THIÊN THƠ THÁNG 3 NĂM 2017

01 Tháng Ba 201712:00 SA(Xem: 39529)


      

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại miền Tây nhận thông điệp đêm 5 tháng 3 năm 2017 (đêm 8 tháng 1 năm Đinh Dậu) và chuyển thông điệp này tới Lão Hà sáng hôm sau.

    

ĐẠI CHỦNG TÁNH

“Đạt lai căn bổn tánh tâm lai
[đạt = thành tựu; lai = trở lại. Hai chữ đạt lai này không phải là Đạt Lai Lạt Ma]
Tuyên định nguyên căn đã ấn bài
[một vị "nguyên căn" đã được chọn lựa, người này đã thành tựu hườn lai bổn tánh nói ở câu trên]
Thanh điển về trào tam lục ngoại
[hai chữ "nguyên căn" ở câu trên + "trào tam" câu này là để chỉ "Ngôi Hai trào tam",  lúc này đã ngoài 60 tuổi]
Kiêu hùng đoàn mới duyệt trùng lai.

[Ngôi Hai trào tam cùng phái đoàn vô vi (vô hình) vượt trùng dương trở lại ngoại quốc]
Như Lai kiến thiết chuyện Đông Lai
Hà bạc đấp xây được đến Ngài
Hồ báo sắp bài thời mạc vận
[báo = thông báo. Hồ = Hồ Thơm = Hồ Ba = tên gốc của Vua Quang Trung hiện đang là một vị Thiên Vương trong vô vi]

Tranh hùng thúc dục kiến thiên thai.

Đã đến lúc hồi trào ngoại quốc
Dựng cờ Thiên theo đạo Huỳnh Sơn

Bửu Ngọc chân truyền kỳ Đại Đạo
Thiên thơ chuyển đến Quốc Thiên Tiên...
[Thiên Quốc = ông Thiên tên Quốc]

 

Đưa thuyền rước khách qua sông đạo
Đường vắng thênh thênh một bóng người
Hướng đến Tân Kỳ hai hướng rẽ
Tắt ngang một nhóm đúng ba người.

[Chuyến đi 3 người của Lão Hà, xuyên Trung Mỹ để gặp bạn đạo.] 

Họp bàn Tứ Đại xuống thuyền nhanh
Giấc mộng Nam Thiên quyết vượt thành
Hướng một Tân Kỳ khai Đạo Quốc
Huyền Không chỉ định rõ kim thanh.

[Tân Kỳ = Tân Lục Địa, Hoa Kỳ.  Tứ Đại xuống thuyền nhanh = Lão Hà, Thiên Đạo, Thiên Kim, Thiên Chơn nhanh chóng chấp nhận lệnh của Huyền Không Thiên Thượng khai Quốc Đạo tại Hoa Kỳ. Đây là một tiên tri ứng vào sự kiện xảy ra vào ngày 2 tháng 8 năm Đinh Dậu sau này. Rất kỳ diệu!]
  

Hộ Pháp Công dẫn đường qua rộng
Đường thong dong một bước qua sông
Ngộ thân tướng định soi huyền diệu
Tiên Phật cùng chung một chuyến thuyền.
 

[Thiên Đình Hộ Pháp Công Đồng Quốc Cửu, một vị đại tiên của Thiên Triều có mặt trong phái đoàn vô vi (vô hình) tháp tùng Lão Hà].  

 

Chỉ Thiên lộ rõ góc Trời Nam
Ghi nhớ từng nơi hiệu Cồ Đàm
Vạn đại vai mang thuyền Đại Đạo
Chung bầu Mẫu thuỷ hội Trào Tam.

 

Nhận thức rõ kỳ khai Đại Đạo
Quẻ Đông phong chỉ rõ từng nơi
Địa hình sắp đặt đúng thứ ngôi
Nhờ giúp được là do cơ Đạo.

 

Nay nhắn lại Mộc nhân Bát tướng
Lời tinh hoa vũ trụ càn khôn
Chiếu thơ ghi rõ ngày giờ
Ra khơi đúng lúc thi thơ tỏ tường."

[Bát tướng = Như Lai bát tướng. Mộc nhân Bát Tướng = Ngôi Hai trào tam]   

 
 

     

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại miền Tây nhận thông điệp đêm 7 tháng 3 năm 2017 (đêm 10 tháng 1 năm Đinh Dậu) và chuyển thông điệp này tới Lão Hà sáng hôm sau.

  

 

GỞI ĐẠO ĐỒNG NGOẠI QUỐC

“Thiên khai Mã á hồi quy

Đồ thư đã có tâm thư sẵn dành

Một năm xong chín con rồng

Thuyền từ Tây tạng khởi dòng Nam Bang.
[Chín con rồng = 9 vị Thiên Long.  Mã á = Ngọ.  Ngọ chiết tự chữ nhân trên + chữ thập dưới. Như vậy Mã á hồi quy = nhân thập đi về. Đúng với sấm Trạng xưa là "có Thầy Nhân Thập đi về. Tả hữu phù trì cây cỏ thành binh".  Thuyền đạo  của Lão Hà  khởi từ phương Tây (Hoa Kỳ) ngược dòng về Việt Nam]

 

Quang, Sang, Hải, Trọng Hồng Bàng

Ra khơi xây đấp một đàng tinh khôi

Lưu ly Bích ngọc đến nơi

Cơ thiên huyền bí giống nòi Việt Nam.
[Lưu ly Bích ngọc = Lưu Bích dòng xanh = sông = hà = họ Hà. Lưu Bích hay Lưu ly Ngọc bích
là để chỉ Lão Hà]

Phàm làm Thánh Đức trào tam
Điển thanh mời gọi, đậu hàm học cao

Lão Sư ngự ở ngôi cao

Vâng trào lĩnh chỉ Hội Trào Giống Tiên.

[đúng với huyền khải trong Ngọc Kinh III của Thiên Khai Huỳnh Đạo năm 1967 "Đạo đổi lối thì đời thay cuộc.
Cậy tay phàm cầm đuốc sáng soi."  Tay phàm là Lão Hà, cũng là người
có học vị cao, là vị Lão Sư lĩnh chỉ] 

 
Thuyền Liên hộ giá tôn nghiêm

Vua Nghiêu vua Thuấn đại dìu Càn Khôn.

Chúng đại đệ tử tiền đồn

Vào qua sông Mã quy hồi về đây.

 

Bùng binh bầu tịnh Ly đầy

Bát Tiên chuyển vận Rồng Mây hoài đò

Thi thơ đâu sễ mà sờ

Hỏi người căn đức đợi chờ quy lai?

 

Bổn thể chứa đựng một bài

Ngày mây tiên cước cảnh hồi lời trao

Hiền Nguyên báo gấm cờ đào

Tiền thân ức kiếp hậu trào thiên văn.

 

Lập trình chiến trận binh thơ

Giáo ngôn xuất chúng Thánh Nhân hiện trần.


Hoàng thượng hải Lôi Âm cổ tự

Đất thần kinh trong sấm Trạng xây

Viết thành bài Bát Tướng hình nhân

Ra sông rộng đắp xây bờ cõi.

 
Tam Thế Chí đặng lòng giúp Quốc

Thế hậu lai bổn thể gọi mời 

Binh đoàn thành Nghệ vua Nghiêu

Chào chư liệt vị tam trào kiển khai.
[tam trào triển khai = trào tam triển khai]
 

Trí sáng lấp biển rồng mây

Con sông cửu khúc lượn quanh chín tầng

Rồng tượng Bạch hồ Long phúc đáp

Bái lễ Trời Thượng Thái thần ghi.
[Rồng tượng Bạch = Bạch Long = Trạng Trình. Trời Thượng Thái  = Thượng Đế]
 

Suy đi nghĩ lại lo tròn

Thuyền tu bát nhã cảnh cần chứng tri

Vận hành thông điển cửu vi

Huyền vi diệu dụng đón Ngài Thành Nam.
[Nam Thành = Sài Gòn. Huyền vi sẽ vận chuyển để đón tiếp Lão Hà tại Sài Gòn]
 

Vòng châu ngọc điển Hồng mây trắng

Chín tầng không lục thập tam ngươn

Lạ thường lắm cảnh tai ương

Đền Trần hiện diện thánh ngôn đáp lời.

Nay hải ngoại đến hồi chuyển điển

Đạo Càn Khôn tu trí sửa tâm

Luận bàn mấy việc xa gần

Địa Hoàng chi đại thiên thơ đợi chờ.

 

Giờ phút đáp mấy câu quen thuộc

Hỏi khi nào đến hội Long Hoa?

Trả lời đang có Long Hoa

Thi tài quốc ngoại giải bài trước sau

Đây điển Mẫu, điển thập phương

Giáo Tam xuất thế ghi cơ giải bài.
 

Chào huynh đệ, chào Ngài Bát Tướng 

Lập Đại nền Đạo cả gồm thâu

Trần gian trong chốn Biển Rồng

Bao nhiêu Rồng Bạch mấy tầng tiên công.

[chào Ngài Bát Tướng = chào Lão Hà] 


Đức Ngọc Đế đạo Lão hòan đồng

Luyện trì tịnh pháp non bồng thăng thiên.
[hóa thân của Ngọc Đế, Ngôi Hai trào tam, đã lên non tu và hoàn tất xong chương trình tịnh luyện bí pháp]

Liền một khối Đông Lai vừa đến

Chí đức cao Thượng Thánh mang theo

Bên mình lịch sử còn ghi

Hồ Tam Trung Đại niên khai Ngọc Đài.

[Hồ Tam = Hồ ba = Hồ Thơm. Trung Đại = Quang Trung Đại Đế]  


Đây viết lại Tam Hoàng chuẩn thể

Ngũ Đại Chi giòng giống Việt Nam

Dịch tường mấy đoạn binh trao  

Cẩm nang trong túi chờ ngày đặt tên.

 

Liền một dãy Hà Đồ, Thiên Quốc  

Đại thành, cao tâm trí, tỏ ngôn  

Giáo trình Tam Thánh, Tứ Thiên

Điện vàng đang đứng chuyển mình vô vi
Hiền Triết hiền đệ Ngự Hoàng

Làm xong sứ mạng Ngọc Đàn hiện lên.

[Thiên Quốc = Lão Hà.  Ngự Hoàng = Điều Ngự Giác Hoàng = Vua Trần Nhân Tông]
 

Lại tái bút bản ghi sấm Trạng

Lời tiên tri vạn kiếp ức niên

Đông Lai hậu duệ Tam Hoàng

Điển xoay Tứ Thánh mây rồng Âu Cơ.

Lục thập nhị cộng thập phương

Đường về ngoại quốc đợi chờ thi thơ

Kiến an Đức Thánh bài này

Gởi cho huynh đệ tỏa tường thiên thơ." 

  

THIÊN THƠ

“Cung hoàng ngự Hồng Bàng thượng tổ

Tỏa nguồn cơ chờ đón thứ ngôi

Lập tam ngươn, lập phụng thờ

Bài thơ sẵn có trong chờ hiền căn.

  

Vận chuyển đại vận thi văn

Bát ngôn xuất chúng tập cơ, đoàn trình

Ra bình pháp cơ trời cơ đạo

Quốc tế còn lo trước lo sau

Đại cầu vận chuyển Càn Khôn

Giáo ngôn xuất trận đồ thơ đang chờ.

    

Lập trận mạc thành xây kiên cố

Ngày đợi chờ tứ đẳng thập tam

Mây vàng mây trắng đan xen

Hiền lương tìm kiếm sách đèn soi căn.

[Mây vàng = phía Lôi Âm. Mây trắng = phía Bạch Ngọc Cung]

Lai căn bổn thuyền tâm chánh kiến

Ngũ quang chi lục thập tứ phân

Giềng cho nhanh mối đạo nhân

Xuống văn bản pháp ấn nhanh thi bài.

  

Lực tam thế đình toà chuyển thể

Đạo Đại Ông cao túc Tổ xưa

Sấm ghi sấm ký điển hình

Vòng tròn bốn lượt vận hành Thông Thiên.

[Đại Đạo Ông = Lão Hà]  
 

Đấng tối thượng Ngọc Hoàng Đại Đế

Đại chí từ cao đạo đại căn

Luận đàm quốc độ quy căn

Làm cho tâm thể vận thông khí trời.

[nói về Ngôi Hai trào tam]
 

Liền một dãy Hồ ba Trung Đại.

Chiếu thư trình giải nghĩa ghi tên

Luận đàm phút đáp thơ thi

Chuyển sang Nhật Nguyệt Cao Đài sấm ghi.

[Hồ ba = Chú ba Hồ Thơm. Trung Đại = Quang Trung Đại Đế.  Nhật Nguyệt = chiếu, minh.
Nhật Nguyệt Cao Đài = Cao Đài Chiếu Minh] 
 


Cơ phổ độ cơ trời hé lộ

Tới kỳ ba là đúng Liên Ninh

Toà Đình xuất thế Thánh ngôn

Hiệp bàn hải ngoại hội đoàn Tùng Sơn.

[Sơn Tùng = Thanh Sơn = hiệu của Phật Thầy]
 

Cùng Bửu Ngọc báu vàng hiện rõ

Thánh ngôn này lần lựa truyền trao

Ngọc Đài vô tự từ tôn

Vô vi ân điển hồng ân Tam Hoàng.

  

Về Bạch Ngọc đáo lai Trùng Cửu

Hỏi đại căn nhận lệnh Thầy chưa?

Cao tôn đắc trọng đại thừa

Truyền trao tịnh pháp chuyển mình Tam Thanh
Xuất ngôn đế xuất tịnh nhập hồn

Tiên Ông trực chỉ gọi thi bài

Lời truyền kiếp Ngọc Hoàng chiếu xuống

Đại thừa đi luận khí châu như

Vòng tròn bốn lượt đả quan

Cho tịnh pháp nhật hồn xuất thánh.


Viết cho rõ hải đoàn hiểu thấy

Đất Việt Nam đang ngóng đang trông

Kiêu đoàn ngoại quốc toả châu

Như như cao chí đại căn sẵn dành.

  

Lời truyền pháp, lục tam thập, nhất

Đại Đạo Ông nhất đẳng Cao Đài,

Ngọc Hoàng ấn chỉ sắc phong

Đạo đồng bên Mỹ cởi rồng về Nam.

[lục tam thập = đọc ngược của tam thậm lục = 36 Thánh trào tam. Nhất đại đạo ông nhất đẳng Cao Đài =
Lão Hà = Ngôi Hai trào tam. Huyền ký của Thượng Đế dành cho Ngôi Hai trào tam và 36 Thánh trào tam]

  

Lòng bạch tượng sứ thần lãnh giáo

Quốc Đạo này đang ẩn đại căn

Gọi kiêu tướng soái dẫn đường

Tam Thanh nhất thể Một Ông Cao Đài

[Tam Thanh nhất thể một ông Cao Đài = Ngôi Hai trào tam = Lão Hà]  


Ngô Minh Chiêu
viết rồi bài trước

Đã truyền trao Tam Thánh Cao Đài

Hỏi còn một Thánh ẩn nơi đâu?
[Tam Thánh Cao Đài = 3 Đức Ngôi Hai của Cao Đài. Đức Ngô Minh Chiêu là vị Thánh thứ nhất của
Cao Đài, Ngôi Hai trào một. Đức Nhị Thiên Võ Văn Phẩm là vị Thánh thứ hai của Cao Đài, Ngôi Hai trào hai. Còn Ngôi Hai trào tam đang ẩn]

Giờ đây trả lại một bầu quan đại

Di Lạc thượng đẳng một bầu

Ngọc Hoàng chỉ viết điển Hồng ban ra

Trên vũ trụ hằng hà sa số

Thuyền không đi sao muốn tự đi

Liên thuyền theo đạo Huỳnh Sơn

Đạo kỳ Tam Thánh Ngọc Hoàng chứng minh.

  

Đây căn bổn trở về lai hậu

Hỏi Thiên Tôn có biết không nào?

Sắp bài đến giúp từng nơi

Truyền trao tâm pháp sửa hồi căn thiên.

[Hỏi Thiên Tôn có biết không nào? = hỏi Lão Hà có biết không nào?]
 

Điện Loan điện ngọc Diêu Trì

Thành xây kiên cố đáp lời trí cao

Điển Thiên, điển Mẫu, Tam Trào

Hồi quy trận mạc Thiên Đài chiếu quang."

  

  

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại miền Tây nhận thông điệp đêm 10 tháng 3 năm 2017 (đêm 13 tháng 1 năm Đinh Dậu) và chuyển thông điệp này tới Lão Hà đang có mặt tại California.

  

  

NHẬN ĐIỂN VÔ VI

“Điển thiên Giáo Tòa hội Nam Bang

Thiên địa vô vi gọi Hồng Bàng

Thượng Tổ hậu lai về ngôi báu

Sơn Kỳ rung chuyển hiệp giang san.

[Hồng Bàng Thượng Tổ, tức Đức Lạc Long Quân, hóa thân trở lại là người Việt,
ẩn trong Bửu Sơn Kỳ Hương, để hiệp giang san]

  

Hùng binh đoàn chủ việc lo toan

Tam Giáo rằng y lệnh bảo toàn

Cờ phướng phong linh đất Tam Giáo

Trình bày nghiêm lệnh Điện Kim Loan.

 

Ba mươi sáu nghìn, Đấng Càn Cao

Hữu báo hồi quy thiết lệnh  Trào

Cổng chính Ngũ Đầu miền viễn xứ

Phương trời Rồng Biển chín tầng cao

[Ba mươi sáu nghìn = tam thập lục thiên. Càn = Thiên. Cao = Cao Đài.
Đấng Càn Thiên = Đấng Cao Đài Thượng Đế.  Rồng Biển = Lạc Long]
 


Lệnh Trạng trình qua kiến hiện tên

Giúp cùng cổ Quốc hiện trên nền

Rồng Vàng Phượng múa trên đà tới

Cùng giúp Thiên Sơn, giúp Đại Liên.

  

Sơn Bửu Huỳnh Hồng phải ấn bài

Kỳ khai Vô Cực gió mây bay

Bài Khai Sấm ký ngôi Huỳnh Đế

Tòa ngọc cung son hiện Lộc Đài.

[Sơn Bửu Huỳnh Hồng = Hồng Hoa Nhị Nương và Huỳnh Hoa Tam Nương của Diêu Trì Cung
đang ẩn trong Bửu Sơn Kỳ Hương. Phải ấn bài = Lão Hà phải ra binh thơ để hai vị này lộ diện.] 

  

Việc Quốc ngoại Hà Thiên nắm vững

Rõ cơ trời tiếp bước quần sinh

Đạo quê hương, đạo thể tòa đình

Đường hạnh nguyện một bầu lực Mẫu.

[Hà Thiên = Lão Hà.  Quốc Hà Thiên = Ông Thiên họ Hà tên Quốc]
 

Kim với Thổ định xây Trời Mới

Đất quần sinh hùng mạnh thênh thênh

Trông chuyền ấm lực hậu lai

Thiên Đình tỏa Vạn-Thiên khai trần hồng.

[Kim = Kim Anh của Bửu Sơn Kỳ Hương tại Cali = Hồng Hoa Nhị Nương của Diêu Cung.
Thổ = Huỳnh Thổ = Huỳnh Hoa Tam Nương của Diêu Cung]

  

Mây vũ trụ đỉnh đầu quốc thể

Ngọc Tòa Liên công toại thành danh

Vững vàng tiếp nối Ngọc Đài

Cánh cửa lớn rộng diện dày rõ thấy.

  

Đường vô vi vạn biến từng giây

Tĩnh tâm lặng ngẫm xây đời đạo

Thiên khai Minh Đế cơ Trời mở

Thiên Nhân Đại, Sơn Hà xây mới.

  

Hòa Đại Thiên dẫn đường đi tới

Tiếp bước chân theo thể Diêu Trì

Nay cùng Quốc Cựu Đại Nhân

Lập Đàn âm vọng ân cần viết tên.

[Quốc Cựu Đại Nhân = Thiên Đình Hộ Pháp Đồng Quốc Cựu] 

 

Tòa Bạch Ngọc hào quang vạn biến

Được Thanh Tam được đắc quả phàm

Trở về vạn đại tầng không

Nghìn sông vạn núi chín rồng hổ quy.

[Huyền ký là đại căn sẽ đắc quả vị tại phàm, lúc quy thiên "nghìn sông vạn núi 9 rồng (Cửu Long) hổ quy"]
  

Lời Huỳnh Đế, Ngọc Đình thiên cổ

Đã truyền lưu cơ tạo Âu Ca,

Thân tâm đại hạnh kinh trình

Phóng quang trực chỉ vĩnh hằng theo Ta.

 

Chuyện kinh tế cho dân cho nước

Dẫn đường cơ kịp lúc kịp kì

Kinh thành công nghệ xuyên qua

Vòng quanh châu Mĩ thiên xa hành trình

Cùng khắp chốn Càn Khôn nhân loại

Hướng tâm thành truyền khắp Càn Khôn

Vận hành theo dẫn vô vi

Đường đi tiếp nối công ty xây đời 

Ra chiếu viết kinh kỳ hồi đáp

Đặng an nhiên tâm ấn ban bài

Lập trình cho đúng quốc gia

Vua tôi hội hiệp lòng Ta đợi chờ.

[Công nghệ viễn thông cao cấp MMW wireless communication. Dẫn vô vi = wireless]
  

Việc thiết dẫn Đầu Sư phân tử

Lời truyền nhân Tam Thánh hội tòa

Dẫn đường vạn biến tầng không

Từ bi dòng giống nước non hữu hình.

  

Vòng tám hướng đỉnh đầu Tân Quốc

An Nam còn Lạc Việt ghi tên

Chung cùng Thánh Mộc Thiên Can

Cửu chi linh thể Huyền Quang điển Hồng.
  

Thiên khai lập vị Đạo Đồng

Trùng Cung Cửu đỉnh tam nông mở cờ

Lời Vô Cực Chí Tôn Thượng Nhất

Hiệp với bàn xoay chuyển Càn Khôn

Định hình công nghệ ghi tên

Lặng trong như một trần nền triều kha.

 

Long Châu, Ngọc Quế, Huỳnh Kỳ

Đồ thơ Trung Đế Bạch Kỳ đáo lai

Quang một Tướng hoàng cung nhất thể

Tiến trình rồi đúng lúc đến nơi

Tỏ lòng ít phút thiên thơ

Lời chào Thiên Quốc đăng cơ giáo trình."

[Trung Đế Bạch Kỳ = Quang Trung Đại Đế Bạch Kỳ Thiên Vương.  Thiên Quốc = thiên danh của Lão Hà] 

   

THIÊN ĐỊA HỢP THÀNH

“Nam Thiên mở đất vàng rồng

Xây nên Âu Lạc Việt đàn tầng không

Mây vũ trụ hầu đăng vạn Cửu

Lập thơ đồ đăng ấn tòa chương

Nhân gian xây dựng Ngọc Đường

Đảo Quan(g) Tân Quốc Kỳ đình Hoa sơn.

[Vàng Rồng = Rồng Vàng = Huỳnh Long. Tòa Đình sẽ mọc lên tại Hoa Kỳ ]
 

Nam trung lộ thẳng đường tiến đến

Nhất trào tam công việc thành công

Cửu trùng chuyển vận tầng không

Mây hồng tám đóa Mộc kỳ một châu.

                                              

Long Hoa Hội đời bách vân

Thiên Huỳnh Hà đẳng đứng đầu quốc gia

Lời vàng Thánh Đế triều ca

Quy hồi Tam Giáo gọi là Thiên Sơn.

  

Lớn trong sách lược cung hoàng

Trường tồn vĩnh cửu Cửu Trùng bát thanh

Nói như thế Đăng An Đế Thánh

Nhất Cửu Thiên tam bậc Cửu Thiên (Niên)

Lần về ngoại quốc vào Nam

Mang theo báu vật Cồ Đàm lưu tên ( lưu li)

 

Ghi trên giấy Tòa Chương định sẵn

Sắp một bài thượng đẳng đại tiên

Hồng Huỳnh thiên định vạn niên

Trăm năm còn được chưởng điền Đạo Ông.

 

Không chí tịnh hồ Lưu Bích tử

Đại Chiêu Hùng cùng Ngự Hoàng kha

Lập tên đúng chuẩn Phật Đà

Gồm thâu Thượng Đế Bạch hầu cửu quan.

 

Đây môn hạ đồ thơ Hà dịch

Viết rõ ràng theo đất Thiên Khai

Lập nên Sơn Đạo Huỳnh Kỳ

Hà Hưng Quốc chấn Đại đầu Hà Tiên.

  

Ghi trên giấy vàng đà hiệu lực

Xét trình qua Tam Ấn cửu tiên

Chuyển mình đẳng thủ Hồ chu

Lưu truyền khắp nẻo vô vi nhiệm mầu.

  

Đầu thiên đỉnh chuẩn hành thiên ấn

Chuyển càn khôn Vô Lực Từ Tôn

Âm miền vạn hạnh đức tồn

Lưu truyền hậu duệ đáp lòng nhân sinh.

  

Thiên khai địa thiên khai nhân đạo

Đạo của Thiên đạo lực trí bi

Vô cùng vô tận vô vi

Mắt thường nhân loại sao bì Càn Thiên.

  

Tam Thánh thể tam thanh Thiên Giáo

Triều Đại Nam hình tượng Thiên Bang

Ấn chuyền trước Điện Kim Loan

Trung Quan(Quang?) Thiên Mộc, đắc tam pháp trời.

  

Lời Bạch Ngọc Toà Đình hiện thế

Cửa mười ba sắp ấn thành bài

Luyện trì đúng pháp đúng cơ

Lời truyền chánh đẳng ngôi trời Thiên Can

 

Thuận lòng Quốc Thượng tứ Hoàng

Điền quan cửu nhất hiệp lòng nhân thiên

Địa Hoàng, Mẫu Cửu, Bát Vương

Diêu cung, Thiên Đế lãm tường thiên thơ."

  

 

NGỘ TRÍ LỰC

“Đằng vân về báo chỉ Cà Mau

Thông báo quê hương lắm đẹp sau

Lôi Thiên đỉnh Mộc can qua đến

Được việc Như Lai Cửu Trùng Đài.

 

Hồi báo gấp Thiên Sơn Hoa Đại

Chủng tánh còn lập lại lần hai

Thiền buồm lướt sóng ra khơi

Mây biên ải địa đầu Móng Cái.

 

Tam trào nội khởi binh lấn chiếm

Đất Nam Bang sắp bước sang tên

Lôi bình đại chấn lôi phong

Qua năm ải cửa nhà hiu quạnh.

 

Lời chào gọi mừng vui con trẻ

Lũ lượt người hồi đáo hôm qua

Phong đại lôi hưởng ứng cờ vàng

Không tượng đế là Thiên Đại lực.

 

Giờ quốc tế lo cho Thiên Quốc

Hỏi bao xa định mấy thơ thi

Bàn tròn xoay chuyển ấn cơ

Độ người tâm đức lệnh trên Tổ Thầy.

 

Nay chấn ải trào kha đưa chuyển

Phát thông tin cho kịp loan truyền

Giờ này kinh Dịch chuyển xoay

Là nơi Đại Đạo lập bài kiến an.

 

Xoay kinh tế dẫn đường ngoại quốc

Việc nên làm hoàn thể công ty

Làm cho nhanh luận chuyện đạo đồng

Ra kết luận bút tường lãm việc.

 

Thiên định trước tánh phàm khó thấy

Lấy làm chi mấy nước lân bang

Giờ phong đàn lập Thánh trí cao

Cho vào cuộc lập trình đúng lúc.

 

Khai Thiên Điạ đại hồn hóa pháp

Chuyển Càn Khôn nhờ lực vô vi

Chuyển kinh kỳ ứng bút thi thơ

Giờ tường tận sấm bài ấn định.

 

Chuyện bút pháp lịch trình bên Mỹ

Rõ đường đi sấm ký chỉ tên

Giờ đến thời lai bổn căn nguyên

Cho kinh tế đạo hành vũ trụ.

 

Lời như cũ nhất tâm sáng một

Lôi Đại Can chi vị Đại Thiên

Về lai trào gót ngọc bút nghiêng

Là binh pháp đặng nhiên tâm thể.

 

Nơi trí dũng đại bi đại lực

Hồi thiên bang thiên địa thiên can

Cung Càn chuyển động cung Li

Cho bích chưởng Hoàng Thiên vi lượng.

  

Tường lãm rõ đăng vân bái tượng

Bát thiên môn tám hướng long thiên

Huỳnh Hồng trí đức đạo thâm

Dân gian chuyển động trăng rằm sáng soi.

  

Đèn hoa gấm Hồ Chu Mạnh đức

Hiền Nhân ơi, Hiền Đế Tướng Trời

Đáp lòng réo gọi tầng khơi

Vô vi trực chỉ một lời tối cao 

Lời thượng đẳng Huỳnh Quang Thượng Tổ

Gởi thăm Hà Hưng Quốc lương sơn

Cảnh đời chuyển thể tỏ tường

Trung Lương hậu duệ Tòa Chương chứng lời.

  

Lời đắc pháp Tòa Đình hiện đến

Chuyển càn khôn mười tám nước về

Vòng tròn châu lục hội tề

Quần sinh đỉnh Mộc ước thề Thiên Can.

  

Tròn sứ mạng đình nang chấn Quốc

Chiếu đồ thơ đúng lúc đúng năm

Trăng rằm trăng sắc nhật thiên

Đồ hình chuyển biến vạn niên thiên đài.

 

Mây chín bậc hội hàng thượng thánh

Đáo trùng quan cung cán càn khôn

Chuyển cho vạn hạnh trường tồn

Vòng tròn chuyển thể bảo tồn khí nguyên

Làm cho rõ đường tơ chơn Mộc

Lộc Thiên Càn lộc Đại Hoa Liên

Đồ hình vận chuyển bát thiên

Vận hành chuẩn mực phước điền chúng sinh.

 

Lâm hoa chi nhất Thiên Hà

Sơn Thiên điệc Mộc Thiên Đài Hà Tiên.

 

Lòng vi lượng độ sanh tam thể

Gởi thơ này tùng phúc hồi chi

Lãm tường Càn Đại lưu li

Hoa vàng trắng đỏ Diêu Trì Kim Loan

Xin Mẫu Hậu Hoàng Thiên Hoa Đại

Xin Thế Tôn Vô Cực Đại Từ

Xin Thượng Hoàng Thượng Cán Tiên Ông

Xin đắc quẻ HỒ HOÀNG THIÊN GIỚI

  

Nay lực lệnh cửu quang khai khiếu

Chuyển liên đài chuyển điển tòa chương

Trường thiên vô thượng vô căn

Ấm thân trung đại thường hằng vạn ninh

Bình tịnh thủy Mẫu trì quay lực

Trị bệnh tâm trị bệnh sắc phàm

Lòng tôn từ đấng trí vĩnh khang

Lòng chuyển thế Đăng An nhân loại.

   

Kim và Mộc hợp thành chủng thể

Đại Từ Ông chuyển kiếp hóa sinh

Thành tâm chuyển biến cung đình

Hoàng thành mạng sứ vô hình chuyển giao."

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại miền Tây nhận thông điệp đêm 14 tháng 3 năm 2017 (đêm 17 tháng 1 năm Đinh Dậu) và chuyển thông điệp này tới Người tại California.

 

 

HÀNH TRÌNH XUYÊN CÀN KHÔN

“Hành sự vô vi thiên địa nhân

Huyền cơ pháp diệu mãi vĩnh hằng

Trường tồn vạn cửu Thiên Đại Việt

Quốc hồn Âu Lạc giống Rồng Tiên.

 

Thiền vận hành bất chỉ bất thiên

Hoàn chung đại đức chỉ thiên niên

Hành đạo vô vi tam lục Quốc

Độ tận chúng sinh, độ cửu niên.

 

Hồi qua Mỹ lần theo chân Đế

Chiếu đồ thơ vừa ấn tâm Quân

Cung kỉnh Thầy đáp nghĩa quần sinh

Phước vạn đại Trùng Cung dịch nghĩa.

 

Nay xuống bút cơ trời tiếp dẫn

Cứu nhân sinh cứu đại sinh linh

Theo bài y án đồ thư

Binh thơ chuẩn mực tâm thư rõ rồi.

 

Đời biên ải công hầu khanh tướng

Chỉ đường đi theo đạo vô vi

Thiên Càn. Cấn-Khảm, Đoài-Ly

Hoàng Cung Ngọc Đế chỉ vì chúng sinh.

 

Thân vạn đại mang vai gách việc

Cỏi Ta Bà Giáo Chủ Thông Thiên

Dẫn đường đến bến cờ Hoa

Chỉ đường đạo nghĩa ta bà gần xa.

 

Thiên lộ Quốc Ngọc Liên Đại Đế

Cửa mười ba mở ngỏ còn ghi

Thiên binh thiên tướng dẫn đường

Minh Vương xuất thế vạn trường hồi cung.

 

Lòng Bạch Đế, Huỳnh quang, Hồng tổ

Kêu gọi mời thập bát chư bang

Nam Thiên ngọc lộ con đường đến

Thiên Mộc hành nhân nhất đạo hành.

 

Chủng tử Đại Ngọc Hoàng Thiên Việt

Chiếu trình qua tam ấn Ngọc Đường

Vạn hình khí quyển càn khôn

Lòng thành kính đến nghiêm tôn Ngọc Hoàng.

 

Dời gót ngọc lai trào hiền nội

Kính Thiên Đình viết sớ trình qua

Nội trong bảy khắc một giờ

Thiên binh đến kịp chuyển mời đạo nhân.

  

Trong nhân nghĩa hiệp bàn Quốc Đạo

Đường đi qua gặp mặt tam gia

Chào người hiền đức dẫn lời

Tiếp quân sắc lệnh Phật Thầy Tây An.

  

Liên hoa đại Hồng, Huỳnh, Thanh Đế

Mời gọi chào Quốc thể an vui

Liên đàn giáo tọa tòa liên

Lập đàn ấn chứng cơ thiên nhiệm mầu.

  

Nay lập lệnh Trạng Rồng Tam Thể

Cứu nhân gian thoát khỏi tai nàn

Chiếu trình Hoàng ngự trên cao

Lòng thành bái tạ cao trào Liên Ninh.

 

Trong vũ trụ hồi quy vạn thể

Ngũ Hành Thiên trong sạch thấy bày

Thiên đường đất Việt còn ghi

Trong văn sớ Trạng ấn thiên Ngọc Hoàng.

  

Lòng tứ thánh nặng phàm chưa dứt

Thoát tầng không khai khiếu huỳnh quang

Thanh trong Mẫu giúp lai trào

Hầu tôn đại vị khai mầu huyền không.

   

  

Nay tôn chỉ hiệp hành chứng thị

Bút thần ghi theo chỉ truyền trao

Xuống đây theo lệnh Liên Đài

Liên Ninh xuất thế khai đàn huyền cơ.

 

Lời tỏ ngộ cung hành Đại Đạo

Chứng thư này đã viết chiều qua

Lập đàn ưng thuận thiền quang

Minh Đế xuất ấn ban hành bản thể.

  

Nay tiếp bút Ngọc Hoàng Đại Cực 

Hiện Tiên Ông cho ứng thi thơ

Lập đàn chuyển biến binh thơ

Lập cơ đại vị vô vi hiện hành.

 

Rồi một thể Chấn Hà Hưng Quốc

Rõ đường đi gặp mặt nhị hiền

Nói rằng đã rõ đường đi

Thiên thư trực chiếu tâm thì khởi ra.

  

Ấn tam thế hiện liền một thể

Dẫn cơ thiên theo đạo Huỳnh Kỳ

Đây Cửu Trùng cho xuống vần thơ

Để tường tận hợp đồng bên Mỹ.

 

Lời Ngọc Bạch Toà chương hiện hữu

Chuyển thể hình đặng việc gần xa

Lập nên cơ pháp đạo nhà

Truyền trao tâm ấn Phật Đà vô vi.

 

Hành Thiên Quốc lời thơ tam thế

Dẫn gót về theo đạo Huỳnh quang

Chiếu thơ đồ trận còn ghi

Thực hành pháp tướng một khi dẫn truyền.

 

Lời xuất ngọc học đường khai chỉ

Lời chiếu thư được viết chiều qua

Lần dò tiếp bước đạo khai

Thiên thần ấn chứng Mộc bài lệnh Thiên.

  

Đây viết lại bài thơ Thiên Quốc

Ngọc Minh Đường thiên định an nhiên

Trạng Trình đủ lực vô vi

Hành tâm kính đến từ bi Diêu Trì.

 

Lời pháp thoại Hồng Bàng thượng cổ

Gởi thơ này đến Đại Thiên Môn

Hà Thiên pháp gọi Minh Tôn

Lập đàn kính đến Càn Khôn địa cầu.

 

Bầu linh dược thực hành đúng lực

Ẩn pháp môn bí pháp truyền trao

Vận hành vạn đại vi tâm

Lập nên đạo cả Bạch Vân Sơn Tùng."

 

 

VẬN CHUYỂN HUYỀN CƠ

“Đến pháp môn đúng rồi đạo hữu

Lãm tường rồi binh pháp đồ thơ

Thiên Nhân Sư hiện tánh hành trình

Lòng mở rộng đại từ lượng độ.

 

Việc ngoại quốc hành thâm đúng lúc

Pháp đồ tâm đúng chuẩn vô vi

Theo thiên thơ vừa gởi nơi này

Đại chủng tánh hẹn ngày gặp mặt.

 

Lời truyền thuyết hiệp bàn châu báu

Định chuyến này bàn tính vô vi

Cùng thuyết trình công chủ chuyện hay

Nay cùng đạt thân tâm huyền diệu.

 

Lời cơ đạo Thiên Hà hiệu lực

Ấn chứng Thiên truyền pháp Thiên Sơn

Người gặp thân quen đúng pháp đàn

Tinh hoa tỏa địa cầu châu lục.

 

Đạo mới Huỳnh Khai Thiên Bửu tòa

Huyền Không ấn định chiếu Hà Hưng

Quốc khai thiên ấn ngôi Huỳnh Đế

Giúp mở tâm lành giúp quốc gia.

 

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại miền Tây nhận được thông điệp và đã chuyển thông điệp tới "Người" đang ở California qua email vào ngày 15 tháng 3 năm 2017 (ngày 18 tháng 2 Đinh Dậu). 

 

 

TÂM ẤN THIÊN CÀN

“Tâm thành Đức sáng chuyển Càn Khôn

Tu chỉnh ngày đêm mãi trường tồn

Lòng đẹp rạng ngời duyên Thánh Phật

Lưu danh vĩnh cửu Đại Thiên Tôn.

 

Ra ấn pháp chuyển cùng Quốc Trượng

Lập binh thơ Tâm Ấn Hòa Bình

Lời nguyện cầu đến với Huyền Thiên

Bài ấn định việc làm đẹp đạo.

 

Lưu trú tại Bắc miền châu Mỹ

Chiếu điển quang nhận được thơ bài

Lễ kỉnh cầu giúp được đạo nhân

Bình tâm tịnh luyện thành bồ tát.

  

Ra ấn pháp đạt cao đạo sáng

Trí bình nguyên chuyển biển khai sơn

Dời tòa chương đến giới đại đồng  

Cùng nhân loại tam đồng quy giới.

 

Thiên Đại Đế điển này Quốc giữ

Sử dụng vào những lúc khó khăn

Chuyển huyền năng đến với đại đồng

Soi kim khố định thần đúng vị.

 

Lời truyền tụng chưa quen chưa biết

Hướng về Thiên nhận Bửu Ngọc Đài

Thấy tấm lòng chan chứ nguyên lai

Đạt công việc đúng ngày đúng lúc.

 

Khai điển Mẫu Hoàng Thiên Sơn Bửu

Pháp Diêu Cung pháp ấn Ngọc Đài

Nay đương đầu nguyên tố mười phương

Phóng quang điển Bửu Tòa ấn định.

 

Chuyện hiệp tác quốc gia đại sự

Phải xét xử suy đúng sự đúng tình

Giữ bên lòng tâm ấn huyền vi  

Rồi quyết đoán đúng vào trọng lực.

  

Đem diệu pháp vô vi Thiên Đại

Dùng tầng âm soi điển Thiên Càn

Trợ lực cùng đạo hữu Hà Hưng

Quốc xuất hiện đúng ngay tâm điểm

Truyền đại giới khai sơn khai địa

Chấn Ngũ Lôi cho hiện nguyên hình

Tính với tình hiệp sức quốc gia

Thiên Địa đại nhân tình nghĩa lí." 

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp THiên_A tại miền Tây nhận thông điệp và đã chuyển thông điệp tới Người, đang ở California, vào ngày 16 tháng 3 năm 2017 (ngày 19 tháng 2 Đinh Dậu). 

 

 

CHUÔNG ĐIỂM
“Chuông vàng điểm chỉ thế huyền thâm
Thế giới đồng tâm biết rõ tầm
Đại Đạo chuyền tầng từng thiện tánh
Bách Tùng chí thánh hiện cao thâm.
 
Chuyển bửu pháp Thiên  Khai quốc ngoại
Ứng thời lai Hưng Quốc phân bài
Điển toà xuất thế chuyển càn khôn
Tam Giáo Hội lập bàn Thánh Đạo.
 
Nghe thúc gọi toà đình định vị
Kiến an tâm giao tiếp đồng hương
Nghe phân kim giáo đạo hiện tiền
Khai mẫu lực hiệp đồng bổn cảnh.
 
Lời Thiên Quốc đúng lòng nhân đạo
Mời thiện căn liệu việc đại tôn
Giúp Quốc Hưng thiện đại cửu trùng
Cho công việc đẹp lòng Thiên Đạo.
 
Giờ giúp được nhà xây việc ngoại
Giúp công ty vận động xây thành
Hội chung lòng phân phối tài năng
Để hiện diện trên toàn châu lục.
 
Nghe phân rõ lời cầu Thiên đến
Đấng Chí Tôn cho xuống bút bài
Để diễn trình đồng đẳng luận qua
Ngồi thiền định thấy ngay công việc.
 
Định bút pháp chỉ Thiên  việc đến
Định đường đi đúng nghĩa bài rồi
Nay ra bài để được an tâm
Luận việc lớn mọi điều đạt nguyện."

 

 

  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại miền Tây nhận thông điệp và chuyển tới Người ngày 18 tháng 3 năm 2017 (ngày 21 tháng 2 Đinh Dậu).

 

 

THANH BẠCH 

“Lòng đà ẩn chứa máy huyền vi

Vương Mẫu Diêu Cung quyết luyện trì

Đạo hạnh tính người ưng sở đắc

Tỏ tường linh tính chuyện từ bi.

 

Lòng ngộ đạo tâm thành luyện pháp

Chứa thiên thơ chứa khứu huyền linh

Lặng tâm nghe chốn đại đồng

Trần miền hiệp cảnh thiên tông giống dòng.

 

Lòng phò nghiệp quốc gia kỳ án

Chiếu bàn thơ lưu thủy hồ ba

Lặng tự tâm kỉnh lễ điệu đầu

Liên chứng đại tam quy nhị hiệp.

 

Nhật ký Hợi Sửu niên bách tính

Lòng thanh cao điều dạ tường minh

Thiên khố Kim luận lý rõ trình

Đúng phong cách lưu truyền đại ngộ.

 

Quan đại lộ không dời nữa bước

Chí thanh cao luận đạo đêm ngày

Được chuẩn hành theo chí Đông Phương

Đúng cốt cách thiên y chủng đạo.

 

Lời phúc đáp tường chân chỉ tóc

Gởi lên Thiên ấn chứng truyền bài

Được hiệp phần đúng lúc khai cơ

Khai bút pháp ấn thần Bửu Ngọc.

 

Truyền trực điển Thiên Minh Thiên Đế

Góp sức Thiên tham dự hội này

Chuyển Tốn Càn hiệp sức cùng nhau

Luân chuyển mãi hoà minh hiệp thể."

   

   

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A nhận thông điệp ngày 21 tháng 3 năm 2017 (24 tháng 2 Đinh Dậu) lúc 04:06:24 và chuyển đến Người.

 

  

TÂM THƯ CỦA BÁT NƯƠNG KIM HẢI

"Chan hoà giáo pháp giữa tình thương

Thúc giục nhân sanh hội nhập trường

Điển huyền lai đáo trong nhân hạ

Bửu pháp luyện mình dứt mê tâm.

Thiên kỷ mới hoá hình cuộc thế

Cuộc vận hành Đức để nơi tâm

Chánh pháp dương gian gắng tri tầm

Thuyền Đại Đạo chọn người lai gót.

Trong thế cảnh ai người minh thiện

Tháng ngày qua trao sửa trọn lành

Đã đến giờ chung cội quy cành

Góp sức lại thay đời đổi vận.

Cuộc trần thế vần xoay biến đổi

Tình thiêng liêng chẳng thể yên ngồi

Chuyển điển huyền cứu thoát nhân sinh

Mong tất cả chơn hồn hiệp nhứt.

Lặng tâm trí nghe lời Thiên Trước

Pháp nhiệm mầu khử trược tồn thanh

Hiệp chơn thiên quay gót đại thành

Chầu Thiên Mẫu trọn lành linh tử.

Ta trở gót pháp lành gìn giữ

Thiên ấn bày sắp xử nhân gian

Chuyển huyền vi hoá cảnh xây đàng

Lộ Thiên Quốc mở màn ngươn mới.

Trên Tam Giáo lệnh truyền ba cõi

Đảo Càn Khôn tắm gội nhân gian

Hiệp nhứt quy chọn lại một đàng

Minh Trí Đạo ai người hiểu thấu.
Nay chơn thể hiệp trần kêu gọi

Cõi Ta Bà các đẳng chúng sanh

Chuyển mình đi trở gót Nam Thành

Giờ quyết định mãn ba đại cuộc.

Hoà nhân thể Thiên Nhân trở lại

Xử phân Đời, lọc Đạo nơi đây

Chọn đại căn con Mẹ con Thầy

Hiệp chung lại trong tình Đại Đạo.

Dựng Thánh Đức hiền nhân y giáo

Tả đôi vần Thiên Đạo chuyển xoay

Các chơn thiên con của Mẹ Thầy

Xin lai gót thuyền từ đang đợi."

 

  

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A nhận thông điệp ngày 21 tháng 3 năm 2017 (24 tháng 2 Đinh Dậu) lúc 04:06:24 và chuyển đến Người.

    

 

"Bửu pháp truyền trao đúng một người

Thơ thiên định sẵn đúng thanh tươi

Lời thơ thiên bút không sửa chữ

Đồng đạo ngoại khai giới thiên ngươi."

 

 

THIÊN HOÀNG THIÊN BÚT

“Trong vô vi hành thành tam thể

Máy đại thiên vận chuyển mấy lần

Huyền cổ hoàn lưu sông bạch mã

Lần về quốc Mỹ thấy hoài lưu.

 

Đại Thiên Tôn lần dò chân điển

Đạo Ngọc Tòa Tam chỉ bạn thân

Bửu Ngọc Chơn Nhân căn thiện tánh

Hồi quy Trùng Cửu đáo Ta Bà.

 

Nay thiên bút binh thơ bày trận

Cho nói điều thiên định đã lâu

Làm đúng theo pháp môn Đạo Đại

Hợp Thiên Càn nhất đẳng Huỳnh Hoa.

  

Đã đến lúc hợp thiên hợp địa

Đại Na Vi Đại Cán hoàn chơn

Lúc nghe qua phân pháp truyền hình

Lòng đã đặng an tâm dẫn pháp.

 

Phân từng lệnh Hoàng Thiên tam giới

Thiên khai hồi quy mã tầng không

Tâm an nhiên đúng chỉ Thiên Hoàng

Lòng đặng việc tâm thân nhất đẳng.

  

Nay Trùng Cửu, Thiên Càn chung hướng

Nhất thời lai huỳnh đẳng tòa chương

Nhất, tam, thập nhị ngôi tam báu

Thiên mạnh sơn Tốn quẻ Khảm Li.

 

Dịch lại bản Phong Châu hội Cán

Đại Lôi Thiên nhất đẳng hồi quy

Thiên niên Đinh Dậu ra bài phán

Quần hùng quy hội truyền tâm nhau.

 

Nay viết lại bài thi tỏ ngộ

Nhận phong thơ từ Thượng Giới Tòa

Chiếu theo thơ Diêu Mẫu cung đình

Ngài hạ thế lập nên Đạo mới.

  

Khai Thiên Môn nhất đại hình thành

Đáo địa nhân sinh đắc thánh thanh

Chung đỉnh Mộc hồi bình thể trạng

Ngài phân ra đúng vị tam thanh.

 

Nhất thới lai bổn trào Thập Nhị

Đạo vi vô thời thượng hòa vui

Thể theo thơ Kim Mẫu Diêu Trì

Đời mạt pháp kéo người dẫn mục.

 

Tai mắt mũi lưỡi thân khẩu ý

Tứ thơ còn ghi rõ trong tay

Chung niên hạ nhất thượng điền căn

Chờ chuyển pháp đúng người đúng tánh.

 

Xuống bút thần khai khẩu đồ thơ

Tâm ấn lưu danh xứ bản chờ

Luận trên đạo học Không Huyền giác

Thơ Phật Thánh Tiên định Ngọc Tòa.

 

Chờ bửu pháp luyện thành chính pháp

Chí nguyện thành hợp nhất minh tôi

Lập Trạng xưa điểm chỉ đúng người

Giời đã định hợp thành tâm thể.

 

Lời truyền pháp đúng theo tâm nguyện

Lộ thơ bài bút chỉ Triều Đình

Định đúng Ngài đúng Pháp đúng Tâm

Chuyển linh thể hòa chung Đạo mới.

 

Ra tâm pháp phân thành hầu đại

Chuyển Đại Lôi nhập bộ ngũ đầu

Lần chuyển về pháp bửu luân xa

Thơ đồ định hình trình đúng luật."

 

 

THI BÀI LUẬN NGHĨA

“Đời thường thiên bút đạo còn ghi

Chí đức đài cao quyết tịnh trì

Hoàng tổ định nguyên thiên bất chuyển

Lưu truyền đạo pháp thời thơ thi.

 

Mây tám hướng không che lối mờ

Đường về tiên cảnh ứng bàn cơ

Thông linh ấn chứng thần tiên Phật

Càn Tốn hiệp mặt quẻ Khảm Li.

 

Cao Đài Phật Quốc lạc đồ thơ

Luân pháp xe to dịch trận đồ

Đại nguyện tâm hoàn rộng khắp thế

Đương nhiên tự tại hỏi tam vô.

 

Phật Thánh chúng nhất đạo tôn

Tiên gia huy chấn chuyện thâu gồm

Thánh nhân cổ tự nhân Thiên Đạo

Cao Đài nhất lữ hiệp Càn Khôn.

 

Chuyện đời đạo phàm nhân tu luyện

Phải từng qua ức kiếp thiền tu

Cùng tu về bầu Mẫu Quan Âm

Tâm đặng pháp thân tâm chủng thể.

 

Luyện tịnh pháp mê đời khó luyện

Hỏi đường tu cho rộng chân đi

Thuyền từ bát nhã kim cương 

Truyền cho tâm ấn dưa tương hàng ngày.

 

Khi tâm định quyết trì theo học

Ấn chứng đàn Pháp Bảo Huỳnh Hoa

Hít thở khí trược tuôn ra

Cửu Cung mê giác Ngân Hà đi ngang.

 

Luyện như thế người trần theo học

Nhận môn đồ truyền pháp thần tiên

Luyện gia quy đạo đức Nho thường

Luyện chân khí theo ông lão Bụt.

 

Đời với Đạo tuy hai mà một

Chung giống dòng như Việt với Tây

Đến trời Tây hay ở chỗ này

Đều ưng thuận đạo đồng như một.

 

Dời gót ngọc Thiên Tôn đại đẳng

Dời Hoa Liên đến Bửu Ngọc Đường

Chỗ kinh thành mở khứu huyền quan

Thiên đỉnh Mộc Thiên Tôn Đại Cán.

 

Nay nhắc lại binh thơ bút pháp

Phái Liên Sơn rồi phái Cao Sơn

Phái Bửu Kỳ chọn hướng Vô Vi

Khai Huỳnh Đạo chuyển Càn thành cuộc."

 

 

     

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A nhận thông điệp ngày 22 tháng 3 năm 2017 (25 tháng 2 Đinh Dậu) và chuyển đến Người.

    

 

"Hành trình ngoại quốc lập đời tân

Thiên Khảm khai cơ đã được tầng

Mây trắng sen hồng quanh vũ trụ

Càn khôn chuyển động được an dân."

 

 

KHAI THIÊN ĐỊA HỘI

“Lo quốc khố Thiên Hoàng xuống bút

Viết thi thơ dò lãm tường trình

Chiếu bài ghi rõ từng nơi

Cơ quan vận chuyển động trời Tây Âu.

  

Sang mã á hồi quy Thiên Cước

Định phần đông vào đạo Huỳnh Kỳ

Khai sơn lấp biển thành mây

Vòng tròn trung đại thất tinh nghịch đồ.

 

Họa đồ hình xuyên vòng tám hướng

Chuyển Càn Khôn quy Tốn  thiên khai

Đạo Vàng lân chuyển bút bài

Thiên văn địa lý công hầu vừa trao

Truyền tay định ước hội trào

Tam thiên lục thập nhị nhân song hành

Thiên Chấn, Khảm Đoài, Li Càn Quí

Đất đông tây nam bắc hồi quy

Loan truyền kim cổ đáo lai

Người xưa trở lại dịch bài khai cơ.

 

Lời tỏ rõ nguồn chơn chân điểm

Đạo Huỳnh khai Sơn Bửu Kỳ toàn

Định hình chuyển biến không lưu

Hoàng Thiên nhất định bù trừ trước sau.

 

Đất nước gió hồng mông dịch thủy

Đồ thơ xưa trong sấm truyền kỳ

Lưu đời thúc gọi thiên khai

Huyền vi diệu pháp ấn bài kỳ ba.

 

Màn lớp mới đến hồi dịch lại

Nghĩa thời lai đã khác xưa rồi

Đông phong rồi đến đông lai

Thiên khai ấn định nhân bài rộng thêm

Chuyển một thể đò về bến cũ

Cơ khai này đúng chủ đúng tên

Lập đền hội đủ tứ thơ

Thiên Nhân Địa Hội công thờ Đức Vua.

 

Thiên trực tiếp giúp người hành đạo

Đạo Nhân gian rồi đến Đạo Trời

Lưu truyền trong tổ Huỳnh Quang

Chuyền trao tâm ấn Thiên Đăng sắp bài.

 

Thiên chiếu Địa chiếu qua cột sống

Nghĩa sinh tồn phò giữ nhân gian

Luyện trì tịnh pháp bí truyền

Nay trao tay ấn liên thuyền hồi quy.

 

Quy cho rõ hồi thiên hồi thủy

Tổ Hồng Bàng hay tổ quốc gia

Hồng Bàng thủy tổ Lạc Long

Hồng Quân Lão Tổ chung lòng thiên thơ.

 

Khai cơ bút sấm vang chớp nhoáng

Lữ hành qua đúng mặt ba người

Người này tướng mạo khôi kỳ

Lạ thay trần thế sao bì dị nhân.

 

Nhân đức hạnh nhân gian nhân nghĩa

Nhân thiên môn khai ấn tam điền

Vô vi trực chỉ hành vi

Hòa chung một thể từ bi độ đời.

 

Lời trước hết truyền cho Thánh Giáo

Hiệp ngữ ngôn một đoạn lãm tường

Khai cơ Thiên Bửu Tòa Chương

Đường quen chi một tỏ tường trước sau.

 

Vào phòng ngủ đặng tường lo việc

Luyện độ tâm độ pháp quan ân

Diêu Cung dịch ngữ bao lần

Chiều quanh tịnh xá gặp lần thứ hai.

 

Ngồi trên ghế đặng an thế cuộc

Liệu một bài giải nghĩa chào quen

Thiên niên Đinh Dậu Ta Bà

Cần quan một chuyến việc nhà trước sau.

  

Đầu chuyển biến hình thành câu chuyện

Luyện tuyên ngôn phong thái hiền hòa

Đây là vi bậc vị lai

Khai cơ Đại Đạo bồng lai bửu toà.

 

Được biết trước cơ thiên hé lộ

Đừng buồn lòng nóng vội làm chi

Suy cho kỹ định tỏ tường

Giờ quen mới biết tình thương đạo đồng.

  

Vòng trở lại lần ba thấy rõ

Đạo pháp tâm đạo cả hòa bình

Nước thiên chiếu đặng binh trao

Đồ thơ dịch nghĩa làm bào thạch kim.

 

Kim thủy mộc Đại Lôi hồ Cán

Đúng một bài pháp báo đúng tên

Truyền hình trực tiếp thiên tiên

Đúng theo pháp ấn bảo thiền an tâm.

 

Vậy là đúng vị thứ ba

Lần theo quẻ Mộc Thủy Lôi định hình

Đúng tâm thế đúng người Thiên Cước

Đúng đại căn đúng lúc đúng kỳ

Khai liền 4 phép quan ân

Thần kỳ khai mở đúng giờ đúng tên.

 

Lực chỉ đại thiên đình chiếu viết

Đúng hai hôm đúng vị đúng ngôi

Nay cho thiên bút xuống bài

Vào trong đại cán lôi thiên đỉnh đầu.

 

Chuyển quẻ Khảm về nơi trung đại

Thất Tinh Đồ hợp nhất Đại Lôi

Công án chí tịnh Cao Liên

Hoàng sơn nhất đỉnh chữ điền hiện ra.

 

Chào ba chỉ Hồ Thương hiệp lữ

Đạo đồng hương tướng lĩnh Hồng Quỳnh

Hoàng Thương trung Hán đại tiên

Thiên tiên Bắc Đẩu dịch bài thiên khai.

 

Câu li hội đủ một Giáo Toà

Đứng ngay đại điện pháp loa gọi mời

Mời nhân học thần huyền soi tướng

Mời đạo nhân thuyết nghĩa giáo đường

Hồng chung định ước thiên môn

Đúng ngay tâm điểm âm tôn về hầu.

 

Lâu mới thấy hội đền hiện tướng

Lâu thân quen mới biết đêm dài

Lần này theo lệnh Liên Cung

Xuống chung một điển Cửu Cung Ngọc Đài

Ngọc ước định ngày khai trí sáng

Lưu li này Thiên Nhãn thần kinh

Sấm trình trong Trạng ghi tên

Lực thiên lực địa chung hào nhân gian.

 

Nay viết rõ đặng an cơ đạo

Đạo Huỳnh Sơn, Đại Đạo Huỳnh Kỳ

Đã bàn trước lúc ra đi

Thì ni bài vỡ đã trì trước sau.

 

Trước như vậy sau này vẫn vậy

Chuyển pháp bào hữu ảnh thần công

Tô công định cán đại đầu

Chiếu bào thư định cúc hầu một bên

Bên tả hửu hai vai thiên đại

Bên hửu quan môn cán đại thiên

Ngồi chầu thiên chức Bát Tiên

Khổng Châu định việc lậu hầu Bạch Liên.

 

Nói lại đặng an tâm nhập chỉ

Đáo một bài ba thứ tiếng thiên

An na tan rác đa ni

Cô lô đại mạc hạc cô li khà

Cồ thi lác mã xa ma

Chồ hô iết đế mac ra ha gì.

 

Cô lô iết ma định yết i

Cô lô hạ vị cô lô khai

Mạc đăng iết lệnh kali chi

Tac xa tax xac hắc cồ lam ghi.

 

Mô tan môt tốt han hắc lặc

Mô tô ha yết lật cô li

Ya ha tô lốt ki ni

Bà ha cô dựng độ lô kali tường."

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5432)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4883)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5699)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4998)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6586)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6928)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5807)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7189)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6067)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6960)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9466)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5394)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5877)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4391)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6955)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8875)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10022)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6125)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7867)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6010)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6757)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7507)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10077)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12676)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6853)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7555)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7317)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8701)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7785)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7333)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8489)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8779)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8844)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9909)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10636)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9644)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6293)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9508)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11475)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12743)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13043)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13122)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.