DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 6 THÁNG 10 NĂM MẬU TUẤT

11 Tháng Mười Một 20183:16 CH(Xem: 4328)

ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2018
Ngày 06 Tháng 10 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền

BUỔI LÀM VIỆC CỦA LÃO HÀ VỚI CÁC VỊ TRONG VÔ VI
PHÁP ÂM 252

[tiếng thiêng]

Loạn chi chung ngàn châu đoạn tiếp

Chí ngàn oai hùng rõ thông điệp

Hưng toàn phi đao Hoàng phúc thì

Du ngoạn Đông Tây Nam Bắc rõ điệp

[tiếng thiêng]

Hựu hữu cao minh trinh tất đồng

Hào hào Đông Tây vị công đồng

Chí giả chí nhân khúc hoàng chi lạng

Hùng chí hoàng ca cấu dung hòa

[tiếng thiêng]

Ký điệp công trình chi nhân gia

Chủ tất hồng ngạn ủy cao xa

Linh linh khứu hộ thuyết trên biển

Công luận hạo hoa thiên dĩ phù hoa

Trong cõi hồng gian đầy hoa lạ

Chúc cầu di bổn đáo cung tòa

Ngàn ngàn bay xa biên cửu túc

Ngạn ngạn vô hoa tiếp tiếp đồng

Chung khải hoàng ca thiên trù chiến

[tiếng thiêng]

Câu phúc ân cầu di tông toại

Dựng cơ đồ ngàn khấu hoa lai

Hùng chí cao minh chi nhân tự

Khúc hoàng khải tấu trí nhân tài

Định ngoạn di tông trùng hoạn chí

Tiến tới tòng minh Cao Hoàng lời

Khúc đình kha hùng nghinh chi đại

Hảo kiến hùng anh rạng khắp nơi

[tiếng thiêng]

Khai điền chúc nơi viên công mộ

Thiết lập trình giải nguy cơ

Thậm lộng Cao Hoàng chi minh ngọ

Chữ hạng tự đề vọng quốc nghê

Nhân nhân chi xuất hoàng hoài bản

Chú niên đề khấu tòa liên khê

Tụ tụ khí trong làn hơi khí

Tốc nhãn Hoàng Hoa chiếu luận cơ. [1]

 

Chú thích [1]: Hoàng Hoa = Hoàng Hoa Công Chúa, Thanh Nữ Cung Chủ, Thất Nương Diêu Trì, Lễ Hương Tiên Tử, Âm Quang Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Đại Linh Phật Mẫu, Tây Vương Mẫu.
PHÁP ÂM 253

[tiếng thiêng]

Chào Cao Trọng đất trời minh trí nhận

Khải khải Dung nhi hạng chí cung đài

Ngoạn ngoạn du tông môn chí ngũ

Tề Đạo chung nhà tại Trung Tây

Lư lư chi mệnh quốc loạn kỳ

Hào chí anh tài khải hoàn ca

Tựu đề cao hoạn phúc di tử

Chung chung ngoạn kỵ khảo hoàng thi

Tây Thiên lịnh phúc Hoàng chi lữ

Thống thống cao minh lữ khúc kình

Ngoạn ngoạn tựu khai chí ngạn thông túc

Đoạn đoạn chi mệnh đúng chu kỳ

[tiếng thiêng]

Tô lú shà (3 lần)

Xin chào tô lú shà (3 lần), xin chào,

Xin chào Đức Huyền chân,
Xin chào Huyền chân nhân tự Quốc

Kháng đề cao minh chí anh hùng

Cái cái hàng hàng chi khế tự

Hùng anh tài tước Đông Nam Kỳ

[tiếng thiêng]

Cao Đài anh hùng tái thế tam

Chuyển hướng Tây thi chí khượng đàm

Công Đài Cao chi ngạn bí tự

Việt Quốc hùng anh cai thế nhi

Trung đại Hoàng Dung dũ huyên lệ

Trùng trùng khất cổ đáo trần khê

[tiếng thiêng]PHÁP ÂM 254

[tiếng thiêng]

"Chung ứng, vận ứng, vận ứng, chung vi tế [a tùng]

Chiếu điện trăng đề cao phúc thắm

Lực lịnh oai nhi Cao Thiên Thượng

Tông tổ vi Quốc Thiên tà

[tiếng thiêng]

Trời thiên đất địa trao ứng khí

Oai oai hùng tài tế tam ban

Chu nhân đoạn nhả thiết anh tài

Chiêu hiển Cao cao Quốc nhi hài

[tiếng thiêng]

Giai xuất luận khai ý

Lữ lữ tức anh hùng tái thế

Vị trí giải thông tái Thiên tề

Lữ huệ giải trí tâm thiền dư hải

Chí hùng anh cao minh tại đất tam

[tiếng thiêng]

Nhận lịnh Mộc Thiên Tuế trao bọc tấn [bọc ấn] thiên thai

[tiếng thiêng - dạy sử dụng ấn lịnh]

lịnh thiên ấn ban

Cao nhi lịnh phán tề phong đạo

Nhứt nhứt phẩm tự nhi hoàng tư bề, tư bề, tư bề

Thân thân xác, thân xác tạm mượn tới trần gian

Đi đão [vòng] khắp năm châu

Có tiền có chức chỉ định

Tấn tịnh tâu tác, tiêu tác

[tiếng thiêng]

Tài trí thông minh cao tột đỉnh

Di Hà di Quốc chấn Hưng kỳ

Đáo thế kỳ ba du hoà mục

[tiếng thiêng]

Chí tất Ngọ sang Tuất bỉ vạn khô hà

[tiếng thiêng]

Chiếu cơ lịnh của Hoàng Thiên Đế, trao ấn lịnh
[tiếng thiêng]

Dư ấn lịnh Thiên Cao Ngọc Hoàng
Chiêu di Hà thúc chỉ di đề

Thiên ứng Cao Minh tự hán đề

[tiếng thiêng]

Dư ấn lịnh khai đề chờ ngoạn túc thi

Có lịnh ứng Cao Minh Hoàng chiếu

Dự đề bốn ngạn phương trời

Chung chi ngoạn hữu tao hùng khí

Chữ Quốc hàng du điển sáng kỳ

Tấn tiên ban định khai đối tạo

Chi tiếp dẫn Hoàng tông bút vẽ rồng, vẽ rồng, vẽ rồng

Chân tướng Hoàng di cao từ thất

Gọi cõi Cao Minh phúc thẩm di

Hạ Hà đáo thế kỳ nhân đức

Chỉ phúc như hà tái định cơ.

[tiếng thiêng]

Diên tạ chúc tụng diên quan chí hòa
[tiếng thiêng]

Hữu vạn tuế tuế tuế [tiếng thiêng]
là tuế tuế Ngọc Hoàng Cao Minh.
[tiếng thiêng]
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 445)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 266)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 309)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1220)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1115)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 1036)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1289)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1637)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1600)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1577)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1393)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1756)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1466)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1650)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2345)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1999)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2219)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2152)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2871)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2529)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
12:18 SA(Xem: 3408)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3812)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4721)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.