DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM MẬU TUẤT.

08 Tháng Mười 20183:59 CH(Xem: 3556)

ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 2018
Ngày 29 Tháng 8 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
 

PHÁP ÂM 220

“… lạc QUỐC hồng

Gốc Trời chín bệ mở Từ Bi

Màng viên KIM đóng thân cột chứa

Đột phá bức màn lớp đổi trưa

Cờ xoay muộn sáng cột chắc ý

Dạo xuất Tây Trào Thuấn Nghiêu chưa

Triển khai Thiên Ý cơ dinh Hớn

Tam Giáo Ngọc Tòa chiếu ánh dương

Huyền cơ thay đổi điều quy luật

Chánh pháp Xuân sang mở lối đường

Qui Phụng Long Lân chờ triều QUỐC

Đông Bắc Tây Nam mau kíp lượt

Sứ mạng Quốc Triều khê dãi dầu [nhiêu khê]

Liên Hoa đổi cuộc triều ca bước

Phương xa sắc thế nào quy ngẫu

Ai đổi thân hành đón nhận thâu

Nghịch tay vị trí ngồi tạm khắc

Ai gào luật xử liệu khó bâu

Danh đồng đối cuộc á chi mắt

Đạo nghĩa phận thân chỗ sai lầm

Đông Hà một ngựa sai một cửa

Ngũ hiệp thẩm xa xoay đổi mạch.”

 

PHÁP ÂM #221

“Nhương giáp mở, lời khai lượn sóng

Dinh tự khai Hoa khéo léo Rồng

Khiến mạng điển truy thòng trần phủ

Ra QUỐC độ khai sức Đại Đồng

Chúng sinh dần chịu bao ly tử

Luận hội nhiều tiếp thệ xác nhân

Quân thần phụ tử tôi trung cận

Lịnh điển Ngài xoay mở lối Từ

Chậm bước Đại Đồng kéo lòng thân

Phật mở cửa then phụ hết dần

Góp phần gởi sớm quân lệnh mở

Hội Long giếng đào trọng kỳ khôn

Đăng nhiên định thấu hồi long đó

Ba mặt cổ dương định hướng dò

Bổn QUỐC phùng phiên thông đạo lý

Lộ Trạng tam ban bước vào lò

Tuyết trời làm gió chào đón quý

Tam Giáo Tòa Chương nghị đúng kỳ

Liên Hoa thượng phẩm công ban thưởng

Thiện tiếng sơn khê vững nguyên y

Trống lịnh Thiên Oai Càn Khôn chưởng

Đảm cuộc muôn phương ban lộc nhơn

Tây Trào tuồng giải nhìn thạnh thiện

Có tài lập đức chiếu Trung Ương

Nhị đệ long xa kim hoài chuyển

Sắc chỉ đồng tương phong tỏa điền.”

 

PHÁP ÂM #222

“Trống thúc mật kỳ đầu non cứ

Tiếng sáo vu vi tới Hoa Liên

[Liên Hoa Thánh Mẫu]
Du hành cõi tục âm sâu trụ

Chuẩn đài nguyệt kiến quy môn tứ

Bước lực trời Âu đức nhiệm mầu

Long kỳ khai mở sức vạn từ

Đến giờ chấm dứt lời chúc hậu

QUỐC trạng công tước đến ngàn lâu

Tư vô khai khai vô tự hướng

Thiên lý thiên oai KIM QUỐC châu

Ban mai thần lực Thiên lộ chữ

KIM nhiên HƯNG hạo chuyển luyện thư

Tứ vị sanh vi tường minh báo

Âu ca thân hiến tầm bờ dư

Tiền đồ tái tạo non sông hảo

Quyết giữ Lạc Hồng vươn chí cao

Mèo lai bổn thiện siêu nhiên tánh

Tai kiếp năng ân lớp lan tràn.”

 

PHÁP ÂM #223

“Cao kiến tâm linh long kỳ cảnh

Niên Canh quán triệt đào bới chinh

Oai linh "tri phủ" ngoài khó tránh
[Tri Phủ Hà Tiên là chức vụ tại thế của Đức Ngôi Hai trào một Ngô Văn Chiêu]

Trên mở HƯNG yên túc tươi lành

Giữ chặc “kim lư” lời “Thiên cũ”

[kim lư = lò thuốc luyện đơn. Thiên cũ = Ngôi Hai trào một Ngô Văn Chiêu]

Hậu Thiên truyền chở tam lục khứ

[Hậu Thiên = Thiên mới = Ngôi Hai trào tam.  Truyền cho Ngôi Hai trào tam chở 36 vị thánh đã xuống thế]

Cửu diệu lực Thiên Đại phát úy

Mạc định Huyền cung Thiên biến chừ.

Thiên Giang chi ngã Ngô long kỷ

Tàng hình ẩn dạng hữu lai phi

Hiệp nhãn lục tân thời đâu mất

Thiên địa thần giai giảng Dịch chi

Tiêu thiên ngoại vĩnh thôi trần hiện

Danh tánh địa không hư khai chuyển

Vô bất thiên vạn lục bá thời

Khang vị hỗn độn thập nhị niên

Khương cứu đa Tử Hoàng lương thới

Lạc lạc vô Chơn Tử trùng ngơi

Vạn cổ xuất thế tọa tại đỉnh

Danh chi thoại Bắc tề chính mơi

Mạng đường truyền Nhị thân yên lịnh

Tôn vạn hòang ân kỳ bàn chính

Đại kết đại nhơn đại trường sanh

Kết thành Bửu Điện rạng danh Minh

Phong liên hoa sắc Trung Ương cảnh

Vô thượng hư không lưu truyền danh

Muôn vạn kiếp dưỡng nhơn sanh cõi

Tối Cao hoằng hóa trải lòng lành

Chín phẩm sen vàng chờ thạnh thới

Xuất điển trùng lai bốn bể nơi

Nhứt Thiên Nhứt Địa minh phi đáo

Vô nhứt vô phong tế tế ngôi

Nan truyền ký lược bất chia tháo

Một mai cưởng khứng phi kính bảo

Bộ hầu Quân ý duyên tùng ý

Chiêu mọi Kim Hoàng Ngọc gốc Cao

Bận bợ giáp khôi Diêu dung chỉ

Nhi thiện cơ tâm Quốc bảo kỳ

Noi gương Khổng Thánh trì ngộ bá

Hẹn ngày mai hoa nở Liên Trì

Đàn Huyền Nử đăng minh tiếp ngạ

Sai nguyệt hoa đáo ngoạn dung hòa

Lui Già tới canh thâu giúp cổ

Khách sen mùi Cao mọc Liên Hoa.”

 

PHÁP ÂM #224

“Không thị liễu không không liễu thị

Hữu phụ tông nghi võ lượng nghi

Liễu nội thái bình đa đô chí

Bát tiết càn khâu Lão vô kỳ

Liễu thanh bạch chỉ tiên trúc kỷ

Nhi thiện năng hoa bộ đáo kỳ

Tân Quốc báo Hoàng Minh đăng chủ

Giải nét tuồng hay sắp vở thi.

 

Tam kỳ lục thất hồi khai, QUỐC

Hữu ảnh bước ra tròn đạo nhơn

Long môn từ rạng châu thiên bước

HÀ Đông gió thổi tuyết Thất Sơn

Trăng lên áo mảo tưa tha thướt

Diện kiếp phù sinh cảnh mai sơn

Đồng diễn hòa giai quân hạnh phước

Thong thả thân mình trải từng cơn

Nhứt nhứt cảnh đa tôi hiền lược

Huyền lướt đăng trình gió từng cơn

Trăng tròn lúc khuyết mau tiến bước

Xuống thế lạc an hương tỏa thơm

Giáp vòng không quyết đồng sau trước

Do đẹp trời dạng bóng Kim chơn

Chuẩn ni cửa sáng mai tóc lượt

Cỏ xanh xanh phải chờ ba dậm

Cát cảnh đài thâm thẩm chơi vơi

Vô hình xuống ý cảnh đời

Thử xem cho rõ phận đời về khuya

Vang tiếng phận danh kia trần tục

Giữ tam đồng chuyện tóc bụi hồng

Tam Thanh ngự tuyển xoay vòng

KIM lai QUỐC hội trải lòng thần ân

Phong hòa vũ nhật tân hồi ký

Thuyền lái ra ngoan thủy trở vô

Giáng thân quy tụ lập bô

Thiên Trì khải tấu xứ mô ức hồi

Bản kỳ phúc cổ ngôi đài lạnh

Thiên Trúc Tây Bình chánh ngợi khen

Cánh chim thiên cửa phong chen

Nhìn đàn lượng cánh khuất duyên bách tùng

Tây Môn Ngọ trùng trùng Hoàng khải

Đông độ sang khí khái cang qua

Viên dung sắp cuộc Hoàng Hà

Tây Cung ngàn dậm góp tòa đồng sơn.”

 

PHÁP ÂM #225

“Thiên ngai Lão Chủ Hồng Tây Lộ

Càn Khôn quẻ bát di Tây Thổ

Cao hữu lộ Bàn Lão Minh Quân

Vận hảo môn đề Tổ Lão Vô

Chấp tuyệt bức kỳ không bất không

Chủ Lão vận tướng hổ chúng hồng

Châu tiền tứ lộ quân đa dĩ

Tam chiếc bàn phục đáo khắp đồng

Quân quý cát ngọc y chấp kỷ

Hồng Lão Thiên chiếu phá mật kỳ

Đương Quân tái giả Vô Cực giảng

Lão thánh ngang bình quân nguyên y

Khai cơ linh hiển Đại Đạo ban

Tuy lãng phi vương pháp Thiên Hoàng

Chở động Long Huê lão lão khứ

Lam Sơn Ngũ Nhạc điểm tượng phân.”

 

PHÁP ÂM #226

“LỮ TỔ quy vị phong cổ tự

Ngộ đạo chơn nhơn, nghĩa cả từ

Bồng Cung xuống thế giai nhơn Lão

Ba muôn thế giái lập môn dư

Ai chơn giả đặng thành nghe Lão

Năm con ma hóa tưởng dục cao [ngũ dục]

Đi lạc nữa bị lầm đó a

Lão Hồng bay đến cứu đặng sao?

Đôi ba phen trở về Điện Ngọc

Tâu Ngọc Hoàng minh lọc thứ tha

Từ bi xá cho tội bá gia

Nhiều người mê chẳng qua danh lợi

Chẳng biết khó khai hồn ngục nơi

Lão khuyên quá người đời biển khổ

Thượng phẩm cung rạch mở Hồng cơ

Coi ai kêu nghe nói thành thơ

Người vào đạo chớ lơ việc đạo

Hạn mãn về quy vị đó sao

Lão chỉ “Thiên Đại Đạo" chí tu

Ra nước mắt khuyên người luyện thử

Lão nói rằng môn tự Từ Bi

Ngộ đạo sớm trọng tu định ý

Tới tiến cung vui hỉ thần tiên.”

 

LÃO QUÂN đến sông HÀ CỬU LIÊN

Đây mấy chữ Phật nhiên đọc tịnh

Ai muốn học thành công khắc Định

Tu luyện tâm học Tĩnh công phu

Trống trong bụng thế tình đừng giữ

Tự khó đâu bi tử lần qua

Có duyên tiên kỳ hội Long Hoa

Rồi cởi áo tục đà trở gót

Có ao sen chim Ca Lăng hót

Đến chào mừng căn lọt cung tiên

Người ngay thẳng Lão tiên vận chuyển

Thánh với Thần hộ luyện công phu

Ai sân si gian xảo tiếp thu

Lời Lão nói ngục tù độc dử

Phải làm sao ngồi lại chỗ cũ

Mở khiếu thông nhứt tự điền môn

Vạn thiện nan chúng tàng hỗn độn

Lão nói rằng theo trong y nhớ

Trong điều quy hứa chẳng dám ngơi

Thâu để đó văn thơ phải giữ

Rằng nghiệt hải thập ác cao dư

Mùi trần thấu sư sư phá hại

Lão dặn rằng thấy ma chớ lại

Phải chạm chừ ngồi lại nguyên y

Muốn Tu Tiên phải nguyện giới quy

Năm giới luật văn y đề luận

Tập nhị đạo tâm vô tứ trận

Lão Hồng sanh thọ lãnh khảo trần

Khởi theo việc khẩu quyết Lão chung

Trong ý niệm muôn trùng Lão biết

Phát nguyện làm giữ y nhơn thiệt

Chẳng sát sanh hại vật tánh ngang

Không trộm cướp nhẹ tình thực chơn

Phải chắc thiệt tánh chơn tấn đạo

Vâng lãnh quy giới rồi không ngại

Chắc giử gìn lời lão kệ quy

Liên Hoa Bửu thiên đường ráng chí

Chơn Lão chuyển ngọc trì chiếu phản

Đảnh tam hoa tiên tử linh hoa

Chơn Hồng Lão thăng đàn cung tọa.

 

Hương đăng thiên thời sanh phương tỏa

Quyện quyển minh tư phước lộ vô

Quân Hồng Lão thiện nhơn thiện chúng

Vịnh bất thiên Đông Hạ liệm chờ

Ân thiên vạn tích giờ bệnh chuyển

Lục thập hoa hiện thiện như nhiên

Canh Tân Đinh Giáp thiên can địa

Đại lực thần thông Huyền diệu Thiên

Thương tầng hoá liên liên quyên quyển

Vô Cực sanh thần hóa vạn thiên

Cõi trời đất Thiên Thai thầm hóa

Phiêu phiêu thế tuyết rơi hồ chuyển

Hoạt hoạt thời nhất thiểm thông hòa

Chi tiết lạc Vô-Nhứt tạo ra

Tiên hiền thánh khí chan chi hiển

Ôi tài năng tề tảo bình ca

Thiên nhan Thánh lập công điều hiển

Phật hóa thân ẩn hiệu xưng đa

Vào trận lịnh có phép ban thiên

Biết vào đó luân hồi tiếc giả.”

 

PHÁP ÂM #227

“Thiên không Ngọc Hoàng Đại Đế Minh

Thiên hạ thượng thiên nhứt nhứt tinh

Thiên thượng hữu biến truyền phổ lý

Thiên thọ hương đăng rải thành danh

Tự kiên hữu tưởng tư tả ý

Ngàn hàng cạy cú Thiên chiếu hỉ

Hiển hiện huyền pháp Thiên thắng hiện

Bích huyền hoàng đại hạ tuyền kỳ.

Ba cửa muốn ra khó chi nào

Thần khí chỗ huyệt phải biết sao

Mở khóa chờ cửa đường vô thượng

Chậm bước luân hồi khổ biết bao

Ba nền hiệp lại chung một phượng

Hoa thấy Kỳ thiên vọng một đường

Phản chiếu khe cửa trăng ngó thấy

Hiệp lại một đường tái khung thương.”Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 388)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 250)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 261)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1161)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1035)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 980)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1253)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1606)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1561)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1517)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1347)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1730)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1416)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1629)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2298)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1965)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2179)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2107)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2823)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2482)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4292)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3372)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3790)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.