DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM ĐINH DẬU

17 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 10681)
   
 
 
 

ĐÀN GIỜ MÃO NGÀY 11 THÁNG 2 NĂM 2018

Ngày 26 Tháng 12 Năm Đinh Dậu

 
 
 

 https://youtu.be/YGaNXwwGQ8c

 

PHÁP ÂM 125

“[mất một câu]

Đông Tây Nam Bắc khắc rõ tường

Xuân Hạ Thu Đông giờ đúng chiết

Diêu Mẫu địa cầu thay đổi chương.

Hữu phàm thân thể Mẫu lên kiến

Vạn ức đồng thinh phải làm hiền

Nghe Mẫu chuyển hóa nhơn trọn vẹn

Hỡi con định chí bước lên thuyền.

Màn lừa lọc mất còn không hẹn

Phủ trùm kỳ trại bỏ đua chen

Ta phải cố lấy câu đạo đức

Bền nhẫn nhục cứu đời không thẹn.

Cảnh nơi trần tình thương hiệp lực

Xoay trở sao thà thiệt đạo đức

Mẫu duyệt khai ứng sách hay chưa

Ngày luận sớm hành theo y thật

Nay điển Lành được Mẫu chiếu thường

Chuyển diệu mầu vô ảnh cung xưa

Quang điện chiếu linh thông vô ảnh

Với đại đồng tiến tới chẳng chừa

Mẫu thông y chí bầu sáng ánh

Diệu diệu huyền mở cửa cung thanh

Đạo trần duyên lập quả tập tành

Qui y chữ tu hiền liêm chánh

Tình đạo đời nam nữ học rành

Cha Mẹ đợi con lành hành hạnh

Đức lập công buổi hạ tụ chung

Thiên Ấn hiện thiên thai Phật Thánh

Thương con dạy nguyên linh sanh chúng

Trẻ lắng nghe tên tuổi khôn dùng

Sáng trưa chiều thể hiện nhơn lành

Muốn gặp Mẫu tu hiền đức dụng

Ao sen bông cá lội bình sanh

Cõi hư không cung Tây chiếu cảnh

Đẹp thân mình đổi sắc thay hình

Chơn tâm chánh an vui tiên cảnh.”

 
   
  
 

 https://youtu.be/y-c2VPZMWyo

  

PHÁP ÂM 126

Lão Tổ Hồng Quân lãnh chiếu huyền

Tổ Lão trải thông xác thân tiên

Lão Tổ từ tâm Kiền sáng tạo

Tổ Lão thay Thiên rõ âm hao

Lão Tổ tác hiện ao lung vận

Tổ Lão kỳ ba đợi hiếu trung

Lão Tổ ngươn tam dụng thiện lành

Tổ Lão phàm lâm nan trở hành

Lão Tổ tự tại quanh tứ mục

Tổ Lão chén (?) xem chi thủ túc

Lão Tổ nghiêm minh phục tái phong

Tổ Lão tố xan tất dạ trong

Lão Tổ Bồng Lai trông Hội Yến

Tổ Lão hạ trần khuyến lịnh Thiên

Lão Tổ cạnh phương điền Mậu Tuất

Tổ Lão kỷ nguyên Lai Bồng Phật

Lão Tổ lượt thao thật chỗ ngồi

Tổ Lão sách chi tuồng Long Hội

Lão Tổ năm non hội vân lai

Tổ Lão phong ấn hồi trống khai

Lão Tổ không không xây kỳ lộ

Tổ Lão đa phương nhiệm kỳ vô

Lão Tổ non tiên phổ ngọc kỳ

Tổ Lão hoa dưng định cảnh y

Lão Tổ Kiền xuôi kỳ Phật đạo

Tổ Lão thanh lưu ánh sáng hào.”

  
 
 

 https://youtu.be/MYyCelJqOFo

  

PHÁP ÂM 127

“Giải trình nhiệm lẽ cơ trời

Tục sanh đời đạo chớ lơi linh tàng

Cơ trời đã lộ rõ ràng

Phen này động chiếu bàng hoàng khó khăn

Mắt nhìn trời đất bủa giăng

Cảnh đời muôn loại biết chăng sóng gào

Mấy khi có dịp Lão trau

Ân mở thâm cảnh trần lao xoay chiều

Thái Bạch Lão chiếc rộng niêu

Dây thiên đàn khải phiêu phiêu tiếng dồn

Lực thần khai trí tỉnh khôn

Ngỏ hầu lão lão lực nguồn nhân duyên

Cao thanh đức độ Chơn Huyền

Tinh hoa mực hướng cơ thiên ngộ kỳ

Nay mai phận đạo vô vi

Sắp khuôn vững chỗ Huỳnh Kỳ đại căn

Người xưa phận lão dạy rằng

Chờ Rồng khéo dẻo Chó nằm túc nghi

Lão vai quý khả bạch y

Kim Tinh Thái Bạch dụng kỳ cửa tiên

Bát bửu la hán Thiên Huyền

Phi đằng cao đỉnh long thiên chư hầu

Bản tư duy bổn lai châu

Khai thời mở cửa sắc màu đêm trăng

Chữ Đà ý Phật hiện đăng

Tố trần chó sủa lung lăng liệu lường

Tây Cung thấy vậy thông đường

Huệ thông kim nhãn vi tường thiêng liêng.

Thông pháp cơ thiên lộ Phật đài

Pháp thông rõ thấu chào cổ lai

Thông pháp cơ mở khai quân lệnh

Pháp thông thọ điển linh sắc linh.”

  
  
 
https://youtu.be/oKeYnSigCbw

  

PHÁP ÂM 128

“Di hàn di giả di di giả

Can can chi hóa hóa khả kha

Qui phong phong quí qui gia giả

Thủ thủ thiên thiên tất dạ đa

Giả đa đa giả di da đạ

Lưu lưu thâm thâm tri âm đa

Di hỉ di hỉ di di hỉ

Ngộ ngộ tùng cơ dĩ ma ha

Quán quán thế du hồi hồi ký

Khắp khắp phương phương cứu cứu khi

Quan quan Âm âm Bồ Tát sự

Trổi giọng đàn âm nhịp nhịp kỳ

Y y biến ngất về tứ sự

Khuấy khuấy chơn phổ phổ sư sư

Khai khai thị thành thành hoại hoại

Di ca da da dị chi như.”

 
 
  

 https://youtu.be/P4UjumvYn6g

  

PHÁP ÂM 129

“Long huê hội Lư Bồng

Viên đại hội huê long

Mẫu Lão lão biến hóa

Biến biến đặng lập công

Kim quang thần chiếu tỏa

Hội bàn đào liên hoa

Lão lão Mẫu tỏ rõ

Ấn ấn nhập thể Nam

Thượng thượng linh quy bổ

Hạ hạ giáo lâm đồ

Càn Khôn Càn khai mở

Thiên Ấn thơ hiệp vô
Diệu diệu khuyết chỉ rõ
Đại Đạo phục bồi lo
Nhơn truyền Hoàng Cực chủ

Ba Tòa một tháp lo

Đinh [Dậu] giao thiên bộ thư

Khai phổ độ nhơn chủ

Trảm dứt nhiểm không ninh

Đại Đạo hỏa vô hư

Trên kim tháp tàng linh

Đạo chí tâm tự mình

Tuyệt tuyệt y thần xác

Chiếu chiếu phản thể hình

Tam bửu thanh tọa lạc

Ba ra ha thiên đàng

Trùng kiến chi Diêu Trì

Thượng thượng phẩm tọa lạc.”


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 408)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 255)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 266)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1164)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1063)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 1001)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1269)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1616)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1584)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1540)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1355)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1732)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1435)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1630)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2311)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1979)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2203)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2115)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2836)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2500)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4300)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3377)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3795)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.