DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM MẬU TUẤT - HỘI YẾN DIÊU TRÌ

29 Tháng Chín 20183:44 CH(Xem: 4640)

HỘI YẾN DIÊU TRÌ
ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2018
Ngày 15 Tháng 8 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
 

 

MẸ DIÊU TRÌ BAN KINH
CHO GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG
TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI
CHI ĐẠO BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO (TÂN BỬU SƠN KỲ HƯƠNG) HẦU ĐÀN


PHÁP ÂM 217
Kệ Khai Chuông:

“Đàn Linh Tiêu Mẫu ngồi Tây Trúc

Chứng đàn khai cốt nhục từng hồi

Lý minh tâm đã hiểu rồi

Ngưỡng đồng bái Mẫu ba hồi chuông ngân."
[gióng ba hồi chuông]

Kệ Khai Trống:

"Di phụ tử chuông ngân ba hiệp

Đáo kỳ rày du ngoạn tứ phương

Dung kỳ đáo lệ toàn chi phủ

Ngạn chiếu bốn phương đáo nguyệt  khai.


Ba hồi trống lệnh ba hồi chuông ngân"

[gióng ba hồi trống]

 

Kệ Khai Đàn:

“Lập đàn xin hội các điển linh

Bông hoa đăng tỏa hiện ý trình

Đèn hương thơm ngát lòng bái Mẫu

Tỏa diệu đạo tràng thịnh lý minh

Chuông mõ bon ngân vang đại chúng

Mõ từ dìu đãi gởi niềm tin

Thủy linh trà lá mùi bát chánh

Một gốc sen Tây phủ thể hình.”

 

PHÁP ÂM 218A

Kinh Dâng Hương:

“Hương linh tỏa thơm nồng bát chánh

Hơi ngút mây ngào ngạt liên đài

Lòng thành con trẻ bẩm Ngài

Thiên tâm Đại Mẫu cao dày chứng tri

Giải ngũ trược trần ni thế tục

Nén linh kỳ thôi thúc xoay vần

Phàm căn nam nữ nặng oằn

Cảnh đời thống khổ hồng trần gian lao

Trông tháng Giêng ước ao cúng Mẹ

Bớt những ngày lạnh tẻ chơi vơi

Nghiệp căn mang lại nợ đời

Nương nhờ linh tỏa thơm lời tỉnh tâm.”

 

Thi:

"Tuất niên ngọc thế Xuân phùng tự

Cầu thi vị khí tại tạ dư

Xuân phong khai bạch giai đệ nhất

Sắc tướng tự thiên bảo hành từ."

 

PHÁP ÂM 218B

Kinh Dâng Đèn:
"Đăng chiếu sáng tinh mơ khai huệ

Giúp nhãn quang kinh kệ chư linh

Cho con mở rộng tầm nhìn

Thức thần ngũ tạng phân minh bao điều

Hữu châu ánh sáng triều định vị

Đấng Mẫu Từ khai trí tâm sanh

Lời nguyền trao chuốt năm canh

Lắng nghe pháp diệu Mẹ dành cho con

Thân giả tạm chưa mòn căn nghiệp

Tạo phước điền một kiếp này đây

Ân xưa Tiên Phật sâu dầy

Đèn đăng chiếu rọi hội này sửa thân.”

 

Thi:

“Xuân hồi vạn sự tòa hồi túc

Tát thụ Thiên chương Kim qui tục

Lượng đồng chăn chiếu hồi tương ngộ

Chi sự bất giai hảo đắc tùng."

 

PHÁP ÂM 218C

Kinh Dâng Hoa:

"Hoa thành ý lòng con cung kính

Dâng Mẫu Từ đồng thỉnh nhụy thơm

Mẹ lo tần tảo sớm hôm

Thần thông vận chuyển thâu gom con hiền

Con trần thế nặng nề bối cảnh

Đạo gia quy gồng gánh vui buồn

Đêm dài lóng lánh lệ tuôn

Suối nguồn của Mẹ trương buồm chuyển xoay

Gìn lục tự tâm đầy có Mẫu

Vô thượng thư đáp đậu con hiền

Bao năm gian khổ trần miền

Hoa thơm bát ngát chứng liền con thơ.”

 

Thi:

“Cầu lộ tiếc thầm kim nhựt phổ

Thương cảnh trần gian giáng xuống phàm

Tỏa thành chi mục tiên phong cấp

Bất nghi thử bĩ vạn lý từ."


 

PHÁP ÂM 218D

Kinh Dâng Quả:

"Quả xanh tươi ngọt thầm cung kỉnh

Con sẵn chờ huyền lịnh Từ Tôn

Điển lành Mẹ chứng pháp môn

Dập đầu lạy Mẫu cứu hồn chúng sanh

Cầu khấn lạy con lành yên ổn

Giúp trẻ khờ vượt chốn kỳ ba

An tâm thủ phận đạo nhà

Noi theo ánh đuốc ông bà gia tiên

Cảnh tạm giả ngữa nghiêng nghiêng ngữa

Ngọc linh đài con dựa Diêu Cung

Ngày này Mẹ ngự không trung

Lời con kính lạy bóng tùng chứng minh.”

 

Thi:

“Đa tử phong hành diêu thiên lý

Lộ lộ yến chiêu tự phủ nhi

Thăng lậu kim triệu thành đan tử

Dịch dịch thiên sanh thới điền quy.
Phùng túc Xuân lai cốc bất tại

Tam phục hậu toàn nhứt dương khai

Nhập hạ uyên đàn nhơn đồng chí

Thượng không sanh bất khả khoán đài." 

 

PHÁP ÂM 218E

Kinh Dâng Nước:

"Dâng thủy linh tâm trong mát mẽ

Con thành lòng cúng Mẹ thương chung

Trần gian lắm nẻo sình bùn

Thủy linh mầu nhiệm rưới cùng con thơ

Chín mươi sáu ức khờ trẻ dại

Cầu Mẹ hiền rưới mãi thâm tình

Một lòng con trẻ như in

Trăng mười thập bát đẹp xin Mẫu Hoàng

Mẹ giáng thế khai đàng ban phước

Cho gái trai cảm được dòng châu

Thủy linh thay sữa ấm bầu

Ráng tu kiếp chót phụng chầu Mẫu Nghi.” PHÁP ÂM 219A

“Mục cầu chủ lý tư túc dạng

Nhơn lai phương thố hành hảo hảo

Xuất kỳ hoàng tái hương phân khắp

Phẩm cát phương chang dĩ Tây Hoàng
Tại long phục đính lai lục thảo

Xuân đáo ngươn đình lạc tự cao

Dĩ dĩ hạ định tự tông phụng

Phân liễm niên lai ngọc thể hào.

Tri nhân toàn cao hạng triết

Đạo trung trung đạo thần phong

Thiên dĩ ngũ thập chia đàng

Túc ngạn đan điền ngoạn phi.

Nguyệt xuân lòng địa lực bất nhơn

Tiết họa đáo chung môn du khước

Tự nam lòng dịch tùy tam đáo

Di tiêu tức đáo hóa lai Hưng

Thế nhiên phụng thước thô thần diễn

Tiếng kệ lý thiên bất giai hiền

Tùng hộ di Tây cao lộ bán

Thủy hữu kỷ nguyên nhứt chi lai

Lang lãng mục đa nhị nhứt giai

Tự tại lực canh nguyệt chung lai

Bình dung sơn vạn thăng nhị mã

Kim tự chi kỳ khoán kỳ khang.

Tam tự thế liễu oanh hạnh đạo

Lóng lượt nghi dung hảo triều đàn

Khải tấu kim đồ sớm giương cao

Liêu liêu chốn biệt thao nhân bản

Liễu cung trường tam ngự chứng Hưng

Hoa Mộc lão diêu đầu kỳ giả

Thúc nhựt  hành can lạm kỳ tùng

Lượng cả bóng nhơn di cảnh đoạn

Liệu trí phùng vinh ngưỡng phẩm cung

Liên huê kỳ nhạn Đông du bổn

Tiếp lượng châu di phẩm nguyệt cung

Ngưỡng ngưỡng đồng lai hoàng ngũ chí

Minh minh tri hồi tốc bán khai.

Thiên bất thiên khả thiên thiên khả

Nguyệt nữ lư nguyệt tư chung lạc

Cẩm cẩm phùng xuân thới thùy chi

Tây nhựt hồ mã ngã vô tha

Bạch bạch Kim lộ dinh canh thụ

Tông đồ đồ tông hoán sự tư

Tôn tiên thành độ xuân thời tại

Di địa phùng địa tại nhơn nhơn

Tát tổng tổng tát chung nhơn trí

Đia lục như môn vạn cư chi

Hỉ hỉ đắc Đông sơn di giả

Đoan bất nguyệt tam trực khúc kỳ

Tiên khúc nguyệt phi y trực diện

Thật quân cơ ký chủ thục nhiên

Tướng tướng bất thiên như thiên hữu

Đại mạch đồng bổn hóa túc nhiên.


  PHÁP ÂM 219B

Tự thiên sanh hảo nhựt tam kỳ

Tam tam nội ngọc thế kim chi

Hữu hữu đáo thế nương thượng tại

Đức Mộc tùng tương tạo bất thi

Nhân duyên duyên nhân hậu khứ chi

Dâng ngọc xuân tiền bỉ phong nghi

Bất sanh bất dụng chung thật tự

Đạo cốt thiên sanh vạn thành qui

Cao Thượng Ngọc nhi an du thỏa

Nguyệt xuân mai trọn khúc tiên ban

Thiên nhân quang nét thế xa chừng

Thanh quang triều hội khá giữ an

Ngũ thập công vị vận thời chuyển

Đường tự trình quy thật diện nguyên

Chu chu tiến dẫn đao gìn lộ

Lẫm quá đa canh lý đậu tuyên

Cơ quân sức tể minh minh hữu

Đại trụ bất cang mạo vi vô

Đồng giáp nguy nga sơn tụ tác

Nhựt nhựt thượng tuân dĩ viễn hồ

Đại nguyên kim trọng an giáp lợi

Chí Hà hiệp công thuận hậu ngơi

Khả kỷ xang xang thời mạng đến

Hương sắc lạc chi thước hỉ bơi.


PHÁP ÂM 219C

"Di lai tướng hảo
Ngũ tất hà di

Khoái đoản vũ kỳ

Tiên di bất hạ

Bán khả nhu đa

Tịnh ngã tiên bất

Tướng đột hàn bật

Đại thủ đan quy

Tri nhân bất hỉ

Ngạn túc kỳ nguyên

Chi thiên nan tốc

Đồ nghị gan điền

Cửu nhãn tốc đồ

Chi chi ngộ bổn

Tốc tốc kỳ nan

Xang xang tố lộ

Bi bỉ tri Đông

Tùng tùng bất kỷ

Ngộ nhĩ Thiên Minh

Nan nan chi giả

Túc túc kỳ tam

Đoan kỳ dũ kiến

Mộc Kỷ nhân tuyền

Vinh đồ thảo mãn

Loạn loạn chi tô

Duyên hàn quảng thúy

Thư chấm bàn khai

Lưỡng tề bối khải

Tụ toán chí thông

Du ban kỳ bất

Thành hải tự đồng

Chi chi phù tướng

Tiếc tiếc lữ cầu

Điền trang sở tại

Diệc thông du đoàn

Thiết mệnh công tài

Dũ bộ thiên canh

Minh minh kỳ chuẩn

Tây Cung Diêu Mẫu

Nhứt Thánh sanh lai

Ngọc Bạch  biến hóa

Dân phong Giang Thiên

Thế thế thiệm điển

Phường thị hữu vô

Thị thị chi khởi

Lục đạo hành vô

Nhứt Thiên nhứt đại

Điền hạ cốc sanh

Thành thành ngũ xuất

Long trì thiên ngoại

Hiền tợ nhơn đẳng

Đông Tây Nam Bắc

Vô tận vô địa

Mẫu thọ bất sanh

Tào bình phát thấu

Mẫu độ thử thân

Năng chi văn võ

Phương ân như ý

Bất báo vô tình

Thành tạo hiền tiên

Phát lời chí hiển

Thần hiệp ngoạt thành

Bất phân chánh pháp

Khắc thời xuất thế

Tọa tại yến chí

Quế quế trùng tử

Phong thâu lạc thái

Bất liệu nhi hà

Gia đô Mẫu phải

Thập ngoại bát sanh

Vạn đại triền mãn

Nhi nữ tâm nhi

Ngụ Nam Triều tố

Hoàng Mẫu Hư Không

Đăng tiên Mẫu tưởng

Hiền linh sanh hiển

Vạn cổ danh phong

Liên Hoa Vô Thượng

Huyền hóa dưỡng sanh

Chí phẩm sen vàng

Kim thân rực rở

Vô căn vô tỉnh

Khởi khởi định bình

Khương ninh gia hữu

Mẫu duy khai độn

Thế nương Mẫu đáo

Dân thọ an khương

Khương thượng  Hoàng Minh

Hữu chiếu thái bình

Lý chơn quang khảm.

 

PHÁP ÂM 219D

Tùng ngũ chánh

Kiếp đồ mãn

Vạn long hồ

Đào nghị chí

Phân liên tiếp

Ngũ phúc lang

Chi chi lãng

Nguyệt càn khôn

Duy lũy bộ

Thống tam kỳ

Tiết Hoa Long

Cù ban hổ

Tát chi lồ

Phiên hàn tú

Bất bất nghi

Năng khả ố

Phát thử nhân

Linh linh thiện

Khí hiệp bình

Khai duy giả

Nhứt tăng quy

Nhơn nhơn tiết

Hà lậu thành

Khương khương bảo

Ý ý từ

Vương Thiên Mẫu

Cảm nhiếp chi

Nội nội hảo

Bộ bộ tuần

Hữu chi số

… (đt gọi vào nên bị mất vài câu)PHÁP ÂM 219E

Tá danh ẩn tự chí hà
Đồng phụng chung toàn hoa thay áo

Lộ vẽ Rồng Tiên kiếp xưa nào

Nay mai di hữu viếng non tiên

Trở gót lui chân Quốc Nam điền

Được lịnh thiên cơ truyền bất khả

Ngồi lâu thần khí hạ sắc thuyên

Sắc thuyên thượng đẳng non tiên chuyển

Cảm thấy việc đời chấm bút huyền

Bổn phận tường âu lời cặn kẻ

Trong thiền diệu lý định cảnh tiên.”Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 287)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 368)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 427)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 834)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 820)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 788)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 1103)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 887)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 842)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 2056)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 1736)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 1544)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 1615)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 1919)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 2179)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 2037)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 1967)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 2143)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 2187)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 1888)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 1893)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 1872)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 2153)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 1910)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 1959)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 2037)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 2034)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 1987)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 2897)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 2467)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 2225)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 2420)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 2693)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 2653)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 3373)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 2988)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 4017)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 4144)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 4261)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 4700)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_39.
26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 3591)
Pháp Âm 2019_31A - 2019_33.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 1882)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 5094)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 4630)
Pháp Âm 2019_19 - 2019_23.
21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 5337)
Pháp Âm 2019_15 - 2019_18.
04 Tháng Hai 20191:09 CH(Xem: 5397)
PHÁP ÂM 2019_12 - 2019_ 14.
26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 4552)
Pháp Âm 2019_08 - 2019_11.
19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 4555)
Pháp Âm 2019_03 - 2019_06.
07 Tháng Giêng 20194:22 CH(Xem: 3736)
Pháp Âm 2019_01 - 2019_02.
29 Tháng Mười Hai 20188:29 CH(Xem: 4469)
Pháp Âm 261-263. END YEAR 2018.
24 Tháng Mười Hai 201812:35 CH(Xem: 3854)
PHÁP ÂM 259-260.
17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 4340)
Pháp Âm 256-258.
11 Tháng Mười Một 20183:16 CH(Xem: 4734)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
10 Tháng Mười Một 201812:18 SA(Xem: 3803)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
30 Tháng Mười 20182:06 CH(Xem: 4262)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
28 Tháng Mười 201811:08 CH(Xem: 4508)
Pháp Âm 238-247.
15 Tháng Mười 201811:11 SA(Xem: 5151)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
08 Tháng Mười 20183:59 CH(Xem: 4056)
Pháp Âm 220-227.
03 Tháng Mười 201810:26 SA(Xem: 5466)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
02 Tháng Chín 20181:24 SA(Xem: 3461)
Pháp Âm 207-209E.
27 Tháng Tám 201810:12 SA(Xem: 5266)
Pháp Âm 202-206.
23 Tháng Bảy 20186:57 CH(Xem: 5194)
Pháp Âm 198-201. Đàn giờ Tí tại đàn tràng Núi Sam.
17 Tháng Bảy 20186:08 CH(Xem: 3609)
Pháp Âm 193-196. Đàn giờ Dậu tại Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội.
02 Tháng Bảy 201811:32 SA(Xem: 5443)
Pháp Âm 178-192.
25 Tháng Sáu 201812:36 CH(Xem: 4321)
Pháp Âm 172-176.
24 Tháng Sáu 201812:23 SA(Xem: 4943)
Pháp Âm 166-171.
18 Tháng Sáu 20189:48 SA(Xem: 5107)
Pháp Âm 160-165.
28 Tháng Năm 20186:13 SA(Xem: 4622)
Pháp Âm 156-159C.
23 Tháng Năm 20183:50 CH(Xem: 4454)
Pháp Âm 153 -155.
22 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 30782)
Pháp Âm 149-152.