DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM MẬU TUẤT

02 Tháng Chín 20181:24 SA(Xem: 6068)

ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM 2018
Ngày 23 Tháng 7 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM # 207

 

Nhứt sinh môn LIỄU [HẠNH] đề bát chưởng

Lai bất ly Tạo Hóa Nhiên Nương

Kháng nhô giả thuyết tâm ly ngã

Lữ vô hành hình ẩn Tây đường.

 

Phi phi chiến hiệp lai Nhứt Nhãn

Tử tử trùng vạn vạn thấy đang

Vô phóng lĩnh xuất thời phán vị

Bỉ [kia] trường âm đại hiệp gia GIANG [HÀ].

 

[Nhứt Nhãn = Một con mắt trái, biểu tượng của Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát tức Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn]

 

Chí mãn phong đồ quái tàng lộ

Hãn minh châu chí ngạn phập lồ

Điền tử chức oai nghi ngang dọc

Tựa khắc phù tòng chí bảng tô.

 

Chuông đánh thức pháp uy nguồn cội

Để quay về phương lập y lời

Tịnh tâm bảo nhơn phù tốc bả

Cấp cấp hạ yểu sanh loạn đọi.

 

Gương không cán tiếp đa chưa lịnh

Ti yếu thành bảo cán hòa linh

Năng tiêu NGỌ tịnh môn hiển quyết

Bất bức dinh trong hỏa dụng bình.

 

[Mã = Ngựa = Ngọ.  Chiết tự chữ Ngọ gồm chữ Nhân trên (chữ Nhân nằm) và chữ Thập ở phía dưới.  Như vậy chữ Ngọ là cách dùng chữ để chỉ Thầy Nhân Thập = chỉ Ngôi Hai.]

 

Tiền xưa cổ dụng đồng nhắc nhở

Bổn buộc vô chở động thiết cơ

Chí bất sự chơn chơn biến chở

Vô vô từ tề diện khuyết vô.

 

Tam nhựt hạn xuất kỳ bán chạm

Tất lưỡng điền khảm thủ hóa tam

Kết tương chiếu đồng chung tục sự

Phù phù sanh đại cốt trường lam.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM # 208

 
Hữu hữu cát LIỄU [HẠNH] NHI vâng hạ

Nữ hiếu nhi ngôn khuyến đáo qua

DI di tại nhứt vô hữu LẠC

Tự tùng vô lưu Hạ Xuân qua.

 

[Liễu = Liễu Hạnh Thánh Mẫu = Liễu Hạnh Tiên Tử = Ngũ Nương Diêu Trì Cung]

 

Hường hường cốt di hành THIÊN ĐẠI

Gởi phong THIÊN VÕ hiện chuyển xoay

Hoàng HOÀNG nương ĐẾ chí nhiên phục

Mãn lục quân tam dựng Nam, Tây.

 

[Thiên Đại = Thiên Võ = Huyền Thiên Chấn Võ = Huyền Thiên Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn = Ngọc Hoàng Thượng Đế.  Nam = Nam Việt.  Tây = Tây Phương = Cali, Hoa Kỳ]

 

Đồng đồng hóa kỳ toàn thới phủ

Quan tự phùng dâng QUỐC LẠC khư

Miên miên phổ dưng dưng túc dạng

Địa vô hư họa võ đồng nhân.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM # 209A

 

Chơn nhiên bổn kỷ nương thống vạn

Sơ Tổ CÔNG MINH đạo hỉ hoan

KHƯƠNG khương đại quế minh THƯỢNG phụng

Lạc an phùng sơ cổ tường vân.

 

Bao địa thiên thống tam khôi á

Thỉ nhơn thần lung tử sông xa

Tứ trụ kiến vi khí thành sông

Càn Tốn Chấn tam quang kết hóa.

 

PHỤC HY ĐẾ Kiền Khôn thành đại

Ngũ tọa thiên châu phủ tức lai

Thế thế thượng dương vạn hoa thế

THƯỢNG NHỨT THIÊN hạ hảo nhiên đài.

 

Du tức điền xa loan phổ hãn

TẠO THIÊN CÔNG từ hãn QUỐC ban

Xin TỨ TƯỚNG giải trình nhơn loại

Kỳ Ngươn Ba công lượng tất đăng.

 

Lục gian bất hạ Thiên Nhứt Thủy

Hoán võ phong vận quyết bất ly

Tri nhơn góc Tây Nam đào tác

Vạn vạn lai ngoại khôn càn khí.

 

Vạn vạn ngàn xưa Tí phong võ

Đoái kỳ công huy hiệu vi vô

Kỳ phướn ngạn THIÊN CÔNG tử cát

Quận tác hành khai ngộ đất lôm.

 

Ngư phiên lữ vô địa chi lộ

Mức hiệp sanh bình nhãn sông hồ

Niên niên hạ thời sanh ngũ kiếp

Ngũ Trận thành Bát Đại Trận Đồ.

 

Thật giả giả thật thật giả thật

Khổng hội hội khổng [không] khai khẩu nhật

Tiên phàm phàm tiên tánh chơn minh
Bức chỉ phi sự tốc khả mật.

 

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM # 209B

 

Chi năng KIM NHỊ Bàn Ngọc Lộ

Càn Khôn hóa úc xuyên LẠC [LONG] [ÂU] CƠ

Bức bức màn bảo ngươn chịu xuất

LẠC HUỲNH CÔNG ngọc chẩn DI tỏ.

 

Tháp tam đầu lộ bản Châu Sơn

Trường khúc đoản hoa đài chí nhơn

ĐẠI ký luận trụ MINH vô lộ

CỬU THIÊN hành bất ngạn trùng ngươn.

 

Siêu vô CHỦ CÀN KHÔN giáo hóa

Thiên vạn Thiên lý diệu HƯNG toàn

Kiền dĩ thử liên thân tái viễn

TẠO [HÓA] HUYỀN CÔNG mạch vạn diệu hoa.

 

Vô tự chuông vang tự thức lòng

Chớ trễ ưu phiền hậu chi công

Tử tráng dĩ hý xuân phong quế

Khai Bạch Tự Chung khứ lăng ông.

 

[Bạch tự Chung = Chuông Bạch Ngọc]

 

Nhiếc quân nội nhựt nhị tương thới

Tinh vận chi nghi mạc giáo thời

Chớ ước ao về thùy phiên cứ

Bạ cố định thiền vọng đến nơi.

 

Can đề du ngoạn tầm giai cạn

Nan xoay THIÊN LỊNH cố phận can

Hội phiên này HUYỀN KHÔNG du tạng

Vạn cảnh Bồng Lư thiết khứ ngàn.

 

Nan sự hóa nguyệt minh dũng ký

Bất phùng mạo tiết khí hạ can

Lưu kim quí luân kỳ công hạng

Tư thập đoan lưu lán thủ vai.

Môn quan cách phùng tương khước tại

Lộ KIM HUỲNH ứng hoạt thông tri

 

[Kim Huỳnh = Huỳnh Hoa Công Chúa = Cẩm Tú Tiên Tử = Tây Vương Mẫu = Nhị Nương Diêu Trì Cung . Thế danh của kim thân bà hiện nay là Thái Kim Anh, thiên danh Tây Nương Thánh Mẫu Kim Nhứt Kim, hiện là Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường kiêm Chánh Giáo Bửu Sơn Huỳnh Đạo.]

 

Chúc chúc bất thực tùy tòng lý

Lập Càn Khôn kế dĩ chương thiên

Từ chiêu yên khang định chịu phiên

Vô định tưởng tùng liên mãn nhã

Thúc đồ nay tài hậu bản sa

Chi sự bất đáo sang quê tống

Nam Bắc đề hỗ diện qua sông

Khách đàn phiêu xây phần vô ảnh

Đôi đạo nền kỳ vọng tạm yên

Vô vô hạ màn cơ Phật Đạo

Tưởng ô cầu Thiên khởi tâm linh

Thật thật giả giả thật giả thật

Hạ THÁI khương ninh nhứt đạo bậc

Xứ du hữu HÀ THIÊN GIANG ẩn

Dựng cảm thị hườn phó tề tốc

 

[Thái = Thái Kim Anh, Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường.  Thiên Hà hay Thiên Giang = Đức Ngài Hòang Di Thiên, Ngôi Hai trào tam Hà Hưng Quốc.]Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM # 209C

 
Công đình khẩu khuyết hoa quang sáng

Nương nữ tự xuất hóa đáo lai

Vưng thọ Mẫu gia chi tự bản

Hường hường đề tự dựng quyết vai

Đông Tây Nam Bắc độ tức nhân

Hiệp khí đồ như khóa cường tài

Đại từ ân võ chốn cần quan

 

Kháng từ ý đại tai thất bại

Mãn hoạt tố trường cõi thượng tằng

Tây vĩnh Nam Đông đình thấu lại

Diêu diêu hữu động chận sông can

Lữ tốc tất thần long đạo xây

Toàn toàn khế bất hạ nhơn dân

Bình trị tất sở dòng hữu lái

Nghiệp tái cuộc thâu Càn yếu chảng

Tay sắp sảy hàng nhược ai ai

Cuồng phong thổi biển ba kỳ bẩn

Bất phân di sự đáo kỳ lai

Tương hạ tứ đồng cầu ngọc chuẩn

MINH MINH diệu thực TÔN TRƯỜNG phái

Vô sự kiết lai nghi bức hải

Chục sự thành quảng khái THÁNH thân

Nhơn quý nhơn vị ơn trường tư khải

Ngộ nhân đằng ứng đắc duy tân

Bính bính nhứt Bắc Nam thế tái

NGỌC dựng kỳ đương xuất phương dân

Ba đồng tạo tế dư nhơn tại

Phùng bất kim tự trí bình an

Nhựt nhựt quản thiên ban nhựt thái

Quách tử công khả thử chỗ quan

Châu quân khuyến hiệp vui MINH ĐẠI

Tạo vô triều QUÂN vị tự khang

VƯƠNG dĩ nghịch lai tề CÀN OAI.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM # 209D

 

Luật Bát Thiên như hà thiết thủ

Lương thiên đồ nguyên đạo căn như

Đáo chi ngữ đạo tùy Mộc vị

Tự nguyên HÀ phụng hảo đắc nhân

Kim hỏa tích cao đô HÀ lộ

Tùng hữu vinh KIM thới chỉ cơ

Nhữ nguyệt cách ngộ hề nhứt hóan

Đáo bình kỳ phục dạng xuân hồ

Lịnh Thiên di khách toàn du đoạn

Dựng cảnh Đông hòa hướng giai không

Tạo màn lưới vô tần cơ lục

Diệu diệu sang Đông tất thiện lần

Nhiên hạ giả thủy an phú kỵ

Tốc khẩn QUỐC thành đền chiêu nghi.

 

Vạn vạn không không vạn vạn không

Lưu hạ biến HUYỀN năng THIÊN ý

Đất ngũ châu Thiên đáo kỳ

Dung hiển khiết đồ khai vạn kỹ

Phong dinh cầu ngạ phổ đồng châu

Lai phụ tích vạn thâu kiên nghị

Diêu diêu lạc cửu quy vô tận

Hư hư tâm khương vị huyền năng

Hóa hóa biến vạn ban bất biến

THIÊN địa thiên khí hóa vô phần

Ky HUYỀN quyết giấc linh tỉnh mộng

Thất châu toàn nhi khả mong cầu

Lai lai tốc chung đà chi ngự

THIÊN MINH HOÀNG vọng tiết đài quang

ĐẠI KIM THƯỢNG liễu khai tương kiến

Bất liệu công thể thọ hóa biền

LIỄU [HẠNH] đề tự nhứt minh vạn sự

Đắc an hảo khước du khang kiến

Nam Phương giáo nội HUYỀN phụng túc

Sự bất giai THIÊN lý lộ DIÊU

Xuân xuân hạ vị kế liêu trục

Đa đa CHỦ MINH linh tại kiếu

Nhân kỷ nhân vị đoạn tông phúc

Tự CHỦ TRƯỜNG tương từ phúc hiệu

 

Nguyệt lâm đầu lộ toán lẫm lịch

Như chung các năng di cao chiếu


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM # 209E

Tân dũ hóa tao điền khí giả

Phút đoạn trường tại hóa vô đa

Duyên tự cúc tề viên khả khát

Đáo hạn đài chi mực khách sang

Hàn dũ bộ kỳ đầu ngạn xuất

Tiếng hồng cao thư tức di bất

Kiện phong đồ chi ngạn thiên xa

Tòng phủ chí khai quần thi thạch

Ngạn sông cá tỵ chú phùng đà

Từ phúc đoạn diên hồng ngũ hóa

Đạo liên kỳ thúc tạng Đông cơ

Giai mục kiến chủ đề thiết na

Từ nan tử phong xa thự cớ

Mục cao đề tất tả nan cờ

Hoàng thế lật chiếc đồ liên hoa

Càn xuất thấu bản huyền tam đồ

Vô lậu cảnh kiểng ngoài che phủ

Chuyển kiền khôn địa võng tứ lư

Càn Lão tiết phân phân thử hạ

Tợ nhĩ long thập bát huyền thư.

 

Xuân Thu dạ khúc kiết thành

Tùng lưu thủy khứ tam Canh [Tí] nội cầu

Tây Đông hùng tử kiêm châu

Tương nghi thiên á thạnh cầu kỷ nghiêm.

 

Đồ phiến đáo nhứt vô hữu tại

Võ phong thiên khí khái ngoạn lai

Dung phụng cơ sơ tờ kiếm vạn

Khí tiên phong kết hóa ngụ đài

Xưa chỉ nhắc tiền oan cổ khác

Hạn chủ đề thiết lãm lạ bâng

Dâng dâng phổ Đông du liên cả

Tiết phong thần chi ngạn Thiên ban

Tiền khúc đoạn liệt oan trăm sự

Đổi nghiêng chiều thao lược ghi công

Chí tư ngạn đồ thiên chí ngạn

Vũ sắc phong kỳ thái nguyên phong

Oai thần vũ tốc thần chi ngạn

Thất liêu bình sang thủy ngạn đồng

Đông Tây Nam Bắc kỳ thoái thủ

Khang kháng di túc hạ khiên ban

Lý tư thời tiên hòa thiên giả

Tự vô hình khoan thiết nghi đồ.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 123)
PHÁP ÂM 2023_16A-D
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 190)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 140)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 890)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1342)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 896)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 835)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 854)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 786)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1792)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1822)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2251)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1606)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1739)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2309)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2175)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3753)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3642)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3089)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4121)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4965)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3181)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3312)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3628)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3528)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3424)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3036)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3399)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2934)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3234)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3171)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3039)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2991)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2905)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3209)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3151)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3461)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3290)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3418)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4055)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3988)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3841)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4048)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3805)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3984)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5389)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5075)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4691)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4749)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5272)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5309)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4847)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4764)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5164)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5281)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4844)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4839)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4680)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5067)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4761)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4716)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4903)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5058)
Pháp Âm 2020_32.