THIÊN THƠ THÁNG 9 NĂM 2017

01 Tháng Chín 201712:00 SA(Xem: 39159)
 
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 4 tháng 9 năm 2017 (ngày 14 tháng 7 năm Đinh Dậu) lúc 11:53 AM UST.

 

KHAI ĐỊA HẬU THIÊN

 

KHAI miền địa lục QUỐC KỲ HOA

ĐỊA thế nhân sinh mở ĐẠO CHA

HẬU phúc Thiên Tiên quờn Bảo Điện

THIÊN Tiên chỉ khả áo Trần Dà.

 

Điền căn nguyên bổn tánh tầm tri

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG chuyển đại bi

Vi đức hữu hình thăng hiển tướng

ĐẠO TRỜI khai mở tựu huyền vi.

 

BẠCH VÂN long áng thơ kỳ trình

Tam lục ngũ chi ĐẠO CHIẾU MINH

Sắc chỉ NGỌC TÒA THIÊN ĐẠI bảo

BÁT TIÊN quờn điển cứu quần sinh.


[Bạch Vân = Bạch Vân Động trong Vô Vi, do Ngài Trạng Trình chưởng quản, nơi quần tiên đặc trách địa cầu tụ hội.] 

 

ĐIỂN TAM TRÀO ấn bút [12] THỜI QUÂN

MINH CHIẾU sắc phong THIÊN ĐẠO thuần

Chỉ bản ĐẠI THIÊN LA Đại Khảm

LÔI ÂM lập luận luật triều thần.

 

CA LI chuyển động ĐẠO HUYỀN KHÔNG

Thế giới hiệp nhân khởi đạo đồng

Nhất lý thiên phù chiếu ĐIỂN MẪU

Dựng hình ĐẠI ĐẠO hậu triều công.

 

Nay chuẩn bút binh thơ trận đồ

HOA KỲ Ta khải ĐẠO THIÊN đô

GIÁO TÔNG THIÊN CƯỚC Hoa Long Trận

Nhất thống triều nghi THIÊN HẬU TIÊN.

 

Này Hiền Đệ hiệp bàn Thiên Gia

Chiếu chỉ ra TAM GIÁO BỬU TÒA 

Khải NGỌC HOÀNG mở THIÊN ĐẠI ĐẠO

Nhân thiên địa Trung Tâm KỲ HOA.

 

Khải bút thơ thể chiếu [chỉ] NGỌC TÒA

HOA KỲ điểm ĐIỂN ĐẠO KỲ BA

Long Vân thiên điển Ngũ Hành chuyển

Bát Quái Hậu Thiên hiện BỬU TÒA.

 

Nay lập trận chứng đàn Thất Đẩu

Chỉ dụ này Thiên khải Huỳnh chi

Chứng đạo tâm đắc đạt Thiên [tại] phàm

Tánh chúng thệ HUYỀN KHÔNG ĐẠI ĐẠO. 

 

Chiếu trình TAM ẤN ĐỒ THIÊN

HOA ĐẠI TIÊN THIÊN chuyển BÁT TIÊN

Kỳ này MÃ Á Tân Liên Việt

Bát Quái Hậu Thiên chuyển mọi miền.


[Mã Á = Á Mã = giống như chữ Mã hay gần sát với chữ Mã = tức là nói chữ Ngọ hay Ngựa.  Ngọ chiết tự gồm chữ “Nhân nằm” ở phía trên và chữ Thập ở phía dưới.  Như vậy chữ Mã Á là muốn ám chỉ chữ Nhân Thập. Thầy Nhân Thập là hình ảnh của Chúa Jesus, Đấng Ngôi Hai của Phương Tây.  Trong Sấm Trạng thì có câu “có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh”.  Trạng Trình mượn chữ Thầy Nhân Thập và thiên thơ này thì mượn chữ Mã Á để nói đến Ngôi Hai của Phương Đông. TÂN LIÊN VIỆT = đóa sen mới trên đất Việt.]

 

Vận truyền long mạch đất Thiên Hoa [ám chỉ cờ Hoa Kỳ]

Áo gấm long xa rõ chánh tà

Đức đại trí cao thân hạnh định

Chuyển thời TAM THÁNH hội LIÊN HOA.

 

SƠN LIÊN quờn điển đáo KỲ HOA

Bát Quái CA LI chuyển ĐẠO CHA

ĐỊA MẪU DIÊU TRÌ TA chuẩn bút

Ấn hành THIÊN ĐẠO đạt Pháp Hoa.

 

HOÀNG CỰC THÁI TÔN chứng đại điền

LIÊN SƠN [TAM GIÁO TÒA] chuẩn bút chứng THÔNG THIÊN

Nhân thiên hiệp nhất TA [HOÀNG CỰC THÁI TÔN] quờn điển

Đáo lai vạn phúc CỬU TRÙNG THIÊN.

 

HOÀNG CỰC chuyển xoay đại Ngũ Hành

THIÊN BÌNH TÂN QUỐC CỨU QUẦN SANH

ĐẠI LA THIÊN ĐẾ TA LÀM CHỦ

Chuẩn bút NGỌC HOÀNG đến chúng sanh.

 

[THIÊN BÌNH TÂN QUỐC = Đạo hiệu của Đức Ngài.  THIÊN BÌNH = cân Thiên Bình, pháp khí của Ngọc Đế đo tội phước thế gian.]

 

 

TAM ẤN THIÊN THƠ

 

TAM THANH LÃO TỔ chuyển Càn Khôn

ẤN bút BẠCH VÂN ký THẾ TÔN

THIÊN PHÁP ngự bàn Kim Thủy đại

THƠ đồ Dịch ngữ phổ huyền môn.

 

BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN đã sẵn dành

BỬU THIÊN định ước ĐIỂN TAM THANH

Chơn nhơn hiện tướng kỳ ba chuyển

ĐẠO BỬU SƠN HUỲNH CỨU CHÚNG SANH.

 

Tam miền Tiên Thánh Phật nhân sinh

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG Chơn Giáo Kinh

Khai mầu ĐẠI ĐẠO tân kỳ định

Cơ ấn hành chung sắc [chỉ] CHIẾU MINH.

 

MINH CHIẾU sắc chỉ cơ định kỳ

Chơn tâm TAM BỬU hiện CA LI

HOÀNG THIÊN ĐỊNH ƯỚC KHAI LIÊN ĐẠO

NGỌC ĐẾ truyền trao ẤN, LUẬT thi [hành].

 

Chuyển võ trụ qui hồi chánh tâm

HOÀNG THIÊN thơ chuyển điển quang âm

Tây Đông Nam Bắc thông hành điển

Á ĐẠI LIÊN CHÂU [ĐẠI LIÊN HOA CHÂU Á] rõ lý tầm.

 

ĐẠO THIÊN xuất thế chuyển KỲ HOA

GIÁO ĐẠO LONG HOA hiệu QUỐC gia  

NHÂN THẬP Đại La Thiên chánh thể

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO ấn Trần Dà.
 

Trần Dà thế đạo rõ màn ba

Ngươn hạ chuyển xoay THIÊN ĐẠI LA

TAM THÁNH TIÊN THIÊN nhất THẬP NHỊ [THIÊN]  

Chuẩn hành Thiên Bửu luật Tam Tòa.

 

[TAM THÁNH TIÊN THIÊN = Tam Thánh Tiên Thiên hay còn gọi là Đông Phương Tam Thánh (Ngươn Thỉ Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn). THẬP NHỊ THIÊN = là 12 tầng trời Thập Nhị Khai Thiên.  Nếu mỗi tầng thiên trong Thập Nhị Thiên phân thành 3 là thượng, trung, hạ thì gọi là Tam Thập Lục Thiên.]

 

TÒA ĐÌNH ĐẾ xuất ải thiên xa

Chiếu viết trình qua THIÊN LÃO GIA

Ngự bút bình tâm THIÊN ĐIỂN MẪU

BAN TRUYỀN CHƠN ĐẠO đạo mở luân xa.

 

NHẤT ĐẲNG HOÀNG THIÊN triệu kiếm hùng

Bình thơ ngũ tứ đáo Hoàng Cung

Thiên khai đồ trận LONG HOA hiện

Tân Dậu định bình chuyển BÁT CUNG. 

 

[TÂN DẬU = năm Dậu mới này, tức là nói năm Đinh Dậu 2017.]

   

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 11 tháng 9 năm 2017 (ngày 21 tháng 7 năm Đinh Dậu) lúc 13:25 PM UST.

 

CƠ HUYỀN DIỆU PHÁP


Cơ ngẫu sắc phong ẤN TẠI TRẦN

HUYỀN THIÊN ĐẠI ĐẠO trao THIÊN ÂN

Diệu vi thiên tướng tiên tân hậu

Pháp đạo thiện căn bố đức ân.

 

Đáo lai bửu pháp chấn CỜ HOA [HOA KỲ]

Sơn đẩu đài vân hiệp BỬU TÒA

TAM GIÁO đại hầu KIM yết THÁNH

CA LI trung chuyển ĐẠO THIÊN GIA.

 

HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ ĐẠO THUYỀN CHA

TAM THÁNH TIÊN THIÊN BỬU GIÁO TÒA

Trúc mạch tuế lâm THIÊN THƯỢNG NHẤT

Hoàn cầu đổi dạng lố LONG HOA.

 

“Chuyển thế định tâm không hiểu lí

Bồng Lai phân định Phật Thánh Tiên

Long Châu hạnh nguyện Thoại Công Hầu [Thoại Ngọc Hầu]

Sắc chỉ thiên binh kim địa lý.”

 

Câu hiệu kiến bài Kim Mộc Chấn

LONG HOA đại diện PHÁP HUYỀN KHUNG

Thành câu li hội đón binh phù

Pháp định huệ THIÊN NHIÊN TỊNH ĐẠO

Triệu hùng cơ pháp Phật Tiên Thần

SƠN BỬU ĐẠO TRÀNG hiệp TỨ ÂN

Liên đới định an KIM MẪU ĐỊA

KỲ HƯƠNG hẹn gặp đạo đồng tân.

 

GIAO KIẾM BÁU [THIÊN] KIM QUI MÃ NHÂN [THẦY NHÂN THẬP]

ẤN PHONG hầu túc THIÊN HỒNG QUÂN [LÃO TỔ]

Huyền vi vô lượng vô căn tướng

Thiên khải CA LI điểm đạo thuần.

 

BẠCH NGỌC ĐẠI LA THIÊN ấn bài

ĐẠO TRỜI sách lược áng thanh [lời] khai

CHỦ THIÊN sắc chỉ HỒNG QUÂN LÃO

Bút tọa CA LI BÁT QUÁI ĐÀI.

 

Chuyển binh Thiên Khảm HỒNG TAM THANH

GIÁO ĐẠO THIÊN SƠN chuyển Ngũ Hành

BÁT QUÁI ĐÀI thiên tiên hậu địa

Tiên Thánh Phật Thầy hiệp chúng sanh.

 

Chúng sanh tam cõi ĐẠO THIÊN ÂN

Thất đẩu thập tam vạn pháp thân

Thâu tóm Thiên Tiên MIỀN ĐẤT MỸ

ĐẠO TRỜI chỉ lối MỘC THIÊN NHÂN.

 

Giao chiếu MỘC THIÊN chỉ định KỲ

HOA Thiên khai định pháp huyền vi

LONG VÂN HỘI điểm giờ KHAI ẤN

DI LẠC đón mừng KHÁCH ĐẠI BI.

 

Chủ bút đề KHAI ĐẠO mấy bài

Ngày giờ định ĐẠO HỘI THIÊN KHAI

Kiểm qua mấy lượt CHƠN MINH ĐẠO

ĐẠO PHÁP VÔ VI đã ấn bài.

 

Giờ này đạo điểm máy HUYỀN THIÊN

CƠ PHÁP ĐẠO TIÊN THIÊN đại miền

Khải khúc CỬU TRÙNG KIM MẪU ĐẠO

TAM HOÀNG THÁNH ĐẠO thế tam tiên.

 

Khảo cứu TÂY AN phái BỬU SƠN

Điểm đầu khai ấn phái LIÊN SƠN

Giúp nhau trong lúc cơ chưa lộ

Giềng mối ĐẠO THIÊN tất dạ chơn.

 

Lòng tịnh định TÂM KHÔNG ấn trình

CHIẾU MINH đường mạch lục thông linh

Chơn Tâm nguyên bổn quờn nhân giáo

Tịnh bình bạch thủy cứu nhân sinh.

 

Này, huynh đệ tỷ hiền đồng hương

Pháp tướng còn vương tánh đạo đường

SƠN BỬU SƠN KỲ THẦY ĐIỂM ĐẠO 

ĐỐ AI BIẾT TƯỚNG ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.

 

Trường đạo hạnh THẦY khuyên đệ huynh

Tánh tâm không giới thuyết tương sinh

Ngẫu cơ diệu lý không hình thể

Bát Nhã Tâm Kinh hiểu l ý kinh.

 

VÔ VI CĂN PHÁP THIÊN VÔ TỰ
Luyện đạo tánh tâm thể an nhiên

Lý trình Tam Ấn HOÀNG THIÊN 

Pháp thân hình tướng mối giềng tương sinh

BÁT CHÁNH ĐẠO trao nhau hình tướng

Tướng tại tâm tướng pháp vô hình

CỒ ĐÀM THÁNH ĐẠO vô ưu

Không hình không tướng hỏi làm được không?

Nếu đạo tướng thường còn hư đạo

Hỏi đạo tâm tầm lý THIÊN TRƯỜNG?

Giờ này ĐẠO ĐIỂM CA LI

Hỡi huynh đệ tỷ VÔ VI khó tầm!

Bao ngày qua chơn như thiện tánh

LỘ HUYỀN CƠ tỷ đệ tầm chưa?

Lý sâu diệu lý tam thừa

Tâm không tuệ định giảng xưa tam điền.

 

Vừa lố dạng HỒNG QUÂN THIÊN KHẢM

KHẢI MỘT BÀI CHỈ RÕ HUYỀN CƠ

ĐẠO NAM PHƯƠNG phong gởi thơ này

Nhờ Hiền Triết tựu đề khai mở.

 

PHONG VÂN HỘI học đời học đạo

PHÁP BẠCH VÂN huynh đệ học chưa?

Mười Điều Khuyến Đạo Vân Am

THIÊN [TRÀO] TAM MINH CHÚA QUAN ÂM TRẠNG TRÌNH

Qua thiên khải định thần tâm thiện

Nhất định thần thông điển HUYỀN THIÊN

Góp sức công xây ĐẠO HOA ĐÀI

KỲ định ước câu LI CA tụng

THIÊN THẬP NHẤT [THIÊN NHẤT NHƠN THẬP] pháp âm tần sóng

BẮT SIÊU ÂM SÓNG NGẮN THÔNG THIÊN

XUẤT GIÁO NGÔN định nguyện lời truyền

TAM THẾ PHẬT THIÊN GIA TAM THỂ.

 

Đạo một bổn xuyên tâm vô lượng

Sóng âm thanh vận chuyển HUYỀN KHUNG

NHỨT THỜI LAI ĐÁO HẠN CỬU TRÙNG

TU NHỨT KIẾP HOÀN THÀNH CƠ ĐẠO.

 

Lời phân tách chi tường lãm việc

Đấng Thiêng Liêng xoay chuyển Càn Khôn

ĐẠI LÔI ÂM Chấn Võ đại cầu

Thiên Nhân Đại hiệp tâm xuyên đạo.

 

Lời KIM MẪU HỒNG CHÂU THÁI ẤT

Chuyển xoay thành đô hán thiện căn

Hỡi đồng tu gắng trí chuyên cần

Tâm hạnh đức đạo huyền vi lượng.

 

Gởi phong ấn lo toan việc lớn

Đạo Nam Phương tam hiệp ngũ châu

CHẤN LÔI ÂM HOA [KỲ] MỸ [QUỐC] [CA] LI KỲ [NÀY]

Nhờ Hiền Triết luận đàm THIÊN ĐẠO

Trong võ trụ THẤT TINH ĐỒ chuyển

THÁI [ẤT] THẦN KINH dịch SẤM TRẠNG TRÌNH

ĐÚNG GIAO THỜI QUỐC THỂ LOẠN BINH

CHO XUẤT THẾ DI [LẠC][THIÊN] TÔN GIAO CHỈ

Hẹn kỳ gặp THIÊN BÌNH TÂN QUỐC

Đúng trọng tâm cho đảo ngũ cầu

DỜI BẢN ĐỒ GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

CHO XUẤT THẾ GIÁO TRÌNH THIÊN ĐẠO

Sách lược mới thơ thiên huyền bí

Nhận hôm nay cho ấn chỉ bài

Lớp màn này phái [giao phó] ĐẠO BỬU SƠN

TA khai thị khẩu thần luân chuyển

Ứng pháp tâm cho vào trình diện

NƯỚC CỜ HOA rồng phụng loan tin

CHUYỂN ĐẠI CĂN qui giới HUỲNH KỲ

Giờ đạo điểm BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO.

 

Khai ấn chỉ THIÊN [BÌNH] TÂN lạp QUỐC

Thứ lớp phân kiên định rõ đường

Được pháp tràng chuẩn bút HUYỀN THIÊN 

Dời ĐẠI ĐẠO trọng tâm trọng lực.

 

 

Lão Ông_2 tại California nhận thông điệp ngày 12 tháng 6 năm 2017 và chuyển thông điệp đến Đức Ngài ngày 15 tháng 9 năm 2017.

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

Một triệu năm tử sinh vọng tưởng

Vạn ngàn trăm xuất xướng chánh tà

Thiện ác Trăm Họ Quốc Gia,

Ngũ hành, Ngũ trược nhuốc nhoà tử sanh

Âm Dương Thái Cực thành Vũ trụ

Thành, trụ, hoại, không ngự Luân hồi

Thiêng Liêng chỉ Đạo ngừng thôi

Đường về Phật Quốc dựng Ngôi Thiên Trào.

 

 

CƠ CẦU CƠ

 

BỬU Tiên Chủ Giáo linh huyền Sổ

SƠN Di Lạc lịnh cửu tín đồ

KỲ Thiên Vạn xuất Đoàn Minh cổ

HƯƠNG huyền Đức Tổ Đại Huyên phô.

 

LINH ba kỳ cuối tái sanh độ

GIÁC linh Bộ Phú phủ cơ đồ

HUYỀN Không THIÊN ĐẠO lộ Chiêu Ngô

THIÊN Ánh Đạo Vàng ngộ Dương Bồ.

 

TAM thân Phật ấn độ sanh chủng

TIẾNG hữu danh Phật chủng chủng thành

SẤM Sơn Thất tựu Phật Tiên Thánh

THIÊN Ánh Đạo Vàng Chánh Đạo thanh

TẬN tiêu giáo giảo tranh Phật Tổ

THẾ tàn Di Lạc bố Thượng Sanh.

 

THIÊN ĐẠO sáng Phật đang cứu khổ

ÁNH hào quang tâm trổ thiện hiền

ĐẠO hành chơn thật thiêng liêng

VÀNG tâm hiển Vạn tháp kiềng Phật Thiên.

 

HUYỀN Khung Thượng Đế chuyển Sáng Thế

KHÔNG gian tạo Chơn Thể Linh Căn

THIÊN(G) liêng tựu hội Tánh Hằng

ĐẠO tâm tâm ánh Vạn thăm Cửu Trường.

 

THIÊN Ánh Đạo Vàng Huyền Thiên Vạn

ĐẠO Tứ Kỳ dòng Tạng Như Lai

LONG Hoa Hội Đại Liên Đài

TIÊN thần dân thánh đắc nguy Thiên Hồn.

 

Thời gian dài ngắn chôn quỉ chốn

Đại Thiên Đài sáng Bồn Như Lai

Dương Kỳ Giang Bảo phép Ngài

Thạnh tâm đạo thắng ma loài âm suy.

 

Sàng lòng đất biển qui sám hối

Sáu hơn năm Thiên bối Bửu ban

Thế gian chuột gián còn tan

Tàn lan còn một Phật mang về Trời.

 

Đời hỡi đời hết đời tàn thế!

Gian tà đang lộng kế hợp ma

Quỷ vương tranh chiến ma đoàn

Tận tiêu ác tận mới Hoàn(g) Thiên Ngôi.

 

 

THIÊN THÔNG ĐIỆP MẬT

 

Thiêng Liêng quang ánh hào tròn

HUYỀN KHÔNG ĐẠI chiếu ĐẠO toàn Thiên Tiên

DIÊU TRÌ PHẬT MẪU lịnh truyền

Long Vân Thượng Hội Thiên Triều ban Ân

Tân Dân Thánh Đức lập trần

DI ĐÀ THƯỢNG ĐẾ Pháp Luân phép truyền

HUYỀN KHÔNG ĐẠI ĐẠO ánh Thiên

Đạo Vàng Đại Hội Rồng Tiên Thái Hoà.

Thế gian tự hại Ta bà

Vạn Thiên Trời Phật lập Toà cứu Dân

HUYỀN KHÔNG chiếu đại quang thần

CAO ĐÀI SƠN THẤT BỬU CHÂN HẢO HÒA

LONG HOA DI LẠC LỊNH TÒA

Trước ngày Tận Thế, TRỜI CHA LẬP ĐỜI

Trời truyền Thiên Sứ toàn nơi

Lập Ngôi Mật tiếng Tam đời Thượng Nguyên

Ba Ngôi Trời Phật khải huyền

Một Thầy Ba Đạo Thiên Quyền thành công

Cứu dân khắp cả đại đồng

Hoà công Tân Giáo HUYỀN KHÔNG hiệp truyền

Chiếu Chỉ lịnh bổng [quyền trượng] CÀN THIÊN

Đại hoà đồng Đạo hoả thiêu quỉ tàn.

Long Hoa  Đại Đức  Vạn Vàng

HUYỀN KHÔNG THIÊN ĐẠO hội đàng cứu dân

Thiên Đài chuyển chiếu Tứ Ân

Thần Tiên Thánh Hội Long Lân phúc chầu

Nay tháng Tám Chín Mười Hai tới 

Thiên Sử ghi Dậu bới vườn HOA

THƯỢNG LIÊN HOA HỘI BỒ ĐÀ

Nhiệm u trần thế xuất chà phong ba.

Câu móc trần cải tà qui chánh

Bằng quân xanh sao trắng thấy nhanh

Điển cho điện sóng siêu thanh

Bảo hoà sóng dữ Thánh Danh mật truyền.

Đạo tân đại HUYỀN THIÊN PHẬT TỔ

Triện huyền cơ giũ sổ ác căn

Khai minh QUỐC cổ THIÊN Tăng

CƠ TRÀO THIÊN QUỐC Thánh hằng trăm ông.

Điển chiếu điển THIÊN TÔNG PHẬT TỔNG

Thượng hợp Thiên đánh trống phất cờ

Cờ thiêng Chơn Mật Vạn Cơ

Phá điền Vạn xuất thiên cơ Thượng Đình.

 

 

THIÊNG LIÊNG LỊNH QUYỀN

 

VẠN QUỐC PHẬT khai cờ PHẬT QUỐC

THIÊN ĐẠO HUYỀN lập NƯỚC THIÊNG LIÊNG

Nam Thiên tựu Thánh Tiên Hiền

VÔ VI PHẬT ĐẠO THIÊN HUYỀN ĐẠO KHÔNG

A Ă Â TAM TÔNG GIÁO CHỦ

Di Giáo lưu LINH THỨU PHẬT TRỜI

Đà Hoa Long Hội Tân Đời

PHẬT DI LẠC thét ba thời sấm vang.

 

Đời sắp hết! Hương tàn tôn giáo

Loạn chúng sanh thuận thảo khó  tuân

Vạn tâm Trời Phật chuyển luân

Nhiệm mầu vũ trụ pháp thân thâu hồn

Thiên hồn thiện dòng tồn Thiên Kỷ

Đạo không có mới vì cũ đâu

VÔ VI THIÊN VẠN nhiệm mầu

Tráng xây sáng tạo Tân Cầu Thế Cang

THÍCH CA truyền Mật Tạng Giải Thoát

DI ĐÀ lập Quốc Tạng Siêu Sanh

THƯỢNG ĐẾ lập Thượng Ngươn thành

DI LẠC QUYỀN LỊNH kết thành Long Hoa

Vạn Thiên hiệp CHÚA TÒA Chín Cõi

Các Cung Trời Phật rõi xem trần

Long Hoa Hội Đại Thánh Thần 

Phật Tiên xuống thế độ Chân Hồn Trời

Long Hoa Đội mới khơi khởi mạnh

Thiên Ma nạnh tranh cạnh giả chiêu

Lịnh Thiên Phật quyết hoá tiêu

Thánh Tiên được phép Diêu Trì ấn đem

Hợp Đảnh Huệ chủ chèm yêu quái

Chúng tại trần tác quái tinh vi

Chư Thiên khẩn ý Thiên Y

Lăng Nghiêm Đảnh Chú Thiên trì mây khơi

Vạn Thiên Phật rực ngời cứu chánh

Hợp cùng tung điển chánh tâm thông

Cho dòng giống mạnh hơn Thần

Quỉ ma yêu quái sắp lần diệt tan

Lịnh Thiên Đế phá đàng tinh mị

Hợp phép Trời Phật trị chúng mau

Long Hoa mới diệu nhiệm mầu

HộI Đồng Thiên Điển phủ bầu Điển Tôn

Cầu Thế Chí thâu hồn chúng nhốt

Cầu Chuẩn Đề diệt chốt yêu tinh

Ngũ quỉ hợp với chằng tinh

Chúng đang lộn tẩu đường sình thúi chui

Cầu Di Đà hào vui tươi sáng

Chiếu tinh yêu giải mạng đảng Chùa

Ăn chay xác thể tâm chua

Mới sinh đại nạn Pháp thua Quỉ loài

Hãy hợp điển Thiên Oai Phật Giới

Tại đảnh đầu phép ngời hào quang

Thiên Thủ Thiên Nhãn điển tràng

Tâm thân thanh sạch diệt đàng quái yêu

Chúng hiện kiêu binh Chiêu khởi chiến

Nghênh trận đồ Thiên Diệu Phật Quang

Sắp đây Đại Nghị Thiên Đàng

Diên Hồng dưới thế hành tàng phép linh

Phật dạy ta không kình không chống

Thiên tự nhiên diệt tống chúng đi

Vạn pháp phép Tổng Đại Kỳ

Trời giăng thép bủa lưới chùy búa ma

Quỉ vương khắp tranh Ma Vương quái

Sắp không xa tiêu tán dị kinh

Hồn trầm bể trược súc sinh

Tam Thiên sấm động diệt Kinh Thế tàn

Nam mô Phật Thiên Đàng toả sáng

Nam mô Pháp Thiền Tạng Di Đà

Thần Tiên Chánh Đại Xuất Gia

Di Đà Hội Lịnh Long Hoa nhập trần.

 

 

Lão Ông_2 tại California nhận thông điệp ngày 12 tháng 6 năm 2017 và chuyển thông điệp đến Đức Ngài ngày 15 tháng 9 năm 2017.

 

THÁI BÌNH VƯƠNG


Thất Thập Vương Kiếm Pháp

Sơn Thiên Quyền Thái Bình

Động Tĩnh Đạo Huyền Linh

Không Thời xuất Tâm Kinh.

 

THIÊN PHẬT HUYỀN KHÔNG lịnh tái sinh

Thất Phật đại xá diệt tội tình

Kỳ Vương vũ trụ Vạn Thiên định

Tam Bảo tâm Phật Tổ siêu sinh.

 

Siêu sinh đại nghĩa Bồ Tát lịnh

Hằng hà sa số huyền tái sinh

Sống chết Tâm Kinh Đại Siêu Hình

Vạn Thiên Trời Phật tức hoá linh.

 

Cam Lộ Mẹ nở tự tâm mình

Nguyên tử tứ đại giai không tính

Thượng ngươn Trời Phật định tái sinh

Tây phương Thập Sắc hào quang bình.

 

Sắc sắc không không dứt trần tình

Tình thương Đạo Cả hoát quang minh

Sư Cả Đại xuất huyền tĩnh tịch

Thái Dương Thượng Đế nhập Thái Bình.

 

Dòng Bảo Thiên Kỳ Tân hạ Thế

Mật Tâm quyền Đại Đế Thượng Thiên

Huyền linh truyền khắp thập miền

Không thời ngũ sắc Nhãn Thiền tựu tâm .

 

Tân Đại Đạo Quán Âm chiếu chỉ

Thiên Nhãn Thủ Tận Ý hiển minh

Vạn Tâm vận chuyển Thái Bình

Phật Huyền Không tái sinh linh Mật Dòng.

 

Khai Pháp Đạo Siêu Không Phật Tánh

Lộ Thiên Thập biển Thánh rừng Tiên

Đại Như Lai Đại Định Thiền

Huyền Không chiếu Vạn Quang Thiên Hào thành.

 

Cứu dòng siêu sanh thanh đắc quả

Độ chung hồn thiên quá ít nhiều  

Linh thiêng vô trụ Huyền Siêu

Tử sinh dứt sạch một điều HUYỀN KHÔNG.

 

 

Lão Ông_2 tại California nhận thông điệp  ngày 12 tháng 6 năm 2017 và chuyển thông điệp đến Đức Ngài ngày 17 tháng 9 năm 2017.

 

VẠN THIÊN ÁNH ĐẠO VÀNG

 

Vạn hào quang ánh thiên Trời Phật

Thiên Thượng Đế chiếu luật Thượng Ngươn

Ánh vàng ngũ sắc Thiên Đường

Đạo Huyền Không đạo kỷ cương toàn tùng

Vàng tâm Phật viên dung vạn sắc

Hạ Ngươn tàn Nam Bắc Tây Đông

Kỳ Vương vạn Phật hòa đồng

Phất lên tựu khắp Chơn Tông Phật Trời

Đại Từ Bi lập đời tân thới

Kỳ Phật Vương, Phật tới không xa

Lịnh Trời lập Thiên Đạo Tòa

Cuối hạn hỷ xả Đạo là Huyền Không. 

 

 

Lão Ông_2 tại California nhận thông điệp ngày 12 tháng 6 năm 2017 và chuyển thông điệp đến Đức Ngài ngày 15 tháng 9 năm 2017.  Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng (họa lại bài của Lão Ông_2) và chuyển thông điệp đến Đức Ngài lúc 17:36 PM UST ngày 18 tháng 9 năm 2017.    

 

Bài của Lão Ông_2:

LỜI MỞ ĐẦU

“Một triệu năm tử sinh vọng tưởng!

Vạn ngàn trăm xuất xướng chánh tà!

Thiện ác Trăm Họ Quốc Gia,

Ngũ hành, Ngũ trược nhuốc nhoà tử sanh.

Âm Dương Thái Cực thành Vũ trụ,

Thành, trụ, hoại, không ngự Luân hồi;

Thiêng Liêng chỉ Đạo ngừng thôi :

Đường về Phật Quốc dựng Ngôi Thiên Trào.”

 

Bài của Huyền Không họa lại:

 

Họa lại câu thứ nhất “Một triệu năm tử sinh vọng tưởng”

Một đạo toàn năng Đại Đạo Thiên

Triệu năm nghìn kiếp hội chư thiên

Tử sinh tạo hóa tuần hoàn thế

Vọng tưởng tâm chơn thể đạo nguyên.

 

Họa lại câu thứ hai “Vạn ngàn trăm xuất xướng chánh tà”

Vạn ngàn ức kiếp được quờn sinh

Trăm triệu thiên sinh vạn lí tình

Xuất xướng ngôn chơn truyền bửu pháp

Chánh tà chớp nhoáng một tâm linh.

 

Họa lại câu thứ ba “Thiện ác trăm họ quốc gia”

Thiện ác tại tâm nội nghĩ suy

Trăm năm đời đạo hạnh từ bi

Họ hàng thâm quyến tình trần thế

Quốc thịnh gia hưng chữ đại bi.

 

Họa lại câu thứ tư “Ngũ hành ngũ trược nhuốc nhòa tử sinh”

Ngũ hành ngũ trược cõi trần gian

Nhuốc tánh phàm nhân kiếp dối gian

Nhòa trí tâm thân vòng ngũ uẩn

Tử sanh luân chuyển kiếp nhân gian.

 

Họa lại câu thứ năm “Âm Dương, Thái Cực thành vũ trụ”

Âm Dương tương hỗ thế hòa trung

Thái Cực thất tinh họa Huyền Khung

Thành trụ hoại không Dịch vũ trụ

Không thời gian chuyển tận vô cùng.

 

Họa lại câu thứ sáu “Thành trụ hoại không ngự luân hồi”

Thành đạo tiên bang ấn Lạc Rồng

Trụ tâm trần thế đạo Huyền Không

Hoại thân ô trược, tâm không hoại

Không ngự luân hồi đạt lục thông.

 

Họa lại câu thứ bảy “Thiêng liêng chỉ đạo ngừng thôi”

Thiêng liêng huyền bí, hòa chơn như

Chỉ bút luận khai áng đạo từ

Đạo cả xuyên tâm điển võ trụ

Ngừng thôi tranh đấu, khởi bi từ.

 

Họa lại câu thứ tám “Đường về Phật Quốc dựng ngôi Thiên Trào”

Đường về Thiên Đạo nhân thiên sinh

Phật Quốc ngôi cao chí  giác linh

Dựng mới thành trì tâm hạnh thể

Ngôi Thiên Trào đạo kiến quần sinh.

  

 

Lão Ông_2 tại California nhận thông điệp ngày 16 tháng 9 năm 2017 và chuyển thông điệp đến Đức Ngài ngày 17 tháng 9 năm 2017.  Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng (họa lại bài của Lão Ông_2) và chuyển thông điệp đến Đức Ngài lúc 17:36 PM UST ngày 18 tháng 9 năm 2017.    

 

Bài của Lão Ông:

VẠN THIÊN ÁNH ĐẠO VÀNG

Vạn hào quang ánh thiên Trời Phật

Thiên Thượng Đế chiếu luật Thượng Ngươn

Ánh vàng ngũ sắc Thiên Đường

Đạo Huyền Không đạo kỷ cương toàn tùng

Vàng tâm Phật viên dung vạn sắc

Hạ Ngươn tàn Nam Bắc Tây Đông

Kỳ Vương vạn Phật hòa đồng

Phất lên tựu khắp Chơn Tông Phật Trời

Đại Từ Bi lập đời tân thới

Kỳ Phật Vương, Phật tới không xa

Lịnh Trời lập Thiên Đạo Tòa

Cuối hạn hỷ xả Đạo là Huyền Không.”

  

  

Bài Họa của Huyền Không họa lại:

Họa lại câu thứ nhất: "Vạn hào quang ánh thiên Trời Phật"

Vạn đại trường thiên Bửu Giáo Tòa

Hào quang lố bóng Đạo âu ca

Ánh Thiên đài kiến Long Vân Hội

Trời Phật thánh minh hội một tòa.

 

Họa lại câu thứ hai: “Thiên Thượng Đế chiếu luật Thượng Ngươn"

Thiên thượng ngôi cao hiệu Đạo Thiên

Đế thanh bạch hổ tọa long điền

Minh tâm chơn đạo chiếu thanh điển

Chiếu luật thượng ngươn tam đạo thiền.

 

Họa lại câu thứ ba: “Ánh vàng ngũ sắc Thiên Đường"

Ánh minh chớp nhoáng điển thông linh

Vàng trắng Đạo Thiên cứu chúng sinh

Ngũ sắc linh kỳ thời thế đạo

Thiên đường tân đạo điển thông linh.

 

Họa lại câu thứ tư: “Đạo Huyền Không đạo kỷ cương toàn tùng"

Đạo Huyền Không hoàn thể gồm thâu

Đạo kỷ cương chuyển thế địa cầu

Toàn vẹn chơn tâm nhân đức hạnh

Tùng tùy duyên khởi thấy long châu.

 

Họa lại câu thứ năm: “Vàng tâm Phật viên dung vạn sắc"

Vàng kỳ  cao điển đạo thông linh

Tâm Phật thánh minh xuất giáo trình

Viên ngọc thiên ban gắng giữ trọn

Vạn cầu thiên chuyển sắc tâm linh.

 

Họa lại câu thứ sáu: "Hạ ngươn tàn Nam Bắc Tây Đông"

Hạ lệnh thập Thiên Đạo lệnh truyền

Ngươn thần thất đẩu đại qui nguyên

Tàn Thu Đông đến mây long chuyển

Nam Bắc Tây Đông hiện Đạo Thiên.

 

Họa lại câu thứ bảy: "Kỳ Vương vạn Phật hòa đồng"

Kỳ Hoa tam đế dựng thiên ngôi

Vương bát Nam Thiên lai gót ngồi

Vạn Phật Thánh Tiên Kinh Dịch chuyển

Hòa đồng tôn đạo hiệp vua tôi.

 

Họa lại câu thứ tám: "Phất lên tựu khắp Chơn Tông Phật Trời"

Phất lên kỳ đạo Bửu Huỳnh Sơn

Tựu hội tam Thiên Đạo thiện chơn

Khắp chốn ngũ hành thiên địa giới

Chơn nhơn tông phái Phật trời loan.

 

Họa lại câu thứ chín: "Đại Từ Bi lập đời tân thới"

Đại Đạo loan tin hiện tại đây

Từ Bi, Bác Ái hội rồng mây

Lập đời Thánh Phật Tiên thiên giới

Tân thới thái bình chứng đạo Tây.

 

Họa lại câu thứ mười: “Kỳ Phật Vương, Phật tới không xa"

Kỳ định Đạo Thiên mở địa châu

Phật Vương xuất thế đại thiên cầu

Phật Hoàng, Địa Mẫu, tam trào điển

Tới không xa lắm thất tinh cầu.

 

Họa lại câu mười một: "Lịnh Trời lập Thiên Đạo Tòa.

Lịnh vưng ngũ sắc Bạch Vân âm

Trời lập thiên tâm chuyển hóan tâm

Thiên Đạo điểm cầu truyền địa giới

Tòa đình xuất hiện chuyển quờn tâm.

 

Họa lại câu mười hai: “Cuối hạn hỷ xả Đạo là Huyền Không"

Huyền Khung Thiên Đạo hãy tầm du

Là đạo chuyển xoay sắc lão phu

Xả, hỷ, hạn kỳ hành điển trược

Cuối mùa Thu chuyển tựu thuyền du.

  

   

Lão Ông_2 tại California nhận thông điệp ngày 16 tháng 9 năm 2017 và chuyển thông điệp đến Người ngày 17 tháng 9 năm 2017.  Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng (họa lại bài của Lão Ông_2) và chuyển thông điệp đến Đức Ngài lúc 17:36 PM UST ngày 18 tháng 9 năm 2017.    

 

Bài của Lão Ông:

Linh ba kỳ cuối tái sanh độ

Giác linh bộ phú phủ cơ đồ

Huyền Không Thiên Đạo lộ Chiêu Ngô

Thiên Ánh Đạo Vàng ngộ Dương Bồ.”

 

Bài của Huyền Không họa lại:

Linh tâm tầm lý đạo huyền vi

Giác ngộ luật thiên trí đại bi

Huyền pháp phật tiên thiên tọa thế

Thiên tiên nhân hậu hành vô vi.

 

Huyền Không Họa Lại Tựa Bài THIÊN THÔNG ĐIỆP MẬT của Lão Ông:

Thiên khai địa giới Hà Đồ thơ

Thông gốc linh căn Mẫu đợi chờ

Điệp điệc Thiên Bình Tân chủ Quốc

Mật truyền tam cõi sách thiên cơ.

  

   

Lão Ông_2 nhận thông điệp lúc 08:12 AM UST ngày 20 tháng 9 năm 2017 (ngày 1 tháng 8 Đinh Dậu) và đã chuyển đến Đức Ngài trong cùng ngày.

 

Bửu Phật Vương Thánh đương phủ phép

Sơn phóng lửa biển thét gào song

Kỳ ba tranh chiến chín hao

Hương tâm giác ngộ Pháp Hào tồn sinh.

 

Bảo Tạng ngự tái linh cứu thế

Giang xuất di Chúa Tể độ nguy

Thiên Thượng Đế lịnh Quốc uy

Tử Vương xuất Đạo Thiên Y lập đời.

 

Huyền Không Thiên Ánh Trời hợp nhất

Tâm như Phật Chúa tất thành công

Đạo vàng Tiên Thánh hòa đồng

Trời vang sấm động Giống Dòng bình an.

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 21 tháng 9 năm 2017 (ngày 2 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 10:08 AM UST.

 

GIẢI QUYẾT CHƯƠNG TRÌNH

 

GIẢI chung việc lớn đạo An Nam 

QUYẾT định hướng đi của việc làm 

CHƯƠNG mới sắp bài khuyên rõ lý 

TRÌNH bày từng bước trước Giáo Tam. 

 

Lãnh phần trách nhiệm việc THIÊN ÂN 

Bố trận Đông phong hiệp chánh cần 

Đồ án tiến trình công việc Đạo 

Luận bàn đúng Ngọ Đức Hồng Ân.

 

Giáo Đạo Nam Thiên lộ gót giày

Đường đi hoa gấm hội Rồng Mây

Quả căn lành chuyển tầm chơn giáo

Pháp bửu Thiên ban tọa chốn này.

 

Hiện thời lai đáo chờ Hiền Nhân

Hiện tướng linh căn đạo thiện cần

Nam việc kỉnh chung giờ ngoại quốc

Kiến trình Tam Ấn hộ Long Vân.

 

PHONG LỆNH ẤN TÒA CHƯƠNG XUẤT THẾ

Ấn Huỳnh Kỳ đạo Bửu Kỳ Hương

Chiếu thơ đồ trận THIÊN TRƯỜNG

Ra tay trợ lực hiệp thương BỬU HUỲNH

Kỳ ĐẠI ĐẠO tiến hành khai thị

Tam phong thơ dịch chuyển Nam Tây

Giáo trình xuyên Mỹ cầu xoay

Đêm Rằm tháng Tám chuyển xây bửu đoàn

Long Hoa Hội ấn NGỌC HOÀNG

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO thập toàn thiện nhân

Mời khách đạo tầm thêm CHƠN GIÁO

Quyết tầm chung QUỐC KHÁCH ĐẠO TRỜI

Thiên thời địa lợi nhân sinh

TRƯỜNG THIÊN CHƠN GIÁO Ngọc Linh Sơn Tùng [đạo hiệu Phật Thầy Tây An]

Mây thiên đảnh Hồng Huỳnh tám hướng

NHÁNH BỬU SƠN ngọc chỉ sắc phong

KHAI ĐẦU HỘI GIÁO HOA LONG

THUẬN THEO NGHI THỨC sắc phong PHẬT THẦY

VÔ VI VÔ TỰ đêm ngày

TỊNH TÂM THẦY TỔ BỐ NGAY LINH PHÙ

THẦY SƠN BỬU thông linh diệu pháp

Bước chân đi KHÔNG LỘ thiên thơ

Không xưng hình tướng điện thờ

Người xưa trở gót nương nhờ tâm thanh

Hội Tiên Phật PHÙ THẦY trợ lực

Giúp nhân sinh giải bệnh nghiệp trần

Tam đồ bát chuyển TỨ ÂN

THỪA VƯNG LỆNH MẬT chánh cần huệ linh

Phù linh TRƯỞNG TRƯỜNG THIÊN địa tĩnh

Hội QUỐC Hoa Kỳ đến thanh nhân

Trong tâm luận chánh đạo hằng

Thường phong lai đáo tình bằng TÂM THIÊN

GÓT NGỌC LỘ DIỆN HUYỀN THIÊN

TAM THỪA CHUẨN LẬP HOA LIÊN THIÊN BÌNH.

 
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 21 tháng 9 năm 2017 (ngày 2 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 18:34 PM UST.

  

RA BINH THƠ ĐỒ

 

RA đề Bát Bửu lược Đồ Thiên

BINH ấn đại miền [Cali, Hoa Kỳ] chuyển BÁT TIÊN

THƠ lược xuất binh trung [tâm][đại] địa KHẢM [ngôi Bắc Khảm Huyền Thiên]

ĐỒ bàng long chuyển chứng SƠN LIÊN.

 

LIÊN Sơn Tùng khúc đại Hoàng Mai

TAM NHÁNH LONG CHÂU hiệp ĐỨC NGÀI

ẤN chứng THIÊN BÌNH TÂN lạp QUỐC

ĐẠO KHAI BỬU GIÁO THIÊN HOÀNG KHAI.
[SƠN TÙNG = đạo hiệu của Phật Thầy Tây An.  HOÀNG MAI = Ngũ Tổ Hoàng Mai (Hoằng Nhẫn). Trong Thiền Tông có công án “Hoàng Mai đả tam trượng” nói về sự kiện Ngũ Tổ truyền pháp cho Lục Tổ Huệ Năng. LIÊN SƠN TÙNG KHÚC ĐẠI HOÀNG MAI = ý nói Phật Thầy Tây An (Sơn Tùng) là một đoạn tiếp nối với xưa kia của mình là Ngũ Tổ (Hoàng Mai) trong dòng tái sanh để hoằng hóa Phật pháp.]

 

HOÀNG khai Địa Khảm hiệu Trần long [ám thị quẻ Địa Trạch Lâm]

Tam Ấn Giáo Tông luận đạo đồng

Bát Bửu Cao Đài thêm ấn chứng

Tam Tiên, Đế Thánh đã linh thông.

 

Thông linh chơn điển điện trùng cung

Báo lệnh THIÊN CUNG liên đại vùng

Toàn lộ liên châu HOA ĐẠI ấn

Nhân thiên hiện hiệp tại hoành cung.

 

Nam giáo Đông bình THIÊN THẬP TAM

Thiên Môn đặt ấn GIÁO TÒA TAM

Chuẩn tâm THIÊN CƯỚC long thần đến

Chỉ dẫn đường cơ tiến việc làm.

 

Việc làm tam giác thọ Loan Kim

ĐẾ ĐẠO tầm chung BẠCH [CHƠN] GIÁO tìm

Chơn chánh định hình trung bửu ấn

Tâm linh huyền pháp lộ Thao Kim [Kim Anh].

 

Thao Kim QUỐC KHÁCH đại Kỳ Sơn

Ngỏ giáo tầm trao ĐẠI ĐẠO quờn

Chức phận Thiên Tiên Kim Chánh Giáo

Tiến hành đúng mực ngỏ Thiên Sơn.

 

Thiên Sơn THIÊN ĐẠI tại CA LI

TRAO ẤN TAM THIÊN chứng đại bi

Bát đạo Thiên Tiên NHỨT ĐẢNH NGỌC

Hiện trần thị mục hiện TRƯỜNG THI.

 

TRƯỜNG THI linh ứng ĐẠI HUYỀN vi

Vô tự vô kinh xuất giáo kỳ

THIÊN LÝ KINH HÀNH TAM NHẬT HIỆP

Chứng đoàn Tam Bửu tại Hoa Kỳ.

 

HOA Kỳ TAM GIÁO yết chuẩn khai

VÂN điển hẹn xong Đạo lộ bài

CHI ĐẠO BỬU SƠN long [nam] đại diện

GIÁO THIÊN xuất áng BẠCH CHƠN ĐÀI.

 

CHƠN ĐÀI giáo chúng hiệp Càn Môn

Chuẩn tánh THIÊN TÔN tại hỏa hồn

Giáo xuất ngôn đầu thâm Bát Bửu

TRƯỜNG THIÊN vịnh đặt tọa hầu môn.

 

Hầu môn yết ngạch định Hồng [Liên] y [lệnh]

Chuẩn tánh đáo lai trụ đại bi

Bình phước THIÊN TÔN [trào] tam ĐẠI KHẢM [Bắc Khảm Huyền Thiên]

Chuẩn hành THIÊN MỘC tại cung LY.

 

Cung LY: ấn định [là chỗ] ĐIỆN DIÊU CUNG

TỐN quẻ: [là chỗ] ĐẠI THIÊN KHẢM CỬU TRÙNG

Đông định: [là chỗ] HÀ ĐỒ THIÊN KHẢI XUẤT

Tam qui luận nghĩa [theo] Dịch [Lý][của] Thiên Cung.

 

HẬU THỔ [MẸ] HOÀNG THIÊN [CHA] tạo mối giềng

Chuẩn hành ấn chứng ĐẤNG THIÊNG LIÊNG

Ấn tâm giao chiếu về trung [tâm] đại [địa] [ám chỉ Cali của Hoa Kỳ]

Bố pháp hồng ân Pháp Giáo Thuyền.

 

Giáo thuyền liên cước MỘC THIÊN NHƠN [THIÊN MỘC]

Chuẩn bị hiệp thương ĐỨC ĐẠI quờn

Tam thập lục nhân [36 Thánh] HỒNG [LIÊN] thượng phẩm

CỔ TRUYỀN GIÁO ĐỨC hiệp tam ngươn.

 

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 22 tháng 9 năm 2017 (ngày 2 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 04:44 AM UST.

 

ĐỊNH LAI TRẬN ĐỒ

 

ĐỊNH phân lí đạo Hiệp Thiên Đài

LAI chuyển ngũ kỳ [5 cờ] phước thới lai

TRẬN TUYẾN KỲ HOA THÂU VÕ TRỤ

ĐỒ Thiên định lại chuẩn tâm khai.

 

Ấn bút đạo khai THIÊN BỬU ĐÀI

Chi cành gốc đạo đạt nguyên lai

Như như chơn thể tâm chơn định

Lai kỉnh TIÊN ÔNG BẠCH NGỌC ĐÀI. [CAO ĐÀI TIÊN ÔNG]

 

Hỏa hổ [thủy] long tranh quờn tánh thể

Bát kim tứ tượng hiệp hòa thương

Nhân sinh chuyển hướng tầm linh giác

Võ trụ chuyển xoay mối Đạo trường.

 

Bạch Dương ngũ hổ lộn đôi công

Chão mục thị nhiên đẳng đại đồng

CÔNG lệnh BỘ truyền tứ ngũ giáo

Ấn Thiên chuyển Hội Thánh HỒ CÔNG.

 

[BẠCH DƯƠNG = Bạch Dương kỳ là giai đoạn hoằng hóa của Di Lạc Thiên Tôn. ĐÔI CÔNG = là ngài Huỳnh Công Bộ và ngài Hồ Công Trừng.] 

 

CHƯ THẦN nghe chuyển phép huyền linh 

ĐẠI ĐẠO CA LI ĐÃ ĐỊNH HÌNH

Trấn giữ binh phù THIÊN vận pháp 

Ngũ Hành chuyển dịch triệu thông linh.

 

Khai điểm ĐẠO THIÊN định hội linh

Thánh tâm chơn bửu hiện TÒA ĐÌNH

TRUNG TÂM LINH GIÁC thêm quyền pháp

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ cứu chúng sinh.

 

Bá gia cơ hóa độ nhân thiên

Phước báo lập ban hội đạo điền

THIÊN TƯỚNG HOA KỲ chung tay gấm

Hiệp thương công việc ĐẠO TRƯỜNG THIÊN.

 

Giờ này ĐIỂM ĐẠO TẠI CA LI

NGHIÊM LỊNH CHÍ TÔN quyết luyện trì 

Do dự tính toán khai BỬU ĐẠO 

Quyết lòng yết áng chuyển huyền vi.

 

Tam thư đồ trận đã làm chung

Chuyển đến DIÊU CUNG ấn CỬU TRÙNG

TÒA THÁNH THIÊN TÔN KHAI LẬP BÚT

Hà Đồ dịch chuyển ĐẠO HUYỀN KHUNG.

 

Tuế tạo sinh linh BÁT QUÁI ĐỒ

BÁT TIÊN chuyển điển đạo VI VÔ

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO LONG HOA HỘI

QUỐC KHÁCH BỬU TÒA đạo thắm tô.

 

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 23 tháng 9 năm 2017 (ngày 3 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 05:37 AM UST.

 

KHAI THÔNG NỀN ĐẠO

 

KHAI trần vi lượng dịch đồ thơ

THÔNG tuyến đường lên LẬP ĐIỆN THỜ

NỀN móng BỬU KỲ THIÊN BỬU GIÁO

ĐẠO đồng chủng tử khởi Thiên Thơ.

 

Giờ ni định ước chuyển thuyền loan

Hoa gấm đạo thêm Kim [Anh] thể hoàn

Chủ định lập đài khai chuẩn yết

CHÚC MỪNG HỘI THÁNH, Phật truyền loan.

 

Dòng đời đi đến kiếp thường tâm

Kiến thiết hôm nay được luyện tầm

Gắng chí xây nền THIÊN ĐẠO bửu

Pháp bào vĩnh cửu tiến huyền thâm.

 

Đạo Kỳ Hoa gấm nở thêm xuân

Bát Bửu Thiên Nhân luận đạo trần

Kim [Anh] quí Ngọc [Lành] trong vành giữ nghĩa

Tiền nhân trở đến ĐỨC THIÊN ÂN.

 

Lòng thành kim cổ đến loan tin

Bửu pháp trao tay gắng giữ gìn

Gươm báu châu NGÀI ĐỨC cẩn mực

THIÊN hành ĐẠO giáo trọn niềm tin.

 

Thánh linh bửu chuyển khắp càn khôn

Minh tánh hiệp thương kiến ĐẠI HỒN [THƯỢNG ĐẾ]

LÃO TỔ HỒNG QUÂN [GIÁO CHỦ TOÀN TAM THIÊN] nhất phẩm tước

Đông Thiên triệu lý đạo THIÊN TÔN.

 

Phát thanh chơn giáo gọi ma ha

Tát đại câu li chánh Quốc gia

Tiên Đế HỒ [CÔNG TRỪNG] liêu huyên thâm thích

Áng tư đầu cổ dịch kinh xa.

 

Bát tọa ma lô yết trạch đề

KIM Cô lộ tướng yết trần quê

Lãnh phong sắc tịnh hiên đô cốt

Tỏa đóa KIM LIÊN hiết tĩnh đề. [Kim Anh được sắc phong là Kim Liên kể từ nay.]

 

 

 

Lão Ông_TĐ tại California chấp bút và gởi đến Đức Ngài ngày 23 tháng 9 năm 2017.

 

ĐẠI TỪ BI HỶ XẢ

 

Vạn hào quang Ánh Thiên Trời Phật

Thiên Thượng Đế chiếu luật Thượng Ngươn

Ánh Vàng Ngũ Sắc Thiên Đường

ĐẠO HUYỀN KHÔNG Đạo kỷ cương toàn tùng.

 

Vàng Tâm Phật viên dung Vạn Sắc

Hạ ngươn tàn Nam Bắc Tây Đông

Kỳ Vương Vạn Phật Hòa Đồng

Phất lên tự khắp Chơn Tông Phật Trời.

 

Đại Bi Từ lập Đời Tân Thới

Kỳ Phật Vương Phật tới không xa

Lịnh Trời lập Thiên Đạo Tòa

Cuối hạn Hỷ Xả Đạo là HUYỀN KHÔNG.

 

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền (lúc này chưa được sắc phong, chưa về hợp tác với GHTT), thông qua Kim Anh, đã gởi một "Công Áng" đến Đức Ngài  ngày 28 tháng 9 năm 2017 (ngày 9 tháng 8 năm Đinh Dậu) lúc 16:29 PM UST.

 

CÔNG ÁNG

 

Kim Cơ báo Ngọc [Lành] tấn trung Hà

Quản tài tất hữu bộ nhập đa

Phất độ thiện Nhơn từ bi chữ

Hạ giáng kim sàng đôi bội ca.

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St.Louis, MO, nhận thông điệp “Giải Công Áng” và chuyển thông điệp đến Đức Ngài ngày 28 tháng 9 năm (ngày 9 tháng 8 năm Đinh Dậu) 2017 lúc 18:32 PM UST. 

 

GIẢI CÔNG ÁNG
 
Kim thân giáng điển hiện đồ long

Cơ báo vân long chốn Lạc Rồng

Ngọc tấn lộ mai Thiên Cước đến

Trung Hà quan lộ ấn linh thông.

 

Quản đơn quờn thể tánh thuần chơn

Tài tất hữu vi thể tánh quờn

Bộ nhất thiên đài mây vạn đại

Nhập đa giác Mộc luyện tiên đơn.

 

Phất kỳ thiên thủ lễ quan âm

Độ thiện Nhơn Nghĩa trí bình tâm

Từ bi vô lượng Ngài bồ tát

Chữ tín vô vi vạn khách tầm.

 

Hạ giáng trần gian chữ Đạo Thiên

Kim Loan hội hiện phật thần tiên

Sàng đôi bội phước duyên hòa hảo

Ca khúc Cửu Thiên thệ nguyện duyên.

 
 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền (lúc này chưa được sắc phong, chưa về hợp tác với GHTT), thông qua Kim Anh, đã gởi một "Công Áng 2" đến Đức Ngài ngày 28 tháng 9 năm 2017 (ngày 9 tháng 8 năm Đinh Dậu) lúc 19:31PM UST.

 
CÔNG ÁNG 2

 

Ẩn sự Kim Cơ tu vi hảo
Túc bình công dĩ nhứt nữ hào
Công danh phú quý do hành lữ
Dĩ tác tại đường bên cỏ ao.

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St.Louis nhận thông điệp “Giải Công Áng 2” và chuyển thông điệp đến Đức Ngài ngày 28 tháng 9 năm 2017 (ngày 9 tháng 8 năm Đinh Dậu) lúc 20:02 PM UST.

 

GIẢI CÔNG ÁNG 2

 

Ẩn chứa binh thư ấn chứng Kim

Sự Kim Tam Thánh chín hoa tim

tu trần thế dời sơn bể

Vi hảo gian nhân chuẩn chánh Liêm.

 

Túc thủ đệ huynh giữ trọn tình

Bình công bác ái giác thông linh

thiên đại lộ Đông Nam tiến

Nhứt nữ hào hùng hiệu tuyết trinh.

 

Công Bộ sơ giao nghĩa thiên đài

Danh xưng Đại Đạo mục nguyên lai

Phú thi giao hảo tình Thiên Quốc

Quý đức đồ tâm hành lữ khai.

 

lộ thiên cơ ấn định bài

Tác thiên thủ nhĩ hiện trần ai

Tại đường xích đạo xoay cầu đại

Bên cỏ lao vàng kinh tuyến khai.

 

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền (lúc này chưa được sắc phong, chưa về hợp tác với GHTT), thông qua Kim Anh, đã gởi một thông điệp đến Đức Ngài ngày 28 tháng 12 năm 2017 (ngày 9 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 21:21 PM UST.

 

HÀ HƯNG QUỐC

 

HÀ bất thọ lâm MỘC ngã hành

HƯNG danh lưu hạ chiếu dạng hành

QUỐC triệu chơn thân ninh khương vĩnh

Đạo hiệp hiền NHƠN phối đồng thanh.

 

HÀ hữu khởi phong NHƠN truyền đạo

HƯNG khởi đăng minh thuyết lai trào

QUỐC nội kỳ vô hà nhiên đắc

Phát phát NHƠN giai xứ đô hào.

 

Bá BÁT KIM vô tọa tại trường

Trừ phi trùng tử yến kiến tương

Chánh Pháp đồ y ÂN TỪ đại

Bất báo vô hình KIM CƠ tường.

 

HÀ lịch Tây Đông hào túc định

HƯNG phục hóa năng ngoại khương ninh

QUỐC tề hữu biến chơn nhơn hiện

Thành đài tráp địa lậu tướng hình.

 

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St.Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển thông điệp đến Đức Ngài ngày 28 tháng 12 năm 2017 (ngày 9 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 21:39 PM UST. 

 

KHẢI THIÊN SÁCH CHỈ

 

Giải trình lý đạo luận TÒA CHƯƠNG

Kiến diện trung nhơn hiệp khách TRƯỜNG

THIÊN Điện Kim Loan khai lạp QUỐC

Hiệp đoàn SƠN BỬU ấn MINH VƯƠNG.

 

VƯƠNG MINH nhật nguyệt LỘ TRUNG THU

Tiết độ thu phân luận chỉnh chu

Đồ hạ môn quan THIÊN cẩn định

NHỨT THIÊN KIM điệc HIỆP TRẦN DU.


[NHỨT THIÊN KIM = Thiên Nhứt Kim là thiên danh của Thái Kim Anh.]

 

Du trần một chuyến đạo huyền vi

Dĩ lộ TÂN HÀ HƯNG QUỐC đi

SƠN BỬU HUỲNH KỲ thêm bước lớn

Nguyên lai bổn tánh ĐẠO VÔ VI.

 

VI VÔ THIÊN QUỐC chuyển càn khôn

Cấn ải môn quan chí KHẢM TÔN [Bắc Khảm Thiên Tôn Huyền Thiên Thượng Đế]

Càn Chấn Cấn Ly Kim Mộc Hỏa

Láng Linh [là một] chi đạo [của] ĐẠO HUYỀN KHÔN(G).

 

Đại thế CHÍ THIÊN ban loạn thời

Kỷ nguyên công nghiệp tiến ra khơi

Đông Tây giao đấu Càn Khôn định

Chu Mạnh Hà Đồ chuyển đến nơi.

 

Xiển giáo Đông bình chứng đạo tâm

Gió Tây mạng đến tiến xuyên lâm

Du thiên du địa du hành đạo

Hiệp tứ long thần Hồng đại tâm.

 

Liên giáo tôn chuyển xoay võ trụ

Dựng cơ đồ THIÊN ĐẠO HUỲNH KHAI

Đại KỲ HOA chuyển biến sắp bài(y)

Khai ấn bút THIÊN OAI hiện hữu.  

  

Ấn định trước LOAN TRUYỀN KHẮP THẾ

Chuyển Càn Khôn BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN

LONG CHÂU GIANG ĐIỂM đã an bài

Giờ khải ký HỒNG QUÂN LÃO TỔ.

  

Cho trời đất NỔ TUNG XÍCH ĐẠO

Địa cầu này RUNG CHUYỂN LẦN BA

TRẬN HỒNG CHÂU tại BẮC BÁN CẦU

Khai mở trí NHÂN GIAN DIỆT CHỦNG.

 

Nay ký bút kỳ KHAI THIÊN GIỚI

NGŨ HÀNH THIÊN chuyển biến về đây

ẤN LIÊN SƠN XUẤT ÁNG BINH PHÙ

Giải nghi vấn hồng tâm trường điển.

 

Đồ thơ áng binh bài trận địa

Điển cầu quang tam bửu hồi trào

LỰC CỬU TRÙNG XUỐNG THẲNG CA LI

THIÊN ĐẠO MỞ ĐÓN CHÀO NHÂN LOẠI.

   

Giờ là lúc ĐẶT BÀN HƯƠNG ÁN

KÍNH NGỌC HOÀNG THÁI CỰC THIÊN TÔN

Đại thông ngôn thiết lệnh tuyên nguyền

THUYỀN ĐẠI ĐẠO định HOÀNG THÁI CỰC.

  

ẤN THIÊN KHẢM ĐẠO TÔN thế giới

Cửa Long Môn KHAI MỞ LONG HOA

Giờ ngày định trước chiều qua

Khai kinh BÁT BỬU THUYỀN [CỦA] CHA MẪU truyền.

 

TAM ẤN chứng Kim Loan nhập điện

Nhất cựu trào khai điển Liên Ninh

Giờ định hình SƠN BỬU HUỲNH quang

LIÊN ĐẠI ĐẠO hiệp chào khách đạo.

 

ĐIỂN VÔ VI TRỰC TRUYỀN BỬU ẤN

Ấn thông linh kinh nhận ấn bài

THẤY TRONG LÒNG LẠNH NÓNG TỪNG CƠN

ĐƯỜNG XƯƠNG SỐNG LẠNH DẦN CHƠN ĐIỂN.

 

Thông linh thể hiệp nhau tâm thức

Chuyển đồ tâm tần sóng não cầu

Lực vô hình xuyên thấu tâm gan

AI NHẬN ĐIỂN THIẾT NGANG THỦ ẤN.

 

Tay phải định ẤN QUAN ÂM THẾ

Để lên mài TRUNG ẤN ĐƯỜNG quan

NÍN THẬT SÂU HƠI THỞ tâm đồ

XẢ TAY ẤN thở đều châu khí.

 

Làm như thế ba lần MẸ hiện

Giúp nhân sinh tâm tịnh an bình

Bát Trận Đồ chuyển động chơn như

Chào huynh đệ chào câu giao hỉ.

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền (lúc này chưa được sắc phong, chưa về hợp tác với GHTT), thông qua Kim Anh, đã gởi một thông điệp đến Đức Ngài ngày 29 tháng 12 năm 2017 (10 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 16:52 PM UST.

 

Đêm Rằm tháng Tám thi thơ

Nhiệm kỳ đáo hạn Phật chờ chơn tâm

Vọng cầu kỉnh bái Quan Âm

Khai căn mở trí diệu thâm cơ mầu.

A Di Đà Phật

 

Chào huynh đệ chào câu giao hỷ 

Bài pháp thư xa chúc tâm ghi 

Lịnh Thiên tới khải đàn thủ lớp 

Tư âm phúc phiêu phiêu dụng kỷ 

Hà Hà xứ khúc khải tiền trào  

Đón kỳ tài thi pháp huyền thao   

Long Châu vịnh Phật đường đang mở 

Mạch lý bài khuôn khổ luận sao 

Đèn soi sáng cột sâu ngang rộng 

Đột phá màn Quốc Đạo du Đông 

Tâm trạng vững chay đàn đi tới 

Lục tự trùy phương pháp hạnh Thông 

Tư lương một chiếc thuyền nan cảnh 

Đã rời tiên trần cảnh dạo quanh 

Chờ xây trại dựng liều quốc hội 

Phật đạo ngàn niệm Phật lòng thanh 

Chào huynh đệ chúc an thạnh thới.

Nam Mô A Di Đà Phật

  

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St.Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển thông điệp đến Đức Ngài ngày 29 tháng 9 năm 2017 (10 tháng 8 Đinh Dậu)  lúc 18:04 PM UST.  

 

HIỆP KHÁCH ĐẠI ĐẠO

 

Kỉnh đồng đạo HIỆP nhất THIÊN ĐÀI 

Đàn pháp thơ đồ chuyển hậu lai 

Lịnh lực vô vi trong võ trụ 

Tư dương thơi thới pháp nguyên lai 

Hà ngân diệu dụng khải THIÊN TRÀO

Đón đợi con về dạ xuyến xao 

Long Trượng Châu Thiên quờn bổn tánh 

Mạch nhâm giao hảo hiện thiên bào 

Đèn tâm thiên hạnh chiếu nhân gian 

Đột – cách lý Thiên chuyển lớp màn 

Tâm hạnh chơn như Thiên ứng đạo 

Lục căn giải thoát độ trần gian. 

Thông linh huyền diệu MẪU ĐƠN thuyền 

Đã được MẪU HOÀNG ấn chứng duyên 

Chờ đón con về kim điện mở 

Phật tiên long trạch đến liên thuyền.

 

 

CHUYỂN ĐIỆN KIM LOAN

 

"Đêm Rằm tháng Tám thi thơ

Nhiệm kỳ đáo hạn Phật chờ chơn tâm"

Thuyền cung bát nhã thậm thâm

Nguyệt Thu hạ bút giáo tầm vân âm.

 

"Vọng cầu kỉnh Bái Quan Âm

Khai căn mở trí diệu thâm cơ mầu"

HỒNG QUÂN LÃO TỔ xoay cầu

Nhật vương Nguyệt chỉ Long Châu hữu hình.

 

Thơ thi tám quẻ TRẠNG TRÌNH

Tâm chơn Phật thánh ĐOÀN MINH HUYÊN Thầy

Giải căn gốc cội SƠN TÙNG

Tòng Sơn trại ruộng, Cửu Trùng Bát Cung

Nhị Nương, tam bửu Đài Trùng [Cửu]

Thập Tam bậc thượng, LINH CUNG DIÊU TRÌ

Thành trì hiệp tứ đại bi

TAM GIÁO [TÒA] chuẩn bút, DIÊU TRÌ ký tên.

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền (lúc này chưa được sắc phong, chưa về hợp tác với GHTT), thông qua Kim Anh, đã gởi một thông điệp đến Đức Ngài ngày 30 tháng 9 năm 2017 (ngày 11 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 8:56 AM UST.

 

DIÊU TRÌ HOÀNG MẪU ký tên đề

Bút sách kỳ thi ấn tư bề

Khai khai NGỌC BÍCH THIÊN CUNG phẩm

Thấu đáo du phong thẩm dựa kề

Xích đầu đa vị hồi sáu cửa

Rồng bay hượt phát đình công thừa

Cao ngũ LẠC HUỲNH linh đơn lã

Sáng sáng ca ca Đông Cung xưa

Tục sự diêu sơ thời hiện tại

Ngọc chuẩn linh quan thủ lưỡng khai

Diên tề đáp luyện càng khôn bổ

Thanh lưu thăng giáng trận mở khai.

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St.Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển thông điệp đến Đức Ngài ngày 30 tháng 9 năm 2017 (11 tháng 8 Đinh Dậu)  lúc 9:20 AM UST. 

 

BÌNH TRÍ TÂM LINH

 

BÌNH Dương huệ phúc ẩn danh nhơn 

TRÍ đức thượng căn hiểu đạo sơn 

TÂM thánh hiện trần sơn đạo cảnh 

LINH huyền võ trụ ấn LIÊN SƠN.

 

ĐƠN thuyền MẪU hiện cứu nhân sinh 

LINH giác ma ha tịnh thủy bình 

THÁI CỰC HỒNG QUÂN KIM THÁNH ĐẾ 

ẤT Thần Kinh chuyển động tâm linh.

 

Bảy lần bảy THẤT ĐẨU truyền trao 

Tinh hoa võ trụ thuyết hòa giao 

Cầu cho nhân loại trên hoàn võ 

Đại nạn chuyển xoay bớt xuyến xao.

 

Cửu Phẩm Liên Hoa trao đến tay 

Trùng thiên thượng cảnh tâm THANH bày 

Ấn bình tam phẩm liên thuyền giáo 

Bút tọa LONG OAI giáng điển này.

 

Thiết Cửu HUYỀN KHÔNG luật Thượng Ngươn

Quờn thiên thượng giới giáng LINH đơn 

Pháp môn khai đạo THIÊN HOA ĐẠI

Tâm pháp truyền trao hiệp MẪU SƠN.

 [Khoán ẩn: Linh Sơn Mẫu (là vị Linh Sơn Thánh Mẫu núi Bà Đen, VN).]

 

KHAI CƠ LONG VÂN

 

KỶ giới trường chay luyện ĐẠO THẦY

NGUYÊN lai bổn tánh tại TRỜI TÂY

SÓNG tâm đồ chuyển trường VÔ CỰC

NÃO điện chơn thiền dịch CHUYỂN XOAY.

 

[Khoán thủ: Kỷ Nguyên Sóng Não.  Khoán vĩ: Đạo Thầy Trồi Tây Vô Cực Chuyển Xoay.]

 

ĐẠI thế giới chung tay rộng dài

ĐẠO trời chung gốc cội nguyên lai

VÔ vi truyền pháp từ tay ấn

CỰC điểm chơn như diện ĐỨC NGÀI.

 

[Khoán thủ: Đại Đạo Vô Cực.]

 

LONG HOA khai hội thọ kỳ trai

ĐÀN PHÁP thi văn thức quản đài

THẬP NHỊ đạo Thời [Quân] lai chứng bút

BÁT TIÊN hạ giới tiếp Đông Lai.

 

[Khoán thủ: Long Hoa Đàn Pháp, Thập Nhị, Bát Tiên.]

 

Điền căn vô lượng ĐẠO HUYỀN KHUNG

THIÊN ĐẠO VÔ VI HỘI CỬU TRÙNG

Văn võ chư hầu TẦM QUỐC KHÁCH

Trụ tâm chánh giác HỘI THIÊN CUNG.

 

[Khoán vĩ: Đạo Huyền Khung, Hội Cửu Trùng, Tầm Quốc Khách, Hội Thiên Cung.]


 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền (lúc này chưa được sắc phong, chưa về hợp tác với GHTT), thông qua Kim Anh, đã gởi một thông điệp đến Đức Ngài ngày 30 tháng 9 năm 2017 (ngày 11 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 19:16 PM UST.

 

DẤU NGOẠI TIÊN CUNG

 

MẪU SƠN hiệp nhứt Thiên Thượng giới

Điển LINH Mẫu giáng cứu muôn nơi

Linh đơn thoa diệu tâm căn phúc

HUYỀN KHÔNG MẪU ĐẠI chiếu vạn ngời.

 

[Khoán ẩn: Mẫu Linh Sơn.  Linh Sơn Thánh Mẫu núi Bà Đen, VN.]

 

Bút toạ điển này KIM MẪU ký

LONG OAI tam phẩm chiếu lịnh kỳ

Chung thiên thượng cảnh nhơn triều kỉnh

Tam phẩm nương linh hiệp nhất vi.

 

Tinh hoa MẪU chuyển căn LINH hiển

Nam Bắc Tây Đông tảo bình phiên

Thái Cực Hồng Quân Minh Lão Tổ

Thánh Đế hồng khai bút hạ miền.

 

Danh Nhơn ẩn bút đề văn biểu

Truyền hữu Nhơn tâm lịnh Mẫu kêu

Nhi nữ thoại ngôn trùng tương kiến

Niên ải trường giang gió phiêu phiêu.

 

LINH giác MẪU chuyển ma ha tịnh

Khắc thời bút Địa cứu nhân sinh

Càn khôn vũ trụ tầng nhứt đại

Cầu cho nhân loại an thái bình.

 

Tri thiên lục đạo từ ân ẩn

Điển lậu vô danh giữ xác thân

Bảo toàn tánh mạng chung hiệp khí

Cứu tất muôn loài lịnh MẪU phân.

 

Giao lưu tinh tấn ngoài trong mở

MẪU phóng quang linh chiếu cuộc cờ

Chúc cầu mầu nhiệm HUYỀN THANH tuyệt

Mấy vần thơ áng ẩn danh khờ.

 
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St.Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển thông điệp đến Đức Ngài ngày 30 tháng 9 năm 2017 (11 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 21:05 PM UST.

 

GIÁNG TỌA THIÊN LONG

 

Giáng điển HUỲNH HOA hạ bút đồ

Tọa sơn vân đẩu tám linh cô

THIÊN TÔN THƯỢNG THÁNH ra điều kiện

Long trạch Tây Đông hiệp BÁT ĐỒ.

 

Trận này sóng lớn thuyền không bến

Giữ nước Việt Nam có được chăng?

Sóng dữ trùng dương mây Phủ Kín

Kịp kỳ kinh luận ĐẠO HUYỀN KHÔNG.

 

TRỜI CAO thấu lý tình nhân loại

Vạn vận linh thiêng hiểu lí tầm

Đường đến PHẬT QUỐC còn thấy dạng

Bóng chiều đã khuất RÕ BIẾT KHÔNG?

 

Lặng đứng kỳ kinh chìm giấc điệc

Hội RỒNG MÂY đến hiệp TAM THANH

GIÓ LAI chín phẩm THẦY THIÊN NHẤT

ĐẠI THỂ HỒNG QUÂN tánh vẫn ĐÂY.

 

Tam điền đốn trạch HÀ phong quý

Đáp nghĩa THIÊN SƠN có biết chăng?
Hội hiệp quần hùng TAM THẬP ĐẠI

LÔI ÂM bốn hướng LỆNH BÀY đây.

 

Chiếu chỉ ban ra thời Chu Dịch

Đông Bình Tây Hán nghĩa Đại Loan

Bình thơ luận nghĩa HÀ HƯNG QUỐC

Tuế Hạnh Liên Ninh Vạn Cửu Trùng.

 

HỒI QUI THỐNG NHỨT [THIÊN] BÌNH TÂN QUỐC

Lạp Việt duy trì nghĩa đồng TÂN

THUYỀN MẪU ĐƠN thân chờ trẻ dại

Hãy mau xuống bến MẸ THẦY đưa.

 

Gởi về tu vị VÔ VI GIÁC

Ảo mộng trần gian lắm muộn phiền

Tâm định an nhiên tìm tự tại

Bến bờ giác ngộ Đắc Nhân Sinh.                                

 

Tây Nam gió bão mau tìm chỗ

Cứu vớt chúng sinh thoát nạn tai

HUYỀN DIỆU CƠ THIÊN cho xuống bút

Chuyển về Nam Việt CHỨNG TÂM LINH.

 

 

THIÊN THƯỢNG NHẤT ĐẲNG
 

THIÊN HOÀNG giáng điển nhất miền Nam
THƯỢNG PHỤ đáo lai nước Việt Nam
NHẤT phẩm Tam Huỳnh Tiên Thánh Phật
ĐẲNG chơn long trượng hợp Trào Tam.

Lai NGỌC BÍCH Chiêu Hùng Cồ Việt 
Huyền Trân Công Chúa hiệu Tam Cô
Ra Oai Chấn giữ trời ÂU LẠC
Rồng Phụng Thiên Cung xuống chín [9] cung.


[CHIÊU HÙNG = Hùng Chiêu Vương Minh Tông Thần Công Hoàng Đế = Liêu Lang = Quốc Lang.] 

Phẩm vị ấy đất Rồng lạp Việt
Đổi Long đầu chuyển tiếp thiên thơ
Giờ đây tam chấn Phan Hương
Tiếp Đạo Giáo Hội Thiên Trường Khai môn.

[PHAN HƯƠNG = Thiên Hoa Hương Phổ, Thiên Chơn. TIẾP ĐẠO = giáo phẩm của GHTT.]


LONG HOA TRẬN chuyển khai thời cuộc
Đáo KỲ HOA tam thể HỒNG HUỲNH
Chuyến này điển của LẠC DI
Tam nương Cửu Phẩm hoa vi THIÊN TRÀO.

 

Thượng Thiên giới chức THIÊN BÀO
Ngũ chấn long đảnh THẠCH BÀO huyền vi
Cơ pháp luân chấn ngay HỒNG lữ
Điều THƯỢNG PHỤ giáng tọa đặt tên
LONG BÌNH HỒ ĐIỆP đổi tên
Cửu nương chín phẩm gọi tên CỬU TRÙNG.
 
Liên thuyền CƯỚC ĐỒ THIÊN thao lược
Sắp trận cầu ngược gió Đông Lai

Hạ màn lớp một chuyển xoay
Binh thơ đồ trận trong tay SƠN TÙNG. [đạo hiệu Phật Thầy Tây An]

Chào [QUỐC] KHÁCH [ĐẠI] ĐẠO chào THIÊN ĐẠI thể [kim thân]
Tiếp bài này chỉ rõ đích danh
Lệnh truyền THÁI CỰC kinh luân
THẬP BÁT ĐẠI ĐẾ chuẩn ưng thiên bài
Đây là PHẬT TỔ NHƯ LAI
ẤN ĐIỂN BÚT KÝ LỆNH BÀI THÔNG LINH


ĐẶT NỀN MÓNG ĐẠO HUYỀN LINH
TẠI MIỀN NAM ĐẠI CA LI HOA KỲ
Bút đề BÁT BỬU SƠN KỲ
HUỲNH KHAI ĐẠI ĐẠO kịp kỳ thế nhân
Sinh linh chủng tộc rất cần
ĐỒ THIÊN định việc bao lần TÂY AN
TRẠNG TRÌNH hay gọi VÂN AM
TAM THIÊN ĐẠI CHẤN việc làm KHAI CƠ
Giờ này BÁT BỬU đề thơ
GIÁNG TỌA LONG MẠCH thiên thơ kết bài.

 

[CHẤN = quẻ Chấn = sấm sét, Thiên Oai của TRỜI.] 

 

 

THIẾT LỆNH LIÊN SƠN

 

Thiết lập ĐẠO SƠN HUỲNH BỬU KỲ

Lệnh truyền tam cõi mở đường đi

LIÊN châu võ trụ ngày khai đạo

SƠN MẪU truyền trao bửu đại kỳ.

 

Thuyền tâm lớn luận tam triều áng

Phật Thánh Tiên qui cửu CHÍ TÔN

Luận việc THIÊN NHẤT đại kỳ

Trí đức công hạnh vô vi chuyển về.

 

Thơ THIÊN NHẤT hồi quy THÁI CỰC

Luận tam bài Thiên độ qui tâm

Luật trời THIÊN CƯỚC sơn lâm

Ba cõi THIÊN ĐẠI nhất tâm trở về.

 

Xoay võ trụ đại HỒNG CHÂU MỘC

Chốn rừng thâm tầm pháp linh thông

Điệp trùng sóng nước tuôn về

Thành không còn bóng nhân sinh lềnh bềnh

ĐẠI HỒNG THỦY: Tây Đông đều có

Nước láng giềng THIÊN ĐẠI không xa

Thiên cơ hé lộ vậy mà

Tầm tri đạo lí luận ra ĐẠO MẦU

Giờ ẩn hiện hiệp cùng QUỐC ĐẠO

Giải một bài đã biết Phong Châu

Luận bàn giải việc Thiên Cầu

Ngũ châu thất đại vạn cầu chuyển xoay

Kinh Dịch chuyển vận hành võ trụ

Điện từ trường trái đất chuyển xoay

Bán cầu đổi trục độ hai

Li tâm chinh hướng ngoại xâm tiến vào

Chuyện ít biết THIÊN CƠ biết trước

Luật THIÊN CẦU SÁU CHÍN [69] chuyển rung

THỦY TRIỀU CHO NƯỚC NỔ TUNG

ĐỀN ĐÀI ĐIỆN RỘNG KHÔNG TRUNG MỊT MÙ

GIÓ BỤI ĐẾN BAY NGANG BAY DỌC

KIM ĐỒNG HỒ ĐẢO NGƯỢC VÒNG QUAY

ĐỀN CHỪNG NƯỚC VẬN THÀNH MÂY

LONG VÂN HỘI HIỆP THÌ ĐÂY HIỆN HÌNH

KHI CÓ GIẶC HIỆN HỮU HÌNH

CHÍNH CUNG PHẨM VỊ BÁT BÌNH TIÊN CÔ

ĐÒ ĐẾN BẾN NHÂN SINH CHƯA ĐẾN

CHỢ CHIỀU QUÊ KHÔNG BÓNG CHÚNG SINH

HỎI ĐÂU CÓ KHÁCH XUỐNG ĐÒ

THUYỀN BẦU PHẬT TỔ LẦN DÒ TÌM DÂN

Khải qua mấy lượt thơ cần

Gởi lên thông lệnh THIÊN ÂN NGỌC HOÀNG

Chuyển tiếp đến các đạo đồng

Truy cơ luận đạo HOA LONG KHAI TRẦN.

  

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5433)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4883)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5699)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4998)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6586)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6928)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5807)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7189)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6067)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6960)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9468)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5394)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5877)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4391)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6955)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8875)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10023)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6125)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7868)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6010)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6757)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7509)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10077)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12676)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6853)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7555)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7317)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8701)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7785)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7333)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8489)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8779)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8844)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9909)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10636)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9645)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6293)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9508)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11476)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12743)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13043)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13122)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.