DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM ĐINH DẬU

02 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 27505)
 
  
  

ĐÀN GIỜ MÃO NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2017

Ngày 10 Tháng 10 Năm Đinh Dậu

    
     
  

https://youtu.be/CqaBW_dMrjM

Pháp Âm #70

“Bụi trần sao quá bụi dơ

Đoái nhìn bá tánh dạy khờ không tu

Ngày nay Lão dạy công phu

Rán mà tầm đạo chớ lu đạo mầu

Màn sắp hạ khổ đau sầu

Nữ nam có biết gom thâu không còn?

Ta đây trên đỉnh Thất Sơn

Dạy lời nhắn gởi tu tròn nghĩa nhân

Bỏ đi tham dục lần lần

Tầm đường chánh đạo bước chân mà về

Tu sao sen nở tứ bề

Là ngày đắc quả bồ đề bớ dân

Không còn bao giấc tản lần

Mau mau cho kịp thuyền bần Lão đưa 

Chiếc thuyền ba lá mỏng thưa

Mà không có đáy nhẹ đưa qua bờ

Ai tu Lão rước rán chờ

Tập tu cho vẹn pháp thơ để lòng

Đến ngày khoa mở trần hồng

Nữ nam nam nữ vào trong thi tài

Hợi này già trẻ gái trai

Màn này có một không hai đây mà

Nhắn cùng bổn đạo gần xa

Đây lời Lão nói chớ mà không tin

Rán tu cho đặng thân mình

Trường thi khoa đậu tên mình được niêm

Ao sen hoa nở đúng kỳ

Màn ba cảnh cũ tu trì bớ dân

Lão dạy đừng có si sân

Đất hiền hiếu thảo ân cần đạo tiên

Ngàn xưa Lão cũng trần miền

Tu thời cứu độ dân hiền bình an

Lão noi chánh đạo Tây An

Dạy cho sanh chúng lời vàng rán ghi

Lập tràng chọn lựa còn chi

Thấy dân thưa thớt sầu bi Lão buồn

Tiếng đàn reo mãi lệ tuôn

Tới rồi tận diệt hạ tuồng gần đây

Năm châu thế giới dẫy đầy

Xác thây chồng chất ruộng ngoài bỏ hoang

Tiếng kêu ơi hỡi trần đàng

Sửa tâm sửa tánh lời vàng Lão khuyên

Vì thương sanh chúng trần miền

Lộn lên nhào xuống không yên ngự tòa

Lìa quê tiên cảnh bôn ba

Hạ phàm giải cứu bá gia an lành

Cảnh đời như sợi chỉ mành

Gió đâu thổi tới đứt nhanh đâu ngờ

Thấy người còn mãi dạy khờ

Đường tu không bước ác mơ tưởng lành

Phật ma ma Phật phân rành

Con ma tâm Phật thiện lành là đây

Con Phật tâm ma dẫy đầy

Quỷ ma ập xuống thời này gớm ghê

Nghe lời Lão nói đừng chê

Ngày sau đặng rõ bốn bề còn chi

Hợi này mau gấp tu trì

Ai tu nấy hưởng tên ghi sen vàng

Ngọc Hoàng Thượng Đế lời than

Sao dân chẳng chịu tu màn cảnh ba

Thiên cơ Lão đã nói ra

Khuyên cùng sanh chúng gần xa rõ tường

Nguyện cầu lời nói mười phương

Độ an sanh chúng trần dương bớt sầu

Đêm khuya mượn lời cơ mầu

Đôi câu Lão tỏ ngày sau rụi tàn

Ngọc Hoàng sắc lệnh ấn ban

Dân ơi mau kíp lập đàn cầu xin

Cha Trời Mẹ Đất cứu sinh

Vạn dân bá tánh an bình lo tu

Lão đây còn phải ngao du

Hóa độ trần thế hạnh nhu lương hiền

Qua sông có một Đình Thiên

Ngày sau Lão ngự tại miền trần gian 

Chúng sanh chớ có ham sang

Bỏ đi đạo nghĩa lời vàng Lão đây

Hương Kỳ Sơn Bửu đáo lai

Đò ba thi phận dậm dài rước đưa

Lời truyền lời giảng sớm trưa

Cầu cho trăm họ thuận vừa dồi trau

Lão đây dạy rõ đạo mầu

Tứ Ân Hiếu Nghĩa mau mau học lần."

  

https://youtu.be/FAUMyPweRwI

   

Pháp Âm #71

“Trên chín phẩm hoa sen đua nở

Mỗi một hoa trên đó dòng thơ

Xuồng Lão đậu cạnh bờ nho nhỏ

Ai tu hiền lần bước Lão chờ

Lòng thành tưởng Phật tu hành

Mẹ cha hiếu đạo chữ lành rán nghe

Mình tài chớ có bày khoe

Chọn lời … rán nghe kẻo lầm

Đây lời đạo thanh thao khuyên giải

Rán học hành tầm kiếm tớ thầy

Bởi lòng hiền đức lai kinh sử

Lợi danh rời bỏ Đạo vui vầy.”

  
 

https://youtu.be/qI2NPdDPBN0

 

Pháp Âm #72

“Tu là giải thoát thân ta

Lão xem trong chốn trần hà lệ sa

Thương sư toán đố lộ ra

… trở lại rán mà công tu

Mến tiền, danh, lợi, tội, tù

Mau mau dứt bỏ chớ bu lại gần

Tiếng kêu ơi hỡi này dân

Dứt được tham dục si sân lỗi mình

Phải gìn biết đạo lý kinh

Bớ dân nên tránh ngạo khinh Phật Trời

Giữ gìn chớ nhiễm sai lời

Lương từ tập luyện từng thời nghiệp tan

Cuộc đời lắm nổi bôn ba

Người trần vướng lụa xa hoa ánh đèn

Ngã lòng nam nữ lộn chen

Chấp hoa theo hướng chợ đen bạc lòng

Người ngu khó tỉnh tâm tham

Bờ mê bước mãi bụi hồng lu bu

Ngàn xưa Lão dạy chữ tu

Sao người không nhớ mà lưu trong lòng

Tiếng đàn Lão khải não nòng

Nạn tai dồn dập trần hồng sụp suy

Ai mà Lão dạy rán ghi

Ra cơ xuống sách khó chi tiên tài

Mắt trần đâu thể nhìn ai

Rõ lòng Lão dạy chớ sai sau này

Người hung xác chết dẫy đầy

Ngục môn mở cửa hồn này đưa vô

Dân ơi trì niệm nam mô

Bền lòng niệm Phật sen hồ nở ra

Hoa đăng mở hội cõi xa

Ước mong Phật xuống trần hà cố vâng

Đời này phải sửa tấm thân

Miệt mài hai chữ tu lần mới khôn.”

 
 

https://youtu.be/CB-xOAjebgI

 

Pháp Âm #73

“Cửa Già Lam đạo lành thay đổi

Quan Thánh Quân cơ khởi thế ni

Gìn lòng hai chữ từ bi

Mặc tình cơ tạo làm chi cơn này

Oang oang chớp chớp Tây chớp nháng

Cởi gió mây thoang thoảng một khi

Mấy mùa khơi dậm chỉnh y

Bao chừ soi bước tất thì lường lo

Liên liên khẩn khẩn đò biện lý

Xét thẩm qua tổng ký hỏi han

Phúc trình thời thế trên quan

Lệnh truyền trang võ thánh quan tề tề

Quân chủ tỉnh rước về vài dậm

Ngựa pháo đài đàn khám bộ thôn

Đợi thời kham khó lưu dồn

Bổn lai hiểu tự quan môn phụng đề

Chiếu điển phép diệu đề tỏ nổi

Khuyên các con thời mới cần chuyên

Một đời trọn đạo tu hiền

Nẻo huyền tuông gió uyên nguyên di tồn

Tạo thân giả phàm hồn thân giả

Lời biếm bao luận cả cho ra

Xã thân tìm kiếm Ma Ha

Nay gặp quan trấn trải qua lai thời

Kìa ai hỡi đôi lời khờ khật

Cầu huyền cơ pháp bậc Huyền Không

Khéo dùng thanh xác đại đồng

Cửa không tạo hóa Càn Khôn chuyển dò

Thân tứ đại quan Hà thánh phận
Xuống trần gian hiệp Chủng Âu ca
Ra tài kiến Phật bôn ba
Chiến hào phong phủ dẹp ra trọn bề

Lời chơn lẽ Lão bề duyên hữu

Lướt một đường huyền tú thửa công

Ba hồi trống giục thuyền phong

Dùng gươm đao Bá, Tây Đông rướt vào

Gà kêu o ỏ còn bao

Tu hành tích ... cột vào Thiên An

Châu trần bần kế kế sang

Lậu cơ hành lượng Thiên ban Minh trào

Mở tâm hồn chuẩn đài nguyệt kiến

Cõi tục trần một chuyến thuyền nang

Xác phàm nương tựa điển quang

Khai năng gội mở cẩm nang căn hiền

Khai điển linh tâm kiến thần minh

Hướng đạo tâm cổ dinh bốn phía

Chiến Quốc nghìn năm vun tỉa

Khai phá rừng lâm chọn phía trào lai

Âm thầm chuyển động xây Nhà Tổ
Phúc phần Minh dặn dò kỷ cương.”

  
   

https://youtu.be/cpVdxU8PHWY

   

Pháp Âm #74

“Bút cơ Mẹ dạy con thơ

Đêm khuya thanh vắng con khờ rán ghi

Mẹ là Mẹ Mẫu Diêu Trì

Xuống trần mượn xác chép ghi lời vàng

Đến rồi tận diệt lầm than

Nhà không người ở ruộng hoang tiêu điều

Tiếng đàn Mẹ khải sớm chiều

Nghe mà não ruột Mẹ kêu con trần

Mau mau chùi rửa bản thân

Tu tâm dưỡng tánh Mẫu phân bao lời

Nhớ thương con trẻ trần vơi

Chẳng câu hoài tưởng Mẫu thời Diêu Cung

Tu hiền cố gắng hiếu trung

Đường tông môn tổ trùng phùng cảnh chung

Lời châu ghi rõ hiệp cùnng

Nghe chăng trai gái cùng chung họp về

Bước mau ghi rõ tên đề

Mẹ đây chấm bút trở về quê xưa

Màn này màn cuối thớt thưa

Chèo thuyền ra khỏi sóng lùa kỳ ba

Đưa người hiền đức về nhà

Quê tiên cảnh cũ Mẹ già chờ mong.”

   
    

https://youtu.be/-Yb0g9_Q7vY

   

Pháp Âm #75

“Cả đời lo đạo độ nhân sinh

Nghèo khổ tự thân lập tự mình

Cuộc đời tầm đạo nay thay đổi

Cởi lớp áo trần mãi quang minh

Bao năm tu bước đạo ân từ

Tại gia tu học định công phu

Sử kinh đời học tu cầu đạo

Bút nghiên tài luận đấng chơn tu

Đây bút tích Mẹ ban con rõ

Tại gia tiên gõ mõ tụng kinh

Cầu an cứu khổ khắp nhân sinh

Đêm thanh vắng lời minh vang vọng

Thấu tận Trời chín tầng cung động

Mẹ ban hành cõi không Vô Tịnh

Thấy con hiền thui thủi một thân

Ngồi tỏa nguyện muôn dân thoát khổ

Cảnh trần thế ngày nay lệ đổ

Kẻ ác tâm làm khổ bá gia

Đây lời ngọc Mẹ Già linh chiếu

Ban phước lành lời thỉnh trung hiếu

Rán vượt qua Mẹ chiếu linh căn

Mẹ dạy cho đạo pháp huyền năng

Để ngày sau khuyên răn bá tánh

Đồng cùng nhau tập hạnh lo tu.”

  
 

https://youtu.be/A1KFCMzWMcA

 

Pháp Âm #76
"Bồi thành kỳ phục CHÚA tôi

NGÀY KIA CHUYỂN TIẾP khuyên bồi Nam Thiên

Tổ tiên đất nước bất truyền

Lạc Hồng tồn tại Ngũ tiền Lão Ông

Tâm danh mạng ẩn phụng đồng

Đáo lai cơ mật tiên phong qui phường

Trùng lai chờ lịnh bề lo

Tây Đông lưỡng trí tinh sơ hậu truyền

Trung thần thọ tử sanh huyền

Chuyển xoay kỳ tác Nam Thiên chủ đồng

Dầu xem gặp hội Mây Rồng

Thuyền qui tái sắc Nhơn Ông mãn đời

Đồng sanh thế sự giống nòi

Vô Vi danh Lão lâu đời chuyện xa [ Lão Tử]

Ngày nay chánh đạo đi xa

Kỳ Hương Sơn Bửu thời na Sông Đồ
[na = mang bên mình; Sông Đồ = Hà Đồ]

Mấy mươi năm tầm đạo xứ người

Tứ Ân Hiếu Nghĩa đạo đời song tu

Trên đất khách cực thân cần cù

Danh người đạo công phu hồi giải

Văn pháp Lão trần thinh khuyên giải

Thấy cảnh tình ngày nay thay nhơn đải

Lão đại tuy Quốc thủy hóa vai 

Lấy tâm công mặt rồng tay áo phủ  

Danh sĩ hiền mạng ẩn đi tu 

Giống Nam Việt đạo chơn nhu đắc Ngũ
[
nhu = đắc Ngũ Thường & chơn = đắc Mậu Ngũ]

An tại gia Phật tiền vi tử

Giống Lạc Hồng nam nhân xứ tạm nương.”

 
 

 

Pháp Âm #77

“Này hỡi nơi đây tỏ nổi lòng

Con hiền trần tục lệ tuôn ròng

Tiếng khóc tâm suy mòn thân trẻ

Nghĩ cạn lo âu nhức mõi lòng

Xác trần chớ ngã buồn nghĩ cạn

Đường thẳng con qua chẳng sói lang

Chớ bỏ nơi đây hình vóc ngọc

Nghe lời Thầy tỏ hồi phục an

Ra vô rán nhịn ghi mối đạo

Thầy độ mạng con đạo cả vào

Mượn tiếng sự đời qua cơn biến

Dốc chờ quân tử nghĩa kiếp nào

Mấy lời tỉnh thức tâm ta

Tứ Ân gìn giữ ý hòa Thầy khuyên

Tâm chay bát nhẫn lương hiền

Di Đà mãi niệm liền liền chớ quên

Am Quốc tự thiên trung đảo lại

Lễ hương đăng vọng cầu Phật đại

Bốn chữ tên đề tu nhân học

Niệm tưởng Phật Trời thoát nạn tai

Nạn tai tỉnh giấc mờ lu hết

Hiểu nghĩa tu hiền chung đoàn kết

Diệu pháp đạo mầu sức tâm ta

Lời pháp điển tiếp giáo khai đàn duyệt

Tu hành dạ chẳng đổi thay

Nguyện cầu tu tập lạt chay lòng mình

Từ bi thể hiện rộng tình

Đôi lời học thuộc hạ mình thanh cao.”

 
 

https://youtu.be/UsKGro1xGKg

 

Pháp Âm #78

“Thân sinh lập đạo Tứ Ân

Dặn dò nhiều việc thường dân tiếng đời

Đàn kêu Tây Quốc ra đời

Trung quân khó kiếm xưa người thảo ngay

Qua Tây vấn đạo tu tài

Dạ sầu hồi Quốc nam ai nhơn tình

Gian nan phận bạc một mình

Tưởng vì tiền bạc chữ tình đổi thân

Trải qua bao kiếp xuống trần

Cứu trong bá tánh tuyệt phần quỷ ma

Cầu trời Phật giải nguy Hà

Thế suy trước mắt thân gia than rằng

Quang minh linh tánh đăng đăng

Đế Cung chỉ ngõ tuyệt căn thời mình

Đường dài Kỳ Quốc phải minh

Mẫu nhân mẫu kỷ thân sinh tui thờ

Tây Phương ngũ thập tuế sơ 

Thân sinh quý phủ biệt bờ ngàn xa
[2028-1978 = 50 năm hải ngọai]

Thương đời tiếc ngọc chan hòa

Xa xôi trống lặng điểm ra giả từ

Vào niên nhất bát là đây [năm 2018]

Chiếu tâm mắt ngó sân từ hồi an

Hai vai gánh nặng chẳng than

Tu trung tu hiếu hai đàng ngoài trong

Bửu Sơn tế thế oai phong

Đế Kỳ Hương Tự thần đồng Nam Bang

Ngô nhi vẫn khá trách hoàng

Hương linh cảm chiếu dầy đoàn chiến thiên

Tử tôn trung nghĩa Quốc tiền

Ai hay Nam Việt tranh tiền trở chân

Hai tám hai chín này Thân
[Dậu-Tuất của năm 2018-2019]

Trăng mười ngọc tỏa chúng dân (rán) hội về 
[Rằm tháng 8 Hội Yến Diêu Trì]

Đời mê nên chẳng biết tu

Học đòi tranh bá hận thù tăng cao

Kiếp người tạm giả mòn hao

Hãy nên thức tỉnh mang vào chữ tu.”

 

  

https://youtu.be/16MmBuiObeQ

 

Pháp Âm #79

“Dấu cơ tam Mụ lánh mình

Thùy nguyên chữ đó dứt tình tử quân

Việc nhà tà chánh khó phân

Mục quang kỳ tử thế trần tránh đi

Bảo toàn thời mất nước suy

Thương tha tôi loạn thế thì trần tu

Gặp kỳ ái đạo Quan Lưu
[Quan = Quan Vũ; Lưu = Lưu Bang]

Giả không không giả tồn du qua đàng

Đằng đằng uy chủ thời trung quán

Hai phương lâu dắt việc công càn

Nhẫn cam gánh phận thân tích giấu
[thân tích = thân phận tông tích]

Mấy bận đổi thay thế còn mang.

Ngồi buồn lộ lỡ Từ Chiêu

Chín mười ma quỷ ác nhiều tham gian

Chán ngầm dạ phản lớp đàn

Rán nghe lời Phật lên thang đạo mầu

Thầy xưa in dấu trần gian

Bảy năm khai mở đạo vàng tìm châu

Sáng khai Phật giáo đạo mầu

Tứ Ân Hiếu Nghĩa về sau đời đời

Bửu Sơn dấu tích kỳ thời

Chi sơ Phật tánh kiếp người sầu tai

Ngữa nghiên cơn loạn nay mai

Đã qua năm Tỵ Ngọ thay dời

Pháp tâm trí huệ giác đời

Khuyên tu thiện niệm ở đời khổ thay

Thời suy rõ thật lòng này

Đây cơ chơn điển tớ thầy thốt ra.

Thất thời tìm lại tỏ dáng hình

Đạt tâm ngao hóa thánh cơ minh

Tiên cơ đoán biết linh thần trí

Để lại cơ duyên pháp đạo tình.”

 
 

https://youtu.be/XGsbBcToCyc
  

Pháp Âm #80

“…ngày sau lưu truyền

Đời này nhồi nhã trả liền

Trọn lành theo Phật diệu huyền mát tâm

Bao ngày sống tạm cõi phàm

Nổi trôi mấy cuộc tối tăm kiếp phù

Nếu ai tu thật công phu

Đồng hành tương trợ chữ tu rõ ràng

Đời còn bể thảm nặng mang

Năm châu bốn biển lầm than đâu lờn

Khóc kêu lìa mạng xót thương

Thương đời trở lại giải phương chống chèo

Nắng sương dầu dãi phận nghèo

Bước chân từng đoạn hò reo đạo lành.

Tiếng chuông thức tỉnh người đời

Ngày sau yêu nghiệt ra đời vận nguy

Buổi khổ kêu gọi dậy đi

Chiều tàn vòng lợi đời thì có yên.

Ngọc [Lành] nằm vùi trong bệnh trải qua

Chim lẽ bạn mộng vàng sầu dạ

Tháng ngày qua đứt cả dạ son

Buồn cười khóc hao mòn thân dạ.”

  
 
 

https://youtu.be/uAmYmPdAzb0

 

Pháp Âm #81

“Vọng tiếng van [cầu] canh khuya cao cả

Huệ song tu tội dấu Thầy Cha

Tâm hoa nở gọi kêu trần tỉnh

Chốn am thiền Tí lệnh pháp ra

Chân điển ta in đậm lưu truyền

Bửu Sơn đất Việt Trầm Tiên Cờ Điều

Ra đời an lạc dắt dìu

Ẩn mình cam khổ giáo điều dân an

Thư sinh chẳng quản nguy nàn

Miễn dân an lạc tâm mang đủ đầy

Nhìn dân khó khổ thời nay

Đổi đời tại khổ sơ khai lộ dần

Cơ duyên lời nói xả lần

Thánh cơ đạo quả cho dân rõ ràng

Muôn đời để lại tiếng vang

Ngàn năm còn mãi cung đàn Tây An.”

  
  

 

https://youtu.be/ksNiUM8DCes

 

Pháp Âm #82

Thầy nay hạ thế rán tầm

Thấy trong sanh chúng xa xăm đường về

Tiếng đàn này khải mọi bề

Trưa chiều suối ngọt lối về thánh cơ

Mơ màng trong giấc đêm chờ

Đạo Thầy huyền diệu sấm thơ cứu đời

Chèo thuyền ứng hiện mọi nơi

Rước đưa sanh chúng kịp thời ứng thi

Màn ba thức tỉnh tu trì

Trăng thu khai lối một kỳ tráng khai

Quyết tu công đức chớ sai

Xa Thầy mấy cuộc chẳng phai tu hành

Phương Nam bao kiếp sử xanh

Thầy nay viên tịch chứng danh sen vàng

Tây An hậu thế Nam Bang

Tứ Ân đất Việt mãi vang muôn đời

Đền ơn cha mẹ hiếu thời

Quê hương đất nước giống nòi đảm đương

Phật pháp chỉ dạy thiện lương

Đồng bào nhân loại chung đường giúp nhau

Từ bi bác ái Thầy trao

Con đường giải thoát mau mau trau dồi

Xong nền đạo đức dân ôi

Tiếng Thầy kêu gọi giống nòi sát bên.

Đêm khuya thanh vắng bút cơ

Thầy về dạy rõ con thơ trần miền

Ngọ thời qua lướt Định thuyền

Con ôi cố gắng Đạo Tiên học hành

Hết rồi màn chót mau nhanh

Trẻ già lớn nhỏ rán hành tu tâm

Trải qua bao kiếp trần phàm

Lộn lên lộn xuống Đạo Làm Rán Khai.

Hỏi này sanh chúng nay mai

Tận đời sàng sẩy nạn tai dập dồn

Kíp tu cho đặng mới khôn

Còn bao năm nữa tỉnh hồn lo tu

Giáp vòng mặc định cõi phù

Con ơi hãy nhớ chớ lu ngọn đèn

Hoa đăng đã mở ghi tên

Hội trào Thầy tuyển con nên bước vào.”

 
  

https://youtu.be/1ELz5NXHUAs

 

Pháp Âm #83

“Đạo nhà ta phải giữ gìn

Tôi hiền trung hiếu quang minh rạng ngời

Bớ dân rõ tích xưa thời

Thần Tiên Đông Độ khắp nơi chờ ngày

Lão là hiền sĩ đó đây

Dạy cho sanh chúng thời nay tu hiền

Bớ dân tu tại gia tiền

Cầu cho cha mẹ tọa thiền trần gian

Lễ cầu thỉnh Phật Tây An

Cứu cho sanh chúng an nhàn lo tu

Trẻ già nam nữ cần cù

Sửa sang cho kịp chớ lu lụy mình

Lão truyền sấm kệ lý kinh

Noi theo mà học thật tình nghe dân

Thời này phải rán sửa thân

Kỳ ba Lão dạy Tứ Ân kịp thời

Chữ tu để dạ đừng lơi

Bôn ba khắp chốn Lão mời Lão khuyên

Thuyền nang Lão đậu trần miền

Bớ dân mau tỉnh ăn hiền phước duyên

Pháp lành Lão rải mọi miền

Mạt đời nghiêng ngữa chẳng yên mỵ tà

Phật tà mê hại người ta

Trần miền đảo lộn Phật ma [phải] phân rành

Loạn ly không chỗ đất lành

Não nùng mọi hướng nhơn sanh rạt rời

Sấm vang ba tiếng hỡi ơi

Là ngày tận diệt đất trời âm u

Tạo ra tai ách cõi phù

Khổ sầu trần thế sương mù đạn rơi

Tai ương kinh hãi khắp nơi

Lão thương sanh chúng trần vơi khổ sầu

Nghe lời Lão thuyết đôi câu

Mạt đời yêu quỷ xé đau xác hồn

Cõi trần giấc mộng héo hon

Tìm đường giải thoát vẹn tròn lòng tu

Bất nhân tội ác ngục tù

Trăm đường lo lắng cõi phù đắm say.

Vọng tiếng vang canh khuya cao cả

Huệ song tu cội dấu Thầy chan

Rán tu cho hoa nở tâm Đà

Đường thiên … cứu mà thân ta.”

 
  

https://youtu.be/xHtH1M9etkE

 

Pháp Âm #84

“Khởi nghĩa Tây Sơn, Cha Già ấn lệnh

Khiếu trời Tây nhận lệnh kỳ ban

Gốc Hương xưa phủ đoạn thân tàn

Triều Quốc hội hườn ca tống biệt.

Hoàng Mông Chúa NgọcLiễu thị

Dấu tích xưa huyền bí sâu dầy

Ẩn nương cõi thế phàm thai

Sen kia nở đó chỉ bày nguồn cơn.

Chú Thích: Căn cứ theo ba câu "Gốc Hương ... Liễu thị" trên tiết lộ thì có lẽ Công Chúa An Tư con của Trần Thái Tông, em Trần Thánh Tông, cô Trần Nhân Tông chính là hóa thân của Chúa Ngọc, tên phàm là Liễu Hạnh, Vân Hương Thánh Mẫu. Vua gã Công Chúa An Tư cho Thái Tử Mông Cổ là Trấn Nam Vương Thoát Hoan để giúp quân nhà Trần rút lui an toàn trong cuộc chiến chống Nguyên Mông lần 2 của Đại Việt.  Nhưng Chúa Tiên mới là Liễu Hạnh Ngũ Nương Diêu Trì còn Chúa Ngọc là Bát Nương Diêu Trì. Như thế là sao????].

 

Lòng Tiên trung hiệp thế tục tình

Tiếp giao khai Đế Thầy, tớ, huynh

Cõi thanh lai thới Linh Tiêu việc

Bửu thanh cao gian thế vô linh.

Thần gia thần hiệp hư không thế

Bút đề tiên lịnh kế pháp đề

Chuyển luyện khai đàn tề nguyên bổn

Sử chép trần duyên chung lối về.

Đây lời sắc lệnh Thầy ban

Sám kinh Truyền Giáo Đạo Vàng toại thay

Cảnh tiên qui tụ nay mai

Theo Thầy lo cuộc đêm nay xác phàm

Thầy ban sắc lệnh rõ ràng

Đêm nay giấc ngũ thiên đàng họa thơ

Mặc dầu phụng múa lời cơ

Giống nòi Nam Việt lịnh chờ Quốc tri."

 
 

https://youtu.be/-CwnavHXG9c

 

Pháp Âm #85

“Nay phận bạc kính thương nghĩa cả

Bao năm trường canh vất vả đạo lành

Trời sanh lần bước nẻo tu hành

Đây ấn ngọc Cha vẽ rành ủy thác

Đợi thời cơ độ đời an lạc

Rạng danh Thầy vùi phận bạc chẳng màng

Trên bước đường cùng tận gian nan

Niềm hoài vọng lời còn vang xa rộng

Tu ẩn đời kinh kệ tâm không

Lòng Thầy hiểu được trò còn vui dạ

Chép sử kinh cho đời thoát hạ

Tự răn mình tội lỗi giả bấy lâu

Nhớ lời Thầy càng thấm tâm trao

Nay lời cao giá qui thảo giáo truyền

Tuy vận nghèo tiếp bước chẳng phiền

Thờ mối đạo năm canh thiền thức xứ

Thanh cao ứng danh đề gia tự

Điển xác thời xây lượng xứ nảy nhành

Cơ cuộc này thổn thức năm canh

Tâm thơ trẻ chốn gia thanh ẩn ký

Đạo với đời cùng đó mà đi

Nay Ngọc rạng lụa xiêm y áo vải

Sẵn trên tay đây sấp lệnh bài

Phần hiếu đạo lời khuyên hoài tỏ rõ

Cách dậm ngàn ao ước ước ao

Chờ loan phụng duyên tóc tơ mà phận bạc

Cho trọn đạo lẽ loi thân xác

Thấy trăng sầu vui đạo tác văn nhu

Nay lẽ bạn công phu đầy đủ

Chưng rạng ngời sau Thanh phụ tuổi vang

Đồng cùng nhau đêm thu trăng sáng

Dãy Cờ Điều sắp thuyền nang vượt ải

Trang gương hiền tát dòng sông chảy

Đón đưa người qua Bắc ải xuôi dòng

Văn thơ kinh mãi để vào lòng

Trên chiếu xuống cứu trần hồng tai biến

Thời suy tận họ … võng nghiên

Canh khuya sớm trể kinh truyền cơ mở

 Hậu trời sanh đủ đạo ứng chờ

Mang vô vi rao giảng thơ ân tứ

Tài cao rộng danh thơm Âu xứ

Bước bôn đào ngày tháng trụ chẳng yên.”

 
 

https://youtu.be/KeC5NNmvZaI

 

Pháp Âm #86

“Đấng Nam trai việc trung thần ẩn hiện

Vẹn long tu ra trận tiền bửu linh

Nổi cách phân Nam Trào nghĩa tình

Nay lụi …tâm đất tỉnh dung thông

Tu khắc cốt trò Thầy lệ dòng

Câu ước hẹn ngày sau đồng Tây thủy

Bao năm tháng mùi trần chán mỏi

Bửu Ngọc trình thức tưởng cõi Tây phang

Trong buổi khổ pháp đành tỏ trạng

Lòng thành kính Bửu Sơn An Tây lệ

Một nguồn cội danh sư nhất đệ

Lai đáo tràng đạo sáng kệ Tây An

Bóng nguyệt soi ân đức Thiên đàng

Nhìn gà đỏ An tôi giấu tích [gà đỏ = Đinh Dậu 2017]

Học đạo Thầy lưu tích trước sau

Nay gia thế truy tâm cầu bá tánh.”

 
 

https://youtu.be/pqngUbVe108

Pháp Âm #87

“Bao năm dấn bước đạo tu

Bút nghiên kinh kệ thiện từ lòng son

Học đời học đạo bước non

Lánh thân ẩn nhẫn nước non phương trời

Nay Thầy dạy nghĩa đạo đời

Tới kỳ lộ diện biết người rạng danh

Pháp trần diệc phục vọng sanh

Năm châu bốn biển chứng danh thị tồn

Một thầy ba tớ bước hoài

Tình thương rộng lớn rán khai đạo mầu

Đồng hành nối tiếp trước sau

Mặc ai tranh bá sang giàu xá chi

Biết thời vận mạng mạt nguy

Giáo truyền Phật pháp từ bi tu hành

Tứ Ân mở rộng Nam thành

Đạo đời song bước cao thanh trần hồng.

Còn duyên phận Rồng Tiên lai tục

Xứng lưu danh Giang Tử Hồng Lạc

Đặng họ dòng Cực Lạc Liên Đài

Mừng cho rồng phụng hòa thông lạc.”

 
 

https://youtu.be/P7bBrwhziNM

 

Pháp Âm #88

“Màn ba cảnh chót bớ dân

Mau mau kíp kíp lần lần lo tu

Chúng sanh còn quá lu bu

Không lo tu sửa cho nhu thân mình

Đạo tâm chẳng có chê khinh

Thấy trong bá tánh hữu hình khổ đau

Thất Sơn bảy núi thẩm sâu

Ai mà tầm được đạo mầu mới an

Tiên Rồng nòi giống Nam Bang

Ngày sau đất Việt yên nhàn lộ cơ

Trung Ương nước Việt trụ cờ

Năm Châu ngũ sắc phất phơ sáng ngời

Phật Trời xoay chuyển dân ơi

Rán mà tu niệm kịp thời thuyền ta

Thuyền ta lướt sóng Ta Bà

Vô vi pháp đạo gần xa tỏ tường

Bớ dân mau kịp bước đường

Lo tu giải kiếp nghiệp vương trần đời

Tu đi tu gấp chớ lơi

Đâu còn trần thế tỏ lời can qua

Tiếng gà đã gáy canh ba

Không lo tu gấp Long Hoa chần chờ

Kịp kỳ trạm dạ kinh thơ

Hiền Nhơn khá học Phật chờ nghe dân

Ngàn năm mới có một kỳ

Khuyên trong sanh chúng tu trì nhụy đơm

Ngày sau hoa nở hương thơm

Tỏ phân trai gái ngọc cườm khắp nơi

Học văn học võ đôi câu

Để cùng huynh đệ đạo mầu đi lên

Rán tu cho vững lòng bền

Sen vàng đã nở có tên của mình

Cõi trần còn qua bôn chôn

Điêu ngoa bất chánh xảo ngôn diễn nhiều

Khoe khoan tài cán đủ điều

Đã tu còn vướng trực tiêu khổ này.”

  
  

Pháp Âm #89 [không video]

“Cuộc trần này khổ não sầu ưu

Cơn nguy sắp đến tỉnh tu điều hòa

Bởi thời gần rụng bệnh phát ra

Theo đường tội nọ lụa là đảo điên

Trên đời ai cũng nghĩ bạc tiền

Lòng tham tiền của ưu phiền xác thân

Lời xưa Phật dạy rang học lần

Lợi danh phủi bỏ bớ dân chí bền

Cơ trời báo ứng mai đây

Thân ta còn đó ngày mai đâu còn

Một bước tu tiến lòng son

Đôi lời tiếng hát chẳng còn bao xa

Đây lời thánh thót dặn ra

Lời cơ phát điển trần hà lắng nghe

Nay lời nói Huyền Không mở rộng

 Rán tu thân cho động lòng Trời

 Lão đi về núi …

Giả từ cõi thế ta dời về non.”

 
 

https://youtu.be/1V9rWRwfmMo

  

Pháp Âm #90

“Đàn kêu huyền diệu thiên cơ

Năm châu bá tánh rán chờ Cửu Giang [Hà]

Minh Hoàng lập Chúa Nam đàng

Hương Kỳ Sơn Bửu rõ ràng Đài Cao

Chữ vô không sắc cờ đào

Ngày nay xuất hiện ánh hào thiên quang

Học hành, đạo pháp mở mang

Hiền từ đức độ không màn phú vinh

Trữ lượng tha thứ niệm tình

Đạo xem, hành, đấp chữ minh một đường

Lối về đường dạng rán nương

Thân ai nấy giữ một đường lai sinh

Đờn kêu chơn lý quang minh

Dựng lên pháp đạo chúng sinh tận tường

Trí ban tất cả ứng vương

Chiếu ghi đóng dấu phong tường huyền cơ

Đàn kêu mệt khách chớ hờ

Bể dâu hồi biến chẳng chờ người ơi

Ba đào sắp hết, tàn rồi!

Thế gian nay lở mai bồi trong mê

Không trung chuyến chót mau về

Nhìn lên thì có Bồ Đề Linh Quang

Nhìn xuống đầy đủ có hàng

Ta thời nhận lãnh trần hoàn tân ngươn

Pháp khải thiết lập tử tôn

Công phu mới thấy trí khôn học hành

Chắt chiu Ta dạy chúng sanh

Đạo hoằng khai mở an lành khắp nơi

Lời khuyên chơn lý kịp thời

Đến ngày xuất hiện ra đời Thánh Vương

Hư không Cửu Ngũ tận tường

Hoàng Nhơn tạo tiện một đường thẳng ngay

Quỷ vương ma quái màn này

Dễ trăm quấy tạo nghiệp nay trả hoài

Tại vì kiếp trước mình vay

Ngày nay phải chịu đắng cay nghiệp trần

Giờ đây tu hạnh tấm thân

Tạo nhân phước đức sửa lần dạ tâm

Khuyên trong nam nữ cõi phàm

Không còn ác bá thiện tâm trở về   

Khai minh đất Thánh một quê

Tạo tiên rán học dựa kề với nhau

Thánh Nhân chỉ có một màu

Toàn dân trăm họ mau mau nẻo đàng  

Lập đời Thánh Đức dẫn an

Đời đời kiếp kiếp cửu tàng mây xanh

Mây vàng bích ngọc đều lành

Phủ bao quang sắc xoay quanh cung đình

Một màu lộng lẫy đẹp xinh

Bốn bên ngọc bích cung dinh tẩm vàng

Tu sao nhận ánh hào quang

Ở trên thân mạng Thiên ban một tòa

An thân quí hóa tiếng ca

Đấp thành Chơn Đạo sáng lòa hồi Thiên

Hiển linh đất Thánh kiềng thiền

Vãng lai sau trước phong tiền hậu sau

Tòa đài lộng lẫy ánh hào

Gái trai lớp lớp thi nhau tu hành

Màng thưa nay đến rất nhanh

Đến đời tàn kiểu chấp tranh dập bầm

Hỡi ơi thê thảm cõi phàm

Chờ tiêu hoạ, mắt lệ dầm người đi

Thiên ban phủ sắc oai nghi

Tứ Vương phong tấn Ngài thì đáng thương

Dân ôi mau rán lập trường

Một quê một kiểng một đường lo thi

Trao dồi sửa tánh tu trì

Của tiền bố thí thứ chi ban cùng

Đời này nhiều kẻ dữ hung

Bởi ma quỷ kéo chúng dùng thâm niên

Giựt tràn lấp áp đảo điên

Lộn vào sanh nghiệp giả huyền tội danh

Đạo này đạo nọ tranh giành

Dối gian sơn phết tung hoành diệt thân

Tà tà chánh chánh ảo trần

Ác lành phân biệt báo dân tận tường

Thiên tai khổ lắm đoạn trường

Ở tu cho đúng qua luồng trận giông

Cảnh tình sanh xử trần hồng

Xác thân phải trả dập dồn dân ơi

Đến rồi sàng sảy thây trôi

Đến đời khai lập luân hồi thêm đau

Cảnh nào thần tử ly sầu

Xế Tây đơn bóng lọt đâu khỏi nàn

Tận đời cuộc biến than van

Chớ chi giành giựt trần hoàn còn mang

Ôi thôi làm đứt nẻo đàng

Cả đời đầy đủ an nhàn đó thôi

Vâng lời Phật dạy dân ôi

Ba trăng đáo lại trống hồi Thiên ban

Đức Ân của Đức Ngọc Hoàng

Mau mau thọ ký chạm vàng như nhang.”  

 
 

https://youtu.be/Jf8hxErP_9s

 Pháp Âm #91 

"Quốc Hưng tình nghĩa muôn năm

Rồng Tiên biển Bắc tại phàm hiệp lai

Bao năm xa cách miệt mài

Hai lòng giữ đặng đạo tài bay cao

Ma Ha chánh giác thân ta

Nhìn trong thành quả thạnh hòa Đông Tây

Hoa Tiên nhi hóa miệt mài

Rồng bay hành đạo thời này gian nan.

Xuống trần dạy rõ chữ tu

Ai cười ai nói Lão ngu không màng

Xác trần Lão chịu cơ hàn

Anh em tầm đạo Lão hoằng cảm thương

Làm ngơ giả điếc phép tường

Đệ huynh nam nữ bày tường lý thiên

Tu hành tích đức phước duyên

Hắc kỳ du ngoạn trùng tiền lậu cơ

Dò sâu kẻ ngã Lão cho

Một ngày Lão dạy tạo cho danh lành

Nào an tất dạ cạnh tranh

Tiếng đời nhạo báng Lão hành tà ma

Thương ôi với kẻ lòng tà

Nó làm nó lập quỷ ma một mình

Xác trần tần tảo công minh

Tu hành phải chịu nhục vinh chẳng màng

Nói ra nước mắt hai hàng

Kẻ nào cười ngạo đừng than Tí truyền

Ngày sau mới biết chuyện chi

Dạy dân hai chữ tu trì nam mô

Cửa thiền đã mở mau vô

Danh tài lập vị giả hồ mà thôi

Sang giàu áo lụa bạc vôi

Hết lời vận mạng cũng trôi như bèo

Lão nay giữ phận kiếp nghèo

Lợi danh phủi bỏ hiểm nguy chống chèo

Tu hành niệm Phật tu trì

Đạo nào cũng đạo gắng ghi lòng thờ

Học hành kinh pháp văn thơ

Đạo nhà giữ một chớ thờ hai bên

Danh tài lập vị không bền

Đem theo tội trạng sổ tên Diêm Đình

Đường mê theo đắm dục tình

Bỏ lung đạo đức thân mình mòn hơi

Thần chết đã đến từ từ

Hồn thời trở xuống Diêm Phù mới hay

Diêm Vương hỏi tội trạng đầy

Nào đâu chạy khỏi tội nay đậm dần

Lão khuyên ơi hỡi chúng sanh

Tu là cội phúc phước lành Tây phương.

Rán tu này hỡi gái trai

Ngọc Hoàng định tất định ngày đó bây

Thức dậy kẻo muộn ngàn sầu

Chốn Tây sen nở nhiệm mầu người ơi.

Sáu câu lục tự Di Đà

Ai mà tin tưởng niệm qua ít hàng

Tu hành đạo đức thiện căn

Qui y cùng Phật khỏi nàn ngày sau

Ai mà tu niệm thiện tâm

Nghiệp dầy Tiên Phật giữ nam mô bền

Ngôi Tiên cảnh Phật có tên

Rán tu chung hưởng đặng lên sen vàng

Chữ tu Lão dạy trau dồi

Khá mau thức tỉnh tâm hồi lo tu

Nơi lời Lão dạy công phu

Xin đừng phụ bạc chữ tu Lão truyền

Có tu mới đặng ngày sau

Dân nay có đặng lành mau trở về

Hiếu trung phụng tự lo bề

Một nhà trung hiệp trở về tích xưa.”

  
 

 

https://youtu.be/bVkVvT93GNY

Pháp Âm #92

“Hiền quan kỳ sử long tùng xuất

Trung lai hiệp nội trở về tất

Phi đạo Linh Sơn lập ... đình

Nhứt kỳ hành đạo ba la mật

Một đường lẽ phải chi là khó

Muôn năm tập diễn thân niệm rõ

Tu xã nghiệp trần ta hồi sanh

Bước lên chánh giác đặng hát hò

Choàng y lạy Phật, Cửu Huyền

Thứ tha con trẻ trần miền mà thương 

Bấy lâu tạo nghiệp trần đường

Cầu xin chư Phật mười phương hải hà

Cửu Huyền, Thất Tổ, Ông Bà

Ngày nay con cháu thiết tha lòng thành

Hai thời quì lạy tu hành

Giải đi nghiệp chướng tâm thanh dựa kề.”

 
 

https://youtu.be/HCieFVALL24

  

Pháp Âm #93

“Nay sáng tỏ hội đồng phạt thưởng

Ai tu hành cải hối thiện lương

Tớ cùng Thầy lao khổ trần đường

Mong sanh chúng thuận hòa chung hưởng.

Bước cùng chung đặng Lão nắm

Con khờ nổi khổ không mờn công lao

Mênh mông Lão dạy con vào

Bước qua đoạn khổ công lao đủ dành

Tình thương cao ngất pháp bài

Trò ngoan nhớ lúc lời này nào ngơi

Ánh vàng chơn lý Lão bồi

Cõi trần khi nạn Trò thời thử nhau

Cố rán mới rõ bạn bầu

Xa vời gió gạn cùng nhau ngẩm tầm.

Tính ngày tính tháng sang Đông

Càng trông càng nhớ xa không nghĩa vàng

Bước vào cửa Phật pháp danh

Ký trên danh chỗ pháp lành rộng xa

Lão ban Trò giỏi giảng ra

Gặp thời chánh pháp Ta Bà tới lui.

Còn huynh đệ còn tất cả

Mất huynh đệ rồi biết ngã vào đâu

Lời hiền huynh nhỏ nhẹ từng câu

Hằng đêm dạy mãi đạo mầu rán tu

Chờ ngày để mắt xem hoa

Trần gian thế sự Trò mà xưa nay

Dữ sanh ma nghiệp rước hoài

Họa kỳ đời khổ trả vay lu bù

Đường tu rằng ít mờ lu

Công minh thưởng phạt đời dù trả xong

Sau lưng biết quấy tội chồng

Một hơi thì hết sau không suy lường

Vì thương Trò giỏi thiện lương

Cứu cho bá tánh mà lường sau đây

Hồi tâm hai chữ đổi thay

Lão đây lời dạy dồi mài chữ tu

Phàm gian khổ hải như mù

Ăn năn khỏi nạn lo tu ở lành

Được trên mươi tuổi tạo sinh

Tớ, Ta nên đạo nên danh Phật [hiện] tiền

Bá gia hưởng phước kiếp kim

Chớ nên tuôn ngã lạc tìm ngàn thu

Năm này mau sửa lo tu

Sống đời không hận không thù từ bi

Tây Phương Cực Lạc A Di

Phật đài cõi tịnh lo thì hành tu

Ta đi dạy rõ chúng sanh

Tu hành niệm Phật an lành mọi nơi

Đôi lời dạy rõ Trò thời

Trước sau như một đạo đời bên con

Mỗi ngày chịu khổ lo tròn

Trong ngoài nhà cửa hao mòn xác thân

Vững vàng lòng nhớ phân lần

Sự đời lôi kéo tình thân trong ngoài

Đất tâm tâm pháp con đầy

Định phân hiền dữ công khai cõi lòng

Vài câu Lão pháp để tâm

Vì con công chánh sửa tâm ra miền

Tu hành tồn tại trần kim

Từ đây rán nhớ lời khuyên của Lão

Cang trường phạm tội luật niên

Chánh đạo giữ bước hành y môn nhàn

Trò đem lời nói lòng vàng

Đạo là cứu khổ muôn ngàn chúng sanh.”

 
 

https://youtu.be/FXb3WaNj6VE

 

Pháp Âm #94

“Dĩ hiền trí tuệ đạo tràng

Ba năm thân ái xóm làng khắp nơi

Kế thời kinh thuyết mọi người

Điển linh dắt độ trò đời một thân

Vô ngần tướng tốt tại trần

Do nhiều thân kiếp xuất thân tu hành

Ngày nay tại thế nẻo lành

Giáo truyền đúng pháp y hành ngày nay

Muốn biết ngày tháng chẳng sai

Rồng bay (mà) phụng múa thiên đài nước Nam

Cho con biết vận mạng tầm

Nhập vào tịnh thể trong tâm của Trò

Đúng theo lời dạy Lão cho

Trần duyên người tục con lo vô hình

Lặng thinh tìm đến Trò nhân

Biết ngày biết tháng vợ chồng hiện nay

Vì lo sứ mạng trần này

Hóa thân lui tới nhập vai cõi phàm

Giãi dầu sương gió hòa tâm

Cùng nhau trong bước đạo tầm rải ban

Hy sinh rải ánh lòng vàng

Viết văn trí lợi, hào quang phủ đầy

Hai trò say giấc kề vai

Cùng nương hòa ý tỏ bày tâm trao

Thượng trung nâng đở cùng nhau

Người làm văn đạo lồng vào nghĩa nhân

Của cho lòng tốt ân cần

Hòa chung đất tốt đở nâng vui vầy

Kim thân chánh quả khai minh

Con chung muôn thuở quang minh danh đề

Lòng thành con tạo mọi bề

Thâm ân nhớ mãi bút phê kim truyền

Lão vì sứ mạng Hoàng Thiên

Lão đây xuống thế trần miền dạy dân

Lão kề Lão dạy ân cần

Lão đem thần trí dạy lần chúng sanh

Lão xin soi chiếu dân lành

Lão là bút chiếc dạy rành dân tu

Lão không phân biệt tiền xu

Lão đem ánh sáng chiếu từ khắp nơi

Lão không có dám buông lơi

Lão xin dạy khắp cho đời ánh quang.”

 
 

//youtu.be/mqeX3HBHDDo

  

Pháp Âm #95

“Ngày nay ba tiếng chuông vang

Ngọc Hoàng lệnh xuống trần đàng kỳ ba

Xá ân sanh chúng trần hà

Cửa trời khai mở gần xa lạc nhàn

Lời khuyên giác ngộ sáu đàng

Nằm ngồi trì niệm sáu hàng nam mô

Rán ghi trì lục tâm vô

Ở đâu nhơn chúng nam mô được vào

Con Tiên trùng hiệp Hội Trào

Đôi lời nhắn nhủ người nào thanh trong

Con Tiên nòi giống Tiên Rồng

Vân du cõi tục mây hồng Nam Kha

Thanh bình Nam Việt Quốc gia

Đáo lai bỉ ngạn Thích Ca nhơn truyền

Kỳ này ấn lịnh lộ Thiên

Tớ, Thầy dìu dắt muôn niên Hội Này

Tu hành gở rối làm ngay

Mọi nơi thấy rõ Tớ, Thầy làm thêm

Chúng sanh tại thế trần miền

Lòng thành lễ kính Phật tiền thiêng liêng

Phật Tiên tại thế trần miền

Vô ra hí phỏng nhơn hiền đạo tu

Phật lành ân đức ngàn thu

Lòng thương sanh chúng tầm du cõi phàm

Do lòng đức độ diệu thâm

Công phu tầm đạo sáu năm thân gầy

Đem thân hằng cứu muôn loài

Chớ quên lời Phật dạy hoài Phật tâm

Sĩ hiền rèn chí Già Lam

Bấy lâu chọn lọc nước Nam sĩ hiền

Không tham đắm chức lợi quyền

Ba manh áo mặc vô phiền tiếp kinh

Chiều khuya thiền định sáng minh

Tu trì dắt độ điển linh vô gần 

Thấy rõ đúng pháp đường trần

Tu hành chánh pháp đạo trần mấy ai

Kế này hiện tại trần đời

Giáo truyền người tục hay thay nhơn lành

Tháp vàng chiếu sáng nhân sanh

Cây trồng duyên phước đồng hành hưởng chung.”

  
 

https://youtu.be/PpfcCDpohaI 

 

Pháp Âm #96

“Mở lời châu lụy tuông sa

Thấy đời mạt hạ nay là điêu linh

Dân ơi mau chóng kết tình

Dập dồn tai nạn cũng mình tạo gây

Lời ngay mà dạ chẳng ngay

Miệng đời lòng ngọt, đắng, cay nhiều bề

Tội tình sâu xé trần mê

Oán thù cướp trộm hết chê lang tuồng

Ta khuyên trai gái trần đàng

Từ đây thân thể chay lần dìu nhau

Tước quyền danh lợi nghiệp sâu

Chúng sanh chen lấn năm châu dựa kề

Chánh tà lọc lựa phân bề

Biết bao cam kiếp ê hề đảo điên

Việc đời nhiều nổi ưu phiền

Tu hành đừng ngại trần miền diệt tiêu

Đổi thay ai thấu ngộ nhiều

Tìm ra trước mắt những điều tương lai

Rõ ràng dữ dội không sai

Bao xa tận diệt rồi đây hành tàng

Muôn nhà trăm họ lầm than

Diễn ra trước mắt tiêu tan cạn ngày

Thấy đời thêm luống sầu Tây

Biết nhân bất chánh dẫy đầy chịu cam

Ra tay độ thế tuần hoàn

Đạo Trời đánh thất mau chân gần kề

Ngọc Hoàng Thượng Đế bút phê

Long Vân mở cuộc mau về ra ân

Lạc loài qui mạng mới chơn

Vần xoay tu kịp hết trơn việc đời

Thích Ca vì thế hết lời

Vạn dân ai sợ thì đời lo tu

Thân già hóa trẻ công phu

Có hay Phật giả cùng tu ăn mày

Khùng này giáo lý chẳng sai

Trao cho bá tánh đặng ngay giữ gìn

Cơ trời đừng chấp phải tin

Giấu chi già trẻ Thiên Đình nghị phân

Bây giờ Trời chiếu rõ gần

Ai nghe không biết một lần chép đi

Trần gian mãn số trăng nguyên

Xem trong kinh sổ dữ hiền tâu qua

Dưới đời thiên hạ đâu là

Đời này thế cuộc Ta Bà khi tôi

Cơ hàn rách rưới tanh hôi

Bây giờ Phật biểu ta hồi bớ dân

Dù không xác thể người trần

Mượn đây thể xác điển lần sách Thiên

Ngưỡng mong sanh chúng tu hiền

Mơ ngàn thiên hạ sấm truyền với nhau

Long Vân mây bạc nhiệm mầu

Vui chơi cọng lạc đâu đâu thái hòa.”

   
 

Mật Điển Huyền Không 2017-11-28DL, lúc 4:41 sáng
Tiếp Điển: N.L.. Dạy riêng Ngài Chánh Giáo

“Nay Lão dìu dắt con khờ

Tìm trong lánh đục ra thơ xét điều

Giấy trắng con viết đặng nhiều

Cho đời hiểu rõ trăm điều mau tu

Vết lòng hoa nguyệt phong lưu

Dạ trong đầm hạnh tâm tu dồi mài

Xác thân đặng rõ trần đài

Buồn rầu sanh chúng thời nay tranh giành

Gọi lời kêu thúc con hành

Khuyên người mê muội dụm dành đức tin

Trần mê lao lý hôi tanh

Thương con thân khổ tu hành tánh nhơn

Dạy con tầm đạo Huỳnh Sơn

Có Lão dìu dắt mau chơn bồ đề

Tại gia nương bút pháp tề

Lau thân hiền đức giác mê tỉnh lòng

Tha hương tục cổ giống rồng

Ngọc châu trở lại tìm trong đạo mầu

Muôn người như một hột châu

Tỏ lòng bác ái trần mâu nước nhà

Kim Quốc Hà nhập đạo gia

Sáng soi chơn chánh thiên xa muôn đời

Hòa nhau chầu lệnh thuận lời

Hương Sơn Kỳ Bửu danh thời nam mô

Đây lời chơn điển pháp vô

Tặng con hai chữ đẹp tô sen vàng.”

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 408)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 255)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 266)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1164)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1063)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 1001)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1269)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1616)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1584)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1540)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1355)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1732)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1435)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1630)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2311)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1979)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2203)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2115)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2836)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2500)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4300)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3377)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3795)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.