ĐƯỜNG VỀ PHẬT QUỐC

11 Tháng Ba 201812:00 SA(Xem: 35517)
 

Chúng tôi tình cờ đọc được vài quyển sấm giảng (không phải của chúng tôi). Sau khi lượt qua, chúng tôi trích ra những đoạn quan trọng nay xin được đăng lên đây để huynh đệ tường lãm. Điều chúng tôi muốn gián tiếp nhắn gởi ở đây là cơ Thiên Đạo Huyền Không hay chính xác hơn là cơ Huỳnh Đạo Thiên Khai Kỳ Ba Vô Vi Huyền Không Đại Đạo đã được Huyền Không Thiên Thượng khải thị cho nhân gian biết từ nhiều năm trước, trong quốc nội cũng như ở quốc ngoại, thí dụ như tại hải ngoại là từ năm 2000 về sau và trong quốc nội từ năm 1935 (xin đọc nhật ký Tam Nhật Đàn tại Bát Quái Đồ Thiên do Cao Đài đang lưu giữ).  Coi như là có thêm bằng chứng để cũng cố niềm tin cho huynh đệ.

 

Trích Từ Sách

ĐƯỜNG VỀ PHẬT QUỐC: HÒA ĐỒNG ĐẠO LINH

ấn tống mùa Vu Lan Nhâm Thìn 2012

 

 

NHỮNG TIÊN TRI VỀ ĐẠO MỚI

 

Vạn Thiên thế giới Liên Hoa

Phật Tây Phương độ Hội Đà Long Thiên.  Tr. 5

 

Liên minh Phật Quốc Đạo gia

Hoa sen 8 cánh xây tòa Quốc Linh. Tr. 6

 

Ai dè Phật Thánh Thần Tiên

Xuống trần đã ngự ngay miền Trung Ương  Tr. 14 

 

Nam Mô Đức Phật Uy Thiên Tử

Di Lặc Vương trị xử thế tàn

Cao Đài Hòa Hảo chỉnh trang

Linh căn các mối lập đàng cho ngay. Tr.14

 

Trời, Phật, Chúa kỳ tam Đại Đạo

Đức Di Lặc chủ giáo Long Hoa

Thích Ca, Thượng Đế, Di Đà

Long Vân phép tận Thiên Tòa bủa ban

Hằng hà bao Tây An đệ tử

Tứ Ân cùng Hiếu Tử Nghĩa Sinh

Cao Đài, Hòa Hảo, Thiên Linh

Phật Giáo, Chân Tử tháp kình hợp chung

Vận chuyển đó tâm linh trước nhất

Vững mạnh tin Đức Phật Đức Trời

Bất chiến mà thắng đời đời

Thái Bình do Đức Phật-Trời ban chung Tr. 19 

[Đức Phật -Trời = Đức Thiên-Phật]

 

...

Chiến tranh lan khắp Á, Âu

Phật Trời Chúa lập Đạo đầu Việt Nam.

 

Lệnh đây Cao, Phật, Thiên, Hòa

Các Đạo chấm dứt lập lòa tranh tiên

Lập mặt trận tình thương nhân thế

Mạt hạ ngươn thâu bể âm dương

Hào quang Vạn Phật tâm hương

Khai TÂN CHÁNH PHÁP siêu cương phép mầu

Vạn Phật tọa Thiên Châu vạn cõi

Kinh pháp truyền 10 cõi 9 cung

Dịp may bá đạo học cùng

Thiên Châu Vạn Cõi Vạn Cung Phật Trời

Thương sanh chúng nên lời truyền bá

Phật Thánh Tăng cùng cả Đạo Thầy

Nhắn chung thế giới hao gầy

Hòa đồng gánh Đạo Phật, Thầy, Chúa chung Tr. 48-49

 

Vô Vi Tam Bảo kỳ tam

Dần dà cứu lấy ai cam nhẫn hành

Nếu các người tu đang cố gắng

Hào quang thanh phải trắng trong linh

Thơm mầu ngũ sắc minh xinh

Sẽ là thoát được tử hình thế gian. Tr. 109

 

 

NHỮNG TIÊN TRI VỀ BÍ PHÁP

 

Nhà nhà giữ vững Đạo đường

Tâm từ mới gặp Phật Vương xuất trần

Chớ ai có vẽ Lân Rồng Phượng

Đạo Tam Qui mới hưởng Thái Bình

Qui Phật, Qui Pháp, Qui Linh

Qui Tăng là chính mình tăng đức hằng

Người tu Đức được Trăng Thượng Đảnh

Hồn thanh nhẹ lấp lánh hào quang

Cầu vòng năm sắc linh thoàn

Qui Linh tròn đủ mới toan giúp đời.

Người thiếu Đức cứu đời hại lắm!!! Tr. 13

 

Khắp thế giới chung nhà Phật Quốc

Đức Thiên Cung ban thuốc Tiên Thần

Mươi vạn một thuở chuyển luân

Truyền nghe lắng Điển Thơ tuân thuận cùng. Tr. 45

 

Vô Vi Giáo Giới Thiên Trào

Tu là phải Luyện mới vào Hội Long

Tu không chỉ lòng vòng thi sấm

Giảng cho xong rồi cấm nọ kia

Thi đua giáo thuyết ngoài bìa Tr. 61

 

Chúa Trời truyền Đại Thánh Tăng

Ban ra Pháp Báu cứu hằng tỷ muôn

Các hội đồng giáo khuôn cương kỷ

Của bá đạo Thông ý lời Thiêng

Hợp cùng thiết lập mối giềng

Cùng chung cầu nguyện thiêng liêng giáng trần. Tr. 93

 

Ý rằng tu gắng vượt đời

Giác Ngộ mới thấu Lời Trời Phật ngôn

Nghĩa Ngài thuyết chẳng tồn hay mất

Ý thành tâm Pháp Mật đắc thành. Tr. 98

 

Lời Thích Ca chỉ mới khai tâm

Thượng thừa hay tối mật tông

Cũng đều dưới thế để trồng căn Thiên

Lên Trời được mới thiền Phật giới

Hiếm ai đời mà tới Niết Bàn.

Dưới đời phi thị mê man

Chấp tâm chấp Phật ngã đang chấp mình. Tr. 99

 

Là kỳ tư Phổ Chiếu Phật Quang

Thiên Đàng giáng ngự Địa Đàng

Đẹp bao rực rở đạo tràng Thiên Tiên

Khắp thế giới người Hiền Đẹp Sáng

Có hào quang tròn láng bao quanh

Nhân Thiên ngũ sắc trưởng miền

Do Trời sai xuống dạy thiền Thượng Ngươn. Tr. 101

 

Cầu cho gió cả phất cơ Mật Truyền

Nam Mô Phật phép Thiên biến hóa

Nam Mô Tăng Phật Quốc Đạo ra

A Di Đà Phật, hiển Hoa Quốc Đà. Tr. 103

 

Tịnh Thiền thiên điển uy nghi

Chuyển xoay may mới kịp kỳ Thượng Ngươn

Hòa đồng hợp Thiên Ơn Cứu Rỗi

Về Phật Quốc bửu bối Thiên ban. Tr. 107

 

 

NHỮNG TIÊN TRI VỀ ĐỨC NGÀI

 

Sấm truyền ban điêu tàn còn một

Sấm nay truyền còn một mới ra

Thái Bình, Đức Phật, Chúa, Cha

Quán Âm, Đức Mẹ mới ra Tân Thời.

Sửa soạn Đời truyền lời Bồ Tát

Là Tướng Trời hợp Bồ Tát ra

Đại Sư, Sứ Giả, Đạo Gia

Vạn Cờ Đại Đức Mầu Hoa Tiên Rồng Tr. 49

 

Đại Hợp đồng Quốc Liên Hoa Tạng

Hội Đạo Linh sứ mạng Vương Minh

Long Thiên vũ trụ chuyển mình

Hoa khai kiến Phật Giác sinh diệu kỳ. Tr. 95

 

Riêng cho nhân loại chuyển sang

Vạn Thiên Trời Phật hiện đang tàng hành. Tr. 11

 

Lấy tình thương làm đuốc soi đường

Lửa thiêng Giác Huệ làm gươm

Tấm gương Thiên Đảnh sáng trương Đạo cờ

Nhờ Thiền Tâm mật cơ Ngài rõ

Tọa đêm mây Phật trỏ hướng đi

Đường về Phật Quốc uy nghi

Là phương dựng nước Thiên Y tại trần. Tr.11

 

Cầu cho Thánh Chúa vô ưu

Phật quang xuất hiện trăm chư Phật thành

Một Trăm Quan trong hàng vạn thánh

Một Trăm Con hàng Thánh Tiên Rồng

Hiện đang bát nhã tâm không

Trăm ông xuất thế phò ông Phật-Trời   

[phò ông Thiên-Phật = ông vừa là Trời vừa là Phật]

Nên hành y tánh Trời tâm Phật

Thời đời đời Phật Quốc Thiên Tiên

Thiên đình luật đã khắc biên

Đường về Phật Quốc Gương Thiên sáng ngời. Tr. 21

 

Họ tên gá ẩn dương trần

Để cho dân chúng biết Trần Nhân Tôn

Trần mục tiêu hướng tôn giác ngộ

Nhân là người thành Phật chí tôn

Tôn Linh đạo đức trường tồn

Cho nên thể hiện Nhân Tôn nhập trần. Tr.70

 

A Di Đà, Thích Ca xuống thế

Trần Nhân Tông viết kệ kinh truyền

Báo cho trăm họ hữu duyên

Đường về Phật Quốc khai thiên Thái Bình. Tr.71

 

Ngọ, Mùi, Thân Thiên Thần xuống thế

Đức Tử Vương đạp bể xuống trần

Nước tràn khắp cõi lửa rần

Quỉ ma khiếp vía khóc rân rền trời

Đạo thế gian rã rời rắc rối

Đời sắp tàn vua tối ai tin

Lê dân thế giới lặng im

Bởi ai tin nữa, mà tin cái gì?? Tr.71

 

Lạc Long dòng giống Thiên Khung

Thiên Gương Phật Quốc sáng cùng khắp nơi. Tr.77

 

Nay Di Lặc xuống để xoay Đại Đồng

Khắp tứ phương Tây, Đông, Nam, Bắc

Đạo cùng Đời phải chắc chắn trao

Đây bài Khải Tấu Thiên Trào

Dâng lời Gương Báo Thiên Cao Hội Đồng. Tr.77

 

Thế gian sẽ đón Như Lai

Giới Thượng Thiên đã ký bài Lệnh Trên. Tr.78

 

Thời gian đã cận Càn rồi đó

Thế giới tàn đầu ngỏ cuối thôn

Kỳ ba Vương Phật độ tử tôn

Ba hồi bát nhã dập dồn cứu nguy. Tr. 80

 

Cao Đài Đại Đạo uy nghi thượng

Hòa Hảo Phật Giáo hướng Thiên Sơn

Thiên  Linh Đức Chúa Huyền Chơn   

[Huyền Chơn = Huyền Thiên Chơn Võ]

Đạo đồng hợp đạo thắng cơn ma quyền. Tr.80

 

Năm 14 (2014) Đạo Vua dân chúa

Mười Hai Đệ tìm CHÚA tìm VUA   

[Chúa = Chúa Trời = Ngôi Hai ]

Đại Sư Lê, Lý, Trần Vua

Cùng hàng cao đệ đại thừa tái sanh

Chú Nguyễn dòng nay thành Thượng Sỹ [thượng nghị sĩ]

Tái sanh vào ngoại xứ liên bang

Tràn lan thế giới chờ đang

Đúng ngày Thiên Lệnh Đạo Vàng Vạn Vương

Vạn Thắng Vương cầu Vương Đế Đạo

Ai là vị chánh giáo Phật Vương?

Đông A Nhật Nguyệt Âm Dương

Đó là phò tá Minh Vương Thiên Trào

Đức Phật Vương Hiện Cao Thiên Đảnh  Tr. 82

 

Thiên Tôn làm uy minh Pháp Tánh

Phật tâm là chơn tánh chơn tâm. Tr.85

 

Đức Thầy, Đức Phật, Đức Ông

Truyền chung huynh đệ lập công ban hành. Tr.94

 

Di chuyển hóa xóa biên giới ĐẠO

Lạc hỷ bao Đức Lão cổ sơ

Tôn thờ Ngọc Đế thượng cơ

Vương triều Đại Đạo phất cờ vạn dân. Tr.96

 

Nam mô Phật phép Thiên biến hóa

Nam mô Pháp tâm phật Thích Ca

Mô Tăng Phật Quốc Đạo ra

A Di Đà Phật hiển hoa Quốc Đà Tr. 103

 

Di Lạc khai Quốc linh thiêng

Cháu con cố gắng luyện thiền thiêng liêng Tr. 103

 

Thân Dậu Thánh Chúa Phật mầu dựng sinh

Với điều kiện Tâm Kinh thông thạo

Lại cần thêm điểm Đạo Vô Vi

Tịnh Thiền Thiên Điển uy nghi

Chuyển xoay may mới kịp thời Thượng Ngươn. Tr.107

 

 

 

Trích Từ Sách

ĐƯỜNG VỀ PHẬT QUỐC: CƠ THIÊN ĐẦU THẾ KỶ 21

Ông Đạo Chấp Bút 2001-2008.  Ấn tống năm 2014

 

 

Tiên Rồng có Đạo Tứ Ân

Phật Thầy tiền kiếp là Trần Nhân Tông

Việt Nam Đạo Quốc sinh tồn

Di Lặc xuất thế Chí Tôn nhân loài

Lời ta báo trước không sai

Các trò dưới thế chớ ai hổn hào. (dòng 23-28)

 

Toàn dân công đức đặng nhờ mai sau

Cùng nhau Đạo Quốc lập mau

Chung nhau xây dựng đạo mầu Việt Nam

Đó là khởi Đạo tâm hàm

Liên Hoa Tổ Quốc Phật làm Thầy hay. (Dòng 36-40)

 

Hòa Đồng Tôn Giáo dựng tòa Phật Tiên

Đóa hoa công đức vân thiên

Trăm miền kịp lúc Rồng Tiên dựng kỳ

Mười phương chư Phật từ bi

Báo cho biết trước: Qui tri cơ Trời. (Dòng 44-48)

 

Chúa, Vua, cờ xí, bầy tôi rã bầy

Đêm rằm tháng 8 giải vây

Thiên cơ Đạo Quốc, Pháp Thầy Tứ Ân

Tứ Vô Lượng Tâm chí chân

Công đức Đạo Quốc độ dân về Trời (Dòng 52-56)

 

 

BÀI ƠN TRÊN KHAI TRUYỀN:

 

Thiên Tòa mở Hội Long Hoa

Truyền tâm con cháu  Long Hoa Tiên Rồng

Nam mô Tân Dân đồng Thánh Đức

Nam mô công đức dựng nước nhà

Thái Hòa lan rộng Ta Bà

Long Vân Đại Hội Liên Hoa năm cùng (Dòng 7-12)

 

Việt Nam Đạo Quốc Thiên sanh

Hầu khi Chuyển Thế cùng sanh về Trời

Qui Tôn Giáo chuyển xây Đạo Quốc

Đó là nơi Thánh Địa ra đời (Dòng 23-26)

 

Dựng xây Đạo Quốc Việt Nam

Hòa đồng Thiên Ánh Đạo Vàng Như Lai

Phật thất ai Phật tánh cũng đồng

Để sống trong Đạo Quốc tu hành

Nơi đây hàng triệu sẽ thành

Quả Phật Tiên Thánh xoay quanh Bửu Tòa (Dòng 119-124)

 

Có ai hiểu biết Hư Không

Tìm nhau để chứng "Đạo Không" đắc thành [ấn pháp Vô Vi]

Thích Như Lai chấp Kinh Đạo Quốc  (Dòng 135-137)

 

Tay Phật tay Chúa chấp chung

Chuyển cho Thế Giới phục tùng Lệnh Thiên (Dòng 227-228)

 

 

BÀI ƠN TRÊN NHẮN NHỦ: Rằm Tháng 8 Năm 2003

 

Đức công Đạo Quốc khai minh

Cứu sinh nhân loại cứu linh tâm người

Pháp tâm truyền diệu Vạn Nhân chứng

Đức Di Đà cứu ứng tử sinh

Đồng xây Đạo Quốc dựng trào Thượng Ngươn (Dòng 63-68)

 

Pháp tâm Đạo Quốc thiện từ

Toàn dân truyền lệnh Chơn Sư ra đời  (Dòng 77-78)

 

Ánh Đạo Vàng khai lối Bửu Châu

Năm Dậu Đạo Nước mở đầu

Tứ Ân, Tứ Đức pháp mầu tứ phương (Dòng 94-96)

 

Đạo Quốc nay phải Siêu Tôn Giáo

Cùng tôn giáo lập Đạo Quốc chung (Dòng 141-142)

 

Ký này Đạo Quốc linh quang

Đồng tu đồng đắc hào quang quốc hồn (Dòng 145-146)

 

Kỳ này đãi lọc san hà

Đạo nhà Đạo Quốc khai tòa Liên Hoa (Dòng 165-166)

 

 

BÀI KHAI KINH THƠ : tr. 63

 

Nay chữ Vạn tái sanh Nhân Thập

Trần Nhân Tôn chứng quả Phật thừa

Tu hành khuya sớm muối dưa

Thánh Vương Tâm Tướng y vừa lòng dân

Ngài không muốn làm vua nước Việt

Kỳ này ông hóa Thích Ca

Vô trong Bảy Núi với ba thánh hiền  (tr. 63)

 

Hùng Vương ngọc phả hương quê

Kỳ ba mươi sáu thánh về Việt Nam (tr. 64)

 

Thiên sinh hữu nhất Quang Linh

Đó là Đức Phật giáng sinh nước mình

Nay truyền ban chúng sinh Đạo Quốc

Một con đường Đại Đạo thanh cao

Duy tâm duy vật xáo xào

Việt Nam Đạo Quốc Thiên Cao khai đường   (tr.?)

 

Thiên Lệnh Thượng Đế hướng về Long Hoa

Rồng Mây Long Hội hương hoa

Khắp trời thơm ngát Pháp Tòa khắp nơi

Liên Hoa trổ Đạo trong đời ( tr.?)

 

Thêm 80 Tứ Ân đắc quả

Có Nhứt Ông dẫn đạo Như Lai

Ông này siêu việt Đức Tài

Ông xoay chuyển cả thiên tài Càn Khôn (tr.65)

 

Thế gian ai cũng tại gia tu hành

Tu cho tới Tâm thanh Tánh thiện

Hào quang liền xuất hiện trong Tâm

Tu cho nghe tới Diệu Âm

Tu sao thấu được Chơn Tâm Siêu Hình

Là tình thương 10 phương võ trụ

Tâm vô hình vô tướng vô thanh

Vô: không trụ Thánh dựa Phàm

Vô Vi là Huệ siêu phàm cứu dân (tr.65)

 

 

BÀI PHẬT SỬ TIÊN RỒNG: 4 tháng 4 Nhâm Ngọ năm 2002, Đức "Vô Danh Thị" truyền dạy

 

Tiên Long là giống Tổ Thầy khai minh

Ngài là Thượng Phụ Chơn Linh

Khai sinh tất cả chúng sinh muôn loài  (Dòng 16-19)

 

Lạc Long Thánh Tổ Hùng Vương trở về

Cùng chung một gốc bồ đề

Đức Trời Đức Phật ức năm còn truyền

Hào quang Đạo lệnh Minh Huyên

Soi hồn Hòa Hảo, Cao Đài, Bửu Sơn

Thuận lời thánh giáo Huỳnh Chơn. (Dòng 28-33)

 

Kỳ này tu phải quyết thành

Long Hoa đã trổ chứng thành Long Vân

Phật Trời tân lập Tứ Ân

Kỳ ba khai sáng Nhân, Thần, Thánh, Tiên

Chung nhau sức mạnh Định Thiền

Nước non hoan hỷ Tiên Hiền vị tha (Dòng 57-62)

 

Phật Trời khai sáng Đạo Thiền Việt Nam

Tâm thơ này thiệt Rồng Nam

Thốt ra thơm ngát việc làm chí nhân

Muốn biết Phật Thánh hay Thần

Rốt tu Thiền Định chuyên cần Mật Tông  

 [mật tông của Thiên Đạo Huyền Không  = mật pháp]

Cả ba Pháp Đạo như sông [Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo cả 3 con đường đều đi tới giải thoát]

Trăm ngàn vạn nẻo về đồng Phật Tâm

Ngày nay ai cũng ham tầm

Nhưng thấy thì lắm mà tâm không tròn

Nay ta thả bút thơ truyền

Đạo đời truyền bá Cơ Huyền Phật Tiên (Dòng 70-81)

 

Đạo Phật tộc chính là Quốc Đạo

Tổ Lạc Long là Đức Phật ta

Truyền cho Đệ Nhất Tổ Hùng . . .

Như Lai Đại Việt Già Lam nâu sòng

Ngài ra đi lưu lại câu sấm

Từ Tổ Hùng truyền Mật Tâm Linh

Người mang chữ Nhất Tâm Kinh

Thương Đời khai Đạo Thánh Linh Tam Kỳ

Thiên cơ lộ giúp kỳ này (Dòng 245-257)

 

Cuối xin Phật Tổ Già Lam

Ban cho danh hiệu Di Đà Việt Nam

Chuyển qua Phật Quốc Già Lam

Thái bình thiên hạ nhà nhà nam mô. (Dòng 230-233)

 

Phần thứ mười Đò Chiều chuyển bến

Ai có tên về trển gặp Thầy

Đạo Khùng, Đạo Quốc, Đạo Thầy

Không xây được nước thì đây thế tàn...

Kỳ Tư Đạo Quốc khai trương  (Dòng 377-383)

 

Đạo tràng dân tộc ngày mai

Như Lai xuất thế không sai bao giờ . . .

Đó là Đệ Nhứt Hùng Vương

Giáng sinh tái thế Phật Vương đạo nhà

Trúc Lâm An Tử Thích Ca [an tử = yên tử]

Ngài là Phật Sống sẽ ra cứu đời

Chờ ba tiếng sấm Phật Trời

Đổi dời Thiên Địa lập đời Thượng Ngươn ...

Đạo Đời chuyển biến lạ kỳ

Việt Nam rực sáng Phật Kỳ Tâm Vương (Dòng 411-426)

 

Đức Vô Danh bạc tiền không thiết

Đức Vô Danh là gốc Chơn Thiền

Thiện căn vốn Cửu Lịnh Thiên

Nay thời đắc được Phật Thiền huệ tâm

Nên được Đức Thiên Hoàng Thượng Đế

Cho truyền ban Thiên Lệnh Ngọc Hoàng

Di Lặc đã xuống trần đàng

Chuyển Đời thành Đạo Đức ban mọi nhà (Dòng 441-448)

 

Ngày sau có một không hai

Như Lai thiên định lập đài Bửu Sơn (Dòng 429-430)

An Nam Đạo Quốc hòa đồng

Đều là Dân Việt tâm không hận thù

Long Hoa là nước Lạc Ưu

Long Vân là cõi Văn Thù nguyện xây

Ngài mang sứ mệnh Rồng Mây

Xum vầy Âu Á họp đầy Phật Tiên

Quán Âm thị hiện Thánh Tiên

Tâm Kinh ban rãi khắp miền Á Nam...

Nước Nam có Phật giáng lâm

Văn Thù Thế Chí quang lâm dựng nền

Hởi ai hiểu được Ơn Trên

An Nam Đạo Quốc gốc tên Tiên Rồng (Dòng 471-484)

 

Ngọ Mùi xuất thánh Tiên Ông

Khai trang Đại Đạo hòa đồng Việt Nam

Di Đà Di Lặc cùng làm

Từ bi bình đẳng Đại Tam Phật Hiền

Đây thơ ý từ Ngài Di Lạc (Dòng 485-489)

 

Cho nên Ngài mở Đạo Tràng Việt Nam

Hỡi thần dân truyền nhau Thiên Lệnh

Tu ráng chờ Đức Phật Như Lai

Hiện thân Di Lặc Thiên Oai

Cứu nguy tận thế thoát tai nạn tàn...

Thế cho nên Phật truyền Chuyển Thế

Là chuyển tâm tu khắp hoàn cầu

Việt Nam là nước bắt đầu

Cơ Huyền khai mở nhiệm mầu tới đây

Hướng Tây Phương, Tây miền Nam hướng

Sẽ hiển linh duyên ngộ Phật Vương  (Dòng 532-546)

 

Ngài [được] khai mở từ cõi Tâm Linh

Hãy mau thông hiểu Tâm Kinh

Di Đà Đức Tổ hóa sinh Phật Ngài (Dòng 550-553)

 

Ông là Đức Lạc Long Cha

Tiền thân Đức Phật Thích Ca giáng trần

Hậu thân là Đức Tứ Ân

Bá gia tôn kính truyền dân hiểu rành...

Đây là CHÂN PHÁP VÔ VI

Ma Ha Bát Nhã Thuyền phi về Trời...

Sắp khi tới cuộc tẩy trần

Phật Trời Thiên Lệnh phong thần bá gia

Có tu mới định chánh tà

Có ông Thiên Nhãn lập Tòa định phân. (Dòng 603-624)

 

Việt Nam A Di Phật Đà

Hòa đồng Thượng Đế Ngài là Chí Tôn

Thiên Linh Thượng Phụ Đại Hồn

Chuyển xoay vũ trụ cứu hồn bá gia (Dòng 631-634)

 

Việt Nam có Phật Đông A [Phật Đông A = Phật Trần Nhân Tông]

Trần Nhân đức độ như là Thế Tôn

Phật để Đức sẽ lập Thánh Đức

Phật truyền Dân nhẫn Đức nhẫn Tài

Nhẫn cho đến lúc thanh bay

Nhẫn cho khi thấy Như Lai trong lòng (Dòng 657-663)  

 

Tổ truyền Đạo Đức Lạc Long

Di Lặc xuất hiện Lạc Long trở về

Đạo Đức cao lòng Rồng rộng bể

Cưỡi Thanh Long đón sóng Phù Tề

Truyền câu Kinh Kệ Ước Thề 

Tình thương trí huệ Đạo về Đức cao

Đạo là Đức Lạc Long Thiên Ảo

Đức là Tiên Đức Mẫu Thiên Cao

Tứ Ân là Đạo đồng bào  (Dòng 681-685)

 

 

BÀI ĐẠO QUỐC TỪ BI A DI ĐÀ PHẬT:

 

Nước Việt Nam "A Di Đà Phật"

Mật Tông này cất ở Tâm Linh   

[mật tông của Thiên Đạo = mật pháp]

Quán Âm chư Phật quang lâm

Ban ra quốc hiệu diệu âm Thiên truyền...

Thiền là thiện đức tình thương

Thiền Tâm Định Huệ mười phương Phật mầu

Thiền thì buông hết năm châu

Tâm linh tiểu ngã hóa bầu Đại Thiên

Thiền không phân ác chia hiền

Thiền Siêu Vũ Trụ là Thiền Tâm Linh

Thiền tâm tỉnh tịch siêu hình

Vô hình vô ảnh phi mình phi ta (tr. 141)

 

 

BÀI PHẢI GIÁC NGỘ TRÊN ĐƯỜNG VỀ ĐẠO QUỐC:

 

Này hỡi các chơn linh xuống thế

Dắt dìu nhau đừng trễ Đò Chiều

Thời gian dưới thế bao nhiêu

Đường về Đạo Quốc ít nhiều kíp tu (Dòng 1-4)

 

Việt Nam mới Phật-Thiên sinh ra đời  (Dòng (8)

 

Truyền Thơ Đạo Quốc thiên thời tới đây

Tân Tứ Ân: Thiên Kinh Phật dạy

Chớ phân chia Đức Phật Đức Trời  (Dòng 44-47)

 

Hòa Đồng Tôn Giáo mới ra Thái Bình

Việt Nam Đạo Quốc Thiên sinh

Diệt tà tiêu ác sóng kình khắp nơi (Dòng 156-158)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 2848)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 2840)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 3762)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 4904)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 4302)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 5807)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 4596)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 5628)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 7986)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 4234)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 4708)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 3216)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 5985)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 7706)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 8764)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 4909)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 6605)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5014)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 5532)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 6274)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 8687)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 10486)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 5976)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 6635)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 6391)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 7605)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 6694)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 6311)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 7495)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 7775)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 7730)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 8886)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 9131)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 7913)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 5469)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 8750)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 10528)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 11759)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 11818)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 11946)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 11740)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 9795)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.
23 Tháng Tư 2020(Xem: 6836)
Điển Thi Huyền Khải của các vị Thiên nhơn Sư trong cõi vô hình do các huynh đệ của nhóm Thiên Ánh Đạo Vàng chấp bút và xuất bản.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 15217)
Sấm Giảng Của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh vào thập niên 1980s và 1990s.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 15906)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 4 năm 2020.
27 Tháng Hai 2020(Xem: 10095)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 3 năm 2020.
01 Tháng Hai 2020(Xem: 9146)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2020.
01 Tháng Giêng 2020(Xem: 10111)
Tất cả những bài thiên thơ từ Huyền Không Thiên Thượng nhận được tong tháng 1 năm 2020.
07 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 7644)
tất cả cá bài thiên thơ nhận đươc từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2019.
01 Tháng Mười Một 2019(Xem: 8490)
Tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2019.