TAM NHẬT ĐÀN

30 Tháng Bảy 20185:28 CH(Xem: 12444)

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

CHIẾU MINH VÔ VI TAM THANH

CAO ĐÀI HUỲNH ĐẠO

TAM NHẬT ĐÀN

Di sản Văn Hóa

Quốc Đạo Đại Đồng

 

Lưu hành nội bộ, chờ cho đến khi cả thế giới xảy ra:

“Ngòi lửa dậy bốn bề nao nức
Năm Châu tràn tuyệt dứt nhơn sanh” …
“Trung Đông chiến họa lưỡng dân điêu tàn.”                         

thì mới phổ biến.  Sau năm 2001 chính là thời điểm.

 

n bản đánh máy quay ronéo từ năm 1935 phổ biến nội bộ gởi đến Tòa Thánh Tây Ninh, Tòa Thánh Bến Tre, các Đàn Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh. Bản chánh lưu giữ tại Bát Quái Đồ Thiên, Hà Tiên đã xây cất xong theo kích thước Thiêng Liêng dạy qua thánh giáo, bị Quân Đội Nhật Bản phá tan chỉ còn nền. Nay đã cất lại tạm nơi khác như thánh thất.

 

BÁT QUÁI ĐÔ THIÊN Hà Tiên,
Đàn ngày 15 tháng Giêng, năm Ất Hợi, 1935
Đàn cơ kéo dài trong ba ngày mới viết xong, vì lúc đó cơ bút do 2 đồng tử thủ cơ: 1 ĐT Âm và 1  ĐT Dương cầm viết cả đêm. Ngày nay thì THẦY dạy viết cho nhanh hơn là chấp bút, xuất khẩu, cho thu băng và viết ra chứ không bình thánh giáo mất thì giờ. Thời gian và phương tiện hiện nay với kỹ thuật tối tân như Satellite, Internet, Handy thì THẦY cũng chìu theo lòng con cái ngài để phổ biến thánh giáo cho nhanh như chớp mới kịp cơ Thiên đang gấp rút diễn ra vì những móc năm 2010, 2012, 2013 thì có bão Mặt Trời...thế giới chuyển động rất nhanh, dù Đại Chiến Thế Giới Lần Thừ Ba bằng bom nguyên tử mà nhân loại cố tránh, nhưng vì quá ít người tu thì làm sao tránh cho được? Cơ sàng sảy chọn người hiền, tiêu diệt kẻ dữ là do luật Nhân Quả trừng phạt công bình, vay trả hiện tiền lần chót để chờ 700.000 năm mới có kỳ Ân Xá như hiện nay.

 

Thánh giáo cơ bút

TAM NHẬT ĐÀN

 

                   THI:

 CAO thượng Chí Tôn cõi Ngọc Tòa,

 ĐÀI tiền giáo Đạo cõi Nam Kha,

TIÊN ông chỉ rõ đời Nguơn Hạ,

TRƯỞNG thiện tâm chân khỏi nạn qua.

 

Thầy mừng các con.

Nầy các con, hôm nay Thầy về để chỉ rõ cuộc đời thế sự cho các con giữ lấy xác thân. Vì ngày hôm nay, Thiên Địa tuần hườn dựng lại Thượng nguơn thì nhân nào quả nấy, thiện ác đáo đầu, các con có biết đó là chi hay không? Thiên Địa tuần huờn là ba nguon tuần hườn trở lại Thượng ngươn, đó là giáp vòng trở lại thay mới đồi cũ, thay quả địa cầu, thay bầu trái đất, nhân vật cỏ cây đều thay đổi tất cả đó các con!

Nầy các con!

 

                  THI:

CƠ trời thay đổi máy Càn Khôn,

Sấm dậy đất bung xác xa hồn,

Tam Giáo giáng trần qui Ngũ Phái,

Bát Môn Đồ Trận cõi thâu hồn.

 

Câu thứ nhất và nhì:

Ngày kia, quả Địa Cầu, bầu trái đất rung chuyền kinh Thiên động Địa, người mình đồng xương sắt cũng khó bảo toàn sinh mạng. Chỉ có phước đức là vẫn còn.

 

Câu thứ ba và thứ tư.

 

Ngày kia, tại xứ VIỆT NAM, Trời lập BÁT MÔN ĐỒ TRẬN CÓ 8 cửa ; Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài.

Hào quang sáng chói nửa lừng trời thì bá đạo hoàn cầu thấy hào quang, sang phá trận cho tiêu tàn, giành làm bá chủ.

Trận Bát Môn của Trời lập, chính là "THIÊN MÔN TRẬN"  người tu 1.000 năm vào trận khó ra.
Thiên Môn Trận thâu hồi bá đạo vào Bảng Phong Thần, đó là Phong Thần thăng Bảng Kỳ Ba đó các con! Như vậy thì bá đạo hoàn cầu thấy hào quang kéo sang phá trận đều bị tiêu diệt, hồn lên Bảng Phong Thần hết cả.
Vậy thì bá đạo không phá nổi ĐỒ trận của Thầy. Thầy mới thống nhất mà giáo truyền Đại Đạo khắp cả thế giới năm châu vũ trụ, chẳng phải truyền đạo ngày hôm nay đó các con! Vì Đạo Thầy chưa khai giáo, chưa thống nhất, Triệt giáo hoàn cầu làm sao truyền Đạo Thầy cho được.


Ngày hôm nay, Thầy giáo Đạo để biểu hiệu Cao Đài Phổ Độ, là độ các con lập công giải thoát cho kịp kỳ Tận Thế này. Nên Thầy giảng Đạo chưa khai giáo, đến cơ phổ độ hữu hình là hữu hoại, tiêu hoại hết rồi còn lại những đạo tâm hữu căn hữu phước, anh tài tuấn kiệt, Thầy mới khai giáo Kỳ Ba, thì Phật, Thánh, Tiên, Tam giáo hạ trần hoát khai Huỳnh Đạo lập đời Thánh Đức Tân Dân, thì chừng đó Huỳnh Đạo thâu hết những kẻ đắc pháp huyền hư cùng hiền tài tuấn kiệt mà dẹp loạn can qua hoàn cầu mới được.
Các con nên hiểu, dẹp loạn can qua hoàn cầu vũ trụ mà thống nhất bá đạo Triệt giáo chẳng phải là dễ ai cũng làm được đó sao?

Phải đủ tài năng thao lược pháp bưu nhiệm mầu mới dẹp loạn hoàn cầu mà thống nhất, chẳng phải là việc dễ đó các con!

Thầy giáng Đạo để biểu hiệu Cao Đài ra trước đặng độ các con cho kịp kỳ lập công đặng giải thoát, cho nên Cao Đài là cơ Phổ Độ, không có lập đời. Còn lập đời là Huỳnh Đạo , là cơ VÔ Vi mới là Phật Thánh, Tiên xuống thế lập đời mới được.

Đến ngày THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO, đó là khai giáo Đạo HUỲNH, thì Phật Thánh, Tiên, Tam Giáo hạ trần xuống thế mà thống nhất hòa bình, năm châu cùng vũ trụ, Thầy mới đem biểu hiệu Cao Đài mà truyền lưu cõi thế, các con không thông căn Đạo, không tìm hiểu được Thiên Cơ, tưởng lầm Cao Đài truyền đạo Năm Châu, Thống Nhất hoàn cầu chưa được. Vì Cao Đài là cơ hữu hình đâu có Phật, Thánh, Tiên mà thống nhất, đâu có Phật, Thánh, Tiên mà mà lập Bát Môn ĐỒ Trận. Thầy để biểu hiệu Cao Đài ra trước đặng độ các con cho kịp kỳ Nga-Mỹ chống nhau bằng cơ khí tối tân tận diệt loài người khắp Năm Châu cùng vũ trụ, đó là ngày Tận Thế nghe các con!


Các con hãy tịnh tâm mà nghe Thầy cho bài đặng biết rõ loại cơ khí tối tân cũng là khoa học:

 

                                                       BÀI:

Cơ tạo hóa Thiên Đình sắp định,
Bầu Càn Khôn xoay chuyển lập đời.
Thay bầu Trời Đất đổi đời,

CỎ cây tiêu sạch, loài người còn chi.


CƠ tận diệt huyền linh sắp định,

Tạo cơ đồ chấn chỉnh hùng binh.

Mỹ Nga chống chõi thinh thinh,

Tài cao pháp giỏi chống kình trên không.

Ôi! Nhân loại ngục hình trần khổ.

Chịu pháp mầu vô số ngửa nghiêng,

Thôi thôi chật đất bốn miền,

Diệt bằng cơ khí của đời tạo ra .

Kẻ Hạ Nguơn lánh xa đạo đức,

Tin tưởng rằng cơ khí là hơn .

Rồi đây tiêu diệt chẳng còn,

Tạo thành cơ khí diệt người là ai?

KIM HỒNG LỈNH đầu thai nước Mỹ,

HỒNG ĐỊNH QUANG sử ký nước Nga.

Hai tay đồ đệ của ta,

Chế loài nguyên tử diệt tà thế gian .

Nhị Thế chiến HÍT-LE tên đặt,

Tam đó là trận giặc kỳ ba.

Những tay đồ đệ của ta,

Diệt tiêu thế giới pháp tà kinh oai.

Cho những kẻ khinh tài Thần Thánh,

Cho xuống trần tạo lấy hữu hình.

Diệt loài vô đạo hãi kinh,

Ham mê vật chất xác hồn ra tro.

Thần thánh lập tạo thành cơ khí,

Để xem mà có phải hay không.

Chết thôi vô số muôn phần,

Bởi đời yêu nó Thánh Thần tùy theo.

Diệt cho hết kẻ yêu khoa học,

Cho rằng là chẳng có Phật, Tiên,

Diệt tà độ kẻ nhân hiền,

Đặng cho mà biết Thánh, Thần có không.

CƠ tận diệt muôn phần thảm khổ,
Các nhân hiền kiếm chỗ an thân.
Súng thần đạn dược đao gươm,

Của Trời sai khiến diệt phường vô lương.


Đây! Thầy giải nghĩa tiếp:
Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Trước đầu bài cho các con biết rõ mà giữ lấy xác thân. Nhân nào quả nấy, là ngày hôm nay luật Trời định : Tạo thì mang, vay thì trả, liền theo căn không trốn được. Nhân quả kiếp nào, buổi này phải trả sạch. Vì ngày hôm nay Đời tận thế, lập lại Thượng Nguơn y đời Thượng cổ. Đời mới, dân đức hạnh hiền hòa, thông minh sáng suốt, là đời thái bình cộng lạc, không còn nhân quả trả nhau và loạn lạc giết nhau như đời này.


Vì vậy nên Trời định: Luật Nhân Quả kiếp nào buổi nấy phải trả sạch, thì rồi đây, nạn nhân quả chen nhau mà trả, tận diệt giết nhau, máu chảy đầy sông, xương phơi trắng đất, đầy đồng không ai chôn vùi cho hết đó các con! Nên Thầy quá lo cho các con mà chỉ rõ Luật Trời định vậy. Thầy khuyên các con tín đồ hay Chức Sắc, không nên tạo nhân quả, kẻo phải trả cấp kỳ hiện tại, không còn để qua kiếp sau như đời trước. Nên các con phải lấy chí trượng phu quân tử mà ăn ở theo thời kỳ: dầu có giàu sang quyền thế cao mấy cũng đừng đem tánh tiểu nhân vô đạo mà đối với kẻ nghèo khổ thấp hèn, khinh khi ỷ lại,  kiêu căng hay cậy chức phận, lớn lối ỷ quyền, làm cho người đời oán ghét, thì là diện-phục, tâm nó bất phục, nó cũng kiếm thế trả thù liền, cho các con khổ thân hay bỏ mạng đó các con!


Vì ngày hôm nay Luật Trời định vậy, thì thiếu chi kẻ nó cậy thế trả thù, trả oán, các con chớ lầm tưởng như đời trước kia mà khổ. Thầy đã biết trước những hành vi của các con hành động hằng ngày tất cả. Nên THẦY sợ mới khuyên các con có chức phận chớ nên lớn lối ỷ quyền, đời tới rồi phải chịu những kẽ dã man vô đạo nó diệt tiêu tát cả.

Vì Luật Trời đã định: VAY MỘT PHẢI TRẢ Mười.
Để THẦY nhắc lại  vay một phải trả mười cho các con rõ. "Vay một trả mười" là trước kia những kẻ giàu sang thì bóc lột những kẻ nghèo mới làm giàu, lại còn khinh khi ỷ lại, đó là một điều vay một mối hận thù, hay nữa, kẻ cậy thế ỷ quyền đàn áp những kẻ nghèo, đó là một điều vay là một mối hận thù nữa, thì ngày đó, những kẻ nghèo hèn dân giả cô thế nhịn thua rán chịu.


Đến ngày hôm nay, Thiên Địa tuần hườn, sắp cận ngày tận thế đặng lập đời, nên Luật Nhân Quả phải tiến mau, trả quả cho mau, giết nhau cho mau hết đặng lập đời Thượng Ngươn trở lại.

Vì vậy cho nên ngày hôm nay, Trời khiến cho kẻ dân giả bị bóc lột đàn áp đó lại nó kẻ cầm đầu xúi giục, nó chỉ cậy nơi đó mà tàn sát tận diệt trả lại những kẻ giàu sang quyền tước.

ĐÓ là trước kia, Tư Bản lấn hiếp Vô Sản, cậy quyền ỷ thế, ngày nay nó trả lại bằng cách tận diệt Tư Bản. Trả như vậy, có phải trước vay một nay phải trả lại mười không đó các con?

Như vậy, nên hôm nay, THẦY căn dặn các con phải giữ lấy xác thân, đừng làm cho ai buồn tất cả.

Vì Luật Trởi định vậy: tạo thì phải mang không trốn phương nào cho khỏi.

Ngặt lắm, THẦY mới phong chức cho các con có thứ tự đặng thi hành phận sự của THẦY chớ không ai. Còn THẦY phong thì THẦY lại quá lo quá sợ! SỢ là các con có chức ỷ quyền, lo là lo nhân quả trả các con tận diệt. Nhưng Thầy sợ cũng không khỏi được nhân quả trả nhau. Vì Thầy biết tánh phàm các con, chưa bỏ được, có chức phận tạo quả hơn lúc chưa có.


Từ xưa đến nay, "Đạo dù hành không không: không quyền, không lợi, không danh" ; mà Thầy phong chức cho các con thì có khác nào Thầy xúi các con làm thêm tội nữa. Như vậy, thì các con phải biết Thầy lấy cái giả mà hành mới thành cái thiệt. Chớ chức phận quyền danh là giả mà các con không tìm ra để biết đó là giả, thì phải liệu làm sao? Rồi các con cứ hành theo cái giả cho thông thả xác thân, ăn trên ngồi trước, muốn cho kẻ bẩm người thưa: ấy là điều thất đức.


Bởi vậy, từ xưa đến nay, có chân truyền bí pháp nào mà dạy hành Đạo như các con hành đó, nói cho Thầy nghe thử?

Các con nên hiểu: Thầy nói có mặt có trái. Thầy nói bề mặt là Thầy gạt mà thử các con, đó là giả.

Phải nên tìm Thầy nói bề trái mà hành theo, đó là cái thiệt của các con hành Đạo.

Vậy thì các con phải phân thân ra làm hai: Một bên là xác thịt, phải hành Đạo theo đời hữu hình đặng độ nhân sanh mà lập công trả quả, Còn một bên là tinh thần, phải hành Luật VÔ Vi.
Hành Luật VÔ Vi không phải. là hành Đạo VÔ VI đâu nhé!


Hành luật VÔ Vi không phải hành Đạo Vô Vi nghe!
Hành Đạo Vô Vi phải hành theo chơn truyền bí pháp tham thiền nhập định.

Hành Luật VÔ Vi là cái thiệt của các con hành Đạo. Hành Luật VÔ Vi là hành điều chi?
Hành Luật VÔ Vi là tâm các con hàng ngày phải nhớ tưởng lời Thầy chỉ dạy, không dám hành điều chi sái quấy với lời THẦY hay nữa là nhớ tưởng hằng ngày bất cứ nơi đâu cũng có THẦY ở trước mặt các con xem xét phát hành, thì các con mới là không dám phóng tâm hành theo ý muốn những điều vô đạo của bảy tình mới là thành Đạo được đó các con!.


Nhược bằng các con cho tinh thần cùng là thể xác, hành chung có một đường duy vật theo đời giả, không tưởng nhớ lời Thầy,. khiến các con không sợ tội lỗi gì cả. Các con hành Đạo theo Đời: Đời còn thì các con còn, Đời tàn thì các con phải tận diệt hồn xác.

THẦY ĐÂU ĐỘ Được NHỮNG ĐỨA SAI LUẬT TỘI TRỌNG VỚI THẦY, đề rồi đây các sẽ thấy rõ.


  Các con nên hiểu: Đời là giả tạm, sống ở thác về, chức phận lợi quyền là điều nhân quả. Ngày hôm nay Luật Trời định: nhân quả trả nhau, thì chức phận lợi quyền còn hại thân mau gấp, còn cao sang bao nhiêu thì khổ bấy nhiêu đó các con!


Hễ trèo cao thì té nặng, không hề sai. Rồi đây các con thấy rõ Luật Nhân Quả trả nhau trước mắt, nào là súng đạn, gươm đao tràn khắp, đâm chém giết nhau. Rốt lại, chỉ còn ba, bốn phần người đó các con! Đó là Luật Trời định tiêu diệt hết những kẻ sái luật Thiên điều đặng lập đời. Vậy các con nên tự hiểu lấy mà giữ xác thân trong buổi đời hỗn loạn.

Chức phận Đời hay Đạo, Thầy cho các con biết trước, sau đấy sẽ bị nhiều kẻ oán ghét.
Vì chức phận hay lớn lối ỷ quyền, kiêu căng.
Đời loạn thì dân giả nó nhớ những kẻ đó đàn áp nó, nó thừa cơ đó mà phe đảng với nhau trả thù không hề sai, để các con thấy rõ.


Hai nữa, còn nạn Định Bá ĐỒ Vương, nạn Ba Dân: Dân quyền, Dân quốc, Dân sinh, nó tranh chỗ đứng nơi ngồi, máu chảy thành sông, xương phơi chật đất. Các con trốn phương nào cho toàn thân.?


Hễ nhất nhất nhựt vô vương, đảo quyền sánh chúng, các con Ở chung lộn trong một bầu trái đất, trốn lên Trời đặng chẳng? Thầy nói trước cho các con biết: Không có một chéo đất nào mà đặng yên để các con trốn khỏi loạn giết người. Chớ lầm trong chỗ này yên, chỗ kia yên. Thầy độ người đạo tâm hành đúng Luật của Thầy, Thầy không độ riêng một chéo đất nào khiến những kẻ vô đạo đức sống yên ổn ở yên sống được đó bao giờ, để đời tới, các con thấy rõ Luật Trời biến động không hề sai lời Thầy nói nghe các con!

Cơ hỗn loạn khắp cả thế giới hoàn cầu, đó là Luật Trởi định: tiêu diệt hết những kẻ dã man vô đạo đặng lập đời Thượng Nguơn. Thì các con theo Thầy học Đạo từ năm Bính Dần, đến ngày hỗn loạn, súng đạn gươm đao tràn khắp tứ bề bao phủ, các con cùng là các tôn giáo, Đạo hay Đời, cũng đều ở nơi bãi chiến trường tên đạn. Kẻ nào Đạo tâm hành đúng Luật Thiên Điều thì đặng lập Đời, kẻ sái luật đạo, giả ngoài môi thì thịt nát xương tan từng mảnh mà đền bởi tội lỗi chống nghịch Luật Trởi đó các con! Để rồi đây thấy rõ Luật Trời phạt loài người khắp cả thế gian, y như lời Thầy nghe các con!

 
Vì Luật Trời định: ngày hôm nay diệt kẻ tà độ người chánh đặng lập đời. Diệt tà là diệt những kẻ lòng dạ không ngay, hành điều bất chánh, lòng tham lam muốn lợi quyền, thi hành những điều vô đạo, phạm Luật Trời bị tiêu diệt hết. Nếu còn sót lại những kẻ đó lập đời, thì họ sẽ tranh giành vật chất, đỉnh chung, chẳng biết thương nhau, thì loạn vẫn còn đó các con!


Không có cơ hỗn loạn đánh giết nhau, làm sao rõ mặt anh tài tuấn kiệt... Không có chia phe mà nghịch lẫn nhau, đánh giết nhau tàn khốc, làm sao tiêu diệt hết dã man vô đạo mà lập đời Thánh Đức Tân Dân đó các con?

Bởi vậy, đến ngày Xiển, Triệt đấu tranh, chính các con cùng các tôn giáo năm non bảy núi xuống thế tranh hùng, đánh giết nhau nguy khốn, nếu các con có đủ tài phép, đức hạnh thì mới còn. Thầy ngó lại tài phép các con: Tài phép thì không, còn đức hạnh thì thiếu, cũng như rắn nọ không đầu, biết lấy ai dìu dắt trong buổi đời hỗn loạn.


Đến ngày đại loạn. thì đảng phái tương tranh cùng Xiển, Triệt, đánh giết nhau tàn khốc thì nhà cửa, sự nghiệp các con điêu tàn, bình địa chẳng còn, đời tới các con thấy sự tang thương biến đổi.


Cơ sàng sảy chọn người hiền đức đặng lập đời, thì khắp cả thế giới hoàn cầu, khắp cả xứ Việt Nam mấy mươi triệu nhân sanh, đều ở trường hỗn loạn.

Đạo Đời cũng vậy, không một ai tránh khỏi Luật Trời, kể từ chân núi cho đến thị thành, chỗ nào có người nhiều thì loạn nhiều trả quả nhiều đó các con!  Hiện giờ Thiên Cơ chưa tới, các con còn đầm ấm gia đình, cho rằng đời chắc chắn, gạt bỏ lời Thầy nói đây. Không còn bao lâu, thấy rõ Luật Trởi thưởng phạt loài người tan xương nát thịt gớm ghê, nhà trống ruộng hoang, lâu đài sụp đổ, bỏ xứ ly hương, dịch chướng hoành hành, đao binh tràn khắp, thì các con  thấy rõ Luật Trời nghe các con!

Khi Thầy giáng Đạo xứ nào, phải mượn chỗ đất nơi đó mà bành trướng, tạo lập Tịnh Thất hay Tòa Thánh ngôi cao. Tịnh Thất hay Tòa Thánh đó là chi? Đó là nhà Hội Nhân Sanh, vào đó mà tín ngưỡng, vào đó mà nghe lý Đạo, hành theo Điều Luật của Thầy. Đó là Thầy mượn chỗ nơi đó đặng tạo lập mà độ các con theo kỳ tận thế, rồi NƠI ĐÓ SẼ TIÊU TAN theo LUẬT ĐỊNH CUA THIÊN ĐIỀU.

Do vậy, nên THẦY nên THẦY lập Cơ Phổ Độ lâu dài, dinh thự, Chùa Thất nghinh ngang ở thế gian một thời đặng phổ độ, thì rồi đây đến ngày tận thế phải tiêu tan, hủy diệt theo Luật Trời biến động chẳng còn... thì các con đừng lầm tưởng của THẦY tạo lập là còn nghe!


Thầy đâu chống nổi Luật Trời đó các con!  Đạo của Thầy hôm nay còn nhiều lớp còn dài, chẳng phải như hai kỳ trước, vì Luật Trời định: Tận thế đặng lập Đời, nên Thầy mới giáo dục Kỳ Ba đặng độ kẻ hữu căn, đặng lập Đời trở lại.


Thầy giáo Đạo đặng phổ độ, là cơ Hữu Hình đi với cơ vô vi, là cơ lập Đời, nên còn nhiều lớp còn dài... thì cơ Phổ Độ của Thầy đến ngày hỗn loạn là chấm dứt mãn kỳ Phổ Độ qua kỳ vô vi lập đời, Cơ Phổ Độ chấm dứt thì các con cùng nhân loại đều ở bãi chiến trường, tên đạn, Đạo Đời cũng vậy, cơ hỗn loạn là cơ sàng sảy của Thầy, cho tiêu diệt dã man vô đạo sái Luật của THẦY, còn lại những Đạo tâm hữu căn hữu đức đem qua Kỳ Ba VÔ Vi, lập Đởi Thượngg Ngươn trở lại.


Thì nhân loại cùng các con hiện giờ sống tạm đỡ đó thôi, chờ cơ tận diệt mãn rồi, còn ai mất ai sẽ biết! Thì hiện giờ, các con sống tạm, chờ ngày tận diệt là ngày thưởng phạt thì hân hoan vui thú làm chi đó các con?

 

Các con nên nhớ lời THẦY mà tìm hiểu, THÀY nói Đạo lập Đời, phải tìm cho ra chân lý mà hiểu. Đạo là VÔ VI, VÔ Vi là Phật, Thánh, Tiên, là Đạo. Thì Thầy nói Đạo lập Đời có phải là Phật, Thánh, Tiên không? Thì ngày kia, Phật, Thánh, Tiên sẽ xuống thế lập Đời Từ Thượng Ngươn trở lại . . .


Các con chớ lầm tưởng khi nghe THẦY nói Đạo lập Đời, Các con cho rằng các con vào Đạo đi thống nhất hoàn cầu lập đời Thượng Ngươn trở lại, mà xưng hô inh ỏi, làm cho các tôn giáo chê cười quá động lòng THẦY. Các con nên biết Cơ Tận Thế lập Đời Thượng Ngươn là cơ Tạo Thiên Lập Địa, thay quả Địa Cầ, thay bầu trái đất, nhân vật cỏ cây đều thay tất cả Quả Địa Cầu đều thay đổi như vậy, thử hỏi các con nào đã đủ tài năng thao lược pháp bửu nhiệm mầu chưa mà các con tạo Đời sửa thế thành cõi Niết Bàn đặng chăng? thì quá xưng hô cho mình là Thần Thánh thiệt là quá tối!

Chừng nào các con theo THẦY học Đạo, tư luyện nhiều kiếp dày công, được đắc pháp huyền hư, lục thông phát huệ, tiếp điển với Thầy, nghe Thầy chỉ dạy, thì chừng đó CÁC CON thành Đạo, các con mới là Đạo đi thống nhất Triệt giáo toàn cầu, lập đời Thượng Ngươn trở lại. Còn hiện giờ, các con vào Đạo lập công đặng giải thoát kỳ tận thế này, vào Đạo mà tu tâm sửa tánh, ở vào khuôn Luật Đạo, mà Thầy coi tâm còn dời đổi, chưa đủ thiệt tâm như một, tánh còn tự cao, chưa chịu hạ mình là bậc thấp, thì sửa tâm sửa lánh chưa xong được chi là Thần, Thánh, mà khoe inh ỏi! Các con không ngó bên ngoài mà thấy có nhiều người đắc pháp là phận sự thay mặt cho THẦY, người đủ tài năng thao lược dựng nước khai non, tạo đời sửa thế, mà ẩn danh với kẻ thường dân lẫn lộn giúp đời lập đức, không bày lộ khoe đanh, các con đừng lầm tưởng không người nào như thế, như vậy là quá tối! Các con hãy tịnh tâm mà nghe THẦY ninh chân lý là sự thật của Đạo cho các con biết rõ căn cội nguồn gốc Cao Đài phổ Độ.


 Cao Đài Phổ Độ là ngày hôm nay, cuối Hạ Ngươn đời tận thế là tận diệt loài người năm châu cùng là vũ trụ, còn lại kẻ hữu căn hữu đức, đặng lập đời trở lại Thượng Ngươn, thì Luật Trời định giáo Đạo Huỳnh xuống thế độ kẻ hữu căn, lập đời không có Phổ Độ.


Thì Thầy đây là người Việt Nam, đắc Đạo hơn Bốn Chục Ngàn ( 40.000) năm. Hôm nay, Tạo Hóa giảng Đạo tại xứ Việt Nam, Thầy vâng lịnh Tạo Hóa đầu thai xuống thế độ kẻ hữu căn, lập Đởi Thượng Ngươn trở lại, y lịnh của Tạo Hóa, cũng không có Phổ Độ. PHỔ ĐỘ là do thầy quá thương các con là nòi giống của Thầy, bị Luật Trời tận diệt hết chẳng còn, nên Thầy hoài tâm cùng Tạo Hóa nhiều lần mà xin xá tội các con, cũng xin cho Thầy độ hết các con về cùng Thầy, không nỡ bỏ.


Vì vậy, nên Thầy tá danh Cao Đài Phổ Độ, Thầy đem hai kỳ trước chung lại, kêu là Tam Kỳ Phổ Độ. Chính thiệt là kỳ này lập đời chớ không có phổ độ.

Phổ độ đây là phần riêng của Thầy độ các con đó thôi. Nếu kỳ này Thầy không độ các con lập công giải thoát, thì các con bị Luật Trời tiêu diệt hết chẳng còn.

Vì vậy hôm nay, Luật Trời tiêu diệt hết những kẻ thiếu căn, thiếu đức, ham mê vật chất quyền danh, thi hành điều vô đạo, phạm nhằm Luật Trời, tiêu diệt họ đặng lập Đời Thánh Đức Tân Dân, thì các con còn gì hồn xác?


Vì Thầy biết các con là kẻ thiếu căn thiếu đức, ham mê vật chất quyền danh mới còn tồn tại ngày chót đây, không chìu theo luồng điển thiêng xoay chuyển mà tu hành lập công bồi đức theo kỳ Hạ Ngươn tận thế. Còn kẻ hữu căn hữu đức, là kẻ có công tu kiếp trước. Bước cuối Hạ Ngươn, Đời tận thế Hội Long Hoa, thì kẻ hữu căn được tiếp luồng điển thiêng tu hành hưởng ứng Kỳ Hội Long Hoa.


Những kẻ hữu căn được tiếp theo luồng điển Thiên tu hành hết trước ngày THẦY giáo Đạo Cao Đài này thì thấy đắc quả Phật, Thánh, Tiên, Tiên. Còn người được đắc pháp Huyền Hư, Lục thông phát huệ, tiếp điển với Thầy, nghe Thầy chỉ dạy. Những kẻ đó hiện giờ là phận sự của THẦY  hành Đạo Kỳ Ba VÔ Vi, đi thống nhất Triệt Giáo hoàn cầu mà thành lập Đạo Thầy, thì những kẻ đó hiện giờ tiếp điển với Thầy mà không hiểu được căn cội nguồn gốc. Đạo Thầy từ Thượng Giới đến hữu hình thế gian, không cần THẦY nói giống như THẦY nói cho các con biết đây, nghĩa là các con là những kể thiếu căn thiếu đức mới còn, lại mê đời, hành điều vô đạo. Hành điều vô đạo là phạm vào Luật Trời, tận diệt đặng lập đời.


Vì vậy khi THẦY ngự Bạch Ngọc Kinh chầu Thượng Đế thấy Luật Trời xoay chuyển cận ngày tạo Thiên lập Địa, thay quả Địa Cầu, thay bầu trái đất, nhân vật cỏ cây đều thay đổi cả.
ĐÓ là Ngũ Hành thâu loài người cùng vật chất đó các con!

Vì vậy, Thầy gấp gấp mau mau giáng Đạo Kỳ Ba, ngày mùng Một tháng Giêng năm Bính Dần, Thầy dùng huyền diệu cơ bút khắp nơi mà kêu réo các con mau quay đầu tỉnh ngộ mà theo Đạo Cao Đài có Tổ Tiên ủng hộ mà giải thoát hay là xác thịt còn sống được THẦY độ lập đời Tân Dân Thánh Đức.

Bằng không thì Luật Trời tiêu diệt tan xương xác thịt tiêu hồn đó các con!


ĐÓ là cận ngày tận thế, Thầy mới dùng đến huyền diệu mà kêu réo các con cho mau, kẻo u ớ tận thế đến nơi lập công sao kịp đó các con?


Lại có đứa chê bai huyền diệu của THẦY, khác nào một lũ đâu đâu xưa kia phản Chúa diệt lấy Đạo Gia-Tô, Thầy cũng thấy đáng thương đáng tiếc. Các con nên hiểu, THẦY quá thương thì mới dùng đến cơ bút huyền diệu, Phật, Thánh, Tiên giáng về kêu réo cho mau, chẳng phải việc trò chơi dưới thế mà khinh thường là một điều quá đáng, để rồi đây các con thấy rõ đời còn hay tận cho biết. Đạo ai tu nấy hưởng của Trời ban, THẦY đâu có hưởng mà phải kêu phải réo? Kêu là vì thương nòi giống của Thầy tận tiêu hồn xác.


Nên Thầy bày cơ Phổ Độ bành trướng phô trương theo đời mà triệu những kẻ căn đời, ưa thích mùi đời, nên Thầy phải bày ra cái giả mà triệu nhử, nào là tạo lập lầu đài đinh thự, áo mão quyền cao! Đặng chi? Đặng nhử những kẻ căn đời, ưa thích những vẻ bề ngoài, nó ngó vô thấy Đạo Thầy tu cũng thong thả như ngoài đời, có quyền cao chức trọng, áo mão xuê xang, kẻ hầu người hạ, kẻ bẩm người thưa, thì hiệp căn vừa ý nó, nó mới nhào vô Đại Đạo mà lập công. Thầy trừ tội cho giải thoát ngày tận thế đó các con!

Thầy không mượn đồ giả tạm mà nói dối chúng nó, Thầy không mượn lâu đài dinh thự mà

triệu nhử gạt lừa chúng nó... thì không bao giờ chúng nó vào Đạo đó các con! Nó sợ khổ hạnh, hơn nữa là mất quyền, mất lợi, mất danh, nên Thầy mượn cái giả mà gạt nhữ độ nó vào Đạo đặng nó lập công là cái thiệt để nó giải thoát đó các con!


Vì vậy, nên những món THẦY tạo lập là đồ giả tạm. THẦY tùy theo cơ phổ độ mà THẦY gạt chúng nó, chớ chưa có thiệt điều chi đó các con!

ĐÓ là hữu hình, rồi đây tiêu hoại hết, nhưng đó là kế hoạch của THẦY triệu những kẻ căn đời vào Đạo đó thôi. Còn thiệt của Thầy là Kỳ Ba VÔ VI lập Đời, còn Kỳ Phổ ĐỘ tiêu diệt hết rồi.

Còn lại những kẻ Đạo tâm hữu căn hữu đức sống đúng Luật của THẦY, THẦY mới độ dẫn qua Kỳ Ba VÔ Vi, đặng lập Đời, vì Luật Trời định vậy, nên cơ PHỔ ĐỘ phải bị tiêu diệt theo Nhân Sanh, đặng chọn kẻ Đạo tâm đặng lập Đời, không một kẻ nào thoát khỏi vòng hỗn loạn binh đao cùng dịch chướng đó các con!


Kỳ Ba VÔ Vi là Phật Thánh, Tiên xuống thế lập đời nên Thầy chọn rặt những kẻ nguyên căn, còn kẻ hóa nhân thì vớt hồn về quê cũ đó các con!


Còn người phận sự Kỳ Ba của Thầy là những người Đắc pháp huyền hư, Lục Thông phát huệ, dùng thân cảm tưởng mà tiếp điển với Thầy, hành phận sự vô vi. Thì những kẻ lười đó hiện giờ không có lãnh phận sự mà lập công trong cơ Phổ ĐỘ của THẦY.


Vì cơ Phổ ĐỘ của Thầy độ những kẻ thiếu căn thiếu đức còn lại đây, độ đặng lập công bồi đức mà giải thoát kỳ tận thế này.

Còn những kẻ Đắc pháp huyền hư tiếp điển với Thầy là bực Phật, Thánh, Tiên Tam Giáo xuống trần đầu thai làm người đặng thay Thầy hành phận sự ở thế giam chớ Thầy đâu có xác thịt đặng hành việc hữu tình cho được đó các con!
 Đắc pháp mà tiếp điển được với Thầy là ở trên Tam giáo xuống mới tiếp điển được với Thầy, còn ngoài ra không ai được hết, đó là vị MINH SƯ Ở TRẦN THẾ. Thì những bậc Minh Sư đâu có vào cơ Phổ ĐỘ mà lập công giống như các con nữa được, nên Ở ngoài cơ Phổ ĐỘ của Thầy mà ủng hộ cơ Đạo của Thầy, dòm ngó các con hành điều sái Luật thì cho Thầy hay biết. ĐÓ là vị thay mặt cho Thầy cũng như Thầy ở tại thế, thì các con chớ tưởng những vị đó không có phận sự của Thầy mà lầm.

Các con còn tánh phàm quá tối không tìm hiểu Thiên Cơ. Thiên Cơ là bí ẩn, không lộ ra bên ngoài cho thấy, thì các con nào biết được ai hơn nữa.

 

Các con nên nhận xét mà hiểu, các con là kẻ thiếu căn thiếu đức, gặp kỳ ân xá kêu vào Đạo, trải thân hành công việc mà lập công trừ tội đặng giải thoát.

Còn người Đắc pháp huyền hư là bậc Thánh, Thần lộn trần thay mặt cho Thầy. Còn các con là những kẻ phàm mà muốn bằng, hơn người Tiên, Thánh.  Cười  ...

Các con chẳng biết phân biệt kẻ tà người chánh, chẳng biết ai là Tiên, Thánh lộn trần đầu thai mượn xác, chẳng biết ai là ma quỉ. Không phải ma quỉ hết! Còn các con là chi?

Thầy vẫn biết các con là tánh phàm, tự cao chưa bỏ được, học một chưa chịu nhường kẻ học mười, còn có đứa lại phân vân tà chánh, quỉ ma, chưa biết ai là ma quỉ.


Vì vậy, nên Thầy sợ sau này tánh tự cao, khiến các con lầm lỗi với những người phận sự của Thầy thì người không tha, Thầy không biết làm sao đó các con!


Vì các bậc Minh Sư là người thay mặt cho Thầy, có Sắc Lệnh Trời ban "diệt tà độ chánh" , nên Thầy sợ các con nào còn tà tâm tự đắc tự cao khiêu khích phạm nhằm những người đó thì bị tiêu diệt chẳng tha. Vậy Thầy cho các con biết trước ngày kia thấy rõ.


Thầy minh ra cho các con biết rõ, những người phận sự của Thầy Ở thế kêu là Minh Sư, nhưng còn một bậc "MINH SƯ" còn ẩn, thì những người phận sự của Thầy đều có Sắc Lệnh của Trời ban trên Tam giáo xuống trần gian thay mặt cho THẦY đặng diệt tà độ chánh, đặng lập Đời, chẳng phải là thường. Người phận sự của THẦY đủ quyền thưởng phạt thế gian, đủ tài năng thao lược, pháp bửu nhiệm mầu. Nếu người thay mặt cho Thầy không đủ  tài năng thì làm sao thống nhất Triệt giáo hoàn cầu mà lập thành Đại Đạo đó các con?

Hiện giờ, người nhận phận sự chưa tới, còn ẩn danh như Khương Tử, để Kỳ Ba các con thấy rõ nhiệm mầu huyền diệu của các Minh Sư.


Các con đừng lầm tưởng các bậc Minh Sư Ở ngoài cơ Phổ ĐỘ không có vô lập công như các con, các con cho đó không phải là người Đạo Cao Đài la quá đổi quá dốt! Thầy cho biết: Đạo Cao Đài gồm hết những kẻ hữu căn hữu đức hùng anh tuấn kiệt, cùng các bậc Minh Sư Ở toàn quốc Đất Việt đều chung lo tạo dựng Đạo Cao Đài.

Cơ lập công với Tạo Hóa kỳ Hội Long Hoa tận thế có nhiều bậc Tam Giáo hạ trần đầu thai mượn xác làm người, lập công kỳ Ba VÔ Vi, dựng nước khai non, thống nhất Triệt Giáo, thành lập Đạo THẦY. Bậc thiện căn, hữu đức không ham mê vật chất quyền danh, lập công kỳ Phổ ĐỘ này đặng giải thoát mà thôi! Chẳng phải những hạng người nào cũng vào CƠ Phổ ĐỘ mà lập công theo như các con mới là Đạo Cao Đài đó sao? Thầy nói rõ: Bậc Minh Sư đều là người phận sự của Thầy tất cả. Trừ ra có một phần Minh Sư Triệt Giáo cùng Tả Đạo Bàng Môn chống nghịch với Đạo THẦY hiện giờ ra giành người mà độ cướp giựt nhơn sanh đặng chống với Đạo Thầy đó các con!


Thầy ngó lại Đạo Thầy, duy vật sau này không còn bao nhiêu tín đồ, đó cũng là Luật Thiên Điều nhất định "Chín phần Triệt". Triệt thì phải theo Triệt, còn một phần Xiển theo Thầy thôi đó các con!.
Hiện giờ bậc Hiền tài tuấn kiệt đều đi tứ tán khắp nơi, đến ngày Thiên Cơ Thầy vậy đó thôi nghe các con!

 

Hiện giờ bậc Hiền Tài Tuấn Kiệt đi tứ tán khắp nơi, đến nay Thiên Cơ THẦY chuyển, thì toàn quốc nước Việt Nam đều hỗn loạn, súng đạn đến gươm đao tràn khắp thì nơi chu vi Thánh Địa của Thầy, Thầy để chư Thần, Thánh trấn giữ nơi đó rất nhiệm mầu... đặng Thầy gom hết Hiền Tài Tuấn Kiệt, cùng kẻ hữu căn hữu đức chạy về nơi Thánh Địa ở yên thân một thời giờ Thiên Định, có Huyền Linh ủng hộ, chờ đến ngày Phán Đoán Đại Đồng, là ngày Luật Trời thưởng phạt loài người, tận diệt khắp cả thế gian hoàn cầu cùng Vũ trụ thì không còn một chéo đất nào ở thế gian còn nguyên vẹn. Chừng đó, THẦY cho chư Thần độ xác những kẻ hữu căn hữu đức, độ xác những Anh Hùng Tuấn Kiệt đạo tâm ẩn nơi Thánh Địa đem về non đảnh là nơi Huyền Linh Thiên định trước giờ ở yên nơi đó, chờ ngày Thiên Khai Huỳnh Đạo Tam Giáo giáng trần thâu những kẻ Đạo tâm Hùng Anh Tuấn Kiệt mà hữu dụng Kỳ Ba lập đời khai non dựng nước đó các con!

Thì nơi Thánh Địa là nơi giả tạm của Thầy mượn bày CƠ Phổ ĐỘ nghinh ngang đồ sộ chừng Thầy độ hết những kẻ hữu căn hữu đức, Anh Hùng Tuấn Kiệt, đem về non đảnh hết rồi, thì chư Hiền, Thánh hết giữ nơi Thánh Địa nữa, thì Thánh Địa hóa ra bãi chiến trường bình địa, không còn nhơn vật là chi tất cả. Đó là Luật Trời tiêu diệt thế gian đồng chung kiếp số với hoàn cầu vũ trụ theo Luật Trời ấn định, không nơi nào còn đặng đó các con!

 

Non núi hãy còn, thế gian tiêu sạch, các con vui gì? Trời định Luật, THẦY thì ứa lụy. Các con hãy nhớ kỹ: về quê thế gian nhuộm máu ê hề, xương tan thịt nát, đền bồi tội xưa, thì Thánh Địa của Thầy khác nào nhà Yên khi xưa đó các con: Tôn Tẩn về non, nhà Yên tiêu nát. . .

 

Đàn hôm nay là TAM NHẬT ĐÀN, Đàn của Thầy Minh Chơn Lý là Minh Sư thiệt của Đạo cho các con, để sau coi biết rõ sự thật, từ cơ Phổ Độ hữu hình cho biết nơi Kỳ Ba Vô Vi lập Đời. ĐÓ là Thầy cho biết rõ cội nguồn gốc Đạo Trời. Còn CƠ Phổ ĐỘ của Thầy mượn giả làm thiệt, nên Thầy không cho biết sự thật, cho biết thì lậu cơ mưu, độ các con sao được. Chớ Thầy nào có muốn dấu. Hai nữa là Thầy để những đứa đạo tâm nó năng tìm biết được sự thiệt của Đạo như các bậc Minh Sư kia vậy. Đạo là huyền vi bí ẩn, đứa nào tìm bí ẩn mà biết là thành Đạo; chớ Thầy không cho biết được bao giờ.


Thầy Minh Chơn Lý là Thầy quá thương CÁC CON theo Thầy hành Đạo mấy mươi năm, đến ngày hỗn loạn là cơ Phổ ĐỘ của Thầy đã mãn, thì các con bít đường lối không biết Đạo đi tới đâu nữa là chi.


Không biết sự thật của Đạo, không biết được căn cội nguồn gốc của Đạo tại đâu mà có, không biết Thầy là ai?

Vì vậy hôm nay, Thầy về Minh Chơn Lý từ đầu bài đến cuối cho các con biết rõ năm bài không hề sai. Đời tới, các con thấy rõ.


Thầy tóm tắt năm bài để hiểu:

 

1. Một là Thầy cho biết Nhân Quả trả nhau.

2. Hai là cho biết Cao Đài phổ độ là chi, kẻo các con vào Đạo mà không thông căn Đạo tại đâu mà có, Vì không thông căn Đạo như vậy, theo Đạo ư ơ tùy theo cảnh đời thì mới là hại nền Đại Đạo của Thầy quả đáng. Hai nữa là lại còn khiêu khích Đạo Thầy thì cũng đáng tiếc về sau.

3. Ba là Thầy cho biết Huỳnh Đạo là cơ VÔ VI lập đời.

4. Bốn là Thầy cho biết Thánh Địa là gì?

 

Thánh Địa là chỗ đất Thầy dùng để gom Hiền Nhơn Thánh Đức lập đời, cũng là mở cơ Phổ Độ.

Thánh Địa la khi đến ngày Thiên Cơ THẦY chuyển thì hỗn loạn toàn cõi Việt Nam. Những kẻ hữu căn hữu đức, Hiền Tài Tuấn Kiệt, không chỗ dựa nương, Thầy gom chạy về nơi Thánh Địa, rồi Thầy sẽ gom đi nơi khác, thì Thánh Địa của Thầy phải tiêu tan bình địa như hoàn cầu vũ trụ.


Các con nên hiểu đời tận thế nước đây lập đời lại mà các con đang Ở hiện nay là
LỤC ĐỊA HỒNG THỦY nước dâng khỏi đỉnh núi không chừa sót một chéo đất nào. Còn ngày hôm nay là Tạo Thiên Lập Địa, . dựng lại đời Thượng Nguơn, thì còn sót chéo đất nào đặng các con?

 

5. Năm là Thầy cho các con biết Thầy là ai.
Các con theo Thầy học Đạo mà không biết Thầy là ai thì vô hiệu quả sao?


Thánh ngôn Thầy dặn biểu các con tìm ra mà hiểu Thầy là ai thì mới đắc quả thành công, mới là môn đệ Thầy, mới có giác quan quang minh, thì phẩm vị Thần Tiên mới có. Thầy ngó lại trong cơ Phổ ĐỘ của Thầy chẳng có một ai năng tìm vô vi ẩn bí, tìm bí ẩn đó mà rõ Thầy là ai?

 

Các con nên hiểu Đạo là Vô Vi không có Hữu Hình. Vô Vi là gốc Đạo. Các con vào Đạo mà tin có Vô Vi, tìm bí ẩn đó mà biết mới là thành Đạo được. Các con hành Đạo theo hữu hình đặng lập công giải thoát Kỳ Ân Xá nầy thôi. Sau, tu không có hành hữu hình vậy nữa các con!

 

Thì theo đời, các con học trường, tên họ thầy giáo các con không biết, thử hỏi các con nhận định là học trò Thầy ấy đặng chăng? Thi đậu hay rớt? các con suy nghĩ ngày kia thấy rõ.

Các con không biết Thầy là ai mới nhọc lòng Thầy, minh ra như vậy các con mới biết. Nghiệt là Thầy không cho các con biết Thầy là người Việt Nam đắc Đạo trên bốn mươi ngàn năm, Giáo Chủ Đạo Cao Đài, Chưởng Giáo Bá Đạo về VÔ Vi hiện ngày hôm nay đó các con!

Thì sau đây đời hỗn loạn Bá Đạo ra tranh hùng, Triệt Giáo dùng Tả Đạo Bàng Môn, mượn danh Tiên Phật mà độ giành người, cướp giật nhân sánh, làm nhiều điều tà thuật chóa mắt các con. Các con không thông căn Đạo của THẦY áp theo chúng nó mà tàn sát lại Đạo Thầy.


Vì vậy nên Thầy về thuyết Minh Chơn Lý để cho các con biết rõ mối Đạo nhà, biết rõ tận căn tận gốc của Đạo Cao Đài Phổ Độ, cho các con xét đoán đâu là phải đâu là không? đâu là tà, đâu là chánh? đâu là Phật, Thánh, Tiên nòi giống, mà đem vào thâm tâm trí óc không hề mê hoặc.


Thầy không minh ra sáng tỏ, biết rõ căn cội mối Đạo nhà, các con biết đâu mà mến Đạo, khác nào kẻ tu bắt chước làm theo gặp tà thuật Bàng Môn Triệt Giáo khó mà từ chối, áp theo chúng nó mà trở ngược lại tận diệt Đạo nhà thì đại tội Thầy khó dung tha đó các con!


Sau này, Thầy dặn kỹ các con hãy khá nhớ nơi lòng: hiện giờ Thánh Giáo nên cất, đến dời hỗn loạn toàn cõi nước Việt Nam, đem ra phô bày cho các tôn giáo cùng ai cũng biết rõ trong Thánh Giáo này.

Đặng chi?


Đặng độ những Anh Hùng Tuấn Kiệt, vì những kẻ đó có lòng ái quốc, muốn kiếm Quốc Đạo tu hành, kiếm cùng mà người cầm quyền có một đám người bất chánh, nên ở ngoài sụt sè dòm ngó.

Hôm nay Thầy cho biết rõ căn Đạo của Thầy, nó nghe được danh THẦY khai Đạo lập Đời, dựng nước khai non, thì hiệp căn đồng theo THẦY tất cả đó các con! Hay nữa là các tôn giáo có những kẻ hữu căn hữu đức, đạo tâm muốn tận đường chánh mà tu hành, đền ơn ngọn rau tấc đất, nó nghe được chân lý Đạo THẦY lập tức thì nó quay theo Thầy lập Đời sửa Thế đó các con!


Thầy dặn các con hãy nhớ đến ngày hỗn loạn là cơ Phổ Độ của Thầy bế tắt, là Kỳ hữu hình đã mãn, sang qua Kỳ vô vi thì các con bít đường lối, không biết Đạo đi tới nữa là chi?


Vì các con hành Đạo hữu hình đặng lập công giải thoát, thì đâu biết được vô vi lập Đời.
Những kẻ có điển quang quán tưởng tiếp với Thầy mới hiểu thông mọi việc.


Cần kẻ đó hé màn vô vi ngó qua THẦY, rõ bên kia ánh sáng là chỗ lập Đời, không thì chịu mịt mù mờ tối, không biết tới nữa là đâu.


Như vậy, không thì để đời hỗn loạn, mãn đời tận diệt hết rồi, thấy rõ lập Đời chẳng còn có bao lâu nữa các con! Các con hãy nhớ kỹ lời Thầy: Thánh Giáo Thầy cất giữ, đời hỗn loạn mới được phép cho ra, bất tuân mạng lệnh, Đại tội đó nghe con!

 

Thầy kiếu .

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Ba 2018(Xem: 19060)
Thiên thơ của Thiên Ánh Đạo Vàng với những tiên tri liên quan đến Thiên Đạo Huyền Không.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35482)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
01 Tháng Bảy 2018(Xem: 12211)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9110)
Đàn Cơ Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Phạm Công Tắc, Hộ Pháp Cao Đài Đại Đạo Giáng Điển.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9452)
Điển thi của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Ngôi Hai giáng đàn.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 13971)
Điển Sấm của Phật Thầy Tây An, Ngọc Thanh Tiên Trưởng và Trạng Trình. Xuống điển năm 1976.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 11160)
ĐÀN CƠ NGŨ PHỤNG KỲ SƠN.
01 Tháng Tám 2018(Xem: 10939)
Đàn cơ của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Nội dung chứa đựng nhiều mật khải quan trọng.
23 Tháng Tám 2018(Xem: 13785)
Những lần vấn đáp với Cô Lê Hoàng Kim, được biết đến là Kim Thân Cha, qua một thời gian dài được sưu tập và ấn bản có tên Thượng Đế Giảng Chơn Lý.
04 Tháng Mười 2018(Xem: 7498)
"Thất Nhựt Du Tiên" do Đức Ngô Chưởng giáo Ngô Văn Dư giáng cơ tại HỘI THÁNH THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO .. sau khi liễu đạo,
04 Tháng Mười 2018(Xem: 6898)
Huyền Khung Thượng Đế tóm lượt những chuyển biến của Đạo Cao Đài và ...
04 Tháng Mười 2018(Xem: 8091)
Kìa hướng Bắc chòm sao đẩu tinh đà ứng lộ, Xẹt vào Nam khắp chỗ ánh hào quang, Chiếu tường-vân ngũ-sắc khắp Nam-bang, (Tiên tri của Phật Thầy Tây An; đàn cơ 6/3/1971, Kinh Bình Minh Đại Đạo Quyển 3)
27 Tháng Mười 2018(Xem: 6771)
... Nhưng trên phương diện dân tộc và sự phấn phát đã đem lại cho nền Phật-giáo Việt Nam thì Bửu- Sơn Kỳ- Hương không khác Trúc Lâm Yên Tử.
11 Tháng Giêng 2019(Xem: 19547)
Đại học là một trong 4 sách cơ bản trong bộ Tứ thư của Nho gia...
12 Tháng Tám 2019(Xem: 7756)
Thượng Đế nói về 12 chi phái Cao Đài.
26 Tháng Ba 2020(Xem: 5755)
Tiên tri của Cao Đài, của Bần Sĩ Vô Danh, Của Hộ Pháp Phạm Công Tắc...
29 Tháng Ba 2020(Xem: 5174)
Tiên Tri của Cậu Bần Sĩ Vô Danh.
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2989)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1647)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1712)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2015)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1504)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1516)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1677)
05 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 3151)
07 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 1673)