DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM MẬU TUẤT

25 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 12436)
  
  
   
   
   
 

ĐÀN CƠ GIỜ MÃO NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM 2018

Ngày 9 Tháng 1 Năm Mậu Tuất

Ngày Vía Ngọc Hoàng & Ngày Tế Lễ Giao

 
 
    

 https://youtu.be/8ZwSVsB5J90

  

https://youtu.be/QZS1z3kcfzk

  

PHÁP ÂM #138

Ngọc thượng tối cao côn vũ trụ

Hoàng phụ lệnh pháp mau tu tụ

Thượng thượng ngọc điều ấn chỉ tu

Đế đế Càn Khôn lệnh chuyển tứ

Giáng lệnh khắp đã mau dâng sớ

Đạo hiếu trung đức nhân ngâu

Điển phổ chiếu cập tiếp Thiên dò

Diệu diệu thần minh từ hai chữ

Hóa hóa đại bang bồ tát lo

Quảng thống hằng thiên đại phước sử

Truyền khẩu vô vô bó hàn cơ

Kỳ lý dung dung ẩn ngạn từ

Đất trả Cao Thiên thiên thời lộ

Duy cảnh đất trời bầu vũ trụ

Thiếu tu đời cuối giờ chỉ có

Tri trí tài năng vẹn chữ TU

Chúng pháp tám phương bốn hướng hộ

Phụng hạc rồng bay uốn dẽo tường

Lãnh sự kỳ phận trần gian ố

Ý ý cơ Trời lịnh Hoàng Nương.

Vô hình vô tướng hư không

Vô minh che ứng vô đồng xác tiên

Cơ cầu giáo pháp diệu huyền

Chó sủa Hợi chạy trời Thiên Nước rồng [Thiên Nước = Thiên Quốc]

Rắn to trườn chạy Ngựa dong

Dê kêu bước trước chạy rong chê cười

Đã lâu vắn chủ ai ơi

Mười hai con giáp xoay thời đổi thay

Đến rồi sắp tới nghe đây

Vụn về sắp tới thiên Tây tẩy trần [thiên Tây = trời Tây]

Hư vô thay đổi bao lần

Lão ta tiết lộ thế trần đổi thay

Ngọn ngành Lão nói hôm nay

Trời rung đất rộng sanh thây chập chồng

Người tu phải mở cho thông

Đạo Đời cho đúng phải đồng sớt chia

Lão ngồi nghe tấu tía lia

Điển vang lời tính xưng bia chợ đời

Ngồi nghe tấu tấu ôi thôi

Mọi phần đã rõ giữa trời chiếu gương

Đến đây Lão nói tận tường

Vị nào trái lịnh Ngọc Đường chẳng tha

Tiếc thương Lão đã tạo ra

Bây giờ phải hủy thân ra tro tàn

Ta là Lão Lão Ngọc Hoàng

Điển thiên chiếu diệu xác căn chuyển lời

Rút lui chơn điển thôi thôi

Chúc an bá tánh dưỡng bồi đường tu."

 
 
 

https://youtu.be/VU7T5FNOhIQ

  

PHÁP ÂM #139

“Ai sanh hóa muôn loại vạn vật?

Nhờ có ai mưa thuận gió hòa?

Bao Kiền bao Địa bao Thiên

Kiền Khôn Cấn Tốn tương liên hiệp thành

Chơn chơn tạo trong thành thai dựng

Khí Âm Dương hữu dựng lâm sơn

Đại danh Hoàng Mẫu Hậu Hoàng

Hóa sanh sanh hóa nhơn nhơn thể

Đông Tây Nam Bắc tình vô vỉnh

Địa địa lai chính chính miệng chi

Nguyên chơn huyền diệu Mẫu Nghi

Ngươn Thỉ, Từ Thị y y Khung Tòa

Phật Tiên trở xuống đặng ra

Trí tài Chánh Đạo trở qua khai đàng

Thiên Nhơn, Thánh Giả tề đăng

Tề thiên đại thánh tung hoành nước mây

Đến thời Lão dạy kêu ai

Kêu Nam kêu Bắc tùy lai cơ đàn

Khắp cùng vũ trụ khuynh nan

Tam ma thập lực Tuất mang Hợi về

Càn Khôn đảo lộn muôn bề

Xác hồn phải chịu u mê điêu tàn

Thời khó trở lại bất an

Căn lui căn đến đồng tan giá chiều

Cáo xà xuất hiện tiêu diêu

Màn ba ai biết coi nhiều chuyện hay

Lão giờ chỉ nói ngày này

Ghe thoàn phải nhớ đêm nay chống chèo

Đến đây lui điển nhổ neo

Hiện tình Vô Lão tiếp theo sau này.” [Vô Lão = Vô Cực Lão Mẫu]

 
 
  

 https://youtu.be/vawaU-14rVA

  

PHÁP ÂM #140

“Khuyên đời thức tỉnh tu niệm đặng

Cỏ ngã kêu sương vắng người đi

Tu kẻo muộn mấy anh mấy chị

Xe ngựa chạy hi hí cuộc trường

Mầu Bạch dạy nước mắt tan thương

Dương lưới khổ tai ươn cọp dữ

Nắm thế trần tha cầu theo thế

Luyện xác thân tự chủ lên non

Bước mây xanh đã đợi trăng tròn

Rồng bay nọ tiên phong nẻo chánh

Giữ TÂM KHÔNG an đắc nhẫn thành

Lòng trọn đạo giá xanh giữ trọn  

Tu thiện hành để điểm lòng son

Di di thủ di di tần bộ [thủ = đầu; tần = tần sóng]

Não trí khai lộng lộng mở vô

Chiếu dĩ tâm Can Kỷ luận đồ

Truy truy hữu luân kỳ phi tố

Tâm ấn tâm trường não thơ đồ

Hàn Đô hải chi chi Thánh lộ

Tri nhân tri hung can bày lộ

 Xả xạ phi năng giả chưng dòn [??]

Xung cơ Tuất thả căn đồng bất

Mộc hành động biết việc nang thơ [nang thơ = cẩm nang thơ]

Triết triết cổ sử chi vô tướng

Luận bất tri hành tự ngăn bờ

Chắc chắc liêu điêu một góc trời

Canh khuya chút nghĩa hỏi xa xôi

Năm canh hàng tố trong đục xả [??]

Trụ trụ đường thiên bởi đi đôi

Tiêu tiêu khúc chơn chơn ngộ vị

Bỉ khủ vong vịnh khả chi uy

Ải ải nhạn khan khan khổ nhẫn

Túc túc nghi nhậm nhậm cơ kỳ

Thi phú ẩn tàng xưa cổ thiện

Hướng phật đường cùng quyến tục lo

Đầu năm sứ mạng cổ hò

Bất nam kim tự ngược đò nhiên nhiên

Môn ngồi kết mật thiên hình thể

Thuyết năng kỳ thể thể trần sinh

Đức sâu thuyền Tử Thiên Linh

Trăng khai hành giả hạ thuyền hiệp nhau

Danh thơm thuở chiều sâu trang sử

Áo phong sương mục tứ môn hành

Cội Thông Thiên khổ toạ đàm đồ cơ

Lui chơn điển thiên thơ lời nói

Chuyển pháp luân y ý thiên thiên

Đông lai du khuấn (vua Thuấn?) hạ trần miền

Lui lui gót chuyển khai vô tiền

Kháo lễ chi kỳ ân túc tụ

Diệu danh đề dung phú xạ niên.”

 
 
   

https://youtu.be/SKdc1tP64lI

  

PHÁP ÂM #141

[Trả lời T.Đ.]

“Di khả di trùng vi túc trí

Khâu tựa đề dung trí đa tri

Lữ lữ chi mô đồ thán quyết

Luận chi đề thấu tử dung vi

Đào chi hởi bao kỳ trung hiếu

Đạo đạo ngươn tam di khả chung kỳ

Lưu lưu mạch trí di từ khoán

Thể nhập hồn sáu loạn tâm cang

Du du ngoạn thiết lộ Mộc ban

Tài trí khai đàng chiếu trùng lai

Khai giọng đàn cao khải mạch lạc

Chí tao phùng luận bát đồ cơ

Nhị nhị khưu khí ta đàn chiếu

Khán khán chi lồ bậc Hán Hồ

Đáo chi ưng đà khai chuẩn mực

Khán tựa đề chí thực không hai

Đề đề tế thế lưu Hàn Sở

Khai tấu hòa huyết sử kỳ quan

Luận luận chi gia đà Mẫu kháo

Cáo cáo Trạng phê duyệt tư bề

Hoàng hoàng phi ứng đề tâm giác

Ngũ ngũ phương phương thán công hầu

Đa chí đa mang cầu chi mẫn

Quốc khải tiêu diêu tang mộc đồng

Trì chí quy tâm thư tâm tọa

Đọan tiếc sườn giang khấu liên hoa

Kỳ ba khai nhiệm liên tòa thẩm

Khúc khúc hoàn ca trị thiên bàn

Dĩ dĩ khai toàn minh xứ lữ

Trau câu minh tọa độ thánh kỳ

Triền khai ngũ cốc sơ nghi toàn giả

Chí chí dụng thơ nan đàn chiếu loa.” 

 
 
   

https://youtu.be/rv1TwDwAi1s

  

PHÁP ÂM #142

“Du bích thề du …du lộ

Chí Hà Đông trục tố hoàng khai

Liên tọa độ tòng di mệnh

Khả tiếu từ đồng dĩ không không

Tựu túc tề di mộng khả

Đảo trí tài bôn bả tiền nâng

Đáo lai cơ tiền căn tụ Tuất

Kệ chơn minh thu ngụm can đề

Du du đoạn thiết trừ tai biến

Hữu hữu di lai tạng tương đồng

Di di Hà dĩ di Tào Hán

Mục kỳ ba ban tám hòa chung

Cao khiết môn đài trao ấn chỉ

Lối Tề tương bổn tí phiêu phiêu

Ngoạn ngoạn du đài sen thị báu

Tọa ánh cung Diêu tỷ báo đàn

Châu thiên địa chiếu ngay cung tẩm

Đáo điềm cơ chỉ giáo canh thâu

Chu niên niên kỷ khai mầu nhiệm

Lập lập (?) thanh thiền cáo từ ngôn.”

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 410)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 255)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 266)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1164)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1063)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 1001)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1269)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1616)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1584)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1540)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1355)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1732)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1437)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1631)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2311)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1984)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2205)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2115)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2836)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2505)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4302)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3377)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3795)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.