DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM MẬU TUẤT

02 Tháng Bảy 201811:32 SA(Xem: 4420)
ĐÀN GIỜ MÃO NGÀY 2 THÁNG 7 NĂM 2018
Ngày 18 Tháng 5 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh HuyềnPháp Âm #178. https://youtu.be/T-sZBlXQNfI

PHÁP ÂM #178

"Chào Quốc, cơ binh đúng nhiệm kỳ

Lô lô quang đồng hạ bước vào thi

Mạch mạch gương sâu Tần di bổn tướng

Xuôi ngược mái chèo thẩm phục cơ

Khổ nổi khai hồi trống chơn tầm

Liên Hoa Tam Thánh đoạn hoài cao

Hiến lai Quốc sứ tràn mạch lữ

Thiên Tiên Cung Triều hiển huyền vi

Túc nan tri thần cơ xuất lập vị

Nương Nương giáng hạ đồ tiến trần lai

Diệu diệu phong thi trận bùng quang mạch

Động động vân tiên cảnh khó ngồi

Phút phút giả chơn Đồ Thiên tới lộ

Liên Tòa Tam Thánh diệu công khai

Sắp cuộc trận miền cờ dựng chuyển

Thông huệ chuyển Chúa dựng ngôi yên

Môn môn Ngọ, Lưu Cơ chàng chia cách
[1.
Lưu Cơ là một trong những vị khai quốc công thần nhà Đinh, có công giúp
Đinh Tiên Hoàng đánh dẹp, chấm dứt loạn 12 sứ quân thế kỷ 10 trong lịch sử Việt Nam. 
2. Lưu Cơ = Lưu Bá Ôn một công thần khai quốc của nhà Minh, Trung Quốc.
]

Chữ sử chiêng môn lượt Quốc Tào Công

[Từ Thế Tích = Từ Mậu Công được vua Đường Cao Tổ sắc phong Hữu Vũ Hậu
Đại Tướng Quốc, cải phong tước hiệu là Tào Quốc Công]
.

Diệu diệu Liên Hoa kỳ khai ứng lịnh

Độ ký Sơn Liên viếng hạ kỳ thân.”

Pháp Âm #179. https://youtu.be/R_ZpaDSdknc
 

PHÁP ÂM #179

“Hạ hạ tuồng cơ trì quyết Thượng

Thần phân dương lập Khương dựng thời

Chuyển Quốc hội đời Thánh Nhân đáo

Đạo chiều lòng khai sắc chỉ

Phẩm hoa liên vận tước phong thần

Thiện phúc vô minh huyền cơ pháp lịnh

Thánh Thánh Đế kỳ lập kỷ nguyên

Thạnh thạnh thới yên đồ Tề Quốc hội

Lập kế nguyên cơ nước điền quy

Bồ đề kỳ đăng Kỳ Hoa lộ

Nan tri giả phủ hồi đoạn hạ nhàn

Thảo thảo Minh Quân Thánh kỳ lai

Tân chuyển an Khương Thượng chờ dung ngọa

Xem tới kỳ ba Thánh vận thông

Cửu cửu Cột Tùng lai thiên định

Ký tờ ban phủ chức nhận ban

Thoán Linh hội thiên bàn cổ nội [Linh Thóan = Linh Thứu]

Thay sắc thay hình Tam Giáo quy

Chèo đò xuôi ngược kỳ kỳ lịnh

Khai điệu lý tuồng thiên an trường

Ngũ ngũ vượt đoàn thuận gió biển

Kiếm kiếm sen hoa tiến nguyên lai

Cửu Cửu Nương thần môn sứ hẳn

Nêu cao Bổn Tọa chuyển Như Lai

Tinh hoa rãi tương trì tương phủ

Phong Thần sau Thánh vận chinh ly

Bước bước ngọc son cường khai Mẫu Đại

An ổn phước lành hội huyền cơ

Sửa sắc tướng thay hình đổi dạng

Lịnh ẩn thân khó thấy Nguyên Tôn

Phong Thần tòa lịnh liên chi giác

Đạo pháp quy nguyên đúng Trời cơ.

Năng cơ kỷ pháp huyền linh tọa

Chấp pháp đài giải địa thiên

Buổi chợ đông truyền kỳ thời mạng

Phút đoạn chi nan động tịnh nghi

Nhã Bát thuyền từ chiều mơi hạ

Tận kỳ ba chỉ rõ tất nhành cây

Thân hồn hữu đức tàng lai hạ

Tương tương nan tri phủ đời căn lai

Phận tầm trùng dương ngược gió

Sử sử chốc kỳ phúc y thiên.”

Pháp Âm #180. https://youtu.be/tiJebyB2ZB0

PHÁP ÂM #180

Tầm cung Thánh Đạo duyên phùng tạo

Bốn phía vẫy vùng dụng hí cơ

Trải công thúc ngõ đường mạng phách

Hạ ngươn tam ngũ quan kinh thơ

Phàm gian lai duyên kỳ hiệp hội

Neo thuyền Nương giáng lộ tâm di

Ngọc câu tầng khai lưu truyền …

Ấn lịnh Thiên Cung thấu Lịnh Cơ

Kỳ ba ngươn hạ khai sắc lịnh

Thảo kiếm lai tâm chánh pháp cơ

Tương tương hữu giáo lời tủa kỳ

Phận phận vô hình nhất quán đai

Sắc sắc ấn phẩm đài kỳ chánh pháp

Trải tông hầu khí phách độ nay

Ban hành trung dị kỳ cơ Thánh

Gặp duyên lai thư thảo đạo di

Hoa liên tam hạ lâm đài phủ

Toan toản kỳ ba phúc tương sanh.

Đổi thay cuộc thế ai hay

Đời này biến chuyển khuyên ai ngay đàng

Chánh tà phân rõ luật ban

Ai ai mau lập khỏi mang đọa hình.”

Pháp Âm #181. https://youtu.be/faM86IcQmCc   

PHÁP ÂM #181

“Gieo vào tâm đời đạo của ta

Vô tận sâu vào dạ gian tà

Nay ráng lập Phật gia còn mãi

Nối gót hài đạo Phật Thích Ca

Di bổn nguyện phúc thần di nguyện

Hảo kinh lai phúc di lai nan

Kỳ ba phúc thẩm càng tư lự

Nan chi nhân đoạn khúc loan đà

Coi đời còn đó bao năm

Ầm ầm lay chuyển tối tăm đất trời

Mau lo cải hối hiện thời

Đạo vàng soi sáng đổi dời chơn tâm

Bốn chữ đạo ta ai có biết [4 chữ Bửu Sơn Kỳ Hương]

Cớ vì sao phong dạng vô biệt [vô biệt = biệt vô âm tín]

Nào đâu dám phô trương ta nói

Dạy tu hành khỏi phải suy kịp

Xét đi cuộc thế thời nay

Lão kêu nhơn chúng tâm mai bi từ

Ráng mà hướng thiện chí tu

Chương tòa Phật xuống lao tù khỏi mang

Lão thời cất tiếng xét suy

Biết chừng kẻ khác ôi thì nói gian
Nói miệng lời thốt làm càng

Nghĩ lại mà thấy nợ oan đọa đày.

Trong bối cảnh thuyền ra đậu lại

Lục đắc cơ tiên kiếp vạn lai

Tân kỳ ta phương đa năng kỷ

Chỉ đôi câu tròn mỹ thiên căn

Chơn tu hoa sen nở muôn màu

Cạn cơ năng chí kỷ cơ năng

Coi kỷ bổn đàng qua thẩm

Tri biến nan quyền khẩu càn khôn

Thoai thoái du nan đáo kỳ tòa

Nước cờ chốt gắng đá vua

Pháo đỏ đầu chốt làm vua sắp cờ

Đón ngăn chớ bỏ hững hờ

Cờ ai sắp lại đâu ngờ lộn con

Ngày sau náo động mõi mòn

Năm châu thế giới mòn non nói rằng

Hay không cuộc loạn lăng xăng

Đánh nhau người thác khổ chăng chẳng còn

Nhà Nam cháu phụng sắc long

Muôn năm ánh rọi trời hồng chuyển xoay

Rõ thông chói rạng thiên tài

Con Rồng thăng hóa ai hay cảnh trần.

Kim niên, xuất chinh an vạn quốc

Chuyển rực trời chi địa bông cuộc

Rồi sắc nghi chuyển định vân môn

Ai hay Ngọc chiếu khôn chắc buộc

Ngự vãng nghi binh trì Quốc hội

Bổn lai Thiên Lịnh bày đỉnh oai

Du nan kỳ thiết đáo lai đàng.”

 

Pháp Âm #182. https://youtu.be/_MwCfSzCohg
 

PHÁP ÂM #182

"Ngọ Môn đào thượng thượng lai nghi

Tái tái Phong Thần tạo khói băng như

Quy lai tố kim cang Hà đổng

Trổi tiếng ầu ơ phút đợi chờ

Ai ái Quốc tổ ban lòng cơ nặng

Lữ khách sang cập bến Hòang Thiên

Nhớ cát đằng lai tiên hội yến chỉ

Lộ bước Lư San gọi cả cao thanh

Trải trải son tàu thơ cầu lai tới

 Hộ hộ mi quan sắc chiếu thần linh

Ra khơi thoàn cõi châu sa nhị

Kế kế hiệp bầu sáng gia nghi

Thuyền từ bão khói thần thông lộ

Theo gót Minh Cơ phút tất đường

Diệu diệu khai minh quy đồ thấu bảng

Trận công xưa khéo rảo thi hoa

Biết đời xưa cố lẫn quanh

Hà trần bày giáo gái trai mà chờ

Đổi xoay duyên tố không ngờ

Do đâu hảo hảo tri cơ vậy mà

Cứ thuyết tài giáo thiện Thích Ca

Theo lời kỳ lão sư ta tu hành

Bây giờ còn dấu tích xanh

Cho ông Lão tố cội nhành là ai

Lòng người suy ngã bởi do đâu

Tranh tài ham vọng thảm họa sầu

Phật pháp nhiệm mầu ôi quý báu

Định tâm Phật ngự ráng mà hầu.”

 

Pháp Âm #183.https://youtu.be/LZEPJfv7K6A
  

PHÁP ÂM #183

"Tri nhân độ bút thần ngai trộm

Tán đề cương không khỏi thiên thai

Bốn cảnh tòa niên cơ thập ngoạt

Chánh Thiên Vương hồi bổn sắp khai

Kỳ ba cơ hội đường hiệp chủ

Ngũ ngũ niên Canh sóng khai bờ

Tam tòa trực giáp đồng vô sắt

Ánh Nhơn Hoàng nhà Nam đợi thâu

Bổ hình liên Tòa Thánh đạo kỷ

Xanh xanh quách tùng kim quang lưu

Khai triều quốc hội hò khoan khố

Vương quốc pháp trận pháp ra tầng thức

Lập tai đàn thông mức tri nhân

Yên Tử Vương Quốc thường xuyên trọn tọa

Chuyển gấp công cơ thiên khai binh

Vạch lá đạo Thánh liên tòa cổ

Tư tư ngự xứ nhan hoàng nhân

Nhị hiếu tay cung triều quốc nội

Vén màn bản lai xưa tạng quy cơ

Thủ thủ gồm thâu cai thiện quốc

Tam Tòa phúc thẩm Thiên như Oai

Đề cương năm mục bủa ra xứ dựng

Tạo máy thiên cơ gấp đài liên

Khai khai nguyên trận đấp xây bờ lũy

Vỡ cuồng cơ Thiên Thượng đoái uy phong

Năng năng Phong Thần tòa ngự Thánh chỉ

Phụng phụng thời thần đáo năng cơ duyên
Chúc cơ di bản lai chào cung tỏa

Tang tang biên khấu từ nan chi

Giáo Chủ tôn chỉ Đạo Thầy

Tại đâu nhơn hạ đong đầy đệ môn

Ngũ Tổ tôn giáo đổi xoay

Đông thời Nam, Bắc gió Tây vậy mà

Biết rằng các đấng Phật ra

Giáo khuyên trần thế tâu qua Ngọc Hoàng

Kính thành xin xá tội đàng

Năm nay thiên hạ mắc nàn lao đao

Ráng tu cho khỏi máu đào

Ai ơi ráng giữ trần nào tu thân

Biết đời đã tận bớ dân

Cơ trời đã định đến gần mỏng manh

Lập đi lập lại tu nhanh

Bây giờ duyên tới chỉ mành không xa

Nghị phân chiếu rõ trần hà

Thật lâu ngó thấy đời đà tới đây

Ráng mà tội bước đủ đầy

Rất nhiều gian ác nào sai dữ lành

Có thân sao chẳng tu hành

Ráng mà tu niệm thiện lành với nhau

Lành còn dữ mất lo âu

Sàng qua sảy lại mau mau tới rồi."

 

Pháp Âm #184. https://youtu.be/srwcR47mSp8
 

PHÁP ÂM #184

“Khói binh đao mòn hơi cùng tri tận

Ráng hành y bống đãy triều kỳ

Dạ dạ lân kỳ ba cảnh trước

Rõ nguyên lai mạng thiên phá rừng

Giải nguy tạo phẩm thượng triều chiếu trải

Đợi năm non chốt then cài

Bế bế thế cuộc năng kỳ chiếu

Kim lộng huyền quang thổn tất kỳ

Dựng pháp môn khai đà chánh pháp

Lưỡng mạch viên thông Đạo vô biên

Bát bát trận đồ linh kỳ ẩn

Mục nhan câu đặc xá tạo năng kỳ

Lý lý Trung Tòa can phủ thẩm

Lộn rồng bay di hoản mạch nhành

Cựu cựu lai thiên bổn quy cành

Tâm trang kỳ rõ xuôi dòng mạng thiên

Phút nghi binh chỉ đồ than ngoạt

Phúc chi lai thấu thẩm như hoa

Phụng xoè Thiên Thuận cơ trời sắp
[Hiển Từ Thuận Thiên, Hoàng Hậu thứ hai của Trần Thái Tông, mẹ của vua Trần Thánh Tông]

Luận vị lý thiên pháp thanh nhiên

Cương cương đề mã thuyền lướt song

Tựa ngai quang hoành tạo yên cương

Kim Bạch tấm lòng trời đất rõ [Kim Bạch = Kim Anh]

Pháp môn thọ ký ấn vô vi

Danh nêu gương sáng chân tâm phúc

Ngọc rạng chói ngời chánh pháp y.”

 

Ghi Chú: Lý Thuận Thiên là công chúa trưởng con vua Lý Huệ Tông với hoàng hậu Trần Thị Dung, là chị ruột của nữ vương Lý Chiêu Hoàng - vị vua cuối cùng của vương triều Lý. Bà sinh vào tháng 6 năm Bính Tý 1216.

Cuộc đời éo le của bà bắt đầu từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Khi Trần Thị Dung mang thai công chúa Thuận Thiên thì cũng là lúc diễn ra cuộc giằng co quyết liệt của bà với Đàm Thái hậu để được tồn tại trong hoàng cung. Trong con mắt Đàm Thái hậu, Trần Thị Dung là nội ứng của kẻ đang nhòm ngó ngai vàng của nhà Lý nên quyết giết bà cho bằng được. Để cứu vợ con, vua Lý Huệ Tông phải cùng bà bỏ trốn. Công chúa Thuận Thiên ra đời trong cuộc trốn chạy này, ngay trên bãi sông Hồng thuộc địa hạt huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Năm 1225, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng mình là Trần Cảnh, lập trên vương triều Trần. Công chúa Thuận Thiên sau đó được gả cho An Sinh vương Trần Liễu - anh ruột vua Trần Thái Tông Trần Cảnh. Cuộc sống của bà những tưởng trôi qua yên bình nhưng không ngờ bà lại trở thành nạn nhân của những mưu toan sắp đặt trong chốn thâm cung.

Sống với nhau hơn chục năm, Lý Chiêu Hoàng không thể có con. Vào năm 1237, lo sợ dòng đích không có người kế truyền ngôi báu, theo sự sắp xếp của Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung, Trần Cảnh buộc phải lấy Thuận Thiên - tức là chị dâu mình. Đang sống yên ổn, Thuận Thiên được lập làm hoàng hậu, thế vào chỗ của em gái mình. Đây là bi kịch éo le của hai công chúa Thuận Thiên - Chiêu Thánh của nhà Lý và hai anh em Trần Liễu - Trần Cảnh của nhà Trần. Đây cũng là đoạn đời sóng gió nhất của công chúa Thuận Thiên. Bụng đang mang thai con chồng nhưng bị ép trở thành vợ của em chồng, Thuận Thiên chỉ biết đau đớn câm lặng không chút phản kháng vì lợi ích của hoàng tộc.

Khi sống với Trần Liễu, bà đã sinh được một con trai là Trần Doãn. Sau khi lên ngôi hoàng hậu, bà sinh hoàng tử trưởng là Trần Quốc Khang. Về danh nghĩa, Quốc Khang là con vua Trần Thái Tông Trần Cảnh nhưng thực chất là con của An Sinh vương Trần Liễu. Sau này, Trần Quốc Khang trở thành một tướng giỏi của nhà Trần, được phong làm Vọng Giang Phiêu Kỵ Đô thượng tướng quân, cai quản vùng Diễn Châu. (Trích Website Phụ Nữ Việt Nam)Pháp Âm #185.https://youtu.be/Mlbduf0Qs8o  
    

PHÁP ÂM #185

“Điển thiên thay đổi chiếu rọi hành

Kết thúc hoa đăng chánh lộ minh thanh

Đổi khai thiên giải quang quyết nghĩa từ

Ngươn tam lo liệu hởi sự cống liêu

Rọi chiếu từ quang trầm khai điệu

Lớp lớp lang lang đính khai bươn

Vô vô Thần Phong kiến tạo mi đàn

Tam tam cửa thiện rõ phân nguồn

Nhiệt mạch khó chen thúc xoay cơ

Thuyền lái ẩn tưng toàn chiếu rọi

Ngự đài yên nhiên phúc dĩ hồi

Sáng sáng tạo năng kỳ binh lãnh thống

Minh Cơ lộ thảnh thới hoa đăng

Ngươn tam chơn cấp kỳ quang lịnh

Thiên đổi việc ngươn tam sáng tự không

Vận vận mạch càn khôn kỳ dựng bố

Việc Quốc nghi đài ngọc trân châu

San ý dĩ nguyên bổn thể

Môn Hưng sư sáng tinh hoa

Mùa Xuân thưởng lộ san hà ý

Kính kính Nhiên Đăng giáng lâm phàm

Từ bi Thiên Tử toàn bốn cửa

Nhân càn khôn chánh cơ bổ kỳ

Đàng đàng chi đáp chiếu xanh tình đoạn

Pháp huệ mở năng phá âm thinh

Lai chào Tiên bổn lượt tám phương tầm

Đôi vai gánh vác san hà sau

Duyên duyên kỷ lộ phù toan lộ

Sấm cuộc cờ ngoan biến quy lai

Năng kỳ đô lập bàn hòa tấu

Di bổn di lai thắng kỳ hoan

Nan nan đồ thán toàn khai bổ

Chi chí chào lai hướng tớ sanh.”

Pháp Âm #186. https://youtu.be/Ja40P_8efLQ

  

PHÁP ÂM #186

“Cao cao kiến Giáo Chánh thần xứ bổ

Khắp quan cửu định án nguy đồ

Đại đại nhơn phước kỳ ngọc ngộ

Tiếng triều ca khí phách oai nghi

Quốc năng chi trải hồ khai mạch

Lộ kiếm anh hào rạng trời Đông

Đúng Lạc Hồng trường khang cúc đẩy

Rộn tiếng kỳ ba đáo thơm đài.”

 

Pháp Âm #187. https://youtu.be/S1rgTXlybDY 

 

PHÁP ÂM #187

“Ngọn bút sắt thần nay chánh đạo

Tiếng thẳng ngay nhường kính thạo phong giành

Luôn hòa nhẫn phu tâm danh tánh

Hiệp một nhà lao khổ hạnh y già

Theo lời dạ diệu tiên kha

Giữ đồng một hạng lo xa mọi bề

Ai ơi đùm đở mà về

Lời ca trọng kính bồ đề hưởng chung

Vinh hoa phú quý bỏ lung

Ngày nay dụng lối nghèo dùng lẫn nhau

Cơ hàn giúp đở cháo rau

Mấy lời ta nói sang giàu bỏ trôi

Nấc thang bước tới phải dò

Nơi này hai nẻo phiền lo ngăn ngừa

Ghét ganh hờn giận tranh đua

Tính sao trọn nhánh lần đưa nơi này

Người này người nọ đua tay

Trò đời cơ báo tạo gây mẻ đường

Rõ ràng bổn đạo tranh cương

Không ra nề nếp nói thường đuổi tiêu

Trùng ngươn ai sáng câu văn

Xét này những đoạn Thầy răn trò hiền

Cả tin đồ đệ quấy xiên

Vì họ ngày trước lỗi triền ra sao

Ai là sứ mạng đón chào

Ta đem đổi chiếu chép vào bảo tam

Căn lành ai nhẫn tại tâm

Tu theo Phật ý nhiêu năm giữ tròn

Chơn tâm soi dạng tứ phương

Đạo thành tâm phát noi gương bồ đề

Nguồn căn trí tuệ thoát mê

Chốn trần mau ráng trọn bề che thân

Hiện thời gặp phải rối rân

Chúng còn nổi gió gây go ba đào

Đây lời ta nói dọn vào

Bỏ trôi nước chảy định cao Đạo vàng

Trông ai tuôn đượm lệ sa

Nổi buồn dấu cạn trầm kha lòng hiền

Bi ai trông đợi xa miền

Tình thương đoái tưởng tiên duyên Nam Đài

Sao mà rứt tuyệt tình mai

Kim trần thế diệu duyên hay mãn đò

Kỳ ba kế hạ hồi phò

Thể tiên hòa nhịp thế thờ phi lai

Dung ngã tụ ngũ chẳng sai

Can trung nào nệ thẳng ngay xong làm

Hậu thế truyền độ đạo tâm

Tất lòng ta nói cõi phàm hiện phi

Lượt ba chịu tiếng bát cô

Độc thì trị độc nam mô giá lành

Người ơi đạo quả đắc nhanh

Rõ thông lời dạy ráng hành độ theo.

Bình minh lố ánh sắc khoe màu

Liệu năm ba cơ khiến chiều ngộ ca

Khuôn khổ khổ khuôn in đài khí phách

Tạo thế cờ tầng các rạng ngời

Chủ quan oan chủ sai lệch lẽ

Liệu cống minh khai chủ định đa

Khai nguyên kỳ tiếp đào minh tiếp

Phúng kỳ lai minh thúc thảo oai

Thân chưa chưa biết lòng nghĩ kỷ

Pháp ngôn từ kinh tử lẽ lời ngôn

Nay văn cẩn đời vô triết thánh

Tục chưa lai câu thừa bả ôi

Danh pháp xuôi ghe về môn tọa

Văn đời phát lộ tiền lai

Lở chân sau hụt phiền lo

Theo Thầy trước phải sức mò truyền y

Nấc thang con bước đúng kỳ

Này hởi chọn đất tu trì giành riêng

Đạo lòng soi dịu chẳng phiền

Ngăn ngừa lời cáu lộ thiên xa lần

Việc làm khéo léo tạo nhân

Ai nào tâm đạo mang ân giáo truyền

Thốt ra hai chữ người đời

Chớ nên binh vội sau thời đổi thay

Đâu ngờ ai biết càng sai

Người ôi có trách nhẹ lây tan rồi

Đoạn trừ kẻ giọng lôi thôi

Càng gần càng nhiểm cuốn lôi lạc lầm

Lời ta chuyển ý để tâm

Con đường vạn sự vững tầm cho yên

Lời dạy đường lành từ nhân thảo

Nghĩa đáp ơn ai tạo lối vào

Hồi tưởng nhớ ơn cao Thầy dạy

Mãn nguyện tròn thành quả đạo ca.”

 

Pháp Âm #188. https://youtu.be/RerBRBwfXvc 

PHÁP ÂM #188

“Trung nguyên lộ trở tài duyên lộ

Hội hiệp cầu phúc thẩm pháp văn cơ

Tiệc tầm nhiên sẵn kiếp căn

Bổn hòa lai phúc tại thế cờ

Chí quyết đông hà di quan lộ

Thỏa ký đường tiên hởi lai nhiên

Canh ba chi bổn đạo cơ

Đường tiên vóc ngọc lai thân

Trung lương Quốc nghĩa tứ bề

Sĩ danh kỳ dị trần nê tu hành

Mươi niên giả ẩn đạo thành

Mấy lời ta ngỏ sơn danh khai hồi

Kỳ tâm xa rộng kiếp rồi

Duyên thê trở lại tài bồi tròn ân

Chờ câu hội hiệp chung gần

Trên ban hạnh phúc xuống trần pháp danh

Tuyệt tầm duyên sắc kiếp căn

Thương ôi con trẻ hòa đăng một bài

Dù nghèo mãi tốt đừng sai

Rồng Tiên tại thế cờ bay sắc màu

Tiếp đường gìn đạo sòng nâu

Chung đường vui vẻ lành câu hòa đồng

Đường chi chí quyết đạo trong

Tránh xa tà dối lời không luận bàn

Đáp lời ta dạy minh quang

Kiếp trần mau ráng hòa xan đặng về.”

 

Pháp Âm #189. https://youtu.be/RLytKDAjuJ0 

PHÁP ÂM #189

“Mật gan giấy trắng truyền ra

Người ơi thế đó Pháp Hoa tức phàm

Chỉ dùng tài học chí tâm

Có câu bất toại sanh căm khí toàn

Không không, động động linh quang

Phải soi cho biết tấm màng chỗ che

Thái Hư một chỗ đâu về

Người không Nhất Thể u mê biết tài

Chỉ mang chi phục oai kim sắc tử

Đoạn kiếp nhi lai phút kỳ quang

Toán lịnh thẩm phúc ngay kỳ trọn

Quang quán từ chi chiếu rải ban

Chứng tri con trẻ lòng thành

Thảo ân theo hạnh tiện đền ơn

Vượt lên tất cả không sờn

Đáp công Cha Mẹ đạo chơn đủ đầy

Tịnh thường tâm đạo đó đây

Trên nhìn đàn trẻ hằng ngày lau thân

Lòng vàng cao cả chuyên cần

Cuộc đời tỏ rạng chánh phân cửa nhà

Đường đi nước bước tạo ra

Lo tròn di bổn cao qua vững yên

Khá khen cõi tục hữu duyên

Chờ chờ đợi đợi uyên tiên chóng về

Đức hiền gầy dựng chẳng nề

Cho đời tiết rạng bồ đề bóng trăng

Bóng vàng con chiếu rải ban

Đức từ rạng tỏ từ quang giáo truyền

Thiên Môn nguyên trăm trần miền

Bấy lâu tìm đất Môn Thiên ... chân

Phúc thiên dữ kiến đài môn tỏa

Lịnh sắp Thiên xoay thế Càn Khôn

Đáo đáo Nhiên Đăng kỳ ba tộn

Vinh phúc phường can phá triền cao.”

 

Pháp Âm #190. https://youtu.be/TJvxvb70_Pc 

 

PHÁP ÂM #190

“Dĩ dĩ kỳ ba Càn khai nhân tử

Phút Phong Thần Long Hoa chiêu an đoàn

Tiếng trống bon ngân tiền sách trại

Phong thúc thần uy nương thẩm kỳ.

Bàn qua bày tỏ lý thông

Nghe lời ta nói mắt trong biếc đời

Cố chừ tâm lộn kề nơi

Xa đàng kẻ xấu phá chơi thấu dò

Khỏe thân phụng múa ba làng

Trở về kêu réo nhẹ nhàng kẻ tu

Thưởng ban ai giỏi công phu

Hai tâm đạo đạo đền bù thảo ân

Dạy người nhân đạo đạo nhân

Không ngưng tiếng nói dạy lần chúng sanh

Lo chung lập đủ nghĩa lành

Vẹn toàn sắt đá đồng hành Đạo Tiên

Những phu nghì thiếp hóa duyên

Đưa đường sẵn có pháp thiên bồ đề

Lây lây Thiên tạo non Tề

Nêu gương trọn đạo chẳng nề tấm thân

Kiếp mang lao khổ hồng trần

Cửa nhà thân giả tạm lần thôi tầng [thôi tầng = thôi từng]

Vườn xuân hoa đạo đỉnh phân

Phương tu dạy pháp ráng tròn phàm tâm

Kim kim lộ chiếu hồi năng lộ

Tháo nền Quốc Đạo thịnh lục tăng nghi

Chiếu chiếu Thất Sơn non kỳ ân lộ

Khái khái thiện đào tỏa trùng lai

Sơn minh chi diệu chiếu rọi đàng

Lịnh phẩm can qua phúc tá vân đà

Hoa liên ngọc bích đề khai dựng luật

Sáng suốt cơ hiền cửa Lạc Long đà

Triều nghi bổn nguyện chuyển đạo ân quân

Than đồ chí lai sắp cuộc cờ

Nan chi phúc kỳ quang đoạn lộ

Cổ cổ lai chim đạn dung đàng

Tròn câu đạo lý ba thời

Trong tay nắm chặc pháp lời huyền khai

Nghe lời ta nói tới đây

Nhọc nhằn chớ hoảng Phật Tây vào lòng [Phật Tây = Phật Thầy Tây An]

Quyết ra phép bí Cội Thông

Nghe qua không tiếc nhỏ ròng tu theo

Một que môn cả ráng đèo

Cứu dân phương giáo dù nghèo thiện lương

Núi Cấm chuyển hành Tây đó mọc

Đến giờ đúng khắc sàng sảy lọc

Con Rồng rõ tự Tiên Phật giới

Kịp kỳ Thiên xuống khuyên mau học rành

Dốc núi cheo leo ô trược đó

Xác thân này bò tới lần dò

Mang theo nặng nhẹ lèo qua ải

Miệng khẻ cười rứt bỏ trống kho

Nan tùng khởi đài kỳ cáo luận

Phận Thiên kỳ nhơn đạo vô hình

Chấp chấp ngộ pháp đàn Tiên lộ

Thiên địa chi quang phúc kỳ quang

Ráng tri mệnh, lời ta đã dạy

Bao nhiêu đạo pháp nhiều ngày nhẹ thân

Ai ơi ráng nhẫn bao lần

Sự lành sớm biết tẩy trần thực hư

Mặc dầu lay đất chuyển từ

Ráng mà thân nhẹ ngao du trở về

Trọn đời kiên chí say mê

Đạo về muôn giấc lộn về lâm sơn

Lời ta kêu lớn tại trang gia

Khuyên ai khá nhớ thiện đà phải tu

Thời kỳ nạn tới giáng lu bù

Nói sao cho hết thân thù người ta

Không tu tai ách là kẻ ma

Kiếp người ta đâu thúi tha phải ràng

Biết thương mình cười việc rõ

Khuyên ai khá nhớ ngay đàng mà đi.”

 

Pháp Âm #191. https://youtu.be/yNF5UcPuYmA
 

PHÁP ÂM #191

“Bát chánh tâm quy lắm nẻo chân

Lòng lo hơi xúc quy nhất thống

Tứ đề gọi tiếng cầu luân chuyển

Tháng qua rồi mạnh động pha trong.

Phi phi thuyền pháp truyền sanh giáo

Quốc trần đề kế đạo tự vào

Tự tâm lay chuyển biết việc trầm

Nhất thế đạo đèn quy chánh đạo.

Kim nang hòa nghĩa hiệp tâm đồng

Noi theo dấu Phật đời thế thông

Đường về Đại Đạo xuôi ngược gió

Vẫn vui tự tại ngoạn khắp nơi. “

 

Pháp Âm #192. https://youtu.be/C0z1ijfAzGE
 

PHÁP ÂM #192

"Việc đã đến luận ký sắp hồi

Canh thâu ẩn tạo người ôi gần kề

Tư đồ sáo đến nhiều bề

Thân Thiên chi tử tứ bề lắm sao

Phong ca Nam địa thanh thao

Người ơi giả dạng đường bao năng kỳ

Dòm xem lộ vắng cùng đi

Thân danh sẽ đến áo quy cạn bày

Đài mây sen nở rộ tròn

Từ đây đạo pháp lập tròn chuyển xây

Thiên đài ai hởi đêm ngày

Người ơi tường đặng nay mai một đàng

Rạng danh chí giáo thời nay

Ai lo chỉ lối đạo khai lối về

Một đường chánh pháp bồ đề

Ngũ công thiện học rõ đề Kỳ Hương.

 

Bao năm chẳng quản đầu xanh

Biển sông cảnh đổi xanh quanh linh kỳ

Việc đời thế sự chung quy

Ai gìn đạo lý kỳ thi tuyệt vời

Nay Thầy cũng ráng hết lời

Cạn phân báu ngọc đạo thời tiên tri

Chờ trông thấu nẻo hồi quy

Đạo cơ phân định tôn tri trong đời.

 

Bao đoạn ngược thuyền tròn đáp

Ngược mình nuôi chí tròn qua thời

Đáng kêu phổ biến đạo đời

Gương lành treo đúng người ơi nói đường

Kim quang sáng chói khắp phương

Thời cơ phải hợp một trường lần qua

Ai ơi suy nghiệm cho ra

Thân vàng hiện kiếm người mà độ dân

Dạy truyền đạo chánh nơi thân

Hội bình tỏ một vài lời ngâm ca

Tuy là tư vị Chánh Đà [Chánh Giác Phật Đà]

Lo bề tu niệm ta bà bốn phương

Hữu tình mới rõ tấm lòng

Lo toan lời giải tiên phong tuồng này

Muôn trùng gió cuốn long mây

Ấn tiên phong hạ lịnh nay Thầy đàn.

 

Chi giả bút tiền năng chi giả

Tháo luồng cơ thúc chặc tắc chôn cơ

Ký ký đôi câu phận đầu thu gọn

Lai lai chuyển sang phận tớ người đi

Kiềng thiềng chi mệnh Phong Thần linh mệnh

Cẩn thận đạo nhơn đảnh duyên kỳ.”Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
2:14 CH(Xem: 500)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 765)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 849)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 891)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 816)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1117)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 924)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1211)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31.
7:39 SA(Xem: 1525)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1462)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 1767)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1586)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2281)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 1871)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:33 SA(Xem: 2994)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
3:16 CH(Xem: 3785)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 2877)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3173)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4161)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4091)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.