DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM MẬU TUẤT

02 Tháng Chín 20181:24 SA(Xem: 3225)

ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM 2018
Ngày 23 Tháng 7 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh HuyềnPHÁP ÂM # 207

"Nhứt sinh môn Liễu đề bát chưởng

Lai bất ly tạo hóa nhiên nương

Kháng nhô giả tuyết tâm ly ngã

Lữ vô hành hình ẩn Tây đường

Phi phi chiến hiệp lai nhứt nhã

Tử tử trùng vạn vạn thấy đang

Vô phóng lĩnh xuất thời phán vị

Bỉ trường âm đại hiệp gia giang

Chí mã phong đồ quái tàng lộ

Hãn minh châu chí ngạn bạch lồ

Điền tử chức hoài nghi ngang dọc

Tựa cắt phù tòng chí bảng tô

Chuông đánh thức pháp uy nguồn cội

Để quay về phương lập hưng đời

Tịnh tâm bảo nhơn phù tốc bả

Cấp cấp hạ yểu sanh loạn đọi

Gương không cán tiếc đa chưa lịnh

Ti yếu thành bảo cán hòa linh

Năng tiêu Ngọ tịnh môn hiển quyết

Bất bức vinh trong hỏa dụng bình

Tiền xưa cổ dụng đồng nhắc nhở

Bổn buộc vô chở động thiết cơ

Chí bất sự chơn chơn biên chở

Vô vô từ tề diện khuyết vô

Tam nhựt hạn xuất kỳ bán chạm

Tất lưỡng điền khảm thủ hóa tam

Kết tương chiếu đồng chung tục sự

Phù phù sanh đại cốt trường lam.


 

PHÁP ÂM # 208

"Hữu hữu cát Liễu nhi dâng hạ [Liễu Hạnh]

Nữ hiếu nhi ngôn khuyến đáo qua

Di di tại nhứt vô hữu lạc

Tự tùng vô lưu hạ xuân qua.

Hường hường cốt di hành thiên đại

Gởi phong Thiên Võ hiện chuyển xoay [Huyền Thiên Chấn Võ]

Hoàng hoàng nương Đế chí nhiên phục

Mãn lục quân tam dựng Nam Tây.

Đồng đồng hóa kỳ toàn thới phủ

Quan tự phùng dâng Quốc lạc khư

Miên miên phổ dưng dưng túc dạng

Địa vô hư họa võ đồng nhân."

 

PHÁP ÂM # 209A

"Chơn nhiên bổn kỷ nương thống vạn

Sơ tổ công minh đạo hỉ hoan

Khương khương đại quế minh Thượng phụng

Lạc an phùng sơ cổ từơng vân.

 

Bao địa thiên thống tam khôi á

Thỉ nhơn thần lung tử sông xa

Tứ trụ kiến vi khí thành sông

Càn Tốn Chấn tam quang kết hóa.

 

Phục Hy Đế Kiền Khôn thành đại

Ngũ tọa thiên châu phủ tức lai

Thế thế thượng dương vạn hoa thế

Thượng Nhứt Thiên hạ hảo nhiên đài. [Thượng Đế]

 

Du tức điền xa loan phổ hãn

Tạo Thiên Công từ hãn Quốc ban

Xin Tứ Tướng giải trình nhơn loại

Kỳ ngươn ba công lượng tất đăng.

 

Lục gian bất hạ thiên nhứt thủy

Hoán võ phong vận quyết bất ly

Tri nhơn góc Tây Nam đào tác

Vạn vạn lai ngoại khôn càn khí.

 

Vạn vạn ngàn xưa tí phong võ

Đoái kỳ công huy hiệu vi vô

Kỳ phướng ngạn thiên công tử cát

Quợn tác hành khai ngộ tất lôm.

 

Ngư phiên lữ vô địa chi lộ

Mức hiệp sanh bình nhãn sông hồ

Niên niên hạ thời sanh ngũ kiếp

Ngũ trận thành bát đại trận đồ.

 

Thật giả giả thật thật giả thật

Khổng hội hội khổng khai khẩu nhật

Tiên phàm phàm tiên tánh chơn minh

Bức chỉ phi sự tốc khả mật.

 

 

PHÁP ÂM # 209B

"Chi năng Kim nhị bàn ngọc lộ

Càn khôn hóa úc xuyên lạc cơ

Bất bất mãn bảo ngươn chịu xuất

Lạc Huỳnh Công ngọc chẩn di tỏ.

 

Tháp tam đầu lộ bản Châu Sơn

Trường khúc đoản hoa đài chí nhơn

Đại ký luận trụ minh vô lộ

Cửu Thiên hành bất ngạn trùng ngươn.

 

Siêu vô trụ càn khôn giáo hóa

Thiên vạn thiên lý diệu hưng toàn

Kiền dĩ thử liên thân tái viễn

Tạo huyền công mạch vạn diệu hoa.

 

Ngôn tự chuông vang tự thức lòng

Chớ trể ưu phiền hậu chi công

Tử tráng dĩ hý xuân phong quế

Khai Bạch Tự Chung khứ lăng ông.

 [Bạch tự Chung = Chuông Bạch Ngọc]

 

Nhiếc quân nội nhựt nhị tương thới

Tinh vận chi nghi mạc giáo thời

Chớ ước ao về thùy phiên cứ

Bạ cố định thiền vọng đến nơi.

 

Can đề du ngoạn tầm giai cạn

Nan xoay thiên lịnh tố phận can

Hỏi phiên này Huyền Không du tạng

Vạn cảnh Bồng Lư thiết thiết thư ngàn."

"Nan sự hóa nguyệt minh dũng ký

Bất phùng mạo kiết khí hạ cang

Lưu kim quí luân kỳ công hạng

Tư thập đoan lưu hé thủ vai

Môn quan cách phùng tương khước tại

Lộ Kim Huỳnh ứng hoạt thông ky

Chúc chúc bất thực tùy tòng lý

Lập Càn Khôn kế dĩ chương thiên

Tự chiêu yên khan định chịu phiên

Vô định tửu tùng liên mãn nhã

Thúc đồ nay tài hậu bản sa

Chi sự bất đáo sang quê tống

Nam Bắc đề hổ diện qua sông

Khác đàn phiêu xây phần vô ảnh

Đội đạo nền kỳ vọng tạm yên

Vô hô hạ màn cơ Phật đạo

Tưởng ô cầu thiên khởi tâm linh

Thật thật giả giả thật giả thật

Hạ thái khương ninh nhứt đạo bậc

Xứ du hữu Hà Thiên Giang ẩn

Dựng cảm thị hường phó tề tốc."PHÁP ÂM # 209C

"Công đình khẩu khuyết hoa quang sáng

Nương nữ tự xuất hóa đáo lai

Vưng thọ Mẫu gia chi tự bản

Hượng hượng đề tự dựng quyết vai

Đông Tây Nam Bắc độ tức nhân

Hiệp khí đồ như hóa cường tài

Đại từ ân võ chốn cần quan

Kháng từ ý đại tai thất bại

Mãn hoạt tố trường cõi thượng tằng

Tây vĩnh Nam Đông đình thấu lạc

Diêu diêu thủ động trận sông cang

Lữ tốc tất thần long đạo xây

Toàn toàn khế bất hạ nhơn dân

Bình trị tất sở dòng hữu lái

Hiệp tái cuộc khâu càn yếu chảng

Tay sắp sảy hàng lượt ai ai

Cuồng phong thổi biển ba kỳ bẩn

Bất phân di sự đáo kỳ lai

Tương hạ tứ đồng cầu ngọc chuẩn

Minh minh diệu thực tôn trưởng phái

Vô sự kiết lai nghi bức hải

Chục sự thành quản khái thánh thân

Nhơn quý nhơn vị ơn trường tư khải

Ngộ nhân đào ứng đắc duy tân

Bính bính nhứt Bắc Nam thế tái

Ngọc dựng kỳ đương xuất phương vân

Ba đồng tạo tế dư nhơn tại

Phùng bất kim tự chí bình an

Nhựt nhự quản thiên ban nhựt thái

Quách tử công khả thử chỗ quan

Châu quân khuyến hiệp vui minh đại

Tạo vô triều phân vị tự khang

Vương vị nghịch lai tề càn oai."

 

PHÁP ÂM # 209D

"Luật Bát Thiên như hà thiết thủ

Lương thiên đồ nguyên đậu căn như

Đáo chi ngữ đạo tùy mộc vị

Tự nguyên Hà phụng hảo đắc nhân

Kim hỏa tích cao đô hà lộ

Tùng hữu vinh kim thới chỉ cơ

Nhữ nguyệt cách ngộ hề nhứt hóa

Đáo bình kỳ phục dạng xuân hồ

Lịnh Thiên di khách toàn du đoạn

Dựng cảnh Đông hòa hướng ... giai không

Tạo màn lưới vô tần cơ lục

Diệu diệu sang Đông tất kiện lần

Nhiên hạ giả thủy an phú kỵ

Túc khẩn Quốc thành đền chiêu nghi

Vạn vạn không không vạn vạn không

Lưu hạ biến huyền năng thiên ý

Đất ngũ châu thiên đáo kỳ

Dung hiển thiết đồ khai vạn kỷ

Phong dinh cầu ngạ bổ đồng châu

Lai phụ tích vạn thâu kiên nghị

Diêu diêu lạc cửu huy vô tận

Hư hư không khương vị huyền năng

Hóa hóa biến vạn bang bất biến

Thiên địa thiên khí hóa vô phần

Ky huyền quyết giấc linh tỉnh mộng

Thất châu toàn nhi khả mong cầu

Lai lai tốc chung đà chi ngự

Thiên Minh Hoàng vọng tiếc đài quang

Đại kim thượng liễu khai tương kiến

Bất liệu công thế thọ hóa biền

Liễu đề tự nhứt minh vạn sự

Đắc an hảo khước du khang kiến

Nam Phương giáo nội huyền phụng túc

Sự bất giai thiên lý lộ diêu

Xuân xuân hạ vị kế liêu trục

Đa đa chủ minh linh tại kiếu

Nân kỷ nhân vị đoạn tông phúc

Tự chủ trường tương từ phúc hiệu

Nguyệt lâm đầu lộ toán lẩm lịch

Như chung các năng di cao chiếu.

 

PHÁP ÂM # 209E

"Tân dũ hóa tao điền khí giả

Khúc đoạn trường tại hóa vô đa

Viên tự cúc tề viên khả khát

Đáo hạn đài chi mực khác sang

Hàn vũ bộ kỳ đầu ngạn xuất

Tiếng hồng cao thư tức di bất

Kiện phong đồ chi ngạn thiên xa

Tòng phủ chí khai quần thi tật

Ngạn sông ca tỵ chú phùng đà

Từ khúc đoạn diên hồng ngũ hóa

Đạo liên kỳ thúc tạng đông cơ

Giai mục kiến chủ đề thiết na

Từ nan tử phong xa thự cớ

Mục cao đề tất tả ...

Hoàng thế lật chiếc đồ liên hoa

Bàn xuất thấu bản quyền tam đồ

Vô lậu cảnh kiểng ngoài che phủ

Chuyển kiền không địa võng tứ lư

Vàn lão tiết phân phân thử hạ

Tợ nhĩ long thập bát huyền thư

Xuân Thu dạ khúc kiết thành

Tùng lưu thủy khứ tam canh nội cầu

Tây Đông hùng tử kiêm châu

Tương nghi thiên á thạnh cầu kỷ nghiêm

 

Đồ phiến đáo nhứt vô hữu tại

Võ phong thiên khí khái ngoạn lai

Dung phụng cơ sơ cờ kiếm vạn

Ý tiên phong kết hóa ngũ đài

Xưa chỉ nhắc tiền oan cổ khác

Hạn chủ đề thiết lãm lạ bân

Dâng dâng phổ Đông du liên cả

Tiết phong thần chi ngạn thiên ban

Tiền khúc đoạn liệt oan trăm sự

Dổi nghiên chiều thao lược ghi công

Chí tư ngạn đồ thiên chí ngạn

Vũ sắc phong kỳ thái nguyên phong

Oai thần vũ tốc thần chi ngạn

Thất liêu bình sang thủy ngạn đồng

Đông Tây Nam Bắc kỳ thoái thủ

Khang kháng di túc hạ thiên ban

Lý Tư thời tiên hòa thiên giả

Tự vô hình khoan thiết nghi đồ."
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 438)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 814)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 514)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 517)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 1601)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 1391)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 1204)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 1342)
Pháp Âm 2020_46.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 1481)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 1823)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 1775)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 1700)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 1883)
Pháp Âm 2020_41
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 1881)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 1564)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 1569)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 1637)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 1908)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 1632)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 1710)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 1746)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 1815)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 1764)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 2583)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 2229)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 1957)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 2132)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 2404)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 2316)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 3108)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 2786)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 3796)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 3898)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 4010)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 4399)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_39.
26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 3291)
Pháp Âm 2019_31A - 2019_33.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 1684)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 4807)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 4353)
Pháp Âm 2019_19 - 2019_23.
21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 5058)
Pháp Âm 2019_15 - 2019_18.
04 Tháng Hai 20191:09 CH(Xem: 5136)
PHÁP ÂM 2019_12 - 2019_ 14.
26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 4227)
Pháp Âm 2019_08 - 2019_11.
19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 4341)
Pháp Âm 2019_03 - 2019_06.
07 Tháng Giêng 20194:22 CH(Xem: 3476)
Pháp Âm 2019_01 - 2019_02.
29 Tháng Mười Hai 20188:29 CH(Xem: 4144)
Pháp Âm 261-263. END YEAR 2018.
24 Tháng Mười Hai 201812:35 CH(Xem: 3576)
PHÁP ÂM 259-260.
17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 4064)
Pháp Âm 256-258.
11 Tháng Mười Một 20183:16 CH(Xem: 4481)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
10 Tháng Mười Một 201812:18 SA(Xem: 3582)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
30 Tháng Mười 20182:06 CH(Xem: 4009)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
28 Tháng Mười 201811:08 CH(Xem: 4263)
Pháp Âm 238-247.
15 Tháng Mười 201811:11 SA(Xem: 4899)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
08 Tháng Mười 20183:59 CH(Xem: 3791)
Pháp Âm 220-227.
03 Tháng Mười 201810:26 SA(Xem: 5123)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
29 Tháng Chín 20183:44 CH(Xem: 4412)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.
27 Tháng Tám 201810:12 SA(Xem: 4991)
Pháp Âm 202-206.
23 Tháng Bảy 20186:57 CH(Xem: 4858)
Pháp Âm 198-201. Đàn giờ Tí tại đàn tràng Núi Sam.
17 Tháng Bảy 20186:08 CH(Xem: 3383)
Pháp Âm 193-196. Đàn giờ Dậu tại Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội.
02 Tháng Bảy 201811:32 SA(Xem: 5159)
Pháp Âm 178-192.
25 Tháng Sáu 201812:36 CH(Xem: 3979)
Pháp Âm 172-176.
24 Tháng Sáu 201812:23 SA(Xem: 4597)
Pháp Âm 166-171.
18 Tháng Sáu 20189:48 SA(Xem: 4713)
Pháp Âm 160-165.
28 Tháng Năm 20186:13 SA(Xem: 4305)
Pháp Âm 156-159C.
23 Tháng Năm 20183:50 CH(Xem: 4148)
Pháp Âm 153 -155.
22 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 30537)
Pháp Âm 149-152.
12 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 31151)
Pháp Âm 146-148C.
12 Tháng Ba 201812:00 SA(Xem: 26345)
Pháp Âm 143-145.
25 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 12653)
Pháp Âm 139-142.