NGÔ CHƯỞNG GIÁO THẤT NHỰT DU TIÊN

04 Tháng Mười 20182:21 CH(Xem: 7497)


 do Đức Ngô Chưởng giáo Ngô Văn Dư giáng cơ tại 

HỘI THÁNH THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO .. sau khi liễu đạo (1/10 Kỷ Dậu 1969)

THẤT NHỰT DU TIÊN
    (đàn cơ ngày 15 - 16 và 17 tháng 10 năm Canh Tuất 1970)     

    
Từ khi chiếu triệu hồi qui vị, 
     Nhẹ hồn nương điệp chỉ Long Vân, 
     Ngũ quang hiện đỡ chơn thần, 
     Giật mình như trở mộng trần hôn mê. 
     Đây mới thiệt đường về Tiên Cảnh, 
     Thương trần ai ấm lạnh chưa tròn, 
     Không đành để lại cho con, 
     Nên vương mấy tấc, điển sơn lu lờ. 
     Tuy rằng có đơn thơ chiếu triệu, 
     Hồn linh còn bận bịu đôi khi, 
   
  LONG THẦN giục thúc ra đi, 
     Nên chưa từ giã thê nhi, đạo đồng. 
     Dầu biết cảnh trần hồng tạm gởi, 
     Sứ mạng truyền mong đợi Long Hoa, 
     Đường Tiên còn chẳng bao xa, 
     Mà ơn THƯỢNG TỔ truyền ra cấp thời. 
     Vừng mây bạc từng khơi nhìn xuống, 
     Sóng trầm luân lượn cuốn bao la, 
     Nguyên nhân say mộng Nam Kha, 
     Để cho bến giác càng xa thuyền từ. 
     Không mấy chốc, NGỌC HƯ đã tới, 
     Ánh hào quang vợi vợi trùng trùng, 
     Thần Tiên lớp lớp không trung, 
     Nhẹ nhàng qua lại Thiên Cung chực chầu. 
     LÝ GIÁO TÔNG tay thâu điệp sắc, 
     Do THIÊN MÔN QUÂN đắc lịnh truyền, 
     Cho mười hai vị TRUNG TIÊN, 
     Đỏ xanh vàng trắng, đứng yên cúi đầu. 
     Mừng CHƯỞNG GIÁO địa cầu lục bát, 
     Tỏa hào quang, trổi nhạc tiên thiên, 
     Rồng bay, phượng múa bệ tiền, 
     Có thêm nhiều vị đại hiền đắc phong. 
     Thay khôi giáp cửu long, đai ngọc, 
     Chư TINH QUÂN nghinh dọc hai hàng, 
     Khi nghe ba tiếng chuông vang, 
     Bảy hồi khánh đổ, THƯỢNG HOÀNG ngự lâm. 
     Mùi ngào ngạt hương trầm cuốn quyện, 
     Cửa lên thiên lần hiện trên không, 
     Từng từng, vọi vọi, uy phong, 
     Xa xa, Bát Quái lục long qui chầu. 
     Trên chín bệ, Thầy thâu Ngọc sắc, 
     Tướng uy nghiêm, vằng vặc, trong thanh, 
     Xa cừ, mã não long lanh, 
     TINH QUÂN san sát, tay khoanh đứng chầu. 
     Quì trước điện, chờ tâu mọi việc: 
     "THIÊN NGỌC KIM TÔN", chiết linh quang, 
     HỒNG QUÂN chuyển hóa đạo vàng, 
     Nay chờ điệp sắc THƯỢNG HOÀNG gia phong. 
     KIM THÁI BẠCH GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO, 
     Tuyên sắc truyền, "Từ dạo lâm trần, 
     Cũng nhiều kiếp được ban ân, 
     Thời kỳ ĐẠI PHÁP LONG VÂN lập thành. 
     Thọ mật chỉ, điều hành vẹn vẻ, 
     Lòng hy sinh nặng nhẹ không màng, 
     Tuy rằng khảo nghiệp đa mang, 
     Thủy chung với mối Đạo Vàng Thầy khai! 
     Được THƯỢNG TỔ sắp bày bí pháp, 
     Dìu nguyên căn qui nạp linh nhân, 
     Long Hoa tuy đã hầu gần, 
     Nhưng thương số kiếp, nợ nần oan khiên. 
     Lịnh TỪ PHỤ ân Thiên  ban bố, 
     Được triệu hồi cấp độ vô vi, 
     Nợ trần phủi sạch ra đi, 
     Nay đây CHƯỎNG GIÁO triều nghi bệ chầu!" 
     Thầy miễn lễ, tỏ câu từ ái " 
     "THIÊN NGỌC con! Nghe dạy, bình thân! 
     Tân ngươn nay cũng hầu gần, 
     Trước đền Bạch Ngọc, THÁNH THẦN cầu xin. 
     Cho triệu thỉnh Đạo Huỳnh CHƯỞNG GIÁO, 
     Trợ vô vi, phụ khảo Long Hoa, 
     Nên Thầy truyền chỉ NA TRA, 
     Điệp xin THƯỢNG TỔ cho qua mấy lời. 
     HỒNG QUÂN ngự, cơ trời vận chuyển, 
     DI ĐÀ đồng hóa hiện hào quang, 
     Hiệp chung TAM GIÁO luận bàn, 
     MINH LINH THIÊN NGỌC ĐẠO VÀNG KIM TÔN. 
     Được chuẩn sắc triệu hồn thay xác, 
     Sắp trường thi thưởng phạt Long Hoa, 
     Nay con đắc lịnh Thiên Tòa, 
     ĐẠI TIÊN nhứt phẩm, nhị là NHƯ LAI!" 
     Cúi đầu trước bệ đài Ngọc Khuyết, 
     "Thọ ơn Thầy, chí quyết nêu công! 
     THƯỢNG TÔN nay được gia phong, 
     Lạy từ ân đức bệ rồng cao ban!" 
     Thầy sắc lịnh: "Đại đàn bãi kiến, 
     Cho NHƯ LAI tùy tiện du hành, 
     Sắc truyền hội kiến TAM THANH, 
     Giao ĐÀI THỌ CHÚC hạc lành tiễn đưa!" 
     Hào quang trổi như mưa, nhạc thổi, 
     THÁI BẠCH loan: "Phó hội HUYỀN ĐÔ!" 
     Rợp ràng TINH ĐẨU ra vô, 
     Tới lui hỉ lạc mừng NGÔ thiên hồi! 
     Màn sương mỏng như vôi trải gió, 
     Khí tiên thiên dầu có mà không, 
     Bước đi, mình nhẹ như bông, 
     Mờ mờ nhìn thấy cột rồng oai nghi. 
     Tiếng hạc reo huyền vi tao nhã, 
     Nhờ thâm công cao cả thầm vui, 
     Nếu người tam bửu không nuôi, 
     Muôn đời chẳng được tới lui chốn này, 
     "NGÔ CHƯỞNG GIÁO!" Phía tây nghe tiếng, 
     Ngoảnh mặt nhìn xuất hiện trong sương, 
     Chung quanh ngào ngạt mùi hương, 
     Đàn tiêu nhịp phách vương vương nhẹ nhàng, 
     Bốn NGỌC NỮ xe loan phụ giá, 
     Bông lung linh soi tỏa hào quang, 
     Thong dong bước xuống xe loan, 
     Mới hay THÁNH MẪU LÊ SAN gọi dừng! 
     Đồng đáp lễ, vui mừng dìu dịu, 
     THÁNH MẪU trao sắc chiếu DIÊU CUNG, 
     QUỲNH TƯƠNG HỘI YẾN tao phùng, 
     Đang chờ đọi chí đại hùng qui nguyên. 
     NGÔ CHƯỞNG GIÁO kỉnh thiền tạ chỉ, 
     Bước theo xe, thủy khí long lanh, 
     Trên đường, mây lượn xanh xanh, 
     Hồ sen lớp lớp, mùi thanh, thanh hiền. 
     THÁNH MẪU chỉ: "BỬU LIÊN là đó! 
     Tùy tam công, muôn họ đồng qui, 
     Hạ ngươn đại xá, DIÊU TRÌ, 
     Chờ ngày chung cuộc, TỪ BI triệu về!" 
     Nhìn phía tây, sum xuê vàng ánh, 
     Nhiều ĐẠO CÔ đang lãnh săm soi, 
     Một người ngồi giữa trông coi, 
     Đến gần mới thấy rạch ròi quen xưa. 
     LIÊN HOA THÁNH MẪU! vừa nhìn thấy, 
     Vài TIÊN NƯƠNG ngẫng dậy vui cười, 
     Ánh vàng thêm tỏ thêm tươi, 
     Vây quanh CHƯỞNG GIÁO trên mười TIÊN NƯƠNG. 
     Lời chúc tụng diệu thường hỉ lạc: 
     "NGÔ NHƯ LAI thừa hạc du nhàn, 
     Công viên quả mãn trần gian, 
     Đắc phong chánh pháp, Đạo vàng cao thâm!" 
     Kìa, ao sen dư trăm thứ nở, 
     Chờ BỬU LIÊN xong nợ nợ trần ai, 
     Cung Tiên nương nhẹ gót hài, 
     Thảnh thơi trong cõi kim đài tiêu dao. 
     Xa...! Điện ngọc lao xao TIÊN TỬ, 
     Được DIỆU CUNG mời dự Quỳnh Tương, 
     Trăm hoa đua nở ven đường, 
     Muôn hồng ngàn tía, mùi hương ngạt ngào. 
     Chuông giục đổ, từng cao phát hiện, 
     Năm sắc mây cuốn quyện xoay vần, 
     Một bên, NGỌC NỮ Kim Thân, 
     Một bên TINH ĐẨU đai cân rỡ ràng! 
     Bỗng nghe tiếng MẪU HOÀNG hạ sắc: 
     "Mời CHƯ TIÊN tự đặt ngôi hàng!" 
     Tiếp truyền, THÁNH MẪU LÊ SAN, 
     Tuyên công đức của Đạo vàng NHƯ LAI. 
     Phủ phục trước bệ đài, thượng tấu, 
     CHƯỞNG GIÁO xin KIM MẪU phê truyền: 
     "Cho con trở lại hình nguyên, 
     Lo xong bí pháp Tam Thiên chưa tròn.( 1)
     Kẻo đệ muội vẫn còn nghi ngại, 
     Vì thiên cơ trái phải chưa tường, 
     Mẹ hiền xin động lòng thương, 
     Chuẩn phê lời trẻ hiện đương phục cầu!" 
     VÔ CỰC mĩm cười: "Tâu đúng lẽ! 
     Nhưng trường thi ai sẽ lo lường? 
     Long Hoa Hội sắp khai trương, 
     Hữu hình con giữ, ai thường vô vi? 
     Mẹ vẫn biết chuyện gì còn tiếc, 
     Bởi chưa tròn bao việc trần ai, 
     Ra đi, con lại u hoài, 
     Nếu còn ở lại, đọa đày còn vương. 
     Chẳng trọn vẹn đôi đường vô, hữu, 
     Muôn đời không thành tựu con ơi! 
     Trăm năm thì cũng xong rồi, 
     Trước sau cũng chỉ một đời mà thôi! 
     Nay con đắc kim ngôi, ngọc vị, 
     Từ xưa nay, phẩm quí vô vàn! 
     Mỗi lần con hạ chơn quang, 
     Mẹ cho linh huệ hiện hoàn thuyết minh, 
     Ban Tiên Tửu liên tình tất cả, 
     Chung các con vất vả xưa nay!" 
     MẪU HOÀNG vung nhẹ đôi tay, 
     Nhạc thiên hòa trổi trong ngoài yến diên. 
     Tiệc hầu mãn, CHƯ TIÊN nối tiếp, 
     Mừng NHƯ LAI qui hiệp chương tòa, 
     Chưởng quyền CHỦ KHẢO LONG HOA, 
     Xét xem thiện ác, chánh tà định phân. 
     Bên CHƯỞNG GIÁO là VÂN TRUNG TỬ, 
     Đón đưa người bạn lữ ngày xưa, 
     Luận bàn đạo pháp sớm trưa, 
     Huyền công mật chỉ siêu thừa Tam Thiên, 
     Thấy CHƯỞNG GIÁO lòng phiền còn gợi, 
     VÂN TRUNG mời cùng tới Nam Đài, 
     Đường đi, tùng cúc chen vai, 
     Hoa thơm, nước biếc, mây bay chập chùng! 
     Kìa! ĐẨU SUẤT Thiên cung rực rỡ, 
     Nọ! HUYỀN ĐÔ chớn chở uy nghi, 
     Mới hay trong cõi vô vi, 
     Có không, không có, còn y hình hài! 
     Chợt vừa đến NGỌC ĐÀI MINH KÍNH, 
     Tâm NHƯ LAI bịn rịn chưa rời, 
     Khoát tay nhìn xuống trần vơi, 
     Để xem khoảnh khắc, đạo đời ra sao? 
     Vẹt mây phủ, NAM TÀO tuân chỉ, 
     Dòng hào quang rọi chí trần hồng, 
     Thê nhi thoáng thấy đau lòng, 
     Nửa mừng, nửa tủi, đạo đồng Tam Giang! 
     Lằn hắc khí còn đang vây phủ, 
     Chưa nơi nào đầy đủ thâm công! 
     Rồi đây đến Hội Hoa Long, 
     Biết làm sao vớt thiên phong chưa tròn? 
     Trước long án, bìa son chữ ngọc, 
     NGÔ NHƯ LAI ngồi đọc trầm ngâm, 
     Thoảng đưa tiếng nhạc phù trầm, 
     Thương đời nối tiếp mê lầm triền miên. 
     Nay sực tỉnh mộng phiền trăm tuổi, 
     Nhớ trần ai qua chuỗi ngày sầu, 
     Biết sao chuyển pháp năm châu, 
     Để cho tất cả hồi đầu qui lai? 
     Chợt nghe tiếng THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ, 
     Thỉnh NHƯ LAI cung dự LÔI ÂM, 
     Cùng VÂN TRUNG TỬ tay cầm, 
     Đằng vân qua khỏi ĐIỆN TRẦM HƯƠNG QUANG. 
     Núi LINH KHỨU cao hàng muôn trượng, 
     Đền LÔI ÂM vô lượng hào quang, 
     Lưu ly, sen báu, kim cang, 
     NHƯ LAI, BỒ TÁT hội hàng nghe kinh. 
     Tiếng cao vọng, "ĐẠO HUỲNH CHƯỞNG GIÁO! 
     Thỉnh NHƯ LAI kịp đáo hội bàn, 
     Long Hoa sắp mở khoa tràng, 
     Lành thay! chiếu sắc THƯỢNG HOÀNG gia phong!" 
     ĐỨC DI LẠC ngồi trong liên án, 
     Tươi cười đưa tay nháng kim quang, 
     Cho vời CHƯỞNG GIÁO tọa an, 
     Thiên Đồ Thơ mở trước bàn lưu ly: 
     "Sẽ Khai Hội Long Kỳ rộng mở, 
     Nên triệu Người tá trợ trường thi, 
     Hạ ngươn đúng buổi Tam Kỳ, 
     Đại Phong Thần lập thức qui Thánh Hiền, 
     Còn điều chi chưa yên đắc dạ, 
     Vậy NHƯ LAI cội cả phân tường!" 
     Thành tâm xin trước PHẬT VƯƠNG, 
     Lời NGÔ CHƯỞNG GIÁO đài chương luận cầu: 
     "ĐIỀU TRỌNG YẾU: Minh châu pháp bửu, 
     Được thần thông qui tựu kim thân, 
     Được quyền cứu độ lương dân, 
     Phán phê trong buổi Phong Thần khoa thi. 
     ĐIỀU THỨ HAI: Trong kỳ hạnh khổ, 
     Vớt CỬU HUYỀN THẤT TỔ ni tăng, 
     Được tề tựu tại THIÊN LĂNG, 
     Để cho tất cả siêu thăng liên tòa! 
     Chờ đến buổi Long Hoa ứng thí, 
     Cho Đạo Vàng vững chí ra công!" 
     Thoảng nghe tiếng vọng, xa trông, 
     THÔNG THIÊN GIÁO CHỦ thông dong bước vào. 
     Cùng tất cả vui trao lễ kiến, 
     ĐỨC THIÊN TÔN cười hiện hào quang: 
     "Nơi đây là đại khoa tràng, 
     Không phân XIỂN TRIỆT muôn ngàn pháp môn!" 
     Kìa! Đông đủ THIÊN TÔN NGƯƠN THỈ, 
     THÁI THƯỢNG cùng THẾ CHÍ, QUAN ÂM, 
     Vừa đi, to nhỏ thì thầm, 
     THÍCH CA ĐẲNG GIÁC đồng lâm trước đền. 
     TIÊN PHẬT hiện muôn tên ngàn tuổi, 
     Sắc điệp truyền nửa buổi, đồng lai, 
     Chín từng vòi vọi linh oai, 
     Cửu long uốn lượn kim ngai rạng người. 
     Đó dành để NGÔI TRỜI chủ sử, 
     Dưới, hai bên thứ tự minh đề, 
     Lọng vàng, tán ngọc sum xuê, 
     Thoáng nhìn e sợ như mê trí thần! 
     Phút, hiện nổi tường vân lớp lớp, 
     Tiếng chuông đồng hòa hợp ngân vang, 
     Từ xa, hiển hiện hào quang, 
     Vừng vừng mây gấm, mang mang chớp lòa. 
     Từ không trung, mưa hoa rơi xuống, 
     Thoại khí loan cuốn cuộn hai bên! 
     PHẬT TIÊN đồng loạt đứng lên, 
     Trang nghiêm cung thỉnh Bề Trên lâm đài! 
     HỒNG QUÂN ngự, đại khai pháp hội, 
     DI ĐÀ lâm, chung lối theo sau, 
     Hai bên ngôi thứ phân nhau, 
     Vẫy tay miễn lễ, thấp cao đồng ngồi! 
     Thái Long Ỷ, THẦY TRỜI chưa ngự, 
     THƯỢNG TỔ khai, đồng dự DI ĐÀ, 
     Luận bàn khai hội Long Hoa, 
     GIA TÔ, KHỔNG THÁNH, THÍCH CA đồng hàng. 
     ĐỨC THÁI THƯỢNG truyền ban pháp dụ, 
     DI ĐÀ tuyên đầy đủ qui điều, 
     Mở đầu, NGƯƠN THỈ xin nêu: 
     "Mượn câu thiên lý cao siêu đo lường, 
     Xin lượng cả tình thương gia giảm, 
     Dầu xưa nay, THẦY tạm sắc phong, 
     Tiền căn, hậu kiếp chưa đồng, 
     Còn đang mê muội trong vòng nghiệt oan. 
     Bởi cộng nghiệp, nhân gian mờ mịt, 
     Từ xưa nay đã bít thiên môn, 
     Chẳng còn xuất được anh hồn, 
     Không người trọn tượng CHÍ TÔN hóa quyền. 
     Xin TỪ KHIẾT lịnh truyền mở cửa, 
     Một lần thôi, từ giữa không trung, 
     Cho nhân sanh thấy đại hùng, 
     Quày đầu hướng thiện, hiệp chung tu hành!" 
     ĐỨC THÔNG THIÊN đáp nhanh trước điện: 
     "BÍCH DU thừa câu chuyện chung bàn, 
     Nơi này đâu phải nhân gian, 
     Cửa Trời hé mở dễ dàng được sao? 
     Nơi trần tục còn cao, còn thấp, 
     Còn phép khuôn định lập xưa nay, 
     Còn người xã tắc quản cai, 
     Thự dinh không lẽ mặc ai ra vào! 
     THẦY từ bi lẽ nào thiên vị, 
     Nếu đồng đều ma quỉ, súc sanh, 
     Cùng lên cung ngọc tranh giành, 
     Vậy nhường NGƯƠN THỈ điều hành cơ thiên!" 
     ĐỨC GIA TÔ lời hiền cao luận: 
     "Đã nhiều phen chung dựng nhân gian, 
     Tiên tri, giáo pháp muôn ngàn, 
     Hy sinh điện ngọc, cung vàng, thân sanh. 
     Để gương xưa, cội lành hoằng hóa, 
     Tùy chúng sanh siêu đọa, căn duyên, 
     Nếu ai tìm được tâm truyền, 
     Là cơ tuyển chọn tiên thiên đắc thành." 
     ĐỨC THÁI THƯỢNG TAM THANH tiếp dụ: 
     "Dầu cho người hội đủ tâm hiền, 
     KHÍ, TINH, THẦN, chẳng qui nguyên, 
     Khó lên được chốn siêu nhiên ngọc đài! 
     Như thế mới truyền khai bí chỉ, 
     Để chọn người chung thủy thâm công, 
     PHẬT TIÊN xem nhẹ trần hồng, 
     Mới nên đạo cả, thoát vòng mê tân." 
     ĐỨC DI ĐÀ ân cần nhắc nhở: 
     "Kỳ xá ân che chở vạn loài, 
     Hiền lương, kỉnh Phật, tâm chay, 
     TÂY PHƯƠNG cũng được có ngày siêu sanh. 
     ĐỨC THƯỢNG ĐẾ ân lành ban bố, 
     Vì tình thương, chung độ khắp cùng, 
     Rời ngôi cửu ngũ, kim cung, 
     "THẦY cứu khổ hiền hung luân hồi". 
     ĐỨC DI LẠC tuyên lời từ khiết: 
     "Buổi tân ngươn chỉ tiếc cận kề! 
     Muôn loài chưa tỉnh cơn mê, 
     Đến ngày tiêu diệt, thảm thê vô cùng! 
     Đó là lịnh hiệp chung TAM GIÁO, 
     Chẳng tư vì, lẽ đạo cao minh, 
     Long Hoa sẽ rõ chân tình, 
     Đá vàng mới biết luật hình vô vi! 
     Thương vạn vật, triều nghi chưởng quyết, 
     Hội công đồng nêu thuyết Thượng Ngươn," 
     Chuông vàng giục đổ LINH SƠN, 
     Sấm rền, sét nhoáng từng cơn chớp lòa! 
     Rực ánh sáng, mây hoa vừng vựng, 
     Vút cột đồng, đứng vững trên không, 
     Ngay hàng, thẳng lối, xa trông, 
     Tựa như mây nổi mênh mông chiều tà! 
     Chim Khổng Tước, Lăng Ca, Bạch Hạc, 
     Đỏ vàng xanh, rải rác lượn cùng, 
     Triều nghi đại giá HUYỀN KHUNG, 
     Thanh âm thiên nhạc điều dung dịu dàng! 
     PHẬT TIÊN vội hàng hàng đứng dậy, 
     Cảnh trang nghiêm, lộng lẫy, huy hoàng, 
     Từ xa, phát hiện chơn quang, 
     Lọng vàng, tán ngọc, tràng phan lòa lòa... 
     ĐỨC DI LẠC điện tòa tiên chỉ, 
     Hai bên là NGƯƠN THỈ, THÔNG THIÊN, 
     Đồng ra nghinh trước điện tiền, 
     Theo sau, lớp lớp PHẬT TIÊN đôi hàng. 
     THẦY đã ngự Lâm Quang Long Ỷ: 
     "Miễn lễ chung, ngôi vị đều đồng! 
     Chuẩn phê pháp giới Hoa Long, 
     Chọn NAM VIỆT QUỐC, LẠC HỒNG, trung ương. 
     Để tuyển trạch hiền lương đức độ, 
     Đã nhiều năm công khổ nơi này!" 
     DI ĐÀ từ khiết vòng tay: 
     "Tâu xin THƯỢNG ĐẾ đại khai giáo tràng! 
     Truyền pháp chỉ trong hàng TINH ĐẨU, 
     Xuống trần gian kỳ hậu ra công, 
     Nêu gương chơn lý đại đồng, 
     Từ bi cứu khổ gia phong THÁNH HIỀN. 
     Ao sen báu TÂY THIÊN đã trổ, 
     Phận Bần Tăng xin độ khắp cùng! 
     Bao giờ hết việc lao lung, 
     Chúng sanh giải thoát, đại hùng mới yên." 
     ĐỨC THƯỢNG TỔ siêu thiên xin tiếp: 
     "Vì trần gian căn kiếp chưa đồng, 
     Không đành sớm mở Hoa Long, 
     Chỉ truyền bí pháp, thiên phong thọ hành. 
     Hầu ban thưởng ngôi lành vị khuyết, 
     Tuyển nguyên nhân đã biết hồi đầu, 
     Huyền linh tá trợ năm châu, 
     Thâu trang đại giác về chầu KIM CUNG." 
     ĐỨC DI LẠC ung dung tiếp khải: 
     "Tâu THƯỢNG HOÀNG! Minh lại Long Hoa, 
     Thế gian chưa biết gần xa, 
     Mơ hồ, đôi lúc kêu ca vắn dài. 
     Xin THƯỢNG ĐẾ định ngày, định tháng, 
     Để QUẦN TIÊN treo bảng PHONG THẦN, 
     Dầu cho TỪ KHIẾT gia ân, 
     Cũng xin quyết định cho phần thiên cơ!" 
     THẦY vội phán, "Ngày giờ nghe rõ: 
     Truyền TAM TÒA công khó ghi vào, 
     Năm tháng, ngày giờ... tiếp sau, 
     Đổi dời võ trụ, sắp vào thiên thơ! 
     Nhưng chẳng được minh cơ truyền bút, 
     Lậu thiên điều, nửa phút, đọa sa! 
     Trước đền, hiện chiếu TAM TÒA, 
     Chấp phê nguyên tắc Long Hoa luận bàn." 
     Nhạc vùng trổi, THIÊN HOÀNG hạ bút, 
     Quyện hào quang nghi ngút xông lên! 
     PHẬT TIÊN cung hạ đôi bên, 
     Chuông ngân ba tiếng, đứng lên cúi đầu! 
     Triều viên mãn, bãi chầu TIÊN PHẬT, 
     Vầng hào quang cao ngất lừng bay, 
     Ngẫng trông, THẦY phất đôi tay, 
     Cửu long đỡ gót, kim đài cao phi. 
     Ánh hào quang lưu ly rực rỡ, 
     Đền LÔI ÂM sáng tỏ trong ngoài, 
     CHUẨN ĐỀ cùng ĐỨC NGÔI HAI, 
     Thong dong đàm đạo, sánh vai tươi cười. 
     ĐỨC DI LẠC cho vời CHƯỞNG GIÁO, 
     Giới thiệu cùng giám khảo LONG HOA, 
     Ngập ngừng, ngỡ quỉ hay ma? 
     Xưa kia THẦY dặn, nên ta còn ngờ... 
     THIÊN TÔN thấu, nên chờ giảng giải: 
     "Đây THƯỢNG THIÊN, nào phải trần gian! 
     Xưa kia xác thể còn mang, 
     Quỉ ma giám khảo khi đang tu hành! 
     Còn Long Hoa sắp rành ngôi thứ, 
     Cảnh vô vi cùng dự vô vi, 
     CỬU LƯU, TAM GIÁO, NGŨ CHI, 
     PHẬT TIÊN giám khảo trường thi pháp mầu! 
     Lò Bát Quái nung châu, đốt ngọc, 
     Lửa thiêng thiêu tam độc thành than! 
     Đây này! Hãy dụng tuệ quang, 
     Xem qua cho rõ ai đang nguyện cầu?" 
     Soi tĩnh trụ địa cầu sáng tỏ, 
     Nơi Bửu Đài, từ ngọ mùng hai, 
     Khí thiêng xông tận linh đài, 
     Gợi nguồn cảm xúc che ngoài hào quang! 
     QUYỀN CHƯỞNG GIÁO chung hàng TĂNG TRƯỞNG, 
     Nghẹn ngào đương vọng tưởng NHƯ LAI, 
     Một bên, THƯỢNG PHẨM u hoài, 
     Một bên, TAM TRẤN vắn dài lệ tuôn... 
     Động từ điển, khơi nguồn cảm xúc, 
     Dòng từ chầu như sụt sùi rơi! 
     Nếu thần còn ở trong đời, 
     Chắc gì thấu rõ những lời tình thâm! 
     Nghe tiếng nấc âm thầm thê tử, 
     Cũng bùi ngùi bao sự trần ai, 
     Sực nghe tiếng vọng bên tai, 
     THIÊN TÔN mời ĐỨC NHƯ LAI tạm dừng. 
     Đài Bát Quái, HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ, 
     Điệp chỉ truyền đòi bộ Long Hoa, 
     Hầu nghe pháp dụ Thiên Tòa, 
     Kim Tiên ấn ngọc, TRỜI CHA phong truyền...

 
  
ĐỨC NGÔ CHƯỞNG GIÁO THIÊN NGỌC NHƯ LAI

 -------------------------------------------------------------------------------------------

      Đức CHƯỞNG GIÁO HUỲNH ĐẠO quý danh NGÔ VĂN DƯ, tự HOÀNG DƯ, sanh ngày 20 tháng 2 năm 1912 quê quán tại Hà Tiên.
            Thuở ấu niên, Ngài sinh sống trong một gia đình thanh bạch, thân phụ của Ngài mất sớm, còn lại một mẹ già thì đi tu.
            Với bản chất thông minh tuyệt vời, Ngài học rất giỏi và thấu triệt mọi vấn đề.  Trong thời kỳ này Ngài đã gặp Đức NGÔ MINH CHIỂU tức là NGÔI HAI GIÁO CHỦ, Người đã sáng lập ra phái Tam Thanh. Đức Ngôi Hai rất thương mến Ngài, đã có lần Đức Ngôi Hai mặc đồ Đạo của mình cho Ngài rồi ngắm nghía và cười nói : “Ngày sau người cũng sẽ như Ta”.
            Một thời gian sau Ngài lên Sài gòn và tiếp tục học ở Lyceé Pétrus Ký, đến năm 1935 Ngài ra trường, cấp bằng Tú Tài II và thi tuyển vào làm tại Dinh Soái Phủ Sài Gòn. Bước qua tháng 6 năm 1935, Ngài lập gia đình với bà Trương Thị Lâm, nữ sinh trường Nhà Trắng (Marie Curie) là ái nữ của ông bà Trương Mỹ Thạnh, Đốc phủ sứ hồi hưu ở Hà Tiên.
            Năm 26 tuổi, Ngài được thuyên chuyển về làm tại Tòa hành chánh ở Hà Tiên. Đến năm 28 tuổi làm tại Tòa hành chánh Trà Vinh, và năm 30 tuổi lại được thuyên chuyển về Sài Gòn làm việc  ở Bộ Quốc Gia Giáo dục, đến năm 32 tuổi đổi về Vĩnh Long. Đến năm 34 tuổi Ngài tôi làm việc trong chính phủ rồi đi học ở Luật khoa Đại học đường Hà Nội. Năm 35 tuổi về làm giáo sư tại trường Trung học Nirê de Viller (Collège My Tho) hiện nay là Trung học Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho. Năm 39 tuổi được thuyên chuyển về Sài Gòn làm Tổng Thư Ký kiêm Giám đốc Bộ văn hóa Quốc tế dưới quyền điều khiển của ông Tổng trưởng Nguyễn Thành Dung. Năm 40 tuổi đổi qua làm trưởng phòng tại Bộ Thông in dưới quyền thủ tướng Lê Văn Hoạch. Năm 42 tuổi lại trở về Ty Giáo Huấn thuyên chuyển về Châu Đốc làm Hiệu trưởng trường Trung học Thủ Khoa Nghĩa. Trong khi ấy Ngài bắt đầu trường chay hành Đạo tại Ngọc  Tiên Đàn, hiện nay là Chưởng Tòa Trung Ương Tổ Đình Huỳnh Đạo, Ngài được linh điển ơn trên cho mở Hội Thánh Nhị Giang, lập Thánh đền Bửu Sơn tại Thất Sơn (Châu Đốc) Thánh Đền Ngũ Sơn được lập ra kiêm luôn cả Bát Quái Đồ tại Hà Giang gọi chung là Hội Thánh Nhị Giang. Trong thời gian này Ngài được ơn trên phong làm Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài kiêm luôn Nhị Giang, Hà Giang (Bát Quái Đồ Thiên) với Thiên danh Ngọc Minh Linh và cầm đầu phái Ngọc, phái Sơn, phái Huệ cùng phái Bửu.
            Trong việc xây dựng cơ Đạo tại Nhị Giang, Bà Trương Thị Lâm - Thánh Danh Huệ Ánh đã cùng Ngài chung vai góp sức tích cực lo cho Cơ Đạo, cũng thời gian này, Ngài hành pháp Nhị Thiên (Chiếu Minh) của Đức Ngôi Hai,  Ngài đã thọ bá nhựt trúc cơ Thượng Thừa.
            Đến năm 48 tuổi Ngài đổi về Sài Gòn, Ngài mới giao Hội Thánh Nhị Giang cho ông Châu Văn Đồng, hiện nay là Quyền Tam Trấn Nhị Giang để thay mặt Ngài đảm nhiệm Ngọc Tiền Đàn và luôn cả Hội Thánh Nhị Giang.
            Trong thời gian chuyển tiếp này, Ngài vẫn tiếp tục điều khiển Cơ Đạo, Ngài Liên giao với các Chi phái khác hầu bành trướng Cơ Đạo rộng thêm. Thời gian này Ngài lại được dịp nghiên cứu và hành thêm pháp thượng thừa Tam Thanh của Đức Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu.
            Năm 49 tuổi, Ngài chuyển về Gò Công và đảm nhiệm chức Hiệu trưởng Trường Trung Học Gò Công. Về đường  Đạo , Thượng Đế ra lịnh cho Ngài lập thêm đàn tại tư gia là “Long Vân Đàn” và thành lập Chưởng tòa Huỳnh Đạo tại Gò Công, rồi chuyển về Nhị Giang vào năm Kỷ hợi 1959 .Sau đó Ngài về Sài Gòn tại Nam Thành Thánh Thất và Long Vân Đại - đàn “Đại Thanh”Gò Vấp - Gia Định, liên tiếp nơi Liên Hoa Bửu pháp đàn vào năm 1963 cho đến ngày Khánh thành “Bửu Tòa di Lạc” vào năm 1964.
            Đạo Vàng đã chiếu rạng nhiều nơi với một hệ thống hùng hậu, trên có Chưởng Tòa Châu Đốc, dưới có các Bửu Tòa Di Lạc, Tiền Giang Gia Định, Trung Giang Vĩnh Long, Hậu Giang Bạc Liêu, Liên Giang Phong Dinh Cần Thơ, An Giang Long Xuyên và những tòa đại diện tại Kiên Giang, Hà Tiên cùng những nơi khác sau này, đúng với Cơ Thiên, đúng với lời tiên tri “Kỳ Ba Cứu Thế”.
            Trong thời kỳ ở Sài Gòn, Cơ Đạo đã được phổ biến sâu rộng, nhiều nhà trí thức tham gia, gia nhập vào  Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Thượng Đế ra sắc lịnh phong Ngài là QUYỀN CHƯỞNG GIÁO vào năm 1964 và thăng lên chức CHƯỞNG GIÁO vào năm 1966 do Đức Thiên Tôn DI LẶC PHẬT VƯƠNG ấn phong tại Siêu Thiên Đài Thượng với quyền hạn đặc biệt thay thế Tam Tòa điều động Cơ Đạo hữu vi.
            Ngài thành Đạo vào ngày 1 tháng 10 năm Kỷ Dậu (1969) và vâng Điêp Sắc của Thiên Đình Ngài trở về Hư cung trụ Kim Thân để lo vận chuyển Long Hoa Đại Hội.
            Khâm Tuân Sắc linh thiêng liêng, Hội Thánh Thiên Khai Huỳnh Đạo thiết lập đài lễ nghinh phong Đức CHƯỞNG GIÁO HUỲNH ĐẠO đắc phong PHÓ CHỦ KHẢO LONG HOA ĐẠI  HỘI tại Chưởng Tòa Trung Ương , Tổ Đình Huỳnh Đạo (Châu Đốc) vào những ngày 15 - 16 và 17 tháng 10 năm Canh Tuất (1970) Trong dịp Huỳnh Tương Đại Yến, Đức BỬU SƠN PHÁP CHỦ đã thừa linh Ngài bình giảng thời gian Ngài được Đức Thượng Đế ban hồng ân “Thất Nhứt Du Tiên” ngoạn cảnh cho chung hàng Tăng, Ni Trưởng Huỳnh Đạo Tường Minh.
Thiên Châu Sưu Tập
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Ba 2018(Xem: 19060)
Thiên thơ của Thiên Ánh Đạo Vàng với những tiên tri liên quan đến Thiên Đạo Huyền Không.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35482)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
01 Tháng Bảy 2018(Xem: 12211)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9110)
Đàn Cơ Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Phạm Công Tắc, Hộ Pháp Cao Đài Đại Đạo Giáng Điển.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9451)
Điển thi của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Ngôi Hai giáng đàn.
30 Tháng Bảy 2018(Xem: 12444)
Đàn cơ tại Bát Quái Đồ Thiên (Hà Tiên) năm 1935. Thi thơ cơ mật của Cao Đài chỉ lưu hành nội bộ, đến khi cả thế giới xảy ra cảnh: “Ngòi lửa dậy bốn bề nao nức, Năm Châu tràn tuyệt dứt nhơn sanh” và “Trung Đông chiến họa lưỡng dân điêu tàn.” thì nội dung mật đàn này mới được phép phổ biến. Sau năm 2001 chính là thời điểm.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 13971)
Điển Sấm của Phật Thầy Tây An, Ngọc Thanh Tiên Trưởng và Trạng Trình. Xuống điển năm 1976.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 11159)
ĐÀN CƠ NGŨ PHỤNG KỲ SƠN.
01 Tháng Tám 2018(Xem: 10939)
Đàn cơ của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Nội dung chứa đựng nhiều mật khải quan trọng.
23 Tháng Tám 2018(Xem: 13785)
Những lần vấn đáp với Cô Lê Hoàng Kim, được biết đến là Kim Thân Cha, qua một thời gian dài được sưu tập và ấn bản có tên Thượng Đế Giảng Chơn Lý.
04 Tháng Mười 2018(Xem: 6898)
Huyền Khung Thượng Đế tóm lượt những chuyển biến của Đạo Cao Đài và ...
04 Tháng Mười 2018(Xem: 8091)
Kìa hướng Bắc chòm sao đẩu tinh đà ứng lộ, Xẹt vào Nam khắp chỗ ánh hào quang, Chiếu tường-vân ngũ-sắc khắp Nam-bang, (Tiên tri của Phật Thầy Tây An; đàn cơ 6/3/1971, Kinh Bình Minh Đại Đạo Quyển 3)
27 Tháng Mười 2018(Xem: 6771)
... Nhưng trên phương diện dân tộc và sự phấn phát đã đem lại cho nền Phật-giáo Việt Nam thì Bửu- Sơn Kỳ- Hương không khác Trúc Lâm Yên Tử.
11 Tháng Giêng 2019(Xem: 19546)
Đại học là một trong 4 sách cơ bản trong bộ Tứ thư của Nho gia...
12 Tháng Tám 2019(Xem: 7756)
Thượng Đế nói về 12 chi phái Cao Đài.
26 Tháng Ba 2020(Xem: 5754)
Tiên tri của Cao Đài, của Bần Sĩ Vô Danh, Của Hộ Pháp Phạm Công Tắc...
29 Tháng Ba 2020(Xem: 5174)
Tiên Tri của Cậu Bần Sĩ Vô Danh.
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2989)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1647)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1712)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2013)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1504)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1516)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1677)
05 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 3151)
07 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 1673)