SẤM GIẢNG HẬU GIANG

11 Tháng Ba 201812:00 SA(Xem: 35236)Chúng tôi đưa lên đây bài Sấm Giảng Hậu Giang của Phật Thầy do chính Ngài Pháp Chủ của Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút tại Tòa Đình Trung Ương và công bố vào ngày 26 tháng 5 năm Ất Tỵ (1965) với mục đích làm sáng tỏ ý nghĩa hai câu "Ý trùng lai chư Phật ngóng trông" và "Câu ca đờn khải Tỵ Thìn" trong bài Pháp Âm #97 (Kho Lưu Trử -  Mật Điển Huyền Không Đàn Đinh Dậu/11/15AL).

 

LỜI TỰA:

Cuối năm Giáp Thìn cảnh tang thương của đất Việt đã bắt đầu tiếp diễn. Từ Âu sang Á, khói hôn trầm cuồn cuộn bốc lên, giòng hắc ám phong toả mờ trời đất. Con người bị lôi cuốn trong cảnh lửa binh, họa hoạn, nào biết được lẽ sống còn vì thời mạt pháp với lý tử sanh bất kỳ vô định. 

Đạo giáo vẫn quanh quẩn trong vòng tỵ hiềm, ngấm ngầm phân rẽ thần quyền giành ảnh hưởng chia phe lập phái. Chia tranh hai khối đang chực chờ ra tay tàn hại lẫn nhau để chiếm địa vị độc tôn trên hoàn vũ.  Nhân sanh trăm họ oằn oại vì cảnh đảo điên thế tục, không nghĩ đến ngày mai, chỉ biết sống tạm bợ để chờ những gì mới mẽ đổi thay cho bầu không khí vô cùng ngột ngạt giữa lúc này.  Một phần trí thức nắm lấy cơ hội để bóc lột, đem nhân nghĩa lòe đời, mượn đạo đức quốc gia để cũng cố lợi quyền danh vọng. Người toàn thiện lại ẩn cư, chán ngán điều thay đổi. Kẻ mượn đạo tạo đời không kể kiên gì Thánh Thần Tiên Phật. Hỡi ơi, thiền môn mạt pháp! Thánh đạo tăng vu! Tiên gia lạc chi!

Đức Di Lạc sắp khai kỳ Long Hoa Đại Hội để dựng lại đời Thượng Ngươn Thánh Đức, chỉnh đốn đạo mầu, tuyển lọc nhân tâm. Ta đến trước để báo tin Đức Vương Phật sắp ngự phàm, cũng là ngày lành còn dữ mất.

Từ trước đến nay Đời cứu Đạo, vì chưng đạo giáo không thể hiện được đức từ bi cam thâm huyền diệu của các bậc giáo tổ đã khai sáng nhân duyên. Người tu hành không thể yên ngồi để lắng nghe những tiếng đau thương của thế tục, sớm mỏ chiều kinh mà gọi là cứu nguy cho sanh chúng.

Muốn làm được bậc Thế Tôn hay minh chứng là linh tử từ Thượng Giới xuống phàm ta phải thể hiện được tình thương, có nghĩa là hiện hữu hóa thuyết từ bi, ngoài việc phá vỡ vách mê si bằng chân thuyết còn phải thực tế đùm bọc nhân sinh, quên mình vì đại chúng, mới mong cứu rỗi một phần nào cho nhân loại. Có như thế nhân gian ai mà chẳng công nhận ta là Bồ Tát Thiên Thần lâm phàm tế chúng trong buổi mạt ngươn này.

Biết rằng Thiên Đình đã phán xét, khắp thế giới trong buổi mạt ngươn này vì quá say mê vật dục xa hoa, đắm chìm trong hư ảo của kiếp trần, chẳng nể kính gì Thánh Thần Tiên Phật. Dầu luật trời có trừng trị theo lẽ tự nhiên thanh thăng trầm trược, cũng không thể cứu nổi con người trong lúc đảo điên vì tâm cuồng trí loạn.

Ta chuyển huyền linh cùng Trăm Quan Thượng Đẳng có nhân duyên sẽ đến cùng ta đặt viên đá Đạo Vàng đầu tiên cho xứ sở, từ thôn quê đến thành thị cho rõ lẽ nhiệm mầu của các Đấng Cao Linh.

Ta đã tùy duyên khai khiếu, chuyển tứ huệ linh cho phần thể xác trong kiếp này và nhất là bổn phận của các tiền nhân huyền linh thượng đẳng thọ điệp sắc để bảo toàn hữu hình cho đến ngày Phật Vương ngự thế.

Nam Mô Di Lạc Thiên Tôn Khai Môn Chuyển Pháp

Trung Ương ngày 25-6-1965 (26-5-Ất Tỵ)

Pháp Chủ Huỳnh Đạo
 
  

SẤM GIẢNG HẬU GIANG

Hậu Giang tháng sáu ngày rằm

Quản Long hữu phước Ta lâm điển truyền [xứ Quản Long, Cà Mau]

Du thần tấu Kỳ liên Vân phủ

Các linh căn hội đủ nơi này

Trông chờ sắc điệp của Thầy

Giữa năm Ất Tỵ hiệp vầy cơ duyên [25/6/1965]

Thương các đấng lương hiền vì Đạo

Quyết một lòng vững tạo ngôi lành

Mấy mươi năm lẽ nào thành

Bởi chưng nhiều kẻ giựt giành phân chia

Kìa THẦY MẸ sớm khuya tá bút

Chiếu điển vàng giục thúc tu hành

Tà luân phiếm đạo mượn danh

Làm cho tất cả tinh anh khó tường

Gần đến buổi Phật Vương ngự thế

[Ta] Vâng sắc truyền [của] Ngọc Đế [để] xuống trần

Nên chi quỷ quái xây vần

Gây nhiều cơ khảo chia phân khắp cùng

Vì thấy thế Huyền Khung [Thượng Đế] truyền định

Vâng điệp vàng chờ lịnh [Di Lạc] Thiên Tôn

Nên Ta tá xứ Long Môn [xứ Quản Long]

Chuyển phần xác thế chiết hồn cạn phân


Vừa bước đến Tắc Vân thọ ký [Tắc Vân tại Cà mau]

Nghe du thần điểm chỉ căn duyên

Hội toàn công đức quần tiên

Hậu Giang sấm giảng chơn truyền hoằng khai

Ta vâng lệnh Như Lai Phật Tổ

Cùng Tam Thanh phổ độ chúng sanh

Trong cơn binh lửa tan tành

Thần Long hộ trợ người lành thoát nguy

Nay tuy thấy loạn ly có mấy

Vài niên sau nhìn thấy thảm thương

Nam Mô Di Lạc Phật Vương

Sắc truyền Huỳnh Đạo pháp cương trị đời

Ba tiếng sấm muôn nơi thành biển

Thất đảnh thay, cửu chuyển long phi

Định thời phục thỉ châu nhi

Thượng Ngươn Thánh Đức khai kỳ Phật dân

Giờ tuyển trạch [chọn lựa] nguyên nhân căn kiếp

Chọn giống lành tái kiếp từ bi

Trách vì nghiệp thế mê si

Quên ơn Tiên Tổ pháp quy chẳng tròn

Đời mạt hạ không còn trung hiếu

Buổi tàn ngươn kết liễu Nho Tông

Hỡi ơi dòng máu Lạc Hồng

Bốn ngàn năm lẽ phụ công tiền đồ

Nhìn qua cảnh Phong Đô ngạ quỷ

Thương cho người không nghĩ ông cha

Đạo Vàng khai chuyển Long Hoa

Quên ơn Tiên Tổ, Diêm La khổ hình

Trời đâu dạy bỏ tình đạo đức

Phật nào khuyên bảo dứt nghĩa nhân

Trung can còn được Thánh Thần

Huống chi Huỳnh Đạo xả thân cứu đời

Nay cơ bút ngàn nơi đại khảo

THẦY bế cơ [bút] từ dạo khai Xuân

Tam Tòa truyền sắc hạ từng

Ma Vương lộng phép phải ngưng cơ huyền

Chỉ có điển Hậu Thiên đôi chút

Là Thánh Thần giục thúc mà thôi

Riêng THẦY MẸ chẳng ra lời

Cũng như Tam Giáo nhất thời không lâm

Vậy bổn đạo nên tầm lý chánh

Dụng lời xưa so sánh lời nay

Kẻo không sa cảnh đọa đày

Uổng công đức Đạo từ ngày khai cơ

Đốn ba năm một giờ thiêu rụi

Công ngàn đời nửa buổi tiêu tan

Vì thương cho cảnh Nam Bang

Như Lai Hộ Pháp điện vàng quỳ xin

THẦY [Thượng Đế] thương xót công trình giáo đạo

Nên sắc truyền quy tạo Hậu Giang

Cho Ta mượn thế cơ vàng

Dắt dìu nam tử khoa tràng dự thi

Chọn một xác nhu mì đạo hạnh

Chuyển kiếp trần kịp lãnh máy huyền

Huệ linh thông suốt Tam Thiên

Long Hoa hướng dẫn quần tiên chầu Thầy

Nay là buổi Tà, Tây lộn lạo

Dụng kim tiền mạnh bạo khắp nơi

Nhìn chung Ta lắm thương ôi

Đời mê ly loạn Phật ngồi đâu yên

Viết đến đây lòng liền xao động

Gọi du thần ai vọng điều chi?

Mới hay trong cảnh hàn vi

Có người tâm đạo hiện quỳ vái van

Buông bút ngọc đại đàn hiện tới

Hiển thần thông xá lợi hào quang

Mượn xác thể chơn tâm cứu khổ

Chọn nhân hiền dìu độ nhân sanh

Thương thay vận nước tan tành

Nơi nào gần gũi thị thành khó nguy

Càng đói khổ loạn ly khắp chốn

Hiệp Chủng [Quốc] phân cách bốn năm nơi

Gọi mười tám nước sang chơi

Bất kỳ sấm nổ rã rời tứ phang

Chừng đó mới hào quang ta hiện

Vâng lịnh Trời định chuyển minh châu

Súng ngưng tiếng nổ đâu đâu

Máy ngừng điện chạy vì câu diệu huyền

Lúc đáo để mới truyền bửu pháp

Đạp tường vân quy nạp đức tài

Tin không tới đó sẽ hay

Ai gieo đúng giống ai sai chơn truyền

Tuy thế tục chinh nghiêng hung ác

Ta từ bi nhẫn đạt lý sâu

Gần người hiền ắt hiền lâu

Cận người hung dữ nhiểm câu ngang tàn

Vâng điệp chiếu Tây phang chuyển bút

Soi đuốc từ vẹt ngút ma ha

Đường đi còn chẳng bao xa

Nữ nam cố gắng Long Hoa Hội kỳ

Không muốn dụng huyền vi Phật Thánh

Chỉ gọi người đến lãnh hồng ân

Kìa kìa năm tháng xoay vần

Còn bao nhiêu tuổi hãy lần tay coi

Chẳng tu tỉnh học đòi vật chất

Tan xác phàm còn mất hồn linh

Đạo Vàng sao mãi chống kình

Đến cơn bát loạn Thiên Đình khó phê

Đêm khuya khoắc tư bề yên lặng

Giọt mưa tàn rơi nặng ngoài hiên

Mộng hồn theo giấc cô miên

Hỡi ai có biết Phật Tiên giáng trần

Cất tiếng gọi Thánh Thần bổn cảnh

Đến cùng ta đêm lạnh hàn huyên

Chuyển trần gặp lúc đảo điên

Lòng ta chi xiết ưu phiền nhân tâm

Quyết ra sức rừng cầm xông lướt

Mượn gậy thần lần bước qua truông

Dắt dìu chỉ rõ cội nguồn

Nẻo về Bạch Ngọc không suông bước đường

Cay đắng mới tận tường kiên nhẫn

Lửa thử vàng tuổi vẫn y nguyên

Mong sao bá tánh tròn duyên

Gặp nhau giữa chốn Hoa Liên Niết Bàn

Lũ quỷ quái dụng đàng tà thuyết

Rẽ chia nhau để giết Đạo lành

Toan điều hơn thiệt lợi danh

Khinh khi Trời Phật ghét ganh nhân hiền

THẦY NGỌC ĐẾ quản quyền phân định

Thường nhủ khuyên thành tín hiệp hòa

Hỡi người trong giấc Nam Kha

Chớ vì việc nhỏ bỏ qua công trình

Biết bao kẻ quên mình vì Đạo

Bỏ kiếp này được Đạo tiên bang

Non bồng nước nhược xuê xoang

Rồng chầu phụng múa nhạc vang Thượng Đài

Hào quang tỏa linh oai khắp chốn

Vẹn một lòng phản bổn hườn nguyên

Đắc thành Phật Thánh Thần Tiên

Muôn thu toại hưởng an nhiên huệ hồng

Tạm bút tuệ vài dòng vội tả

Tạo quả lành thong thả về tiên

Trước toan phải định tâm yên

Gát điều tư lợi lụy phiền lo âu

Bỏ tất cả vọng cầu ảo ảnh

Để tâm bình diệu cảnh hư không

Chẳng còn chút bận nơi lòng

Tất nhiên từ huệ phát thông trí thần

Ngày một buổi sớm cần nhập định

Suy xét điều lão bệnh tử sanh

Truy nguyên cạn lý mối manh

Cuối cùng tỏ ngộ pháp lành căn cơ

Xét cho cạn trước giờ hiện hữu

Tại vì đâu thành tựu chiếc thân

Ai xui luân nghiệp nơi trần

Mang nhiều cay đắng nợ nần oan khiên

Lúc lớn lên danh quyền mờ ảo

Đó thời kỳ duyên tạo quả, nhân

Là trong lúc trụ chơn thần

Lấm lem cát bụi phong trần khổ đau

Tranh quyền tước lộc cao vị cả

Đua bạc vàng vất vả đêm ngày

Tỉnh ra mới biết là say

Tóc kia điểm trắng còng vai gối dùn

Đúng thời hoại cuối cùng thể xác

Thương thân người chưa đạt ước nguyền

Mộng trần chất chứa huyên thuyên

Đeo đai dục vọng qua miền hư vô

Rồi mới tiếc Nam Mô chưa trọn

Đến thời tan chẳng dọn sạch lòng

Hỡi ơi thành trụ hoại không

Luân hồi trăm kiếp cũng trong bốn đường

Kỳ mạt hạ Phật Vương ngự thế

Chuyển huyền năng linh huệ soi chung

Tuyển trang hiền hiếu anh hùng

Trạch người đức độ cần dùng mai sau

Trong  lúc cảnh ba đào chưa dậy

Là Phật Tiên còn cậy tay phàm

Định hồi vớt chúng kỳ tam [trào tam]

Sắc truyền Huỳnh Đạo Việt Nam tái trần [Huyền Thiên xuống thế lần 3]

Tùy nhân duyên mượn phần xác thể

Dắt người hiền khỏi bể trầm luân

Nếu Đời nghe Pháp khâm tuân

Thì đâu có việc lẫy lừng thế gian

Đây gần buổi tai nàn thống thiết

Ta thương đời nhất quyết ra thi

Gọi trang hiền đức thúc quy

Kịp ngày chầu Phật, Cung Vi toại nguyền

Cảnh thế sự lộng quyền bốn hướng

Nếp đạo mầu sống sượng khắp nơi

Dân tâm cam chịu rã rời

Biết đâu nương tựa đoạn đời hôm nay

Kẻ quyền tước dùng oai hiếp chúng

Đạo giáo thì lợi dụng lòng tin

Bày điều tranh lấn hữu hình

Để bao người chịu lụy mình bởi đâu?

Phật Thánh cũng buồn rầu mạt hạ

Giống rồng tiên thảm đọa quá nhiều

Nơi nào có Phật có yêu

Có Tiên có quỷ có siêu có phàm

Nhận cho rõ kỳ tam tà chánh

Kẻo hoài công khó tránh đọa đày

Lời xưa dạy chẳng hề sai

Tiền xa kỳ phúc hậu lai kỳ hành

Ta vâng sắc Tam Thanh điệp Phật

Dẫn tôi hiền nẻo thật bước qua

Ơn nhờ Di Lạc, Thích Ca

Kim Cung chiếu triệu Long Hoa pháp truyền

Gìn ác long hạ miền dấy động

Chấp linh kỳ hiển lộng thần oai

Gậy trầm phúc ký vung tay

Hộ trì hiền đức Thiên Đài cao phi

Thương người trước lo vì thế tục

Chuyển huyền linh thúc giục ngàn phương

Hằng mong khai hóa đạo trường

Thống tam, quy ngũ Phật Vương hiện trần

Kỳ đảnh túc tam phân thiên hạ

Trương sắc vàng cứu họa lê dân

Long Hoa Đại Hội cũng gần

Hỏi ai chưởng quyết Thánh Thần gia phong?

Trước đài liên chín rồng triều kiến

Dưới bệ tiền tướng hiện lai nghinh

Chọn trang hiền hiếu trung trinh

Trị đời Thánh Đức thái bình an khương

Ta vâng lệnh Tây Phương truyền dạy

Dầu khổ lao nào nại xác phàm

Nhiều đời luân chuyển non Nam

Bao phen tái thế trung cang tỏ bày

Nay thọ sắc Phật Đài Kim Khuyết

Tỏ lời châu thệ quyết cứu đời

Phù sinh kiếp tạm chiều mơi

Mấy ai ra sức tàn hơi vì Thầy

Nơi thượng đảnh ngàn mây bay cuốn

Chốn trầm luân vô lượng sóng xao

Bao giờ cho hết binh đao

Trở về bái lịnh xin vào tịnh yên

Nghe tiếng khóc người hiền xót dạ

Biết làm sao khi đã dại rồi

Oan khiên phải trả người ơi

Nguyện cầu Phật Tổ chứng lời cầu xin

Ta thọ ký huyền linh Di Lạc [Huyền linh DI LẠC thọ ký cho Ta]

Thương chúng sanh buổi mạt ngươn này

Ta truyền linh huệ Phật Thầy

Bút vàng sấm giảng đủ đầy khuyên lơn

Tuy đôi phút giận hờn thời vận

Cũng dặn lòng không bận tâm như

Quyết đem chơn lý Cung Hư [Ngọc Hư Cung]

Chờ mong Long Hội tôn sư sắp bày

Ta khuyên kẻ oằn vai gánh Đạo

Nặng lòng sầu hoài bảo thiêng liêng

Gặp cơn quỷ quái lộng quyền

Đừng quên Thầy, Tổ ưu phiền đợi trông

Tiên Phật chỉ dùng lòng từ khiết

Nào rẽ chia chơn thuyết Đạo Huỳnh

Mặc ai khoe giỏi chống kình

Nguyện trên Phật Tổ chứng minh cho đời

Thương đồng chủng ngàn nơi điên đảo

Biết bao giờ mới thạo lý sâu

Ta nay bắt một nhịp cầu

Đường về Tây Vức nhiều câu ưu phiền

Tỉnh giấc điệp không hề buông viết

Tả từ chương chi xiết thương tâm

Vẳng nghe tiếng nổ ì ầm

Đau lòng vì cảnh hồn trầm muôn nơi

Chưa đến lúc Phật Trời xuất hiện

Để cho đời lắm chuyện tang thương

Tội gì phải đổ máu xương

Cũng đồng nhân loại không nương lòng từ

Cũng một cõi Cung Hư sanh hóa

Muôn vạn loài cội cả Chí Tôn

Giết nhau tranh chữ dại khôn

Sao không biết xót linh hồn bơ vơ?

Nguồn cảm xúc cuốn mờ mũi viết

Điểm từ chương chi xiết ngại ngùng

Ta nay như thể cội tùng

Trơ gan dầu dãi bảo bùng tuyết sương

Nguyện hoằng hóa bốn phương giáo pháp

Tùy phước lành phù hợp căn nguyên

Ta nào có ý tư riêng

Mượn phần xác thế thiêng liêng bút đề

Lúc bình tịnh không hề lo liệu

Đến lửa binh kéo níu được ai

Dầu cho Nam Hải Như Lai

Từ bi cũng chẳng cứu ngày nguy vong

Khi khô ráo không trồng giống tốt

Lúc nước tràn gieo hột được nào

Không tu gặp lúc ba đào

Phật Trời đâu cứu binh đao cấp kỳ

Cảnh đói khổ cùng nguy có Phật

Giờ còn yên lẽ thật chẳng lành

Đạo Vàng ứng hóa Tam Thanh

Đôi đường tâm pháp chỉ rành căn cơ

Vẹt mây ám ngút mờ vạn nẽo

Lãnh hồng ân để kẻo hoài công

Tắc Vân thiên định Hắc Long

Người hiền sẽ được gia phong hậu kỳ

Nghe tiếng nổ ầm ỳ bên vách

Xuất thần du quanh rạch Quản Long

Xa xa ngó thấy bên sông

Thánh Thần triều ngự đến đông mừng Thầy

Tay vung bút miền Tây ân tứ

Dạy chơn linh hội đủ nghe lời

Tùy duyên phổ hóa muôn nơi

Thừa vâng điệp sắc Phật Trời Ta ban

Đại Phong Thần trăm quan thượng đẳng

Giờ quả công để đặng chu toàn

Siêu thăng quả vị Niết Bàn

Phật Vương ký ấn cho hàng linh nguyên

Nay Huỳnh Đạo vững thuyền tay lái

Có chư tôn chi đại cơ linh

Đều vâng lệnh của Thiên Đình

Giúp ta khai mối Đạo Huỳnh hôm nay

Đường còn phải chông gai hầm hố

Rán theo Ta tránh chỗ lạc lầm

Dầu cho cách trở xa xăm

Vững lòng tin tưởng ta lâm giáo truyền

Coi sấm giảng suy nguyên lý đạo

Hành cho tròn hầu tạo huệ linh

Dầu ai nặng nhẹ phận mình

Cúi đầu niệm Phật làm thinh mỉm cười

Biết rằng chúng còn bươi móc đạo

Chê Phật Trời khinh ngạo Thánh Tiên

Quyết lòng đạp đổ thần quyền

Mưu thâm kế độc huyên thuyên khắp cùng

Đến phán xét đâu dung kẻ ác

Buổi Đại Đồng hạ mạt tiêu tan

Còn chăng chỉ mối đạo vàng

Phật Vương chính thật Minh Hoàng [Thượng Đế] chiết thân

Chờ Ô Thước sông Ngân nối nhịp

Khắp trời Nam hòa hiệp một nhà

Ta nguyền trước Phật Di Đà

Lập thành Đại Hội Long Hoa mới về

Thương trần tục ta thề ráng độ

Tu không thành ta khổ dùm cho

Bỏ điều hơn thiệt so đo

Dứt bao nhiêu chuyện phiền lo nặng nề

Đức Ngọc Đế không hề yên dạ

Thương chúng sanh truyền tả Canh Thân [1980, 2040]

Di Đà ứng hóa nhiệm mầu

Hào quang phóng xuống lục châu cứu đời

Truyền sấm giảng trong thời nghiêng ngữa

Đến nơi rồi nhà cửa tiêu tan

Không tu chớ có thở than

Uổng thay chơn lý Đạo Vàng cao siêu

Một kiếp chót chớ liều muôn thuở

Kỳ xá ân che chở vạn loài

Không tìm đến chỗ thanh bay

Cứ đua theo chốn đắng cay tranh giành

Theo Huỳnh Đạo mây lành che chở

Thức tỉnh rồi đừng ngở hôn mê

Từ nay cố gắng vẹn bề

Chuyện xưa đoạn dứt lập thề tạo công

Phật đâu chấp khi lòng sám hối

Ta nào hờn khi lỗi ăn năn

Nhìn kìa mười bốn có trăng

Ba mươi tăm tối nhớ rằng đổi thay

Tu nhất kiếp một ngày gặp Phật

Ngộ nhất thời thành bậc Thánh Tiên

Chờ khi Tam Giáo Quy Nguyên

Đến năm Thân Dậu Hoa Liên trổ đài  [2028, 2029]

Thảm đất Bắc họa tai tan nát

Địa ách bày thành cát Trung Đông

Bốn phương tuôn đổ máu hồng

Hắc Long giá võ Chín Sông trở đầu [Cửu Hà quay về]

Chừng đó khắp hoàn cầu điên đảo

Chốn thành đô cơ khảo điêu tàn

Máu xương hòa cảnh cơ hàn

Giờ đây chưa tỉnh mộng vàng hay sao?

Chờ đến lúc ba đào nổi dậy

Thủy quái theo nước chảy rạt rào

Nghiệt long còn kể ai nào

Trên trời dưới đất xiết bao thảm sầu

Ta mới hiện dụng bầu linh dược

Thâu ác long tứ phước cho trần

Giờ đây tạm mượn xác thân

Đến ngày Long Hội xử phân chánh tà

Ai cầu nguyện thì Ta mới tới

Ai thành lòng trông đợi Ta về

Dầu cho trong giấc hôn mê

Quyết đem linh huệ diệu đề chỉ cho

Thuyền Bát Nhã con đò cập bến

Chờ đợi người bước đến qua sông

Sợ gì những chuyện gió giông

Chờ cho hết giống Lạc Hồng mới thôi

Thuyền dầu nhỏ đứng ngồi muôn triệu

Biển trần to huyền diệu tay thâu

Tịnh lòng lục tự tròn câu

Niết Bàn Bạch Ngọc có đâu xa vời

Tin đâu cũng có Trời để mắt

Giữ từ bi nghèo ngặt phải cam

Bỏ điều sân nộ si tham

Mượn thanh long của Già Lam đoạn trừ

Nhìn sanh chúng quá ư mê muội

Kiếp luân hồi muôn tuổi được đâu

Vòng tròn cồn vực bể dâu

Biển sông bốc nước trên đầu thành mây

Gió vụt thổi mưa rày tuôn xuống

Nào nguồn ao đồng ruộng rạch sông

Chảy ra biển nọ mênh mông

Cũng lên rồi xuống vòng quanh đất trời

Tuổi đương xuân là thời hạnh hưởng

Nào sắc tài pháp tướng thế gian

Bao năm rồi cũng sẽ tàn

Bao nhiêu sung sướng nghiệp hoàn bấy nhiêu

Đương lúc tuổi còn nhiều sinh lực

Định tâm thần đánh thức giấc nồng

Biển trần sóng cuộn mênh mông

Màng chi mấy tất bụi hồng nhẹ đưa

Dầu tranh lấn không vừa một kiếp

Túi tham lam chưa kịp đủ đầy

Nợ đời bổng chốc buông tay

Phu thê phụ tử có ai theo mình?

Còn sự sống, còn tình còn nghĩa

Còn anh em, còn mẹ còn cha

Thác rồi chúng sợ thành ma

Chung quanh đều phải tránh xa xác trần

Hỏi như thế chiếc thân là giả

Biết giả thân mau khá trọng hồn

Ngoài phần thể xác tinh khôn

Chơn linh đang đợi khai môn xuất thần

Khai Huỳnh Đạo đâu cần muôn vạn

Tuyển nguyên nhân xét cạn lý mầu

Một triều có mấy công hầu?

Lẽ đâu tất cả đều chầu phong vương?

Muôn binh dễ, tướng lương tầm khó

Hỡi ai người đã rõ Đạo Huỳnh

Theo ta đến trước cung đình

Rửa mình cho sạch, dọn mình hôm nay

Dầu cho cảnh lầu đài khuê các

Rán vẹn gìn gieo hạt giống xưa

Giữ niềm [mối giềng] đạo đức muối dưa

Đó là Chánh Pháp Đại Thừa cao nhiên

Từ thôn giã thị thiền nghe rõ

Ta truyền rao chớ khá quên lời

Thừa vâng điệp sắc Phật Trời

Ta tròn phận sự đúng thời khai minh

Tùy duyên kiếp dầu tin hay chẳng

Rán ghi lòng phẳng lặng chờ coi

Cầu trên Phật Tổ xét soi

Chuyển trần điểm hóa có đòi chi đâu

Miền trần tục vui câu đạo lý

Là Ta xong sắc chỉ Như Lai

Trở về tâu trước Phật Đài

Thương người hiền phải đắng cay trăm chiều

Phổ Huỳnh Đạo cao siêu giáo tuyển

Cũng đôi lần hiển hiện thần thông

Hỡi ơi trong cõi trần hồng

Vừa tu, vừa tiếc, vừa mong, vừa ngờ

Dạy ráo tiếng ra thơ khuyên nhủ

Dụng điệp vàng hội đủ Thánh Thần

Chơn linh dầu có xa gần

Giúp ta cho được tròn phần quả công

Đợi đúng buổi mây rồng phong thưởng

Hiện giờ nay tạm chưởng pháp lành

Tùy duyên kêu gọi nhân sanh

Đạo Huỳnh thành tựu lưu danh muôn đời

 Dầu lục đạo luân hồi ma quỷ

Giúp cơ trời trọng quý Đạo Huỳnh

Long Hoa đều được hồi sinh

Thọ kỳ pháp giới Thiên Đình ân ban

Ta lao nhọc đâu màng thân thể

Tử sanh quyền Ngọc Đế mà thôi

Mong sau sanh chúng qui hồi

Long Hoa đều được vị ngôi Liên Đài

Gặp cảnh khó chớ nài nặng nhọc

Đó là THẦY cho học thêm bài

Lưng mang đầu đội gánh vai

Có đâu Ta chẳng đoái hoài hay sao?

Gia bần biết con nào hiếu hạnh

Quốc loạn ly trung chánh tỏ tường

Nam Mô Di Lạc Phật Vương

Cầu trên sớm hiện pháp cương điểm truyền

Tu sao được mối giềng chung một

Nguyện cho thành một cội gồm ba

Tu sao yên nước lợi nhà

Cầu sao cho được ông bà siêu thăng

Tu cho được hạnh bằng Thị Kính

Tập tâm từ phụng kỉnh thiêng liêng

Quả công nhiều ít chớ phiền

Đó là muốn trả oan khiên cho rồi

Nên gắng chí tài bồi đức độ

Nguyện Phật, Thầy phù hộ cho qua

Dầu cho Ta có cách xa

Du thần thường tấu ngày ba bốn lần

Phận tăng sĩ ta cần kêu gọi

Ban huệ từ cho mọi người hành

Hậu Giang nhiều kẻ hiền lành

Sấm truyền Huỳnh Đạo lập thành pháp quy

Rồi sẽ đến Trung Kỳ giáo hóa

Nghe du thần vừa đã tấu trình

Đảo điên thế sự nghiêng chinh

Nhà tan cửa nát dân tình thảm thương

Dầu biết đạo không thường hiếu đạo

Có ai đâu chỉ bảo tận tường

Rêu rao bày bịa yêu thương

Mấy ai tận tụy thanh lương tu trì

Nên Ta quyết ra đi một chuyến

Tuy biết rằng nhiều chuyện gian nan

Miễn sao xây mối Đạo Vàng

Tròn nguyền cùng Phật nào màng khó nguy

Nếu không có huyền vi Phật Thánh

Thì xác trần ta lãnh chi đây

Thà về đảnh thượng cung mây

Rừng tòng dạy lũ cáo cầy còn hơn

Ta cho biết Cấm Sơn đài báu

Ba tiếng rồi cải tạo Trung Ương

Thần thông chánh pháp Phật Vương

Thay sông đổi núi tạo đường khắp nơi

Đến khi đó tuyệt vời huyền diệu

Cảnh vô vi kết liễu hữu hình

Không còn cao thấp nhục vinh

Đâu đâu đều được cung nghinh trần vàng

Đế đô lập xuyên ngang Thất Đảnh

Sử Hoàng Triều xuất thánh Cửu long

Chư nhu thập bát hiệp đồng

Lai nghinh điệp sắc thọ phong tôi thần


Hiện giờ đây ân cần Ta dạy

Hiệp hòa nhau để đặng học hành

Thương yêu lui tới em anh

Đỡ nâng trong lúc chiến tranh thời kỳ

Dầu Ta có ra đi hóa đạo

Cũng thường về chỉ bảo vô vi

Giúp hồi thống khổ ai bi

Kinh Ta thì nhớ pháp qui hành tròn

Quản xuyến cảnh năm non bảy núi

Tái trần nay dụng buổi thuyết minh

Ta nào có quản công trình

Chọn thân chuyển kiếp huệ linh thông truyền

Rằm tháng sáu Tỵ niên xuất thế  [Rằm tháng 6 -1965, là ngày xuất sấm ký này]

Nơi Hậu Giang Ngọc Đế định rồi

Long Môn sấm ký để lời

Chơn truyền HUỲNH ĐẠO nhất thời hoằng khai [tạm thời hoằng khai Huỳnh Đạo Hữu Hình]

Tiên tri trước hậu lai sẽ rõ

Cuối niên Thìn chỉ ngõ lai lâm [cuối năm 2024]

Trung niên Ất Tỵ ngày rằm [giữa năm 2025]

Thánh Thần triều bái TA lâm nơi này [nơi khai mở Huỳnh Đạo Vô Vi 2024-2025]

Thân Dậu niên an bày thế cuộc [Thân Dậu 2028-2029]

HỘI LONG HOA ngọn đuốc ĐẠO HUỲNH

Tàn Đông xuất hiện Tổ Đình

Năm Dê mùa Hạ phỉ tình đợi mong [mùa hè 2027]

Cảnh đắng cay mặn nồng dành để

Thử anh hào khuôn lệ xưa nay

Tu hành đừng tính rủi may

Bán buôn chi đó đúng sai lỗ lời

Lúc bình tịnh đón mời không tới

Buổi khốn cùng đào bới đâu ra

Thương đời lòng quá xót xa

Sấm truyền đôi quyển gọi là nhân duyên

Ta không thể ngồi yên tịnh tọa

Giữa lúc đời gieo họa tứ phương

Dốc lòng vì đức Phật Vương

Quyết đem tâm lực vạch đường cổ kim

 
Cảnh tang tóc là điềm tận diệt

Càng ngày thêm cay nghiệt cho dân

Văn minh cơ khí tối tân

Bây giờ chưa được một phần nào đâu

Chừng nghe chúng [khoa học] nhiệm mầu sanh tử [cloning, stem cells...]

Đã đạt thành [là lúc] họa dữ đến nơi

Người bay, người độn, người bơi

Giết người bằng ánh sáng trời bủa vây [vũ khí laser]

Nay tuy thấy như vầy chưa mấy

Đến thời kỳ mười bảy bước qua

Thầy chùa cùng với ông cha

Không còn một mảnh cà sa áo dòng

Thảm nửa cõi trời Đông nhuộm đỏ

 
Khóc giống nòi Ta nhỏ lệ thương

Cầu xin cùng ĐỨC PHẬT VƯƠNG

CHA LÀNH tứ phước Trung Ương Nam Trào

Cõi Giang Đông binh Tàu ồ ạt

Quyết đạp bằng thành vạc Tôn Quyền

Phụng Sồ bày kế tỏa liên

Đông phong Gia Cát đốt thuyền Tào Công

Mượn sức gió định xong việc lớn

Tuy thấy điều mạnh tợn khắp cùng

Luật trời bạo ác đâu dung

Trong cơn bát loạn anh hùng mới thi
 

Đây là đoạn tiên tri dành để

Cho những người trí tuệ hiểu thông

Dầu rằng gặp cảnh gai chông

Niệm ơn Thầy, Tổ thề không đổi dời

Lũ tà phiếm dụng lời bài bác

Quyết phá trần tan nát đức tin

Nể gì sấm giảng kệ kinh

Ếch ngồi đáy giếng ngỡ mình trông xa

Thấy như thế lòng ta đoài đoạn

Buổi tàn ngươn ly loạn ngàn phương

Coi chừng ác quỷ ma vương

Cũng mang lốt đạo phá đường Thánh nhân

Luôn ganh ghét không cần kiêng vị

Hể đạo mình là quý báu hơn

Bày ra phước thiện thi ơn

Xem qua không có nghĩa nhơn chút nào

Đông đồng bệnh tiền trao thuốc hốt

Kẻ nghèo nàn mai mốt sẽ hay

Tội kia ghi sẵn nơi này

Đến ngày Đại Hội nát thây giữa đường

Còn có lũ vô lương mượn đạo

Nhục Tổ, Thầy khinh ngạo tiền nhân

Chánh chơn thì lại giành phần

Mà lòng bạo ác Thánh Thần đâu dung

Kỳ đại xá Huyền Khung ấn ký

Phật Tổ truyền Pháp Chỉ Lôi Âm

Thưởng ban Di Lạc tay cầm

Ngũ hành thâu lại chẳng lầm mảy lông

Chừng nào thấy cuồng phong nổi dậy

Nơi miền Nam cho thấy tận đời

Hai sông nước đổ thây phơi [2 sông Tiền Hậu]

Đó là địa ách thiên thời báo nguy

Canh Tân kim số kỳ định sẳn [Canh Tuất 2031, Tân Hợi 2032]

Ly hóa Càn Đông Thắng Như Lai [đổi trục địa cầu, đảo ngược Bắc Nam]

Lập thành Phật Quốc Thiên Khai

Tam Thiên phụng chiếu vân đài huệ linh

Tất cả vị Thiên Tinh hạ thế

Chánh Pháp hòa đạo thế nêu gương

Có công Trời Phật mến thương

Hy sinh kiếp chót Phật Vương đem về

 
Đã biết thế đừng mê cuộc thế

Thân tị trần đừng để tâm trần

Thoảng nhìn mấy lớp phù vân

Chỉ trong khoảnh khắc mấy lần đổi thay

Hằng chờ đợi đến ngày siêu thoát

Vượt ngàn mây cỡi hạc chầu Thiên

Đừng cho sa chốn âm tuyền

Ta nay dầu có tình riêng khó vời

Cạn bút ngọc để lời tâm pháp

Tùy nhân duyên phù hạp hành theo

Dù cho gặp cảnh khó nghèo

Chữ tâm dọn sạch hầu gieo giống lành

Xưa Sào Phủ công danh không nhiễm

Người Hứa Do rất hiếm đời nay

Thanh bần thử hỏi mấy ai

Thuấn Nghiêu man dã không sai tâm lành

Chẳng cần việc đấu tranh cơ xảo

Miễn làm tròn được đạo nhân gian

Trong Không mà Có mới toàn

Có rồi ắt diệt ai màn chi đâu

Thương những khách sòng nâu áo bã

Trả nợ đời vất vả sớm hôm

Cũng vì manh áo chén cơm

Trong cơn cùng khó vẫn ôm lòng lành

Trang sử xưa để dành sự tích

Lũ Bàng Quyên bội nghịch đâu còn

Thệ nguyền bằng hữu trên non

Xuống trần gặp cảnh vàng son thay lòng

Lúc nhà Trụ cuồng phong nổi dậy

Ân Hồng, Giao nhờ cậy tôn sư

Thương trò rót cạn lòng từ

Truyền cho bửu pháp thiên thư ấn vàng

Thân Công Báo giữa đàng dụ dỗ

Mê tước quyền đánh đổ công trình

Phản thầy thì phải lụy mình

Trời cao nào để tồn sinh phá đời

Ta vâng lịnh Phật Trời giảng lý

Minh pháp huyền Bí Chỉ Tam Thiên

Khai thông linh khiếu tự nhiên

Huệ quang nội xuất chơn truyền phổ thông

Bởi thương giống Lạc Hồng thảm khổ

Nên bày lời biểu lộ cơ mầu

Ước mong cùng khắp đâu đâu

Nhất tâm qui hướng vọng cầu Phật Vương

Buổi thanh xuân như sương lấp lánh

Nắng lên rồi tan ánh lung linh

Kíp toan trong buổi bình minh

Cũng như hiện kiếp yên bình hôm nay

Tuy rằng thấy dậm dài chưa tới

Dẫu không cần mong đợi cũng qua

Nhìn người nên khá xét ta

Gẩm suy cho tạng thoát ra khỏi vòng

Để đến việc long đong dồn dập

Khó lòng tu vì gặp trái ngang

Khai minh chánh pháp Đạo Vàng

Rướt người về chốn niết bàn cao thanh

Phận cư sĩ hiền lành từ tốn

Giữ cội nguồn nguyên bổn xưa kia

Đến kỳ thập bát phân chia

Phật Vương Di Lạc đâu lìa chúng sanh

Vài nghi thức để dành người đạo

Trọn đức tin hầu tạo phước hồng

Phụng thờ thì phải sạch trong

Thêm ngôi Di Lạc thành lòng dâng lên

Xin các đấng bề trên chứng chiếu

Dầu nơi nào chớ thiếu nguyện cầu

Một thời buổi sớm đâu đâu

Thánh Thần xem xét để tâu Ngọc Hoàng

Tuy đơn sơ lòng vàng Phật chứng

Còn hơn là tu dựng miếu chùa

Vô vi nào tính hơn thua

Đức lành đâu phải bán mua với đời

Hạng tại gia vài lời nhắc nhở

Nguyện quy y nên mở lòng từ

Lời kinh sách luật chơn như

Phật đề pháp thuyết sĩ cư thường hành

Thiện tín một lòng lành giải thoát

Ơn gia đình tổ quốc đồng bào

Đại đồng bác ái dồi trau

Từ bi hỉ xã mới mau đắc thành

Trả nợ thế không tranh không lấn

Miễn hiền từ trọn phận mà thôi

Cuối cùng Phật rước về ngôi

Long Hoa Di Lạc kịp hồi tòa chương

Đừng chia rẽ con đường chánh giáo

Chẳng ghét ganh cơ đạo nọ nầy

Đâu đâu thì cũng một Thầy

Mình hơn, người kém, như vầy được sao?

Phải xót thương đồng bào nhân loại

Dầu Mỹ, Nga đâu phải thú cầm

Cũng là mang một tình thâm

Đông, Tây, Nam, Bắc Phật tâm đều đồng

Huống chi ta mang dòng máu Việt

Nở nào không thương tiếc mạng người

Tiếng than khóc lộn tiếng cười

Hủy đi một mạng mười người còn đau

Luật trả vay lẽ nào tư vị

Ngoài xác thân nên nghĩ linh hồn

Nam Mô Di Lạc Thiên Tôn

Long Hoa kịp chuyển khai môn cứu đời


Hạng xuất gia thế thời rũ sạch

Mượn cửa thiền đạo mạch qui y

Dốc lòng đoạn tuyệt thê nhi

Kệ kinh chuyên chỉ toàn ly cuộc trần

Nguyện thập phương hầu gần Phật Thánh

Dứt nợ đời nên lánh am vân

Đâu còn quyến thuộc gia nhân

Cuối cùng một kiếp xã thân tu hành

Thọ tâm pháp từ lành ứng triệu

Đợi ngày giờ qui liễu mà thôi

Sấm kinh ban bố cho đời

Nguyện sao sạch kiếp luân hồi mê si


Về tam nghiệp pháp qui ta giải

Thân này làm tội phải đeo mang

Sát sanh vì chuyện bạc vàng

Lân bang triều nội đến hàng thứ dân

Cảnh tương sát tàn thân thê thảm

Trò giết thầy bè bạn hại nhau

Vợ chồng chủ tớ trước sau

Tình tiền danh vọng kiếm dao nào bằng

Xã hội ác dữ dằn ô trược

Loài người còn tàn ngược vô song

Từ khi vừa mới lọt lòng

Thân này ô nhiểm nên không kể gì

Người bạc ác mê si chẳng tiếc

Giết thú cầm nào biết nương tay

Còn cho việc đó là oai

Lấy câu vật dưỡng nhân loài làm bia

Khuyên thiện tín sớm khuya để ý

Khi nhu cầu vật vị đã đành

Cũng đừng lạm dụng sát sanh

Hãy bao dung chúng để dành phước duyên

Nhất là chuyện thần quyền tế lễ

Giết trâu heo nào kể tội tình

Đứng vào các bậc siêu hình

Lý công để vị riêng tình được sao

Đừng vô cớ gây vào nghiệp sát

Trong những ngày chay lạt cử kiên

Từ bi nghiệp sát nối liền

Ai thi hành đúng ta nguyền độ cho

Đạo tặc nghiệp dặn dò kỷ lưởng

Lúc bần cùng đừng tưởng trọn đời

Đào tường khoét vách ăn chơi

Trốn chui dưới lớp mồ hôi dân lành

Giọt nước măt người dành dụm đó

Cảnh cơ hàn đói khó như ai

Sao không làm lụng hàng ngày

Quan trên thì phải làm ngay mới là

Của hối lộ điêu ngoa cay nghiệt

Việc chi điều không thiệt ắt tan

Dỡ xem trong máy hành tàng

Sách xưa còn để họ Bàng dòng Tôn

Rốt cuộc chịu tiêu hồn tiêu xác

Một đời người tiền bạc được bao

Sống trên xương máu cần lao

Còn hơn lũ trộm khoét đào giựt chia

Phải ăn năn đoạn lìa tội lỗi

Có Phật Tiên cứu rỗi từ nay

Của tiền phi nghĩa buông tay

Trọn đời chỉ một quan tài mà thôi

Tà Dâm Nghiệp là mồi lửa đỏ

Xem tích xưa nên rõ sự tình

Vua Tề Thôi Tử lụy mình

Mềm lòng một phút công trình tiêu tan

Muôn việc dữ là đàng dâm ác

Trên hết điều tội phạt là đây

Chữ tình là một sợi dây

Nghiệp oan nên dứt mới khuây lòng trần

Bị dục vọng giày thân lôi cuốn

Đừng ỷ tiền bạc chuộng hiếp dân

Trung trinh vẹn giữ thành Thần

Tránh điều gian dối sẽ gần Phật Tiên

Lưỡng Thiệt Nghiệp nào đâu yên xác

Miệng gây ra nghiệp ác xỏ xiên

Làm cho sanh chúng không yên

Đó là nguồn cội tư riêng bất hòa

Lưỡi tạo ra người ta phân rẽ

Thêm quấy rầy chia xẽ hại nhau

Gây thêm nhiều cuộc máu đào

Oán thù họa hoạn khổ đau buồn phiền

Diệt hết cả căn nguyên khẩu khí

Tạo từ bi Trời quí Phật thương

Giữ gìn đạo lý pháp cương

Xa điều ái ố chôn đường nghĩa nhân

Ý Ngôn Nghiệp là phần học thức

Mắng nhiếc người quyền lực tung hoành

Khôn ngoan lấn hiếp nhân sanh

Thừa cơ mạ nhục người lành kẻ ngu

Vì kiếp trước vụng tu nên dốt

Chịu phận hèn dại dột đâu màng

Cẩn ngôn từ mỹ trang hoàng

Nghiêng mình binh chánh soi đàng mới hay

Chớ khinh rẽ tao mầy la ó

Hoặc ghét người bôi nhọ thanh danh

Trí mưu xảo quyệt khôn lanh

Long Hoa Đại Hội tan tành thịt xương

Ác Khẩu Nghiệp tình thương chế ngự

Chưởi gió mây làm dữ đất trời

Sai Thần mắng Thánh muôn nơi

Tối ngày kêu réo đón mời Phật Tiên

Với gia đình không yên phận sự

Cùng xóm chòm tánh dữ nghinh ngang

Họp nhau ghẹo ấp phá làng

Ỷ mình cha mẹ quên hàng cháu con

Điều ác đức vẫn còn ghi chép

Thánh Thần nào có hẹp chi đâu

Đợi ngày ứng hóa nhiệm mầu

Không cần kêu réo cũng hầu ra tay

Vọng Ngữ Nghiệp thày lay đôi mách

Chê kẻ này lại trách người kia

Bày điều đặt chuyện phân chia

Bớt thêm canh cải làm bia miệng đời

Lập phái phe dụng lời xấu tốt

Vẽ duyên thêm chuyện một thành ba

Khoe khoan tự đắc kiêu sa

Thế gian chỉ một mình ta trọn lành

Muốn tránh nghiệp lập thành nhân diện

Dụng lời chơn bạch biện cùng nhau

Ý ngôn ác khẩu sửa trau

Thì là vọng ngữ chớ vào trong tâm

Đem điều thiện âm thầm suy xét

Lời tốn từ vạch nét nghiêm trang

Bỏ điều xảo mị khoa khoang

Dùng điều nhơn nghĩa bang quang kỉnh vì

Tham Lam Nghiệp sầu bi trọn kiếp

Bày ra điều ức hiếp lê dân

Tranh giành ngôi vị phước phần

Không tròn mộng điệp nộ sân nổi trào

Lòng ham muốn đứng vào thứ nhứt

Tạo cho người cùng cực xác thân

Tình tiền danh lợi đai cân

Mưu thâm kế độc góp lần về ta

Loài người mãi thiết tha vì thế

Nên đau lòng Ngọc Đế Thiên Cung

Hỡi chàng Vương Khải, Thạch Sùng

Túi tham không đáy cạn cùng được chăng

Dẹp ích kỷ đạo hằng mở rộng

Lo vun bồi kiếp sống hư linh

Trì công xem sấm nghiệm kinh

An thường thủ phận giử mình nhàn thanh

Sân Nộ Nghiệp thường thành hiềm khích

Giận mất khôn trái nghịch luân nhân

Chẳng còn nghĩ đến bản thân

Thắng thì kiêu hãnh có cần ai đâu

Bại hỗ ngươi buồn rầu lan rộng

Sự tranh giành lại cộng thêm hờn

Còn đâu là việc nghĩa nhơn

Trí cuồng tâm loạn hỏa sơn lôi đình

Mất đi lẽ công bình bác ái

Chẳng còn điều phải trái thấp cao

Khoan dung duyên khá để vào

Rộng lòng tha thứ thương nhau kiếp trần

Thoáng mấy chốc cũng gần bỏ xác

Đeo mang chi cảnh mạt ngươn này

Con người hơn lũ cáo cầy

Là điều phải trái tỏ bày nhơn lương

Mê Si Nghiệp là đường lầm lẫn

Nhận lý chơn huyền vận của Thầy

Bỏ điều nhỏ nhặt hôm nay

Cuối đời cũng chỉ đôi tay trắng ngần

Còn sự sống còn phân này nọ

Mất đi rồi hỏi có chi đây?

Đem theo tội phước về Thầy

Cha con chồng vợ hội này nghĩ sao?

Có giúp đở được vào giải thoát

Hay hoàn sinh lên Bát Nhã Thuyền

Nhìn qua trần tục thêm phiền

Mãi mê trong cảnh đảo điên biết gì

Muốn thấy Phật nên đi theo Phật

Lánh đường ma vật chất cạnh tranh

Thân mình còn giả không thanh

Huống chi trong chốn hôi tanh đọa đày

Đừng tưởng cảnh hôm nay là thiệt

Rồi đem tâm mãi miết chen vào

Thãm cho trần tục xiết bao

Dạy truyền tâm pháp ta nào sá chi

Từ hư vô huyền vi đại điểm

Xuống trần gian tìm kiếm nhân hiền

Dốc lòng vì Phật, Thánh, Tiên

Kiếp mê tạm gác tình riêng để ngoài

Theo Ta đến Phật Đài Kim Khuyết

Lãnh hồng ân chân thuyết Đạo Vàng

Nếu Ta mến cảnh giàu sang

Thì đâu được ngự Niết Bàn hôm nay

Phật Tiên thương trần ai khổ não

Như cha thường khuyên bảo con thơ

Học hành chớ có thờ ơ

Kẻo sau vất vả mịt mờ đắng cay

Con nào biết những bài học đó

Là mai sau hầu có đở chân

Thương con cha mới ân cần

Dạy từ nét dấu qua vần thi thơ

Tuổi con chẳng đợi chờ chi nữa

Lớn lên rồi khó sửa lắm con

Đôi khi lòng luống héo hon

Năm canh nước mắt vẫn còn ướt mi

Tình thắm thiết ngại gì khó khổ

Tiếc công trình dạy dỗ chưa yên

Làm sao nối nghiệp tổ tiên

Con hư mẹ khóc cha phiền tủi them

Ta cúi lạy bên thềm Bạch Ngọc

Cầu Thượng Hoàng bảo bọc nhân gian

Khó nguy cay đắng nào màng

Thêm phần đại xá Đạo Vàng phổ thông
 

Đền Lôi Âm khóc ròng trước bệ

Đức Như Lai ân huệ đại từ

Cùng Thiên Tôn đến Cung Hư [Ngọc Hư Cung]

Khẩn xin Thượng Đế cùng chư Thượng Đài

Ân xá thêm cho vài năm nữa

Giống Rồng Tiên cải sửa ít nhiều

Quan Âm từ khiết cao siêu

Cửu Lưu Đạo Tổ Linh Tiêu ứng chầu

Tam Giáo thuận tay thâu điệp sớ

Hội Quần Tiên nâng đở Đạo Huỳnh

Cho Ta thừa sắc Thiên Đình

Ra công hoằng hóa trọn tình nhân gian

Khổ công tu bảo toàn chánh pháp

Phật Vương truyền quy nạp chơn duyên

Thượng Ngươn khai Kỷ Quần Tiên

Lập đời Thánh Đức con hiền tôi ngay

Quyển [màn] thứ nhứt Kỷ Nguyên Huỳnh Đạo

Ất Tỵ [1965] niên tái tạo chơn thân

Đợi ngày DI LẠC cầm cân

Long Hoa Hội Thượng THIÊN ân MINH truyền

Đường đạo hạnh cần chuyên nét dấu

Dẹp những điều trần cấu oan khiên

Nhứt tâm tạo Bát Nhã Thuyền

Thương nhau trong cảnh trần miền khổ đau

Chớ chia rẻ sắc màu tộc chủng

Vì nơi đâu thì cũng trong Trời

Ta thường khuyên bảo khắp nơi

Tàn Ngươn mạt Hạ là thời đảo điên

DI LẠC đã minh truyền HUỲNH ĐẠO

Phận ta nay con cháu rán gìn

Thương nhau giữa cảnh phù sinh

Mượn trong mộng huyển làm hình hư vô

Vài hàng luận lời thô chớ chấp

Quyết độ người thành lập Long Hoa

Cầu cho nam nữ gần xa

Noi gương Phật Thánh vị tha thoát trần

DI LẠC hiện tường vân thoại khí

Cửu Long triều pháp chỉ Phật Vương

Muôn nơi nhuần gội tình thương

Lập đời Thánh Đức bốn phương thanh bình.”

Nam Mô Di Lạc Thiên Tôn Khai Môn Chuyển Pháp.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Ba 2018(Xem: 18958)
Thiên thơ của Thiên Ánh Đạo Vàng với những tiên tri liên quan đến Thiên Đạo Huyền Không.
01 Tháng Bảy 2018(Xem: 12024)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 8989)
Đàn Cơ Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Phạm Công Tắc, Hộ Pháp Cao Đài Đại Đạo Giáng Điển.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9344)
Điển thi của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Ngôi Hai giáng đàn.
30 Tháng Bảy 2018(Xem: 12315)
Đàn cơ tại Bát Quái Đồ Thiên (Hà Tiên) năm 1935. Thi thơ cơ mật của Cao Đài chỉ lưu hành nội bộ, đến khi cả thế giới xảy ra cảnh: “Ngòi lửa dậy bốn bề nao nức, Năm Châu tràn tuyệt dứt nhơn sanh” và “Trung Đông chiến họa lưỡng dân điêu tàn.” thì nội dung mật đàn này mới được phép phổ biến. Sau năm 2001 chính là thời điểm.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 13733)
Điển Sấm của Phật Thầy Tây An, Ngọc Thanh Tiên Trưởng và Trạng Trình. Xuống điển năm 1976.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 11014)
ĐÀN CƠ NGŨ PHỤNG KỲ SƠN.
01 Tháng Tám 2018(Xem: 10771)
Đàn cơ của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Nội dung chứa đựng nhiều mật khải quan trọng.
23 Tháng Tám 2018(Xem: 13323)
Những lần vấn đáp với Cô Lê Hoàng Kim, được biết đến là Kim Thân Cha, qua một thời gian dài được sưu tập và ấn bản có tên Thượng Đế Giảng Chơn Lý.
04 Tháng Mười 2018(Xem: 7415)
"Thất Nhựt Du Tiên" do Đức Ngô Chưởng giáo Ngô Văn Dư giáng cơ tại HỘI THÁNH THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO .. sau khi liễu đạo,
04 Tháng Mười 2018(Xem: 6798)
Huyền Khung Thượng Đế tóm lượt những chuyển biến của Đạo Cao Đài và ...
04 Tháng Mười 2018(Xem: 8027)
Kìa hướng Bắc chòm sao đẩu tinh đà ứng lộ, Xẹt vào Nam khắp chỗ ánh hào quang, Chiếu tường-vân ngũ-sắc khắp Nam-bang, (Tiên tri của Phật Thầy Tây An; đàn cơ 6/3/1971, Kinh Bình Minh Đại Đạo Quyển 3)
27 Tháng Mười 2018(Xem: 6692)
... Nhưng trên phương diện dân tộc và sự phấn phát đã đem lại cho nền Phật-giáo Việt Nam thì Bửu- Sơn Kỳ- Hương không khác Trúc Lâm Yên Tử.
11 Tháng Giêng 2019(Xem: 19116)
Đại học là một trong 4 sách cơ bản trong bộ Tứ thư của Nho gia...
12 Tháng Tám 2019(Xem: 7506)
Thượng Đế nói về 12 chi phái Cao Đài.
26 Tháng Ba 2020(Xem: 5682)
Tiên tri của Cao Đài, của Bần Sĩ Vô Danh, Của Hộ Pháp Phạm Công Tắc...
29 Tháng Ba 2020(Xem: 5082)
Tiên Tri của Cậu Bần Sĩ Vô Danh.
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2854)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1570)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1544)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1865)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1392)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1410)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1603)
05 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 3006)
07 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 1596)