CUỘC THẾ

05 Tháng Bảy 201812:55 CH(Xem: 9451)

 

Thiên Khai Huỳnh Đạo
Trích đoạn từ bài giảng TAM THANH BÍ PHÁP của Ngôi Hai Giáo Chủ
Giáng đàn ngày 1 tháng 6 năm Kỷ Dậu  (14- 7-1969).

 

 

THI:

 

“Cuộc thế còn đương cảnh đão huyền

Dạy con từ nét phải cần chuyên

Nếu đời chưa trọn thì nên dứt

Kẻo phải bôn chôn lắm lụy phiền

Lụy phiền suốt kiếp có ra chi

Luyện Đạo Thầy ban đạt huệ trì

Ngàn kiếp thanh-không dày Đạo quả

Muôn đời an hưởng cõi mầu-vi

Mầu vi Thầy Chiếu tại nơi đây

Ban sắc cho chung cố hiệp vầy

Ảnh hưởng thế-nhân cơn cộng nghiệp

Rồi đây con thấy cảnh vần xoay

Vần xoay, Nam Quốc lắm tai nàn

Thu chuyển đau buồn Đông bước sang

Tuất-Hợi Long-Hoa Thầy định sẵn

Mong con cố gắng khỏi gian nan

Gian nan thân xác sá gì đâu

Thầy sẽ dùng oai đức nhiệm mầu

Trợ sức cho con hồi loạn lạc

Để con an tịnh lý cao sâu

Cao sâu Thầy dạy đã từ xưa

Mối Đạo Trời ban, ấy Đại Thừa

Bổn tỉnh Như-Lai hòa diệu mục

Mà con có thức tỉnh hay chưa?”

 

BÀI

 

“Đêm thanh vắng độc hành dạ chiếu

Chẳng lục-long chẳng biểu hộ trì

Thương đoàn con trẻ hiện quì

Nên Thầy giáng bút huyền vi sắc đề

Ngày Long Hội Thầy phê điệp chiếu

Mong các con phải hiểu tận tường

Trao quyền Di Lạc Phật Vương

Long Hoa chưởng chấp mười phương phán truyền

Thầy thương con hạ miền trần tục

Giảng Đạo mầu trong đục trước sau

Cội lành bồi đắp cho mau

Kẻo giông gió tới khó vào Long Hoa

Đường luân chuyển sơn hà còn đổ

Huống chi người không khổ sao con?

Hễ tu đừng có mỏi mòn

Đường duyên nên gắng vuông tròn khắc ghi

Con đã thấy chuyện gì trước mắt

Đạo Thầy khuyên là đặt mối giềng

Từ Bi Nhẫn Nhục cao nhiên

Đó là Chánh Pháp thiêng liêng thường bày

Con luyện Đạo hằng ngày nên gắng

Phận vô vi sẽ đặng muôn đời

Các con còn ở trong Trời

Thở lằn không khí của đời hôm nay

Thì luyện Đạo ngày ngày nên nhớ

Phần vô vi chớ lỡ hội nầy

Như con thong thả hiệp vầy

Mượn lằn không khí của Thầy sống yên

Con mượn Đạo vi huyền Tạo-Hóa

Phần cao nhiên thong thả rước vào

Cuộc trần dầu có khổ đau

Nhớ rằng Thầy ở trên cao thấu lòng

Trong vạn cõi trần hồng lao khổ

Thầy ban cho nhiều chỗ cơ mầu

Nhiều con còn lắm khổ sầu

Phân điều nầy nọ địa cầu trược thanh

Con được chiếu sắc lành nên luyện

Phần của con tính chuyện muôn đời

Còn người, khổ lắm con ơi

Biết con, con biết một đời mà thôi

Thầy dạy con vạn lời muôn tiếng

Mượn từ bi nên biến thành hình

Long Hoa giữ chữ sắt đinh

Đó là ân thưởng Thiên Đình ban chung

Thầy thương con chí hùng dạ sắt

Quyết một lòng định đặt nêu gương

Nay đây HUỲNH-ĐẠO tình thương

Thầy ban Chơn Pháp diệu thường Long Hoa

Gần đến lúc Ta Bà sấm nổ

Cảnh trần ai cộng khổ khắp cùng

Ngày nào nghe tiếng Liên Trung,

Giành nhau Đông Á anh hùng rã tan

Thầy phân tách cơ vàng Đạo thể,

Để cho con hầu dễ noi theo,

Tam phân thế giới hiểm nghèo

Việt-Nam Thánh xuất hầu gieo giống lành

Con nên nhớ lôi oanh khắp chốn

Là đạn bom hỗn độn khắp cùng

Trần ai đã thấy lao lung

Tìm trong Thiên bổn vô cùng cao siêu

Nay một kiếp thử liều lo Đạo

Để ngàn sau con tạo ngôi lành

Nếu tu con chẳng được thành

Thì ngôi Ngọc Đế Thầy dành cho con

Thầy sẽ xuống cúi lòn trần hạ

Chịu luân hồi sắt đá muôn đời

Thương con Thầy dạy cạn lời

Mong rằng con trẻ cuộc đời bớt toan

Để gánh vác Đạo vàng siêu lý

Để lo đường huyền bí hôm nay

Tấc hơi con bỏ ra ngoài

Thân nầy cũng thở một ngày nát tan

Lưu luyến chi trần hoàn mấy lúc

Để ngày sau địa ngục bước vô

Con ơi cố gắng cơ đồ

Tạo thành nguyên vị hầu tô mối giềng

Thầy ráo tiếng cạn khuyên con trẻ

Hiện thân vàng không lẽ nài xin

Dầu cho Thầy ở Thiên đình

Thương con Thầy cũng động tình giáng lâm

Mượn bút huyền canh thâm siêu lý

Giảng cho con điểm chỉ phê truyền

Kìa kìa Kim Mẫu ngự thuyền

Hạ phàm sắp đến chuyển huyền ban ân

Vì thương con ân cần dạy dỗ

Thầy ban cho con nhiều chổ cao sâu

Giã con ban xuống nhiệm mầu

Tiếp nghinh Kim-Mẫu thượng lầu giáng lâm

Ban cơ diệu canh thâm điểm Đạo

Cho các con hầu tạo cơ huyền

Giã từ tất cả tịnh yên

Truyền qua cơ khuyết diệu huyền ân chung

Vung bút ngọc rải cùng ân huệ

Thầy Ngôi Hai Ngọc Đế ban truyền

Ân lành diệu hóa cao nhiên

Giã từ con trẻ Thượng Thiên Thầy hồi.”

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Ba 2018(Xem: 19060)
Thiên thơ của Thiên Ánh Đạo Vàng với những tiên tri liên quan đến Thiên Đạo Huyền Không.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35482)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
01 Tháng Bảy 2018(Xem: 12211)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9110)
Đàn Cơ Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Phạm Công Tắc, Hộ Pháp Cao Đài Đại Đạo Giáng Điển.
30 Tháng Bảy 2018(Xem: 12444)
Đàn cơ tại Bát Quái Đồ Thiên (Hà Tiên) năm 1935. Thi thơ cơ mật của Cao Đài chỉ lưu hành nội bộ, đến khi cả thế giới xảy ra cảnh: “Ngòi lửa dậy bốn bề nao nức, Năm Châu tràn tuyệt dứt nhơn sanh” và “Trung Đông chiến họa lưỡng dân điêu tàn.” thì nội dung mật đàn này mới được phép phổ biến. Sau năm 2001 chính là thời điểm.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 13971)
Điển Sấm của Phật Thầy Tây An, Ngọc Thanh Tiên Trưởng và Trạng Trình. Xuống điển năm 1976.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 11160)
ĐÀN CƠ NGŨ PHỤNG KỲ SƠN.
01 Tháng Tám 2018(Xem: 10939)
Đàn cơ của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Nội dung chứa đựng nhiều mật khải quan trọng.
23 Tháng Tám 2018(Xem: 13785)
Những lần vấn đáp với Cô Lê Hoàng Kim, được biết đến là Kim Thân Cha, qua một thời gian dài được sưu tập và ấn bản có tên Thượng Đế Giảng Chơn Lý.
04 Tháng Mười 2018(Xem: 7498)
"Thất Nhựt Du Tiên" do Đức Ngô Chưởng giáo Ngô Văn Dư giáng cơ tại HỘI THÁNH THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO .. sau khi liễu đạo,
04 Tháng Mười 2018(Xem: 6898)
Huyền Khung Thượng Đế tóm lượt những chuyển biến của Đạo Cao Đài và ...
04 Tháng Mười 2018(Xem: 8091)
Kìa hướng Bắc chòm sao đẩu tinh đà ứng lộ, Xẹt vào Nam khắp chỗ ánh hào quang, Chiếu tường-vân ngũ-sắc khắp Nam-bang, (Tiên tri của Phật Thầy Tây An; đàn cơ 6/3/1971, Kinh Bình Minh Đại Đạo Quyển 3)
27 Tháng Mười 2018(Xem: 6771)
... Nhưng trên phương diện dân tộc và sự phấn phát đã đem lại cho nền Phật-giáo Việt Nam thì Bửu- Sơn Kỳ- Hương không khác Trúc Lâm Yên Tử.
11 Tháng Giêng 2019(Xem: 19546)
Đại học là một trong 4 sách cơ bản trong bộ Tứ thư của Nho gia...
12 Tháng Tám 2019(Xem: 7756)
Thượng Đế nói về 12 chi phái Cao Đài.
26 Tháng Ba 2020(Xem: 5755)
Tiên tri của Cao Đài, của Bần Sĩ Vô Danh, Của Hộ Pháp Phạm Công Tắc...
29 Tháng Ba 2020(Xem: 5174)
Tiên Tri của Cậu Bần Sĩ Vô Danh.
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2989)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1647)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1712)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2014)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1504)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1516)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1677)
05 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 3151)
07 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 1673)