ xuất đạo quân hồng

Chi nhân chi tánh lập bất công

Trì thân chí đạo duyên khai mở

CHÁNH PHÁP RA ĐỜI TẠO HUYỀN CÔNG.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Di Lạc Phật Vương

Đại Lực Quang Minh Thiên Tôn Vô Lượng Đại Từ Bi. (3) 

HẾT


 


 


 

 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 879)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1401)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1116)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1311)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1378)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1291)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1494)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1834)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1588)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1826)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2197)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2603)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1987)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1720)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1431)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1498)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1520)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2449)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2428)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2935)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2234)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2498)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2913)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2765)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2694)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3406)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3204)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4244)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4144)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3609)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4763)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3661)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5586)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3726)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3960)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4136)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4013)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3575)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3509)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3657)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3795)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3459)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3688)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3676)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3525)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3513)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3305)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3697)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3629)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3992)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3863)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4534)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4481)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4372)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4649)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4296)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6386)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5660)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5298)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5322)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5834)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5993)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5398)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5284)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5642)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5714)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5299)
Pháp Âm 2020_39.