BÔ TÁT TÂY AN GIÁNG ĐÀN DẠY MÔN SINH BỬU SƠN KỲ HƯƠNG CƠ LIÊN GIÁO

04 Tháng Mười 20187:53 CH(Xem: 8091)KINH BÌNH-MINH ĐẠI-ĐẠO quyển 3

Văn-Phòng Đại-Đạo

Đàn Ngọ thời, 11-02 Tân-Hợi (6-3-1971)

Pháp Đàn: Ngọc-Như-Liên * Đồng Tử: Huỳnh-Hoa

 HẢI Bắc sóng nhồi dội tiếng vang,

TRIỀU Nam mây phủ khắp cung hoàng,

THÁNH tâm lọc lựa thanh phân trược,

NHƠN đạo thừa hành lịnh sắc ban.

      HẢI-TRIỀU THÁNH-NHƠN — Tôn-Sư mừng chư môn đồ. Giờ linh, Tôn-Sư thọ lịnh báo đàn. Vậy chư hiền đồ thành tâm tiếp lịnh. Tôn-Sư điển hồi Tiên cảnh. Thăng...

(Tiếp điển:)

 Nét mực còn ghi để sám kinh,

Bút vàng hạ thế tả Bình-Minh,

TÂY miền thế kỷ còn bia tạc,

AN phận tá danh giác thế tình.

BỒ đảo dưỡng thần, thân bất hoại,

TÁT tâm tịnh tọa ngự đài linh,

Lưu hành thất ức tùng thiên luật,

Đề bảng khai thông chuyển Đạo Huỳnh.


      TÂY-AN BỒ-TÁT — Bổn-Sư mừng chư Thiên-mạng đồ đệ tông môn liên phái ứng hầu, Bổn-Sư miễn lễ.

      Kỳ Hạ-Nguơn tái tạo, đạo-pháp trùng hưng, hạnh ngộ thay! Thiên-Khai Huỳnh-Đạo, Đức CHÍ-TÔN hoát khai đường sanh lộ, mở lối cho chúng sanh từ bao thế kỷ liên tiếp với nhiều danh từ di dịch. Nhưng tựu trung là truyền tin NGỌC-ĐẾ lâm phàm tá danh CAO-ĐÀI THƯỢNG-ĐẾ hầu tập trung những tinh ba của các nền Tam-Giáo đương kim lập thành vạn thù qui nhứt.

      Nay chư đồ đệ đã đúng thời kỳ giao hợp, Bổn-Sư thọ lịnh MẪU-HOÀNG hạ trần tả quyển BÌNH-MINH ĐỆ TAM hầu nêu bút tích từ xưa đến nay để lập thành một tinh thần bất diệt. Đó là cơ đại-đồng nhơn-loại.

      Đây nghe Bổn-Sư minh giải hai chữ “Đại-Đồng” cho tông đồ xác nhận:

      - Đây, Bổn-Sư quày lại quãng đường xa thẳm bao ngàn năm lập giáo. Sự sai biệt giữa tông-môn là nơi xuất xứ của Phật-Tổ giáng sanh, như qua bao thời ngã gục Ấn Hồi tương sát. Đó là một hiểm họa hệ phái phân tranh, làm cho giọt máu từ-bi từ từ chảy ra vô ý nghĩa.

      - Phần khác, sự riêng biệt giữa tông môn giáo lý Phật môn thành phần Cổ-Sơn Nam-Bắc; như vậy lấy đâu trung tâm ấn-tượng để tạo gầy một mục tiêu cho chơn truyền khỏi điều di-dịch.

      - Phần khác, sự riêng biệt giữa các tông đồ Thánh-Địa, truyền khai hai ngàn năm hầu mãn, biết bao dòng Thánh hệ, diệt tánh cải danh, đó là liên hệ nhơn-loại với ngoại chướng nội phân mà lịch sử đã đề ghi rành rạnh.

      - Phần khác, nền đạo nơi Nam triều chánh thống giáo lý nhập xứ truyền sang, nhồi luyện tinh thần dân tộc phải theo chiều hướng, để hưởng nhờ ân mưa móc sống còn yên phận. Vì thế, từ tư-tưởng, tinh-thần đều bị nhồi luyện làm cho tinh-thần tộc tính phai dần, mãi hướng theo đà vinh hoa danh-dự gắn vào mà quên đi phần cổ-truyền tộc tính. Vận quốc đang suy đồi, biết bao vĩ-nhân đang vùi ẩn dạng, cùng bao xuất xứ lộ hình, tương kế tựu kế, biết bao thay hình đổi dạng, miễn sao tạo gầy căn-cơ từ-thiện, hầu huờn phục lại dân-tộc tánh, dù cho bao căn-cơ tạo nên người, ngoại thể nội thân đều khác biệt.

Hoàng-Thiên bất phụ, xuất thế Kỳ-Hương

      - Vì sự tiến hóa mà bốn chữ “Bửu-Sơn Kỳ-Hương” hay “Tứ Ân Hiếu Nghĩa” từ đâu mà hoàn thành danh chánh. Thời gian thay đổi qua màn lớp danh từ, trải bao thời kỳ ngoài thế-kỷ, mãi thay thân rọi đuốc chờ đến ngày ánh huyền-linh chiếu rọi khắp Nam-Bang.

      - Phần khác, sự thay thân của Đại-Giác Phú-Sổ đương kim sáng khai Hòa-Hảo Tây miền, lúc phiếm diện tàng thân cũng chuyển qua tam phân tứ tượng.

      - Phần khác, Đạo Cao-Đài xuất xứ Nam-bang, xuất hiện huyền-linh, không dụng tay phàm điều khiển, một nền Đạo tân kỳ với danh từ trọng đại để thống nhứt Tam-Giáo Ngũ-Chi, Đông Tây phối hợp, hợp thành duy nhứt tá danh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ hầu lập nên vạn thù qui nhứt bổn. Vì thế, từ hình thức lẫn nội dung của đạo nầy có phần đầy đủ, trên tôn nghiêm với danh từ, bên ngoài Tam-Trấn Oai-Nghiêm:

       Thánh: Quan-Vân-Trường tượng trưng công-bình cang-trực.

       Phật: Quán-Thế-Âm tượng trưng tiết-liệt từ-bi.

       Tiên: Thái-Bạch Kim-Tinh phần Tiên-Đạo dụng bác-ái, nắm luật Thiên-điều giáo đạo kỳ ba.

      Nhìn rộng sâu vào nội địa khắp Nam-bang vẫn còn bao danh từ phân biệt rõ ràng, nhận thức sự tôn thờ duy nhứt vì “Hoàng-Thiên hữu nhãn”.

      Như vậy đã vượt ngoài vòng đạo-pháp, kỳ Hạ-Nguơn tái tạo, phản hậu vi tiền, nên bậc CHÍ-TÔN phụ cận, để giữ mục tiêu căn bản cho Tam-Giáo Ngũ-Chi hạ trần. Ngài gom lại thành một, lập thành ĐẠI-ĐẠO, không phân biệt Thánh-Chúa, Phật-môn, Ấn-đồ, Tịnh-sĩ. Đó là dụng ý Đức CHÍ-TÔN lập thành nền ĐẠI-ĐẠO gồm giáo lý Đông Tây, phối hợp gọi là cơ đại-đồng nhơn-loại.

      Đó là một vị linh đơn kiết tụ đã có từ trước, Đông Tây phân chất, đơn phương áp dụng, đến nay kim cổ Đông Tây hòa hợp chất tánh dược để tạo thành viên linh đơn trị bịnh cho chúng sanh trong thời mạt pháp. Vì hiện nay chúng sanh chỉ nhìn vào và tiến theo con đường tiêu diệt.

      Nay Bổn-Sư mô tả bao thời kỳ lập giáo cho chư Tông đồ Liên-phái Bửu-Sơn cần lưu ý, vì lời nguyện tấu đến Ngọc-Kinh nên Bổn-Sư hạ trần minh giải. Nay đã đến lúc nhơn hòa địa lợi nên mọi hình thức rất thích hợp.

      Vậy chư tông-đồ cần gìn giữ cơ đồ đạo-pháp.

 

Đời đã chuyển, BÌNH-MINH xuất hiện,
       Đạo khai thông tân-tiến thượng đời,
              Ai qua kiếp số lò trời,
Những người chiến sĩ trong thời Đạo khai.
       Nhìn viễn ảnh niên lai sẽ thấy,
       Chung quanh mình cạm bẫy bủa giăng,
              Giải ra bốn mối nợ hằng,
Thước khuôn đã vạch mức lằn đòn cân.
       Tá trần gian nắm cân lường đấu,
       Điển Tiên-Thiên rọi thấu trần miền,
              Hình dung sắp lại mối giềng,
Tầm chơn tu luyện gieo truyền đó đây.
       Luật tuần-huờn trở xây như chóng,
       Chạy theo hình là bóng nào rời,
              Con đường Đại-Đạo buồm khơi,
Xuôi dòng nước lộn đò Trời cứu nhơn.
       Nhìn viễn ảnh Tòng-Sơn xuất hiện,
       Đoàn-Minh-Huyên vận chuyển giác linh,
              Ngược dòng một chiếc thuyền tình,
Trà-Bư thẳng lối nhơn tình Thạnh-Trung.
       Lòng bác-ái vô cùng tế thế,
       Vì muội mê tầm kế bôi danh,
              Âm mưu sát hại sao thành,
Sứ Trời thọ mạng, nào sanh tử gì.
       Muốn tránh họa lây thì cho thế,
       Lập Phật đường dụng kế tu trì,
              Bá tánh Bửu-Sơn quy y,
Rạnh đề tứ tự vậy thì màu son.
       Nay bút tích ngòi son Thầy điểm,
       Tô nhãn thiên vào hiện trung ương,
              Tùy theo hình thức tri tường,
Hòa đồng liên phái lập trường phân minh.
       Kìa bút tích chạm hình khắc cốt,
       Nào Thới-Sơn rường cột Nhà-Bàn,
              Trần điều một tấm vẻ-vang,
Thay hình đổi dạng nào tàng lòng ta.
       Phận truyền bá nơi tòa Bạch-Ngọc,
       Tá phàm gian lừa lọc nguyên căn,
              Dù cho gặp cảnh trầm thăng,
Kiếp đời nào vẹn tợ trăng khuyết tròn.
       Lời bạch tấu ngòi son lưu lại,
       Cho Hòa-Đồng Liên-Phái ứng hành,
              Hòa-đồng nhựa sống nhơn sanh,
Xây nền đắp móng lập thành khuôn viên.
       Gìn căn bản Tây miền lưu tích,
       Mãi truyền ra lời hịch tựa đề,
              Bá gia tùng đạo trọng thề,
Giáo điều nguyên tắc tựa kề Bửu-Sơn.
       Ngoài trăm năm tiếng đờn khoan nhặt,
       Ghi nơi lòng gieo rắc bá gia,
              Giờ đây huynh đệ thuận hòa,
Lập thành liên phái Bửu-Tòa chỉnh trang.
       Thọ sứ mạng MẪU-HOÀNG chuyển bút,
       Tả BÌNH-MINH trong lúc khai thông,
              Con đường đạo-pháp đại-đồng,
Tinh thần nhứt bổn Sơn-Tòng Bửu-Sơn.
       Xây Thánh-Đức phục huờn Đại-Đạo,
       Gom vạn thù cổi tháo trầm luân,
              Móng nền chờ đợi chín từng,
Sắc truyền hạ thế hợp quần nữ Tiên.
       Ân tái tạo kỉnh Thiên hành đạo,
       Thứ nhứt là tùng giáo Đạo Trời,
              Tế thần linh, ấy thuận Trời,
Hai là lễ tạ Đất Trời chí linh.
       Ba phụng sự thâm tình thất tổ,
       Dụng hiếu nhà tế độ ngoại môn,
              Bốn là trau sửa chơn-hồn,
Song thân cấu tạo lưu tồn mẹ cha.
       Năm cụ pháp đó là triêu lạc,
       Tu gìn lòng chớ bạt lối xiêu,
              Sáu là sư-phụ đề nêu,
Tuân hành chánh pháp luật điều Tôn-Sư.
       Bảy chánh nghĩa tâm từ huynh đệ,
       Tình cốt nhục như thể tay chân,
              Tám là dụng nghĩa kim thân,
Đó là nha-trảo tinh-thần thương yêu.
       Chín căn bản luật điều hòa thuận,
       Tình chôn nhau cắt rún một thân,
              Mười là phụ cận ân cần,
Phần hương ngoại thể tình thân một nhà.
       Thập giới lo kỳ-ba tu chỉnh,
       Điển linh-quang Thầy định giờ đây,
              Hạ-Ngươn chuyển Thượng bút nầy,
Xây nền Thánh-Đức Đông Tây một nguồn.
       Bửu-Sơn kỳ tiên-phuông tiền-đạo,
       Lập thành hình phục đáo căn-cơ,
              Thiên-điều luật định đồ-thơ,
Lập thành nhứt mạch tình sơ đạt thành.
       Xây Thánh-Đức tồn sanh bổn thiện,
       Lòng hy sinh như biển Bình-Dương,
              Giờ đây vạch vẽ con đường,
Tu tề trị loạn dọn đường Phật lai.
       Luật căn bản hoát khai từ thiện,
       Tế đời nguy vận chuyển tâm tư,
              Tình đời giục tốc tất hư,
Đạo tình thắm đậm thuyền từ cứu nhân.
       Gom mật truyền đời tân xây dựng,
       Lập tam-đài tiêu chuẩn Tây-An,
              Truyền tin thế sự bước sang,
Trăm năm lưu lại sám vàng còn ghi.
       Chuyển bao kiếp vậy thì một điển,
       Phật Thánh Tiên xuất hiện phàm thân,
              Thưởng răn ghi để tại trần,
Con đường hiếu nghĩa ân-cần lời khuyên.
       Ân sư-phụ mối giềng đạo cả,
       Ân dựng truyền vàng đá nào phai,
              Ân nhà nợ nước tròn hai,
Ân đời đền đáp miệt mài tâm tu.
       Hiếu đạo trọn lao-cù sanh-hóa,
       Hiếu dưỡng dục chi sá mòn sai,
              Hiếu đành nhỏ giọt tương lai,
Hiếu măng chớm nở râu mày chí kiên.
       Nghĩa tôn trọng lưu truyền cao quí,
       Nghĩa tử-quân chung-thỉ một màu,
              Nghĩa là chí-sĩ thanh cao,
Nghĩa đồng sanh tử ai-đào vẻ-vang.
       Tình nhơn loại muôn ngàn giá đẹp,
       Tình đệ huynh đanh-thép nào so,
              Tình đời, đạo hóa chung lò,
Tình sâu cực phẩm thơm-tho danh hiền.
       Lưu bút ký trần miền bá tánh,
       Truyền Bình-Minh thọ lãnh vai tuồng,
              Thành tâm từ thiện một khuôn,
Tu là nỗ-lực, ấy nguồn sám kinh.
       Nhìn bá tánh nhơn tình xây dựng,
       Nào nhơn phi Nghiêu Thuấn hậu tiền,
              Sám còn lưu lại trần miền,
Bản năng tu chỉnh mối giềng lạc sai.
       Cơ đại-đồng sắp bày rộng mở,
       Tình cốt nhục đành gỡ nợ ân,
              Chia cơm xẻ áo nợ trần,
Thuyền từ một chiếc thẳng lần Nam Thiên.
       Hòa chung nhịp hậu tiền Đại-Đạo,
       Hiệp chung tay khải-giáo tông môn,
              Nam-bang thọ sắc bảo tồn,
Kỳ danh bất diệt, CHÍ-TÔN chủ quyền.
       Bửu-linh-kỳ thế thiên hành hóa,
       Sơn thần xây tảng đá đầu tiên,
              Cao-Minh xuất hiện Hoàng-Thiên,
Đài-Cao tân pháp mối giềng căn cơ.
       Qui Thánh-thể thiên-thơ tiền định,
       Truyền Bình-Minh thọ lịnh triều môn,
              Quyết tâm quyết chí bảo tồn,
Thể hình một bóng CHÍ-TÔN luật điều.
       Chuyển bao kiếp mục tiêu giải khổ,
       Dụng nhơn tình tế độ lòng nhơn,
              Bình-Minh xây đắp phục huờn,
Ngũ thập thất đáo Trung-Nguơn du hành.
       Lưu cẩm nang tồn sanh bất diệt,
       Sanh tại thổ, tử diệt, thổ qui,
              Kỳ-Ba Đại-Đạo Tam-Kỳ,

Giáo dân Nam-Thiệm hồi qui chánh truyền.


Nền Đạo-pháp chuyển xây truyền sanh chúng,

          Cuối Hạ-Nguơn sử dụng địa hình khai,
          Tát đìa Nghiêu chưa cạn lại than dài,
          Kìa ruộng Thuấn đang cày sao lại ngán?
          Ngoài trăm năm Bửu-Sơn còn đậm bảng,
          Bao xác phàm thay dạng giải trần mê,
          Khóc rồi cười, xem lại cẩm nang đề,
          Cười rồi khóc, trần mê cần tu học.
          Mùi ngon ngọt thế phù câu ngạnh móc,
          Phật dạy đời lừa lọc dấu chơn đi,
          Cha dắt dìu muôn thuở lắm lôi trì,
          Thầy cứu thế hồi qui vi Thượng-Cổ.
          Kìa hướng Bắc chòm sao đẩu tinh đà ứng lộ,
          Xẹt vào Nam khắp chỗ ánh hào quang,
          Chiếu tường-vân ngũ-sắc khắp Nam-bang,
[Hướng Bắc chòm sau đẩu tinh chỉ vào Huyền Thiên Bắc Đẩu;
ý nói Huyền Thiên Thượng Đế hóa thân hạ phàm tại Nam Việt]

     
Bừng giấc mộng huy-hoàng cơn ảo-ảnh.
          Nhìn rộng khắp môn-đồ trong bá tánh,
          Hòa tâm tư hưởng cảnh Thuấn Nghiêu thiên,
          Tả Bình Minh thất ức đắc lịnh truyền,
          Đệ tam quyển lời Tiên ghi bia tạc.
 
      Bổn-Sư ban ân lành chung. Bổn-Sư điển hồi Tiên cảnh.
      Thăng...  

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Ba 2018(Xem: 19060)
Thiên thơ của Thiên Ánh Đạo Vàng với những tiên tri liên quan đến Thiên Đạo Huyền Không.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35482)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
01 Tháng Bảy 2018(Xem: 12211)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9110)
Đàn Cơ Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Phạm Công Tắc, Hộ Pháp Cao Đài Đại Đạo Giáng Điển.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9452)
Điển thi của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Ngôi Hai giáng đàn.
30 Tháng Bảy 2018(Xem: 12445)
Đàn cơ tại Bát Quái Đồ Thiên (Hà Tiên) năm 1935. Thi thơ cơ mật của Cao Đài chỉ lưu hành nội bộ, đến khi cả thế giới xảy ra cảnh: “Ngòi lửa dậy bốn bề nao nức, Năm Châu tràn tuyệt dứt nhơn sanh” và “Trung Đông chiến họa lưỡng dân điêu tàn.” thì nội dung mật đàn này mới được phép phổ biến. Sau năm 2001 chính là thời điểm.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 13971)
Điển Sấm của Phật Thầy Tây An, Ngọc Thanh Tiên Trưởng và Trạng Trình. Xuống điển năm 1976.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 11160)
ĐÀN CƠ NGŨ PHỤNG KỲ SƠN.
01 Tháng Tám 2018(Xem: 10939)
Đàn cơ của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Nội dung chứa đựng nhiều mật khải quan trọng.
23 Tháng Tám 2018(Xem: 13785)
Những lần vấn đáp với Cô Lê Hoàng Kim, được biết đến là Kim Thân Cha, qua một thời gian dài được sưu tập và ấn bản có tên Thượng Đế Giảng Chơn Lý.
04 Tháng Mười 2018(Xem: 7498)
"Thất Nhựt Du Tiên" do Đức Ngô Chưởng giáo Ngô Văn Dư giáng cơ tại HỘI THÁNH THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO .. sau khi liễu đạo,
04 Tháng Mười 2018(Xem: 6898)
Huyền Khung Thượng Đế tóm lượt những chuyển biến của Đạo Cao Đài và ...
27 Tháng Mười 2018(Xem: 6771)
... Nhưng trên phương diện dân tộc và sự phấn phát đã đem lại cho nền Phật-giáo Việt Nam thì Bửu- Sơn Kỳ- Hương không khác Trúc Lâm Yên Tử.
11 Tháng Giêng 2019(Xem: 19547)
Đại học là một trong 4 sách cơ bản trong bộ Tứ thư của Nho gia...
12 Tháng Tám 2019(Xem: 7756)
Thượng Đế nói về 12 chi phái Cao Đài.
26 Tháng Ba 2020(Xem: 5755)
Tiên tri của Cao Đài, của Bần Sĩ Vô Danh, Của Hộ Pháp Phạm Công Tắc...
29 Tháng Ba 2020(Xem: 5174)
Tiên Tri của Cậu Bần Sĩ Vô Danh.
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2989)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1647)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1712)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2015)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1504)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1516)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1677)
05 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 3151)
07 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 1673)