THIÊN THƠ THÁNG 6 NĂM 2018

02 Tháng Sáu 20188:47 CH(Xem: 13722)

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp từ Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 6/2/2018 lúc 12:01 P.M.

 

NHÂN THÀNH HIỆP MẪU

Nhân sinh điển sóng tánh vô vi

Thành lập Trường Thiên hội đạo kỳ

Hiệp Bát Quái Đài thiên địa đại

Mẫu Thầy xuống bút ấn bài thi.

 

Diêu Trì Kim Mẫu ra bài trước

Áng ngự Long Châu quả địa cầu

Chuẩn mực Thiên Cung cùng các điện

Hồng, Huỳnh thiên khố đạo kỳ Cao [.

 

Chuyển thẳng không gian điện sóng đồ

Sóng tần thiên khố đạo vi vô

Hạc Hồng Bạch Ngọc Thiên Trường đại

Xoay chuyển đại căn hiện pháp đồ.

 

Thầy về cho điển thêm lần nữa

Mai lộ chi hoa đặt phước ân

Hiện hữu trần gian nhiều báu vật

Lưu Li Ngọc Bích hỏi đừng mê?  [Lưu Bích = dòng xanh = sông =Hà]

 

Thời năm Kỷ Dậu ra bài trước

Thiên Báu nhiều phen đặng Đạo Thiên

Hiển lộ cơ quan nhiều pháp lạ

Đến nay Mậu Tuất thượng ngươn về.

 

Hiền nhân trở lại thời khoa học

Gắn kết tâm linh với Nhơn sinh

Hiệp đại thất tinh xoay não sóng

Hiện hình linh bửu sống đời tân.

 

Ứng pháp vô vi phải định THIỀN

Quả-nhân khoa học mọi vùng miền

Phước-duyên, thiên-địa theo qui luật

Võ trụ chuyển xoay tĩnh địa thiên.

 

Hội nhập không gian tâm tịnh THIỀN

Vô vi- khoa học phước Kim Liên

Tạo hình thiên khẩu Nhơn sanh diện

Thành tánh không gian thất đại miền.”

 


Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên thượng và gởi đến Lão Hà ngày 11 tháng 6 năm 2018 lúc 10:16 A.M.

 

ẤN CHỨNG THẬP NHÂN

Ấn định đời tân pháp tọa thiền

Chứng minh Phật sự ấn Hoàng Thiên

Thập tam chơn tánh hoàn chơn thiện

Nhân Đức tâm lòng đẹp Đạo Thiên.

 
Tịnh Pháp Vô Vi thiên địa chuyển

Tâm không bát nhã thọ Hoa Liên

Đời vui đạo hạnh tròn tâm nguyện

Đẹp cảnh đạo tràng phước Phật Tiên.”

 

ĐIỂN LINH QUANG PHẬT

Điển thánh tầm linh giác ngộ huyền

Linh tâm chơn thể Đạo Hoa Liên

Quang cầu thiên mạng lai căn bổn

Phật đạo uyên thâm tuệ giác thiền.

 

 

Tầm chơn thanh tịnh thể Hoa Liên

Trí sáng chơn như định huệ thiền

Lai Phật phước duyên hoà tánh thiện

Đẹp lòng sáng trí tựa đài liên.

 

Qui tâm qui tánh lai Trùng Cửu

Đặng việc phật tiên trí tịnh không 

Cảnh Nhơn quờn bổn câu Thiên Báo

[Đức Khổng Tử nói: Vi thiện giả, thiên báo chi dĩ phúc;. vi bất thiện giả, thiên báo chi dĩ họa."

Cổ Phật tích xưa Phật Thánh Tiên.”

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St,Louis nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Lão Hà ngày 15 tháng 6 năm 2018 lúc 11: 56 A.M.

  
 

LUẬN BÚT ĐẠI VIỆC

Luận lí năm trăm Sấm Trạng 

Bút thần tá điển cứu quần sinh

Đại bang nội ngoại cùng Nhơn chủng

Việc lớn phải lo dựng miếu đình.

 

Cửa nhà tan tác chuyển Càn Khôn

Bắc đẩu thất tinh đão bảo tồn

Đông Bắc Thiên Bình Ta đặt lệnh

Khuấy tam mây đỏ chốn Thiên Môn.

 

Bày trận tới  nay đã đúng kỳ

Thượng Ngươn hạ giới đến trường thi

Ai người chức phận giao thiên khố

Giúp đại thất tinh đổi ngũ kỳ.

 

Đông Tây Nam Bắc nghe Thiên Lịnh

Thiên địa nhân sinh chuyển thái bình

Thất đại tinh cầu xoay bửu kiếm

Tân Bình Thiên Quốc hiệp Toà Ninh.

 

Ấn định chuyến đi hạ cổ bàn

Thiên môn gạch mức hiện tà gian

Chỉ tay ba ấn tan lưu đảng

Hạ lệnh Toà Chương khỏi luận bàn.

 

Dịch chuyển càn khôn đão ngũ chi

Thay cờ nước Đại Hội Liên Trì

Thông hành ngoại nội trên điền chủ

Cấp lệnh năm trăm Sấm Trạng tri.”

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 19 tháng 6 năm 2018 lúc 4:02 A.M.

 

TÁC LƯỢC QUÊ HƯƠNG

Tác cảm đồ thơ thiên thượng minh

Lược đồ định sẵn chốn Thiên Đình

Quê tiên cảnh Phật tâm chơn tịnh

Hương sắc Đạo Trời khải địa linh.

 

Tồn linh thinh giác ấn nhơn gian

Xoay đão càn khôn đến đại ngàn

Chuyển Cửu Trùng tâm Nhơn thức tướng

Họa đồ long trượng hướng Thiên Can.

 

Phân chia cho rõ chốn gian trần

Hiện hữu lần này đúng đức ân

Ngài ấn định nguyên tầm địa chấn

Chuẩn tâm Nhơn hiệp Phước Thiên Tân.

 

Bình đạo Thiên Tân định lược cơ

Đồ thiên long trượng phụng bàn cờ 

Ra tay Thiên Đạo chào nhơn tướng

Hảo hữu đặng tên phát lược giờ.

 

Gởi đại đồng Hoà Hảo đại miền

Thỉnh phong thư Phật Thánh Hoàng Thiên

Giữa thiên bình đại an hoàn lịnh

Qui địa thủy tầng điện Đại Liên.”

 
 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp từ Huyền Không Thiên Thượng và đã gởi tới Lão Hà ngày 19 tháng 6 năm 2018 lúc 18:58 P.M.

 

  

ĐÁO TUẾ LỆNH TÔN

Đáo kỳ sấm trạng đạo Kỳ Hoa

Tuế độ nhơn gian định Giáo Tòa

Lệnh mở cửa Thiên vào hạ giới

Tôn cao lực lệnh sóng liên hòa.

 

Hương xuất gian trần hiện cửa Nam

Lộ tầm chơn điển hiện Thiên Tam

Hạ màn quần thể Đông thành Bắc

Điền đặt định nguyên chuyển Bạch Am.

 

Vân điển Hồng Quân Cao Đại Đạo

Hoà tâm chơn thiện tính chi giao

Đặt từng trang sách  truyền Chơn Giáo

Khai cửu khiếu thiên hiện Thạch Bào.

 

Thiên Bình Tân Quốc điện tòa chương

Ấn chứng Thiên Sơn định giáo trường

Chuẩn mực Ngọc Đài linh ứng lịnh

Mạch đường Thiên Cước định muôn phương.

 

Nội hải ngoại đạo Thầy điển Mẫu

Cẩm y thời căn bổn càn khôn

Cửu Tâm Chơn Nhơn chủng Tùy, Đường

Câu bát chánh đạo Thầy đặng thấu.

 

Lệnh phong ấn đồng nhân Thiên Tổng

Gởi nhơn gian chỉ được ít lời

Bởi cơ trời Bát Trận Môn khai

Vòng bí pháp “tâm không” nhập được.

 

Tâm trần trượt họa hình tái bổn

Đạo thiên cơ bàn cổ ấn hoàn

Chuẩn mực từng gốc nối đặt tên

Thiên đạo đức sóng tâm võ não.

 

Thiên phú mạng mọi tầng tâm tịnh

Định thiền tâm theo sóng từ trường

Trái đất này định luật càn khôn

Dời võ trụ về ngay tâm địa.

 

Thường nhơn loại trọng tâm lực tĩnh

Tạo từ trường tần sóng não thiên

Đạo nhân gian khó giúp hữu hình

Đạo võ trụ phân tần sóng não.

 

Ai rõ lí trì tâm tầm học

Điều chưa thông thì gắng định thiền

Lửa Khôn Càn Đông Bắc an nhiên

Hiện linh giác sớm ngày nhận hiệp.

 

Hiện thiên khố Đông Tây Nam Việt

Cửa thập tam đặng định Cửu Cung

Hẹn kỳ này Ngươn Thượng ghi tên

Chào huynh tỉ hẹn ngày tái bút.”

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Lão Hà ngày 21 tháng 6 năm 2018 lúc 16:18 P.M.

 

ĐẠO TRỜI KHAI LỜI

Đạo trường giáo hội ấn Tây Phương

Trời chuyển bút lâm khách đạo đường

Khai ngộ thiên nhiên hoàn võ trụ

Lời chơn thiện tính chuyển Toà Chương.

 

Ấn định từ đây phát triển tần

Quay tròn thất đại cửa thiên ân

Tân Bình Thiên Quốc mời Nhơn chủng

Hội hiệp đạo tam sóng điện gần.

 

Thiện tình đồng chủng nhân thiên địa

Bát Quái Trường Thiên trái đất hoàn

Cửa lớn tinh cầu thiên địa tạo

Tịnh tâm khai trí điện trường thiên.

 

Phân rõ lí đặt nền đại đạo

Định phân chia theo não tâm đồ

Chuyển kỳ thời tuỳ cảnh nhơn sinh

Bước sóng ngắn dài theo chủng tính.

 

 

Trên nguyên lí phổ quang võ đất

Thuyết Âm Dương căn bổn Ngũ Hành

Định tâm thiền lực hút tầng không

Độ lực sóng siêu âm địa tĩnh.

 

Theo hành ngũ hỏa phong tam muội

Tam giác thiên chuyển đổi từ trường

Trục xoay đều tam giác nghiêng qua

Hình thành lớn lục căn cửu khiếu.

 

Luận lí ấy thuyết minh hoa bổn

Thiên ngũ quan độn thổ chủ hình

Địa tâm linh làm chủ thiên căn

Tạo chuyển động theo tần sóng não.

 

Trên võ đất từ trường hoán chuyển

Não sóng tâm hoà thất tinh cầu

Thiên Cực hoàn cùng bước sóng tâm

Chuyển nhơn chủng hoạ hình căn bổn.

 

Vừa lố bóng thiên cơ mậu nhiệm

Tiếp đường tân theo chỉ Ngọc Đài

Linh giác thoàn bát nhã thiên nhiên

Tâm thiện tịnh hoà đồng võ trụ.

 

Tánh chơn tịnh bất không bất định

Thuần khiết như sương sớm ban mai

Đọng trên cành hoa liễu sơ khai

Nhân hạt nước đài sen hương sắc.

 

Thuần khiết thế bụi trần không bám

Trí thanh cao như ánh trăng đêm

Sắc dịu hoà thâm thậm tầng không

Như nước mát trên cầu nhật nguyệt.

 

Gởi Nhơn loại vài hàng diễn dịch

Ngữ ngôn kia ấn hiện vậy thời

Nói như Ngài mạc cẩn hồng tam

Thiền định tuệ giác linh hiện báu.

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Lão Hà ngày 24 tháng 6 năm 2018 lúc 5:18 A.M.

  

 

NƯỚC CƠ ĐỊA ĐỔI

Nước chiếu Minh Vương hiện Tổ Đình

bàn Thiên Mẫu định quang minh

Địa Thiên xoay chuyển hoàn nguyên bổn

Đổi mới Nhơn gian đủ tướng hình.

 

Thuận Thập Bát Chư Hùng đến nơi [18 chi Hùng Vương]

Hành trình thiên cổ đến giao thời

Đất Rồng long trượng tay cầm bút

Chuyển đổi Càn Khôn hiện Chúa Trời.

 

Định luật tuần hoàn trên võ trụ

Nhất thế kỳ lân cận thới lai

Nhơn chủng hữu hình xưa hiếm thấy

Quần hùng tranh bá kiến Minh Không.
[Minh Không Quốc Sư, vị cao tăng huyền thoại đứng đầu Phật giáo triều đại nhà Lý]

 

Mười Tám Lệnh Quân hiệp chủng hòa

Tam phương thập hướng hiện đài hoa

Đại bang ấn kiếm đàng/đàn long hảo

Đạo pháp trần gian hiện Bửu Toà.

 

Hạ bút thần Kinh Sấm Trạng Trình

Cơ trời lâm Việt tọa sơn minh

Đề thơ ba chữ PHONG CHI LỊNH

Chuẩn mực Trạng sinh hiện đại bình.

 

Cao Tổ Mạc cung thời thế hoàn
[Vua Mạc Đăng Dung = Mạc Thái Tổ thụy hiệu Nhân Minh Cao Hoàng Đế]

Hùng quần tranh bá điện Kim Loan

Trạng sinh xuốnng bút tay cầm lệnh

Xuất áng long đầu hiện  báu loan.

 

Đại Đạo phái, chi cùng chủng loại

Nhơn quờn xã hội kiến thời minh

Loạn ly vừa đến tay không giữ ?

Hiện hữu đời tân Sấm Trạng Trình.

 

Kỳ đến Canh ba đời hiện tại
(năm Đinh Dậu, tức Canh lùi lại 3, trong 10 Can hiện tại]

Ngươn này thiên khố đã trao tay

Lệnh Nguyên, Sấm Trạng còn tại thế

Thái Ất Thần Kinh đã định rồi.

 

 

Càn Khôn võ đất Ta chuyển đổi

Cung hành chân dã/giả hướng Thượng Ngươn

Đời người hóa nữa già sinh lão

Thượng Ngươn thanh thái cháu con quờn.

 

Hồng, Huỳnh thiên khố ấn tâm minh

[Hồng Hoa Nhị Nương Diêu Trì; Huỳnh Hoa Tam Nương Diêu Trì]
Tam kiến lục sinh thượng hữu hình

Bảo vật loan truyền cung kiếm lịnh

Đàn Cao [Đài] danh chánh hiệu Liên Ninh.”

 

 

Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Lão Hà ngày 27 tháng 6 năm 2018 lúc 11:48 A.M..

 

TUẦN HOÀN CHƠN ĐẠO  
Tuần tự lớp màn nhật nguyệt khai
Hoàn cầu tam đại hiệp Đức Ngài
Chơn Nhơn tánh thể hoà Thiên Đại
Đạo giáo vô vi khách địa khai.
 
Hoàn chơn thể tánh liên cầu đại
Bát đại Thập Tam chiếu tượng đài
Quân lịnh chi phong tan địa chủ
Lớp làng khai chỉ ứng thời lai.
 
Hiệp bàn Tam Giáo xoay trào nội
Quốc ngoại lo toan điển Cửu Trùng
Tam chấn qui đầu tâm hiệu ứng
Hiệp nhau Thiên Tổng chuyển khôn càn.
 
Nội ngoại đôi công bờ giác ngộ
Tuần hoàn nhật nguyệt hỏi biết không?
Giáo Minh xuất nhập Thiên Thượng Tổng
Trạng xuất Thần Kinh ấn Cửu Trùng.

Thượng đẳng đại quang Trung Nguyễn Trực
Lý do Hàn Tín phải luồn trôn
Tam triều Thiên Đại không gìn giữ
Khai báu tử tôn hỏi bảo tồn?

Võ môn kinh tế không làm trọng?
Phật Giáo, Đạo Nho học lạc rồi!
Bỏ câu Kinh Tự Tam tuồng phụ
Thế giới ngày nay hiện đại rồi.

Phật thánh thần tiên điền danh hiệu
Tịnh tâm thượng lặng bát nhã thoàn
Tìm nguyên bổn tánh thời công nghệ
Mẫu Đất, Trời Cha trí sáng loà.

Tuần hoàn võ trụ xoay chuyển mãi
Càn khôn nhật nguyệt thất tinh cầu
Tích tự âm dương trời trong đất
Đất rộng thênh thang đất trong trời.

Đôi vầng nhật nguyệt thiên nhân địa
Tâm điểm chỗ không chín chữ Nhơn [số 9]
Trùng Cửu tịnh tâm tầm lí đạo
Trời xây Hoa Đại điển liên trào.

Ai người nhận được Thiên Thượng Tổng
Gắng trí luyện tâm chữ Đạo Không
"Bát Nhã Như Lai" câu Phật giáo
Ơn "Thiên Chúa Thánh" Giáo Công Lành.

Thập tam ưng đại câu tam điểm
Giáo "hiệp bửu châu" đạo Cao Đài
Hoà "minh tâm" thể câu Hoà Hảo
Thánh Chúa Thượng Ngươn hiệp khách tâm.
  
Đạo pháp đường đi đúng chơn lịnh
Hiệp nhau đúng lúc nước hỏa phong
Hoàn cầu chuyển thế thời loạn lạc
Lập mới Thượng Ngươn điển tâm sinh."
  

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5246)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4711)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5520)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4853)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6482)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6853)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5731)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7112)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 5995)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6886)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9384)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5314)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5785)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4315)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6882)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8806)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9942)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6037)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7789)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5933)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6671)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7424)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9963)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12523)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6788)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7472)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7235)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8591)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7681)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7251)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8356)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8708)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8699)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9850)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9485)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6208)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9447)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11386)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12624)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12954)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13046)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12886)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.