DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM MẬU TUẤT - HỘI YẾN DIÊU TRÌ

29 Tháng Chín 20183:44 CH(Xem: 8047)

ĐÀN GIỜ DẬU
Ngày 15 Tháng 8 Năm Mậu Tuất
24/9/2018
LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

Kinh Dâng Đại Lễ Mẹ

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 217


KHAI CHUÔNG
 
Đàn Linh Tiêu Mẫu ngồi Tây Trúc
Chứng đàn khai cốt nhục từng hồi
Lý minh tâm đã hiểu rồi
Ngưỡng đồng bái Mẫu ba hồi chuông ngân. 
 
KHAI TRỐNG
 
Di phụ tử chuông ngân ba hiệp
Đáo kỳ rày du ngoạn tứ phương
Dung kỳ đáo lệ toàn chi phủ
Ngạn chiếu bốn phương đáo nguyệt khai.
 
Ba hồi trống lệnh ba hồi chuông ngân.
 
KHAI ĐÀN
 
Lập đàn xin hội các điển linh
Bông hoa đăng tỏa hiện ý trình
Đèn hương thơm ngát lòng bái Mẫu
Quả diệu đạo tràng thịnh lý minh
Chuông mõ bon ngân vang đại chúng
Mõ từ dìu đại [chúng] gởi niềm tin
Thủy linh trà lá mùi Bát Chánh

Một gốc sen Tây phủ thể hình.
 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 218A


KINH DÂNG HƯƠNG
 
Hương linh tỏa thơm nồng bát chánh
Hơi ngút mây ngào ngạt liên đài
Lòng thành con trẻ bẩm Ngài
Thiên tâm Đại Mẫu cao dày chứng tri
Giải ngũ trược trần ni thế tục
Nén linh kỳ thôi thúc xoay vần
Phàm căn nam nữ nặng oằn
Cảnh đời thống khổ hồng trần gian lao
Trông tháng niên ước ao cúng Mẹ
Bớt những ngày lạnh tẻ chơi vơi
Nghiệp căn mang lại nợ đời
Nương nhờ linh tỏa thơm lời tín tâm.

 

Thi:

Tuất niên ngọc thế xuân [lễ hội] phùng tự

Cầu thi vị chí tại tạ dư

XUÂN phong khai BẠCH giai đệ nhất

Sắc tướng tự thiên bảo hành từ.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 218B

KINH DÂNG ĐĂNG

 
Đăng chiếu sáng tinh mơ khai huệ
Giúp nhãn quang kinh kệ chư linh
Cho con mở rộng tầm nhìn
Thức thần ngũ tạng phân minh bao điều
Hữu châu ánh sáng chiều định vị
Đấng Mẫu Từ khai trí tâm sanh
Lời nguyền trau chuốt năm canh
Lắng nghe pháp diệu Mẹ dành cho con
Thân giả tạm chưa mòn căn nghiệp
Tạo phước điền một kiếp này đây
Ân xưa Tiên Phật sâu dầy
Đèn đăng chiếu rọi hội này sửa thân.

 

Thi:

XUÂN [THU] hồi vạn sự tòa hồi túc

Tác thụ THIÊN chương KIM qui tục [tiếp theo]

Lượng đồng chăn chiếu hồi tương ngộ

Chi sự bất giai hảo đắc tùng.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 218C


KINH DÂNG HOA


Hoa thành ý lòng con cung kính
Dâng Mẫu Từ đồng thỉnh nhụy thơm
Mẹ lo tần tảo sớm hôm
Thần thông vận chuyển thâu gom con về
Con trần thế nặng nề bối cảnh
Đạo gia quy đồng gánh vui buồn
Đêm dài lóng lánh lệ tuôn
Suối nguồn của Mẹ trương [giương] buồm chuyển xoay
Gìn Lục Tự tâm đầy có Mẫu
Vô thượng thư đáp đậu con hiền
Bao năm gian khổ trần miền
Hoa thơm bát ngát chứng liền con thơ.

 

Thi:

Cầu lộ tiếc thầm kim nhựt phổ

Thương cảnh trần gian giáng xuống phàm

Tọa thành chi mục tiên phong cốc [trình, thỉnh cầu, bố cáo]

Bất nghi thử bỉ vạn lý từ.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 218D


KINH DÂNG QUẢ

 
Quả xanh tươi ngọt thầm cung kỉnh
Con sẵn chờ huyền lịnh Từ Tôn
Điển lành Mẹ chứng pháp môn
Dập đầu lạy Mẫu cứu hồn chúng sanh
Cầu khấn lạy con lành yên ổn
Giúp trẻ khờ vượt chốn kỳ ba
An tâm thủ phận đạo nhà
Noi theo ánh đuốc ông bà gia tiên
Cảnh tạm giả ngửa nghiêng nghiêng ngửa
Ngọc Linh Đài con dựa Diêu Cung
Ngày này Mẹ ngự không trung
Lời con kính lạy Bóng Tùng chứng minh.

 

Thi:

Đa tử phong hành Diêu Thiên lý

Lộ lộ yến chiêu tự phủ di

Thăng lậu KIM triệu thành đan tử

Dịch dịch THIÊN sanh thới điền quy.

Phùng túc xuân [lễ hội] lai cốc [xin, thỉnh cầu] bất tại

Tam phục hậu toàn nhứt vô khai

Nhập hạ uyên đàn nhơn đồng chí

Thượng không sanh bất khả phán đài.


Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 218E


KINH DÂNG THỦY LINH


Thủy dâng linh tâm trong mát mẻ
Con thành lòng cúng Mẹ thương chung
Trần gian lắm nẻo sình bùn
Thủy linh mầu nhiệm rưới cùng con thơ
Chín mươi sáu ức khờ trẻ dại
Cầu Mẹ Hiền rưới mãi thâm tình
Một lòng con trẻ như in
Trăng Mười Thập Bát đẹp xinh Mẫu Hoàng
Mẹ giáng thế khai đàng ban phước
Cho gái trai cảm được dòng châu
Thủy linh thay sữa ấm bầu
Rán tu kiếp chót phụng chầu Mẫu Nghi.Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 219A

 

Thi:
Mục cầu chủ lý tư túc dạng

Nhơn lai phương thốn hành ảo mạng

Xuất kỳ thoàn tái HƯƠNG VÂN khắp

Phẩm cát phương chang dĩ Tây Hoàng.

[HƯƠNG VÂN = Vân Hương Thánh Mẫu = Thánh Mẫu Liễu Hạnh= Ngũ Nương Diêu Trì Cung.]

Tại Ông phục đính lai lộc tảo

Xuân [lễ hội] đáo ngươn đình [DI] LẠC tự CAO [ĐÀI]

Dĩ dĩ hạ định tự tâm phụng

Phong liễm niên lai NGỌC [ĐẾ] thể hào.

 

Bài:
Chi nhân toàn cao hạng triết

Đạo chung chung đạo thần phong

Thiên dĩ ngũ thập chia đàng

Túc ngạn đơn điền hòang phi.
 

Nguyệt Xuân lòng địa lực bất nhơn

Tiếc họa đáo chung môn du khước

Tự nam lộng dịch phì tam đáo

Di tiêu tích đáo hóan lai hay

Tế nhiên phụng thước thô thần diễn

Tiếng kệ lý thiên bất giai hiền

Tùng hộ di Tây cao lộ báng

Thủy hữu kỷ nguyên nhứt chi lai

Lãng lãng mục đa trị nhứt giai

Tự tại lực Canh nguyệt chung lai

Bình dung sơn vạn thăng nhị mã

Kim tự chi kỳ khoán kỳ khai.
 

Tam tự thế LIỄU oanh HẠNH đạo

Lóng lược nghi DUNG hạo triều đàn

Khải tấu kim đồ sớm giương cao

Liêu liêu chốn biệt thao nhân bản

LIỄU cung trường tam ngự chứng HƯNG

Hoa Mộc lãng diêu đầu kỳ giả

Thúc nhựt hành trang lãm kỳ tùng

Lượng cả bóng nhơn bi cảnh đoạn

Liệu chí phùng vinh ngưỡng phẩm cung.
 

Liên HUÊ KỲ ngạn Đông du [đi VN] bổn

Thiết lượng châu di phẩm tuyệt cung

Ngưỡng ngưỡng đồng lai hoàn vũ chí

Minh minh tri hồi tốc bán khai.
 

Thiên bất thiên khả thiên thiên [ngày ngày] khả

Nguyệt lữ lữ nguyệt tư chung lạ

Cẩm cẩm phùng xuân thới thùy chi

Tây nhựt hồ mã ngã vô tha.

 

Mạch mạch kim lộ dinh Canh thụ

Tông đồ đồ tông hoán sự tư

Tôn tiên thành độ xuân thời tại

Di địa phùng địa tại nhơn nhơn.
 

Tác tổng tổng tác chung nhơn chí

Đia lục vân môn vạn cư chi

Hỉ hỉ đắc Đông sơn di giả

Đoan bất nguyệt tam trực khúc kỳ.
 

Tiên khúc nguyệt phi y trực diện

Thật quân cơ ký chủ thục nhiên

Tướng tướng bất thiên như thiên hữu

Đại mạch đồng bổn hóa túc nhiên.

 


Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 219B

 

Tự thiên sanh thảo nhựt tam kỳ

Tam tam nội NGỌC [ĐẾ] thế KIM di

Hữu hữu đáo thế NƯƠNG thượng tại

Tuất Mộc tùng tương tạo bất thi.

 

Nhân duyên duyên nhân HẬU khứ chi

Dưng NGỌC xuân tiền bỉ phong NGHI

Bất sanh bất dụng chung thật tự

ĐẠO cốt THIÊN sanh vạn thành qui.

 

CAO THƯỢNG NGỌC nhi an du thoảng

Nguyệt xuân mai đoạn khúc tiên ban

Thiên nhân quang nét thế xa chừng

Thanh quang triều hội khá giữ an.

 

Ngũ Thập Công vị vận thời chuyển

Trường tự trình quy thật diện nguyên

Chu chu tiến dẫn đao gìn lộ

Lẫm quá đa Canh lý đậu tuyên.

 

Cơ QUÂN sức TỂ MINH minh hữu

Đại trụ bất cang mạo vi vô

Đồng giáp nguy nga sơn tụ tác

Nhựt nhựt thượng tân dĩ diễn hồ.

 

Đại nguyên KIM trọng an giáp lợi

Chí HÀ hiệp công thuận HẬU ngơi

Khả kỷ xan xan thời mạng đến

Hương sắc lạc chi thước hỉ bơi.

 


Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 219C

 

DI lai tướng hảo
Ngũ tất HÀ di

Khoái đoản dũ [càng] kỳ [lạ]

Tiên di tất hạ

Bán khả nhu đa

Tịnh ngã tiên bất

Tướng đột hàng bậc

Đại thủ đang quy

Tri nhân bất hỉ

Ngạn túc kỳ nguyên

Chi thiên lan tốc

Đồ nghị gan điền

Cửu ngãn tốc đồ

Chi chi ngộ bổn

Tất tất kỳ nang

Xan xan tố lộ

Bi bỉ duy Đông

Tùng tùng bất kỷ

Ngộ nhĩ THIÊN MINH

Nan nan chi giả

Túc túc kỳ tam

Đoan trì dũ kiến

Mộc kỷ nhân truyền

Vinh đồ thảo mãn

Loạn loạn chi tô

Duyên hàn quảng thúy

Thư chấm bàn khai

Lưỡng tề bối khải

Tụ toán chí thông

Du bang kỳ bất

Thành hải tự đồng

Chi chi phù tướng

Tiếc tiếc lữ cầu

Điền trang sở tại

Diệc thông du đoàn

Thiết mệnh công tài

Dũ bộ THIÊN canh

MINH minh kỳ chuẩn

TÂY CUNG DIÊU MẪU

NHỨT TÁNH SANH LAI  

NGỌC BẠCH BIẾN HÓA

DÂN PHONG GIANG [HÀ] THIÊN

Thế thế thiểm điển

Thường thị hữu vô

Thị thị chi khởi

Lục đạo hành chu

NHỨT THIÊN NHỨT ĐẠI

Điền hạ cốc sanh

Thành thành ngũ xuất

Long trì thiên ngoại

Hiền tợ nhơn đẳng

Đông Tây Nam Bắc

Vô tận vô địa

Mẫu thọ bất sanh

Tào bình phát thấu

Mẫu độ thử thân

Năng chi văn võ

Tương ân như ý

Bất báo vô tình

Thành tạo hiền tiên

Phát lời chí hiển

Thần hiệp ngoạt thành

Bất phân chánh pháp

Khắc thời xuất thế

Tọa tại yến chi

Quế quế trùng tử

Phong thâu lạc thái

Bất liệu nhi hà

Gia đô Mẫu phải

Thập ngoại bát sanh

Vạn đại triền mãn

Nhi nữ tâm nhi

Ngụ Nam Triều tố

HOÀNG MẪU HƯ KHÔNG

Đăng tiên Mẫu tưởng

Hiền linh sanh hiển

Vạn cổ danh phong

LIÊN HOA VÔ THƯỢNG

HUYỀN HÓA DƯỠNG SANH

Chí phẩm sen vàng

Kim thân rực rở

Vô căn vô kỉnh

Khởi khởi định bình

Khương ninh gia hữu

Mẫu duy khai độn

Thế nương Mẫu đáo

Dân thọ an khương

Khương thượng HOÀNG MINH

Hữu chiếu thái bình

Lý chơn quang Khảm.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 219D

 

Tùng ngũ chánh

Kiếp đồ mãn

Vạn long hồ

Đào nghị chí

Phân liên tiếp

Ngũ phúc lang

Chi chi lãng

Nguyệt càn khôn

Duy lũy bộ

Thống tam kỳ

Thiết Hoa Long

Cù ban hổ

Tát chi lồ

Phiên hàn tú

Bất bất nghi

Năng khả ố

Pháp thử nhân

Linh linh thiện

Khí hiệp bình

Khai duy giả

Nhứt tăng quy

Nhơn nhơn tiết

HÀ lậu thành

Khương khương bảo

Ý ý từ

VƯƠNG THIÊN MẪU

Cảm nhiếp chi

Nội nội hảo

Bộ bộ tuần

Hữu chi số

(bị mất một số câu)Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 219E

 

TÁ DANH ẩn tự chí hào
Đồng phụng chung toàn qua [màn] the áo [sâu xa khó hiểu]

LỘ VẺ RỒNG TIÊN KIẾP XƯA NÀO

Nay mai di hữu viếng non THIÊN

Trở gót lui chân QUỐC Nam tiền

ĐƯỢC LỊNH THIÊN CƠ TRUYỀN BẤT KHẢ

Ngồi lâu thần khí hạ sắc tuyên

Sắc tuyên thượng đẳng non tiên chuyển

Cảm thấy việc đời chấm bút huyền

Bổn phận tường âu lời cặn kẻ
Trong THIỀN diệu lý ĐỊNH CẢNH TIÊN.

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 879)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1401)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1116)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1311)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1378)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1291)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1494)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1834)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1588)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1826)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2197)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2603)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1987)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1720)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1431)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1498)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1520)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2449)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2428)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2935)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2236)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2498)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2913)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2765)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2694)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3406)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3204)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4246)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4144)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3609)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4763)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5586)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3726)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3960)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4136)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4013)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3575)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3510)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3658)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3798)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3460)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3689)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3676)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3526)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3514)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3305)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3697)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3629)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3992)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3863)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4534)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4481)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4372)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4649)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4296)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6386)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5660)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5298)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5322)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5834)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5993)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5398)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5284)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5642)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5714)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5299)
Pháp Âm 2020_39.