KINH DÂNG ĐẠI LỄ NGÀY VÍA CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG

25 Tháng Tám 20186:55 SA(Xem: 1313)
 

HUYỀN KHÔNG CAO ĐÀI VÔ VI ĐẠI ĐẠO

HỘI THÁNH GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA GIÁO


 

 

 

 

 

KINH DÂNG ĐẠI LỄ

NGÀY VÍA CỬU VỊ

PHẬT MẪU DIÊU CUNG

LIÊN HOA CỬU PHẨM LỊNH BÀ

(Ngày Vía Của Bất Cứ Vị Trong 9 Mẫu
Cũng  Phải Tổ Chức Đại Lễ)

 

 

 

 

 

 

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

NAM CALIFORNIA, HOA KỲ

 

 

 

 

 

Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Trì Cung (Kinh Liên Hoa Cửu Phẩm Lịnh Bà) cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 9 tháng 8 năm Canh Tí (25/09/2020), giờ Hợi, Thánh Đàn Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương Giáo Hội Thiên Trường Nam California dự đàn, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

 

Khuya 23/9/2020 tại Tòa Đình Giáo Hội Thiên Trường, Westminster, California, Đức Ngài Hoàng Di Thiên Ngôi Hai Trào Tam đã thỉnh cầu Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Cung (cũng là Cửu Vị Tiên Nương Diêu Cung) giáng điển xác định tôn danh và phong vị của các ngài để môn sinh Giáo Hội Thiên Trường và người đời biết chính xác hơn và có cơ hội điều chỉnh những ngộ nhận. Khuya đêm 25/9/2020, các ngài đã giáng đàn ban kinh đáp ứng lời thỉnh cầu của Đức Ngài.

 

 

          Website: onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com


V1. 2024

 

 

 

LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN Tạng HUYỀN KHÔNG hiện đạo trường. (1)


Dâng Sớ/Nguyện

Hôm nay là ngày [4] tháng [4]
ÂL năm [Giáp Thìn],
đúng ngày VÍA CỦA [BÁT] NƯƠNG PHẬT MẪU DIÊU CUNG,
chúng con, môn đệ của Hội Thánh Giáo Hội Thiên Trường,
tại [Tòa Đình/Tư Gia] số [   ] đường [   ], thành phố [  ],
bang
[   ], nước [Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ],
thành tâm thiết đàn hiến lễ quán tưởng và tán thán công đức:
Giáng thế hóa
hoằng vô lượng kiếp, độ sanh độ tử chẳng
hề lơi, trí huệ chiếu sáng trùm pháp giới, bi từ hòa khắp
hư không nơi, Liên Hoa cõi Tịnh Đạo Bồ Đề, hóa quang
xuất nhập
tùy duyên khởi, chúng sanh thường tưởng thường cầu tới.
Tara Tara Tara Ôm.

Cung thỉnh các ngài giáng đàn chứng minh và gia hộ.

3. KHAI KINH


(Tụng)
Thiên thủ đồng nguyên Phật Thánh Tiên

Đạo Thiền hoán hiện tọa Nam Thiên

Hóa sanh chuyển kiếp Thiên Nhơn Địa

Duyên pháp đạo chơn tánh bổn thiền

 

Hồi cảnh sắc trần về thất đại

Giải tâm trần thế hóa tâm Thiên

Thoát bờ lục đạo luân hồi biển

Căn nghiệp tự nhiên giải phóng liền. (1)

4. KINH DÂNG ĐĂNG HƯƠNG


Không gian giới định tuệ kỳ hương

Vô ngại thời gian sóng điện trường

Bát nhã âm quang thường tịch tướng

Càn khôn vốn vậy thể âm dương

 

Đăng tâm thắp sáng hào quang thượng

Giác ngộ tâm không cảnh liễu thường

Bửu Pháp linh thông hoà thất tượng

Châu Thiên hoàn thể tánh chơn lương. (1)

 

5. KINH DÂNG HOA QUẢ


Thiên loài thảo dược quả cùng hoa

Lễ kính dâng lên Bửu Ngọc Tòa

Pháp thế hữu hình Sinh, Định, Hóa

Chơn như vô tướng tịch thiên hoa

 

Hồng quang linh bửu Cao Đài hảo

Điển chiếu cửu quan thất đại hòa

Quả chín hoa thơm hương thượng đạo

Tâm thiền tam cõi Mẹ và Cha. (1)

 

6. KINH DÂNG CHÈ BÁT BỬU

 

Bát bửu chè thơm kính Mẫu Thầy

Cầu nguyền bá tánh vạn an thay

Tâm thanh thành kỉnh đất trời thấy

Khẩu bạch khải ngôn Thiên Phật hay

 

Bái vọng nguyện cầu nơi thất đại

Đê đầu tâm điển khắp Đông Tây

 

Nam mô Phật Mẫu Phật Thầy hiện

Phước lộc đức tài chuyển đến tay. (1)

 

7. KINH DÂNG BẠCH THỦY


Bạch thủy khiết tinh nhựt nguyệt sinh

Tâm chơn chánh đạo ba công trình

Thân hòa võ trụ theo luật định

Thể điển khôn càn hóa vạn linh

 

Thế pháp đạo nhơn tan khỏi bịnh

Gian nan muôn loại thái an bình

Càn khôn phổ chuyển chung tâm tịnh

Bạch Ngọc cam lồ cứu chúng sinh. (1)

 

8. KINH DÂNG TRÀ


Thẩm thấu lòng son đức hải còn

Tâm thời trà đạo biển trời non

Thanh tươi trí sáng lòng chơn chọn

Cúc trúc tùng mai lễ nghĩa tròn

 

Thọ dụng sen trà tâm thánh đạo

Ơn lành phục nguyện đạo trà ngon

Thiên hoa hóa thế nhơn hiền đón

Đạo tánh tâm nhu lễ thánh còn. (1)

 

9. KINH DÂNG RƯỢU BỒ ĐÀO

 
Bồ đào rượu lễ Thánh Thần Tiên

Mỹ vị lưu li trác ngọc truyền

Sắc thắm hương thiền tâm định thiện

Nồng nàn thể vị tánh cần chuyên

 

Tiêu dao phẩm cảnh thiên nhân địa

Ngự đáo dương trần thọ cảnh tiên

Đại chúng thành tâm đồng kính tửu

Tam miền vô hữu vạn trùng thiên. (1)

 
10. KINH THIÊN ĐẠO VÔ VI


Cảnh vạn biến VÔ VI THIỀN ĐIỂN

ĐẠO HOÀNG THIÊN hoán chuyển đổi trần

Thời kỳ khoa học sóng tần

Lý văn ngôn ngữ chưa phân rõ ràng

 

Ai tu pháp tu mờ tu sáng

Được hay không phỉ báng lẫn nhau!

Đạo Thiền NHẬT NGUYỆT ĐÀI CAO

Tâm thiền giác ngộ Thiên Bào được chưa?

 

Nhiều pháp tu nhiều tầng chọn lựa

Một pháp hành Thiên tựa Vô Vi

Đặng sao mỗi pháp mỗi kỳ

Bửu Sơn Huỳnh Đạo Vô Vi hữu hình

 

Thiên Canh Tí lịnh Thiên Đình

Hiền nhơn tịch tịnh âm thinh sắc hình

Long sư mã Bồ Đà Di hóa

Giáo Pháp Thiền phổ họa minh châu

 

THIÊN TÔN NGỌC THƯỢNG dòng châu

Xuất hành Đạo Pháp nhiệm mầu càn khôn

Tâm phục hiện bổn môn tại thể

TỰ NHIÊN THIỀN PHÁP thế chơn như

 

Nhìn xem cảnh sắc Đại Từ

Đại Bi như vậy như như vạn loài.

Trí huệ sáng hòa đồng tâm cảnh

Đạo với Đời nhứt cảnh vô biên

 

Niên niên hạnh điển vĩnh miền

VÔ VI THIỀN PHÁP THẦY BIÊN MÂY RỒNG.  

 

11. CHÁNH KINH

[Cửu Vị Phật Mẫu ban kinh ngày 8 tháng 8 năm Canh Tí 2020]

 

CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG

LIÊN HOA CỬU PHẨM LỊNH BÀ

 

(Tụng)

 

Chí tâm đảnh lễ (1):

 

NHỨT NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG thế danh

HOÀNG THIỀU HOA NƯƠNG NHỨT cơ sanh

NGỰ VƯỜN NGẠN UYỂN Tỳ Bà tán

TỲ BÀ ĐÀN khải húy lực canh

 

Nhứt khí tả đoan xuất địa cầu

Nương theo MẸ lịnh biểu âm câu

Tam bửu kỉnh bái dâng đàn vọng

Hội Yến mừng vui khải tỳ thầu.

 

Chí tâm đảnh lễ (1):

 

NHỊ NƯƠNG CẨM TÚ Nữ Hoàng danh

MỞ HỘI TRƯỜNG SINH kỳ Tiên Thánh

VƯỜN ĐÀO nơi ngự TÂY VƯƠNG MẪU

Phẩm nhị Cẩm Tú ứng hiện rành

 

Nhị châu giai phận phận giai không

Thiên Cung đương cõi tương ấn đồng

Trần ai HOA trổ chim hót dịu

Gởi bóng khệ hình xác thể HỒNG.

 

Chí tâm đảnh lễ (1):

 

TAM NƯƠNG KIM TUYẾN cung thế danh

ĐỘ KHÁCH TRẦN TU THIỆN LÀNH

CÕI THANH THIÊN hộ nhơn chúng thế

LONG TU PHIẾN công tận tường canh

 

Tam Kỳ khai mở Đạo lần ba

Vi phướn nương cầu đạo dung hòa

Canh từ vô chuyển ơn trên kính

Ban đức tánh nhu tài trí CHA.

 

Chí tâm đảnh lễ (1):

  

TỨ NƯƠNG LÊ NGỌC GẤM thế danh

ĐOÀN THỊ ĐIỂM kim bảng nhơn lành

NẮM QUYỀN GIÁM KHẢO TUYỂN HIỀN ĐỨC

CÕI HUỲNH THIÊN ẩn kỳ viên thành

 

Tứ Đức vẹn toàn mới xưng danh

Cao trọng thiên lý đại chủ thanh

Hiền tâm vui tĩnh ngộ tâm đức

Điển tá buổi yên đạo cho thành.

 

Chí tâm đảnh lễ (1):

 

NGŨ NƯƠNG LIỄU HẠNH phong thế danh

TIẾP HỒN về CÕI XÍCH THIÊN hành

 

Xích Thiên Cõi chánh Tây thước tốc

NHƯ Ý thực phân ký phong sanh

 

Ngũ Hồng vận chuyển hoạt Huyền Thiên

Gởi trọn hữu cảnh trực quan nhiên

Công tu nay gặp Diêu Yến Hội

Đức tánh lượng bề kiến bàn nguyên.

 

Chí tâm đảnh lễ (1):

 

LỤC NƯƠNG HỒ THỊ HUÊ thế danh

TRUY HỒN SAY ĐẮM BIỂN MÊ HÀNH

KIM THIÊN CÕI ngự cảnh di bảo

TIÊU DIÊU PHƯỚN lạc ảnh cung thành

 

Lục Lạc kiểng khai mở năm châu

Nương chi đường lối vật chất sầu

Mau mau tỉnh giấc nghịch sai bước

Cuộc án phân thân đổi mạch cầu.

 

Chí tâm đảnh lễ (1):

 

THẤT NƯƠNG VƯƠNG THỊ LỄ thế danh

CÕI HẠO THIÊN nhiên mở phúc lành

ĐỘ HỒN NƠI CÕI ÂM QUANG LẠC

HOA SEN HỒNG thắm chói nguyệt thanh

 

Thất thế tạm nương chớ tưởng lâu

Nương cùng ĐẠI ĐẠO đuốc sáng cầu

Quyết đem nhơn thiện đến dương liễu

Đón chào căn lọt LỄ phụng chầu.

 

Chí tâm đảnh lễ (1):

 

BÁT NƯƠNG HỚN LIÊN BẠCH thế danh

CÕI PHI TƯỞNG THIÊN giáp lướt thành

ĐỘ KHẮP HỒNG TRẦN SANG BẾN NGẠN

GIỎ HOA LAM thơm tỏa mây xanh

 

BÁT chiêu SEN TRẮNG nở mọi ngày

Hương thơm HOA đẹp ngất lòng thay

Trăng soi đổi lớp triển khai ý

Nơi gương sen nở trắng thơm hoài.
 

Chí tâm đảnh lễ (1):

 

CỬU NƯƠNG CAO THỊ KHIẾT ngọc danh

TẠO HÓA THIÊN SANH giải nét lành

Giác ngộ hồn vui thay sửa kịp

ỐNG TIÊU vang vọng khắp linh thành

 

CỬU THIÊN MỞ CỬA RƯỚC NGƯỜI HIỀN

Nương vi vô ảnh tầm độ duyên

Tri ân chiếu điển chánh pháp tiếng

Thiên cảnh giải trình lập Kỳ Nguyên.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Trì Cung

Liên Hoa Cửu Phẩm Lịnh Bà (3)

 

CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG KHAI SẮC CƠ

PHẬT KHAI NGUỒN LỰC PHÁP MÔN CHỜ

HỮU LAI LAI HỮU GIAI KHÔNG BẤT

GIỮ PHỤC Y KỲ TÁC HOÁN CỜ.

 

PHONG VỊ CỬU PHẬT NƯƠNG DIÊU QUÍ

XUẤT ĐẤT TOÀN KỲ LỘ TỐNG VI

CHÍ PHÂN GIAI ĐÁO KỲ PHỔ ĐỘ

CỰU BÁO CƯ, CHIÊU CHIẾU HÀNH Y.

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ phổ độ nhân

HỘI YẾN DIÊU TRÌ cung Tây tầng

TRƯỞNG QUẢN TẠO HÓA THIÊN đoan xuất

KIM BÀN PHẬT MẪU thiêng liêng ân.

 

ĐỔNG SONG THÀNH hầu giá KIM ÂN

VƯƠNG TỬ PHÁ tài sắc đoan huân

HỨA PHI YẾN nhiệt thể tiên đáo

AN PHÁT TRINH trung tứ vị thân.

 

Tam HOA bửu kính NHỨT địa cầu

TÚ NƯƠNG NHỊ VÕ gợi bóng châu

TUYẾN TAM rõ báo bề trên lượng

GẤM đức TỨ toàn quý danh câu.

 

LIỄU NGŨ tịnh thiên bảy vận chuyển

HUÊ LỤC NƯƠNG sanh cả giới điền

LỄ THẤT chỉ đường sơn già trẻ

BẠCH SEN nở trắng BÁT thêm HOA.

 

KHIẾT CỬU trùng nguyên cửa sướt về

Đảnh cảnh dặm thành gốc cội năng

Chớp nhoáng cửu vi nương Tây đàng

Canh yên ý lịnh chờ THIÊN MẪU

CỬU VỊ PHẬT NƯƠNG đáo khai ban.

 

Kỳ ba TAM KỲ PHỔ ĐỘ NHÂN

Chiếu điển ân ban rõ OAI THẦN

Ngược thuyền xuôi cảnh CHỜ XUẤT TRẬN

Phẩm vị CỬU NƯƠNG phép mầu thuần.

 

Tri ân mệnh cuộc ĐẠI ĐẠO hòa

Phận cơ lan tỏa vận khương xa

Linh liễu cơ thiên trần hồ chuyển

PHÁP ĐIỂN tạo ra ĐẠO KỲ BA.

 

Chỉ là THIÊN Ý trải ban hành

CỬU NƯƠNG bổn hữu khoảnh khắc đang

NHIỆM KỲ ĐẠI ĐẠO lịnh bổn hoàn

Khắp phương Hội Yến trăng soi sáng.

 

Pháp động mở mang thái bình an

Hạ phàm CỬU trụ vạn trường xuân

Cõi tạm thân xác MẪU từ ân

Lộng lầu vô ảnh nâng tứ trụ.

 

Cơ chiếu tại trường danh bộ lưu

Chờ hội trống vọng từ công án

Đông Tây Nam Bắc chọn nẻo đàng

Vui từ hạnh đạo bảo chơn như.

 

Canh thâu rán thức truy bài tâm

Tấn hội Canh niên cửu phẩm tầm

Cạn sâu vực thẩm nêu kỳ hội

Cửu vi ngắm nhìn thế sự phàn.

 

Phiêu phiêu sóng lặng khúc nhạc đàn

NHỨT NƯƠNG giáng vẹn tặng lễ ban

Nhứt nhứt đoan tả vẹn pháp ý

Nương ý chỉ một tấm chơn vàng.

 

Ẩn lộng theo chơn đức MẪU HOÀNG

NHỊ NƯƠNG chơn võ khiếu huyền quang

Chờ kỳ ô giải mở thầm thức

Trinh tiết phòng không sự xế xan.

 

Thời khó tam ma MỞ ĐẠO ra

TAM KỲ PHỔ ĐỘ pháp mọi nhà

QUẠT LÔNG PHIÊN TỤ lượng chính thất

TAM NƯƠNG khai chí mở báu tòa.

 

Thúc tâm linh Tứ Đức vẹn toàn

KIM BÀN xoay chuyển thoát huy năng

TỨ NƯƠNG tặng khách văn bài tự

Tâm trạng vững vàn niệm tầm phăng.

 

NHƯ Ý màn Canh chuyển bạc thiên

NGŨ NƯƠNG hồng đơm một chiếc thuyền

Huyền môn khai lộng ân tâm phúc

Qui nguyên bố đức mái nhà duyên.

 

PHƯỚN TIÊU DIÊU ÂM vang Hội Yến

Tỉnh giấc lo cởi hết mộng huyền

LỤC NƯƠNG quyết Ô cầu Ngân bắt

Sám cung khôn thoát khổ trầm khiên.

 

HỒNG SEN trổi mọc cõi Hoa Thiên

THẤT NƯƠNG VƯƠNG phép thất thế truyền

Chỉ đường chơn ý Tòa Đài mở

Chí dốc một lòng Phật chuyển nhiên.

 

HOA LAM GIỎ hương thơm cung diễn

BÁT NƯƠNG từ HOA vận rộ thiên

Gần hương SEN say mãi Tòa Đài

Thêm hoa rãi vườn hoa gội tuyển.

 

ỐNG TIÊU âm diệu mở cửa thiên

CỬU NƯƠNG qui cựu đón người hiền

Nương chí dắt dìu đến Tây Phật

Mùa Thu sáng lạng như trăng lên.

 

Điển thiện chắt chiu lượt giải trình

Giai mang đa phận giải tạng kinh

CỬU NƯƠNG VỊ PHẬT nghiêm chánh pháp

Mở rộng tâm căn hữu phúc linh.

 

Hồn thăng nhập thể vô hình thay

Mạch khiết năng cơ thao lược mài

Cẩm nang chí tỏa giải bồng giấc

Chơn tu tâm pháp tựa Phật Đài.

 

Diệu ý SÔNG NGÂN PHỤNG GÁY non

Chân tướng xác thân đi đứng mòn

Vô vi sắc mệnh tâm khả ái

Gởi trọn KỲ YÊN lập án công.

 

CỬU NƯƠNG say pháp rõ nét nhìn

TAM KỲ PHỔ ĐỘ tát viên linh

Pháp bủa lắm phen mau nắm lấy

Nhẹ bước liên hoa thở bình minh.

 

Cơ đáo di phận bủa đức trong

Xuân Thu trổi nhánh mọc mầm vòng

NGHÌN NĂM CÓ MỘT KỲ YÊN ĐẾN

CỬU NƯƠNG trang sử sách thần công.

 

Ngày mai sự thế đăng hoa tỏ

Thơ thảo càn khang hấp thụ ra

Hội Yến dồi đức hoa thơm tựa

LIÊN HOA CHÍN PHẨM TẤT LỊNH BÀ.

 

LONG HỘI đang chờ tinh hoa nở

Màu trời đượm bóng thắm linh thơ

Vô hình huyền diệu sơn minh tỏa

CỬU PHẬT NƯƠNG NƯƠNG thiện ý chờ.

 

Phận người giai bổn nhiệt tình chỉ

Giờ khắc vô vi bến hẹn kỳ

PHONG THẦN KHAI điệu âm vang trổi

Bước một màn ba cẩm nang y.

 

Chấp pháp vi hồi đổi gió xa

Ngàn năm mở xuất chúng linh tà

Toán trời sửa soạn tinh hoa mã

Can lược thâm sâu đếm thời gia.

 

Khuê lầu các thuần phong khả ái

Rõ mục đề sâu khải đàn an

Mầm thiện tâm đâm mọc rào hàng

Thơm hương vị tựa hồ sen dậy.

 

Thả lòng từ kỳ mở gom thâu

Thiên ý kỳ ba LONG HỘI LẦU

Mầm căn tô điểm năng công lực

Trống lịnh THIÊN MINH điệu xoay lâu.

 

Điển hồi chấm dứt an khương cảnh

Đàn trổi vọng thiên thấu mây xanh

CỬU NƯƠNG VỊ trở lai cung vị

Thiên Cung gởi bóng tạm lời lành.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Trì Cung

Liên Hoa Cửu Phẩm Lịnh Bà (3)

 

12. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội

Bồ Tát Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. (3)

 

HẾT

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn