THIÊN THƠ THÁNG 2, 3, 4, 5 NĂM 2019

11 Tháng Hai 20194:07 CH(Xem: 13943)
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A ở St. Louis nhận được thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 10 tháng 2 năm 2019 lúc 8:45 sáng.


HẠ THUYỀN KỲ ĐIỂN

HẠ phàm giáng thế điển Huyền Tôn

Lão Tổ Hồng Quân nhớ bảo tồn

THUYỀN đạo Bửu Sơn về nội quốc

Tri bàn luận đạo thuận Thiên Tôn

KỲ Hương Sơn Bửu cùng thôn xóm

Hội Phước báo linh được pháp môn

ĐIỂN lớn trở về hoà đạo bổn

Đệ huynh đạo hữu kiến Chư Môn.

 

Xoay chuyển điển linh đắc Đạo Thầy

Huyền cơ đã chuyển mấy tầng mây

Tịnh tâm nhận Điển Thiên Nhơn Địa

Hội ngộ Cửu Cung tại Điện Thầy.

 

Giáo pháp nhiều năm đã đủ đầy

Phật Thầy, Phật Mẫu, Phật phương Tây

Ngọc Hoàng Thượng Đế cung tối thượng

Mùng Chín tháng Giêng ký điển Thầy.

 

An Tâm độ tận làng thôn xóm

Điển mới Kỳ Hương chuyển đổi Tâm

Lộc đến linh căn THẦY MẸ chuyển

Chay kỳ, tịnh pháp, nhận Điển Ân.”Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận đước thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 19 tháng 5 năm 2019.

 LÊ THỊ KIM THOA

"LÊ ảo trùng dương theo gió mây

THỊ tiếng chuông vang nhẹ thổi bay

KIM điền chốn thế nơi môn cửa

THOA dịu từng giây chốn trần ai

MỆNH thân một quê mơ tưởng cảnh

DANH tựa chùa y hưởng phúc lành

TÂM thế dành đó nghe có một

ĐỨC ấn hiểu rành một cửa thanh."

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A ở St. Louis nhận được thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 10 tháng 6 năm 2019 lúc 20:45.

 

HẠ ĐÀN ĐIỂN BÁT

HẠ bước dừng chân tại chốn này

ĐÀN cơ viễn cảnh chiến thời nay

ĐIỂN thơ chuyển dịch người đời thấy

BÁT quái càn khôn THẦY MẸ xoay.

 

Lược đồ kiên cố thêm hình tướng

Xoay chuyển càn khôn tại giáo đường

Tạo đừng vĩ tuyến âm dương

Mười hai ông đạo khai đường ĐẠO THIÊN

Thất Sơn chuyển biến vùng miền

Hiện năm ÔNG THẺ linh thiên tá trần

Càn khôn vũ trụ chuyển dần

Điều hành Bát Quái THIÊN TÂN độ đời

Long lân qui phụng đổi dời

Bàn tròn tâm điểm đạo đời dựng xây

Trước là diễn cảnh Phật Thầy

Dời non lấp biển phù Thầy chỉ huy

Hai là ứng hiện tiên tri

Cắm năm ÔNG THẺ vô vi vận hành

Lôi Âm mã chảo sẵn dành

Hoạ hình bùa bóng CHIẾN TRANH TOÀN CẦU

Lập nên trận pháp nhiệm mầu

Điển trường biến chuyển gồm thâu giống dòng

Nam Bang Phật Thánh Tiên Rồng

Qui hồi võ trụ tổ tông mọi miền

Xây đài Bát Quát tọa điền

Rồng tiên Hồng Lạc nối liền càn khôn

Điều hành Bát Quái giáo tôn

An Nam hội hiệp làng thôn hiện hình.”

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A ở St. Louis nhận được thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 10 tháng 6 năm 2019 lúc 20:45.
 

NHẤT THIẾT THƯỢNG ĐÀI

NHẤT Thiên Cửu đỉnh chơn như Thiên

THIẾT lập triều Tiên đại hội điền

THƯỢNG đảo Cửu Trùng THIÊN ĐẠO tiến

ĐÀI CAO giáo phận tiến Nhân Tiên.

 

Ngày Hội Rồng Tiên qui Thập Bát

Quốc Gia mở cửa đón đài trung

Hội cùng Tiên Thánh Hoa Kỳ đến

Ký lệnh Rồng Tiên hoán đổi vùng.

 

Kỹ nghệ điều binh chống lệnh Tàu

Ngầm thông thoáng đến hội Tuần Châu

Liệt vào danh mục Tam Triều báu

Đất nước thủy phong hoán đổi cầu.

 

Điều hành bát trận Tam Toà chuyển

Điển sóng tần trung lệnh Cửu Cung

Bắc Phương hành động Nam Phương khiển

Hướng định Toà Trung cắt Ngũ Hành.

 

Lập trận đồ thông vĩ đạo thông

Sóng trường điện điển hoá tâm rồng

Từ thiên nhân địa liên hoà Tổng

Tĩnh toạ trang nghiêm đạt lục thông.

 

Cẩn bút nghiêm minh giải đạo này

Phật Thầy, Phật Mẫu, Phật phương Tây

Tích xưa hữu hiện Thầy trông thấy

Hoàn lập Hương Kỳ Sơn Bửu đây.”


 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A ở St. Louis nhận được thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 10 tháng 6 năm 2019 lúc 20:45.
 

TRỞ VỀ THẤT SƠN

TRỞ gót hồi qui thăm địa linh

VỀ nơi bàn tính lộ cung đình

THẤT tinh chuyển động Thiên Sơn Cấm

SƠN Bửu Hương Kỳ hội Tứ Linh.

 

Nay đã lộ huyền cơ Sấm Ký

Nhất thú linh đã hiện nguyên hình

Định ngày THẦY MẪU về ngôi

Qui ĐIỀN sơn đẩu vua tôi tựu tề.
[Ông Năm Điền, là hóa thân của linh thú ông Năm Chèo, đang cư trú tại địa huyệt Vàm Nao gần chỗ giao hội sông Tiền và Sông Hậu phải quy về Bửu Sơn.]

 

NHẤT THIÊN ĐẠO hồi qui Sơn Cấm

Cảnh năm xưa nay diễn lớp màn

Phật ngồi đỉnh núi Thất Sơn

Thầy cùng chư vị Tà Lơn hướng nhìn.

 

Hoa bàn hướng định hình ngũ vị

Long Châu điều vận chuyển Tứ Linh

Khai cùng bạch thủy tịnh bình

Trận đồ Bát Quái chứng minh vô hình.

 

Nay vận chuyển huyền cơ Sơn Bửu

Vận thần thông lục tỉnh Nam Kỳ

Pháp Thầy ấn chứng Thiên Ân

Điều hành võ trụ long lân qui tề.

 

Thập Nhị Đạo Sư cùng khai trận

Tam tựu tề long phụng lân qui

Lục thông trời đất điển kỳ

Nhân gian qui hội trở về Thất Sơn.

 

Chấn cho được rồng thiên trở dậy

Địa sông sâu sấu ẩn Vàm Nao

Linh sơn thú hiện năm nào

Tại đầu Núi Cấm truyền trao Ấn Trời.

[Liên quan đến việc thu phục ông Năm Điền vừa nói trên]

 

Thầy đến nơi vận hành Trùng Cửu

Khai liên thông Châu Đốc, Cà Mau

Địa linh nhơn kiệt năm nào

Đạo mầu Sơn Bửu chuyển giao lớp màn.

 

Trăm năm trước vận hành đồ trận

Quan quân từng mấy bận gieo neo

Cựu thuyền cập bến Vàm Nao

Thần thông trận pháp điểm vào Thất Sơn.

 

Nay Núi Cấm lộ đền dương báu

Hỏi đệ huynh nhận điển thiên trào

Ngày nay ứng nghiệm giảng rao

Giờ thành Bát Quái chuyển giao thế thời.

 

Bốn báu linh vận hành một nửa

Phương Nam linh ứng tại cung đường

Lộ kỳ trở lại cửu vương

Trần già tỏa sáng âm dương hiện hình.

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A ở St. Louis nhận được thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 10 tháng 6 năm 2019 lúc 20:45. 

CHUYỂN ĐỔI TIỀN CĂN

CHUYỂN dịch điển thiên sóng điện trường

ĐỔI hình thay điển chuyển âm dương

TIỀN tài đổi mới thay đường hướng

CĂN gốc chơn thiên hiện phật đường.

 

Tịnh pháp đổi căn hoàn nguyên cội

Điện trường trái đất hoá âm lôi

Tiên Thiên chuyển biến địa thay đổi

Pháp Phật vô vi hiện chúa tôi.

 

Vòng tâm quỹ đạo sóng thiên nhân

Dắt dẫn nhơn gian thoát bụi trần

Tâm tịnh chơn như hành bạch thuỷ

Điển trường chuyển đổi tủy tâm thân.

 

Đến ngày mở khẩu khai thiên địa

Điện báu huyền cơ diệt âm dương

Vận hành tần số hai mươi héc

[20 Hertz = sóng tần 20 chu kỳ]

Ánh sáng tâm chơn chiếu điện cầu.”


 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A ở St. Louis nhận được thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 10 tháng 6 năm 2019 lúc 20:45.
 

CHUYỂN DỊCH NGŨ HÀNH

CHUYỂN động lục châu tẩy thế trần

DỊCH đường vĩ tuyến hiện Thiên tân

NGŨ thiên đồ địa Hoa Thiên Ấn

[Hoa Thiên Ấn = Ngọc Đế Đại Hoa]

HÀNH thổ Đại Tam đã xuống trần.
[Đại Tam = ông lớn kỳ ba = Ngọc Đế Đại Hoa]

 

Bút chuyển hành văn tờ giấy bạc

Trần đời Tân phước Hội Đồng Tam [Hồi Đồng Tam Giáo]

Châu long tỏa sáng Nam Triều cửa

Ứng nghiệm huyền cơ  tái xác phàm.

 

Xuống trần mở trận Long Hoa Hội

QUỐC KHÁCH đời tân luận bấy lâu

Đến nay linh ứng Nam Thiên Đạo

Thất đại hành tinh vô tự cầu.

 

Chuyển hoá linh căn đồng chủng tính

Tộc nguồn chơn điển chấn Triều Nam

Lập thành luật đạo Thiên Toà định

Tam Giáo chuyển tay ứng xác phàm.”

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A ở St. Louis nhận được thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 10 tháng 6 năm 2019 lúc 20:45. 

CHỨNG BÁI VÔ VI

CHỨNG minh thượng cấp Đại Ân Thiên

BÁI tạ điển linh hội đạo điền

lượng kiếp Tiên hoà Phật điển

VI tần sóng điển hiện hoa liên

Tam Thanh thiền đạo Kỳ Hoa hiện

Báu Bửu Hương Kỳ hội Bát Tiên

Trần cảnh Thượng Ngươn liên kết điển

Phật Thầy, Phật Mẫu chuyển căn tiên.

 

Ứng bút thần khai về quốc nội

Đạo đời kết hợp chuyển Thầy tôi

Hai năm hiện hữu ngôi Trùng Cửu

Linh điển Bửu Sơn ấn Phật Thầy

MẪU THẦY khai bút cho ân lộc

Xóm làng độ trước thấy làm tin

Tâm linh THIÊN ĐẠO lo gìn giữ

MẪU THẦY khai ấn độ nhơn sinh

Công trình QUỐC KHÁCH còn dang dở

Nội quốc hôm nay thấy yên bình.

ĐẠO THẦY, ĐẠO MẪU nhờ huynh đệ

Gắng tâm thiền định điển về ngôi
Điển quang phủ khắp kinh Thầy Ký

Hồng ân tam bảo nhận được ngay

Lục chay tẩy trượt hoà tâm đạo

Xóm làng huynh đệ nhớ đừng quên!

Thời kỳ Thượng Thánh đang hiện hữu

Phước lộc hôm nay MẪU ấn hành.”

 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A ở St. Louis nhận được thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 10 tháng 6 năm 2019 lúc 20:45. 
 

NHẬT ĐIỂN HỒNG LẠC

NHẬT nguyệt [MINH]nơi đây CHIẾU ánh vàng

ĐIỂN THẦY, điển MẪU, điển LIÊU LANG
[Liêu Lang = Hùng Chiêu Vương, vua Hùng thứ 7]

HỒNG Ngọc linh châu THẦY MẪU dáng

LẠC Quốc Hồng Bàng chấn giang san.

 

Điển sáng về đây cùng các vị

Tổ Thầy Mẫu ngự giúp đệ huynh

Vô vi chuyển ứng linh căn đến

Tâm tịnh sáng trong nhận điển lành.

 

Bạch Ngọc cửu cung THẦY MẪU ngự

Ngắm nhìn huynh đệ lễ cúc cung

Thành tâm nhơn loại câu đạo đức

Điển sáng đạo lành được phước chung.

 

Ứng bút từng câu từng pháp chuyển

Vô vi Sơn Bửu đạt Kỳ Hương

Quốc tổ Lạc Hồng THẦY MẪU chứng

Tâm lành Thiên Ấn ký bài thiên.”

 

 

ẤN THẦY ĐIỂN MẪU

ẤN Thiên chuyển động thất cầu tinh

THẦY chứng vô vi  ấn hữu hình

ĐIỂN đại sóng tần hoà điện tĩnh

MẪU THẦY hiệp nhất đạt tâm minh.

 

Các cung tam cỏi Địa Nhơn Thiên

Điển Mẫu giác linh kết nối liền

Thầy chứng vô vi bằng ấn Mộc

Hoà cùng tâm thức đạo tâm thiền.

 

Ấn sắc thầy ban đặt lệnh bài

Vô hình các cửa hữu hình khai

Pháp THẦY điển MẪU vô vi ấn

Người xưa trở lại hiện NHƯ LAI.

 

Đệ huynh trân quí pháp vô hình

Phật Thầy, Phật Mẫu pháp tâm linh

Thiên Nhơn Địa hiệp về tam bửu

Trùng Cửu Bát Cung hiện hữu hình.”

 

 

THƯỢNG TIÊN GIẢI KHAI

THƯỢNG ngươn Kỷ Hợi tại quê hương

TIÊN Thánh Phật Thầy tại giáo đường

GIẢI bệnh linh căn hàng đệ tử

KHAI tâm minh tánh pháp Kỳ Hương.

 

Kỳ định năm nay Thầy chuyển động

Đạo đồng tịnh pháp ấn linh thông

Thiên Nhân, Thiên-Phật hoà thiên địa

Xoay chuyển tâm linh độ đạo đồng.

 

Linh kỳ bửu truyện còn tại điện

Vận chuyển huyền vi với tánh linh

Điển thiên phủ khắp làng thôn xã

Hội nhập Thiên Toà ấn bửu linh.

 

Chay kỳ tịnh pháp trong môn đệ

Gắng học tịnh tâm pháp Phật Thầy

MẸ THẦY cho xuống nhiều ân điển

Độ tận xóm làng được giàu sang.”.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5433)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4883)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5699)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4998)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6586)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6928)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5807)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7189)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6067)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6960)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9468)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5395)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5877)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4391)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6955)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8875)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10023)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6125)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7868)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6010)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6757)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7509)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10077)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12677)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6853)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7555)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7317)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8701)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7785)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7333)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8489)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8779)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8844)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9909)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10636)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9645)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6293)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9508)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11476)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12743)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13043)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13122)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.