THIÊN THƠ THÁNG 10 NĂM 2018

02 Tháng Mười 20187:58 SA(Xem: 13820)

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A  tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển tới Lão Hà ngày 1 tháng 10 năm 2018 lúc 5:40 P.M.

 
NIÊN ĐẠI ĐẠO KỲ
Niên tân thập bát điển tiên ông
Đại địa sơn vân hội đạo đồng
Đạo giáo Tây Phương sóng điện tổng
Kỳ Hương thiên địa điển liên thông.
  
Thế gian nhơn chủng Thiên hành động
Đạo giáo khai cơ kiến Giáo Tông
Hoàn điển dời chơn tâm nguyệt nhật
Thổ hành chuyển động đạo Huyền Không.
  
Việc cơ pháp phò loan định việc
Chấn phương Nam nhơn loại lầm than
Khổ nghèo đói khó chúng dân
Lê thương bá tánh Thiên Tân hạ phàm.
 
Chiều lố dạng Huyền Không Thiên Thượng
Đạo đồng chung Trùng Cửu khai cơ
Thiên long bút pháp thiên thơ
Về đây tựu định bàn cơ rõ ràng.

Chờ bổn tính người xưa nương thể
Đổi điện tâm hiệp sóng Trường Thiên
Hình thành sóng điện thất tinh
Thiên cầu vận chuyển tâm linh nhơn quần.

Về Bạch Ngọc toà ninh xuất thế
Đạo Tây phương pháp tướng hữu hình
Huyền vi vận chuyển phương Nam
Trung gian Thiên Báu đạo tam đại miền.
 
Chủng tánh mới mở đầu chơn thể
Tánh thiên nhiên hiện tọa ngôi đền
Cựu hoàng bát phẩm Hồ công
[Hồ công = cựu hoàng Hồ Hán Thương nay là một vị đại tiên]
Trung tâm quang điển đạo đồng lạc an.
 
Mừng hội lớn Ca Li đã chuyển
Tính hôm nay dịch tuyến địa hình
Đồ hình họa giấy trong tay
Vưng ngay ấn sớ Mộc bày ba ngôi.

Thông linh địa Thiên Bình Tân Quốc
Sấm lệnh ra truyền tải thông tinh
Đại cầu thiên chuyển lập trình
Phò loan ứng bút Liên Ninh khai bài.”
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển tới Lão Hà ngày 2 tháng 10 năm 2018 lúc 13:32 P.M.

 

PHỔ HÓA ĐẠI ĐỒNG

Phổ từ sóng điện thất cầu tinh
Hoá chuyển điển linh đến hữu hình
Đại đạo đời tân thiên địa tĩnh
Đồng chung thất đại hội thông linh.
  
Quốc tân thiên điển sóng Huyền Không
Khách đạo tầm truy đạo đại đồng
Đại cán hoa tiên thiên địa tổng
Đạo đời kết nối trí thiên thông.

Thế giới đời tân hiện đại miền
Nhơn quần xã hội kết hoa liên
Tâm linh điện sóng thiên hình khối
Trục đứng sống thiên địa nối liền.
[sống = cột sống]

Tâm tịnh Huyền Không dời võ trụ
Tủy hoàn lưu thổ định thiên thông
Vận hành hơi thở hình thẳng đứng
Mạch tượng nâng bằng phát lục thông.
 
Pháp luyện đạo tâm theo hơi thở
Thiền tâm tịnh khí mạch lưu thông
Thiên nhiên điện sóng giao thoa não
Phát lực cửu quan phổ đại đồng.

Sấm truyền Phật Mẫu, Thầy qui hội
Thiên địa Nhơn gian tựu hội linh
Khai khiếu cửu quan tầm soát não
Trần gian tiếp điện thọ tâm minh. 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 4 tháng 10 năm 2018 lúc 18:48 P.M..

 

VẤN THIÊN NHÂN ĐỊA

Vấn đáp địa linh cõi địa hành
Thiên cung Hoàng Mẫu hội Tam Thanh
Nhân duyên cơ đạo Trường Thiên Giáo
Địa hội tâm linh được phước lành.

Vận hành Cơ Đạo tại Kỳ Hoa
Thượng phẩm chuyển cơ trước Bửu Toà
Trời đất chuyển xoay dòng nhật nguyệt
Càn khôn chuyển biến lập Long Hoa.

Khai thiên bút thất tinh hành chuyển
Đảo càn khôn chuyển động thiên thông
Địa tiên chuyển động mọi miền
Liên cầu giáo đạo chuyển miền thế gian.

Thông thiên bút hàng chư thiên bửu
Cấp lệnh truyền chuyển đảo lục châu
Hoàn cầu nổi sóng bão lên
Nhơn duyên đưa chuyển lộ đền vô vi.

Về Bạch Ngọc nghe truyền sấm ký
Pháp luyện đan Bạch Ngọc Bửu Kỳ
Chuyển khôn càn sấm lệnh Huỳnh Sơn
Hồng châu ngọc định an tam bửu.

Thông thiên địa hiện hình Toà Thánh
Hội Tam Thanh, Phật Thánh Thần Tiên
Chuyển cung Càn võ trụ đổi thay
Dời thất đại định hình Tam Ấn.

Theo cấp báo thiên nhân tướng hiện
Chuyển duy tâm theo thể lược đồ
Vận kinh hành Bát tám Quẻ chi
Cho kim thể thế an tâm định.

Qui tam bảo cửu quan khai mở
Khí hoàn lưu trú ngụ Nê Cung
Vận hành thông mạch Đốc Nhâm tùng
Dời mê giác hoàn đan định áng.
 
Thiên Hoa Cán bình tâm tân khẩu
Mở thiên châu bửu pháp dịch hành
Dời địa đầu chấn tại Lôi Âm
Cung Bạch Ngọc bắt đầu phát sáng.

Chuyển bửu pháp càn khôn dịch chuyển
Khắp thế gian đão lộn sóng tâm
Áp lực cùng thất đại cầu tinh
Cho thoa sóng định tầng sóng não.

Từ trái đất phát tâm địa chấn
Sóng giao thoa não bộ từ trường
Đúng sóng tần hertz hai mươi [20 hz]
Độ phân cực nhân gian nhận được.

Lực Thiên Cước hành thông thượng nguyệt
Hội Long Hoa giáo hội điển từ
Sóng điện trường phát lực không gian
Điền điểm đặt Trường Thiên Giáo Tổng.”
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 10 tháng 10 năm 2018 lúc 9:54 P.M.   

 

CUỘC VẬN CHUYỂN THẾ
Cuộc cờ thế giới hiện binh đao
Vận động đồng minh dựng chiến hào
Chuyển biến không ngờ cờ đổi phướng
Thế gian binh loạn đổi kỳ sao?
  
Vòng vận chuyển sóng từ tĩnh điện
Hấp thụ nhanh linh khí Thiên Tân
Áp dụng cùng chư Mộc định an
Dời đô quốc hội đồng thay đổi.
 
Định an quán kỳ thành chuyển dịch
Đảo càn khôn kịp lúc kịp kỳ
Hành trình này chuyển động Đông lai
Sông Cửu Khúc nối dài Liên Đại.
 
Cầu tinh động đến hành vân đẩu
Đảo càn khôn một chuyện sóng tâm
Thiên bắt đầu chuyển đổi non trăng
Hành tinh chín hạ phàm dựng cảnh.
 
Lời thiên cát hành thành chuyển đổi
Đạo Huyền Không chủ thể Trường Thiên
Sóng điện từ tẩy não định thiền
Thay đổi mới dựng đời Thánh Đức.
 
Hội Thiên Cán Thiên Tùng chủ đích
Mục thị Nhơn đạo hạnh năm trăm
Sóng từ trường trở lại thiên tâm
Cho xác nhập vận hành tâm đạo.
 
Lôi Đại Cán Chưởng Môn Tam Đạo
Chủ thể tâm làm chủ tinh hoa
Kỷ ngươn này thượng phẩm đổi tên
Vừa xuất thế an nhàn thế sự.

Đạo căn gốc lành xưa tựu hội
Sóng xuyên tâm Giác Mộc Từ Thiên
Địa đại tầm soát định đại tiên
Hoàn nguyên bổn đạo đời hành động.

Cờ thế cuộc nay đà lộ bóng
Đão càn khôn một chuyến sang thăm
Lập trình này ước tính nghìn năm
Nay hoàn lại vạn dân nhớ biết.
 
Vận hành pháp thập tam nội giáo
Ngoại triển khai gốc lượt trận đồ
Rõ chi tình nước vận Hồng ban
Thanh khí Bạch hạ phàm đón nhận.”
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp từ Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Lão Hà ngày 13 tháng 10 năm 2018 lúc 15:46 P.M..

 

THƯỢNG TỨ NGƯƠN TRĂNG

Thượng tiên hạ thế lập đời tân

Tứ Thánh Tam Thanh chuyển động gần

Ngươn đến Đông lai Thầy lập Quốc

Trăng tuần tháng Hợi định Thiên Ân.
[rằm tháng 10 âm lịch 2018]

 

Hạ chiếu dời đô về quốc nội

Tam Thanh Tứ Thánh gặp vua tôi

Chỉ ban ấn lệnh Thiên Tòa nội

Hiệp định ban ri đã đổi ngôi.

[hiệp định Paris]

 

Thời Tàu đất Việt còn ly loạn

Chủng quốc an bang nước đại tam

Kiêu binh hữu cựu thôi đừng tính

Lập mới Thiên Tân lịnh Bửu Tòa.

 

Chủng tộc An Nam còn khó cảnh

Nước mây địa đão lộn càn khôn

Mây tốt dân đen lầm cơ khổ

Bám víu vào thân lụy chợ chiều.

 

Đò về Thầy Mẹ cùng chung bến

Đón rước đàn dân chỉnh tâm an

Loan tin thế giới Thiên hành động

Tạo dựng đàn na sớm hiện xong

Ngày về Quốc Mẫu còn tại vị

Long nhãn thần châu sát vạch đường

[long nhãn thần châu = hỏa tiển hành trình. Sát = diệt. Vạch đường = mục tiêu hủy diệt đã lên danh sách]

Hùng cường tướng tốt sao không hiểu?
[hùng cường tướng tốt = binh cường tướng mạnh]

Bám víu bụi thân lụy tâm lòng
[tâm lòng mà bám víu thì lụy thân]

Đốt sạch bụi trần nhờ thiên bửu
[hỏa công đốt cháy ra tro]

Hồng tâm luận đạo thoát trần gian.

 

Tần không điển sóng nay động mới

Bến đặt Hoa Nam khó vẹn nguyên

Khuyên đời thoát khỏi dâu tầm suất
[đừng tự trói mình như tầm trong kén]

Đặt định lệnh khai ứng bút bài

Nay đà chuyển điển ngôi Tam Giáo

Gặp mặt người quen luận pháp bài.

 

Điển xưa ẩn dụ nhiều thông ngữ

Nhớ rõ từng câu chữ nghĩa nho

Hiệp bàn rõ lí cho thông suốt

Áng  sách lưu tên phải luận dò.Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 15 tháng 10 năm 2018 lúc 9:45 A.M.

 

HẠ CHIẾU ĐỒ THƠ

Hạ màn thiên thế sửa đường tâm
Chiếu sáng chơn nhơn lộ bóng tầm
Đồ địa Cửu Môn Quan Trạng sấm
Thơ văn bản thảo áng uyên thâm.

Dời chân cửu khúc Đạo Huyền Không
Đô quí linh quan đảo địa đồng
Thiên hạ loạn thời sông biển động
Chuyển giao chơn tuệ đạt thiên thông.

Đặt ấn cầm tay chín thượng tầng
Đá vàng hồng ngọc bửu toà tân
Xây thành Thiên Đạo toà Thiên Cán
Hoa đại năm trăm hiện địa tân.

Đại kỳ Thiên Cán còn tại thế
Giáo Hội Trường Thiên điển Giáo Toà
Huyền pháp cửu môn tam thập lục
Không gian võ trụ điển thiên toà.

Hạ bút bàn cơ ấn Cửu Trùng
Giáo Toà chuyển thế loạn binh nhung
Hãy mau định tuệ châu thần khí
Lấp biển dời non đón địa vùng.

Quỹ đạo dịch hành tinh chuyển động
Thế gian nào biết đảo càn khôn
Nay ra sấm ký thời Kỷ Dậu
Đúng hẹn huyền cơ lộ gót Thầy.”

 


Tinh Hoa Hiệp Thiên_A  tại St.Louis nhận thông điện Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 18 tháng 10 năm 2018 lúc 02:24 A.M..

 

VẬN CHUYỂN HUYỀN CƠ
Vận hành Bát Quái đảo Càn Khôn
Chuyển đến nhơn thiên ấn Bửu Môn
Huyền diệu vô vi Hoa Đại Cán
mầu Quốc khách đại Thiên Tôn.

Vô vi chuyển biến khắp hành tinh
Huyền pháp đạo tân hiện bửu linh
Chuyển động bình tân cùng thất đẩu
Vận hành cơ đạo đạt thông linh.

Điển thiên chuyển biến nhơn sanh chủng
Vô vi nhất điển ấn Toà Tam
Vận hành thất đại huyền cơ
Sóng từ sóng não bàn cờ vô vi.

Trùng Cung cửu đỉnh tam thiên
Hoàn nguyên thất đại hoa liên địa vùng
Thiên Bình Tân Quốc Sơn Tùng
Đạo mầu hiện thế miền vùng an nhiên.

Nay cơ bút gởi chào đồng đạo
Điển huyền vi vận chuyển Trào Tam
Đông bình thiên đảo chuyển xoay
Vạn dân chủng tánh Phật Thầy hiện thân.

Tròn đạo hạnh Cửu Trùng nội ngoại
Chuyển binh thơ đồ trận Long Hoa
Đại kỳ Thiên Ấn Thiên Toà
Hoàn lai bổn thể Mẹ Cha hiện trần.

Điển huyền vi phổ đà nhơn tánh
Ứng tâm linh ẩn hiện hữu hình
Thần minh hiện diện thông linh
Hoa tiêu tam thế phước sinh gian trần.

Điển cơ bút thiêng liêng Trùng Cửu
Ấn Toà Chương chuyển thế khai tâm
Tam Ngươn đến hẹn kỳ khai
Giáo Toà liên điển Đức Ngài Lạc Vương.

Giờ này chuyển thế hạ màn
Gốc cội nguyên bản đạo đàn căn nguyên
Định pháp định tâm thiền thể tính
Thầy chuyển xoay thế giới chơn linh
Vô vi hoà lẫn hữu hình
Tam nguyên thất đẩu phước sinh tam miền.

 

Văn thơ đã định Hoa Liên
Gặp mặt tại thế nối liền chơn tâm
Giáo đạo Quốc khách thập tam
Bửu Sơn Huỳnh Đạo Thiên Nam ứng bài.”

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 27 tháng 10 năm 2018 lúc 10:49 A.M..

 
THƯỢNG TAM GIÁO TÒA
Thượng Ngươn tại thế giới Ta Bà
Tam thập lục thiên hội quốc gia
Giáo đạo Tây Đông liên thất đại
Toà ninh nguyên bổn hiệp Long Hoa.

Xuất Đế minh châu long đại phướng
Huỳnh Thiên hạ thế điển hoàn dương
Khác lạ điển thông tam giáo chuyển
Hiệp vi hữu phước Bửu Thiên Vương.

Hạ thế giới động thiên nhân địa
Tam cõi này sinh chủng khổ đau
Địa đầu hiện ứng thiêu cầu
Nhơn thiên hữu dụng gồm thâu ngũ hành.

Tầng du mục bụi thân tam muội
Trí huyền linh vi diệu “không” tâm
Hội bàn Tam Giáo Thượng Ngươn
Lầu đài hiện tướng Thiên Trường Giáo Tông.

Đi chuyển chuyến đò về cố quốc
Đảo Càn Khôn rộng khắp Tây Đông
Bàn cơ ứng bút rõ ràng
Nhân thiên xử trí đạo đàng vô vi.

Lai Mỹ Việt Hồng Huỳnh tam bửu
Tiến Long Châu hồi đại linh cầu
Thiên Bình Tân Quốc làm trung
Cho về cờ mũ đão vùng lục châu.

Xây dựng đạo Thiên Tân Bửu Giáo
Ứng bút tâm bài lệnh Thiên Thông
Giáo Toà trực chỉ liên cầu
Tam Giáo ứng bút bửu châu lố vừng.
  
Huynh đệ muội tỷ liên hiệp hội
Đạo Càn Thiên Đại Đạo quốc gia
Thiên tâm trụ tọa Giáo Toà
Hồng Châu di chuyển đạo nhà an tâm.

Tam Giáo mới thượng liên Toà Bửu
Sơn Kỳ Hương thông tuyến Tam Thanh
Cao Đài Thiên Giáo hoà cao
Thích Ca du mục đạo hoà Liên Ninh

Thuyền về bến Mẹ Thầy đón độ
Tận tâm thanh khẩu bạch hồng tâm
Liên thuyền Tam Giáo bửu châu
Thất cầu tinh chuyển sóng cầu càn khôn.”

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5483)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4944)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5810)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 5043)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6659)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6971)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5849)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7254)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6112)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 7013)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9532)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5443)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5921)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4438)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6990)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8900)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10297)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6167)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7891)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6044)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6795)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7539)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10107)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12726)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6875)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7590)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7353)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8727)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7819)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7395)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8520)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8808)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8879)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9945)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10686)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9686)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6323)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9541)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11502)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12771)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13076)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13151)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.