DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM MẬU TUẤT

26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 3804)
ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 26 THÁNG 1 NĂM 2019
Ngày 21 Tháng 12 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền


PHÁP ÂM 2019_07

“Thiên đường trể bận đoạn đường xa

Bảy ức ngàn thu không lối ra

Điển xuống định lo ba năm này

Ngọc giảng tàng thư câu bác ái

Đạo của Trời con dại hỏi rằng

Cả sinh linh hiện hóa quỷ cầm

Tiêu tan tại trận phàm Bắc Nam

Bốn phương trời tai biến Phong Thần

Dân trăm họ tại trần tiêu tán

Chút từ bi sắc ân Trời dẫn

Độ phàm trần thoát nạn túc phân

Người đức hạnh qua cơn tà mỵ

Yêu dân nên tam kỳ mở hội

Gìn sắc tiên mau hạ cứu đời

Khai bảy sắc chín mười hạ giới

Báu cầm tay Thiên Đình lòa chói

Bảy hào quang chiếu rọi đặng an

Truyền giáo thế Ngọc Hoàng gắng bảng

Tại Tây môn chiếu mạng thành viên

Khai đường dẫn tử tiếp truyền điển

Thiện đạo lành thanh điển Đạo Cao

Thương bóng hình con dại ngày nào

Truyền Đại Đạo cho vào dẫn lối

Nở thêm hoa điển lành Ta rọi

Nhập thế trần Ta hỏi từ lâu

Đạo Cao Tiên ta dạy từ đầu

Lời trao ngọc thâm bâu Từ Phụ

Ngọn đuốc thiêng nhớ tình Mẫu Tử

Sắc lệnh vàng linh tử ngắm nghe

Ai trí khôn tiên cảnh trở về

Truyền mối đạo sông mê cứu độ

Cùng lo tu một dạ nam mô

Mô có Phật tưởng lo an đặng

Đức Phổ Hiền Bồ Tát độ cho

Che chở lúc ách nàn dòng khổ

Cảnh trăng lên bước đường mai nở

Thế đò chiều tỉnh ngộ tu chơn

Tiền đức cả vượt qua sóng lượn

Tấp vào bờ giáng xuống đậu chờ.

 

Ngọc báu châu Hoàng đức Thiên lâm

Thăm khách trần ai hữu lộ tầm

Không động an giữ tuân hành lịnh

Vạn pháp đăng khai dưỡng tu tâm.

 

Kiền Khôn tẻ hướng tang thương khổ

Ách nàn sinh linh biết đâu lo

Càn khôn nguyệt chuyển cơn khấy loạn

Sái bước lạc đàn trẻ vất vơ.

 

Đông Tây Nam Bắc ly kỳ đón

Cho người xem thấu gọn sinh linh

Bể khổ trần vì toàn là tinh

Nay bổ Huyền tác chính cứu độ.

 

Hạ đạo truyền gởi phận dặn dò

Lời ca vang … khó cẩm nang

(mất câu)… phủ phàng ta tính.

 

Phước tục tùng đời khổ vô hạn

Kỳ .. tự cách lo tu

Đề thi bút đạo tròn tu chữ

Chữ nhơn hiền quý giữ ngàn sau."

 

 

PHÁP ÂM 2019_08

“Chớ nao núng hãy mau kỳ chót

Những thay đổi lọc lừa …

Cuối Hạ Ngươn bào gọt định phân

Khuyên tất cả sửa tu dần dần

Rõ luật Trời tự thân ráng sửa

Đâu cốt lời trước sau lường bữa

Chọn người hiền nương tựa về ngôi

Ta mở đạo tình … mở lối

Chỉ mối giềng phận gởi tu hành

Chiều kinh kệ lo làm công hạnh

Phủi sạch đời truyền ánh đạo vàng

Trọn nên Đạo tất thân an lạc."

 

"Ta nói rằng một phần lời xả mười tức được mười phần. Sự tu hành cần phải nương tựa nơi chính mình. Ta chỉ phương pháp … đường tu. Mình phát tâm bồ đề để kịp quay về Cực Lạc. Mình phải tập cho tâm mình rộng lớn vô tư. Công đức không được tính toán. Lý luận tu đạo rành rẽ rõ ràng. Bản thân phải giữ cho trống cho rộng. Giữ cho vững giới luật, nhớ lưu tâm cẩn thận công đức không để cho bị mất. Mình phải biết thiện tri thức. Biết đem tình thương chân thật, nỗ lực quyết tâm tu thành để khuyên chỉ mọi người đạo pháp, đem thân mình ra sức để mà thực hành phương hướng cho tu hành. Nay Ta có lời nhắc nhở các vị hãy đem tình thương mà răn nhắc chỉ bảo chúng sanh, những người hiền lành đạo đức, biết tu sửa, học đạo nỗ lực tiến tu, bởi cảnh trần muốn tu hành để đạt được mục đích tới những giới cảnh. Nhưng những ai muốn giải thoát khỏi khổ đau phải ra sức tu tập, thực hành công đức, nương tựa vào Phật pháp … Ráng đi, đứng, nằm tập cho mình cái thói quen niệm Phật sáu câu Lục Tự Di Đà. Bao nhiêu tích lũy, nhân duyên căn lành thọ trì pháp, được phước hưỡng. Nên lưu ý sự tu của mình, không nên đi vào con đường lợi danh, hoặc mê đắm vào con đường trái phép. Khi mình thuyết pháp phải nói lời đơn giản cho đối phương dễ hiểu, dễ nghe để nắm bắt lấy cái lời. Người học đạo phải nói lời từ tốn không cao xa.  Phần lớn từ trước đếm nhân sinh không thể nào thoát khỏi ba tham, sân, si. Muốn biết mình tu có được tinh tấn hay không thì mình phải nhìn lại suốt đoạn đường của mình đi trước thế nào, phản tỉnh lại tâm mình xem coi sân si có bị khởi hay không. Nếu nhân sinh nào chọn lựa đường đạo, chuyên tâm thực hành theo đúng pháp tu chỉ dạy thì sẽ không bị lạc lối lầm đường."PHÁP ÂM 2019_09

“Sự buông bỏ rõ nhìn chính xác

Thế giới này rơi lạc còn chi

Vạn vật tất cả là gì

Đều là mộng huyển có chi sự còn

Ta cho biết kim ngôn khoán chữ

Những thiên thơ đề cử tài cao

Nhân kỳ chuyến chót trần lao

Chiêu Dương Hoàng Đế ngôi cao xuống trần

Nguồn ân điển kim thân xẻ ý

Thượng Đế Hoàng chiếu lại Kỳ Hoa

CHA xuống thế cội điển xưa

Bát kỳ màn đạo Huyền xưa bức màng

Chỉ giáo lịnh sang Xuân khép luật

Sắp cuộc bài chiến thuật vô công

Bức màng Thiên cõi cộng đồng

Sứ mang thiên lịnh gánh tuồng kim giai

Thời xoay ngược nay mai không lộ (Không Lộ ?)

Đáo Kỳ Hương ngọc lộ Nam Thiên

Định cơ chuyển sứ trung hiền

Hoàng Nhị Thiên ánh Quốc Kiền trào tam

Tây mối đạo truy tầm ban ấn

Lời minh châu khai ẩn an tam

Tiếng thơ minh ngọc giác phàm

Thiên Khai Hoàng Nhị Cao tầm nguyên lai

Cơ Thánh Đức tới đây sẽ chuyển

Đại cuộc này xuất hiện cao nhân

Căn cơ đạo luận bôn trần

Thiên Môn Trời lập Phong Thần kỳ ba

Đời cuối hạ Vi Vô Tôn Thượng

Tiếp điển khai Đế Thượng chuyển xây

Bước vào Ngươn Hạ tan …

Định rồi trở lại bày khai giáo truyền

Kỳ khép luật không hiền phê chuẩn

Mỗi chiếu cơ ẩn phận kỳ ba

Giải mã mật nhiệm đạo CHA

Bạch thanh thanh bạch kỳ ba thi truyền

Minh Thiên giáng trần tuyền trở lại

Vô Cực Thiên chánh đại nơi nơi

Hội khai thay đổi lập đời

Lão tông truyền đạo thế thời hoằng khai.

 

Ngược dòng sông chảy thế gian

Khởi đầu công cuộc khai đàng

Bản kỳ hợp lực kéo sang

Thương cho sanh chúng điêu tàn

Ngươn Ba kỳ chót lầm than

Mở cơ Ta lại giáng phàm

Không tên không tuổi dương gian

Thay Giáo Đạo Sư cơ đàn

Càn Khôn xoay chuyển khởi màn

Một vai tạm xuất trần gian

Truyền sắc định liệu sắp tàn

Thay từ đàn diệu bảo an.”


PHÁP ÂM 2019_10

“Ráng tu mau cho kịp Hội Long

Từ bi đạo chơn tu mở cổng

Bấy lâu nay sẳn lòng sửa đảy

Lịnh Thiên Tây tình thiệt giải bày

Ghe chờ đó sao ai không đến

Ai còn mất đến chừng thể buồn

Biết khổ đau chí mến đường tu

Ta xuống trần dạy đạo mờ lu

Đồng kêu thúc người tu lựa cảnh

Ta xuống thế bấy lâu đời chấm

Cảnh đêm khuya sương lạnh đìu hiu

Tìm không đức dắt dìu chỉ bảo

Chí thiền bi mới tỏa âm hao

Cho đời phen bổn đạo tại trần

Hà tiền biến hoàn toàn phụng mạng

Dạy tận tường lúc sang ra trận

Trời bình yên giúp vận trần ai

Nối ngôi xưa tìm ánh đạo vàng

Đủ tài đức cho đời thế gian

Tiếng đàn kêu tang tịch tịch tang

Đời hạ khai kỳ chót ngươn tàn

Chó qua tới lợn kêu hụt bí

Lại tuồng màn bốn chữ pháp thì

Đờn kêu ngày một thì là xong

Mốt mai mai mốt cõi trần hồng

Đờn kêu diệt hết vòng

Trận cuồng phong sắp tới đó mà

Có tu đạo mới là ứng khoa

Nay kêu gọi cội tùng một nhà

Quy tụ đủ trào ca họp mặt

Xác trần điển mấy lời điển bực

Thiên giáng kỳ chiếu mực kỳ Tây

Ta đây khuyến cho đời lai tái

Đâu còn xa tái lại sánh Hưng

Cho đời biết bao kỳ dắt chúng

Hội đờn kêu tu trần mấy bận

Đạo ngọt bùi đủ nghĩa đủ nhân

Đàn kêu ngần đó người hiền

Đưa sang bến giác trận tiền non sông

Đàn kêu khắp cả Tây Đông

Rồi đây phải khổ ngược dòng lênh đênh

Đàn kêu mau kíp chớ quên

Nay sa bể thẩm không tên người giàu

Đàn kêu đời khổ biết bao

Bây giờ dòng nước xiết rào đâu an

Đàn kêu được lịnh Tây tan

Đậu thuyền bể tục nơi an phận mình

Đàn kêu giục thúc chúng sinh

Bồ đề tâm đạo lý minh diệu huyền

Đàn kêu thay đổi sửa nên

Đừng ỷ tiền của lấy quyền nạt quăng

Đàn kêu tìm ánh đạo tràng

Lo tu cải sửa cho xong chỗ ngồi

Đàn kêu còn đó trong đời

Biết sao đời rõ phận thời kịp đi

Đàn kêu nghĩa biết đúng kỳ

Biết không không biết quyết đi chẳng ngừng

Đàn kêu lo biết chung cùng

Cùng về kịp bến Thiên Cung hội rày

Đàn kêu ai oán đào thây

Cho đời sự khổ nay mai tả đào

Đàn kêu thưa thớt lệ trào

Ngóng trông người hội đường nào đi dư

Đàn kêu niệm Phật nam mô

Định phần tài đức nam mô an lành.”

 

PHÁP ÂM 2019_09

“Châu quảng huyền chốn cũ cung ngọc

Chỉ định đầm lai điển xuống trần

Ta đã khuyên nắm chắc thọ trì

Vạn pháp đạo chở che bao bọc

Lệ Ngọc Hoàng Cha Trời thiên kỷ

Ban hồng ân bác ái chung quy

Nay lượng cả cõi trần bể khổ

Rót trọn lòng dỗ dạy kịp kỳ

Tình thương chứa đong đầy tế độ

Vận Tây Đông mở rộng diệu cơ

Ân ban cõi sanh linh hối ngộ

Đức cả Cao rưới chút bảo hộ

Dạy chơn truyền mọi đàng ứng chiếu

Thoát đường mê tà mỵ quỷ vương

Nay trần thế mắc nàn xen thới

Tịnh trần mê tai họa vang kêu

Ta xót thương phàm tục muôn loài

Tịch tàn tiêu tán nào có hay

Khử mỵ trừ yêu ơn đức cả

Hộ trì hạ giới xuống trần ai.


Nam Bắc Tây Đông

Lý rộng cao xa

Đức cả bốn phương

Mở đường cứu độ

Phong đồ đệ tử

Tiếp cứu trần gian

Nhơn sanh tai nàn

Trần gian giáng xuống

Điều muôn tiếu từ

Sắc tứ độ an

Điển giáng thâm canh

Lời lành dạy rõ

Tu lo một dạ

Chí cả ngọc ban

Diệu đàn chơn thiện

Lựa tuyển căn lành

Khai thanh điểm duyệt

Xoay chuyển tôi hiền

Thần tiên giúp sức

Trợ lực xác phàm

Ngươn tam chào vận

Lòng chúng mục xoay

Thới lai bố đức

Đủ lực kịp thời

Thọ giới vô vi

Từ bi đăng huệ

Trí tuệ khai thông

Mở lòng tiếp bước

Thao lực nhân duyên

Trần miền xây đấp.

Lời ta giảng pháp đủ đầy

Ta lui huyền lấp trở đài tiên bang.”

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
2:22 CH(Xem: 836)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 799)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 743)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 966)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1362)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1333)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1298)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1129)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1482)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1214)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1503)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2031)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1794)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2043)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1922)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2664)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2242)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:33 SA(Xem: 3406)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
3:16 CH(Xem: 4145)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3215)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3617)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4513)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4625)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
3:44 CH(Xem: 3997)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.