CỰC LẠC THUYẾT TỬ KINH

12 Tháng Mười Một 20181:49 SA(Xem: 4421)


THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI


Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 07  tháng 09 năm Mậu Tuất (14/10/2018).  Đàn tràng Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương Quốc Ngoại Nam California dự đàn, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất.  

 


CỰC LẠC THUYẾT TỬ KINH

KHAI KINH

TIỆP TIỆP HUYỀN KHÔNG TỐC HIỂN THINH
XUÂN VINH HOA PHÚ HỰU NHƠN TÌNH
NAM NỮ HỌA THÀNH LIÊN HOA ĐẶNG
CỰC LẠC KHÔNG KHÔNG THUYẾT TỬ KINH.


PHẨM THỨ NHỨT: LÃO QUÂN LÃNH MẠNG CỨU LINH

Lão Quân lãnh mạng
Hồng trần cứu linh
Độ đặng căn mê
Lao nhọc bôn ba độ về
Tam Giáo Phật Thánh Long Huê tấu rằng
Xin Lão Mẫu diệu hoằng vị phán
Thương linh căn bớt giận phân ra
Thuận nghịch thành việc cõi hà
Lấp trời không nước nghe ta trên trời
Ta hiệu Lão đáp lời dạn nói
Rằng Lão Quân trực tới phàm môn
Coi chúng hình thế loạn hồn
Giật mình tỉnh ngộ xập quỳ xuống xin
Xin Muôn Ơn từ bi cứu độ
Thả bè ra biển khổ cứu dân
Biểu chúng tàng linh giữ phận
Lão nói đặng đóan tịnh thân thoát về
Học tịnh công dứt mê trong bụng
Bụng sạch trong đến chừng bằng sở
Nhớ y theo Lão thuyết thi thơ
Chỉnh chừa trong sáng trúc cơ luyện hồn
Lãnh khẩu quyết trần hồng theo khởi
Gần đến kỳ thi nổi quỷ ma
Hồi đầu thì đặng thoát ra
Có duyên Tiên Phật Kỳ Hoa phen Càn
Cải bỏ ĐẠO sắc tài cũng phế
Quy y nghiêm tập thể hành tu
Tâm nhơn tấn đạo công phu
Thanh nghiêm Phật Thánh trì tu giữ gìn
Giữ y từ trong mình Đạo Lễ
Dồi luyện thân hạ mể vô thư
Thông thân nhứt tiễn linh như
Chơn nam chơn nữ muốn tu hành: Hành!


PHẨM THỨ HAI: MẸ TRUYỀN LẬP HỘI TÀNG LINH

Thương nhơn sinh lửa phiền lùa thổi
Tranh luận đời u tối kỳ lôi
Không cứu vãn cuộc đời chung tất
Gởi lời khuyên bớt lần vật chất
Cảnh tương tàn tương sát đáng thương
Ngày tận diệt kẻo khổ liệu đường
Giờ đã hết vì thương trẻ dại
Đắm sa trần chớ biết phen này
Nhìn trước cuộc máy tạo càng ngày
Đây khúc đoạn thế mà con mãi
Đã nhiều lời Mẹ khải đờn kêu
Truyền lập hội tàng linh kiếm hiệu
Diêu Điện Cung vi diệu huyền vi
Bạch Vân đang xem thấu tử nhi
Phù sanh nghiệp con thì lại ham
Nơi bể trần trẻ sẵn phải mang
Mấy nhiêu niên hồng trần khách bạn
Sụp đổ con ơi cảnh tương tàn
Nay Mẹ hé cơ đàng chỉ rõ
Xoay Càn Khôn chẳng thường đâu đó
Chuyển âm dương Ta rõ tai ương
Đời điên đảo ma tinh chớ tưởng
Sớm học Tiên Thiên đường hóa đặng
Lưỡng thông thân xuất xác thập lôi
Thiên thơ hạ linh quang như hải
Cầu nhứt thử hậu tôn chứng nệ
Đoái chơn thiên linh thể quyện thơ
Thượng thượng phẩm mở ân dương bổ
Sáu cửa mở lớn vô đầu tịnh
Rạch âm dương tạo hóa sơn linh
Ngày tháng lẹ tàng linh biển khổ
Khó đặng ra thiết quách đồng tô
Cưỡng xích đầu nó bổ chỉ tỉnh
Thấy vô thường chẳng kịp biện minh
Tính trở lại ức linh chơn tánh
Thượng Linh Tiêu xét thường nào sánh
Mẫu hưng thi đặng hanh thuyết thơ
Thay cốt mới này tu đặng chớ
Gởi các con kim thơ ngọc lấy
Thông thuộc lòng Mẫu tử lâu phai
Lần gian thế Mẹ đây khúc đoạn
Hồng trần cách học tiên thoàn đặng
Chí vâng lời thoát nạn Tiên Thiên
Hồi nguyên bổn chắc an hồng diên.
 

PHẨM THỨ BA: ĐẠI PHÁP HỒNG ÂN

Truyền lưu Địa Mẫu ngươn thạnh vị
Hỗn độn sơ khai Mẫu tôn xưng
Ấn tống gia kỉnh truyền ngôn khuyến
Chơn nữ chơn nam hạ đình Kỳ.

Linh Sơn hệ hãn công cửu chuyển
Ngọc lạc anh nhi xuất thập niên
Kim ca ngọc lộ bài tam Mậu
Vô kỳ lục Mậu hoạt kỳ thì.

Vân liễu trường sinh liệu đáp thâu
Chơn duyên chơn hảo vạn tận đâu
Thủ điền đạo hướng phân buồng phóng
Khúc bàn tam quan thố kết bâu.

Liễu liễu nhất tiễn lại cho thắm
Tất nhãn khí thần thiên khuyết phong
Thay chơn hoài nữ thế gian tại
Bạch diệp liễu bàn đậm tú hồng.

Kim phong HÀ quản lập hoa đài
Hảo kỳ duyên ký trận mở khai
Nhãn quang cước thủ tề tảo tận
Thăng giáng Tiên Thiên đặng tiếp hài.

Ân Thiên hữu chúc chờ ức bảy
Mới mở Tiên Cung lộ biết NGÀI
Một chữ thành nguyện nay cơ hé
Thiên Tiên xứ cũ tỏa hương lài.

ĐẠI PHÁP HỒNG ÂN mai đặng thành
DI LẠC PHẬT ra cứu chúng sanh
Nương nương phổ độ đều đi xuống
Khai khẩu vị đa giáng thế lành.


PHẨM THỨ TƯ: CHƯ TIÊN CHƯ PHẬT HẠ PHỔ ĐÀNG
 
Xuống trần bốn ức tàng linh điển
DI LẠC PHẬT ĐƯƠNG KIM THÂN MIỀN
Phật Tổ, Quan Âm hội một đường
Cửu Diệu chư linh độ thâu nhiên.

Tháng Ba Rằm tiết Tiên Thiên Hội
Tháng Năm trung thiên Long Huê coi
Tháng Tám Rằm Hậu Thiên Long Mẫu
Thiên hạ Mẫu bĩ bất tại nơi.

Duyên Tiên duyên Phật nhãn quang sáng
Luyện khúc chi vân nhất thông thân
Nay đời mạt kiếp một phen khổ
Chư Tiên chư Phật hạ phổ đàng.

Từ nay chân yếu thời bước té
Dở chân không nổi thôi dứt mê
Chạy ngay qua biển mịch mờ tối
Trở lại tánh Thiên mới trở về.

Người có duyên công quả xá ân
THÁNH CHƠN phân tánh chơn tánh phân
Thi VƯƠNG PHÁP lớn THIÊN MẠNG tái
Mãn hạn về huy hoàng Mẫu khai.

 
PHẨM THỨ NĂM: HOÀNG MẪU KHÓC LỤY BUỒN THẾ GIAN

Hoàng Mẫu khóc lụy buồn thế gian
Tạo hóa âm dương độ ngày nay
Chẳng biết bao nhiêu ra biển khổ
Thẳng tới Thiên Tiên lỡ biển khô
Trông ghe đến đó tang điền biến
Chèo ghe chưa vững thể chìm gô
Ở trong dục hải nghe tiếng chuyển
Điện chẳng phải người kêu một tiếng
Dẹp phá sông mê trược uế sạch
Giữ lòng chánh trực quỷ ma kiêng
Điên điên đảo đảo qua ngã lại
Trở lửa gió qua coi kêu ai
Đàn khai cơ điển lời giảng dạy
Tánh thiêng nghe nói giáng cơ lai.
 

PHẨM THỨ SÁU: ĐẠI ĐẾ VƯƠNG HOÀNG THIÊN-VẠN VẠN-THIÊN

Tinh trang nhập hạ
Bàng giả túc điền
Như tiền phục hậu
Hồ đấu diên quân
Cơ HƯNG hạ hữu
Hướng tự linh gia
Hạ hạ mạo tùy
Lương đồ tiếp kỷ
Thủ ý hữu qui
NHỨT THIÊN nhứt lộ
Lai hộ pháp thiên
Diệu huyền vạn pháp
Ngoạt ngoạt vô kỳ
Diệu lý đáo thuyết
Bất tuyệt bất hà
Xuân Hạ Thu Đông
Chiếu đồng hậu thế
ĐẠI ĐẾ VƯƠNG HOÀNG
THIÊN-VẠN VẠN-THIÊN
Lữ hiền chi sự
HÀ cư lộ Tây
Trực đài đáo chỉ
Kim vĩ nhựt lâm
Du tầm phước hữu
Hướng tự vương an
Lậu thân kim triệu
Phản chiếu như hà
THIÊN HOA ĐẠI PHÁP.


PHẨM THỨ BẢY: ĐẠI ĐỒNG VƯƠNG PHẬT CHÍNH THẤT VIỆT NAM

Thiên thời địa lợi
Tiến tới Đại Đồng
Trần hồng lập tại
Nam trai nữ gái
Đông Tây Nam Bắc
Hòa trạch âm dương
Rõ tường thời cấp
Sương tuyết nắng mưa
Đúng giờ nóng lạnh
Ngũ Hành Cửu Phẩm
Quan Âm chuyển rày
Mẫu bày sắp tiếp
Nam Việt non sông
ĐẠI ĐỒNG VƯƠNG PHẬT
CHÍNH THẤT VIỆT NAM
Khắp năm châu trổ
Đáo lộ Thánh Tiên
Đức duyên tài đạo
Ngôi giáo hiện tiền
Thiên Tiên ứng hiện
Nhủ truyền kỳ nhứt
Cảnh Phật diệu huyền
Thiêng liêng khởi lậu
Phụng tấu Kim Trì
Người vì phàm hữu
Gìn giữ Đông HÀ
Nở hoa trí tuệ
Linh huệ ắt thông
Hướng Đông CHẤN ĐẾ
Kỳ thể hiện sinh
Thiên Long hiệp tình
Tài minh thể hiện
Lịnh tiễn phụng ngân
Bố ban khai ý
Từ bi chơn như
Vui từ hạnh đạo.
 

PHẨM THỨ TÁM: LỊNH KỲ VÔ TRANH TRONG NGOÀI THẤY BIẾT

Hồi trống điểm đức tài lồ lộ
Ánh thiên quang Lão bố tầng cao
Chủ trì khai mở địa sao
Đông Nam Chu Đế quang hào ánh Thiên.

Nền Khôn Đế CỬU THIÊN HUYỀN NỮ
Danh HUYỀN THIÊN chủ thủ lai khi
NAY MAI SẼ TƯỜNG VIỆC CHI
TRONG NGOÀI THẤY BIẾT LỊNH KỲ VÔ TRANH.

Mao kỳ đón NGỌC HOÀNG VÔ THƯỢNG
Ban hồi kỳ lịnh hướng điển linh
Đúng giờ đúng khắc y minh
Thông đường mở cõi Oai Thinh đăng kỳ.

Tám hướng khai y chỉ Oai Thinh
Thiên cơ chuyển chơn tình hấp thụ
Muôn vạn con thuyền trường không hư
Neo lui tới cố lên chơn tử!

Thiểm điển thăng thiên chở hư vô
Đáo đáo hạ gian giả tiết lồ
Hữu ngạn di xuân thao NGỌC chuẩn
Tuất tiết niên HOÀNG tỏa Bắc hồ.
 

PHẨM THỨ CHÍN: DI LẠC PHẬT THUYẾT CƠ MẬT NGỌC

Ân may sanh chúng DI LẠC PHẬT
TƯƠNG HUYỀN GIAN THẾ THUYẾT CƠ MẬT NGỌC
Chi hữu chi văn đàn một tiếng
Tiên Phật hạ đàng thế phàm bình
Thâu chi mạng hạn đề DI LẠC
Khoán từ môn lịnh thủ bắt xa
Chung tọa thị màn ba hé thật
Cứu nhân sinh đào cúc hồng ca
Phàm xuống thế LẠC ta DI hữu
Đáo tiền môn vạn cứu sinh linh
Đương công ẩu lai đình lộ NGỌC
Đặng khiết hài gắng phúc ngày nay         
DI tạ hữu DI ĐÀ chi hữu
Xuất thế trần tạo bước môn đài
Vi nhân vi Đạo bất di nhân
Chơn chơn hữu bất kiết thiên tài
Ngạo tục vinh thi đề tố hoạt
Đáo Tây Kỳ ngạn khiết lời ca
Tây môn viên hạ đằng khải khúc
Tiết lộ trần hữu phúc muôn dân
Phiêu phiêu đàn phím CÀN CUNG lộ
Xuân Tuất niên thay chí cùng lo
Đoạn thiết HOÀNG khai tề nhứt thống
PHẬT ĐƯƠNG HỒNG TRẦN GIẢI THOÁT LINH
Nhân sinh đồng chung đồng tạo nghiệp
DI LẠC PHẬT VƯƠNG TỎA ÁNH HÀO
Nhạn khí phong điền chiêu tầm lễ
Triệu ánh vương quang thệ xuất kỳ
KIỀN KIỀN TAM THỂ ĐÀI THIÊN CHỦ
LẠC LẠC THÀNH THÂU PHÁT ĐẠI ÂN.
 

PHẨM THỨ MƯỜI: THAY THẤT CỔ AN BAN PHÁP ĐIỂN

Di cơ khai Xuân Thu cổ
Phận vai tuồng Thiên Ý định mở
Khai nhân tâm định hạn vô vi
Hơn mỗi việc rõ trung trinh lộ.

Tạo xác thi thay thế tục y
Thông đạt pháp đồng xứ nam nhi
GIÀ LAM lộ CỔ ÔNG TRỰC CHỈ
GIÁNG LÂM PHÀM LỊNH BỔN HOÀNG UY.

Luật Càn Khôn vô hình y chỉ
CHÍ TÔN minh tòa lịnh oai nghi
QUÂN xuất xứ một âm cổ bản
Chặng tướng xe chốt pháo đầu đi.

Hồi Chiến Quốc ai chi phong bảng
Lập bổn quy cao động mở mang
Sắp xây phương HUYỀN LỊNH THIÊN HOÀNG
Khai Mùi vị hồi kỳ chói dạng.

Định chánh khai nhiệm kỳ cố gắng
Vạn linh phần thụ túc tri ân
PHẬT MỞ LỰC VÔ VI TRẦN THẾ
Tuổi đủ y tối đến tôi chân.

Thương nẻo đành tạm mượn tuồng hề
KHAI LỐI THẲNG GIÁP VÒNG BỐN BỂ
Vạn cảnh trường tối đổ phúc Nghiêu
Hồi quốc thủy sang Canh Mục Đế.


[Mục Đế = Vị vua lấy con mắt làm biểu tượng = Huyền Khung Thiên Thượng Đế.  Theo Cao Đài từ điển, trọng-tâm chữ Đạo 道 là chữ Mục 目 con mắt. Nhờ có Mắt để nhìn, mới quán thông mọi vật. Chữ Mục có 5 nét, đứng vào trung ương (mồ, Kỷ, Thổ). Do vậy mà ngày nay Đấng Thượng-Đế đến ban cho một nền Đại-Đạo dùng “Con Mắt Trời” làm biểu tượng gọi là Thiên Nhãn]

Thanh bạch nhựt sen nồng thơm ngát
Tái QUỐC dân dấu Lạc ngàn xưa
Nhịp đi lối cũ vựa cung thừa
Trử thế tình tang gió lùa ngỏ ngách.

Vân du khắp nẻo lấp nắng sương
Lớp diện tuồng HUỲNH thương miền thế
Tái nạn tới đây di thể
PHẬT ĐẠO TA BÀ NAM ĐẾ CƠ MÀN
TÒA THÁNH MẪU TÂY BAN HẠ TẤT
Nghĩa rạng danh di bất mai sau
Tự an HUYỀN LẶC vận khương
Tiêu tân thới mạng nhứt đương phục kỳ
Kiếp tội căn cuộc hành hương lướt
Chịu bao điều cảnh giáp thao lược
Nổi buồn khai cay đắng sầu bi
Khốn khó giải tri ân mệnh cuộc
Thao thức căn phận cơ thiện ý
Phải chờ trống quang hướng ân tri
Sóng phong ba vui cảnh chỉ là
Y sắc lịnh trải ban Thiên Ý
Lần gót ngọc mở thức sâu qua
Khai tâm trí trong lành triết dạ
Bổn hữu vi xem rõ những gì
Giờ khoảnh khắc khói đàng lan tỏa
Chiêu phẩm cơ điện hội nhiệm kỳ
Ngẫm tận tường vạch đâu thối chí
Vượt nắng sương linh liễu cơ thiên
Rồi cũng trả cảnh đau thương hủy
Gió dập sóng biển trần hồ chuyển
Mặt trời mọc mấy phương suy diễn
PHẬN VÔ VI PHÂN THỂ TẠO RA 
THAY THẤT CỔ AN BAN PHÁP ĐIỂN.

Một ngày mai tuồng hay thuyền ra
Tuyệt vô vi kiếp này phong ba
Chờ xuất trận tư bề phẳng lặng
Chuyến Đông du thanh lịch cờ già.

Hữu ảnh tâm xem rõ đạo tràng
Mở cửa đạo tấn tới trực quang
Tầm góc độ vào vòng hạnh phúc
Gởi trọn lòng thấm đượm ẩn tàng.

Lời ca thi đêm nằm lặng giấc
Đếm giấc say định giác tri ân
XÂY BỔN TUỒNG HAI CHỮ AN DÂN
Xuôi cảnh ngược thuyền nan thế sự
Chẳng mau lâu xoay chầu nhiều tử
Trông bốn góc đêm thâu hồi rụng
Rõ xem thân chiếu điển Oai Thần
Giúp chánh pháp tiến dần bức phá
Lộng đài liên phía cảnh xa xa
Giải trình thơ chương tòa thiên cảnh
Pháp bảo khai hạn sắp thuyền đăng
Đợi vô vi gìn căn bổn thể
Sóng Ta Bà biển rộng dựa kề
Ánh ban mai diệu thể đáo khai
Luồng nhiệt thể đêm này khí khái
Thể vô hình khuyến giải định tuyền
Bao phen gót tàng ẩn Canh niên
Chờ thạnh thới xuất điền GIANG xuất
Ý lịnh thiên cổ truyền thâu dứt
Lượt hải hà năng bực siêu nhiên
Xuân Thu Đông ra khơi bản diễn.
 

PHẨM MƯỜI MỘT: LÂM TRUYỀN TÁI KHỞI VÔ CỰC HUYỀN LẠC THIÊN

Nhơn lòng thực diện Đông hàn
Dị Lão vạn ngự phùng Xuân hữu thời
Thuyết cơ nguyên uyển tàn hơi
Âm Dương lý lập thế đời đạo an
Trên cao gương sáng rõ ràng
Đài Minh Nguyệt cảnh lộ thăng hóa trường
Thiên sanh tụ kháng chủ phương
Như kim nhơn phó tựu khương Xuân phùng
Nhơn lai phú quới nhơn trung
Đức môn chi sự cảnh phùng nhơn duyên
Trực hải tiêu tức song điền
Đa chi thế sự nhơn quyền kế vai
Tùng sanh giáp phỉ chí tài
Vô song thuyết ngạn đáo lai chi hài
Vũ nguyên mộc hữu chi giai
Đắc thời lai vĩ huê khai nhứt tiền
Thu đến Hoa Đông thanh chuyên
LÂM TRUYỀN TÁI KHỞI VÔ HUYỀN LẠC THIÊN.
 
Huyền lâm tiên cảnh một bầu không
Tựa nguyệt tròn về cảnh Lai Bồng
Ngoạn nhô tạo hóa dành một cảnh
Một bầu hư không mây xanh trong.

Thú dư phang cảnh canh khuya lạnh
Giải quả qua sông ngàn dậm thành
Chốn thời cao thẩm Thiên Đường sáng
Ẩn phàm huyền diệu nguyệt hoàng thành.

Huyền cơ rẽ chữ Phương Nam ánh
Chưa định chưa phân trở cơ đàng
Ráng nhìn gốc cội chừng năm hỉ
Máy tạo đổi xoay chẳng đặng lành.

Ngũ Hành năm vị suy xét kỷ
Cả tiếng gọi vang PHẬT A DI
Sáu trăng chớp nhoáng chi thời tạo
Trông thấy bốn bề xác phơi thi.
  

PHẨM MƯỜI HAI: TÂN CẢI CÁCH GIÁO TRUYỀN THIÊN ĐẠO

ĐỨC THIÊN HOÀNG HẠ ĐỀ KHÁN CAO
TÂN CẢI CÁCH GIÁO TRUYỀN THIÊN ĐẠO
THẠNH HÒA BÌNH PHẬT ĐẠO NGHÌN THU
AN LẠC HÓA CẢNH TRẦN DI BẢO.

Thời giả CHÚA ĐẾ thành phu
Đất Hồ rũ rã danh ai tử
Một góc trời thời giả CHÚA tôi
Nguồn cơn ấy xanh xao phương xử.

Thiên Đường sáng làm nền hệ bởi
Nắm một thâu nẻo chẳng đi đôi
Nay thấm thoát đất trời lắm đoạn
Cảnh đấy người đây biết đất trời.

Đói đau than khóc lần phải ráng
Sái tiết mùa đói khát cơ hàn
Âm binh thảy rần rần rộ rộ
Mới đến trần nên tạm lệ chan.

Ra tay độ cho thế chi mô
Chi tôm cá cầu bần lao khổ
Vắn [tắt] ít lời ai muốn thời nghe
Đây phân cạn xin đừng quên đó.

Xem gốc cội sửa thân tốt dễ
Quên tổ tông rất khổ thảm thê
Tài sắc lụy thân mình tự tuyệt
Ai tỉnh thức mau quay kẻo trể.

Nhìn đời thương giải thoát nay mai
Chiều sắp lụn nói ra nghe phải
Lắm chuyện sầu khắp cả Đông Tây
Chan giọt lụy cất chôn để lại.

Tôi trung túa rừng xa có hay
QUAN CÔNG ra một trận kỳ tài
Ngày mai không biết thưa với thớt
Nước mắt rưng tròng từng nạn tai.

Thuyền còn đậu sao vui đùa cợt
QUAN ĐẾ QUÂN đao trảm bất chợt
CHÚA của mình dĩ định lo âu
NGÀI tái thế khải hoàn ca hót.

Đoạn dinh quanh cảnh dạ thảm thương
Chất sự tu qui nhân hạnh tại
Tiên cơ ngôn tự đoạn xuất trường
Lộ lộ lâm nguyệt xứ QUÂN Tây.

Phi phi tim thật vui vẻ hưởng
Bất bất như y nhứt nhứt khai
Âm địa địa hảo toan thạnh vượng
Quy quy tát tát luân chuyển tái.

Danh phú tử tông sáng soi hướng
Hữu phận nghê sơn trải hồi khai
Tợ long Nam Bắc BỬU HUỲNH khương
Tầm chi tảo sự ngày đêm thấy.

Thu Đông lạc tự đi chiều hướng
Hạ mục giai kỳ thấy chẳng sai
Vô cảnh đa niên khai đường hướng
Cao khởi THIÊN MINH ý Phương Tây.

Thiên Thượng hào bổn dựng buồm trượng
Cao Cao hữu chủ KHUNG HUYỀN thoái
Ngoạt ngoạt bóng hoa phá bức tường
Không không quới cát đợi ngày mai.

Xuân phong thị Bửu Thiên Thiên Thượng
QUÂN HẬU chi đang khứ hậu lai
Loan phùng môn hộ hồi minh thượng
Lân hồng hạ Bắc Ngọc Minh Đài.
 

PHẨM MƯỜI BA: HƯ KHÔNG THÔNG ĐIỆP PHẬT TIÊN LIÊN ĐÀI

Minh Hoàng công lập
Dư cách nhạn thơ
Xa bờ một lổ
Xưa Tổ Phụ sanh
Cơ thành đức diệu
Mầu diệu thâm sâu
Mong cầu nền đạo
Di hảo báo đền
Nhanh nhẹn xây cơ
Đàn cơ trùng mật
Tiên Phật thượng khai
Khoan thai khôi ngộ
Sánh cổ tầm gương
Ngũ Thường bách bách
Hoàng cách gom thâu
Ân sâu cổ dĩ
Duyên thị xuyên tâm
Phá lâm cột trủy
Thất đử thư văn
Câu thẳng bốn chữ
Niên thu đạo pháp
Huệ pháp điển thanh
Đáp thành thượng múc
Oai lực Phương Tây
Son đài kỳ hiệp
Phong tiệp bản thi
Vô vi chi đáo
Hoàng bảo triều an
Cơ man cơ điển
Lịnh chiến vô hình
Khai binh nguồn sáng
Lòng thản diên thân
Bậc QUÂN bổn kiếp
Chốt nhiếp căn lai
Xác hài giải cuộc
Kích thước ngoài trong
Hư không thông điệp
Phật Tiên liên đài
Hồi lai chánh bổn
Cửa Khổng thượng HÀ
Cao xa giai bất
Chánh cập trung chi
Triều nghi xử hữu
Trung tử cảnh lư
Ứng như lai hầu.
 

PHẨM MƯỜI BỐN: TA RA MẬT ĐA BÁ ỨC HÓA THÂN

Đời dữ Đạo một câu pháp kệ
Lời thơ trần len lỏi chốn mê
Đạo Từ Bi bờ giác quay về
Trần không bợn tu học bồ đề
Qua ba đường sáu nẻo đi qua
Ai đến được cung tòa yên hóa
Ngôi Pháp nghe Phước Trí vô biên
Lời Phật dạy Pháp Thân đáp HÀ:
Yết ri rá ma ha đát ta
Đát ra nành yết đa cu ra
Tất nễ ra rì đa á dá
Băng tát yết rị đa xà bà
Tát bà tì tát bà ca na
Tát từ tát ghi bát tát ra
Bà ha sắc đế kê đệ thính
Từng đà ra ca đát tát cớ đa
Không vô sắc thức vô nhãn
Vô vô minh đẳng đẳng chú năng
Vô thượng chú pháp vô nhãn giới
Ta ra mật đa bá ức hóa thân.

Vô Đăng Phật tân kiến vô hữu
Tịnh tiệt vô như thân bổn sư
Không vô sắc bất sinh bất diệt
Vô diệt phùng chí vô lão dư.

Sắc bất dị không
Không bất dị sắc
Vô thượng vô tập
Tây Phương chư Phật
Vô tận chí bực
Xem nghe tận thấy
Thân an cảnh đài
Trước Phật đồng thành
Thanh tịnh trong cảnh
Tây Phương Cực Lạc
Tương lai Âu Lạc
Tụ hội hư không
Chính giữa hư không
Mọi loài hạnh phúc
Nhu hòa trung trực
An định con đường
Đem lại tình thương
Sống chơn hạnh phúc
Vô thượng tùy túc
Châu báu pháp đưa
Y khéo tam thừa
Thệ hiển Thiên Giới
Đoạn diệt sanh khởi
Từ mẫn lắng nghe
Hoa mầu bồ đề
An lành tất cả
NGỌC HOÀNG ân xá
Rửa sạch lòng trần
Chi đêm đã gần
Đời đề tỉnh thức
THIÊN MINH cao bậc
Thế giới chúng sanh
Mong muốn lời lành
Khôn ngoan trong suốt
Đoạn tận thao lược
Tại phàm đời này
Trên cõi đất này
Đưa pháp thuyết giảng
Vị thể thánh quang
Thật sự Thánh Đế
Thể nhập diệu đề
Tục không bất tử
Thiên giới bi từ
Hóa độ chúng sanh
Giữ đạo làm lành
Phật từ gia hộ
Hạnh phúc giác ngộ
Tâm đắc thọ trì
Một lần gìn y
Hướng về Phật pháp
Lòng từ hòa hợp
Tu tập hằng ngày
Lời châu thất này
Tinh hoa hột Pháp.

Giai dĩ, 
Khả khả lượng phong tuyệt phi thanh
Nan sự Phước Huệ chiếu phẩm hành
Kim diệu qui hồi hoàng hồng giải
Nguyệt tam thế thế dĩ thử thành.

 
 PHẨM MƯỜI LĂM: ĐIỂN LAI VÔ BIỆT GIẢI MA HA

Đàng thơ cửa ngỏ người hữu túc
Nhập pháp hồi lai độ kỳ khai
Chiêu phẩm nan qui sơn đài lạnh
Chuông ngân vang tỏa Xuân Thu mật
Chính phẩm liên hoa mở cuộc trường
Ngắm xem xuất kỷ khai môn tự
Khoảnh khắc khó tường thượng hà phi
Chắc tầm mở cửa trong giờ Tí
Bốn vách sơn kiên ngoài trong dựng
Ào ạt linh quang mới ra tường
Nắng hè bóng lẻ phong lôi hóa
Chấp chỉ liên khai khởi tạo thành
Thiên trổ ngát mùi vô vi kệ
Đạo Đức xoay môn thuyết đêm nay
Bản lộ tái hồi diệu đề giải
Sắc khai hòa nhịp tạng nền cảnh
Sắc Thiên sắc lịnh liệu đáp đền
Tứ lịnh cơ mầu nhân minh tục
Điển lai vô biệt giải ma ha
Thơ ca năng điển đồng cam diễn
Đấng vô hình triển cảnh về đêm
Ngâm thơ diễn tợ trăng non Thứu
Áo mảo hài oai độ Ta Bà
Cơ bản diễn trăng ông lai yến
Vưng THÁNH CHỦ LÃO bỉ tự gia
Âm dương hỏa bước động chẳng an
An tự vị Sửu âm dương nghịch
Càn Khôn Thiên bát tử chung phân
Lai lai như khứ nhơn nhơn hảo
Sanh giả tử giả hạ vô cao
Hồng kiều vạn trượng thiên trì pháp
Nguyệt di vân ngã an thân báo
Năng năng nhứt hạ đôi ba mặt
Nội bảo tứ hạ vô vi ngọc
Hiềm đủ vận liền điều môn tất
Thế giới Càn Khôn xử giới phân.

Trăng soi điểm nguyệt một cảnh riêng
Cầm đờn du ngoạn phỉ chí hiền
Cuồng ca sử Lão khoan nhặt sẵn
Thanh bạch hư không hữu phước duyên.

Một bầu tiên cảnh trời hữu giới
Vạch lượng đến nay khẻ bi vi
Ngoẹo đàng nói diệu làm sao đặng
Dụng pháp thi thơ giải nhiệm kỳ.

Pháp cao thượng diệu nơi tăng chúng
Bực chí hư không xuôi cảnh chung
Nhập thể mật thiết bay trầm bổng
Chơn điển bốn phương Thiên Cửu Cung.
 

 PHẨM MƯỜI SÁU: HOÀNG ĐÂU SUẤT TUYỆT TUYỆT PHẬT LAI HIỆN

Ngã hữu tế kiến ngã
Hư không khả lạc an
VÔ LƯỢNG HOÀNG ĐÂU SUẤT
TUYỆT TUYỆT PHẬT LAI HIỆN
Vô Thượng Thiên giai biến
Quang xuất điển không giới
Vô thượng đối hồi QUỐC
Khai vạch thước tôi trung
Nghĩa HUYỀN CUNG khai lịnh
Bao phen định thiên thư
Trăm câu dù một pháp
Tu cầu pháp vị an
Nếp sống toàn tịch tâm
Hạ sanh phàm thế giới
Ở tại đời tương lai
Hột giống này chăn trưởng
Khai đường hướng phân thể
Lai bởi lẽ cơ trời
Vận qui hồi kim quốc
Thời thế bước nêu cao
Qua bến nào thiên lý
Cao danh ý cương thẳng
Chuyển xoay thân minh cơ
Nói pháp thơ nhịp điệu
Chự kham hiểu tút còi
Réo từng hồi hồi tiếp
Một kỳ hiển tâm linh
Tây hữu hình kết nối
Chờ vận tới xem coi
Tiếng hút còi vang vọng
Gió bão giông ập vào
Gây ra bao lầm lỗi
KHI LỜI TRỜI HẠI MÌNH
HIỂU TÂM LINH DỄ ĐÂU
Ngưỡng mong cầu sáng suốt
Từng di bước xác thân
Chốn hồng trần đoạn cảnh.

Đời dữ Đạo pháp thân thanh tịnh
Lòng từ bi phủ kín nhân gian
Chung hòa đạo hạnh chỉnh trang
Cầu đạo chánh pháp vạn bang hết sầu.

Lô Kiềm Đãn Đa Mạc Bệ Ra
Liễm Liễm Đa Hắc Tất Đa Ha
Đà Ra Ha Lão Đà Đa Xá
Đáp Lệ Dược Ca Tỳ Xa Đa.

Không không ảnh hiện tọa không ảnh
Cao cao thinh thiên trụ HOÀNG ÂN
Tuế tuế nguyệt Thượng Thiên Di Hải
Hữu vô không bách hảo phong vân.

Ngõa Ngõa Thuật Đế Bất Đạt Dã
Tam Mạn Đà Da Tất Đế Ha
Na Giá Lệ Ha Dà Đế Đạt
Đế Đế Kỳ Yết Trụ Ưu Đà.

Chí nhân chí nghĩa ngọc cao danh
Ngoạn ngoạn Xuân Thu kỳ đạt hoát
Thủy thuyết tiền đường háo dung niên.


HOÀN KINH

Theo bối cảnh Tòa Chương thay đổi
Bảo mật cơ bốn phía xoay vần
Lực OAI THIÊN cờ lịnh nơi nơi
Huyền năng trổi tái HÀ xứ rạng
Chuyển thoáng qua giục thúc phiên hồi
Chu ngoạn mục an khai kỳ bản
Đường nguyên bang rực sáng reo cười
Khoe sắc điểm bình minh rạng sáng
Chuyển chu kỳ giải cảnh nan hồi
Khôi phục lối Đông du phi đặng
Cao minh tự chi đà minh tự
Phúc đoàn ca dự thí công hoa
Toan độ chúng kỳ ba vạn hải
Phúc đài thiên chí nhẫn chí nhân
Lui thăng điển bùn Tây hảo dược
Lý kỳ tài sáng tỏ Đông lai
Di hữu di nhân tề đáo hạn
Khúc cầm ca trọn kiếp ngàn vàng.

HẾT
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn