THIÊN THƠ THÁNG 8 NĂM 2018

03 Tháng Tám 201810:54 SA(Xem: 14095)

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp từ Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 3 tháng 8 năm 2018 lúc 04:36 A.M..

 

TIẾP ĐẠO THIÊN TRƯỜNG
Tiếp chỉ Ngọc Cung định Bửu Toà
Đạo Thầy linh chuyển địa Kỳ Hoa
Thiên Thông tam giới tay cầm lịnh
Trường Giáo Thiên Tân định Bắc Ca.

Nam Thiên hội ngộ Bắc cung Ly
Đạo điểm Hoa Mai định Bửu Kỳ
[hoa = bạc = trắng = kim; mai = anh. Hoa Mai = Kim Anh. Bửu Kỳ = Bửu Sơn Kỳ Hương]
Khai đáp vấn nghi Ta diễn nghĩa
Giáo Trường Thiên hội lực Hoa Kỳ.

Điện đồ tâm sóng não tâm Nhơn
Chánh kiến tịnh thiền ý tĩnh chơn
Tịnh thở điều hoà tâm tĩnh lặng
Hoàn nguyên thể khí Đức Thiên Ơn.

Giáo Đạo Trường Thiên định bửu châu
Ngọc Đài năng lượng khí thiên cầu
Thất tinh hành chuyển hoà chơn tính
Hội hiệp thiên tâm tọa đỉnh đầu.
 
Công trình tu tập đạo Huyền Không
Hoàng Mẫu Diêu Cung đất Lạc Rồng
Phật Thánh thần thông thất đại chuyển
Bửu Toà Giáo chuyển hội Đại Đồng.
  
Thân tâm nhất thể khí nguyên lai
Hạnh kiến thuận theo lực Đức Ngài
Đời đạo hoà nguyên tâm nhất thế
Trần gian hiện báu tánh Như Lai.

Vận chuyển Huyền Không tháng Thượng Ngươn
Tam niên hội đạo Thể Nguyên hoàn
Chủ Giáo Thiên Trường làm kế hoạch
Tiếp đoàn giáo hội Đạo Kỳ Sơn.

Hiện Hội Trường Thiên đã định hình
Ai người có việc phải tâm minh
Phước ân thiên hội kỳ duyên báu
Đức hạnh tâm minh đủ báu linh.

Loan tin thế giới đại đồng hương
Quốc Khách đạo đồng Phật Thánh Vương
Xuất thế đời tân hoàn chuyển tướng
Điển thiên hạ giới hội Thiên Trường.

Ngày giờ binh pháp đã chuyển tay
Ngôn ngữ thi văn hiện sắp bày
Linh ứng thời căn từng cốt cách
Tam Kỳ Đại Đạo diễn trình ngay.
  
Tam Giáo thân chinh về trái đất
Hoàn cầu rung chuyển mỗi phút giây
Điện trường lực hút tầng không đến
Giáo Hội Trường Thiên phủ điện Tây.”

 
 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 5 tháng 8 năm 2018 lúc 16:04 P.M.

 

THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN

Thái Cực Huyền Không lịnh Giáo Tòa
[Thái Cực Huyền Không = Huyền Khung Thượng Đế]

Bình Tân Thiên Quốc chỉ Vua Cha
[chỉ = sắc chỉ; Vua Cha = Thượng Đế]

Dương trần Phật hiệu Tòa Chương hội

Chuyển hoán càn khôn hiện trần dà.

 

Nam Thiên lịnh hội giáo đường tân

Phật Quốc hiệu Minh Thiên sóng tần

Hoán chuyển Bình Dương vùng biển mới

Cầu tinh thất đại hội Thiên Ân.

 

Ấn lịnh Tòa Tam định địa miền

Tam điền lục tỉnh sử sách Thiên

Giáo Tòa ấn chỉ Cà Mau chuyển

Châu Đốc Hà Tiên nhận lệnh truyền.
[Cà Mau, Châu Đốc, Hà Tiên = tam điền, tam địa]

 

Khai mầu Đạo mới người xưa đến

Đức phước nhơn sinh hội Đạo Thiên

Giáo Tọa Trường Thiên Cao Đại điểm
[Cao Đại = Cao Đài = Huyền Không Thượng Đế]

Tôn ninh niên đại Thượng Ngươn tiên.

 

Vận chuyển càn khôn biển động lên

Dân miền Nam Việt chuyển liên thuyền

Cứu người trôi dạt về Nam biển

Độ tận nhơn sinh đủ phước duyên.

 

Hạ giới lần ni định Giáo Tòa

Tam điền Đông trạch đất Thành Ca [thành đô California]

Giáo Tông lệnh chuyển Khai Môn đạo

Tòa đẩu hành vân chuyển pháp gia.

 

Quân Sơn Minh lệnh hội Thiên Tòa
[Quân = vua; Sơn = Sơn Hà; Minh = Minh Thiên]

Quốc Khách đạo dà hiệp Quốc Gia

Bình ấn Thiên Môn khai đại giới

Tân nhơn niên đại chuyển điền gia.

 

Phong thủy nổi lên dời lục châu

Ấn thiên xuống chỉ lực thiên cầu

Thất tinh vận chuyển thần thông chuyển

Đão hải di sơn hiện bửu châu.
[hiện bửu châu = xuất hiện một vùng đất mới, có thể là một cù lao lớn/hải đảo lớn xuất hiện
từ thiên tai "dời lục châu" tức là vùng đất lục tỉnh xưa hóa thành cù lao/hải đảo mới]

 

Ngày giờ ấn lệnh pháp đồ thơ

Việt Nam nhớ kỷ chớ dại khờ

Tân kỳ Quốc Khách ngày khai giới

Giáo Đạo Tây Phương ấn điển cơ.

 

Chiếu lịnh ban ra khỏi ngẫm suy

Lệnh trên ban xuống chiếu Tam Kỳ 

Nam Thiên mở cửa dời đô ký
[dời đô = dời thành đô; ký = phê chuẩn xong]

Phương Bắc hướng tâm đặt đại kỳ.

 

Tỏ nguồn chơn lý thiên niên đại

Giáo Hội Trường Thiên đặt địa miền

Tam thập lục nhơn Ta hiện tướng

Giáo Tông xuất chúng chuyển Bình Dương.

 

Trời xoay đất chuyển Thành Đô mới

Tân Quốc hiệp nhau tại bửu châu

Đức Thắng Long Vương, Tam hiện tướng

Khai miền Nam đạo hiệu Phật Vương.

 

Di Lạc Phật Vương bình đại điện

Giáo Tòa xuất chúng hội muôn phương

Định căn lai chuyển càn khôn chuyển

Hội đạo năm trăm sấm Trạng Trình.

 

Dân lành nhìn kỷ cửa huyền cơ

Chu chỉnh tâm linh nhận thiên thơ

Báo trước duyên căn chờ Mẫu chuyển

Phước duyên đặt định áng long giờ.”

  
  
    

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St, Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 10 tháng 8 năm 2018 lúc 10:48A.M..

 

LẬP TRẬN SÓNG ÂM
Lập trình thuyên chuyển bộ Thiên Ân
Trận Bát Môn Quan điện sóng tần
Sóng não tâm đồ thông thất đại
Âm tầng chuyển mạnh động nhơn dân.

Hoàn cầu biến đổi độ kỳ tâm
Thiên điển năm trăm địa đạo ngầm
Tàu biển thủy ngư thanh toán điểm
Lôi hoàng trung đại đão thuyền tâm.

Mặt nước lặng yên chờ Mỹ Quốc
Đảo hồng đá ngọc cựu Hàm Tân
Thiên Canh tam giới Lôi Đại Cán [thiên can Canh, Canh Tí]
Ước tính thuyền ghe thủy đội về.


Lập nền đại quốc kỳ công áng
Thủy hỏa đại công cán mặt sau
Thiên thủy hành thông liên tỉnh hội
Đồng hoà nhơn chủng hiệp đình công
.

Mỹ hội Liên Âu cầu thiên định
Tam quân binh biến tựu vùng miền
 
Thất hành tinh chuyển về trái đất
Qui luật âm vang điện sóng tầng

Ngày chỉnh hội ban lập Đại Hội
Bầu nhơn tâm Đức Thắng Long Vương
Chi hoa mai đặt định Thiên Toà
Hoa Đại Cán luận bàn Quốc Khách
.
[hoa = bạc = trắng = kim; mai = anh. Hoa Mai = Kim Anh. Chi mai hoa = chi phái của Kim Anh Kim Nhứt Kim]

Kim triều bổn ngữ ngôn luận nghĩa
Vạch đường tân tuyên thệ hoa liên
Chủ Nhơn tâm Thiên Cước Toà Đình
Bàn ấn chứng loan tin Hoa Đại.

Kỳ nguyên giáo chuẩn xoay Đại Đạo
Hội đạo tam đồng chuẩn Thiên Môn
Khai đại loan cơ bút tân trào
Lập Đại Đạo Tân Bình Thiên Quốc
.


Kỳ long mạch đất vàng sa mạc
Định đại Thiên Kim án địa tân

Hội Đạo Thiên, Tây Giáo địa kỳ
Ngôi Thiên Báu hoà đồng Nhơn tánh.”

 
 
   

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tại VN nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển tới Lão Hà ngày 10 tháng 8 năm 2018 lúc 23:48 P.M..

 

LIÊN TOẠ THỦ

“Tùng quy mệnh đoan Hoàng chi thủ

Ngạn hồng châu quản thúc thuỷ ngưu

Đối bồng Chiếu Minh kỳ đoản xá

Giai kỷ mục phong ngàn Di Tử.

 

Định cốc nhân khai phú hỷ đa

Tòng thiết Tử ban quy chi ngạ

Khấu khạ càn khí đỏm nhiên kỳ

Trung trung kỷ ngang ngang tiết hạ.

 

Hạ tiên bình hào quảng phùng chi

Tân tân Quốc châu dung nghị
Chí Minh Tông phụng hoá cơ quan
[Minh Tông Thần Công Hoàng Đế Hùng Chiêu Vương, là Vua Hùng thứ 7]

Quy mầm tố hồi khai phong dĩ.

 

Ngoạn ngoạn can minh chuẩn Tây Hoàng

Liên nghị thúc thảo chi Hồng thán
Bản niên kỳ tấu hạ phúc lai

Chi chi hạ đông thư bản hạn.

 

Chú Thích:
Tây Hoàng = Tây Thiên Thánh Mẫu. Theo thần tích Tam Đảo thì bà tên Lăng Ngọc Tiêu, một giai nhân sơn cước vùng Tam Đảo rất đức độ, thông minh, thao lược, đã có công giúp Vua Hùng Chiêu Vương (Minh Tông Thần Công Hoàng Đế, Vua Hùng thứ 7, Liêu Lang Hoàng Tử) đánh giặc Ân, sau trở thành Hoàng Hậu.  Các đời Đinh, Lý, Trần, Lê sắc phong bà là Tam Đảo Sơn Trụ Quốc Mẫu Tối Linh Đại Vương. Dân gian gọi là là Tây Thiên Thánh Mẫu.

Trong “Hi Cương xã thần tích” còn gọi là “Cổ Việt Hùng thị nhất thập bát thể thánh vương ngọc phả cổ truyền” cũng cho biết: Hùng Chiêu Vương buổi đầu tiên nối ngôi nghiêm khắc, chuyên về chính trị. Bãi bỏ khí giới, không dùng việc quân binh. Chăm lo sức dân, chăm sóc nền giáo hoá để mở mang trí tuệ. Đúc kiếm báu (Thiên linh kiếm), ấn báu (Thiên linh ấn) làm báu vật của quốc gia để giữ yên xã tắc vững bền mãi mãi...

Lập đàn ở núi Tam Đảo, đến chùa Tây Thiên mở hội 7 ngày, 7 đêm để cho trai gái bốn phương dự hội vui. Lại đến chùa Phù Nghì lập vọng Tiên đàn cầu trời đất, mong được gặp Tiên. Trên đường trở về, gặp được nàng Ngọc Tiêu, con gái nuôi của vị Trưởng ông thôn Đông Lộ rồi kết duyên, sinh ra Hùng Vĩ Vương, lập làm con trưởng.

Hồng Liên = Hồng Hoa Công Chúa, Nhị Nương Diêu Trì Cung, hóa thân vào thời Hùng Vương thứ 7 là Tây Thiên Thánh Mẫu. Hóa thân hiện nay là Kim Nhất Kim.

  

Thuyết vĩnh châu tân lập bản lai

Phong vũ ký tự minh tiết lãi

Hãn nhị đình tiên hảo động thinh

Giai giai thủ luận cơ định toái.

 

Thoáng thoáng thủ trường di khúc dịnh

Ngạn cú đằng tất tất tổng minh

Khang từ dĩ động xa châu khuyến

Liệt thông khai xuất chí quán trình.

 

Hồ khả tú trang thơ tử luyện

Thẩm quy trình tiết tạ tảo tuyền

Thư thư chỉ ngộ cầu phụng xạ

Tốc vĩnh kiếu đàn truy tông mệnh.

 

Hạn chủ điền tiến hoá nghị ba

Kỳ mật định hoàng linh di giả

Hậu ngoạn trì đông lộ khoáng lai

Chu đại thất bản điền dung hoá.”

 
 
  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St, Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 13 tháng 8 năm 2018 lúc 10:17 A.M.

 

THÁI BÌNH CHUYỂN TIẾP

Thái Cực Tiên Ông chuyển bốn bài
Bình minh lố dạng đón Đông Lai
Chuyển về minh chánh tam trào đại
Tiếp nối người xưa đã xuống bài.
 
Hồng Huỳnh tam ấn thiện thiền tâm
Khai giáo năm trăm điện sóng tầm
Nguyên thệ định căn làm gốc cội
Toà đình xuất thế đạo xuyên tâm.

 
Thời nay điện sóng Thiên Trường hội
Giáo Đạo Tây phương định tuệ thiền
Nhận điện sóng tâm hành thất đại
Thiên nhiên tân điển đạo Hồng Liên.
  
Hoa Đại Cán chi mai thất đại
Cửu Quan Thiên mở cửa tân trào
Châu hồng thiện tín hoàn nguyên lai
Bổn nhật nguyệt thiên tâm thất báu.
  
Về Bạch Ngọc toà ninh Tam Giáo
Đạo Như Lai Thiên Chúa Ngọc Cung
Hảo hoa cầu tánh chủng thiên trùng
Ngài ấn chứng tam ngươn thượng thánh.

Thiên chỉ nhất thông linh tam muội
Pháp thần thông linh tánh người xưa
Tiếp nối theo Quốc Khách đạo Thầy
Cao kỳ hảo Như Lai Thiên Giáo.

Theo chủ thể bình nguyên Hoa Đại
Phái Bửu Sơn liên kết Cao Đài
Đạo tân kỳ Thiên Chúa thần trời
Cung Thánh Mẫu Đức Ngài Di Lạc.

Thượng ngươn đến Thầy xoay Mẹ rước
Ấn tam ngươn đã định thiên cầu
Bửu châu còn tại thế năm trăm
Giờ phát sáng năm châu sáu biển.

Thiên hành động kỳ ba hé lộ
Động binh đao tại Biển Thái Bình
Định ngày giờ đã có binh thơ
Xoay bửu ấn bắt đầu khai hỏa.

Nội ngoại quốc Mỹ Âu liên kết
Đánh Trung Hoa, Nam việt Bắc vùng
Chia bản đồ vĩ tuyến như xưa
Nhơn sanh chúng thế thời chuẩn đón.

Thiên Đại Cước cho dời duyên kiếp
Khối Nam Trào cần biết thông tin
Ấn người xưa trở gót quay về
Cho nhơn chủng thấy đời thánh Đức.

Đức Phật Thích, Phật Tây, Phật Mẫu
Thái Thượng Quân Tam Giáo ấn hành
Bản cơ này Giáo Chủ Thất Tinh
Cho xuống bút đăng làm minh chứng.
 
 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 13 tháng 8 năm 2018 lúc 15:47 P.M..

 

CHUYỂN BÌNH THÁI DƯƠNG

Chuyển đến biển sâu giữa bản đồ

Bình qua kinh tuyến dọc Thành Đô

Thái Âm trận pháp thiên môn độn

Dương xuất chơn nhân dịch ngọc đồ.

 

Long Thượng đi qua đã định hình

Hồ tan Tam Giáo lệnh Thiên Minh

Hạ màn luân chuyển tầng thiên định

Bút tọa Kỳ Hoa lịnh Ngọc Đình.

 

Chuyển nước cao nguyên đến đầu đô [đầu đô = thủ đô]

Ngập thành biển hố định thiên đồ

Tam Thanh Thái Thượng cho gươm lệnh

Thành động đao binh tọa Giang Tô.

[Giang Tô là một tỉnh của Trung Quốc]
 

Tam Giáo hạ Quang dời Ngân khố

[Quang = Trần Đại Quang; Ngân = Nguyễn Thị Kim Ngân]
Chưởng môn diệt cộng định Thành Đô

Thiên Môn xoay ấn tan Bình, Trọng

[Bình = Tập Cận Bình; Trọng = Nguyễn Phú Trọng]
Tòa định An Nam bảy trận đồ
.

 

Tam Giáo chỉ ban hạ đức cơ

Đấu cho tàn cuộc loạn bàn cờ

Lương dân thống thiết chờ cơ hội

Thiện Phúc nhân gian hạ bàn tơ.

[Thiện Phúc nhân = Nguyễn Thiện Nhân & Nguyễn X. Phúc; bàn tơ = bờ tan = bờ cõi tan tành]
 

Quỷ nhân Trọng, Phúc cùng tranh đấu

Dương lệnh Càn Khôn hiệp định Tàu

Hạ cố nhìn Sang lòng thù oán

[Sang = Trương Tấn Sang]
Cổ bàn dọn sạch bóng chư hầu
.

 

Hạ bút Long Châu giáng chỉ bày

Trận này Tam Giáo đã cho hay

Cơ thiên Nam Việt cùng tan chảy

Bàn tính cho xong trước Tết này.

 

Thái Bình trận pháp hiện Thành Đô

Bóng dáng đời tân hiện trận đồ

Phụng chỉ Ngọc Tòa dời biển đảo

Chánh tâm định Trọng phải dời đô.

 

Sửa đổi luật tân trước Giáo Tòa

Định hình hiến pháp luật Tam Gia

Thập tam môn đệ chầu Thiên Tổng

Hạ bút long châu ấn Ngọc Tòa.”


Chú Thích:

Tỉnh Giang Tô giáp với Sơn Đông ở phía bắc, giáp với An Huy ở phía tây, giáp với Chiết Giang và Thượng Hải ở phía nam. Giang Tô có đường bờ biển dài 1.000 kilômét (620 mi) dọc theo Hoàng Hải và một phần biển Hoa Đông, Trường Giang chảy qua và đổ ra biển ở nam bộ Giang Tô. Từ sau khi Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa, Giang Tô là một điểm nóng về phát triển kinh tế và hiện có GDP bình quân đầu người cao nhất trong số các tỉnh tại Trung Quốc. (Nguồn: Wilipedia).

 
 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp  Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 15 tháng 8 năm 2018 lúc 14:59 P.M..

 

ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH

Động binh Tam Giáo chấn cung Càn

Chuyển đão thiên can chấn định an

Thái Cực thất tinh thuỷ hỏa địa

Bình nguyên ấn soái dịch nhơn gian.

 

Bốn bài đã chuyển thái bình nguyên

Thái Thượng Tiên Ông định tọa thiền

Hội đạo (đại) cơ loan giao ấn chỉ

Chuyển thơ long mạch đất thần tiên.

 

Bình thơ đồ trận đã chuyền tay

Tam Giáo ra tay trận sắp bày

Ấn chứng thất tinh thông thất đại

Hành trình chuyển biến Thái Bình ngay.

 

Hai ngày động lệnh Thiên hành động

Tam Giáo chuyển y thất đẩu tinh

Nguyên thệ lệnh tôn hành Phật Mẫu

Hoàn cầu chuyển đão định hành tinh.

 

Vận hành cơ pháp lệnh Tòa Chương

Tam Giáo ra tay tận phố phường

[tận = tiêu sạch]
Không luận không bàn không tính trước

Giáo Tòa thất đại chuyển muôn phương.

 

Gặp nhau tại trận đại hồng trun

Tam Giáo nguyên lai tại Cửu Trùng

Quốc Khách đạo Thầy cơ Thánh Mẫu

Hoàn cầu chuyển biến lệnh Thiên Cung.

 

Từ bi bác ái câu bát nhã

Duyên nghiệp quả nhân luật thiên cầu

Ngày giờ đến hẹn duyên tiền kiếp

Đặt định nguyên lai phải lộ bài.

 

Thất đại cầu tinh hình tam muội

Đại việc lo toan luật Tòa Ninh

Liên cầu Tam Giáo ra điều lệnh

Giáo đạo Thiên Thông lực Cửu Trùng.

 

Thập tam cung lệnh hội Liên Ninh

Thế giới đồng tân thất đại tình

Tam ấn thập nhơn thập bát quốc

Ngươn lai thượng thánh thất cầu tinh.”

 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5246)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4712)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5520)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4853)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6482)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6853)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5731)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7112)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 5995)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6886)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9384)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5314)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5785)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4315)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6882)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8806)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9942)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6037)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7789)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5934)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6671)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7424)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9963)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12523)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6788)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7472)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7235)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8591)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7681)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7251)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8356)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8708)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8699)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9850)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9485)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6208)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9447)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11386)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12624)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12954)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13046)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12886)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.