THIÊN THƠ THÁNG 9 NĂM 2018

02 Tháng Chín 20184:40 CH(Xem: 14445)
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 02 tháng 9 năm 2018 lúc 5:05 A.M..


THIÊN VĂN ĐỊA LÝ

Thiên địa giáo tôn điển Phật Thầy
Văn Thành lễ vật kiến Đình Tây
Địa hoàn kim bảo thiên điền thấy
giáo hiếu trung đặng đạo Thầy.


Kĩnh lễ Ngọc Toà Tam Giáo chứng
Phước duyên Sơn Bửu hội rồng mây
Phẩm tiên Thầy- Mẹ Hương Kỳ định
Cửu vị tôn nghiêm hiện Điện Thầy.
[Cửu vị tiên nương Diêu Trì Cung]

Lễ vật hương đăng tâm kính thành
Bàn tròn Tam Giáo hội Tam Thanh
Kim bài ấn Mộc Khôn Càn chuyển
Mẫu ban kim ấn Phước duyên lành.


Ấn tâm thiền định Thầy Sơn Bửu
Chứng pháp Vô Vi đạt phước sanh
Phật thánh thần tiên Toà Ngọc đảnh
Thầy khai Sơn Bửu hội thiên cành.

Tựu hội Hương Đăng ngôi Cửu Trùng
Vô vi ấn chứng điển Thiên Cung
Điện tâm đồ não hoà hoa đại
Thầy Mẹ chuyển xoay thoát nghiệp chung.


Tam ấn thất tinh hành điện não
Giáo Toà xuất, chúng dịch Càn cung
Hạ ngươn chuyển tiếp sang ngươn thượng
Thế giới Tây - Đông tiếp Cửu Trùng.

Khai thông điện não sóng thiên cầu
Đời đạo trung hoà hiện bửu châu
Thượng phẩm Cửu Trùng sóng thất đẩu
Ngươn lai hạ thế giáo thiên cầu.


Lễ Thầy phẩm vật kiến Trùng Cửu
Giáo Đạo Nam Phương hiện lục châu
Qui hội Cửu Trùng Thầy Mẹ chuyển
Trần dà hiện diện hội long châu.”

  
   


Tinh Hoa Hiệp Thiên_A nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 15 tháng 9 năm 2018 lúc 10:30 A.M.

 

NHẬN LỆNH LIÊN TÒA

Nhận biết thông tin cõi đại đồng
Lệnh truyền tam điệp hội Thiên Thông
Liên Ninh tam đại Toà Đình hiện
Toà Bửu Giáo châu hiệp Lạc Rồng.

Liền thuyền tam đại Huỳnh Công Bộ
Áng ngự bàn cơ đã định thuyền
Tam trào thất đại Huỳnh Hoa
[Huỳnh Hoa Công Chúa  Tam Nương Diêu Trì Cung = chơn linh của Thiên Chơn, Phan Hương] 
Hồng Liên tỷ đệ chan hoà đạo Nhơn.
[Hồng Liên = Hồng Hoa Công Chúa Nhị Nương Diêu Trì Cung = chơn linh của Thiên Kim] 
Tâm hạnh ngộ hiệp duyên Bửu Giáo
Thập lục châu Thiên Đạo Tiên Rồng
Cửu huyền thất tổ Hồng Liên
Về ngôi Tam Giáo đạo thiền tịnh phan.
 
Tây Phương Giáo Cửu Thiên quan đạo
Áng long châu định sẵn ngôi đầu
Cửu Trùng Tam Giáo chuyển xoay
Thiên tài phẩm vị Đức Ngài xét phân.
 
Trong bổn giáo Đạo Thiên liên giáo
Thất cầu tinh vận chuyển qui điền
Đại Đài Cao Đạo, Bửu Sơn
Huỳnh Hoa hiền tỷ đệ hoà Sơn Liên.
 
Tam Chấn Mộc, Huỳnh Cư, Công Tắc
[Tam Chấn Mộc = Ngôi Hai kỳ ba; Huỳnh Cư = Đức Thượng Sanh Cao Huỳnh Cư; Công Tắc = Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc]
Bạch sĩ nhân tam đại Huỳnh Liên
Thượng Thơ phẩm vị Ngọc Đình
Toà Ninh xuất thế đủ tình lí sâu.

Tam chấn địa hồi quy mã chão
Đậu Hồng Liên chủng tánh phạm Hương
Nhắc câu đạo hữu giáo đường
Tình thương đạo giáo Cửu Nương ghi tình.
 
Trong bá tánh Đạo Trời soi lối
Phàm nhơn tâm Đức lớn xét đưa
Thiên Bình Tân Quốc làm gương
Đạo mầu xuất thế tuổi đường Giáo Tông.
 
Pháp Phật mới định tâm tuệ nhẫn
Niết Bàn đây tại vị tâm không
Thoát qua lục đạo lục trần
Thân tâm vi hợp trần điều Bửu Sơn.

Tam thế giới trận phong thần cấp
Lệnh năm trăm qui bổn Loan Triều
Đại thần long áng bàn cơ
Dịch hành võ trụ đao binh ngập trời
 
Đồ long áng trong tay hiền đệ
Gắng tầm truy luận bút đồ thơ
Thiên Bình Tân Quốc toà chương
Làm tròn nguyện thệ giáo đường hiện thân.”

 
 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Lão Hà ngày 17 tháng 9 năm 2018 lúc 11:00 A.M.

 

ẤN CHỨNG TAM NGƯƠN 
Ấn định chuyển xây điện cửu trùng
Chứng lòng tâm đạo hội đồng chung
Tam điền thượng tứ đồng kinh chứng
Ngươn thượng năm nay điện lập cùng.
  
Hà bàn Kim định chỗ an Thiên
Quốc đạo dựng xây chỗ mối điền
Thiên Đạo trường thiên hình mĩ diện
Ban hành đúng pháp thất cầu liên.
  
Giềng mối đại thiên đăng Bửu Toà
Ngọc Đình xuất thế lộ Kỳ Hoa
Hồng Liên tỉ đệ Huỳnh Hoa bổn
Tâm đạo liên ninh đặng Phước hoà.
  
Thập bát chư hùng tựu hội cung
Đông Nam Tây Bắc hiệp Thiên Trùng
Ngọc Hoàng hạ giới cùng Tam Giáo
Ngự bút long châu ấn chỉ chung.

Vạn đại qui tâm ngôi Trùng Cửu
Giáo đạo Tây phương đặt lịnh đường
Hoà mình Tam Giáo Thiên Nương
Thập ban chi đại đạo đường tiên thiên.
  
Làm xứ mạng định xong đúng lúc
Sáng tin sương nhận điển Ngọc Đình
Bút thần cho xuống Nguyệt nương
Làm tròn Ý chỉ giáo đường hiện thân.

Tam Chấn Mộc hiệp nhau triều đại
Đậu Hồng Liên gọi Quốc bàn cơ
Ý bàn bá tánh liên cầu
Gồm thâu nhà lớn ngọc châu ghi tình.
  
Làm đại đạo "tâm không" huyền diệu
Ngọc Diêu Cung Đại Đạo đài cao
Tuyển hình tam đại lệnh Thiên
Hoàn lai nguyên bổn thất tinh cầu hình.”

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 9 tháng 3 năm 2018 lúc 12:11 P.M.

 

 

TRUNG NGƯƠN ĐÁO TUẾ

Trung Ương giáo đạo Hội Thiên Trường

Ngươn Thượng sắp bày diện Cửu Nương

Đáo hẹn trung ngươn lành tích thượng

Tuế lai hạnh ngộ đạo Tây Phương.

 

Cung Diêu Phật Mẫu hội Cao Đài

Cửu vị tiên rồng hiện thới lai

Kiến tánh Phật chơn hoàn thiện thất

Hội đàm nhật nguyện ấn ngươn lai.

 

Đàn cơ pháp bổn Hội Diêu Cung

Phật Mẫu ân thiên hiện Cửu Trùng

Tam Thánh Phật tân dời phẩm vị

Thanh nhân sắc tướng hiệp đài chung.

 

Mẫu ban ấn chúng điển vô vi

Cao Chí Đài Tôn Phật Bửu Kỳ

Hồng Đức Thiên Hoàng Ta trở lại

[Thiên Hoàng trong Tam Hoàng Ngũ Đế]
Huỳnh Cư, Trung thế tọa Can Chi.

[Giáo Tông Lê Văn Trung, Thượng Phẩm Cao Huỳnh Cư]
 

Long Thượng thới lai Ta phân lịnh

Điển quang hạ giới xét chơn linh

Ngọc châu loan bút sơn trung định

Hoàng Mẫu Diêu Cung chuyển thế sinh.

 

Hạ trần điểm đạo Ngọc Hoàng trao

Thế giới Đông Tây điển điện hào

Định tuệ giáo Huỳnh Công Tắc đáo
[Công Tắc = Hộ Pháp Phạm Công Tắc]

Nguyên lai liên giáo Bửu - Huỳnh - Cao.
[Bửu = Bửu Sơn; Huỳnh = Hòa Hảo; Cao = Cao Đài]

 

Lực lệnh năm trăm điển Giáo Toà

Thất tinh hành chuyển thượng kỳ ba

Đại đạo kỳ  Cao- Huỳnh - Thích - Chúa

Thiên tam thập bát quốc hoàn gia.

 

Ấn chứng Giáo Tam điển Cửu Trùng

Trở về Nam Việt đặng lo chung

Nguồn chơn điển đạo Kỳ Hoa chuyển

Đạo pháp năm trăm hội Cửu Cung.

 

Binh pháp trao tay gắng luyện trao

Đạo mầu xuất thế điển liên trào

Tánh không võ trụ thiên nhiên đạo

Xuất thế an nhiên đạt Đạo Cao.”


Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 9 tháng 3 năm 2018 lúc 12:20 P.M.

 

VƯƠNG ĐẠO ĐẠI VIỆT

Vương lệnh tôn nguyên Cửu Vị chào

Đạo đời lắm việc hội đồng trao

Đại miền đất rộng Ca Li đáo

Việt Quốc xuyên tâm lịnh Thạch Bào.

 

Tái xuất Minh Công Hồng lĩnh giáo

Đạo đời gắn bó hiệp Đài Cao

Thiên Minh giáo chủng chào Thiên Đạo

Đại Hội Long Hoa Ngọc Đế trao.”
 


Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 24 tháng 9 năm 2018 lúc 1:26 A.M..

 

TRỞ VỀ ĐÔNG LAI

Trở về trái đất điển Huyền Không

Về lại bản chơn tánh Lạc Rồng

Đông Bắc Tây Nam xoay Bát Quái

Lai nguyên chơn đạo lực Thiên Thông.

 

Vừa ban ấn sắc lập đời

Nguyên lai bổn thể chuyển dời Thất Tinh

Cao Đài Sơn Bửu tòa ninh

Đạo mầu xuất thế bửu linh tọa trần.

 

Hồng chín một Hồng Liên Tam Giáo

Chuyển binh thơ vận chuyển liên trào
Cửu cung phẩm vị tay trao

Góp phần tông đạo Thạch Bào dựng ngôi

Tam phẩm vị lệnh Hai Ngôi
[Ngôi Hai trào tam]

Hồng Quân Lão Tổ chúa tôi hiệp bàn.

 

Tam thất chuyển hình thành hoa đại

Đão Càn Khôn một lúc hai tên

Liên ninh tam giáo đạo điền

Hồng Li chung cảnh Hồng Liên chi tình.

 

Đáp lễ nghĩa hồi qui tam bảo

Đặng lo chung việc đạo việc đời

Giờ này Bát Quái chuyển xoay

Hoàn đời thánh đức Phật Thầy Bửu Sơn.

 

Hiệp một chuyến lo chung ngoại nội

Phận giáo Tam Tòa định chi mai

Hội điền tam đệ Hồng chi

Liên tôn quân đạo Hoa Kỳ chuyển xoay.

 

Bày thế trận binh không Tây Bắc

Dựng cửa Tây Nam Việt hoàn điền

Căn nguyên gốc cội thuyền liên

Đạo Hai ông két, đạo tiên, đạo trùm.
[Đạo Hai ở Núi Ông Két]

 

Hiền đệ tứ Đài Cao Sơn Bửu

Áng tòa chương thiên lịnh Huỳnh Cư
[Ngài Thượng Phẩm Cao Huỳnh Cư của Cao Đài]

Mở đường xây dựng tháp ngôi

Tòa đình xuất thế chúa tôi ghi tình.

 

Trong bổn đạo Thiên Khai Huỳnh Đạo

Tính giáo chi Liên Ngọc Bửu Tòa

Cao Đài Bát Quái dựng ngôi

Huỳnh Cư Công Bộ Âm Lôi chuyển về

[Ngài Cao Huỳnh Cư của Cao Đài và Ngài Huỳnh Công Bộ của Hòa Hảo]

 

Bàn tính việc phò loan cơ đạo

Chuẩn tánh tâm Hội Giáo Trường Thiên

Chi tình nam mĩ về đây

Ghi tên công nhận đủ đầy pháp danh

Tánh không tập lụy thiên cành

Hoa mai chi vị phước sanh hiện thành.”

  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông  điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 24 tháng 9 năm 2018 lúc 7:27 P.M..

 

HUYỀN KHÔNG QUY HỘI

Huyền diệu pháp môn điển thất cầu
Không gian võ trụ sóng liên châu
Qui tâm Tam Giáo Thiên hành động
Hội tựu chơn linh tĩnh địa cầu.
  
Giáo đạo Tây Phương Hoa Đại Cán
Liên ninh tam cõi Đạo Huyền Không
Ngọc Cung phẩm vị tiền căn đến
Đài Bửu Sơn ninh giáo đạo đồng.
  
Điển đến Cửu Trùng tam thiên mở
Hành trình tông đạo Hội Trường Thiên
Năm trăm sóng não về Nhơn chủng
Châu Ngọc chuyển xoay Phật Thánh Tiên.

Đạo tam Hoa Đại Hoa Thiên Cán
Đắc đạo năm trăm sấm Trạng sinh
Qui hội Bạch Cung căn tiên cảnh
'Tâm không' Thiên khải đắc chơn linh.
  
Thiện pháp hành căn hoàn lại tánh
Chơn tâm chơn thể tự nhiên thành
Đắc tâm thân tướng thiên cầu chuyển
Lục căn lục mạch thoát trần sanh.

Hoàn lai nguyên thể khí (chí) Huyền Không
Hiển nhiên tự tại chí (khí) tương đồng
Bụi thân trần trượt tâm không động
Chuyển pháp linh căn đắc lục thông.”

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 30 tháng 9 năm 2018 lúc 3:40 P.M.

 

TẠO ĐỀN LONG THƯỢNG

Tạo dựng Toà Chương lệnh Cửu Trùng
Đền cung đất rộng chuyển điền trung
Long Hoa đại điển liên cầu ứng
Thượng Giáo Toà ninh lập cửu cung.
 
Này huynh đệ tỉ nương nghiêm lệnh
Chuyển Ca Li trung địa thuyền liên
Cửu Trùng sắp lệnh Kỳ Hoa
Hồi qui Tam Giáo Bửu Toà hiện thân
Trong Tam Bửu, Hồng Liên Huỳnh Đạo
[trong Tam Bửu = trong Tam Giáo Bửu Tòa]
Hiệp bửu châu thiên đẩu tinh cầu
Hình trình thất đại càn khôn
Hồng Quân Lão Tổ đạo đồng về đây.

Ngôi Tam Bửu, Hồng Liên tỉ đệ
Pháp bửu tinh thập lục đồ thiên
Long Hoa chuyển biến kinh thành
Tam Thanh, Huỳnh Đạo hiệp sanh đạo đời.

Quốc Khách Đạo chi mai liên giáo
Đạo Huyền Không trực điển Hồng Quân
Tam hoàn trở lại Ngôi Hai

[Ngôi Hai trở lại lần thứ ba = Ngôi Hai kỳ ba = Ngôi Hai trào tam]
Dựng ngôi Trùng Cửu tại đài Ca Nam
[Ca Nam = Nam Califoria]
Theo thông lệnh Liên Sơn chi giáo
Đứng phía Nam bản địa Ca Li
Nam đàn chi đạo hồng - mai
Nghe tin sấm lệnh Đức Ngài chuyển cơ.
 
Giờ đoàn thể Ca Li chuẩn lệnh
Tiếp đạo nhân thiên ý bửu châu
Lập thành chi phái Giáo Tông
Hình thành bổn giáo Huyền Không phẩm hành.
 
Thiên Thông Giáo Toà Chương hiện thế
Cơ năm trăm sấm lệnh đã ghi
Giờ ni đạo điểm Hoa Kỳ
Chi mai lộ gót Hồng Liên đạo Thầy.
 
Theo cấp lệnh Giáo Toà chuyển thế
Đạo Vô Vi điển tiếp thiên nhiên
Chuẩn tâm tiếp sóng thiên cầu
Bửu châu xuất thế gồm thâu địa miền.

Theo thông lệ hoàn châu liên giáo
Thượng Ngươn Lai giáo tọa Nam Kỳ
Ca Li tiếp dựng chùa ngôi
Ghi bài trên giấy đạo ngồi chuyện trao.

Này tỉ đệ Hồng Liên, Huỳnh muội
Sấm Trạng ghi đủ lực giáo ninh
Sơn Tùng chuẩn bút Giáo Tam
Toà Đình dựng cảnh việc làm tiến nhanh.
.
Ngài Hai tới tiếp cung Thánh Mẫu

[Ngài Hai = Ngài Ngôi Hai trào tam]
Thập lục nhân gọi điện đàm xong
Lịch trình đã định hôm nay

Chuẩn y bút pháp Phật Thầy đạo Nhơn.”


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4580)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4093)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4828)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4264)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 5832)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6522)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5489)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6901)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 5737)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6701)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9150)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5124)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5586)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4143)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6726)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8558)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9728)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 5788)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7579)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5749)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6484)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7246)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9646)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12206)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6606)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7290)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7030)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8438)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7521)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7085)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8186)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8552)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8570)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9709)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10202)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9239)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6063)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9308)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11169)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12412)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12685)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 12885)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12671)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 10415)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.
23 Tháng Tư 2020(Xem: 7484)
Điển Thi Huyền Khải của các vị Thiên nhơn Sư trong cõi vô hình do các huynh đệ của nhóm Thiên Ánh Đạo Vàng chấp bút và xuất bản.