THIÊN THƠ THÁNG 8 NĂM 2017

01 Tháng Tám 201712:00 SA(Xem: 39576)

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp và gởi đến Người ngày 5 tháng 8 năm 2017 (ngày 14 tháng 6 Đinh Dậu) lúc 18:37 P.M.

 

 

KHÁCH ĐẠI ĐỜI TÂN

"Khách đạo thiên ban, đạo luận bàn

Đại thừa chơn giáo đạo Trời ban

Đời hành Thánh đạo nhiều cơ hóa

Tân luật hành y đạo Thiên ban.

 

Đàm luận đạo Tân chỗ Thánh ngồi

Thanh Long Giang điểm thiếu trong ngôi

Cơ mầu chuyển điển xây nền đạo

Đặt định Thiên Hoàng hiểu lí ngôi.

[Thanh Long = Quan Thánh Đế Quân; Giang = Hà = Lão Hà. Ông Đạo Tân nên bàn luận với Lão Hà vì chỗ thờ thiếu tượng
Quan Thánh Đế Quân là một trong Tam Trấn Oai Nghiêm. Lão Hà sẽ hiểu lý lẽ của Ngôi Vị do Thiên Hoàng đặt định. ]

Tâm đạo tầm suy lý diệu huyền

Giải căn cơ đạo, đặt ân thiên

Từ thiên non đảnh căn duyên đến

Ý chuyển thân hành đạo Phật Tiên.

 

Chuyển thiên điển đại tiên thiên này

Thánh tượng hữu hình phát lực ngay

Giải gốc căn nguyên thiền định án

Căn lành đưa chuyển rõ nguyên lai.

 

Nguyên lai án định đạo Huyền khai

Giải đáp đôi câu rõ mỗi bài

(mất một câu)

Diệu huyền cơ pháp Đạo Thiên khai.

 

Thiên Khai Huỳnh Đạo Kỳ Sơn Hương

Bửu pháp tòa chương kiếm báu gươm

Pháp đại hành y Kim Mộc chỉ

Ấn đường cao kiến diện Liên Sơn.

 

Liên Sơn Hoàng Cực chuyển đài vân

Bát Quái Đài Thiên chuyển đạo Tân [ông Đạo Tân]

Khách đại chư hùng Thiên non đảnh [Khách Thiên non đảnh là Lão Hà]

Hiệp quần võ trụ hiện Long Vân.

 

Long Vân khải trận hiệu Tây An

Hành lí chỉnh chu tiếp pháp tân

Kinh Dịch họa đồ long Mộc ấn

Cao Thiên đặt định kiến hành vân.

 

Bát áng bày tâm luận phát âm

Tâm lành đưa chuyển điển Quan Âm

Hạnh tâm công án thiền linh tử

Cửu khiếu diện hành soát nội tâm.

 

Chuyển biến đài vân giáng Thế Tôn

Lục thông cửu đỉnh diện Minh Tôn

Kim thân nhất tịnh nơi trần thế

Ngôn phát vô vi Thiên Đại Tôn."

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp và gởi đến Người ngày 7 tháng 8 năm 2017 (ngày 16 tháng 6 Đinh Dậu) lúc 18:30 P.M. 

 

 

KHAI PHÁP ĐÀN CƠ

"Khai Đạo Hoàng Thiên hiện đại đàn

Pháp thiên Vô Cực hiệp Tây An

Đàn long án định niên Thiên Đạo

pháp Phật-Thiên đạo pháp ban.

 

Khoán thủ: Khai đạo Hoàng Thiên hiện đại đàn, pháp đàn cơ pháp Phật-Thiên đạo pháp ban.

 

Hữu đức tầm tri lí diệu huyền

mầu xuất Đế Đạo Huyền Thiên

Pháp tâm thiên Đại Thừa Chơn Giáo

Thiên xuất luật, thơ Bửu Pháp truyền.

 

Khoán thủ: Hữu đức tầm tri lý diệu huyền, cơ pháp Thiên xuất luật, thơ Bửu Pháp truyền.

 

Trần miền Nam Việt hiện Tòa Liên

Văn võ thiên căn đạo pháp truyền

Tân luật Nam Thiên Đại Quốc Đạo

Khai đàn Thiên Đạo hiệu Huyền Thiên.

 

Khoán thủ: Trần Văn Tân khai đàn Thiên Đạo hiệu Huyền Thiên.

 

Huyền Thiên Vô Cực Đại Từ Tôn

Hưng đạo An Nam thuyết giáo ngôn­ ­­

Quốc đức trường thiên mầu võ trụ

vân phong hội hiệp Thiên Môn.

 

Khoán thủ: Huyền Thiên Vô Cực Đại Từ Tôn Hưng Quốc Hà.

 

Thiên môn Huỳnh Đế xuất An Nam

Ngự bút võ văn Tòa Giáo Tam

Khai án đàn cơ niêm luật đạo

Diêu Trì Kim Mẫu ấn Thiên Nam.

 

Khoán thủ: Thiên Môn Huỳnh Đế xuất An Nam, ngự bút võ văn, khai án đàn cơ, Diêu Trì Kim Mẫu ấn Thiên Nam.

 

Thiên Nam cửu ấn Bạch Vân âm

Chủ bút tùy căn cơ pháp tâm

Chánh kiến đại kỳ liên chánh đạo

Điển Thầy, điển Mẫu, điển Quan Âm.

 

Khoán thủ: Thiên Nam cửu ấn Bạch Vân Am (Trạng Trình), chủ bút tùy căn, chánh kiến đại kỳ. Điển Thầy, điển Mẫu, điển Quan Âm.

   

Quan Âm Nam Hải Phổ Đà Sơn

Liên kết đàn cơ pháp Bửu Sơn

Chi đạo Liên Sơn thiên thập nhị

Đại đàn án ngự Đạo Kỳ Hương.

 

Khoán thủ: Quan Âm Nam Hải Phổ Đà Sơn liên kết đàn cơ chi đạo Liên Sơn. Đại đàn án ngự Đạo Kỳ Hương.

 

Kỳ Hương Thiên Cước võ văn thơ

Tam Giáo, Phật Thầy ấn bút  thơ

Đạo lực Thiên Hoàng liên hội đạo

Đại kỳ ấn chủ tọa đàn cơ.

 

Khoán thủ: Kỳ Hương Thiên Cước võ văn thơ; Tam Giáo, Phật Thầy đạo lực Thiên Hoàng đại kỳ ấn chủ tọa đàn cơ.

 

Đàn cơ hiện hữu tại Trần gia

pháp Tây An cứu bá gia

Chủ tọa đài thiên Cao Đại Đạo

Phật Thầy chiếu ngự giáng Long Hoa.

 

Khoán thủ: Đàn cơ hiện hữu tại Trần gia, cơ pháp Tây An, chủ tọa đài thiên, Phật Thầy chiếu ngự giáng Long Hoa.

   

Long Hoa hiệp nhất Phật Thần Tiên

Thánh chúng độ sanh Bửu Pháp truyền

Vô lượng thiên niên miền võ trụ

Vi huyền đồng chủ chiếu Minh Thiên.

 

Khoán thủ: Long Hoa hiệp nhất Phật Thần Tiên, Thánh chúng độ sanh vô lượng thiên niên, vi huyền đồng chủ chiếu Minh Thiên.

 

Minh Thiên hiện chiếu phép huyền cơ

Đạo pháp giờ ni tại điện thờ

Bàn áng tịnh không thiên khai mở

Đồng linh chủng tử đặng tâm thơ.

 

Khoán thủ: Minh Thiên hiện chiếu phép huyền cơ, đạo pháp giờ ni bàn áng tịnh không , đồng linh chủng tử đặng tâm thơ.

   

Tâm thơ trích lượt mấy trăng qua

Vầng áng đề văn rõ diện ta

Hoàng Cực hữu nhân trình Quốc khách

Nhất  tâm đạo Đại  Hội Long Hoa.

 

Khoán thủ: Tâm thơ trích lượt mấy trăng qua, vầng áng đề văn, Hoàng Cực hữu nhân, nhất tâm đạo Đại Hội Long Hoa.

   

Long Hoa chủ khảo đủ thiên chi

Thiên Đạo lục châu đổi Ngũ Kỳ

Điểm chính đồ tâm hành Bát Quái

Giang Sơn dịch chuyển chuẩn hành y.

 

Khoán thủ: Long Hoa chủ khảo đủ thiên chi, Thiên Đạo lục châu, điểm chính đồ tâm, Giang Sơn dịch chuyển chuẩn hành y.

 

Hành y đúng pháp luật Thiên Can

Chi Đại Đạo Thiên quyết luận bàn

Hưng Quốc chuẩn hành lời Thánh Đức

Ngọc Hoàng Giang điểm tại chùa am. [Giang = Hà]

 

Khoán thủ: Hành y đúng pháp luật Thiên Can, chi đại Đạo Thiên, Hưng Quốc chuẩn hành, Ngọc Hoàng Giang điểm tại chùa am.

 

Chùa am bửu điện đã làm xong

Cơ pháp Huyền Không đạo pháp lòng

Bát cú câu từ Thầy định trước

Cơ trời ngôn thánh Phật Sơn Tòng.

 

Khoán thủ: Chùa am bửu điện đã làm xong, cơ pháp Huyền Không, bát cú câu từ, cơ trời ngôn thánh Phật Sơn Tòng (Phật Thầy).

   

Sơn Tòng thế đạo mấy lần qua

Bửu pháp Đạo Thiên hiệp đạo nhà

Kỳ định chân truyền Thầy điểm đạo

Hương  liên xuất thế hóa Trần Già.

 

Khoán thủ: Sơn Tòng (Phật Thầy) thế đạo mấy lần qua, bửu pháp Đạo Thiên (Thiên Đạo) kỳ định chân truyền, hương liên xuất thế hóa Trần Già.

 

Trần Già xuất thế điện Kim Loan

Gia quy Quốc Khách đạo lòng son

Chấn an Đại Đạo Phật Tiên Thánh

Giữ trọn trần điều không tính toan.

 

Khoán thủ: Trần già (Bửu Sơn) xuất thế điện Kim Loan (Thiên Mẫu), gia quy quốc khách chấn an Đại Đạo, giữ trọn trần điều (Bửu Sơn) không tính toan.

 

Này huynh đạo chi tình thánh đức

Bảo hồi qui long mã triều nghi

Thuyết giáo trình thánh đức tuệ căn

Việc Quốc Đạo luận đàm rõ lối.

 

Khoán thủ: Này huynh đạo chi tình thánh đức, bảo hồi qui, thuyết giáo trình, việc Quốc Đạo luận đàm rõ lối.

  

Cơ đàn pháp xưa kia Thầy bế

Giáo xuất ngôn khó tránh lòng phàm

Duyên căn lành sách đạo Hoàng Thiên

Chân truyền lại Đại Thừa Chơn Giáo.

 

Khoán thủ: Cơ đàn pháp xưa Thầy bế, giáo xuất ngôn, duyên căn lành, chân truyền lại Đại Thừa Chơn Giáo.

   

Bởi đàn cơ tính toan không kỹ

Chút tâm phàm sai Đại Thừa cơ

Sách Trời ban đâu dễ làm càng

Sai một chữ Đạo sai muôn thuở.

 

Khoán thủ: Bởi đàn cơ tính toan không kỹ, chút tâm phàm, sách Trời ban, sai một chữ Đạo sai muôn thuở.

 

Phải cẩn trọng chọn người kỳ áng

Pháp Mật Tông hiếm gặp thừa quyền

Bởi lạnh lùng tâm nhất Chơn Như

Đạo Ngọc Đế linh đồng cơ pháp.

 

Khoán thủ: Phải cẩn trọng chọn người kỳ áng, pháp Mật Tông, bởi lạnh lùng, Đạo Ngọc Đế linh đồng cơ pháp.

   

Sách Phật Mẫu lệnh Thầy phân tán

Ẩn huyền cơ vẫn chứa binh thơ

Áng đồ thơ văn võ truyền thừa

Chưa định Đạo Thầy chưa chọn lựa.

 

Khoán thủ: Sách Phật Mẫu lệnh Thầy phân tán, ẩn huyền cơ, áng đồ thơ, chưa định Đạo Thầy chưa chọn lựa.

 

Trong cơ pháp Phật Thầy ẩn chứa

Giảng Tòng Sơn chơn thánh đại thừa

Mẫu Diêu Trì hoằng pháp Quan Âm

Cơ mật lệnh pháp đàn cẩn bút."

 

Khoán thủ: Trong cơ pháp Phật Thầy ẩn chứa, (sấm) giảng Tòng Sơn, Mẫu Diêu Trì, cơ mật lệnh pháp đàn cần bút.

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A từ St. Louis nhận thông điệp và gởi đến Người ngày 8 tháng 8 năm 2017 (ngày 17 tháng 6 Đinh Dậu) lúc 18:48.

 

GIẢI ĐÁP HUYỀN CƠ

"Giải thích từng câu khỏi lạc lầm

Đáp lời Hưng Quốc đạo huyền thâm

Huyền Thiên định áng nhiều cơ hóa

pháp Phật Tiên quyết xuất tầm.

 

Xuất tầm khoán thủ thuyết bài thi

Cơ bút Thiên Oai áng định kỳ

Hương Bửu đạo đàn Minh Chiếu điển

Sơn Liên Đế Đạo rõ huyền vi.

 

Huyền vi giáo đạo Đấng Từ Bi

Bát ái diệu vi quyết luyện trì

Tam Thánh Thiên Tiên giờ đặt định

Giáo ngôn xuất thế rõ tam kỳ.

 

Tam kỳ thế đạo hiệp làm xong

Giáo đạo Nam phương gởi đại đồng

Chuẩn tánh Thiên Tiên Huỳnh Bửu điện

Bút thần cơ lược sách Huyền Không.

 

Huyền Không áng định phẩm tòa chương

Vi diệu Đạo Thiên hé lộ đường

Kỳ định năm này Ta phổ hóa [Năm này = Đinh Dậu; Ta = Thượng Đế]

Ba lần xuất Đế Đạo muôn phương.
[lần thứ nhứt là Ngôi hai Ngô Minh Chiêu, lần thứ hai là Nhị thiên Võ Văn Phẩm, và lần thứ ba là Ngôi hai trào tam]

 

Chú thích: Thượng Đế trở lại lần thứ ba trên đất nước VN hoằng khai Thiên Đạo (3 lần xuất Đế Đạo), đúng với lời huyền ký trong các sấm giảng trước đây.

   

Muôn phương thế giới đạo đồng chung

Vạn kiếp càn khôn đến Cửu Trùng

Linh ứng cơ mầu nền Đạo cả

Căn lành đưa chuyển đạo Huyền Khung.

 

Huyền Khung Thiên Đạo ấn hành chung

Vi lượng hà Sơn Đăng đại chung

Thiên đại Kỳ Hoa cơ Đại Đạo

Đạo  Thầy đạo Mẫu đạo đồng chung.

 

Đồng chung Thập Nhị Đạo Thời Quân

Tâm hạnh phước duyên chuyển pháp luân

Tam Giáo Phật Thiên Tiên Thánh chúng

Giới căn tuệ gốc Lão Hồng Quân.

 

Hồng Quân Lão Tổ trở về đây

Chung Đại Thiên Cơ  đạo pháp này

Đại Mộc chơn truyền nguyên chánh thể

Can Thiên Huỳnh Đế chuyển tầm xoay.

 

Lập đạo mới Thiên Hoàng ứng chuyển

Bắc Đông Tây Nam Quốc chơn truyền

Đạo Sơn Kỳ hợp khế Huỳnh Khai

Dựng đạo mới hoàn cầu rung chuyển.

 

Ngày khai ấn đạo Thiên Sơn Bửu

Đủ thập tam đại đẳng Huỳnh kỳ

Giờ hiện hình Bát Quái đại thiên

Thật linh ứng đắc tân Thiên Đạo.

 

Giao chiếu chỉ Hồng Huỳnh thiên đại

Đại La Thiên kim ấn trong tay

Điện Kim Loan cho áng binh phù

Xoay chuyển thế khế cơ hiệp đạo.

 

Chọn nhân sự Phật Thầy thường chuyển

Tâm tịnh an chơn tánh như như

Phúc kiến linh huệ trí sáng lành

Hiệp đoàn thể thân tâm thuần biến.

 

Hội tiên thánh Phật Thiên linh ứng

Giúp Quốc Hưng, hiền hữu, đạo đồng

Khai cửu đàn khiếu đỉnh Tòa Tam

Mở Thiên Đạo trung tâm Mỹ Quốc.

 

Chi thứ nhất Việt Nam chủ đạo

Hiệp hoàn cầu Nam Bắc Đông Tây

Phải hành y đúng Pháp Đạo Thầy

Thì xuất thế linh quang hóa chuyển."

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_B tại Bạc Liêu nhận lệnh Hoàng Mẫu về Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội để tham dự Lễ Đàn giờ Dậu ngày 12 tháng 8 năm 2017 (ngày 21 tháng 6 Đinh Dậu). Tại đây, trước ngày làm lễ, Tinh Hoa Hiệp Thiên_B đã gởi thông điệp đến Người ngày 11 tháng 8 năm 2017 lúc 8:22 A.M.

 

"Ngày xưa ở chốn cung đình

Ngồi nhìn trần thế mà lòng xót xa

Thế nên tâu đến Đức Cha

Cho con xuống thế hiến thân mạng này

Rồi Công Chúa xuống trần thể hiện

Lòng từ bi cam lộ cứu nguy

Đem về dâng đến Mẫu Nghi

Nhành dương còn đó kỳ thi

Long Hoa phân xử trường thi Mẫu hiền

Nay Công Chúa đôi lời gởi đến

Thiên Tử Ngài là đấng anh minh

Bửu Tòa Tam Giáo huyền linh

Đức Ngài Thiên Sứ xuống đây cứu đời.

 …

Màn ba này hé lộ thiên cơ

Gọi cha bút Bụt thi thơ

Huyền vi đã định kỳ thi khoa tràng

Đời tận diệt mở màn Thánh Đức

Luật Bửu Tòa phân xét anh minh

Quan Âm Nam Hải tầm thinh

Ra tay thị hiện huyền linh nhiệm mầu

Đời sắp khổ không tu sẽ diệt

Hạ ngươn này cách biệt ngươn xưa

Xuống trần tu sửa sớm trưa

Mới mong thoát khỏi nắng mưa luật trời.

"Quan Âm vâng lệnh Mẫu Hoàng

Xuống trần phổ độ lập màn kỳ ba

Hôm nay thân lỡ thiết tha

Hóa thân ai biết vì Cha định rồi

Nay bồ tát ở đâu ai biết?

Ai là người ở cõi thiên cung?

Thì là sẽ gặp hình dung

Có duyên sẽ gặp cùng chung trở về

Đời là khổ, Đạo là giải thoát

Hỏi cõi đời có biết có hay

Xuống trần hiện [thân] ở Đông, Tây

Chờ ngày tận thế đài mây cứu đời

Lời châu ngọc tiên tri cho biết

Cuộc hành trình tha thả đạo căn

Tam kỳ luật Đạo khó khăn

Ngọc Hoàng chiếu chỉ Thiên Can ra đời

Hà Thiên Quốc hành trình Thiên Sứ

Tam Giáo Tòa bộ luật đưa ra

Ngày nay lãnh lịnh Đức Cha

Sơn hà xã tắc Long Hoa khai đàn."

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_C tại miền Tây đã nhận thông điệp và chuyển đến Người ngày 12 tháng 8 năm 2017 (ngày 21 tháng 6 Đinh Dậu) lúc 04:08 A.M.

 

 

CUNG TRIỀU SƠN BỬU

"Cung Thiên-Nhơn-Địa Tam Hoàng

Triều Đình định vị các trang sỹ hiền

Sơn Kỳ ấn lệnh Huyền Thiên

Bửu Tòa Tam Giáo phán truyền Đại Nam

Hội về lo việc kỳ tam

Tựu thành thượng lễ Già Lam hiện trần

Tinh quân Thánh lệnh định phân

Hoa khai mở hội Tân Dân độ đời.

 

Trước Tòa Đình uy nghi chánh lễ

Thiên ấn trình bốn bể năm châu

Cửu Trùng luật lịnh gồm thâu

Trình Thiên Nhân Địa nhiệm mầu cao thanh.

 

Các tinh hoa đượm nhành rộ nở

Cha Mẹ ban rực rỡ hào quang

Tổ Thầy luật lịnh phán ban

Tam Thanh, Tứ Giáo nghiêm trang độ đời.

 

Đức Di Lạc rạng ngời ánh đạo

Đức Đại Sư truyền giáo môn qui

Già Lam Quan Thánh chuẩn y

Tiên gia các bậc uy nghi cung triều.

 

Cùng Thập Nhị Đạo Sư ấn ký

Phật Thánh Tiên phán chỉ nhơn sanh

Tam thập lục vị tựu thành

Từ thời tiên đế lưu danh thế trần.

 

Lo đại cuộc Tân Dân Thánh Đức

Khắp địa cầu giành giựt phân tranh

Tẩy trần ráo riết lọc thanh

Chọn người đức độ tâm thành hồi qui.

 

Xin Địa Mẫu cứu nguy trần thế

Đức Quan Âm hiện thể danh tên

Ấn trình xin Đức Ơn trên

Chư Thiên binh tướng kề bên hộ trì.

 

Trước chánh điện uy nghi Sơn Bửu

Cuộc vận hành qui tựu năm châu

Cách xa bốn bể về chầu

Con Hồng cháu Lạc ứng hầu Phật môn.

 

Trước Tòa Đình hòa ôn phàm, thánh

Sớ âm, dương mỗi cảnh diễn ra

Nguyện cầu kêu gọi thiết tha

Tiền căn quốc độ gần xa trở về.

 

Nay qui hội hầu kề Phật Quốc

Nơi cội nguồn chủng tộc Rồng Tiên

Dù cho cách trở mọi miền

Trong thời mật pháp xuôi thuyền hồi qui

Để cho kịp lúc kịp kỳ

Long Hoa đại hội huyền vi sẵn dành.

Nam Mô Bửu Sơn Kỳ Hương Phật chứng minh"

  
 
 

Lễ Đàn giờ Dậu ngày 12 tháng 8 năm 2017 (21 tháng 6 năm Đinh Dậu) tại Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội. An vị tôn tượng của Đức Quan Thánh Đế Quân và Đức Quán Thế Âm.  Khai cơ đàn Đại Đạo Huyền Không. Đức Tổ Phụ Lạc Long giáng đàn ban huấn từ. Đức Huyền Không Huyền Cơ Diệu Quyển giáng đàn, đọc chiếu chỉ của Hoàng Thiên và ban huấn từ. Tinh Hoa Hiệp Thiên_B tiếp điển giáng đàn. 

 

 

"Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Hôm nay là ngày khai cơ Thiên Đạo của Bạch Ngọc Cung.  Nay, tất cả mỗi Cơ Huyền của Tam Giáo Tòa Qui Nguyên của Huyền Khai Đại Đạo hôm nay, trong cái ngày an vị của Quan Thánh Già Lam Tiên Đế cùng Quán Thế Âm Bồ Tát, vậy nay, tất cả các vị con của Thánh Ngài Thượng Thiên, Thiên Sứ cùng tất cả bá quan văn võ của Minh Triều Quốc ngự ở Tam Giáo Tòa đứng trước Điện Cung Nguyên, vậy, các vị cũng phải hầu cung, trở về trong thiên nội, thiên ngoại, đến đỉnh Cha, đỉnh Mẹ cội Thiên Cơ.

 

Hôm nay là ngày khai cơ Đại Đạo Tam Kỳ Qui Nguyên của Bửu Toà Bạch Ngọc, vậy nay, các ngài đứng hai hàng văn võ đều có phụng mệnh của triều đình, vậy, các ngài cũng có phận sự của thiên cơ, vậy, các ngài cũng cố gắng lo hành trì mà khi Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Diêu Trì Quốc Mẫu khai cơ Đại Đạo Qui Nguyên trong Tam Kỳ Phổ Độ và thưởng phạt nhân sanh trong cái màn kỳ cuối thượng ngươn hạ ngươn.

 

Hôm nay Đại Đức Từ Bi Huyền Vi Cao Cả thánh nhứt ba ngày tất cả cõi lành cơ pháp huyền vi Đại Đạo Huyền Không đại đàn, không bóng không hình, không vào phương xứ tất cả mọi điều. Nay qui luật Minh Triều của Thiên Cơ Đại Đạo Tam Kỳ; Nay Thánh Tăng Chư Vị cũng có một cái sứ mạng trong Quốc Triều, vậy các vị cũng trở về gia đàng dù trả nghiệp mà cũng ráng lo kiếm tìm trong một cái nhân duyên định đoạt. Thế sự tam kỳ đã hết hôm nay!

 

Vậy, có đôi lời gởi đến Thiên Sứ của Ngọc Đế Thượng Thiên Ngọc Hoàng. Phiên này Đức Ngài đi hãy ráng vững tâm sẽ thành công trong mọi việc, rồi có Cha, có Thiên Sứ của Đại Đạo Tam Kỳ, cung vi chỉ huy Điện Đức của Mẹ sẽ điểm khí để trở về hộ giá cho. Thiên Sứ của Bạch Ngọc của Thiên Cơ Đức Ngọc Hoàng cầm qui luật của Thánh Chúa mà ra đi, khi trở về đất Nam Việt sẽ được thành công trong mọi việc cứ an tâm mà cất bước trở về quốc ngoại, quốc nội, rồi hành trình theo Luật Của Vô Vi Bửu Tòa Bạch Ngọc Thiên Đế, của Ngọc Đế Kỳ Tam. 

 

Nay đã nhận lệnh Bửu Tòa thì tất cả các Thiên Sứ, Đại Sứ của một xứ của Đại Mẹ Bửu Kỳ, vậy các ngài hãy ráng mà hành xong trong luật của tam ngươn đã hết rồi! Rồi mai này các đất ở ngoại quốc sẽ trở về thị hiện trở lại.

 

Nay, Thánh Chúa Qui Nguyên Ngũ Chi Hiệp Nhất Của Thượng Thiên.

Nay, ấn ký. 

 

Nơi đất khách, Nam Cà Mau, tất cả hãy duyệt sao đủ lại để đặt vào Bửu Tòa Thể Nguyên của Huyền Khung Cao Cả của Thượng Thiên.

 

Đặc chỉ:

Nay, Thánh Đế Già Lam sẽ cầm gươm trảm chuẩn bị trừ ma diệt yêu tinh quốc nội.  Thiên Cơ nay mang đến thiên thơ Bửu Tòa Bạch Ngọc đã trở về,  vậy các ngài có mệnh lệnh của Thiên Triều thì hãy ráng phụng sự để sánh toàn mới xứng đáng là một người con của Thiên Chúa. 

 

Nam Mô A Di Đà Phật."

 

"Vài câu đảnh lễ thoái đàn,

Bửu Tòa Ngọc Bạch hàng hàng đợi trông.

Thiên Cơ đức đại đã trồng

Trao trần để nhớ đại kỳ đại ngươn

Nay Bạch Ngọc Bửu Tòa Thiên Quốc

Tam ngươn này đã hết thế trần

Ra tay thể hiện muôn phần

Đỡ đần Tam Giáo tái phần hữu qui

Nay tất cả hiếu nhi lãnh lệnh

Mẫu xử bình phải ráng hành y

Vào trường sẽ mở khoa thi

Bửu Tòa Bạch Ngọc của Huyền Không Đạo mầu

Nơi đây là lễ cơ cầu

Hỉ quan tam cõi cũng hầu về đây

Nay tất cả hữu duyên đại lễ

Có hành trình phải ráng hành theo

Màn đây là cảnh cheo leo

Quỷ ma tiêu diệt vậy thời ai ơi

Nay Bạch Ngọc Bửu Tòa Thiên Sứ

Tịnh đến hoài hãy giữ cảnh cơ

Giờ đây tặng cách bằng thơ

Hỡi ơi các vị của tiên thiên đạo mầu

Nơi Ngọc Đế cơ cầu chiếu chỉ

Đức Bửu Tòa không nghĩ chi ai

Dầu mà tất cả thánh bài

Hãy mà giữ lấy Nguyên Ngài thánh ngôn

Nay tiên chỉ thì tâm Quốc định

Cảnh thiên cơ bỉn rỉn làm gì

Việc đời mến mãi bỏ đi

Ta cần phải giữ cái huyền vi đạo mầu

Luật Bửu Tòa cơ cầu không tha được

Ai phạm thì sẽ trảm hết thôi

Thôi thì phải ráng chớ cầu 

Ráng mà giữ lấy Bửu Tòa Ngọc Châu

Nay Thiên Sứ phải mau hành kỷ

Đến cung đình ý nghĩ tiên bang

Trong đời còn nghĩ thế gian

Thương cho tất cả giang san Đạo thành

Nay bá quan văn võ nơi này

Ráng mà nhiếp tánh Mẹ Thầy huyền cơ

Giờ đây Bửu Ngọc thiên thơ

Giáo trình áp giáo mà đạo thờ hôm nay

Nay Bạch Ngọc Bửu Tòa quyết định

Trảm màn này bỉnh rỉnh lập tâm

Hồng trần là chỗ chớ tham

Thiên đình đã chỉ Tam Tòa đã khuyên

Nay tất cả hành y đường đạo

Thủ bằng cầm không tha một ai

Thôi thì định cảnh ngày mai

Chứng minh cái dễ không sai thuở nào.

 

Nay tất cả phải ráng hành trình trong cơ đạo pháp của Bửu Tòa Bạch Ngọc của Tiên Đế Ngọc Hoàng Thượng Đế mà ban ra cho tất cả các vị ai cũng có cái sứ mạng của Thiên Triều Minh Quốc. Hôm nay Lão, Huyền Không Huyền Cơ Diệu Quyển, đã chiếu trở về để ấn ký cho các ngài. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật."    

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A từ St. Louis nhận thông điệp và gởi đến Người ngày 14 tháng 8 năm 2017 (ngày 23 tháng 6 Đinh Dậu) lúc 06:08 A.M.

 

 

THANH TƯỚNG TRIỀU NGHI

Thanh Đế xuất ngôn luyện báu ngôi

Tướng hình đà rõ hiện Âm Lôi

Triều trung Xích Đế nguyên triều đạo

Nghi thức chỉnh chu hiệp chúa tôi.

 

Chi Đại Đạo Hoa liên Bắc Đại 

Thuyết ngôn cùng Hưng Quốc, Sơn Đăng

Đại thông ngôn, biển thánh đi cùng

Liên hiệp đạo giữ nguyên định dạng.

 

Giờ Đông áng Tây Phang chuẩn tấu

Thiết lệnh Hồng hiệp nhất Đông Tây

Thứ ngôi màn lớp chi dành

Thuyền tâm bát nhã chánh danh Cao Đài.

 

Mở Đại Đạo truyền khai đạo giáo

Chi Hoa Liên Bửu tọa Sơn Hương

Hồng Huỳnh tam đẩu hồng vân
[Hồng Hoa Nhị Nương Diêu Trì Cung và Huỳnh Hoa Tam Nương Diêu Trì Cung]

Chín ngôi cửu vị, tam chung đại thừa.

[Trong 9 Tiên Nương của Diêu Cung sẽ có (hóa thân của) 3 vị cùng làm việc chung một chỗ]


Liên Hồng Cán Đại chi Huỳnh Đế

[Hồng Hoa Nhị Nương Diêu Trì Cung sẽ liên kết với Huỳnh Đế]
Nhất Ngọc Hoàng, Tam Tuế, Thất Tinh

Đại Hùng Bửu Điện Hồng Liên

Chiếu Minh tam thể hiện tiền Đạo khai.

 

Tập sách đại cao sơn Chánh Giáo

Thuyết luận trình kho Bạch Chơn Kinh

Giáo trình đã có trong tay

Mở truyền giáo dục lý sâu Cao Đài.

 

Liên tôn giáo giữ nguyên bí pháp

Thế Đạo cùng giáo đạo Nam Phương

Chánh truyền chơn giáo Bửu Sơn

Phật Tiên Thánh chúng đạo chung gốc cành.

 

Qui tam thể tri nguyên cơ pháp

Giáo đạo này cũng gốc thiên bang

Âm Dương hợp nhất Ngũ Hành

Bát Tiên, Tam Thánh đạo thừa truyền chơn.

 

Cao Đại Đạo Phật Hoàng Mẫu Mẹ

Lạc Long Quân Lão Tổ Hồng Quân

Hồng mông khí độn vây tròn

Phân hai Thái Cực, Âm Dương rõ ràng.

 

Thiên niên kỷ Phật Tiên hạ giáng

Phép huyền vi chất chứa Ngũ Hành

Thanh bay hỗn độn quanh ta

Tâm bình thanh điển xuyên qua Ấn Đường. [Ấn Đường = Mi Gia = Tam Tinh]

 

Luyện cơ điển Mẫu Hoàng trợ giúp

Chuyển Càn Khôn tinh thể nơi thân

Chuyển cùng Bát Quái thiên tiên

Xuất cơ lập bút Hoa Liên đợi chờ."

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A từ St. Louis nhận thông điệp và gởi đến Người ngày 15 tháng 8 năm 2017 (ngày 24 tháng 6 Đinh Dậu) lúc 18:49.

 

 

HÓA CHUYỂN THIÊN BỬU

"Hóa bố điển Thiên đến Đại Liên

Chuyển Thiên Đồ Trận đến Hồng Liên

Thiên Nam mở trận Bát Thiên Bửu

Bửu ấn Sơn Huỳnh chứng Đại Tiên.

 

Chú thích: Đại Liên = Đại Hoa Liên.

 

Huỳnh Kỳ luân chuyển thập tam môn

Đạo pháp chuyển xoay hướng Bắc môn

Khai mở Đại Kỳ liên lục địa

Nhân-Thiên- Địa hội hiệp thâu gồm.

 

Chú Thích: khai mở Gia Nã Đại & Hoa Kỳ (Đại Kỳ).

  

Mở chi hai hồi trào Hoa Đại

Chấn lệnh Thiên Thập Nhị Đạo Ông 

Cửa Thiên Môn phóng điển tam tòa

Cho xuất thế chi hai Huỳnh Đạo.

 

Chú thích:  Hoa Đại = Hoa Kỳ + Gia Nã Đại = Bắc Mỹ châu

 

 Kỳ Sơn Bửu thiên tiên bửu điện

Chấn minh châu tại đỉnh Bắc cầu

Kết nối vòng tam ấn Huỳnh Liên

Chi liên đại hiệp Tam Thế Phật.

 

Dựng Tam Bảo khai  sơn đảo hải

Dựng Triều Tây- Đông, Bắc bán cầu

Thuyết lệnh cùng Hưng Quốc Đăng An

Tam Thập Lục tướng, Minh Chiếu điển.

 

Điển vũ trụ quy nguyên tam thể

Giới Đại Liên hiệp sức trung tâm

Chính đại căn hiện Cửu Trùng Thiên

Cho Đại Khảm chỉ Thiên Lôi Đại.

 

Ấn Tam Giáo, Lôi Âm chuyển hóa

Đảo Càn Khôn lập trận Huỳnh Liên

Cho tấn phong cửu phẩm liên trào

Hồi mã chão định an châu lục.

  

Hiệp thế cuộc chia ba chuyến đại

Bắc Đông Tây dựng Thập Tam Thiên

Mẫu, Ngọc Hoàng, ấn lệnh Lôi Âm

Châu Đại Cán, Lôi Âm ấn chứng.

 

Liên kết Đại Thế Tôn xuống điển

Cửu khiếu quan đông đại tồn vinh

Hiệp thế thời Đông, Bắc sơn Tây

Chuyển thế giới đại cầu rung chuyển.

 

Nam Thiên lộ cơ quan huyền diệu

Pháp bí truyền Huỳnh Đế Tiên Ông

Đại cho liên hiệp tác trung cầu

Mỹ Quốc đại chuyển dời Thiên Khảm.

 

Lời vận chuyển Thánh Minh xuất chúng

Giáo ngôn cùng Đạo Quốc hiệp thương

Đại Đạo Thiên hiện hữu trần đời

Tam lục ấn chuyển đời non bể."

 


Tinh Hoa Hiệp Thiên_A từ St. Louis nhận thông điệp và gởi đến Người ngày 22 tháng 8 năm 2017 (ngày 1 tháng 7 Đinh Dậu) lúc 04:37AM.

 

HÓA CHUYỂN THIÊN CĂN

"Hóa sanh tận độ địa nhân thiên

Chuyển kiếp Thiên Can hiện tướng liền

Thiên địa nhân sinh hòa chủng thể

Căn tiên hậu hiện tọa đài liên.

 

Mây Rồng một đóa hiệp Huỳnh Liên

Bắc đại liên chi thiện tướng Thiên

Phủ điển Thiên Hoàng, Trạng trịnh trọng

Kiến lành tánh thể hiệp Tam Thiên.

 

Đài vân long hiện Thiên Nhân Địa

Lập trận đồ Bát Quái chuyển xoay

Cung Đại Thiên Lôi Âm chấn đầu

Định Thiên Cước hiệp bàn Thiên Đạo.

 

Định chủ bút Long Hoa khai trận

Chuyển Càn Thiên căn mạng hiện ra

Chiếu trình qua tam thập lục hiền

Minh chủ bút Bát Thiên chi đại.

 

Chi thứ hai bắt đầu khai mở

Chuyển pháp thân ấn bút Bửu Kỳ

Thiên định ngày hiện diện chi hai

Đại chào đoán Thiên Long Giang điểm. [Giang = Hà]

 

Mời khách đại Hồng Liên chuyển hóa

Kiếp nhân sinh thiên địa tuần hòa

Thiên Bình Tân Quốc dựng ngôi

Tam thập lục bửu mời ngồi điện Thiên.

 

Đây bửu pháp trao truyền tâm ấn

Pháp huyền vi diệu dụng thâm cao

Chơn như tánh thể hội trào

Long lân qui phụng thiên bào ngự ban.

 

Chuẩn tấu lệnh thập tam nhị đẳng

Chuyển Thiên Oai lôi chấn hồng châu

Tuyệt nhiên định pháp căn lành

Bút thần chuẩn mục hiệp thành Tòa Tam.

 

Đại kỳ khai ấn Long Hoa

Ngọc Hoàng triệu lệnh Tam Tòa xuất binh

Thỉnh cung Bạch Ngọc họa hình

Ghi trên giấy bạc làm tin Bửu Tòa.

 

Ngọc Hoàng Đại Đế Long Hoa

Thiên Can chi đại Kỳ Hoa thanh bình

Hiệp chơn Ngọc Bửu tường minh

Sinh linh hoả đại phù linh Phật thầy.

 

Tiên Thiên hậu đại nơi đây

Triệu hồi thiên điển đủ đầy tuệ căn

Lệnh từ cửu phẩm hiền nhân

Phát ngôn nhân đại thiên nhân địa hòa.

 

Long Hoa lập trận Kỳ Hoa

Ta Bà trở lại Bửu Tòa chuẩn phê

Bút tọa Giang điểm đặt tên [Giang = Hà]

Thiên Long ấn điển liên thuyền liên sơn.

 

Hiệp môn đệ Đại Lôi Âm

Càn Khôn qui ấn long tâm y hành

Thiên Hoàng thập bát chư hàng

Hùng binh luận lí Thiên Can chi đài.

 

Vũ Khúc quốc đại thới lai

Đông Tây Nam Bắc thiên đài long vân

Qui theo Tam Giáo chánh căn

Định theo nhân loại huệ phần điển thông.

 

Phù linh lệnh hiện trần hồng

Tam cõi chi đại chuyển thành Tam Thanh

Bạch Ngọc Tòa định gốc cành

Đường qui tam giới hữu thanh tả bình.

 

Luyện thành Bát Quái thiên sinh

Lệnh trong tam giới cõi trời tường minh

Đình, chùa, long trận phát sinh

Bạch Chơn Chân Đế, trận hình thứ ngôi.

 

Long thần pháp điển cửu ngôi

Đài đền Bạch Ngọc, Âm Lôi, Diêu Trì

Đại Quốc Khách, hiệu huyền vi

Chánh cung thập bát vô vi trở về.

 

Qui chấn đại pháp âm thường chuyển

Phật Mẫu Hoàng Thiên đại thuyền liên

Đông Tây hiệp sức đại hùng

Chi gia lục đại Thiên Cung phụ hoàng.

 

Chuyển hàng thánh chúng triều khang

Thập tam cửu đỉnh Tây Phang cảnh trần

Lộ gốc căn điển thiên phần

Chiếu Minh điển Mẫu ngọc đàn long vân.

 

Trận pháp, ấn sắc tiên căn

Lệnh cho tam cõi định phân chi đài

Hiệp tứ lục thiết minh triều đại

Chấn phong lôi đại ấn quờn nguyên.

 

Thiên Can chi nhất hiện hình

Thập tam thiên giới tâm bình thỉnh Cha

Đức Đại Đế Bạch Ngọc hầu ca

Chỉnh chu đón rước thiều qua đại cầu.

 

Lời thế tục hiệp ngang rồi dọc

Đợi phong thư Bắc đại trả lời

Chỉ thư chỉ viết đặng an

Phụng câu tam giới kiến an khai bài.

 

Bút thần minh lược thời nay

Kỉnh tâm Phật Mẫu Thiên Oai phụ hoàng

Chào hàng thứ đẳng lớp màn

Khai binh địa đại hiệp bàn chín cung.

 

Xuất trình ấn Mộc Chiêu Hùng

Quốc Khách Đại Đạo hiệp cùng Thiên Can

Nhân loại vạn ức kiếp duyên

Thiên Bình Tân Quốc, Sơn Liên chuẩn hành."

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A từ St. Louis nhận thông điệp và gởi đến Người ngày 27 tháng 8 năm 2017 (ngày 6 tháng 7 Đinh Dậu) lúc 08:47AM.

 

 

CHƠN TRUYỀN BỬU NGUYÊN

Chơn đạo Thất Tinh chuyển đại cầu

Truyền trao tâm pháp, đạo huyền sâu

Bửu Sơn Huỳnh Đạo Thiên Khai mở

Nguyên thể chơn ngôn tọa địa cầu.

 

Truyền lời Thánh Đức Đại Liên Châu

Kiếm báo vai mang hiệp đại cầu

Lệnh khải Thiên Hoàng, Tân hiệp Quốc

Xuất hành chánh đạo tỏa hoàn cầu.

 

Hoàn cầu Đại Mẫu chấn sơn liên

Bát Đại Thiên Tiên hữu hiện biên

Thập Nhị Đạo Ông, Tam Thập Lục

Qui hồi phẩm Cửu Minh Chiếu Thiên.

 

Thuyền duyên định ước khai mầu đạo

Chủ tọa hoàn căn chiếu sáng tâm

Thiên định đại nguyên tâm hạnh đức

Xuất áng thiên thơ chuyển địa cầu.

 

Địa cầu chuyển động mấy lần qua

Pháp tánh Trần Già truyền Đạo Cha

Tam Thánh Thiên Tiên thời bát vị

Chuyển luân tam thể hiện Ta Bà.

 

Ta Bà trở lại quốc gia thiên

Bát Quái Đại Liên tạo mối giềng

Hành đạo thiện duyên tâm tịnh định

Hiệp quờn xã hội với Hoàng Thiên.

 

Hoàng Thiên Ngọc Đế định trung thiên

Thế giới đồng tiên vạn đại niên

Thâm quyến đạo đồng chung tộc chủng

Quốc gia thế giới hiệu Sơn Liên.

 

Quanh mình Hiền Triết mấy đồ thơ

Xuất áng phù binh thiết lịch giờ

Thập bát quốc gia đang chuyển động

Thiên thơ trình tự dịch huyền cơ.

 

Cơ huyền diệu dụng thậm thâm sâu

Phật-Đạo-Nho gia pháp nhiệm mầu

Vô tự vô vi vô chủng tánh

Tâm truyền Bát Đại chuyển hoàn cầu.

 

Hoàn cầu xoay chuyển Bắc Tây Đông

Thới giới Nam Thiên lộ gốc giồng

Chủng đại thừa căn nguyên thiện tánh

Bổn lai quờn thể chuyển Huyền Không.

 

Thới giới đại đồng Thiên chứng tri

Kiếm cung Giang điểm định bài thi [Giang = Hà]

Thập Nhân, Hiền Triết thêm tay ấn

Áng sắc phong thư liên bửu kỳ.

 

Thế Tôn Hoàng Mẫu điện Diêu Cung

Bát Quái chuyển xoay lệnh Cửu Trùng

Thập Bát Chư Hùng Ta khải lộ

Xuất binh ấn bút mở bài chung.

 

Đông Tây chuyển động hướng tòa liên

Ngũ vị tam ngươn ở mọi miền

Dương thế, đại Thiên Can Thất Đẩu

Đại cầu chuyển biến hiệu Huyền Thiên.

 

Huyền Thiên cho ấn xuất Tây Nam

Giới định thiện căn chuyển Thập Tam

Bát Quái thiên nhân thay Địa Khảm

Hiền Triết thể phân định xác phàm. 

 

Chuẩn lời Thiên Mộc chuyển Càn Khôn

Thập nhất nhân sinh đảo hiệp quờn

Thể tánh chơn như Thiên Phật Đạo

Đại hùng, trí dũng hạnh tâm chơn."

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5233)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4683)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5512)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4830)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6472)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6852)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5729)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7106)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 5995)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6883)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9378)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5310)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5785)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4315)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6881)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8800)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9941)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6033)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7789)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5931)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6671)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7424)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9961)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12517)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6775)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7472)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7235)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8589)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7681)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7248)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8355)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8706)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8696)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9849)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10515)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9481)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6208)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9447)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11386)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12616)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12950)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13046)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12886)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.