SẤM GIẢNG DƯỚI BÓNG CỘI TÙNG

15 Tháng Sáu 201811:04 SA(Xem: 12784)
SẤM GIẢNG DƯỚI BÓNG CỘI TÙNG

“Dưới địa trên thiên LÃO tỏ bày

BÓNG TÙNG lộ vẻ kể từ nay
Cõi trên chín cõi  mười phương định 
KHÙNG chuyển xuống trần mở lập khai.
 
[CÕI TRÊN CHÍN CÕI = ở cái cõi trên cả Cửu Trùng Thiên, tức cõi của các vị Tam Thanh Ứng Hóa (tầng trời thứ 10-12). MƯỜI PHƯƠNG = Phương trên + phương dưới + 8 phương (8 hướng), ý nói toàn vũ trụ.  BÓNG TÙNG = là chỉ vào vị nào? Tới cuối bài sẽ rõ. BÓNG TÙNG LỘ VẺ KỂ TỪ NAY = Vị này sẽ "dần dần" hiện thân. KHÙNG = là vị xuống điển viết bài sấm giảng này. KHÙNG CHUYỂN XUỐNG TRẦN MỞ LẬP KHAI = KHÙNG hạ phàm để MỞ Thiên Đạo, LẬP Hội Long Hoa, KHAI Thánh Đức Tân Dân.]

Bầu trời rộng lớn vô biên

Hồi chưa mở địa Phật Tiên hội rày
Tại CUNG BẠCH NGỌC xưa nay
Trên thấy Chư Phật đến ngay hội bàn
Định khai mở cõi trần gian
Thế [Thiên] Tôn chỉ định rõ ràng Hồng Quân
 
[Khai Thiên Hội Tý, Khai Địa Hội Sửu, Khai Nhân Hội Dần. HỒI CHƯA MỞ ĐỊA = Tức là đã khai Hội Tý và Hội Sửu (bầu trời rộng lớn vô biên) nhưng chưa khai Hội Dần.  ĐỊNH KHAI MỞ CÕI TRẦN GIAN = tức là chỉ mới quyết định khai Hội Dần để có loài người mở cõi trần gian. THẾ TÔN CHỈ ĐỊNH RÕ RÀNG HỒNG QUÂN = Con người chưa có thì làm gì có Thế Tôn (Danh xưng Thế Tôn là chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật). Cho nên câu thứ 4 phải hiểu là "Hồng Quân Thiên Tôn chỉ định rõ ràng". Chỉ định ai? Chỉ định LÃO TỬ.  LÃO TỬ = chỉ có nghĩa là ÔNG GIÀ, một đấng "rất già" trên Thiên Giới, và chỉ có Thái Thượng Ngươn Thỉ là phù hợp với hai chữ "Ông Già" này. Vào thời điểm nói trong đoạn sấm giảng trên còn chưa có con người thì làm gì có Lão Tử thế gian tên Lý Nhĩ).]

HỒNG QUÂN lo lắng bâng khuâng
Nếu khai phải lập, phải phân sau nầy
HỒNG QUÂN tính lại như vầy
Thấy rằng LÃO TỬ phước dầy đức cao
Sắc truyền LÃO TỬ mau mau
Khai thiên mở địa chứ nào nghỉ ngơi

[Đoạn trên thuật loại thuở chưa khai thiên mở địa (chưa có trời đất và con người) Lão Tử nhận ý chỉ của Hồng Quân làm việc này.]
 
Thiên sanh ư Tý vậy thời
Địa tịch ư Sửu vậy thời chẳng sai
Nhơn sanh ư Dần bằng nay
Đầu ngươn Giáp Tý phân rày Lưỡng Nghi 
Kế phân Tứ Tượng vậy thì
Rồi phân Bát Quái đúng y đó là
Ngũ Hành rồi cũng phân ra
Tam Hoàng mở địa cùng là Nhơn Thiên
 
Ấy là Tam Tổ đầu tiên
 
[Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhơn Hoàng cùng các Nhơn Thiên xuống thế mở địa (tức là khai Hội Dần, con người xuất hiện). Đoạn sấm giảng trên nói về thời sơ khai.]

 
Phục Hy kế mở hạ miền phân ra
Bốn mùa tám tiết đó mà
Thần Nông Ngài cũng phân ra các loài
Trái cây, thuốc để ngày nay
Huỳnh Đế ra đứng lập khai ngôi Trời
Có vua có chúa trị đời
Vua Nghiêu trị quốc khắp nơi an nhàn
Chúa Thuấn kế vị ngai vàng
Đức lành ban rải bình an lâu dài
Ấy là Ngũ Đế phân rày
Cho đời rõ biết Thượng lai đứng đầu.

[Đoạn sấm giảng trên nói về thời thượng cổ.]
 

LÃO đây luân chuyển dãi dầu
Xuống trần nhiều bận chớ đâu một lần
Trung Ngươn hồi thuở Phong Thần
Thuận cơ thiên định xuống trần giúp Châu
 
[Đoạn sấm giảng trên nói về thời trung cổ]
  
Lúc nào LÃO lại yên đâu

Chuyển luân tái lại đạo mầu chánh hưng
Ngàn năm TA cũng nhớ chừng
Ở bên Trung Quốc khoảng chừng đời Châu
Định vương yên nhứt sai đâu
Ở tỉnh Hồ Quảng, LÃO âu ra đời
Rằm tháng hai trăng sáng trời
LÝ NHĨ danh LÃO ai ơi có tường
Viết KINH truyền khắp bốn phương
Tự tin ĐẠO ĐỨC ai tường thì truy

[LÝ NHĨ = là thế danh của Lão Tử, tự là Bá Dương, thụy là Đam (bí ẩn), giáng sinh vào thế kỷ thứ 6 TCN, thời Bách Gia Chư Tử, khoảng giữa thời kỳ Xuân Thu và thời kỳ Chiến Quốc, người để lại cuốn Đạo Đức kinh cho thế gian. Lão Tử Lý Nhĩ chỉ là một kiếp của LÃO TỬ trên Thiên Giới.]
 
Mặc tình ai có tôn ti
TA đây chuyển kiếp mấy kỳ khuyến tu
Thấy đời sao quá âm u
Dốc lòng dắt chúng ngục tù thoát qua
Ngươn tàn biến chuyển phong ba
Âm dương lộn đảo thiết tha cho đời
Phu thê phụ tử rã rời
LÃO đây thương xót kêu mời bớ ai

Hạ Ngươn này LÃO tái lai
[lấy hiệu] PHẬT TRỜI [THIÊN PHẬT], chuyển LÃO định ngay Nam Kỳ

[LÃO =  LÃO TỬ, BÓNG TÙNG, KHÙNG được nói tới trong đoạn mở đầu sấm giảng. PHẬT TRỜI = Đức THIÊN PHẬT, là danh hiệu của LÃO TỬ KHÙNG trong kỳ ba này. CHUYỂN LÃO ĐỊNH NGAY NAM KỲ = LÃO chuyển sanh và chọn (định) giáng hạ vào miền Nam nước Việt.]

Phương Nam
[Nam Thiên = Nam Việt] có mở hội thi
Chọn người trung hiếu phò vì Minh Vương
Tu sao được dựa tòa chương
Tu sao rõ biết KỲ HƯƠNG mới là
LÃO đây THIẾT LẬP LONG HOA
Gần ngày đâu phải còn xa [mà] nằm ình [lười]
LÃO đây xuất hiện thình lình
Nhắn cùng bổn đạo [tất cả các đạo] sửa mình cho trơn.

Năm xưa TA ở Thất Sơn
PHẬT TRỜI lấy hiệu, BỬU SƠN giáo truyền
 
[TA = LÃO TỬ, lấy hiệu là THIÊN PHẬT, là đấng từng giáng sinh trên đất Việt, từng  cư trú tại vùng Thất Sơn, là vị Giáo Tổ đã lập truyền Bửu Sơn Kỳ Hương trên đất Việt. Như vậy, TA = LÃO TỬ = THIÊN PHẬT = BỬU SƠN KỲ HƯƠNG PHẬT TỔ. Sử đạo BSKH có thể ghi nhận BỬU SƠN KỲ HƯƠNG PHẬT TỔ là hiện thân Lần 1 trong kỳ Hạ Ngươn trên đất nước VN.]

Môn đồ có THẬP NHỊ HIỀN [12 Hiền Thủ = Thập Nhị Thời Quân giáng thế]

TÂY AN đáo hậu có tiền LÃO đây. [Phật Thầy Tây An: là hiện thân Lần 2]

[Không còn ai biết nhân thân của Thiên Phật tức Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Tổ là ai và Thập Nhị Hiền Thủ của Đức Ngài gồm có những ai? Nhiều người ngộ nhận Phật Thầy Tây An là Tổ đầu tiên của Bửu Sơn nhưng chiếu theo sấm giảng này thì không phải vậy và trong cuốn Sấm Giảng Tòng Sơn của chính Phật Thầy Tây An cũng xác nhận "gặp thầy Bửu Sơn". Phật Thầy Tây An, là hiện thân Lần 2 trên đất nước Việt Nam, là hậu kiếp của Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Tổ.]
 
XÁC TRÙM cũng LÃO chuyển xoay [Phật Trùm là hiện thân Lần 3]
Tà Lơn xuất hiện độ rày chúng sanh

[XÁC TRÙM = Xác của một ông Sãi người Miên là Lục Tà Ponl cư trú tại ấp Sàlon, Tri Tôn, An Giang ngày nay. Vào năm 1866, Lục Tà Ponl bị bạo bệnh và qua đời, nhưng sau 3 ngày thì đột nhiên sống lại và nói tiếng Việt tự nhận mình là hậu thân của Phật Thầy Tây An, "Tuy là phần xác của Miên, hồn trùm của Phật xuống lên dạy đời" và môn đồ Bửu Sơn tôn xưng ngài là Phật Trùm từ đấy.  Nói một cách khác, PHẬT TRÙM là LÃO TỬ KHÙNG tá điển mượn xác: "xác Trùm cũng Lão chuyển xoay". Trường hợp của Phật Trùm là một minh chứng rõ ràng cho thấy  phát biểu "Phật Thầy tái sinh hay chuyển kiếp 5 lần" là không chính xác. Tại sao cần làm rõ điều này? Vì nếu không rõ điều này sẽ không thấy được cái huyền diệu thiêng liêng, không biết được cái tuyệt vời của Đạo nội sinh, không cảm nhận được cái may mắn của dân tộc trong sự nối kết giữa Người và Trời. Một nhân thân (tức là có sẵn một chơn hồn tái sinh và chơn hồn này có thể là một đấng cao thượng hóa thân xuống thể) + một dòng điển hay nhiều dòng điển của một hay nhiều vị trên Thiên Thượng tá vào thân xác làm cho nhân thân này trở nên phi phàm là điều thường thấy ở nhân thân của các vị giáo chủ/giáo tổ của các mối Đạo nội sinh (Đạo Việt). Những người có tâm khinh thường đừng vội cho là Đạo Việt mê tín, đừng vội cho là mình thông minh.]
 
Hiệu Trùm ai cũng nghe danh

Trùm đây cũng lắm sỏi sành gian truân
Nhắc tới nước mắt rưng rưng
Bị Tây nó bắt hành thân mấy lần
Bỏ vào cũi sắt đem quăng
Ba ngày thăm thử sống nhăn như thường
Lính cò tính thiệt bất lương
Chảo đồng nướng đỏ phải thường ở đâu
Bắt Trùm phải đội lên đầu
Nhưng không hề hớn chi đâu xác Trùm
Đứa thì chủi mắng um sùm
Đứa thì lại sợ xin Trùm thứ tha
Bữa nọ át xít đem ra
Đưa Trùm uống hết xác mà bỏ thêm
Như vầy còn nữa chưa êm
Đây Trùm ra đảo ngày đêm mịt mù
Giữ heo như các người tù
Heo Trùm sáng thả chiều bu về chuồng
Đày Trùm chúng thất sợ luôn
Phật còn mắc nạn ai suông đặng nào
Tu hành lận đận lao đao
Chập chồng tai nạn chớ xao nản lòng
LÃO đây nhìn khắp cõi hồng

Chuyển xoay tái lại trong vòng Thất Sơn
BỔN SƯ cũng LÃO chuyển thân [Phật Bổn Sư là hiện thân Lần 4]
Lưu truyền kinh sử chấn hưng đạo mầu
HIẾU NGHĨA nào khác ở đâu [Tứ Ân Hiếu Nghĩa]
Trong vòng SƠN BỬU lý mầu KỲ HƯƠNG
 

Thân GIÀ nhiều nỗi đoạn trường
Hiện kiếp SƯ VÃI vì thương thế trần [Sư Vãi là hiện thân Lần 5]
Chèo lên chèo xuống mấy lần
Con sông Vĩnh Tế ai hòng biết Ta
Bắp khoai rao khắp gần xa
Khuyên dân tu niệm bớt mà tham gian
Hùng cường bạo ác đâu an
Không tu tai họa trách than đâu nào
Truyền kinh SƯ VÃI mau mau
Kết thành một bổn để trao cho đời
LÃO đây nào có an nơi
Long Hoa sắp mở nghỉ ngơi dễ gì

Thân GIÀ còn phải bôn phi
Vì thương trăm họ vân vi khắp cùng
LÃO đây LÃNH ẤN THIÊN CUNG
Hai vai gánh nặng vô cùng âu lo
Năm Mèo [Kỷ Mão 1939] cũng thuận gió đò
LÃO đây được lệnh hát hò khuyên dân
Họ HUỲNH, LÃO chuyển xác thân [Đức Huỳnh Phú Sổ là hiện thân Lần 6]
Đạo lành truyền bá độ trần thoát mê

[HỌ HUỲNH, LÃO CHUYỂN XÁC THÂN = LÃO TỬ KHÙNG "tá điển" chuyển xác Đức Huỳnh Phú Sổ, là "tá điển chuyển xác" không phải tái sinh, cũng giống như trường hợp Phật Trùm. Đức Huỳnh sinh năm 1920. Đến năm 1939 LÃO TỬ KHÙNG mới tá điển chuyển xác. Đức Huỳnh thực ra là Trạng Trình năm xưa trở lại, là linh quang của Thái Ất Chân Nhân hóa thân, là vị đứng đầu Bạch Vân Am Quần Tiên Hội, là đấng có hiệu là Thiên Bút của Tam Giáo Tòa. Bằng chứng Đức Huỳnh không phải là LÃO TỬ KHÙNG nằm ngay trong ngày khai đạo Hòa Hảo: "Đền Linh Khứu Sơn (Linh Thứu Sơn) trung thọ mạng". Tuy nhiên trong suốt thời gian hành đạo Đức Huỳnh "nhận điển" của KHÙNG và nhiều lần ra bài dạy đạo cho nên nhiều người nghĩ là của Đức Huỳnh. Trong kỳ ba này chuyện "tá điển" rất là "tự nhiên" không giống như "ông lên bà xuống".]
 
Chèo thuyền rước khách đưa về

Lánh xa bể tục dựa kề Bồng Lai
Cả kêu già trẻ gái trai
Sửa trau tánh hạnh học bài QUY Y
PHẬT THẦY, PHẬT TỔ MÂU NI 

[PHẬT THẦY = Hiệu "Phật Thầy" ở đây là nói PHẬT THẦY BỬU SƠN tức BỬU SƠN KỲ HƯƠNG PHẬT TỔ, LÃO TỬ, THIÊN PHẬT, KHÙNG, không phải nói "Phật Thầy Tây An". PHẬT TỔ MÂU NI = Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  PHẬT THẦY, PHẬT TỔ MÂU NI = tuy nói hai nhưng là một. Nhìn từ góc độ lịch sử thì là hai nhân vật khác nhau. Nhưng nhìn từ góc độ "hóa thân xuống thế" thì họ cùng là một "linh điển", một "linh quang".  BỬU SƠN là ẩn ý nói LINH THỨU SƠN. PHẬT THẦY BỬU SƠN cũng chính là PHẬT THẦY LINH THỨU SƠN trở lại.]
 
THƯỢNG ĐẲNG với thì CHƯ VỊ TRĂM QUAN

Các Ngài xuống thế sửa sang
Sắp tuồng sắp lớp sắp màn kỳ ba
Xác trần chuyển khắp gần xa
QUY Y PHẢI BIẾT mới là thiện duyên
Thi văn phải có lời truyền
Pháp mầu vi diệu cơ huyền ráng tri
Nếu dở ắt trễ kỳ thi
 
[THƯỢNG ĐẲNG VỚI THÌ CHƯ VỊ TRĂM QUAN = Ý nói Thượng Đẳng Đại Thần và Chư Vị Trăm Quan của Thiên Triều Bạch Ngọc chứ không phải các vị quan triều thế gian.  Trong kỳ ba này các vị nằm trong Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội.]
 
LÃO đây trở lại giống y họ Huỳnh
Xác trần LÃO chuyển năm Thìn
Nào ai biết được cứ kình với TA
LÃO về kịp đúng kỳ ba
Gia trung trở lại Long Hoa vén màn
 
[LÃO ĐÂY TRỞ LẠI GIỐNG Y HỌ HUỲNH = Giống y là y như thế nào? Y hình dạng? Y nhân cách? Y gia thế? Y hoàn cảnh? Y giáo pháp? Y vai trò? Y cách tá điển chuyển xác thân? Y ...? Câu này không thể dùng trí phàm tâm tục để phán đoán được. Nên nhớ LÃO KHÙNG với Đức Huỳnh là hai linh quang (một trong vô hình và một trong thân xác). Và như đã nói Đức Huỳnh nhận lịnh của Linh Thứu Sơn điện trung, "Đền Linh Khứu Sơn trung thọ mạng". LÃO TỬ là THÁI THƯỢNG NGƯƠN THỈ, là PHẬT THẦY BỬU SƠN, và cũng chính là PHẬT THẦY LINH SƠN trở lại ("Nhiên Đăng Cổ Phật thị Ngã, Thích Ca Mâu Ni thị Ngã, Thái Thượng Ngươn Thỉ thị Ngã, Kim viết Cao Đài." Thượng Đế đã nói vậy, đàn cơ Cao Đài năm 1927).  Lần này LÃO TỬ trở lại để VÉN MÀN LONG HOA là hiện thân Lần 7, lần cuối cùng. VÉN MÀN = Là tiết lộ cho biết những điều mà nhiều người còn rất mơ hồ, vì lòng từ bi muốn cứu vớt chúng sanh thoát nạn trong buổi cuối hạ ngươn Long Hoa Diễn Trận hạ màn.  GIA TRUNG TRỞ LẠI = hàm 2 ý (1) với phàm thân thì "trở lại gia trung" có nghĩa là "chuyển phàm nhập thánh" trở về Bạch Ngọc; (2) với mối đạo thì "trở lại gia trung" có nghĩa là "trở về gốc đạo Bửu Sơn". Các môn đồ của Phật Thầy Tây An cho đến môn đồ của Đức Huỳnh (Ngũ Diệp) phải hiểu mà quy về gốc cội chứ đừng "cứ kình với Ta", "Nếu ai biết được [đạo] làm tôi, gái trai đừng có bỏ trôi mối giềng".  MỐI là điểm khởi đầu, là gốc. GIỀNG là từ MỐI đó đi lần ra. BỬU SƠN KỲ HƯƠNG là MỐI. TỨ ÂN, HIẾU NGHĨA, HÒA HẢO là GIỀNG. BỬU SƠN KỲ HƯƠNG PHẬT TỔ là MỐI. Phật Thầy Tây  An, Phật Bổn Sư, Phật Trùm, Sư Vãi, Đức Huỳnh (Ngũ Diệp) là GIỀNG.]
 
Hồi xưa TA ở Nam Vang
Long Xuyên, Châu Đốc rồi sang Sài Thành
Miền Trung cũng có người lành
Hậu Giang kỳ chót phân rành thứ ngôi
Nếu ai biết được làm tôi
Gái trai đừng có bỏ trôi MỐI GIỀNG
 
[HẬU GIANG = bao gồm vùng đất từ sông Hậu trở xuống địa cực Hà Tiên, Cà Mau]

Câu rằng lập hội quy tiền
Dòng sông Cửu Khúc PHẬT TIÊN ra đời
HUỲNH [ĐẠO] [THIÊN] KHAI để lại mấy lời
Long Lân Quy Phụng là nơi BÓNG TÙNG
Chúa tôi tương ngộ trùng phùng
Bá gia rõ biết LÃO KHÙNG là ai

[CHÚA TÔI = Chỉ có một đấng duy nhất là "Thần, Thánh, Tiên, Phật chi Chủ" (Kinh Ngọc Hoàng Đảo Cáo), chỉ có một đấng duy nhất mà tất cả Thiên Thần đều nhận "chúng con là tôi tớ của ngài" (Kinh Ki Tô Giáo), chỉ có một đấng duy nhất mà người Hồi Giáo xưng tán là Đấng Chân Chủ, chỉ có một đấng duy nhất mà Cao Đài Giáo xưng tán là Đức Chí Tôn, chỉ có một đấng duy nhất xưng là Phật Thầy với 3 tớ. LONG LÂN QUY PHỤNG = là tinh hoa trong đời, là các hiền thánh trong kỳ ba này. LÀ NƠI BÓNG TÙNG, CHÚA TÔI TƯƠNG NGỘ TRÙNG PHÙNG = Rõ ràng BÓNG TÙNG là CHÚA CHA còn các hiền thánh (Long Lân Quy Phụng) là thần tử, là tôi. Nơi đây là nơi LẬP TRÀO (Triều Đình Đạo), Chúa tôi tụ hội để Lập Trào tuyển chọn Tân Dân vào Thánh Đức. BÁ GIA RÕ BIẾT KHÙNG NÀY LÀ AI = Khùng này là ai thì đã rõ ràng hay chưa?]


Mãi chờ THIÊN định ra OAI [Thiên Oai của Thượng Đế]

Tuồng đời diễn biến nay mai bây giờ
Đừng thấy như vậy thờ ơ
Cơ trời chỉ định một giờ thì xong
Cả kêu nam nữ Tây, Đông
Chung quy thống nhất chờ ÔNG TUỔI MUỒI

[TÂY, ĐÔNG = TÂY là Tây Phương mà bang California của Hoa Kỳ là điểm lập cầu nối Đông-Tây, ĐÔNG là Đông Phương mà Việt Nam là điểm lập cầu nối Đông-Tây. CHUNG QUY THỐNG NHỨT CHỜ ÔNG TUỔI MUỒI = Chung quy lại là phải chờ LÃO TỬ lộ diện, chờ "Ông Lão tuổi đã chín muồi" lộ diện, chờ Thiên Oai của Thượng Đế.]
 
Khôn [Tây Nam] Đoài [Tây] xuất hiện an vui

Thất Sơn lộ vẻ [hiện thân] Trà Cui [Trà Cuôn?] tiếng đồn
Xuồng ghe lui tới dập dồn
Linh căn quy tụ hương thôn đủ đầy
LÃO kêu tất cả trí tài
Văn ôn võ luyện chờ ngày ứng khoa

LÃO đây sức yếu tuổi già [tuổi muồi]
Tam Thiên [tam thiên thế giới] đồ đệ gần xa mau về
[Các đồ đệ này] Ngày xưa cũng có nguyện thề
Hứa gần [kỳ ba] chuyển thế trọn bề chánh trung
LÃO nay lập lại CỘI TÙNG [Cội Tùng = Thiên Đạo; Cội Bồ Đề = Phật Đạo]
Phủ che cho kẻ đắc cùng với TA
Mong ngày HỌP MẶT TRÀO CA [kiến lập Trào Tam]
Quân thần phụ tử một nhà đoàn viên
Chừng ấy LÃO mới phỉ nguyền
Cùng nhau hát khúc thiêng liêng khải hoàn

LÃO đây tuổi cũng trên ngàn [trên 3 ngàn năm, kể từ khi hiện thân là Lão Tử Lý Nhĩ]
Lưng còm gối mỏi chưa an trong lòng
Râu dài tóc trắng như bông
Từ bên Trung Quốc đi vòng vô Nam
Nhứt Huê di tích núi Sam [Giáo truyền Bửu Sơn, hiện thân Lần 1, là BSKH Phật Tổ]
Sanh ra ngũ diệp khổ kham bao này [Phật Thầy Tây An tới Đức Huỳnh là 5 đời nối tiếp]
Vì chúng nên Phật bị đày
Xuống trần nhiều nỗi đắng cay cam đành
Chông gai rừng rú sỏi sành
Quyết lòng phá dọn xây thành Thượng Ngươn
 

Âu rằng sấm nổ Thất Sơn
Lý cơ khai mở thiệt hơn kỳ này
Chữ SƠN hiệu của Phật Thầy [Phật Thầy kỳ ba hiện tại, là hiện thân Lần 7]
VỊ TỔ THỨ BẢY kỳ này [Kỳ Ba] phải không?
Cột đồng vốn thiệt họ [7 vị tổ] đồng [một linh quang hóa thân hoặc tá điển]
 
[CỘT ĐỒNG VỐN THIỆT HỌ ĐỒNG = Bó lại, buộc lại thì "như nhau" bởi vì HỌ (7 vị Tổ) "vốn thiệt như nhau". Ý nói là tuy 7 vị Tổ xuất hiện ở 7 thời điểm khác nhau, với danh xưng khác nhau, nhưng thực ra tất cả họ đều từ một linh quang hóa thân xuống thế hoặc tá điển.]
 

Chữ MINH vốn thiệt DANH ÔNG sáng lòa
Chữ CHÂUBỬU NGỌC TÒA
Minh Châu có phải đó là hay không
HUỲNH [ĐẠO][THIÊN] KHAI còn nói viễn vông

Thời cơ chưa đến nên ÔNG bặt hình

[MINH = MINH THIÊN là danh của LÃO TỬ, KHÙNG, LÃO TUỔI MUỒI.  CHÂU BỬU NGỌC TÒA = Bửu Châu Tòa là nơi thờ phượng Đức Chí Tôn và ÔNG LÃO ẩn mình nơi đó.]
 
Mặc tình bổn đạo chống kình
Cứ tu theo lối hữu hình bỏ ÔNG
LÃO đây dụng cái CHƠN KHÔNG
Đi theo Lục Tổ ai hòng tưởng đâu

[LỤC TỔ = Ý ở đây không phải nói Lục Tổ Huệ Năng mà nói vị Tổ cuối cùng (hiện thân Lần 7) trong Kỳ Ba này. Tất cả có bảy lần hiện thân. Lần hiện thân đầu tiên là Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Tổ thì hiện thân Lần 2 là Nhứt Tổ (Phật Thầy Tây An) dài tới hiện thân Lần 7 là Lục Tổ ẩn mình ở Trường An Phương Tây.]
  

TA về đúng lúc Canh [Tý 2020] thâu [Covid 19]
Cơn sầu mượn lấy cần câu giải sầu [Chẳng phải Khương Công thì là ai?]
Chừng nào MÃ VĨ HỒI ĐẦU [Mã Á hồi quy = Có Thầy Nhân Thập đi về]
Hai trâu xuất hiện ÔNG hầu mới ra [mới hiện thân]
 
[HAI TRÂU = Trâu Sấm, Trâu Sét. Hình ảnh hai trâu chỉ là "ra cơ" ám chỉ một sự kiện dữ dội sẽ đến khi hai trâu đấu nhau.]
 
Lúc thời nói chuyện xa xa

Có khi lại nói sát mà bên lưng
Thương trần nói mãi chẳng ngừng
Thấy trong bổn đạo nửa mừng nửa lo
Mừng là THẦY gặp được trò
Trung THẦY hiếu ĐẠO biết lo đắp bồi
Mừng cho con có vị ngôi
Mừng con giữ trọn phận tôi sau này
Lo là lo kẻ phụ THẦY
THẦY về không biết không hay [mãi] nằm chờ
Lo cho ngày hội bơ vơ
Công danh chẳng có bến bờ cũng không
 
Bấy lâu nói chuyện mênh mông
Từ rày nói chuyện trong vòng kỷ nguyên [kỷ nguyên mới, từ năm 2000 về sau]
Ai ai cũng có căn tiền
Tìm THẦY gieo lấy thiện duyên tu hành
Không THẦY chỉ dạy sau rành
Tu đâu có được đắc thành Phật Tiên
Ai ơi TRỞ LẠI MỐI GIỀNG
BỬU SƠN KÝ NHẬN tu hiền thành công 
 
[AI ƠI TRỞ LẠI MỐI GIỀNG = phải phân định cho rõ đâu là MỐI đâu là GIỀNG.  BỬU SƠN = ở đây là Bửu Sơn của kỷ nguyên mới, Bửu Sơn mới của LÃO ÔNG TUỔI MUỒI hiện thân Lần 7, Bửu Sơn mới của PHẬT THẦY TÂY AN (Trường An Phương Tây chứ không nói làng Tây An tại VN năm xưa). BỬU SƠN KÝ NHẬN TU HIỀN THÀNH CÔNG = Tìm đến Bửu Sơn mới của kỷ nguyên 2000 này để gặp LÃO ÔNG, để được THẦY dạy tu cho đúng, để được thọ ký.]

Minh Hoàng tỏa rạng nơi Đông
[Đông Lai]
Thất Sơn tỏa rạng LÃO ÔNG ra đời [xuất lộ]

[MINH HOÀNG TỎA RẠNG NƠI ĐÔNG = NƠI ĐÔNG là nơi Đông Lai, có nghĩa là MINH HOÀNG TỎA RẠNG ở NƠI từ Phương Đông đến, tức tỏa rạng ở Phương Tây. THẤT SƠN TỎA RẠNG LÃO ÔNG RA ĐỜI = Đến lúc LÃO ÔNG từ Phương Tây hồi quy về Nam Việt là đã đến lúc LÃO ÔNG thật sự xuất lộ và sẽ tỏa rạng ở Thất Sơn. Hai chữ MINH HOÀNG ở đây không nói ông Vua Sáng Suốt của thế gian mà ý nói CHIẾU MINH NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ; không một ai dưới thế gian xứng với 2 chữ Minh Hoàng.]
 
Cả kêu khắp hết nơi nơi

Tây Nam mở hội vậy thì xúm vô
Chị anh chú bác cậu cô
Quay về bến hậu đầy mô kịp kỳ
Cần Thơ có lập Trường Thi
 
[QUAY VỀ = Là trở lại chỗ cũ. BẾN HẬU = Bến cuối của Con Đò Đại Đạo. CẦN THƠ CÓ LẬP TRƯỜNG THI = Là nơi của Ngôi Hai Trào Một Ngô Minh Chiêu đã lập trường thi, và sau này Ngôi Hai Trào Tam sẽ quay về để lập lại trường thi.]

Thi văn thi đức tài gì đem ra

MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT cũng qua
CỘNG ĐỒNG TAM CÕI hội mà CUNG KHÔN [MẸ DIÊU TRÌ]
Linh căn tất cả quy dồn
PHẬT THẦY [BỬU SƠN] với ĐỨC THẾ TÔN [LINH SƠN] định phần
Muôn thu mới có một lần
 
Thiện nam tín nữ sửa thân cho tròn

Người tàn tu mót tu bòn
Mười ơn vẹn giữ đạo con mới là
Ơn vừa nợ nước nặng đa
Tình sư nghĩa đệ khắc mà trong xương
Phu thê tình nghĩa suy lường
Cân phân ổn thỏa kính nhường lẫn nhau
Bạn bè đoàn kết mới cao
Tử sanh sống thác bên nhau một đời
Ai mà ở đặng y lời
Đến ngày lập hội PHẬT TRỜI [THIÊN PHẬT] thưởng ban
 
Những người ăn ở nghinh ngang

Hỗn hào CHA MẸ phủ phàng CHÚA CHA
Vong sư phản đạo đem ra
Lấy luật Tiêu Hà xử chẳng gớm tay
Đời này trung nghĩa mấy ai
Làm quan xây cất lầu đài thiên loa
Miễn sao mình được ấm no
Nước nghèo dân khổ đói no mặc tình
Nam mô luật nước chẳng gìn
Xử phân bất chánh dân tình khổ đau
Thấy đời lòng dạ ngán ngao
Con giết cha mẹ đớn đau thiếu gì
Thua loài cây cỏ vô tri
Trời đâu để kẻ nghịch thì mẹ cha
Hạ ngươn nhiều chuyện thiết tha
Vợ chồng chém giết lẫn mà với nhau
Kể chi nhơn loại đồng bào
Lòng người rối loạn mất màu nghĩa nhân
Văn minh học thức càng tăng
Càng gây nhiều sự khó khăn cho đời
Học nhiều chúng lại chê Trời
Chê Thần chê Thánh vậy thời chẳng linh
Văn minh trái lại vô minh
Học nhiều trái lại vô tình khinh khi
 
Không học mà biết mới hay

Đó là cái lý vô vi nhiệm mầu
Phật Thần không thấy mặc dầu
Xác trần quê dốt nào đâu biết gì
Ứng thân hiển hiện huyền vi
Thấy nghe biết hết chuyện gì trần gian
Lòng người khởi móng tính toan
Phật Ngài thấu hiểu rõ ràng không sai
 
Cả kêu già trẻ gái trai

TU SAO CHO TẠNG [BIẾT RÕ] MẶT MÀY NGƯỜI XƯA 
Tháng ngày giữ dạ muối dưa
Bền lòng thiện niệm sớm trưa chớ sờn
TA về khải lại bản đờn
Tử Kỳ có thấu Thất Sơn hẹn hò
Đờn kêu bớ hỡi là trò
Thuyền kề bến hậu [bến cuối của con đò Đại Đạo] hát hò DÒNG SÔNG
Đờn kêu [ráng] tìm kiếm LÃO ÔNG
LÃO ÔNG TRỞ LẠI đất [kim thân] đồng [với] [vua ] Thuấn [vua] Nghiêu

[THUYỀN KỀ BẾN HẬU = Bến cuối của Con Đò Đại Đạo đưa người sang bến giác. HÁT HÒ = giảng đạo, thuyết giảng giáo lý. HÁT HÒ DÒNG SÔNG = Dòng sông thiệt thì làm sao có thể giảng đạo, cho nên ở đây hai chữ DÒNG SÔNG là ám chỉ danh tánh ÔNG LÃO còn HÁT HÒ DÒNG SÔNG ý nói ÔNG LÃO danh tánh DÒNG SÔNG đang thuyết giảng giáo lý Kỳ Ba. Sấm Trạng cũng đã cho biết rồi: "Mộc Hạ Liên Đinh Khẩu, hứa cập Thánh nhân danh". Câu đầu là chiết tự của một chữ mà nghĩa của nó là DÒNG SÔNG và đó là danh tánh của LÃO ÔNG.  Ráng luận cho xong để tìm ÔNG LÃO: "tu sao cho tạng mặt mày người xưa". Đừng có mơ màng ôm hình bóng cũ mà mãi chờ người xưa trở lại rồi trễ mất chuyến đò: "THẦY về không biết không hay [mãi] nằm chờ". Nói cho nam nữ trẻ già lần chót: "ÔNG LÃO danh tánh DÒNG SÔNG tỏa rạng ở Tây Phương chờ ngày hồi quy Nam Việt.] 
 
Đờn kêu TRÒ CHỚ ĐÁNH LIỀU
Âm dương dấy loạn khó hầu thoát thân
Đờn kêu lập lại Phong Thần
Châu hưng diệt Trụ CHỌN DÂN LƯƠNG HIỀN 
Đờn kêu xao xuyến nào yên
Bàn môn dấy loạn tranh quyền Đế Vương
 
Đờn kêu DI LẶC PHẬT VƯƠNG
Diệt tà lập chánh hai đường chẳng sai
Đờn kêu CHỈ HƯỚNG TÂY ĐÀI [Bửu Châu Ngọc Đài ở Tây Phương đất Kỳ Hoa]
Có ông Bạch Sĩ [ông áo trắng] hôm nay [kỳ ba này] ra đời [hiện thân]
 
Đờn kêu như réo như mời

Nam nhi chi chí tìm thời VUA CHA 
Đờn kêu lập HỘI LONG HOA
Nam trung nữ liệt phò mà Đế Vương

[VUA CHA = Vua Cha trên Thiên Thượng là Thượng Đế. Vua Cha dân Việt là Tổ Phụ Lạc Long Quân. Lạc Long Quân là một hóa thân của Thượng Đế thuở xa xưa.  Lạc Long Quân là tiền thân của Thích Ca 2500 năm trước. Lạc Long Quân cũng là tiền thân của Di Lạc Phật Vương thời Thượng Ngươn Thánh Đức. Nam trung nữ liệt của đất nước hãy tìm Vua Cha (Đế Vương) để lập Hội Long Hoa cứu vớt quần sinh.]
 
Đờn kêu TÙNG BÓNG lố trương
Thập Bát chư quốc hùng cường hàng quy
Đờn kêu các đấng huyền vi
Nghe lời LÃO gọi đồng quy lãnh phần [lãnh sứ mạng]
Đờn kêu mau chuyển xác trần
Ra oai lập QUỐC một lần với TA
Đờn kêu HÈ [HẠ, HÀ] đến không xa
 
Non mòn biển cạn trâu qua cầy bừa

Đờn kêu một trận không vừa
Mặt trời lố mọc [Minh Thiên xuất hiện] thớt thưa cáo cầy
Đờn kêu không kíp thì chầy
Đố làm sao khỏi muỗi bầy khói tan
  
Đờn kêu lập lại tuồng màn

BỬU SƠN sửa trị dân an quốc lành
Đờn kêu bá tánh tu hành
Tầm trong BỐN CHỮ mới rành đường tu

[TẦM TRONG BỐN CHỮ = là 4 chữ nào? BỬU SƠN KỲ HƯƠNG? TỨ ÂN HIẾU NGHĨA? CAO ĐÀI VÔ VI? CAO ĐÀI CHIẾU MINH? VÔ VI TAM THANH? CHIẾU MINH BIỆT GIÁO? BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO? VÔ VI KỲ BA? Hãy tự tìm cho ra 4 chữ này để có được chơn truyền, MỚI RÀNH ĐƯỜNG TU.] 

Đờn kêu tháng Tám mùa Thu
TÙNG QUÂN tỏa rạng sĩ nhu trổ tài
Đờn kêu không mốt thì mai
TÙNG QUÂN định đặt một ngày thì xong
Đờn kêu TA ở miền Đông [Đông Phương, VN]
TÙNG QUÂN chuyển [sanh][trở] lại DÒNG SÔNG phước bình
Đờn kêu hết nhục tới vinh
TÙNG QUÂN lai [trở lại] tái [lần nữa] [còn] Trạng Trình xác [kim thân][đang ở] đâu?  
Đờn kêu lộ vẻ Ông Câu [Khương Thượng hãy hiện thân]
TÙNG QUÂN thiết lập nhà Châu [đang] đợi chờ 
 

Đờn kêu sắp tới bây giờ
TÙNG QUÂN chừng đó ai ngờ LÃO ÔNG
Đờn kêu có trận cuồng phong
TÙNG QUÂN nói trước tin không mặc tình
Đờn kêu tu sĩ sửa mình
TÙNG QUÂN vốn thiệt [nhờ] họ Huỳnh CHUYỂN CƠ

[HỌ HUỲNH CHUYỂN CƠ = Nói rõ họ Huỳnh chuyển cơ, không nói chuyển kiếp. TÙNG QUÂN không phải Đức Huỳnh. Tùng Quân nhờ Đức Huỳnh chuyển Thiên Cơ. Hay nói cho chính xác hơn là nhờ Trạng Trình Thái Ất Chơn Nhơn chuyển Thiên Cơ. Tại sao phải nhờ chuyển Thiên Cơ? Vì ngài là Thiên Bút của Tam Giáo Tòa, là người viết ra Thiên Cơ của Tam Giáo Tòa cho thế gian biết (Thiên Cơ chuyển xuống thế gian còn được gọi là Thiên Thơ hay Sách Trời).]
 
Đờn kêu ĐỪNG CÓ NGỒI CHỜ

TÙNG QUÂN chỉ rõ CẦN THƠ THẦY VỀ
Đờn kêu định đặt con dê [năm mùi 2027]
TÙNG QUÂN chưa có hẹn thề non sông
Đờn này đờn của LÃO ÔNG
Không dây không phím cũng không oán hờn
Ai người hiểu rõ tiếng đờn
Đừng cho lỗi nhịp Thất Sơn hầu kề
 
Chèo thuyền rước khách đem về
Ai mà giữ đặng hai bề hiếu trung
Bồng Lai tiên cảnh thung dung
Dành cho những kẻ biết dùng LÝ THIÊN

Nhắc qua hồi trước khai tiền
Chưa mở quả địa dưới miền Trung Ương
LÃO đây ở chốn ngũ phương
Năm từng Trời hạ tận tường nào ai
QUÂN SƯ ở cõi Thiên Thai
Tam Quang, Ngũ Đế chuyển xoay cũng GIÀ [LÃO]
THÍCH CA cũng có LÃO mà
TỔ SƯ ĐẠT MA cũng GIÀ này đây
Về Nam lấy hiệu PHẬT THẦY [BỬU SƠN]
Đầu Ngươn đến cuối LÃO đây chuyển hoài
Kỳ này được lệnh LÃO khai
Cũng là kỳ chót định ngay Nam Kỳ
Thiện nam tín nữ BIÊN THÙY
Sấm truyền của LÃO ráng ghi vào lòng

Mười hai con giáp trong vòng
Kể từ Giáp Tý, LÃO ÔNG xuống trần
LÃO đây CẦM BẢNG PHONG THẦN
Đài cơ LÃO chuyển định phân ngày giờ
Trong tay CẦM QUYỂN THIÊN THƠ
Cơ binh sắp sẵn đợi chờ LỆNH TRÊN
Bại rồi lập lại mới nên
Không sanh mà được vững bền dài lâu
Ngọ Mùi Thân Dậu ở đâu
Ấy rồi Tứ Giáo mới hầu ra oai
 
Ba năm tính tới không sai

Hội niên lập lại Thượng lai y lời
Trần gian sánh thể cõi Trời
Xác phàm hóa kiếp đẹp thời như Tiên
Lòng người bình đẳng an nhiên
Không làm cực nhọc than phiền như nay
Tuổi thọ an hưởng lâu dài
Không già không bịnh không ai tật nguyền
Cây lành trái ngọt muôn thiên
Mưa hòa gió thuận khắp miền trần gian
Hoàn cầu thế giới tịnh an
Âm dương thịnh vượng Trời ban cho người
Chim oanh múa hát hoa cười
Khắp nơi no ấm vui tươi phấn lòng
Thượng Ngươn trai ít gái đông
Vợ thì năm bảy thục quyền nhứt gia
Sanh nở khỏi mụ hộ hà
Tự sanh tự nở thuận hòa mình nuôi
Con thì hiếu thảo thuận xuôi
Chu toàn gia đạo ngọt bùi chia nhau
CHÚA MINH chánh ngự ngôi cao
Thần dân trung nghĩa biết bao vui vầy
Thượng Ngươn sơ kể vào đây
Cho đời rõ biết sau này có không
Có tu thì mới có mong
Không tu dầu có ngóng trông thấy nào
Có tu ngày hội được vào
Không tu chừng đó làm sao nhập trường
 
Trước sau phân giải tận tường

Thấp cao kết luận đôi chương trao đời
Cho người được nối ngôi vương
Trịnh Hâm, Bùi Kiệm bất lương ra gì
Hiền Thần Nhơn Quý có ghi
Trung Thần mắc nạn, rốt thì cũng qua
Luân hồi nói chuyện xưa xa
Bây giờ nói chuyện sát mà một bên
Thả thuyền dòng nước lênh đênh
Sông Tiền sông Hậu biết lên bến nào
Canh tàn gió thổi xạc xào
Thôi TA đậu lại cặm sào qui lân
Kiếm người đủ nghĩa đủ nhân
Đủ tài đủ đức định phần thấp cao
Hỡi này chí sĩ mau mau
Trời chiều gió lảng ngán ngao những gì

LÃO về nay đã đúng kỳ
Khai Ngươn lập Thượng Bửu Kỳ rạng danh
Hương trùm sức dẹp chiến tranh
CHƠN SƯ TRUYỀN BÁ ĐẠO LÀNH NĂM CHÂU 
 
Dưới nghe quy phục cúi đầu

Bóng Tùng che phủ đâu đâu an nhàn
Cội lành Sơn Bửu vinh vang
TÙNG QUÂN xuất hiện khắp tràng thảnh thơi
Thôi dừng bút lại nghỉ ngơi
LÃO đây cầu chúc cho đời bình yên
Cầu trên chư Phật, chư Tiên
Từ bi tế độ khắp miền thế gian
Góp tom nghĩa lý chu toàn
Cho đời xem xét luận bàn tu thân.

 Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Ba 2018(Xem: 19060)
Thiên thơ của Thiên Ánh Đạo Vàng với những tiên tri liên quan đến Thiên Đạo Huyền Không.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35482)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
01 Tháng Bảy 2018(Xem: 12211)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9110)
Đàn Cơ Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Phạm Công Tắc, Hộ Pháp Cao Đài Đại Đạo Giáng Điển.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9451)
Điển thi của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Ngôi Hai giáng đàn.
30 Tháng Bảy 2018(Xem: 12444)
Đàn cơ tại Bát Quái Đồ Thiên (Hà Tiên) năm 1935. Thi thơ cơ mật của Cao Đài chỉ lưu hành nội bộ, đến khi cả thế giới xảy ra cảnh: “Ngòi lửa dậy bốn bề nao nức, Năm Châu tràn tuyệt dứt nhơn sanh” và “Trung Đông chiến họa lưỡng dân điêu tàn.” thì nội dung mật đàn này mới được phép phổ biến. Sau năm 2001 chính là thời điểm.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 13971)
Điển Sấm của Phật Thầy Tây An, Ngọc Thanh Tiên Trưởng và Trạng Trình. Xuống điển năm 1976.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 11160)
ĐÀN CƠ NGŨ PHỤNG KỲ SƠN.
01 Tháng Tám 2018(Xem: 10939)
Đàn cơ của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Nội dung chứa đựng nhiều mật khải quan trọng.
23 Tháng Tám 2018(Xem: 13785)
Những lần vấn đáp với Cô Lê Hoàng Kim, được biết đến là Kim Thân Cha, qua một thời gian dài được sưu tập và ấn bản có tên Thượng Đế Giảng Chơn Lý.
04 Tháng Mười 2018(Xem: 7498)
"Thất Nhựt Du Tiên" do Đức Ngô Chưởng giáo Ngô Văn Dư giáng cơ tại HỘI THÁNH THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO .. sau khi liễu đạo,
04 Tháng Mười 2018(Xem: 6898)
Huyền Khung Thượng Đế tóm lượt những chuyển biến của Đạo Cao Đài và ...
04 Tháng Mười 2018(Xem: 8091)
Kìa hướng Bắc chòm sao đẩu tinh đà ứng lộ, Xẹt vào Nam khắp chỗ ánh hào quang, Chiếu tường-vân ngũ-sắc khắp Nam-bang, (Tiên tri của Phật Thầy Tây An; đàn cơ 6/3/1971, Kinh Bình Minh Đại Đạo Quyển 3)
27 Tháng Mười 2018(Xem: 6771)
... Nhưng trên phương diện dân tộc và sự phấn phát đã đem lại cho nền Phật-giáo Việt Nam thì Bửu- Sơn Kỳ- Hương không khác Trúc Lâm Yên Tử.
11 Tháng Giêng 2019(Xem: 19546)
Đại học là một trong 4 sách cơ bản trong bộ Tứ thư của Nho gia...
12 Tháng Tám 2019(Xem: 7756)
Thượng Đế nói về 12 chi phái Cao Đài.
26 Tháng Ba 2020(Xem: 5754)
Tiên tri của Cao Đài, của Bần Sĩ Vô Danh, Của Hộ Pháp Phạm Công Tắc...
29 Tháng Ba 2020(Xem: 5174)
Tiên Tri của Cậu Bần Sĩ Vô Danh.
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2989)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1647)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1712)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2013)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1504)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1516)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1677)
05 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 3151)
07 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 1673)